EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater"

Transkript

1 oktober kl EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater H. C. ANDERSEN SKOLEN Evalueringskultur God praksis for løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på H. C. Andersen Skolen????????? Ved skoledagens afslutning reflekterer hver elev over hvad de har lavet, hvad de har lært, og hvordan de har haft det ud fra nogle spørgsmål. Det kan fx være disse Hvad lavede jeg i dag? (skriv mindst 3 ting) Hvad lærte jeg af nyt i dag? Dagens sol (en positiv oplevelse) Dagens sky (en ngativ oplevelse) Men det kan også være en glad / sur smiley 1. Løbende evaluering er en integreret del af undervisningsopgaven 2. Løbende evaluering omfatter både lærerens og elevens vurdering af elevens udbytte. 3. Løbende evaluering har karakter af forløb - i modsætning til punktnedslag en eller to gange om året. 4. Løbende evaluering gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber og fastholdes i form af skriftlig eller visuel dokumentation. 5. Løbende evaluering danner det naturlige grundlag for elev- og forældresamtaler. 6. Løbende evaluering understøtter samarbejdet mellem lærer og elev om fastsættelse af mål for eleven og understøtter dermed også lærerens tilrettelæg- På H. C. Andersen Skolen sikrer vi, at eleverne både udvikler et dokumentationsværktøj i den eksisterende portfolio og et refleksionsværktøj, som forholder sig til indlæringsmetode, arbejdsredskaber og organiseringsform i arbejdet. Ved skoleårets afslutning udvælger eleverne en præsentationsportfolio, som danner grundlag for en udviklingssamtale mellem elev, forældre og lærere. KOMMUNIKATIONEN Hvorfor et synligt feedback-system? Hvorfor en professionel medarbejderprofil? Læringsevaluering på H. C. Andersen Skolen?? På H. C. Andersen Skolen arbejder vi professionelt som lærere og pædagoger. Vores professionalisme knytter sig dermed også til at vi er bevidste om og kan håndtere, hvorledes vi giver hinanden feedback som pædagogiske medarbejdere. En moderne medarbejderrolle er omfattet af at vi i vores skolekultur har indbygget vaner og redskaber til at snakke sammen om erfaringer, målsætninger og ny viden. Heri ligger at feedbacken mellem medarbejderne foregår såvel i dagligdagen - i det pædagogiske rum - som i teammøder, fællesmøder og strukturerede samtaler. En stærk lærer/pædagog er stærk bl.a. fordi vedkommende er på, er skarp, er målrettet - er refleksiv. Dvs. kan reflektere over egen praksis i lyset af fælles mål og resultater. I nogle tilfælde går vi efter den mundtlige feedback - andre gange erkender vi virkningen af at skriftliggøre refleksionerne. Eks. i forbindelse med udviklingssamtaler, teamsamtaler, udviklingsplaner og udvalgte evalueringsplaner.

2 Elementer i evalueringskulturen På H. C. Andersen Skolen EN ORGANISERINGSFORM PROFESSIONSIDEAL Selvstyrende team som organiseringsform Billedtekst, som beskriver billede eller grafik. Medarbejderprofil FEEDBACK /-FORWARD Feedback system Forstyrrelsen sat i system Refleksion & dialog Videndeling & kompetenceudvikling i teamene DIALOGEN Fleksibel tilrettelæggelse UNDERVISNINGEN VÆRDIER / TEORIER Fælles og veldefinerede værdier Et fælles teoretisk grundlag Tests / diagnostiserende prøver Læringsevaluering som afsæt for undervisningens planlægning, afvikling og evaluering Arbejdet med at udvikle et feedforwardsystem Virksomhedsplan Fælles Skoleudvikling SKOLENS DOKUMENTER Aktivitetsplaner koblet op på fælles mål Portfolio / logbog Udviklingsplan for det enkelte barn DOKUMENTATION / SYNLIGGØRELSE Side 2

3 Elementer i evalueringskulturen På H. C. Andersen Skolen TILPAS FORSTYRRELSE SUPERVISION Billedtekst, som beskriver billede eller grafik. REFLEKSION TUS KUS MUS STUS FUS LEDELSEN Side 3

4 Elementer i evalueringskulturen Fra Karen Leths oplæg Anbefalinger til lærerne At den enkelte lærer: Billedtekst, som beskriver billede eller grafik. udarbejder årsplaner, der rummer overvejelser om mål og evalueringsformer udvikler en arbejdsform, der giver eleverne en mere aktiv rolle i læreprocessen er opmærksom på den betydning eleverne tillægger lærer-elevrelationen...og i fællesskab er med til at udvikle modeller og redskaber til at fremme arbejdet med mål og evaluering er medskaber af en arbejdskultur i lærerteamet, som understøtter arbejdet med mål og evaluering Side 4

5 Elementer i evalueringskulturen Fra Karen Leths oplæg Fokus på læring Det er alles opgave at sikre: en fælles forståelse af begreberne systematik og skriftlighed udvikling af undervisnings- og organiseringsformer klare udmeldinger fra alle ledelsesniveauer mere pædagogisk ledelse Det er lærernes opgave at gøre målene tydelige for eleverne at stimulere eleverne til at arbejde selvstændigt at være i løbende dialog med den enkelte elev om målene at bruge teamet til udvikling af undervisningen Side 5

6 Elementer i evalueringskulturen Fra Karen Leths oplæg Hvis vi vil opnå værdifulde resultater. må vi først fastsætte kriterier for god praksis eller med andre ord: gøre os klart hvilke virkemidler vi tror på.. og dernæst skabe rammer og aktiviteter der ligger inden for de virkemidler vi tror på.. og hele tiden holde øje med om aktiviteterne har den forventede virkning Side 6

7 Evalueringsmetoder og -redskaber Hjælp til overblik i ST (kan / kan næsten / kan ikke / vil ikke) SKOLENIVEAU Skoleplan - virksomhedsplan Kvalitetsudviklings- og evalueringsmodeller Kulturundersøgelse Tilfredsheds-, trivsels- og brugerundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser Interviews Historiefortællinger Høringer Cafémøder Fokusgruppeinterviews Cirkelsamtaler Observation / registrering LÆRER/PÆDAGOGNIVEAU Reflekterende teamsamtaler Teamsamtaler med ledelsen Kollegial vejledning / supervision / sparring Walk Through Observationer / iagttagelser, som deles i teamet Kollegial årsplan eller aktivitetsplan koblet til fælles mål Medarbejderudviklingssamtaler Logbøger Side 7

8 KLASSE/ELEVNIVEAU Årsplaner / aktivitetsplaner for klassen Udviklingsplaner for den enkelte elev / gruppen Portfolio Logbøger Skolehjemsamtaler Individuelle elevhandleplaner / mål Individuelle undervisningsplaner Mundtligt og skriftlig respons (lærer-elev, elev-elev, forældre-elev) på proces / opgaver/skriftlig fremstilling/produkt/formidling/præsentation Lærerobservationer / daglige iagttagelser Cafémøder Interviews Video- og båndoptagelser Selvvurdering (tegninger, spørgeskemaer med symboler og afkrydsning, kan/ kan næsten m.v.) Samtaler formaliserede / systematiserede elev-lærersamtaler daglige / uformelle / spontane elev-lærersamtaler morgenmøder synliggørelse af dagsorden og forventninger til indlæring planlægningssamtaler processamtaler afsluttende evalueringssamtaler evalueringsskemaer efterfulgt af samtaler skolehjemsamtaler med temaer tests (SPU, læsetest, chips, tegneiagttagelse, regnetests m.m.m Side 8

9 Nogle fakta om evaluering og evalueringskultur læsning Hvorfor en evalueringskultur? Når evalueringskulturen er sat på den skolepolitiske dagsorden i disse år, er det ikke en tilfældighed. Evaluering og dokumentation må i dag ses som en del af skolens grundvilkår. Kravet om evaluering afspejles i dag både i den centrale lovgivning, (Folkeskoleloven og i lov om Åbenhed og Gennemsigtighed i uddannelserne) og i den enkelte kommunes skolepolitik. De lovmæssige rammer for evaluering fremgår af folkeskolelovens 2, 13, 18. I 13, stk. 2 står der som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbygge. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning. Hvad er en evalueringskultur? Evalueringskultur kan karakteriseres som en organisations vaner med at forstå, vurdere, beskrive og forandre organisering og praksis med henblik på at øge kvaliteten. Der er tale om at understøtte og fremme kvalitetsudvikling på skole- og individniveau. Kultur består bl.a. af vaner skabt af mennesker og som derfor også kan ændres af mennesker. De nye vaner kan består i, at evaluering bliver en integreret del af skolens hverdag på alle planer. Dermed vil evaluering indgå som en del af en professionel og systematisk arbejdsform, der i mange tilfælde også inddrager flere af skolens implicerede parter. Evaluering kan hjælpe et individ eller en organisation til systematisk at reflektere over egen praksis, vurdere og handle i konsekvens heraf. At opstille politiske eller professionelle mål for en indsats uden efterfølgende at reflektere over, hvorvidt disse mål i praksis er blevet indfriet, kan betegnes som en slags uafsluttet aktivitet uden potentiale for videreudvikling eller læring. (Dahler- Larsen). Evaluering kan give savr på, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og om der er faktorer, der skal have særlig opmærksomhed. Ligeledes kan evaluering give et billede af, om vi rent faktisk gør det, vi siger, og om vi opnår det, vi sigter efter. Det er vanskeligt at justere områder af ens handlepraksis, uden et grundlæggende kendskab til resultaterne af den aktuelle indsats. (Dahler-Larsen). Evalueringer kan oftest placeres i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling. De to tilgange udelukker ikke hinanden, men kan supplere hinanden. De knytter an til hver sin retning inden for evaluering (den summative og formative). I evalueringslitteraturen sondres dr generelt mellem summative og formativ evaluering. Den summative evaluering er kontrol- og resultatorienteret og lægger vægt på at vurdere, hvorvidt målene er nået. Den formative evaluering er udviklings- og procesorienteret og har sigte på at tilvejebringe både videreudvikling og læring. Evalueringskultur - hvordan? En skoles evalueringskultur bør bygge på de værdier og det menneske- og læringssyn, som beskrives i folkeskoleloven og Fælles Mål. Kulturen afspejles på alle skolens niveauer: Fx skoleniveau, medarbejderniveau, klasse/elevniveau. For at etablere, fastholde og udvikle en evalueringskultur på alle skolens niveauer må man ved hver evaluering stille krav om kvalificerede overvejelser som fx: Hvad skal evalueres? Hvad er formålet? Side 9

10 Hvordan skal der evalueres? Hvem skal inddrages? Hvilket forum er der tale om? Hvem skal have indsigt i resultaterne? Hvordan sikres videndeling og formidling af resultaterne? Hvordan følges der op på resultaterne+ Medtænkning af flere eller samtlige af disse spørgsmål bidrager samtidig til at sikre, at evalueringspraksissen ikke antager en ritualiseret form. I den forbindelse er det vigtigt at have opmærksomhed på, at evaluering aldrig må blive et mål i sig selv, men skal være et middel til at opnå en forbedret praksis. Valget af evalueringsredskaber og -metoder indebærer et valg. Dette valg er på ingen måde værdifrit. Ingen evaluering er i stand til at indfange hele virkeligheden på én gang, idet metoderne har vidt forskellige udgangspunkter og perspektiver. Det er imidlertid vigtigt, at være opmærksom på evalueringsmetodernes forskellige potentialer for at honorere forskellige mål. Der findes en række forskellige formål med anvendelse af evlaueringsmtoder, som fx kontrol, bedømmelse, dokumentation, feedback, læring, udvikling. Ofte er formålet at opnå en kombination af disse. Skolens ledelse spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om - i samarbejde med medarbejderne - at få beskrevet og implementeret skolens evalueringskultur, herunder at få synliggjort og systematiseret de evalueringstiltag, der allerede finde på skolen. Det er væsentligt, at skolens evalueringsprocesser bliver omfattet af den størst mulige ærlighed, synlighed og åbenhed. At opbygge en evalueringskultur bliver at opbygge en faglighed, der med tiden kan blive til vaner og åf det hele sat i system i forhold til at evaluere på mange forskellige niveauer: elever, undervisning, teamsamarbejde, ledelse og hele skolens virksomhed. I Odense Kommune vurderes en skoles evalueringskultur ud fra følgende indikatorer: Tydelige beskrivelser af hvor, hvordan og hvornår evaluering foregår på henholdsvis skole-, lærer-/pædagog-, klasse- og elevniveau; fx via en årsplan eller en aktivitetsplan Opstilling af mål på alle niveauer - herunder lærings- og undervisningsmål samt mål for organisationsudvikling Skriftlighed i forbindelse med mål, handling,evaluering og opfølgning Det er synligt i skolens praksis, at evaluering understøtter læring og udvikling på alle niveauer Brug af varierede metoder og evalueringsredskaber afhængig af formål for evaluering Konsekvent brug af evalueringsresultater Evaluering understøttes af dokumentation; bl.a. i forbindelse med skole-hjem-samtaler, lærer-elevsamtaler og teamsamarbejde Skolen sikrer progression i udvikling af elevernes og lærernes evalueringskompetence Kontinuitet i en afdelingsopdelt skole; fx gennem procedurer, der sikrer dokumentation ved overgange. frit efter Dahler-Larsen og Odense Kommunes inspirationspapir vedr. evaluering Side 10

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere