Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse."

Transkript

1 N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene bliver indfriet, og hvilke barrierer kommunerne oplever i den forbindelse. Reformen trådte i kraft 1. januar Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. Registerundersøgelsen er baseret på offentligt tilgængelige data fra jobindsats og Ankestyrelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i marts 2015 blandt alle landets 98 kommuner. Skemaet er sendt til jobcenterchefen, som har haft mulighed for at videresende spørgeskemaet til en relevant medarbejder. Der er afgivet ét svar pr. kommune. Undersøgelsens svarprocent er 55 pct 1. Den 15. april 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: ROKR/TGP/CTJ Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/16 Undersøgelsen overordnede konklusion er, at det fortsat er meget tidligt at evaluere på reformen, idet et ressourceforløb efter hensigten skal vare mellem 1 og 5 år. Men det tegner allerede nu til, at intentionerne bag reformen af førtidspension i vid udstrækning bliver indfriet. Samtidig viser undersøgesen nogle tydelige barriere, som primært handler som manglende motivation (andre forventninger) hos målgruppen, og at lovgivningerne på tværs af fag-forvaltninger ikke taler samme sprog. I det følgende gennemgås først registerundersøgelsen og derefter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 1 Repræsentativiteten for de deltagende kommuner er tjekket på geografi både ud fra RAR og beskæftigelsesregion, befolkningsstørrelse og klynge.

2 KL s registerundersøgelse I det følgende gives en kort datamæssig status over, om intentionen med reformen af fleksjob og førtidspension er indfriet. Dels hvordan det er gået med tilgangen til førtidspension, på hvilken baggrund der bevilges førtidspension, og hvordan flowet i øvrigt har været mellem aktuelle forsørgelselydelser. Et overordnet mål med reformen af førtidspension og fleksjob var at begrænse tilgangen til førtidspension, hvilket er lykkedes. Figur 1. Nytilkendelser af førtidspension opdelt på alder Kilde: Ankestyrelsen, 12. marts Figuren viser, at antallet af nytilkendelser af førtidspension er mere end halveret efter reformen trådte i kraft 1. januar Umiddelbart før ikrafttrædelsen ses en kortvarig stigning i antallet af nytilkendelser hvilket afspejler, at mange sager blev gennemgået op til reformens ikrafttrædelse. Figuren viser også, at faldet i antallet af nytilkendelser relativt set er jævnt blandt dem over og under 40 år. Det ser ud til, at antallet af nytilkendelser hurtigt har fundet et stabilt niveau. Dog ses der en tendens til en svag begyndende stigning for dem over 40 år. Intention med reformen var i særlig grad at begrænse tilgangen til førtidspension til unge under 40 år med en psykisk lidelse. Begrundelsen herfor var, at en psykisk lidelse med tiden kan forbedres, og at unge derfor skal have en chance til. 2

3 Figur 2. Baggrunden for tilkendelse af førtidspension Kilde: Ankestyrelsen, 12. marts 2015 Figuren viser, at faldet i nytilkendelser af førtidspesnion særligt er sket i de førtidspensionsager, der gives på baggrund af en psykisk lidelse, men der har også været et fald i antallet af tilkendelser på baggrund af lidelser i bavægeapperatet og sygdom i organer, dog relativt set et væsentlig mindre fald. Når vi ved, at der er sket et fald i nytilkendelser af førtidspension er det interessant at se på, om det samlede antal personer, der modtager en offentlig ydelse har været faldende. Er nogle af disse mennesker blevet selvforsørgende, eller er de blot overgået til anden offentlig forsørgelse? I denne analyse har det ikke været muligt at følge konkrete personer og deres forsørgelseshistorik, men det er muligt at give en status på det samlede antal personer på offentlig ydelsen. I nedenstående figur er samlet de ydelser, der som oftest føder ind til førtidspension. 3

4 Figur 3. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på udvalgte ydelser Kilde: Jobindsats, 15. januar 2015 Note: Kontanthjælp og uddannelseshjælp tæller kun personer der er visiteret som aktivitetsparate 2 Figuren viser, at det samlede niveau er faldet en smule, men at der samtidig er rytmiske sæssonudsving hen over året. For at fjerne sæsonudsving er data for november de seneste 4 år sammenholdt i nedenstående tabel. Tabel 1. Udviklingen i den samlede bestand på udvalgte ydelser Nov Nov Nov Nov Udvikling Førtidspension Ressourceforløb Fleksjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsforl Kontanthjælp Uddannelseshjælp I alt Kilde: Jobindsats, 15. januar 2015 Note: Kontanthjælp og uddannelseshjælp tæller kun personer der er visiteret som aktivitetsparate 1 2 Med kontanthjælpsreformen er der sket et databrud, hvorfor data ikke direkte kan sa m- menlignes over tid. Med reformen blev visitationsgrupperne ændret således, at kontanthjælp visiteres som jobparate eller aktvitetsparate, mens personerne på uddannelse s- hjælp visiteres som åbenlys uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsp a- rate. Selv om der er stort sammenfald mellem de aktivitetsparate og de gamle matchgruppe 2 og 3, vil der særligt for personer på uddannelseshjælp være forskel. 4

5 Tabellen viser, at der samlet set har været en fald i antallet af personer på enten førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagepenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp på ca personer. Samtidig viser figuren, at der har været en forskydning ydelserne imellem. Antallet af personer på førtidspension, sygedagpenge og ledighedsydelse er faldet. Samtidig ses en stigning i antallet af personer i fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet, men samtidig ses en større stigning i antallet af personer på uddannelseshjælp. Data siger ikke med sikkerhed noget om det konkrete flow ydelserne imellem, men det er nærliggende at konkludere, at en stor del af dem, som ikke længere får en førtidspension i dag er i flekjsob eller ressourceforløb. KL s spørgeskemaundersøgelse I spørgeskemaundersøgelsen er jobcentrene blevet bedt om at vurdere indfrielsen af intentionerne bag fem elementer i indsatsen: rehabiliteringsteamet, ressourceforløbet, den koordinerende sagsbehandler, borgerens deltagelse og forventet effekt af indsatsen. Jobcentrene er ligeledes blevet spurgt om, hvor stor betydning en række udfordringer har for indfrielsen af intentionerne. Det har endvidere været muligt at afgive supplerende bemærkninger i fritekst. I det følgende gennemgås resultaterne. Rehabiliteringsteamet Intentionen bag rehabiliteringsteamet er at sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på en borger, hvor der er behov for en tværfaglig indsats. Figur 4. I hvor høj grad bliver intentionen bag rehabiliteringsteamet indfriet? Af de adspurgte mener 86 pct., at intentionen bag rehabiliteringsteamet 5

6 bliver indfriet i væsentlig eller høj grad. Ingen af de adspurgte oplever, at intentionen slet ikke eller i mindre grad bliver indfriet. Jobcentern har endvidere vurderet betydningen af seks udfordringer for indfrielsen af intentionen bag rehabiliteringsteamet. De udfordringer, der bliver tillagt størst vægt er, at rehabiliteringsteamet ikke råder over en fælles økonomi, og at lovgivningerne ikke taler fælles sprog. I nogen grad er det også svært at skabe ejerskab hos andre forvaltninger end beskæftigelsesforvaltningen. Figur 5. Hvor stor en udfordring for indfrielsen af intentionen er følgende: 49 pct. mener, at ingen fælles økonomi er en stor eller meget stor udfordring for indfrielsen af intentionen med rehabiliteringsteamet, mens 20 pct. mener, at det er nogen udfordring. Hvorvidt der er lavet en konstruktion med fælles økonomi er en lokal beslutning, men det forhold, at rehabiliterignsteaet ikke kan gives formel beslutningskompetence er naturligvis en barriere for at etablere en fælles økonomi. 38 pct. mener, at det forhold, at lovgivningerne ikke taler fælles sprog er en stor eller meget stor udfordring. 45 pct. mener, at det er nogen udfordring. Flere jobcentre skriver i deres supplerende bemærkninger, at de synes, at rehabiliteringsteamet fungerer godt, men at være svært at holde beskæftigelsesfokus, fordi der ikke er fastsat krav i de andre lovgivnigner. Det er samme begrundelse, der gives for, at der kan opstå diskussioner om, hvilken lovgivning indsatsen skal bevilges efter - det vil sige hvem der skal betale. En væsentlig mindre del mener, at udfordringen med fælles sprog knytter sig specifikt til begrebet rehabilitering. Et par jobcentrne bemærker, at rehabilitering primært forstås i en beskæftigelsessammenhæng, og at så længe man er opmærksom på, at begrebet kan opfattes forskelligt, så udgør det 6

7 ikke en udfordring. Alligevel har det været noget, man har skullet øve sig i at arbejde sammen om. Jobcentrene giver i deres supplerende bemærkninger udtryk for, at rehabiliteringsteamet er en god konstruktion, når det i den konkrete sag giver mening med et flerfagligt perspektiv. Det er imidlertid ikke i alle sager, at det giver mening. F.eks. virker det tungt, rigidt og ressourcekrævende, at alle 17-sager (ansøgning om førtidspension på foreliggende grundlag) skal forelægges rehabiliteringsteamet. Samme gør sig gældende, hvis det er helt åbenlyst, at der enten skal bevilges eller ikke bevilges et fleksjob, f.eks. hvis den pågældende har en kendt sygdom/skade. Det giver heller ikke mening at bruge de mange medarbejdere i rehabiliteringsteamets tid, hvis der er tale om en termimalpatient. Samme forhold gør sig gældende i nogle af de nye sygedagpengesager, som på det seneste også skal forelægges rehabiliteringsteamet. Jobcentrene melder tilbage, at det bør revurderes, hvornår det giver værdi at forelægge en sag for rehabiliteringsteamet. Flere jobcentre bemærker endvidere, at der er forskel faggrupperne imellem med hensyn til, om man reelt tror på, at indsatsen kan lykkes. Et jobcenter påpeger Vi mangler nogle succesfulde fortællinger, da vi jo betræder nyt land. Ressourceforløb Intentionen bag ressourceforløb er at sikre, at dem, der ikke længere tildeles en førtidspension, får et alternativ i form af en sammenhængende, individuel og helhedsorienteret indsats. Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov. Formålet er at give alle personer på kanten af arbejdsmarkedet en chance til. Figur 6. I hvor høj grad bliver intentionen om en sammenhængende, individuel og helhedsorienteret indsats indfriet? 7

8 Ifølge 62 pct. af jobcentrene bliver intentionen bag ressourceforløb indfriet i væsentlig eller høj grad, mens 38 pct. svarer i nogen grad. Ingen af de adspurgte oplever, at intentionen slet ikke eller i mindre grad bliver indfriet. Jobcentrene har vurderet fem udfordringer for indfrielse af intentionen bag ressourceforløb. De største udfordringer er manglende motivation hos borgeren, at lovgivningerne ikke spiller sammen og mangel på relevante tilbud for udsatte personer. Figur 7. Hvor stor en udfordring for ressourceforløbets intentioner er følgende: Den største udfordring for indfrielsen af intentionen om en sammenhængende, individuel og helhedsorienteret indsats til udsatte borgere er, at borgeren er umotiveret. Halvdelen af jobcentrene oplever, at det er en stor eller en meget stor udfordring. Der er ingen der oplever, at det slet ikke er en udfordring. De uddybende bemærkninger giver indtryk af, at mange borgere ikke ser sig selv med en fremtid på arbejdsmarkedet, og det giver en fastlåst opfattelse af egne muligheder. Et jobcenter udtrykker det således: De kan ikke se, at forløbet kan give dem noget som helst, ikke engang livskvalitet. Flere jobcentre påpeger, at motivationsarbejdet er en proces, som skal sættes i gang meget tidligt endda lang tid før, at sagen forelægges rehabiliteringsteamet men også at det er svært at motivere borgeren til at indgå i et forløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen hvis lægen, fagforeningen og/eller hjemmestøtte taler om førtidspension. Godt en tredjedel af jobcentercheferne vurderer, at manglende sammenspil lovgivningerne imellem er en stor eller en meget stor udfordring. Dette stemmer overens med besvarelserne ved rehabiliteringsteamet, hvor lovgivningen ansås som den største udfordring. 8

9 En tredjedel af jobcentrene mener, at det er en stor eller meget stor udfordring, at der mangler relevante tilbud for udsatte personer. Det begrundes f.eks. med, at det i geografisk store kommuner kan være vanskeligt at have relevante tilbud til udsatte borgere, der ikke kan flytte sig så langt. Det bemærkes også, at det er ny målgruppe, der kræver nye typer af tilbud, hvorfor der er behov for metodeudvikling. En del jobcentre oplever, at borgerens holdning til tilbuddene ændres positivt som forløbet skrider frem. Således kommer det første ressourceforløb til at fungere motivationsskabende. Koordinerende sagsbehandler Ledige med komplekse problemer har ret til en gennemgående sagsbehandler, som har ansvaret for at koordinere indsatsen. Intentionen er, at den koordinerende sagsbehandler skal varetage den løbende opfølgning og koordinering, og i samarbejde med borgeren sørge for, at indsatsen bliver justeret efter borgerens aktuelle situation og behov. Figur 8. I hvor høj grad bliver intentionen for den koordinerende sagsbehandler indfriet? 67 pct. af jobcentrene vurderer, at intentionen i væsentlig eller høj grad bliver indfriet. Knapt en tredjedel mener, at den bliver indfriet i nogen grad, mens et enkelt jobcenter oplever, at intentionen slet ikke bliver indfriet. Jobcenterne har vurderet tre udfordringer ved den koordinerende sagsbehandler. Den største udfordring for indfrielsen af intentionen om en gennemgående og koordinerende sagsbehandler er sagsmængden generelt. 9

10 Figur 9. Hvor stor en udfordring for den koordinerende sagsbehandler er følgende: 40 pct. af jobcentrene vurderer, at sagsmængden udgør en stor eller en meget stor udfordring ved den koordinerende sagsbehandler. Jobcentrene påpeger i deres supplerende bemærknigner, at ressourceforløbssagerne er komplekse, og at borgeren som regel mangler både sociale og personlige kompetencer og har ringe selvrefleksion. Derfor starter arbejdet med at skabe motivation og en tilludsfuld relation. Det tager lang tid, og det er svært at nå samtidig med, at der er meget administration, der skal overholdes. Samtidig nævner flere jobcentre, at det kræver tilvænning at se forskel på en koordinerende sagsbehandler og en almindelig god sagsbehandler. Det er en ny rolle for sagsbehandlerne, som skal integreres og udvikles. Nogle oplever, at der er forskellige holdninger til, hvad opgaven egentlig er for den koordinerende sagsbehandler. Herunder er der forskellige opfattelser af, hvor stor fleksibilitet den koordinerende sagsbehandler har i forhold til tilretning af den indsats, som rehabiliteringsteamet har afgivet indstilling om. Flere nævner, at rollen som koordinerende sagsbehandler er noget man skal lære, og at det tager tid. Borgerens deltagelse i forløbet For at øge borgerens indflydelse på og ejerskab til indsatsen skal borgeren deltage, når rehabiliteringsteamet behandler borgerens sag. 10

11 Figur 10. I hvor høj grad bliver intentionen om indflydelse og ejerskab indfriet? 66 pct. af jobcentrene vurderer, at intentionen om indflydelse og ejerskab til borgeren bliver indfriet i høj eller væsentlig grad, mens 29 pct. vurderer, at den bliver indfriet i nogen grad. Jobcentrene har i fritekst givet deres bud på, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med borgernes deltagelse. Disse bud er samlet under fire overskrifter: borgerens motivation, fast ønske om førtidspension, deltagelse i teammøderne og sagens kompleksitet. I det følgende gives et sammendrag af bemærkningerne, og illustrative citater fra undersøgelsen er medtaget. Borgerens motivation Nogle borgere har svært ved at se meningen med ressourceforløbene og ønsker ikke at deltage. Det kan udspringe af modstand mod systemet generelt, bygge på tidligere dårlige erfaringer eller en oplevelse af, et indsatsens elementer er prøvet før eller er urealistiske i forhold til borgerens helbredsmæssige tilstand. Motivationen for at få indflydelse og ejerskab er oftest en udfordring i de sager, hvor borgeren er svag eller skrøbelig. Borger har svært ved at se, hvad endnu et forløb skal til for ( ) har svært ved selv at tage ejerskab og har brug for redskaber til at træne og lære dette. Fast ønske om førtidspension I sager hvor rehabiliteringsteamet oplever, at borgeren har et forudbestemt ønske om enten førtidspension eller fleksjob kan samarbejdet forekomme svært. En del borgere har en anden oplevelse af egen arbejdsevne end det rehabiliteringsteamets vurderer. Borgeren er indstillet på førtidspension og har "arbejdet" hen imod dette i mange år, også selvom borgeren ikke er i målgruppen. Det besværliggør dialogen og vanskeliggør en inddragelse af borgeren. 11

12 Deltagelse i rehabiliteringsteamets møde Jobcentrene oplever, at det for nogle borgere kan være en ubehagelig eller utryg oplevelse at deltage i rehabiliteringsteammøderne, hvor udvikling af arbejdsevnen er i fokus. Målgruppen for ressourceforløb indebærer også skrøbelige og psykisk sårbare borgere, hvilket også i henhold til sagens kompleksitet kan medføre, at borgeren er bange for at deltage i mødet med flere ukendte myndighedspersoner. Nogle borgere oplever en eksamensagtig situation, og kan få oplevelsen af, at beslutningen om deres sag er taget på forhånd. I de tilfælde ligger der et arbejde i at forberede borgeren på hensigten med mødet og efterfølgende opretholde motivationen. Det opleves, at borgeren på trods af foregående orientering ikke forstår formålet med rehabiliteringsteamet og mødet. Mere fyldestgørende orientering kan derfor fremmadrettet være et fokuspunkt i forhold til borgerinddragelse. Borgeren har ikke altid i den forberedende fase været tilstrækkeligt støttet i at have et løsningsfokus. Dette betyder, at det er svært på rehabiliteringsmødet at sikre tilstrækkelig inddragelse af borgeren. Sagens kompleksitet Nogle borgere har så store problemer, at indsatsen kræver massiv støtte fra den koordinerende sagsbehandler for at forløbet gennemføres. Udfordringen ligger især hos de ældre over 40 år. Det kan være svært for borgere med massive problemer, fysiske, psykiske, sociale mv. at deltage i de udstukne planer så det kræver massiv understøtning i det hele taget at udmønte de lagte planer. Jobcentrene er også blevet bedt om at vurdere, hvordan borgeren helt overodnet oplever selve ressourceforløbet. Besvarelserne viser, at knap halvdelen af de udsatte borgere hellere vil på førtidspension. 12

13 Figur 11. Hvordan oplever borgeren overordnet set ressourceforløbet? De uddybende kommentarer viser, at målgruppen deler sig i to: Dem, der har fastlagt sig på ønsket om førtidspension og dem, der reelt ser sig selv på arbejdsmarkedet. Sidstnævnte gruppe har typisk flere personlige ressourcer end den første gruppe. I den oprindelige målgruppe for ressourceforløb, altså borgere tæt på førtid s- pension, oplever borgeren hyppigt, at adgangen til førtidspension udskydes og de skal "trækkes igennem" irrelevante tilbud. For borgere, som måske er i målgruppe til fleksjob, men hvor man forsøger at øge arbejdsevnen, giver ressourceforløbet mere mening, da borger og rehabiliteringsteam er enige om tilknytning til arbejdsmarkedet. For dem som har et fast ønske om førtidspesnion kan ressourceforløbet opleves som en omvej på vej mod førtidspensionen. Men det er oplevelsen, at nogle få i denne gruppe alligevel får øjnene op for nye muligheder ved mødet med rehabiliteringsteamet. Vi knokler på at holde motivationen oppe, men de fleste ønsker sig en førtidspension. For den gruppe, som ser sig selv på arbejdsmarkets er oplevelsen, at de fleste gerne vil i gang med et ressourceforløb, eller at en indledningsvis skepsis udvikler sig positivt gennem forløbet. Flere opnår gennem forløbet en styrket arbejdsevne, som kan resultere i selvforsørgelse eller ansættelse på særlige vilkår. Gennemførelse af forløbet kræver alligevel meget motivationsarbejde fra især den koordinerende sagsbehandler. 13

14 Borgerne giver ofte udtryk for, at de er glade for, at de går fra rehabiliteringsmødet med en kendt plan for de kommende år. Ligeledes udtrykker de tilfredshed med det helhedsorienterede og tværfaglige syn og drøftelse, der har været på mødet. Borgerne føler sig i høj grad inddraget og "set". Forventet effekt af indsatsen Jobcentrene har vurderet den forventede effekt af indsatsen. Sammenholdt med reformens forudsætninger, hvor det blev vurderet at 1,5 pct. af målgruppen i 2020 ville have opnåede selvforsørgelse, så er jobcentrenes vurdering af indsatsens effekt høj. Figur 12. Hvor mange procent af de personer, der får tildelt et ressourceforløb, forventer du på sigt vil 30 pct. af jobcentrene vurderer, at mellem pct. at målgruppen vil komme i ordinær ustøttet beskæftigelse eller uddannelse. Vurderingen af hvor mange, der får en reel udvikling i arbejdsevnen, kommer i fleksjob eller i sidste ende alligevel vil få en førtidspension, er meget spredt. Den store spredning kan hænge sammen med, at der har været løbende justering af målgruppen, hvorfor der kan være forskel på, med hvilken målgruppe for øje, at besvarelsen er afgivet. Den store spredning kan også hænge sammen med, at det er et svært spørgsmål at svare på. Opsamling og konklusion Registerundersøgelsen viser, at reformens intention om at begrænse nytilgangen til førtidspension er blevet indfriet. Tilgangen til førtidspension er blevet mere end halveret, både for personer over- og under 40 år. Det ses 14

15 også, at det særligt er tilgangen til førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, som er blevet begrænset. I perioden har det samtidig været en fald i det samlede antal personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, sygedagpenge, kontanthælp og uddannelseshjælp (aktivitetsparte). I perioden november 2011 til november 2014 er antallet faldet med knap personer. Der har samtidig været væsentlige forskydelser ydelserne imellem. Analysen giver ikke et entydigt svar på, hvad der er årsagen til det samlede fald i antallet af personer på ydelse. Spørgeskemaundersøgelsen sætter fokus på, hvorvidt intentionerne med rehabiliteringsteamet, ressourceforløbet, den koordinerende sagsbehandler og borgerens deltagelse bliver indfriet. Besvarelserne viser, at intentionerne i vid udstrækning bliver indfriet. Særligt intentionen bag rehaniliteringsteamet om at sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge en helhedsorienteret perspektiv bliver indfriet. Men samtidig påpeger kommunerne, at rehabiliteringsteamet kan være tungt og ressourcekrævende, fordi en række sager, hvor det ikke giver mening, skal forelægges teamet. Det handler om sager, hvor det er åbenlyst, at der enten skal eller ikke skal bevilges en førtidspension eller et fleksjob. Den største udfordring for at opnå intentionerne bag ressourceforløbet er borgerens motivation, eller manglen på samme. Kommunerne oplever, at en stol del af målgruppen ikke ser sig selv på arbejdsmarkedet og i mange år har haft målet om en førtidspension. Her handler indsatsen i vid udstrækning om at finde og skabe motivationen. Udfordringen styrkes af, at andre aktører i indsatsen, som f.eks. lægen, fagforeningen eller andre myndighedsenheder støtter borgeren i målet om en førtidspension. Således kunne det lokale arbejde støttes ved en større grad af oplysning til samtlige aktører om det nye og styrkede perspektiv i beskæftigelsesindsatsen, samt en en bedre koordinering af begreber og indsatser lovgivningerne imellem. Intentionen med styrke borgerens indflydelse på og ejerskab til indsatsen indfries også i væsentlig grad. Den største udfordring her er borgerens til tider fastlåste fokus på førtidspension, men også at det er meget komplekse sager, hvor det kræver meget tid og mange ressourcer at støtte borgerne i et nyt perspektiv. Sagernes kompeksitet og behovet for tid til at opbygge tillid og relationer, er samtidig den største udfording for indfrielsen af intentionen med den koordinerende sagsbehandler. En del tid går med administration, som går fra den borgervendte tid. 15

16 Jobcentrenes vurdering af indsatsens effekt er spredt, hvilket kan hænge sammen med en løbende justering af målgruppen for ressourceforløb, og at det indledningsvist var uklart hvem, der var i målgruppen. Samtidig er det virkeligt svære spørgsmål at svare på. Det mest tydelige billede træder frem i vurderingen af, hvor mange der vil komme i ustøttet beskæftigelse eller uddannelse. 69 pct. vurderer at mellem 0-10 pct. vil komme i ustøttet beskæftigelse eller uddannelse. Mens hele 31 pct. Vurderer, at mellem 10 og 40 pct. på sigt vil opnå dette. Det er væsentligt mere, end hvad der blev estimeret i ved reformens forudsætninger. 16

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

Status for reformen af førtidspension og fleksjob

Status for reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Status for reformen af førtidspension og fleksjob - Faktuel gennemgang Jens Erik Zebis Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening De overordnede politiske mål med reformerne Alle skal have en chance Ingen skal parkeres (især ikke de unge) Unge skal have uddannelse Dem, som kan,

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne Dansk Socialrådgiverforening April 2016 Side 2 af 16 Undersøgelse af socialrådgiveres sagstal på beskæftigelsesområdet i kommunerne

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform Konference om Ungestrategi 2. april 2013 Reformbølgen ruller Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform På tegnebrædtet Erhvervsskole reform

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet.

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. Punkt 6. Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. 2013-38360. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering opfølgningen på visitationskategorier

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere