INFORMATION SEPTEMBER 2013 KAMPKLAR?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION SEPTEMBER 2013 KAMPKLAR?"

Transkript

1 INFORMATION SEPTEMBER 2013 KAMPKLAR? REPORTAGE I INTERVIEW I TENDENS Karriereræs og fordybelse / Kun den stærkeste overlever... praktikken / Stud.direktør og stud.drømmer / Studenterpolitikkens historie / 24 timer på kollegiet / Voxpop / Akademiske superstjerner / Gæt et guldkorn / Unilingo for begyndere / Det bedste fra Information

2 G K G F H 2 Indh ol d» Side 4 Q & A: S kal du fø l ge drø mmen el l er ornu f ften? E n fagforeningsformand, en rektor, en minister og en direktø r giv er deres bu d L eder Illustration: M arie Boye/iBureauet S 8. Ansv arsh av ende c h efredak tø r: C hristian J ensen Mag asinredak tø r: Søren Heuseler / ib ureauet Redak tionssek retæ r: N ina Trige Andersen Art Direc tor: J esse J ac ob / ib ureauet G rafi sk assistent: Rasmus F ly F ilbert / ib ureauet Fotoredak tø r: Sigrid N ygaard» Side 6-7 T endens : O pgø ret med professorv æl de og el fenbenstårn h ar sej ret ad h el v ede til, og den fagl ige fordy bel se bl iv er ofret i j agten på kompetenc er» Side 8 V o x p o p : 1 0 ny startede stu derende fortæl l er, h v ad der l igger bag deres stu diev al g» Side I nt erview : U niv ersiteterne u dkl ækker iv ærksættere, der etabl erer v irksomh eder u nder stu dierne. M ø d de to ø konomi- og fi l osofi stu derende bag S oc ial ø konomisk C y kel kompagni» Side T endens : T il v ærel sen som stu derende kan v ære barsk. M åske er der h j æl p at h ente både på sl agmarken og i det soc ial e samv ær» Side 1 6 u ide: E nh v er v erden h ar sit sprog det gæl der også den akademiske. Her er din gu ide til u nil ingoen» Side F eat u re: I t s l ike a j u ngl e sometimes... S tu derende er ov erl adt til arbej dsgiv ernes forgodtbefi ndende i mangl en på ordnede forh ol d u nder praktikken» Side 2 2 T endens : S tu derende u dsky der sidste eksamen el l er spec ial et af fry gt for, h v ad der v enter på den anden side. M en krise og arbej dsl ø sh ed skræmmer ikke h el t så meget, som de h ar gj ort» Side 2 4 Q u iz : G æt et gu l dkorn og v ind l ækkerkl oge bø ger» Side 2 6 u ide: F em, du skal dy rke, h v is du v il v ære akademikerh ipster» Side F o t o o p s lag: E gmont K ol l egiet bag fac aden l ige til at riv e u d og h ænge op» Side D et beds t e f ra I nf o rm at io n: Læs el l er genl æs nogl e af de bedste artikl er fra det sidste års I nformation Il l u stratorer: Katrine B ælum, Marie B oye, J an Danebod, Ib Kjeldsmark S k ribenter: Anne V indum, Emil Rottbøll, Ester Skibsted Holm, Ida Meyer, Ida W inther- J ensen, Lise Ric hter Lauridsen, N ic oline Siebken Skandov, Sebastian Abrahamsen og Troels G adegaard orrek tu r: J esper J ordan Annonc esal g : F rontmedia Try k : Sjællandske Medier Forsid ef oto: T or Birk T rad s D en f ørs t e gang Af C hristian J ensen, Ansvarshavende c hefredaktør orleden genså jeg en gammel ven, der netop er hjemvendt med sin familie efter en årrække i W ashington, D. C. Omvæltningen er særlig voldsom for datteren, der genoptager sin danske skolegang i. g. Hun har ganske enkelt vanskeligt ved at forlige sig med den danske klasseundervisning, hvor eleverne diskuterer, argumenterer og samarbejder om fælles svar på, hvad der i U SA betragtes som individuelle færdighedsspørgsmål. Det danske undervisningssystem kan formentlig virke slapt og slingrende i forhold til den mere terpende amerikanske skole.»det er faktisk svært for mig at forklare min datter, at hun jo nu skal sørge for at kombinere det bedste fra den amerikanske skole med det bedste fra den danske,«sagde min ven. For hvad er så det bedste, vi kan tilbyde i det danske uddannelsessystem? Hvad er det, der gør dig til noget særligt på den særlige uddannelse, du netop nu påbegynder? S p ec ialis ering o g glo balis ering Det er selvfølgelig først og sidst et højt fagligt niveau. Det er fundamentet, men oven på fundamentet bygger vi i Danmark en enestående evne til at samarbejde. En evne til at fremføre egne argumenter og samtidig forstå de andres. Det er, hvad der i internationale sammenligninger gør danske studerende dig og dine nye studiekammerater til noget helt særligt. En tidligere statsministers dårlige oplevelser i barndommen har ikke afstedkommet varige skader på den samarbejdende uddannelsesform. Det er de i dag glade for i danske virksomheder. Her betragtes vores særlige evne til at samarbejde som et stedse vigtigere parameter i den globale konkurrence. Som studerende bliver I stadig mere specialiseret på et stadig tidligere tidspunkt i jeres studier. Efter studierne kommer mange af jer til at samarbejde med kolleger og handelspartnere fra stadig ernere egne af verden i den stadig mere globale konkurrence. Jo mere specialiseret og globaliseret verden bliver, des vigtigere er det, at I formår at tage afsæt i andres faglige og kulturelle udgangspunkter for at kunne drive dem i retning af vores. De bløde værdier er med andre ord forudsætningen for at indfri de hårde mål. Men spørgsmålet er, om vi er ved at glemme alt det, der gør os særlige? S t o re am bit io ner Det sker noget smukt, hver gang vi her på avisen byder velkommen til et nyt hold praktikanter. De kommer med alt det, de kan. De kommer med alt det, de drømmer om. Vi kender deres udgangspunkt, og de kender deres mål. Og de er store. Sådan har det altid været, men det slår os med forbavselse, hvor meget dagens studerende har afsluttet af fagligt relevant arbejde, endnu inden de o cielt har påbegyndt deres studier. Ingen studerende tror tilsyneladende længere på, at en videregående uddannelse i sig selv er vejen til fast arbejde. Der skal mere til, og det skal kunne aflæses som konkrete kompetencer på cv et. Og det går begge veje. Der er ikke alene tale om ambitiøse unges opskruede forventninger til egne bedrifter. På eksempelvis medicinstudiet er det ikke usædvanligt, at de studerende inden for den første måned opfordres til undervejs i studiet at tage et år fri til at forske i et bestemt medicinsk område. Det vil øge jobmulighederne, lyder argumentet. Kravet om specialisering sættes altså ind, før de basale færdigheder er på plads. u s k p as s io nen Alt det er godt, og høje ambitioner er der ikke noget skidt at sige om. Men vi skal blot huske på, at vores viden og færdigheder ikke er meget værd, hvis vi ender som solister, der alene realiserer os selv og vores viden i eget billede. Det kan som man kan læse om i denne udgave af Studiestart give bagslag såvel menneskeligt og fagligt. Og det kan give bagslag i forhold til at udvikle evnen til at samarbejde med andre. Jeres viden bliver for alvor noget værd, hvis I formår at sætte den i spil med andres faglige viden og kulturelle udgangspunkt. Intet er så uimodståeligt som talent, der går i forbindelse med noget, der er større end det selv. Den ild, I har i øjnene, må I ikke lade gå ud i jagten på det perfekte cv og en erfaring, vi ikke forventer, at I har. Det er jeres passion og evne til at samarbejde, vi er på jagt efter, når vi skal træffe vores professionelle valg. G od f ornø j else m ed denne u dgav e af S t u di est art! c h rj information.dk ren. MED TOUCH-SK RM 6999 F S UDEN TOUCH TIL 5999,- SANP905S3GK02 / SANP915S3GK02 Samsung ATIV Book 9 Lite er en fantastisk laptop. Stilfuld, kraftfuld, et h jteknologisk hâ ndvê rk. Men den st rste nyhed er ikke processoren, eller den superskarpe touchskê rm. Det er SideSync. En Del tastatur og mus Udnyt computerens tastatur til at skrive DEMODAGE I ALLE ELGIGANTENS VAREHUSE KOM OG OPLEV SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE Del indholdet FREDAG DEN 30/8 OG 6/9 FRA KLOKKEN Den viste telefon medfølger ikke samsung.dk Lÿ RDAG DEN 31/8 og 7/9 FRA KLOKKEN LAVE PRISER Gÿ R NOGET VED HUMÿ RET! Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og korrekturfejl i avisen. Priserne er gò ldende 26. August til 15. September 2013 eller s lò nge lager haves.

3 V J W G 4 / B estemmerne v/ida Meyer F o rnu f t eller f ølels e? Det er smart at tænke i j ob allerede fra studi estart, men der fi ndes ingen krystalku gle, du kan kigge i, nå r der skal vælges u ddannelse. E n fagforeningsformand, en rektor, en minister og en direktør giver deres bud på, hvad man bør overvej e som nystartet stu derende Du sk al bræ nde for det S k al m an f ø lge si n drø m eller si n f ornu f t, nå r m an v ælger st u di e?»man skal følge sin drøm. I hvert fald få den testet af. Når du skal studere i mange år, er det vigtigt, at det er noget, du brænder for. Det giver det bedste udbytte af studiet og den gode arbejdsmoral. Følger man sit drømmestudie, er man sikker på, at motivationen er i top, og at der er hjerteblod med. Det er svært at spå om jobudsigter for akademikere, for det er ikke sikkert, at det er de samme områder, det er svært at få job inden for, når man selv er færdig med sin uddannelse. At træffe valg ud fra prognoser kan let føre til fejlvurderinger.«b ø r st u derende h av e f ok u s p å p rak t i sk erf a- ri ng og erh v erv serf ari ng?»det er vigtigt, at man under sit studie har et studierelevant job. De, der har haft et relevant studiejob, er også dem, der står forrest i jobkøen. Derudover er det motiverende at kunne omsætte den teori, man har lært, til praksis. Det giver en inspiration, samtidig med, at man finder ud af, hvad der er spændende, og hvad man er god til. Man får derudover et virkeligt godt netværk, og mange får også deres første job der, hvor de har haft studiejob.«er det v i gt i gst at f ordy be si g i f aget, eller sk al m an h ellere f ok u sere p å, h v ad der er relev ant i p rak si s?»fordybelse er vigtig. Men jeg tror, universiteter og andre højere læreranstalter kan arbejde mere med arbejdsmarkedsparatheden, så de studerende ved, hvad det, de lærer, egentlig kan bruges til. Jeg tror, obligatoriske praktikforløb kunne styrke mange uddannelser.«f i k du erh v erv serf ari ng u nder di t st u di e?»jeg fik hurtigt et meget studierelevant job i en privat virksomhed, da jeg læste jura. Det kunne jeg helt klart bruge. Jeg kom til at prøve kræfter med juridiske problemstillinger, og det var stærkt motiverende for mig. Og så gav det mig et enormt kontaktnet.«det er fornuft ig t at tænk e i j ob eg er sl et ik k e imod sabbatå r S k al m an f ø lge si n drø m eller si n f ornu f t, nå r S k al m an f ø lge si n drø m eller si n f ornu f t, nå r S k al m an f ø lge si n drø m eller si n f ornu f t, nå r m an v ælger st u di e? m an v ælger st u di e?»jeg håber, man kan følge begge dele. Det»Det er bedst, hvis de to ting kan kombineres. Jeg er glad for, at folks drømme også er sjældent, man får noget ud af et studie, man ikke kan engagere sig i. Man skal have både påvirkes af, hvor der er beskæftigelse. Flere hjerte og hjerne med, når man vælger studie.«søger f.eks. ind på ingeniøruddannelserne.«b ø r st u derende h av e f ok u s p å p rak t i sk erf a- B ø r st u derende h av e f ok u s p å p rak t i sk erf a- ri ng og erh v erv serf ari ng?»det er godt at få praktisk erfaring som en del af studiet. Det kan være i form af relevant studiejob eller praktik. Eller det kan være en aftale om beskæftigelse i en virksomhed. U anset hvad, er det fornuftigt at tænke i job, mens man studerer. Mange studier kunne gøre mere ud af at gøre de studerende arbejdsmarkedsparate. Jeg er dog ikke tilhænger af obligatorisk praktik, for der er studier, hvor praktik ikke ville være 100 procent relevant.«er det v i gt i gst at f ordy be si g i f aget, eller sk al m an h ellere f ok u sere p å, h v ad der er relev ant i p rak si s?»man skal spørge sig selv: Hvor er det, mit engagement er? Men hvis man er meget fokuseret på sit studie, skal man være ret sikker på, at det også leder til et job i sidste instans. Man er nødt til at tænke på jobsituationen, når man studerer allerede fra starten.«f i k du erh v erv serf ari ng u nder di t st u di e?»jeg underviste, mens jeg studerede og er jo kommet til at beskæftige mig med undervisning og forskning, så det kan man vel godt sige var erhvervsrelevant, men dengang tænkte jeg ikke på det. Jeg blev kandidat i 1 0, hvor der var fuld beskæftigelse. Jeg var uddannet inden for naturvidenskab og der fik man job med det samme. I dag skal man tænke anderledes.«i ha r ansat en del, der er startet som studerende ri ng og erh v erv serf ari ng?»et studiejob kan være relevant, men det skal helst ikke fylde mere end 10-1 timer, ellers går det ud over studiet. Det er ærgerligt, hvis der er blevet skabt en kultur, hvor virksomhederne er mest fokuserede på det, de unge har lavet uden for studiet. Det har vi måske selv været med til at skabe, fordi vi ikke har haft regler for, at man skulle gennemføre uddannelser på normeret tid. Det har SU - reformen lavet om på, og nu er forventningen, at man har et fuldt skema og går til alle sine eksaminer.«er det v i gt i gst at f ordy be si g i f aget, eller sk al m an h ellere f ok u - sere p å, h v ad der er relev ant i p rak si s?»det er vigtigt, at vi får mere praksis ind i uddannelserne, så man får afprøvet sin teori. Man skal ikke bare tænke på sidste eksamen, men også på første job.«f i k du erh v erv serf ari ng u nder di t st u di e?»jeg brugte mit sabbatår nogle tror, jeg er imod den slags, det er jeg ikke på at arbejde på café og lave et miljøprojekt. At arbejde på helt almindeligt niveau gav en god ballast. Senere fik jeg mere studierelevante job. Det var ikke cv et, der drev værket, men at jeg synes, det var interessant at bruge min uddannelse. Jeg endte med at arbejde fuldtids og først afslutte mit studie, da jeg var kommet i Folketinget.«ø r dig attrak tiv m an v ælger st u di e?»alt er jo dilemmaer. Man skal være motiveret, men det ulykkeligste ville være, at man tager en uddannelse uden sidenhen at kunne få et arbejde, der er i nærheden af det, man er uddannet til. I den globale verden skal man også kigge på, hvad det er for nogle fagområder, der er brug for ude i verden.«b ø r st u derende h av e f ok u s p å p rak t i sk erf a- ri ng og erh v erv serf ari ng?»vi har ca. 00 studerende ansat i vores danske afdeling, som får en opkvalificering, der er med til at gøre dem attraktive for arbejdsmarkedet, når de er færdige. De arbejder med økonomi, marketing eller andre relevante ting. Det at have et job, som er andet end et rutinejob, er med til at gøre é n attraktiv. Når jeg ser på, hvem vi gerne vil ansætte, så er det selvfølgelig dygtige mennesker, men også gerne nogle, der har været ude og snuse til erhvervslivet, så de ved lidt mere om, hvad de går ind til. Vi har ansat en del, der er startet som studerende. Vi kigger selvfølgelig også på karakterer, men det afgørende er ikke, om det er 1, 10 eller, men om man har begreb om stoffet. Erhvervserfaring er også en fordel.«er det v i gt i gst at f ordy be si g i f aget, eller sk al m an h ellere f ok u sere p å, h v ad der er relev ant i p rak si s?»det kommer an på, hvad man vil. Hvis man vil være atomfysiker, skal man fordybe sig i detaljerne, og som historiker skal man fordybe sig. Man skal altid fordybe sig i sit studie, før det bliver relevant, men ikke lukke øjnene for den praktiske erfaring.«f i k du erh v erv serf ari ng u nder di t st u di e?»tre år inde i studiet fik jeg job i centraladministrationen og forskningsinstituttet. Der var to grunde: Jeg skulle have noget at leve af, men det var også godt, at det var noget, man kunne bruge senere.«find dit pensum. Online eller p hylden i en af vores syv butikker. L isa H erold F erbing J ens O ddersh ede M orten Ø stergaard L ars M ik k elgaard- J ensen Stilling: F ormand for Djøf og adm. direktør i The Leadership C ompany B aggrund: C and.jur. fra Københavns Universitet. Tidl. vic edirektør i N ordea G odt rå d til studerende: V ær nysgerrig og undersøgende omkring, hvor din nye viden kan skabe værdi. O rienter dig bredt og internationalt, så du få r redskaber til at arbejde i udlandet, hvor mange potentielle ønskejob ligger og venter Stilling: Rektor på Syddansk Universitet og formand for Rektorkollegiet B aggrund: Dr.sc ient. i kemi fra Aarhus Universitet G odt rå d til studerende: F ind dig kammerater på studiet, som du kan diskutere private og faglige ting med. Den hyppigste grund til, at man hopper fra studiet, er, at man føler sig alene Stilling: Minister for forskning, innovation og videregå ende uddannelser ( R) B aggrund: C and.sc ient.pol. fra Aarhus Universitet. Medlem af F olketinget for Radikale V enstre G odt rå d til studerende: Tag til udlandet som en del af dit studie. J eg fortryder selv allermest, at jeg ikke udlevede min drøm om at komme på G eorgetown i ashington, så sørg for at komme ud Stilling: Adm. direktør for IB M Danmark, bestyrelsesformand for Dansk Industri og formand for Dansk Design C enter B aggrund: C and.polit. fra Københavns Universitet G odt rå d til studerende: F å noget international erfaring. Rejs ud som en del af studiet. V i lever i en global verden, og det at kunne gebærde sig i lande, hvor man ikke kun taler dansk, er vigtigt

4 E U 7 6 / Tendens K om p et enc eræ s Illustration: J esse J ac ob/ibureauet G lem f o rdy bels en S tu derende slider for at gøre sig attraktive på et arbej dsmarked med høj dimittendledighed, for i forelæsningslokalets masse bliver man hu rtigt u synlig. F ortidens stræben efter fordybelse er afl øst af en pragmatisk j agt på j ob Af Ida Meyer n gang var universitetet for de få. En uddannelsesinstitution forbeholdt eliten, og hvor kun de kongelige og andre af samfundets spidser var inviteret til årsfesterne. Sådan er det ikke mere. I dag er det en politisk ambition, at 0 procent af en ungdomsårgang i 0 0 skal have en videregående uddannelse, og universitetet har udviklet sig fra at være en uddannelsesinstitution for de færreste til at være et sted som gerne skulle kunne rumme de fleste. Niels Kærgård, professor på Københavns U niversitet, startede i 1 som ung økonomistuderende med en ambition om at fordybe sig i en søgen efter sandheden, og på universitetet blev der tænkt højtravende tanker i forsøget på at blive så klog som mulig. Nu har Niels Kærgård haft sin dagligdag på universitetet i over 0 år og har oplevet den forandring, det som institution har undergået.»u niversitetet er blevet en grunduddannelse, som dækker bredt. Når universitet er blevet så stort, som det er, har man ikke råd til, at de studerende går der, fordi de synes, det er sjovt at jage sandheden. Det, de laver, skal kunne bruges eller forrentes,«siger Niels Kærgård, som under studenteroprøret i 1 blev valgt til formand for Studenterrådet ved et ekstraordinært valg. Han var altså selv med til at sætte skub i universitetets udvikling. U n- der oprøret blev der skabt en politisk mistillid, som har betydet, at man i dag er gået fra é n grøft over i den modsatte:»vi har nogle politikere, der tror på markeder og produktivitet. Man er gået fra at sige forskning for folket ikke for profitten til at sige fra forskning til faktura. Den gamle idé om, at vi søger sandheden det er ikke sikkert, vi finder den i år, heller ikke til næste år, men så finder vi den måske det tredje år er forsvundet,«siger Niels Kærgård. I dag er stræben efter viden erstattet af stræben efter kompetencer, man kan omsætte direkte på arbejdsmarkedet, siger Jens Erik C hristensen. Han er idé historiker og programleder på Institut for U ddannelse og Pædagogik (DPU ), Aarhus U niversitet, og han mener, at universitetsuddannelserne i dag er så målrettede mod beskæftigelse, at man ikke længere kan sige, at man studerer i ordets oprindelige forstand, når man går på universitetet.»man bliver derimod serviceret i sin kompetenceudvikling. Det er en grundlæggende ændring, som ligger i kølvandet på overgangen fra, at universiteterne var eliteinstitutioner forbeholdt - procent af en ungdomsårgang, til at de i 0 erne med uddannelseseksplosionen forandrede sig til de store uddannelsesanstalter, de er i dag,«siger Jens Erik C hristensen.»i gamle dage hengav man sig til sin stræben efter en faglighed. Igennem uddannelsen nåede man frem til selv at bidrage til den faglighed, og man skulle levere et svendestykke, som var specialet. Alt det har ændret sig. Det er ikke studier, vi tilbyder vi tilbyder uddannelser med fokus på specifikke kompetencer,«siger han. I nfl at io n i u nivers it et s u ddannels erne Stadig flere studerende vælter ind på universitetet. Optaget er øget drastisk i løbet af det sidste årti, og igen i år er rekordmange kommet ind på en videregående uddannelse. Sammenlignet med 01, som også var rekordår, var der i 01 fire procent flere, der 0. juli fandt et optagelsesbrev i postkassen. Det betyder også, at det ikke længere er eksklusivt at være universitetsstuderende, siger C amilla Hutters, som er lektor og forskningsleder på C enter for U ngdomsforskning ved Aalborg U niversitet.»der er gået inflation i universitetsuddannelse. Når rigtig mange har en kandidatgrad, skal der andet og mere til for at bruge den kandidatgrad på arbejdsmarkedet. Du bliver nødt til at have noget ekstra,«siger hun. Derfor oplever de studerende, at flittighed, ihærdig pensumlæsning og tilstedeværelse ved alle forelæsninger ikke er nok. Arbejdsgiverne vil ikke nøjes med de faglige kompetencer, som universiteterne traditionelt giver, og med stadig flere universitetsstuderende bliver man nødt til at opbygge et cv, der skiller sig ud, den dag man kan kalde sig cand.- et eller andet og står foran et arbejdsmarked med høj dimittendledighed. Da C amilla Hutters selv startede på sit studie, var tendensen til at arbejde for at skille sig ud allerede begyndt at vise sig. I dag er bestræbelserne på at have et skarpt cv helt dominerende, siger hun.»nutidens studerende oplever, at det med bare at kunne noget fagspecifikt ikke er nok til at kunne klare sig. Det handler både om, at arbejdsmarkedet efterspørger nogle særlige kompetencer, men også om, at der er rigtig mange studerende, som skal ud på et arbejdsmarked i krise. De ved, at det ikke er nok bare at sætte sig ned og boge den i fem år.«derfor er der også flere og flere, der for eksempel henter international erfaring. Tal fra ndervisningsministeriet viser, at antallet af studerende, som tilbringer et semester ved et udenlandsk i stedet for et dansk generelt er steget siden 000. I studieåret 011/ 01 var der.0 studerende, som tog et studieophold i udlandet. Der var en stigning på 0 procent i forhold til året før. Der findes ingen centrale opgørelser over, præcis hvor mange studerende, der tager praktikophold, fordi det ofte foregår uorganiseret og ikke altid registreres. De kilder, Information har talt med, er dog overbevist om, at der også på det område er en stigende tendens til målrettethed, ligesom mange også tager et studiejob eller arbejder frivilligt for at opkvalificere sig i forhold til fremtidige job. I ko nku rrenc e m ed s ig s elv For mange studerende vil det naturligvis være lysten, der driver dem til at tage et praktikophold, studiejob eller semester i udlandet. Men mange oplever det som noget, man ikke kan komme uden om, siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob R uggaard.»det er jo et tegn på, hvor presset man er som akademiker på arbejdsmarkedet. Mange tør ikke lade være,«siger han og fortsætter:»vi er igennem vores studiejob endda i konkurrence med os selv, fordi vi begynder at tage job fra færdiguddannede akademikere, fordi vi som studentermedhjælpere er billigere at ansætte. Det er en ekstrem konkurrence, og mange føler sig udfordrede af, at man kigger rundt og ser, at nogle medstuderende har et studiejob i en forvaltning, er kasserer i den lokale afdeling af en ngo, har et sindssygt cv og får det gode praktikophold. Det bliver sværere at vælge en alternativ vej gennem studiet, fordi frygten for arbejdsløshed er så udbredt,«siger Jakob R uggaard. De nyeste tal fra Akademikerne, som er paraplyorganisation for faglige organisationer, viser, at dimittendledigheden er stigende. L edighedsprocenten var i maj måned i år på, pct. Og det er dé n statistik, der får studerende til at lægge mange kræfter i at skærpe cv et, fortæller psykolog ved Studenterrådgivningen Anna Sillemann. Hun oplever, at mange studerende netop henviser til de nedslående statistikker, når de opsøger rådgivningen. Det er altså ofte det lange perspektiv, uddannelsens endemål og den jobløse virkelighed, der kan virke bekymrende.»en del af vores studerende er meget perfektionistiske og meget bevidste om overskrifterne i aviserne og politikernes udsagn om, at et højt uddannelsesniveau er en forudsætning for Danmark, og at konkurrencen er benhård. Så knokler de på. De kan komme med en følelse af stress og har stor frygt for, at de ikke får den rigtige praktikplads, som vil se godt ud på cv et. Den fremtidige jobsituation bekymrer dem meget,«fortæller Anna Sillemann, som har arbejdet i Studenterrådgivningen i fem år.»nogle studerende kan bryde helt sammen, hvis de ikke får den rigtige praktikplads eller et studiejob, som kan give dem nogle muligheder senere. Inden for de sidste to-tre år føler jeg virkelig, at der er en stor sårbarhed blandt de studerende. Det synes jeg ikke, jeg har set så meget før,«siger hun. Presset bliver særligt stort, fordi det er den enkelte elevs ansvar at dobbeltkvalificere sig sådan at man både får selve uddannelsen og samtidig får erhvervserfaring, siger C a- milla Hutters.»Det er problematisk, at det er de studerendes eget ansvar, og samtidig vil vi gerne have dem hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Det er vanskeligt og sårbart, fordi man på fem år både skal tage mange kurser, studieophold, praktik og studiejob. Det er jo ikke alle, der kan arbejde så meget. Man bliver i højere grad nødt til at tænke ind i studieordningerne, hvordan man får de andre kompetencer godskrevet og gør det til en del af studiet,«siger hun. Arbejds givernes øns ker Hvis man spørger Dansk Industri og Dansk Erhverv, er studerendes bestræbelser på at opbygge et hårdtslående cv og praktisk erfaring ganske fornuftigt. Det er nemlig præcis det, erhvervslivet og kommende arbejdsgivere efterspørger.»virksomhederne ønsker, at de studerende er bedre til at få deres viden sat i spil. Nogle af de gode veje til at opnå det er at gå i praktik eller tage et relevant studiejob. Og for en arbejdsgiver, der skal rekruttere, betyder det også noget, at kandidaten kan finde ud af at være væk og klare sig i udlandet, og at man er mere globalt orienteret,«siger underdirektør i Dansk Industri C harlotte R ønhoff, og fortsætter:»desuden er der risiko for, at man kommer til at skille sig negativt ud, når det i dag er trenden at gøre noget ud over studiet.«jannik Schack L innemann, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv, er enig.»det er vigtigt, at man forsøger at få en særlig profil,«siger Jannik Schack L innemann.»man kan selvfølgelig få det via sin uddannelse, men der er mange, der læser det samme, så hvis man virkelig vil skille sig positivt ud fra mængden, er udlandsophold rigtigt godt. Den faglighed, universiteterne traditionelt giver, er ikke nok, fordi der er så mange om buddet. Det er efterhånden procent af en årgang, der har en information.dk

5 5 U 6 7 U / V ox p op F olk et s st em m e v/n ic oline Siebken Skandov! " # $ % # & ' $ #! ( $ ) F rederik F enger P etersen 2 2 å r, S ambac h, Rosk il de U niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg vil gerne have en bred linje, så jeg kan rette ind efter mine interesser senere hen. Men faktisk var det en fyr, jeg mødte, da jeg rejste i Asien, der afgjorde valget. Han læste noget med byplanlægning på RUC og solgte uddannelsen rigtig godt.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» J eg har ikke undersøgt noget som helst med hensyn til arbejdsløshedsstatistikker. Der skal nok være et eller andet, nå r jeg kommer ud på den anden side.«2. Emil K rarup K oefoed 2 3 å r, Idræ t og S u ndh ed, S y ddansk niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg har altid dyrket sport og haft interesse for kroppen. P å Idræt få r jeg lov til at bruge kroppen i praksis og ikke kun teoretisk. Så der var ikke så meget tvivl.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Selvfølgelig gør man sig nogle overvejelser, men for mig er det vigtigste at læse noget, som jeg synes er interessant. Det hænger må ske også sammen med, at jeg ikke har været så sikker på, hvad jeg vil.«3. C h ristian W inth er 2 0 å r, S ambac h, Rosk il de U niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg startede med at gå til studie- og erhvervstræf. Her hørte jeg om fagene G eografi og Internationale Udviklingsstudier på RUC og tænkte: F edt, det er lige mig.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» É n i min familie, som har læst det samme som mig, sagde: C hristian, du skal blive en af de fem proc ent bedste, for ellers bliver du arbejdsløs. Så jeg er meget opmærksom på det med arbejdsløshedsrater.«4. A dam D amk j er 2 0 å r, H istorie, Aal borg U niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Det har hele mit liv været drømmen at blive historielærer, og jeg har talt om det, siden jeg gik i 6. klasse. Selve studiet er bare vejen dertil.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Der er ikke så mange, der uddanner sig som historielærere, så det giver mig gode muligheder, men det har aldrig været derfor, jeg valgte det. Alligevel tager jeg samfundsfag som sidefag, da det er en kombination, der er job til, nå r jeg er færdig.«5. N ik olaj Holm 2 0 å r, Medic in og Tek nol og i, DTU H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Mit første valg var en af de mere traditionelle ingeniørlinjer, men gennem mit arbejde på Ex perimentarium fandt jeg ud af, hvor spændende menneskekroppen er. Derfor overvejede jeg at læse medic in, men fandt så den perfekte kombi på DTU.«H v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» J eg tænker da over mine muligheder, men jeg er ikke stødt på job, som jeg ikke har lyst til at ende i. J eg tror også, det er begrænset, hvor meget man kan vide om det lige nu.«9. J onas R ø gesk ov 26, Teol og i, K øb enha v ns Uni v ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg havde egentlig regnet med at tage en erhvervsuddannelse, men så tog jeg på højskole og endte med at blive der i to å r. Det var her interessen for det mere boglige og for teologi startede.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Det er ikke så dan, at jeg gå r med en drøm om at blive præst. Så jeg ved ikke helt, hvor det ender, og det har jeg det fi nt med. Det vigtigste er lysten, og så er der de job, der er.«6. Ida M aria C h ristensen 2 7 å r, H u mbac h, Rosk il de U niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Det er det tætte samarbejde på RUC, der har tiltrukket mig. Det er ikke drømmeuddannelsen, men et sted, hvor formen nok passer godt til mig.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Hvis jeg spekulerede for meget over det, havde jeg nok ikke valgt at læse humaniora... Det er ikke så rart at tænke fem å r frem, men forhå bentlig lykkes det i sidste ende.«10. C h ristian Belling Sø rensen 2 0 å r, International B u siness, C B S H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg vil gerne læse noget, der giver mig internationale muligheder, og C B S har en masse programmer, der hjælper é n med at komme ud i verden.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» J eg overvejede psykologi, men endte med ikke at søge ind. F or, jo, det kunne være spændende, men det giver ikke de samme jobmuligheder. J eg har ikke lyst til at komme ud og være arbejdsløs.«7. P atric k M ic h ael N ord ord 2 1 å r, L æ reru ddannel sen B l aag aard/k DAS, CU H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Det skulle være noget, som jeg kunne se mig selv i. J eg er meget udadvendt og har en masse interesser, hvor jeg tror, jeg kan bruge de formidlingsredskaber, jeg få r her.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Min lærerprofi l er klart på virket af, hvad der giver de bedste jobmuligheder. Derfor har jeg også valgt de naturvidenskabelige fag, da det er dem, der er mest brug for.«11. M ai H edv ig L yngby 2 3 å r, Informationsv idensk ab og K ul tur formidl ing, K ø benha v ns Uni v ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» J eg har allerede en kortere videregå ende uddannelse som multimediedesigner, men der har jeg ofte oplevet, at jeg manglede teori at bygge tingene op på. Det tror jeg, jeg kan få her.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Interessen er det vigtigste, men fremtiden betyder også en hel del. J eg er blevet mere bevidst om, hvad uddannelse er. Det er muligheder. Det ville jeg ikke have sagt for fi re å r siden.«8. K irstine Birc h D amk j er 2 7 å r, J ordemoderu ddannel sen, Aal borg niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Man vælger også jobbet med denne her uddannelse, så det var passionen for faget og det at ende på fødegangen, der var afgørende.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» Mange af de bredere universitetsuddannelser virkede meget uoverskuelige, fordi man ikke ved, præc is hvad man kommer ud til på den anden side. J eg er til gengæld ret fastlå st i forhold til jobmuligheder, men interessen var større, end at jeg ville gå på kompromis.«12. L aura L ouise F osgrau H ergel 2 1 å r, Medic in, Aarh u s U niv ersitet H v orf or h ar d u lig e v alg t d é n ud d annelse?» Siden jeg var lille, har jeg villet være læge. Men jeg har altid få et gode karakterer i de humanistiske fag og startede derfor på litteraturvidenskab. Efter to dage på studiet kunne jeg mærke, det var forkert.«h v ad betyd er j obmulig h ed er f or d it stud iev alg?» P å litteraturvidenskab anede jeg ikke, hvad det endte med. N u er det enormt lækkert at vide, at der er job til mig, nå r jeg kommer ud. Det er ikke derfor, jeg har valgt studiet, men det er helt klart en vigtig sidegevinst.«sms TILBUD t il1241 ring ellerb esøg information.dk/4ugergratis Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til og gælder kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms koster 0 kr. + alm. sms takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet opkræves porto. Jegt ror,vihø rersa mmen Du ved så meget. Du kan så meget. Jeg tror, vi kan have det fantastisk sammen. Drømme sammen. Flippe ud over vilde idéer sammen. Forarges sammen. Jeg tror, vi kan berige hinanden, også når vi bekriger hinanden. Jeg vil være en del af dit liv. Jeg vil elske at pirke til de fordomme, du ikke tror, at du har. Jeg vil slibe dine argumenter og kvalificere dine ambitioner. Jeg vil tage dig med til et sted, hvor landets bedste hoveder diskuterer de mest presserende emner. Og dér vil jeg høre din mening. Lad os få noget ud af hinanden. Prøv Information i 4 uger gratis. Abonnementet stopper af sig selv efter de 4 uger. STUDIESTART

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

STUDIESTART. Årgang 1990

STUDIESTART. Årgang 1990 STUDIESTART INFORMATION SEPTEMBER 2014 Årgang 1990 FEATURE I INTERVIEW I TENDENS Mellem ungdom og voksenliv: tre nye studerende reflekterer over overgangsøjeblikket / Sex, druk og ydmygelser: studiestartsritualerne

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro.

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Den store stygge ENSOMHED Når hver anden gymnasieelev er ensom, er det tid til at finde løsninger, mener

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

RUST december 2010 RUST - STUdenTeRmagaSineT for SyddanSk UniveRSiTeT

RUST december 2010 RUST - STUdenTeRmagaSineT for SyddanSk UniveRSiTeT RUST DECemBER 2010 RUST - studentermagasinet for Syddansk universitet (INDHOLD) PUBLIK 5 [Volapykenglish destråjs nåledge and motivasjen] Lektorers dårlige engelsk forstyrrer de studerende i undervisningen

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU.

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU. DMstud.bladet Hvad har Sander gang i? Når studerende bliver fædre Frihed under ansvar nr. 4. maj 2008 DM frygter bundlinjeuniversiteter i Kina. To mandlige studerende gik på barsel på SU. Kritisk blik

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere