CVR-nr Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013"

Transkript

1 CVR-nr Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Plejecentrets udviklingsområder... 4 Opfølgning på forudgående tilsyn... 4 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne... 5 Inddragelse... 5 Indflydelse på eget liv... 5 Personfølsomme oplysninger... 5 Klager... 6 Pårørende... 6 Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats... 6 Handleplaner/Sundhedsfaglige planer... 6 Sundhedsfaglig indsats og rehabilitering Magtanvendelse... 7 Medicinhåndtering... 7 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 8 Egnethed... 8 Individualitet... 8 Standard... 8 Forhold vedrørende medarbejderne... 8 Faglige kompetencer... 8 Nye medarbejdere... 9 Arbejdsmiljø... 9 Andet af 10

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn er gennemført på Dybbøl Plejecenter, Gl. Aabenraavej 24, 6400 Sønderborg d. 18. september 2013 af ekstern konsulent Bente Lindahl Andreasen. Ledelsesrepræsentanter Plejecenterleder Georg Thomsen Daglig leder Marianne Raeder Medarbejderrepræsentanter Social- og sundhedsassistent, arbejdsmiljørepræsentant Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper Beboerrepræsentanter Beboer, kvinde Beboer, mand Indledning Plejecenter Dybbøl er et kommunalt plejecenter, der blev bygget i I 2008 blev endnu en fløj bygget til, så der i dag er 59 boliger. Dybbøl Plejecenter er opdelt i seks leve-bo-miljø, som hver har deres eget køkken og dagligstue. Stedet ledes af en plejecenterleder og tre daglige ledere. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har konsulenten forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, herunder seneste tilsynsrapport, gældende kvalitetsstandarder og embedslægerapporter samt Tilbudsportalen. I 2013 har Sønderborg Kommune valgt en tematiseret tilgang, som sætter fokus på hverdags-rehabilitering og hvordan dette indgår i indsatsen samt hvilken effekt det har for målgruppens trivsel. Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliksbillede, som er tilgængeligt på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. 3 af 10

4 Program Tilsynet er gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenten en rundvisning i husene. Undervejs hilste konsulenten på de tilstedeværende og fik fremvist to lejligheder, og gennemgik elektronisk journalisering og medicinhåndtering i praksis. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig og i grupper. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Dybbøl Plejecenter har velegnede rammer for målgruppen. Huset og udearealer er indbydende og tilpasset målgruppen med vægt på æstetik og oplevelser. Beboerne er glade for stedet, og medarbejderne lægger vægt på trivsel og oplevelser. Samarbejdet med beboerne er ligeværdigt, og indsatsen tilrettelægges i fællesskab mellem beboere og medarbejdere. Der er gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv, som er grundlaget for rehabilitering. Ved tilsynets besøg var kravene fra Sundhedsstyrelsen og Sønderborg Kommune omkring dokumentation og medicinhåndtering ikke opfyldt. Tilsynet anbefaler skærpet opmærksom for områderne for at sikre beboernes sundhed og sikkerhed. Plejecentrets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Journalerne skal indeholde udfyldte helhedsbeskrivelser, der beskriver de sygeplejefaglige problemområder. Der skal være ajourførte døgnplejeplaner, som beskriver beboerens hverdag og behov for hjælp. Der skal udarbejdes livshistorier. Fokusområder skal indeholde beskrivelser af problemområder, handlinger og evalueringer. Medicinæsker skal mærkes med beboerens navn og cpr-nummer. Der skal angives indikation for hvert præparat på medicinskema. Hvis der er ordineret pn-medicin efter skema, skal dette skema være til stede ved medicinen. Der skal være oplysninger om cave på medicinskema eller i journalen. Der skal være overensstemmelse mellem medicinbeholdning og ordineret medicin. Opfølgning på forudgående tilsyn Kort opsummering på anbefalinger fra sidste tilsyn. 4 af 10

5 En tilfredsstillende rapport fra Embedslægen i 2012 har medført gradueret tilsyn, således at Dybbøl Plejecenter ikke får Embedslægetilsyn i Det kommunale tilsyn anbefalede i 2012 at rette fokus mod håndtering af medicin. Desuden viste tilsynet, at medarbejderne skulle sikres viden om magtanvendelse og opbevaring af personfølsomme data. Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne Inddragelse Tilsynets vurdering af sikring af samtykke fra borgeren ved ind- og udflytning, inddragelse i tilrettelæggelsen af plan for indsatsen. Visitationen til en bolig på Dybbøl Plejecenter varetages af en visitator fra Sønderborg Kommune. Borgeren giver med sin underskrift accept af boligen, hvorefter ledelsen på Dybbøl Plejecenter bliver orienteret om den nye beboer. En beboer fortalte, at alvorlig sygdom gjorde det nødvendigt at flytte på plejecenter. Hvis det havde været muligt, ville beboeren gerne være blevet i eget hjem. Beboeren er blevet glad for flytningen, og ser mange fordele ved at bo tæt på hjælpen. Beboeren redegjorde for, hvordan beboeren og dennes familie havde planlagt indflytning i samarbejde med kontaktpersonen. Tilsynet vurderer, at indflytning sker med borgerens samtykke, og at borgeren og dennes pårørende inddrages relevant. Indflydelse på eget liv Tilsynets vurdering af det individuelle indtryk contra det fælles indtryk. Tilrettelæggelse af hverdagslivet og aktiviteter med fokus på individuelle ønsker og behov. Der er et varieret tilbud om aktiviteter og træning på Dybbøl Plejecenter. I tilrettelæggelse af indsatsen lægger medarbejderne vægt på det sociale element i aktiviteterne. Blandt andet er der etableret en mandegruppe, hvor psykisk raske mandlige beboere mødes til kortspil og en snak. Nye beboere planlægger sammen med kontaktpersonen, hvilket program og i hvilket tempo beboeren har lyst til at komme sammen med de andre beboere. De beboere tilsynet har talt med, er meget tilfredse med tilbuddene, og oplever indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen. Tilsynet vurderer, at beboerne selv tilrettelægger hverdagslivet og at medarbejderne støtter i det omfang, den enkelte har behov for det. Personfølsomme oplysninger Tilsynets vurdering af opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger. Hvert bo-afsnit har et kontor, hvor der i begrænset omfang opbevares personfølsomme data. Disse data opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Beboernes personlige papirer opbevares i lejlighederne. Tilsynet vurderer ved dette besøg, at personfølsomme data opbevares utilgængeligt for uvedkommende. 5 af 10

6 Klager Tilsynets vurdering af beboernes klageadgang samt håndtering af klagesager i øvrigt. Tilsynet blev ikke præsenteret for klager. Ved udfordrende plejeforløb er der tæt samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere. Ved behov inddrages ressourcepersoner og eksterne undervisere. Plejecenterleder fortæller, at der er tæt dialog med pårørende, og i svære situationer er god kommunikation med til at forebygge utryghed og frustration. Tilsynet vurderer, at beboere og pårørende har relevant adgang til at klage. Pårørende Tilsynets vurdering af samarbejde med de pårørende generelt. Plejecenter Dybbøl har et bruger-pårørenderåd, der mødes minimum fire gange om året. I rådet sidder fem pårørende, en repræsentant for seniorrådet, en daglig leder samt plejecenterleder. Aktuelt er der ikke beboere i rådet. Møderne er formelle med dagsordner og referater. Referater sendes ud til beboerne. Det er tilsynets vurdering, at samarbejdet med pårørende fungerer tilfredsstillende. Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats Handleplaner/Sundhedsfaglige planer Tilsynets vurdering af sammenhæng mellem forskellige planer og det elektroniske journalsystem. Omsætning af mål og delmål i praksis. Dokumentation for indsatsen. Håndtering af borgerinddragelse på individniveau. Ved stikprøvekontrol har tilsynet gennemgået to journaler. I to ud af to journaler er der ikke fyldestgørende helhedsbeskrivelser. I en ud af to journaler er der udarbejdet døgnplejeplan, der beskriver samarbejdet med beboeren og beboerens holdning til indsatsen. I to ud af to journaler er der ikke udarbejdet livshistorier, i den ene journal er der noteret at livshistorie bliver lavet af pårørende, hvilket er tilfredsstilende. I to ud af to journaler er der ikke ajourførte fokusområder med beskrivelser af bebboerens problemer, handlinger og evalueringer. Tilsynet anbefaler, at medarbejdere undervises i journalarbejde, og at der udarbejdes instrukser for, hvor lang tid der skal gå fra indflytning, til der er udarbejdet helhedsbeskrivelse og fyldestgørende døgnplejeplan. Sundhedsfaglig indsats og rehabilitering. Tilsynets vurdering af beboernes mulighed for et sundt og aktivt liv, herunder tilrettelæggelse af genoptræning samt forebyggelse af fysisk funktionsnedsættelser. Præcisering af hvilke uddannelsesmæssige, organisatoriske og læringsmæssige tiltag, der er iværksat i forhold til beboernes rehabilitering. For ældreområdet i Sønderborg Kommune er der udviklet en strategi for hverdagsrehabilitering. På kommunens plejecentre bliver strategien taget i anvendelse primo 2014 med et kick-off forløb for medarbejderne. 6 af 10

7 Plejecenterleder oplyser, at der planlægges med at medarbejderne gennem en uge har fokus rettet mod én beboer og de rehabiliterende tiltag denne beboer kan profitere af. Medarbejderne skal undervises i den rehabiliterende tankegang og kende de muligheder, der er til rådighed for borgerne. En omlægning af aktivitetsområdet i Sønderborg Kommune har medført, at stedets dagcenter nu er blevet til et daghjem. Formålet med daghjemmet er at visiterede borgere udefra, kan gennemgå målrettede forløb med træning og aktivitet. I en overgangsperiode vil aktiviteterne i daghjemmet være åbne for beboerne på plejecentret, og plejecenterleder forventer, at der på sigt findes gode løsninger, der tilgodeser brugerne af det tidligere dagcenter. Nogle aktiviteter flyttes ud i fællesarealer og andre fortsætter i aktivitetslokalerne. Beboerne er tilfredse med de tilbud stedet har, og oplever at individueller ønsker tilgodeses. Tilsynet vurderer, at der er lagt strategi for rehabilitering for beboerne. Tilsynet ser, at der er mulighed for at leve et sundt og aktivt liv på stedet. Magtanvendelse Tilsynets vurdering af medarbejdernes kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Forebyggende indsatser og tilgange til konflikthåndtering. Præcisering af, hvorledes behandlingen af magtanvendelse organiseres på plejecentret, om der sker systematisk opfølgning på magtanvendelser. Endvidere hvorledes plejecentret arbejder med læring og forebyggelse af magt, og om ledelsen har reflekteret over omfanget og typerne af magtanvendelser. Faste medarbejdere undervises i forebyggelse af magtanvendelse på Demens 1 og Demens 2. Forebyggelse af magtanvendelse og undervisning i instrukser og retningslinjer er en del af introduktionsprogrammet. Medarbejderne kan ved dette tilsynsbesøg redegøre for praksis og gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i relevant omfang har kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Medicinhåndtering Tilsynets vurdering af opfølgning på tilsyn med medicinhåndtering. Ved stikprøvekontrol gennemgik tilsynet to medicinbeholdninger. I en ud af to stikprøver var medicinæsker ikke mærket med navn og cpr-nummer. I en ud af to stikprøver var der ikke angivet præcis indikation for brug af stærkt smertestillende medicin, i en ud af to stikprøver manglede der skema med ordination for brug af p.n. insulin. I to ud af to beholdninger var der ikke oplyst indikation for behandling. I en ud af to beholdninger var der ikke oplyst cave på medicinskema eller i journal. I en ud af to stikprøver var der ordineret et præparat til injektion, men præparatet var ikke til stede i beholdningen. Samme præparat var til stede som stikpiller, uden at dette var angivet i medicinskema. Tilsynet anbefaler på baggrund af fund ved stikprøver systematisk egenkontrol og ledelseskontrol af medicinhåndtering. Kontrollen bør tage udgangspunkt i Sønderborg Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering og Sundhedsstyrelsens vejledning Korrekt håndtering af medicin. 7 af 10

8 Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynets vurdering af de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppens behov. Plejecenter Dybbøl ligger attraktivt med udsigt over skov og vand. Der er efter tilsynets vurdering ingen præg af institution, og stedet emmer af aktivitet. Fællesarealer og dagligstuer i bo-afsnittene er rummelige og indbydende indrettet. Der er gode muligheder for træning og for at deltage i aktiviteter. Udearealer er indrettet i mindre haverum, som med overskuelighed og sanseoplevelser tilgodeser borgere med demenssymptomer. Tilsynet vurderer, at tilbuddets rammer er egnet til målgruppens behov. Individualitet Tilsynets vurdering af mulighed for individuelt liv, egen bolig. De lejligheder tilsynet besøgte var rummelige, og forskelligt indrettet. Det er tilsynets vurdering, at lejlighederne havde personlige præg af de mennesker, der boede der. Standard Tilsynets vurdering af rengøring og hygiejneforhold i fællesområder. Borgerindflydelse på fællesniveau. Fællesarealer og boliger er rengjorte og velholdte. Fællesrum i bo-afsnittene er indrettet forskelligt, og tilgodeser efter tilsynets vurdering de beboere, der bruger rummene. Fællesarealer og uderum er særdeles indbydende. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynets vurdering af medarbejdergruppens faglige sammensætning og kompetencer sammenholdt med brugernes behov. Medarbejdere på Plejecenter Dybbøl er uddannede sygeplejersker, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Faste medarbejdere skal have været på Demens 1 og Demens 2. Medarbejderne følger Sønderborg Kommunes undervisning for ressourcepersoner omkring demens, forflytninger, inkontinens og elevvejledning. Arbejdsmiljørepræsentant har fået undervisning i psykisk arbejdsmiljø, og alle medarbejdere har gennemgået forløb omkring trivsel og kommunikation. I det daglige foregår undervisning i medicinhåndtering og dokumentation ved sidemandsoplæring, og når der er behov for specialviden, tilkaldes der ressourcepersoner til undervisning. Medarbejdere der håndterer medicin skal endvidere bestå et e-learningskursus i medicinhåndtering. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes uddannelsesniveau matcher beboernes behov for faglighed ved plejeopgaver. 8 af 10

9 Nye medarbejdere Tilsynets vurdering af introduktion af nye medarbejdere til indsatsen og brugerne som helhed. Nye medarbejdere modtager et introduktionsprogram, og følges med en erfaren kollega de første dage på arbejdspladsen. Medarbejderne fortæller, at nye kolleger får udførlig introduktion til opgaverne og beboerne. For at styrke introduktionen yderligere vil medarbejderne på LMU foreslå en mentorordning, så den nye kollega udover introduktionsperioden har en kollega at kontakte med sociale eller faglige spørgsmål. Tilsynet vurderer, at nye medarbejder introduceres tilfredsstillende til opgaverne. Arbejdsmiljø Tilsynets vurdering af vilkårene for medarbejderne, herunder om der er afholdt MUS, gennemført APV, etableret samarbejde mellem TR og AMR, sygefravær. Medarbejderne er blevet varslet om en kommende rokering, der finder sted i efteråret. For at sikre samme faglighed i alle bo-afsnit, bliver medarbejderne fordelt efter uddannelse, kompetencer og anciennitet. Rokeringen skal styrke arbejdsmiljøet socialt og fagligt. Nogle medarbejdere har arbejdet i samme boafsnit i mange år, og foretrækker at blive sammen med kendte beboere og kolleger. Den varslede rokering bliver således ikke set som en fordel af alle medarbejdere, selvom de faglige fordele anerkendes. De medarbejdere tilsynet har talt med, giver udtryk for at hverdagen for beboerne ikke vil blive påvirket negativ af rokeringen, da medarbejdergruppen er erfaren og vægter beboernes trivsel højest. Ledelsen har efter varslingen indbudt medarbejderne til at dele bekymringer for rokeringen med ledelsen ved at have åbne døre, og der afholdes teammøder for de nye teams forud for rokeringen. Tilsynet hører forskellige oplevelser af forløbet og medarbejderne udtrykker bekymring, trods ledelsens indsats for åbenhed og gennemsigtighed i processen. Samarbejdet mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter bliver af begge parter beskrevet som fungerende, men at der arbejdes på at styrke samarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentant oplyser, at der er aftalt fire faste møder om året mellem parterne, men at der ved tilsynets besøg kun har været afholdt et møde. Plejecenterleder har for 2014 lavet et årshjul, hvor personalemøder, LMU, og møder med tillidsvalgte medarbejdere skrives ind for at sikre, at aftalte møder bliver fordelt jævnt på året. Arbejdsmiljørepræsentant og ledelsen har i årets løb haft uformelle møder for at drøfte opståede problemstillinger. Medarbejderne er til Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) en gang hvert år. Sygefraværet er på 4,13 %. Tilsynet konstaterer, at rokering af medarbejdere medfører bekymring og utryghed hos medarbejderne, trods ledelsens tilstræbelser om åbenhed og forsøg på gennemskuelighed i processen. Tilsynet anbefaler struktureret ledelsesnærvær indtil rokeringen er implementeret. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. 9 af 10

10 Tilbudsportalen fremstår opdateret med beskrivelser af plejecentret. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere