Kompetencevurdering af elever.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencevurdering af elever."

Transkript

1 Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret for at uddanne sig og arbejde indenfor det grønne område. Dette er udgangspunktet for at eleven kan optages på skolen. 1. Kompetencevurderingen starter allerede ved den første henvendelse til skolen. Her lægges der vægt på elevens motivation for at starte på uddannelsen, elevens erhvervserfaring, skolegang, boglige kompetencer, fritidsinteresser, familieforhold, generelle helbredstilstand, sociale adfærd, om eleven har traktorkørekort og evt. erfaring med kørsel af landbrugsmaskiner og pasning af dyr. Efterfølgende modtager skolen diverse skoleudtalelser, uddannelsesplaner, psykolog udtalelser, ressourceprofiler og andet relevant skriftligt materiale om eleven. Dette danner grundlag for at bedømme om eleven er egnet til at gå på skolen. Derefter aftales rundvisning og visitation. 2. Rundvisning og visitation. Ved visitationen lægges der vægt på det hele menneske, idet skolen arbejder ud fra en tanke om en helhedsorienteret indsats. Evt. tilsendt materiale uddybes. Eleven oplyses om uddannelseskrav, -muligheder og -regler. Eleven gøres opmærksom på færdigheder som kan eller skal forbedres inden skolestart. Skolen og eleven, samt relevante parter, beslutter på baggrund af visitationen, om eleven er motiveret for at starte på skolen og har mulighed for at gennemføre uddannelsen. Skolen har gennem ovenstående forløb, fået et indtryk af hvilke tiltag og hvilken støtte eleven har behov for. 3. Eleven kan have været i 1 uges praktik på skolen, før indskrivning på Grundforløbet, hvor elevens kompetencer observeres. Observationerne danner grundlag for en samtale med eleven om han eller hun er egnet til at påbegynde et Grundforløb på skolen. Der gives anvisninger til eleven og andre relevante parter (forældre, UU-vejleder, lærere, sagsbehandlere m.v.) om hvordan eleven bedst forbereder sig, til en evt. opstart på skolen. Den kompetencevurdering, som ligger til grundlag for elevens uddannelsesplan, afklares i løbet af de to første ugers grundforløb, samt ud fra visitation m.v..

2 Her lægges der vægt på: Det personlige: Samarbejdsevne, ansvarlighed og uddannelsesparathed. Vilje til at arbejde og uddanne sig. Mod og lyst til at udfordre og afprøve nye sider af sig selv indenfor fællesskabets trygge rammer. Hygiejne og orden. Motivation og motorik. En god og sund opførsel overfor såvel sig selv, som andre mennesker, natur og dyr. Det almene: Dansk- og regnekundskaber, edb-kendskab, kommunikation. Viden om samfundet og at kunne fungerer i et fællesskab. Det faglige: Viden om svin, kvæg, heste, maskiner, dyrkning af afgrøder. Elevens praktiske håndelag og forståelse for arbejdet i landbruget, herunder at omgås dyrene på en sikkerhedsforsvarlig måde, samt betjening af maskiner. Bevidsthed om sikkerhed i landbruget. Konkret skal eleven deltage i flytning af kvæg, kørsel med markmaskiner, ordblindetestning og deltagelse i to husmøder. Der tages udgangspunkt i forskellige kompetencer ved hver opgave. Der udover observeres der løbende i alle fag. Efter endt kompetencevurdering, afholdes der samtaler med eleven, om de tiltag der skønnes vigtige, for at kunne opnå kompetencemålene i Grundforløbet. Dette skrives ind i elevens uddannelsesplan. Kompetencevurderingen foretages løbende i Grundforløbet. Der evalueres løbende på elevens behov for evt. ekstra tid, støtte, en anden undervisningsform, hjælpemidler, m.v., med udgangspunkt i opnåelse af kompetencemål til påbegyndelse af Hovedforløb Landbrugsassistent. Se i øvrigt skolens bedømmelsesplan. PPJ Adm., LUP Kompetencevurdering af elever. 1. version d revision d

3 Bedømmelsesplan for Grundforløb. Overordnet bedømmelsesplan. Skolens bedømmelser har til formål at sikre, at eleverne har opnået de faglige og personlige kompetencer, der kræves for at kunne påbegynde et hovedforløb indenfor Fællesindgangen Dyr, planter og natur og dermed mulighed for at uddanne sig til landbrugsassistent. Al bedømmelse foregår med respekt, omsorg og omtanke for de implicerede parter. Bedømmelsen skal således være konstruktiv og give mulighed for refleksion og forslag til individuelle udviklingsområder, som underbygger elevens potentiale. Disse inddrages i lærerens undervisning. Skolen inddrager eleverne i de forskellige evalueringsformer som benyttes på skolen, herunder Færdigheder ved maskinbetjening, Heste-kompetencer, Uddannelsesplan og Praktikevaluering. Dette gøres ved personlige samtaler som foretages løbende og efter behov. Der lægges vægt på at synliggøre elevens personlige udvikling, tilegnelse af nye kompetencer og en kontinuerlig bevidsthed om de kompetencer der er tillærte. Dette for at støtte elevens selvværd, faglige udvikling og motivation. Elevens succes og bevidstgørelse om tilegnelse af nye kompetencer, skal danne grundlag for motivation og inspiration til ny læring hele livet igennem. Igennem personlige samtaler gives eleven muligheden for, at opnå et realistisk selvbillede og lære at vurdere, hvor der er behov for støtte og evt. andre hjælpeforanstaltninger. For her igennem at give eleven nye handlemuligheder for læring, selverkendelse og mulighed for videreudvikling fagligt som personligt. Personlige samtaler afholdes ved semesterets eller læringsaktivitetens afslutning. Der udover holdes der samtaler efter behov. Bedømmelsesplan Landbrugsassistent. Grundforløbspakke uger. Eleven bedømmes løbende i undervisningen og botræningen. Der bedømmes såvel fagligt som personligt ud fra de grundlæggende faglige kompetencer og færdigheder som eleven skal erhverve sig på grundforløbet. Der bedømmes ligeledes ud fra de sociale færdigheder, som kræves for at begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Her tænkes der på samarbejde, initiativ, ansvarlighed, punktlighed, kommunikation, personlig hygiejne, generel god opførsel og almen viden. Bedømmelsen foregår på flere planer: 1. Eleven og læreren skriver dagligt logbog. Dette er synliggør det, eleven har arbejdet med og lært den pågældende dag. Læreren noterer specifikke oplysninger om den enkelte elev.

4 2. På det ugentlige personalemøde, vurderes den enkelte elev af faglærere, botræningslærere og pædagogisk ansvarlig. Det vurderes bl.a. om der skal iværksættes særlige foranstaltninger for at sikre den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen. 3. Eleven vurderes løbende i undervisningen. Vurderingen sker ud fra lærerens observationer af elevens tilegnelse og udførelse af praktisk arbejde i skolens værksteder, samt ud fra praktiske eller teoretiske prøver. Idet mange af skolens elever har oplevet nederlag ved tidligere skolegang, lægges der vægt på observation frem for teoretiske prøver. Deraf bl.a. Færdigheder ved maskinbetjening & Heste-kompetence skema. Der gives standpunktskarakter efter hver læringsaktivitet. 4. Èn gang månedligt bedømmes eleven ud fra skolens skema Færdigheder ved maskinbetjening og Heste-kompetence skema. Bedømmelsen varetages af faglærerne i samråd. Eleven får en kopi af eget standpunkt ved hver semesters afslutning. 5. Hvert semester udarbejdes og revideres der i Uddannelsesplanen for hver elev. Heri medtænkes det, der specifikt er relevant for uddannelse til landbrugsassistent, som for en generel personlig udvikling. Uddannelsesplanen udarbejdes af alle skolens medarbejdere der er i berøring med eleven. Dette for at sikre en helhedsopfattelse af eleven, hvor såvel de landbrugsfaglige som de personlige kompetencer vurderes. Eleven inddrages i vurderingen og skal kommentere hvert punkt i Uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen afsluttes med mål, midler, tidsplan og aftaler samt opfølgningsplan. 6. Praktik. Der afholdes møder med elev, praktikvært og praktiklærer hver 2. uge samt efter behov, medens eleven er i praktik. Der tages udgangspunkt i Praktikerklæringen, Praktikbogen, Uddannelsesplanen samt Spørgeskema Virksomhedspraktik Arbejdsevnevurdering. Eleven besvarer skemaet Praktikevaluering efter hvert praktikophold og revurdere den forud for hver praktik. 7. Afsluttende bedømmelser. Grundforløbet afsluttes med et projektarbejde med en varighed på 3 dage. Eleven vælger selv om det skal være et projekt af praktisk karakter v. f.eks. at fremvise arbejde i stalden eller på marken eller om de vil fremvise et projekt ved f.eks. brug af It-redskaber, fotos m.v.. Selve prøven tager i alt 30. min., hvor der tages udgangspunkt i elevens projekt.

5 Læringsaktivitet Bedømmelsesform Tidspunkt Førstehjælp Bestået/ikke bestået - bevis 10. uge Malkekursus Prøvekarakter - bevis 21. uge Traktorkørekort Bestået/ikke bestået - kørekort varierer Brandbekæmpelse Bestået/ikke bestået bevis 37. uge 26 kursus, arbejdsmiljø Bestået/ikke bestået bevis 18. uge Biologi niveau F Prøvekarakter - bevis 58.uge Læringsaktiviteter Samtale/Standpunktskarakter Ved aktivitetens afslutning Grundforløbsprøve Prøvekarakter bevis 59. uge Bemærk at der benyttes de samme bedømmelser på Grundforløbspakke Landbrugsassistent 40 og på 60 uger. PPJ Adm., LUP, bedømmelsesplan. 1. version , 2. revision d , 3. revision d Bedømmelsesplan for Hovedforløb er under udarbejdelse. Hovedforløb starter pr. 1.dec

6 Eksamensregler. Eksamensregler: For afholdelse af prøver til eksamen i grundfag henvises til skolens eksamensreglement. Bedømmelse af afsluttende projekt. Grundforløbspakker uger. Prøvegrundlag: Eleven får 3 dage til at udfærdige et projekt indenfor området: kvæg, svin eller mark & maskiner. Projektet skal indeholde elementer fra biologi F niveau. For elever med valgfri undervisning heste, kan eleven tillige vælge at udfærdige et projekt indenfor heste. Projektet skal indeholde elementer fra biologi F niveau. Projektet gennemføres som gruppearbejde, hvor der er frit valg af præsentationsform; fotos, power point fremstilling, bedriftsbesøg, filmklip, artikler, plantedele, jordbundstyper, andet praktisk fremstillet materiale f.eks. model af stald, fremvisning af dyr, afgrøder eller maskiner m.v.. Eleven kan benytte undervisningsmateriale som er samlet gennem hele uddannelsen, som dele af projektmaterialet. Det skal fremgå af projektet, hvilke dele der er udarbejdet af den enkelte elev. Faglærere, med speciale indenfor et relevant område, fungerer som vejleder. Grundforløbsprøven: Prøven tager udgangspunkt i projektet. Eleverne eksamineres enkeltvis. Prøven varer i 30 min., heraf: 15 min. bruges til fremlæggelse af projektet. Der stilles uddybende spørgsmål til projektet. 10 min. bruges til besvarelse af landbrugsfaglige og almene spørgsmål som eleven har trukket. 5. min. bruges til votering. Ved bedømmelsen lægges der vægt på at eleven har opnået kompetencemålene for overgangen fra Grundforløbet til Hovedforløbet. Karakteren gives efter 7 trins skalaen. Ved prøven er faglærere samt en ekstern censor tilstede. PPJ LUP, Eksamensregler 1. version juli revision feb revision september 2010.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere