Forslag. Lov om dansk turisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om dansk turisme"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 19 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om dansk turisme Kapitel 1 Det Nationale Turismeforum Formål mv. 1. Erhvervs- og vækstministeren opretter Det Nationale Turismeforum. 2. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. 3. Til fremme af det formål, der er nævnt i 2, varetager Det Nationale Turismeforum følgende opgaver: 1) Udarbejdelse af en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for dansk turisme. 2) Indsamling af viden om turisme og igangsættelse og udarbejdelse af analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme. 3) Udarbejdelse af en årlig rapport til erhvervs- og vækstministeren. 4) Koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. Stk. 2. Det Nationale Turismeforum skal følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. Stk. 3. Det Nationale Turismeforum sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge varetagelsen af andre opgaver til Det Nationale Turismeforum. Ledelsesmæssige forhold 4. Det Nationale Turismeforum består af en formand og 7 andre medlemmer. Formanden og medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren for en periode på fire år. De pågældende kan genudpeges en gang. Stk. 2. Det Nationale Turismeforum består udover formanden af: 1) Bestyrelsesformanden i VisitDenmark. 2) 2 medlemmer, hvoraf en er næstformand, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner. 3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra KL. 4) 2 medlemmer fra erhvervslivet. 5) 1 medlem, som er turismeforsker. Kapitel 2 Dansk Turismes Advisory Board Formål mv. 5. Erhvervs- og vækstministeren opretter et Dansk Turismes Advisory Board, som har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum. Ledelsesmæssige forhold 6. Dansk Turismes Advisory Board består af en formand, 17 andre medlemmer og 2 observatører. Formanden, medlemmerne og observatørerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Stk. 2. Dansk Turismes Advisory Board består udover formanden af: 1) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra DI. 2) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv. 3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra HORE- STA. 4) 3 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra de organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum, som ikke i forvejen repræsenteres i Advisory Boardet. 5) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra LO. 6) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet. 7) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra 3F. 8) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Turismefremme. 9) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Destinationer. Erhvervs- og Vækstministeriet BP001019

2 2 10) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Organisationen Danske Museer. 11) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne. 12) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 13) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 14) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Miljøministeriet. 15) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Kulturministeriet. 16) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner. 17) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra KL. Stk. 3. Medlemmerne i Dansk Turismes Advisory Board udpeges for en periode på fire år. De pågældende kan genudpeges en gang. Stk. 4. Dansk Turismes Advisory Board sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Kapitel 3 Regionale udviklingsselskaber for turisme 7. Regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Stk. 2. Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i Fonden Wonderful Copenhagen. 8. De regionale udviklingsselskaber for turisme har til opgave at udvikle dansk turisme inden for kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. Stk. 2. Udviklingsselskaberne skal efter høring af Det Nationale Turismeforum udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre områder, der er nævnt i stk. 1. Stk. 3. De regionale udviklingsselskaber for turisme, der er nævnt i 7, skal årligt aflægge rapport om deres status for udmøntningen af selskabernes udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum. Stk. 4. Erhvervs- og Vækstministeriet har en bestyrelsespost i Dansk Kyst- og Naturturisme og i Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Stk. 5. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme kan indstille i alt to medlemmer til VisitDenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomite, jf. lov om VisitDenmark, 5, stk. 2. Kapitel 4 Samarbejde, koordinering og adgang til oplysninger 9. Regioner, kommuner og regionale udviklingsselskaber for turisme og kommunale udviklingsselskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til 9, stk. 1, nr. 5, og 13, stk. 1, nr. 5, i lov om erhvervsfremme, skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter vedrørende international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål med VisitDenmark, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk De regionale udviklingsselskaber for turisme skal indgå aftaler med VisitDenmark om samarbejdet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale markedsføring af Danmark. 11. Det Nationale Turismeforum kan anvende offentlig ekspertise inden for turismeområdet, herunder rekvirere eksisterende oplysninger om dansk turisme fra VisitDenmark, de regionale udviklingsselskaber for turisme og de kommunale destinationsselskaber mv. Kapitel 5 Ikrafttræden mv. 12. Loven træder i kraft den 1. januar I lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved 18 i lov nr af 18. december 2012, 1 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og lov nr. 313 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer: 1. 9 a og 13 a ophæves. Kapitel 6 Territorial gyldighed 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Baggrund 2.1. Organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats i dag 3. Hovedpunkter i lovforslaget 3.1. Det Nationale Turismeforum 3.2. Dansk Turismes Advisory Board 3.3. Tre regionale udviklingsselskaber for turisme 3.4. Koordinering og samarbejde 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen nedsatte i 2012 otte vækstteams inden for udvalgte erhvervsområder, heraf et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi, der fik til opgave at komme med anbefalinger til vækst- og jobskabelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. På baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet har regeringen udarbejdet en vækstplan for dansk turisme. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme, herunder om gennemførelsen af en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner har ligeledes den 1. juli 2014 indgået en aftale om regionale udviklingsselskaber for turisme. Organiseringen af dansk turisme er i dag spredt ud på flere aktører uden en egentlig fælles koordinering. Regionerne og Bornholm har hver deres regionale turismestrategi, Visit- Denmark laver markedsføring af Danmark i udlandet og kommunerne udfører en lokalt forankret turismeindsats. Med lovforslaget etableres en ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Målet er at opnå en større effekt af de offentlige turismefremmemidler, som hvert år investeres i dansk turisme, gennem en bedre samordning af indsatsen på nationalt, regionalt og lokalt niveau. På statsligt niveau etableres et nationalt turismeforum, som skal styre og koordinere den statslige, regionale og kommunale turismefremmeindsats. Det Nationale Turismeforum får til opgave at udarbejde en national strategi for dansk turisme, som skal fastsætte den overordnede strategiske retning for dansk turisme. Det Nationale Turismeforum får endvidere ansvaret for at indsamle viden og igangsætte og udarbejde analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme. Forummet får til opgave at udarbejde en årlig rapport til erhvervs- og vækstministeren om udviklingen i dansk turisme og status for udmøntningen af den nationale strategi med henblik på, at der kan foretages de nødvendige justeringer. Den offentlige turismefremmeindsats forudsætter en stærk erhvervsmæssig forankring, der kan bidrage til at løfte de turismemæssige tiltag fra offentlig side. Med lovforslaget lægges der derfor op til en øget inddragelse af og et styrket samarbejde med turismeerhvervet. Hensigten med dette er at skabe en større sammenhæng mellem den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder inden for turismen. Dette skal ske ved, at erhvervslivet repræsenteres direkte i Det Nationale Turismeforum og ved oprettelse af Dansk Turismes Advisory Board, hvor turismeerhvervet er repræsenteret. Dansk Turismes Advisory Board får til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum, herunder i forhold til udarbejdelsen af den nationale strategi for dansk turisme. Med lovforslaget er det desuden hensigten at skabe en større sammenhæng mellem den nationale turismestrategi og sektorinitiativer i de enkelte ministerier, der har indflydelse på de enkelte dele af turismeerhvervet i Danmark, herunder f.eks. kyst- og naturturismen, cykelturismen, kulturturismen, grøn omstilling mv. Det skal ske ved, at øvrige relevante ministerier og organisationer repræsenteres i Dansk Turismes Advisory Board. Udviklingsindsatsen samles fremover i tre regionale udviklingsselskaber for turisme, henholdsvis Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme, jf. Aftale mellem Erhvervs- og Vækstmini-

4 4 steriet og Danske Regioner om oprettelsen af tre regionale udviklingsselskaber for turisme af 1. juli De tre regionale udviklingsselskaber for turisme og de kommunale destinationsselskaber mv. får sammen med VisitDenmark ansvaret for udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. Markedsførings- og udviklingsprojekter på statsligt, regionalt og kommunalt plan skal koordineres og drives med udgangspunkt i den nationale strategi. 2. Baggrund Turismen er et internationalt væksterhverv med global vækst i de seneste år. Danmark har stærke traditioner som turistland og har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Turismen og oplevelsesøkonomien bidrager betydeligt til den danske økonomi og skaber stedbundne arbejdspladser i Danmark. Væksten i dansk turisme er imidlertid i de senere år gået i stå. Fra 2007 til 2012 har Danmark oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Denne udvikling dækker over et todelt billede. På den ene side er der vækst i storby- og erhvervsturismen, mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen. Regeringen nedsatte i 2012 vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi bestående af ressourcepersoner inden for dansk turisme. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan der skabes vækst og job i dansk turisme. Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi har i sine anbefalinger til regeringen vurderet, at turismeerhvervet har et stort potentiale for at få del i den fremtidige globale vækst i turismen og derigennem skabe flere arbejdspladser og øget eksport. Vækstteamet anførte ligeledes, at den offentlige turismefremmeindsats i dag er spredt ud på flere aktører uden en egentlig fælles koordinering, og at de anvendte midler derfor ikke har den ønskede effekt. For at indfri potentialet for turismen i Danmark, er der brug for en offensiv indsats. Den offentlige turismefremmeindsats skal styres og organiseres bedre på tværs af stat, regioner og kommuner, så der opnås en større effekt af de midler, der hvert år fra offentlig side investeres i at fremme dansk turisme. Regeringen har på baggrund af vækstteamets anbefalinger udarbejdet en vækstplan for dansk turisme med en række initiativer, der skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i dansk turisme, herunder en ny organisering af turismefremmeindsatsen i Danmark. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået Aftale om vækstplan for dansk turisme af 20. juni 2014, herunder om gennemførelsen af en ny organisering af den offentlige turismeindsats i Danmark, forankret i en ny lov om dansk turisme. Aftale om vækstplan for dansk turisme indeholder i alt 14 initiativer, herunder tre initiativer, der skal forbedre kvaliteten og servicen over for turisterne. Der udvikles en standard for dansk kvalitetsturisme og en digital booking-platform Denmark Direct, og kommunerne får mulighed for at etablere kommunalt wifi i byrummet med turismeformål. Inden for storby- og erhvervsturismen igangsættes fem initiativer, herunder en forundersøgelse til etablering af et H. C. Andersen besøgscenter i nærheden af Den Lille Havfrue, et initiativ til udvikling af kulturturismen, en styrkelse af MeetDenmark, som etableres som et udviklingsselskab for dansk erhvervs- og mødeturisme, et initiativ til fremme af omtalen af Danmark som rejsemål, samt en styrket markedsføringsindsats ved større internationale events i udlandet. For at udvikle kyst- og naturturismen etableres, henholdsvis et Vestkystpartnerskab og et Østersøpartnerskab, og flexboligordningen udvides, så en flexboligtilladelse ikke bortfalder ved ejerskifte af en bolig Organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats i dag Der er i dag ingen samlet koordinering af den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Efter lov om VisitDenmark varetager Erhvervs- og Vækstministeriet de statslige myndighedsopgaver inden for turismefremmeindsatsen og VisitDenmark varetager den internationale markedsføring og branding af Danmark som turistmål. Ligeledes har VisitDenmark ansvaret for indsamling af viden og udarbejdelse af analyser om Danmark som turistmål. Regioner og kommuner kan, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling 9, stk. 1 og 13, stk. 1, iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet. Regionsrådet skal med bidrag fra de regionale vækstfora vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi, der blandt andet skal redegøre for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder turisme. Regionsrådet kan efter indstilling fra vækstfora medfinansiere konkrete erhvervsudviklingsprojekter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Samtlige regioner har valgt at basisfinansiere etablering og drift af regionale turismeselskaber, der i varierende omfang varetager turismefremmeopgaver inden for udvikling af turismeprodukter, erhvervsservice, analysevirksomhed mv. Fonden Wonderful Copenhagen har til formål at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser. Andre regionale turismeselskaber er Midtjysk Turisme i Region Midtjylland, VisitNordjylland i Region Nordjylland, Øst- Dansk Turisme i Region Sjælland og Inspiring Denmark i Region Syddanmark. Hertil kommer Destination Bornholm. Ligeledes har flere kommuner oprettet turistorganisationer og nogle kommuner er gået sammen i destinationsselskaber på tværs af kommunegrænser.

5 5 I 2012 blev der fra statslig side i samarbejde med regioner og kommuner etableret Videncenter for Kystturisme med det formål at bidrage til at styrke innovation og viden om nye vækstmuligheder i kystturismen i hele Danmark. 3. Hovedpunkter i lovforslaget Forslaget til lov om dansk turisme skal skabe en ny og styrket organisering af den offentlige turismefremmeindsats, som kan styrke den langsigtede udvikling af dansk turisme Det Nationale Turismeforum Med lovforslaget etableres der på statsligt niveau et nationalt turismeforum. Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark på tværs af nationale, regionale og kommunale grænser. Turismeudviklingsaktiviteterne skal fremover tage udgangspunkt i forretningsområderne kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme. Målet er, at der skal opnås en større effekt af de mio. kr., som hvert år investeres i turismen fra offentlig side. Med lovforslaget får Det Nationale Turismeforum til opgave at lave en samlet national strategi, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for fremme af dansk turisme. Den nationale strategi for dansk turisme skal ligge til grund for offentlige aktiviteter og indsatser inden for turismen. Hensigten er, at de mange forskellige statslige, regionale og kommunale markedsførings- og udviklingsprojekter koordineres og drives med udgangspunkt i én samlet national strategi for dansk turisme. Dette udelukker ikke, at der fortsat kan ydes statslig støtte via f.eks. indsatsen under de lokale aktionsgrupper til indsatsområder, hvor der er et lokalt turismepotentiale, f.eks. på de danske småøer samt i landdistrikter og yderområder, under forudsætning af, at statsstøttereglerne overholdes. Den nationale strategi skal skabe øget sammenhæng mellem den offentlige turismefremmeindsats og skabe de rette rammer for erhvervet for at styrke den private finansiering, produktudvikling og markedsføring i dansk turisme. Det Nationale Turismeforum får til opgave at følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. Forummet får derudover ansvaret for at indsamle viden og igangsætte og udarbejde analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelsen af den nationale strategi. Forummet får blandt andet til opgave at udarbejde en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme, som skal medvirke til, at der er sammenhæng mellem de strategiske mål for turismefremmeindsatsen og udfordringerne og potentialerne i dansk turisme. Den årlige analyse af udviklingen i dansk turisme indgår i en årlig rapport, som forummet skal udarbejde til erhvervsog vækstministeren om udviklingen i dansk turisme og udmøntningen af den nationale strategi. Analysearbejdet i Det Nationale Turismeforum skal bidrage til at skabe øget forståelse for turismens betydning for Danmark og udviklingspotentialerne i dansk turisme. Sekretariatet for Det Nationale Turismeforum vil kunne bede eksterne parter, herunder VisitDenmark og de regionale udviklingsselskaber for turisme om at forestå dele af analysearbejdet. Endvidere får Det Nationale Turismeforum ansvaret for at varetage den samlede koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. Sekretariatet får til opgave til at koordinere med relevante ministerier og organisationer for, at relevante sektorinitiativer inden for turismen inddrages i arbejdet i Det Nationale Turismeforum. Den styrkede koordinering skal mindske overlappende aktiviteter og projekter og skabe grundlag for flere tværgående aktiviteter på tværs af hele landet. Det er hensigten, at disse aktiviteter skal tage udgangspunkt i forretningsområder. Derved kan der skabes synergieffekter på tværs af Danmark gennem videndeling og erfaringsopbygning, som kan bidrage til at fremme dansk turisme. Det kan f.eks. være projekter for udvikling af kulturturismen som en del af styrkelsen af storbyturismen i de større danske byer, eller projekter for udvikling af kyst- og naturturismen med henblik på at tiltrække udenlandske friluftsturister til de danske naturområder i hele Danmark. De tværgående projekter og aktiviteter må dog ikke udelukke lokalt forankrede turismeinitiativer, som har en særlig geografisk forankring, og hvor styrkerne ved projekterne ligger i et afgrænset område og vedrører særlige stedbundne potentialer. Det skal tilstræbes, at der afholdes to årlige møder i det nationale turismeforum. Formanden for Det Nationale Turismeforum kan indkalde til yderligere møder, såfremt der vurderes behov herfor. Arbejdet i Det Nationale Turismeforum koordineres med Danmarks Vækstråd på sekretariatsniveau med henblik på, at Det Nationale Turismeforum kan orientere Danmarks Vækstråd om status for udarbejdelsen af den nationale strategi for dansk turisme mv Dansk Turismes Advisory Board I tilknytning til Det Nationale Turismeforum etableres et Advisory Board, Dansk Turismes Advisory Board. Dansk Turismes Advisory Board har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum og bidrage til forummets arbejde med den nationale turismestrategi. Dansk Turismes Advisory Board skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den nationale strategi for dansk turisme og sektorinitiativer i de enkelte ministerier, f.eks. inden for kyst- og naturturismen, cykelturismen, kulturturismen, landboturismen, grøn omstilling mv. Advisory Boardet skal ligeledes medvirke til, at der er sammenhæng mellem målene for den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder. Dansk Turismes Advisory Board kan foreslå dagsordenpunkter til møderne i Det Nationale Turismeforum.

6 6 Det skal tilstræbes, at der afholdes to årlige møder i Dansk Turismes Advisory Board, som finder sted forud for møderne i Det Nationale Turismeforum. Det er desuden hensigten, at medlemmer af Dansk Turismes Advisory Board kan indstille til sekretariatet, at de ønsker et møde i Advisory Boardet Tre regionale udviklingsselskaber for turisme Udviklingsindsatsen samles fremover i tre regionale udviklingsselskaber for turisme, henholdsvis Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme jf. Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme af 1. juli De tre regionale udviklingsselskaber for turisme og de kommunale destinationsselskaber mv. får sammen med VisitDenmark ansvaret for udmøntningen af den nationale strategi. Udviklingsselskaberne får til opgave efter høring af Det Nationale Turismeforum at udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre forretningsområder med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. Som høringspart kan Det Nationale Turismeforum udtale sig om selskabernes udviklingsstrategier. Udviklingsselskabernes udmøntning af udviklingsstrategierne vil fremgå af den årlige rapport til erhvervs- og vækstministeren. VisitDenmark er fortsat ansvarlig for den internationale markedsføring og branding af Danmark som rejsemål, jf. lov om VisitDenmark. Det skal ske i tæt samspil mellem offentlige aktører på blandt andet kultur- og naturområdet, samt private aktører. VisitDenmarks arbejde omfatter blandt andet internationalt turismesamarbejde i nordisk regi. Visit- Denmark kan, jf. Lov om VisitDenmark indgå i fælles markedskontorer med nordiske lande og påtage sig internationale markedsførings- og brandingaktiviteter, samt indsamle viden og udarbejde analyser for Grønland, Færøerne og øvrige nordiske lande. VisitDenmark er jf. lov om VisitDenmark forpligtet til at indgå samarbejdsaftaler med de regionale turismeudviklingsselskaber og øvrige relevante kommunale aktører. Selskaberne er ansvarlige for turismeprodukt- og oplevelsesudvikling, som blandt andet forstås ved en systematisk undersøgelse af tekniske, markedsmæssige og økonomiske forhold med henblik på udvikling eller videreudvikling af turismeprodukter og -oplevelser. Udviklingsselskaberne kan endvidere foretage produkt- og oplevelsesspecifikke analyser på turismeområdet. VisitDenmark har efter lov om VisitDenmark ansvaret for at dokumentere dansk turismes betydning, udvikling og potentialer, samt for at kortlægge turismetendenser og turisternes efterspørgsel fra markederne. Såfremt der er efterspørgsel efter yderligere analyser, bør det afstemmes med Visit- Denmark for at eksisterende analyser udnyttes bedst muligt, og nye analyser løbende justeres ud fra behov, samt for at undgå uhensigtsmæssige overlap i analyser og undersøgelser udført af offentlige turismeaktører. Det kunne f.eks. være undersøgelser af udenlandske turisters ønsker og analyser af kvaliteten af det danske turismeprodukt Koordinering og samarbejde Det Nationale Turismeforum skal koordinere og styre den samlede offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Med lovforslaget forpligtes de regionale udviklingsselskaber til årligt at afrapportere deres status for udmøntningen af selskabernes udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum. Afrapporteringen skal ske på baggrund af nøgletal og indikatorer, udarbejdet af Det Nationale Turismeforum. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i den årlige resultatkontrakt med VisitDenmark fastsætte nye mål for VisitDenmarks arbejde for at skabe sammenhæng mellem VisitDenmarks internationale markedsføring af Danmark som rejsemål og den samlede nationale turismefremmeindsats, herunder den nationale strategi for dansk turisme. Ligeledes forpligtes de tre nye regionale udviklingsselskaber med lovforslaget til at indgå samarbejdsaftaler med VisitDenmark om samspillet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale markedsføring af Danmark, herunder om analyser, presse og markedsføring. Målet er at indsatserne skal bidrage til udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. For at skabe sammenhæng mellem indsatsen for at udvikle dansk turisme og den internationale markedsføring af Danmark, kan de tre regionale udviklingsselskaber for turisme indstille i alt to repræsentanter til VisitDenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomite. Erhvervs- og Vækstministeriet repræsenteres ligeledes i bestyrelserne for Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme af 1. juli Ifølge fundats for Fonden Wonderful Copenhagen har bestyrelsen for fonden besluttet, at turismens ministerium kan udpege en kommitteret, der har ret til at deltage i alle bestyrelsens møder. Den kommitterede har ikke stemmeret. Erhvervs- og Vækstministeriet har, som turismens ministerium, udpeget en repræsentant fra VisitDenmark som kommitteret. Derudover samles reguleringen om, at alle væsentlige offentligt medfinansierede aktiviteter til international markedsføring af dansk turisme og branding af Danmark som turistmål forudgående skal koordineres med VisitDenmark i lovforslaget. Bestemmelserne findes i dag i lov om erhvervsfremme og regional udvikling og de videreføres uændret i lovforslaget. Således kan de regionale eller kommunale turismeaktører fortsat tage kontakt til Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis de finder, at koordinationen af aktiviteterne til international markedsføring og branding af dansk turisme ikke varetages tilfredsstillende. Tilsvarende kan VisitDenmark tage kontakt til Erhvervs- og Vækstministeriet, såfremt regionale eller kommunale turismeaktører ikke bidrager til koordinationen. Der oprettes ikke en egentlig tilsyns- eller klageinstans for henvendelser vedrørende koordinationsindsatsen.

7 7 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes at have begrænsede administrative konsekvenser af betydning for staten og regionerne. Staten skal varetage en koordinerende rolle med henblik på at skabe sammenhæng i den samlede offentlige turismefremmeindsats, og regionerne skal samle udviklingsindsatsen for turisme i tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Lovforslaget vurderes at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet det følger af Aftale mellem Erhvervsog Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme af 1. juli 2014, at regionerne med virkning fra den 1. januar 2015 etablerer et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme og et udviklingsselskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Erhvervs- og Vækstministeriet og regionerne vil yde tilskud til selskaberne i Parterne har aftalt at drøfte finansieringen herefter inden udgangen af 2015, der vil blive afholdt inden for Erhvervs- og Vækstministeriet og regionernes eksisterende økonomiske rammer. Der ændres ikke ved retningslinjerne for regionernes og kommunernes arbejde med turisme i lov om erhvervsfremme. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Forslaget vurderes at have positive konsekvenser for erhvervslivet, idet det ved en målrettet og koordineret indsats vil bidrage til at styrke den offentlige turismefremmeindsats og dermed bidrage til en styrkelse af turismeerhvervet og de afledte erhverv. Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 10. juli 2014 til den 15. august 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 3F Fagligt Fælles Forbund, Arbejdsmarkedets Feriefond, Campingrådet, Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Center for Regional Turismeforskning, Danhostel, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Restauranter og Caféer, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Turismefremme, Danske Busvognmænd, Danske Destinationer, Danske Havne, Danske Regioner, Feriehusudlejernes Brancheforening, Forbrugerrådet, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Foreningen Tilgængelighed for Alle, Friluftsrådet, Grøn Nøgle, HK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, HORESTA, KL, Københavns Lufthavne, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, LO Landsorganisationen i Danmark, Organisationen Danske Museer, PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede), Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Regionskommune Bornholm, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Danske Småøer, SAS, SportEvent- Denmark, State of Green, Sund & Bælt, Turisterhvervets Samarbejdsforum, Turistførerforeningen, Turismeforskerne i Danmark (TiD), VisitDenmark, Wonderful Copenhagen. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen. Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget vurderes at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet det følger af Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for turisme af 1. juli 2014, at regionerne med virkning fra den 1. januar 2015 etablerer et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme og et udviklingsselskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Erhvervs- og Vækstministeriet og regionerne vil yde tilskud til selskaberne i Parterne har aftalt at drøfte finansieringen herefter inden udgangen af 2015, der vil blive afholdt inden for Erhvervs- og Vækstmini-

8 8 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen steriet og regionernes eksisterende økonomiske rammer. Lovforslaget vurderes at have begrænsede administrative konsekvenser af betydning for staten og regionerne. Staten skal varetage en koordinerende rolle med henblik på at skabe sammenhæng i den samlede offentlige turismefremmeindsats, og regionerne skal samle udviklingsindsatsen for turisme i tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivekvenser Forslaget vurderes at have positive konse- Ingen for erhvervslivet, idet det ved en målrettet og koordineret indsats vil bidrage til at styrke den offentlige turismefremmeindsats og dermed bidrage til en styrkelse af turismeerhvervet og de afledte erhverv. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med den foreslåede bestemmelse etablerer erhvervs- og vækstministeren et nationalt turismeforum. Til 2 Forslaget til 2 fastlægger formålet for Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum skal således styre og koordinere den samlede offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Det skal ske med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme, udarbejdet af Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum skal herved sikre en overordnet styring og ikke en detailstyring af konkrete turismeudviklingsprojekter. Det Nationale Turismeforum er som nationalt organ forpligtet til at varetage hele Danmarks interesser. Til 3 Forslaget til 3 vedrører Det Nationale Turismeforums opgaver. Det Nationale Turismeforum skal efter stk. 1 udføre tre fastlagte aktiviteter. Efter stk.1, nr. 1 har Det Nationale Turismeforum til opgave at udarbejde en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge den overordnede strategiske retning for dansk turisme. Strategien skal gælde for hele Danmark og ligge til grund for offentlige aktiviteter og indsatser inden for turismen. Formålet med den nationale strategi er at fremme dansk turisme med henblik på at øge andelen af udenlandske turister i Danmark gennem fastholdelse og tiltrækning af udenlandske turister til Danmark. Den nationale strategi skal derfor definere de centrale prioriteter, som Danmark skal satse på for at styrke turismen, samt fastsætte konkrete mål for udviklingen af dansk turisme. Den nationale strategi skal dække de tre forretningsområder kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen. Strategien skal endvidere indeholde konkrete mål for at fremme blandt andet kulturturisme, krydstogtturisme, cykelturisme, landboturisme, tilgængelighed for alle mv. De konkrete områder i den nationale strategi udvælges af Det Nationale Turismeforum. Den nationale strategi for dansk turisme skal skabe en større sammenhæng mellem den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel og udviklingsmuligheder inden for turismen. Den nationale strategi skal danne ramme om udviklingen af dansk turisme, i første omgang frem mod Med bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, skal Det Nationale Turismeforum indsamle viden om turismen og igangsætte og udarbejde analyser, som kan anvendes som baggrund for udarbejdelsen af den nationale strategi for dansk turisme. Herved sigtes der til, at Det Nationale Turismeforum blandt andet skal indsamle viden om udviklingstendenser inden for turismen i andre lande med henblik på, at Danmark kan lære af andre landes positive erfaringer med udviklings- og markedsføringsaktiviteter inden for turismen. Forummet kan endvidere indsamle viden om specifikke turismeprodukter

9 9 og igangsætte analyser af udvalgte områder inden for turismen, der kan anvendes som vidensgrundlag for den nationale strategi. Det Nationale Turismeforum skal udarbejde en større årlig analyse af udviklingen af dansk turisme. Den årlige analyse vil indgå i en årlig rapport, som forummet udarbejder til erhvervs- og vækstministeren, jf. 3, stk. 1, nr. 3. Analysearbejdet varetages af sekretariatet for Det Nationale Turismeforum, som vil kunne bede eksterne parter, herunder VisitDenmark og de regionale udviklingsselskaber for turisme om at forestå dele af analysearbejdet. Efter stk. 1, nr. 3, skal Det Nationale Turismeforum udarbejde en årlig rapport til erhvervs- og vækstministeren. Den årlige rapport vil indeholde en status for udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. Hensigten er, at de overordnede prioriteter for fremme af dansk turisme skal imødekomme de løbende udfordringer og potentialer, som findes i turismen. Det tilstræbes, at der ved forummets årlige afrapportering til erhvervs- og vækstministeren tages stilling til en eventuel justering af den nationale strategi for dansk turisme. Det følger af stk. 1, nr. 4, at Det Nationale Turismeforum har til opgave at koordinere den samlede offentlige turismefremmeindsats, herunder VisitDenmarks markedsføringsindsatser og aktiviteterne i de regionale udviklingsselskaber for turisme og de kommunale destinationsselskaber mv. efter den nationale strategi for dansk turisme. Det indebærer, at forummet skal koordinere indsatsen på et strategisk niveau. Hensigten er, at offentlige aktører skal samarbejde inden for rammen af den nationale strategi, som skal ligge til grund for offentlige turismefremmeaktiviteter. Efter stk. 2. har Det Nationale Turismeforum til opgave at følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme. Hensigten er, at forummet skal sørge for, at offentlige aktiviteter og indsatser inden for turismen sker med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. For at varetage denne opgave kan Det Nationale Turismeforum rette henvendelse til de regionale udviklingsselskaber og kommunale destinationsselskaber mv. Det Nationale Turismeforum skal efter stk. 3 sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Sekretariatsfunktionen for Det Nationale Turismeforum omfatter sekretariatsbetjening, sagsbehandling, forberedelse af møder i Det Nationale Turismeforum mv. Bestemmelsen i stk. 4 indebærer, at Det Nationale Turismeforum kan varetage opgaver, der måtte blive henlagt til det af erhvervs- og vækstministeren. Bestemmelsen skal sikre, at opgaverne for Det Nationale Turismeforum er i overensstemmelse med udviklingen i dansk turisme. Til 4 Forslaget til 4 vedrører sammensætningen af Det Nationale Turismeforum. Efter stk. 1 udpeges formanden og medlemmerne i Det Nationale Turismeforum af erhvervs- og vækstministeren. Det er hensigten, at formanden udpeges på embedsmandsniveau i Erhvervs- og Vækstministeriet. Bestemmelsen fastslår endvidere perioden for, hvor lang tid et medlem kan sidde i Det Nationale Turismeforum og muligheden for at blive genvalgt. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 1-5 fastsætter sammensætningen af Det Nationale Turismeforum. Det tilstræbes, at medlemmerne i Det Nationale Turismeforum skal have turismefaglige og ledelsesmæssige kompetencer, der gør dem egnede til at varetage forummets formål. Ligeledes skal det tilstræbes, at de tre forretningsområder, kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme, alle er repræsenteret i Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum skal, jf. ligestillingsloven, have en ligelig kønssammensætning. Medlemmerne i Det Nationale Turismeforum kan repræsenteres ved stedfortrædere i forummet, hvis de er forhindrede i at deltage i et møde. Til 5 Erhvervs- og vækstministeren etablerer efter 5 et vejledende organ ved navn Dansk Turismes Advisory Board i tilknytning til Det Nationale Turismeforum. Det sigtes herved, at Dansk Turismes Advisory Board hører under forummet og derved ikke kan opretholdes, såfremt Det Nationale Turismeforum skulle blive nedlagt. Dansk Turismes Advisory Board har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum. Det indebærer, at Dansk Turismes Advisory Board skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem sektorinitiativer og indsatser i andre ministerier, som er relevante i et turismeperspektiv, og den nationale strategi for dansk turisme. Det kan blandt andet være inden for kultur, transport, fødevarer og det digitale område. Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum ud fra turismeerhvervets og øvrige organisationers interesser med henblik på at bidrage til at skabe sammenhæng mellem målene for den offentlige turismefremmeindsats og erhvervets efterspørgsel samt udviklingsmuligheder. Det er hensigten, at Dansk Turismes Advisory Board skal kunne komme med konkrete forslag til arbejdet i Det Nationale Turismeforum, herunder til den nationale strategi for dansk turisme. Dansk Turismes Advisory Board har derfor mulighed for at foreslå dagsordensordenspunkter til møderne i Det Nationale Turismeforum. Det Nationale Turismeforum fastsætter den endelige dagsorden for møderne. Til 6 Forslaget til 6 vedrører sammensætningen af Dansk Turismes Advisory Board. Erhvervs- og vækstministeren skal efter stk. 1 udpege formanden og medlemmerne i Dansk Turismes Advisory Board. Det er hensigten, at formanden udpeges på embedsmandsniveau i Erhvervs- og Vækstministeriet.

10 10 Udpegelsen af de 17 øvrige medlemmer er fastlagt efter den af stk. 2, nr beskrevne fordeling. Det er hensigten, at de tre medlemmer fra henholdsvis Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet og Kulturministeriet udpeges på embedsmandsniveau. KL og Danske Regioner får desuden mulighed for at indstille en obseratør til Advisory Boardet, jf. stk. 2, nr De to observatører kan deltage i møderne i Dansk Turismes Advisory Board. Det skal tilstræbes, at medlemmerne i Dansk Turismes Advisory Board samlet set skal have turismefaglige kompetencer og erhvervserfaring, som gør dem egnede til varetagelse af Dansk Turismes Advisory Boards formål. Bestemmelsen i stk. 3 fastslår, at medlemmerne af Dansk Turismes Advisory Board udpeges for en tidsperiode på samme længde, som medlemmerne i Det Nationale Turismeforum. Erhvervs- og Vækstministeriet varetager efter stk. 4 sekretariatsfunktionen for Dansk Turismes Advisory Board, som indebærer forberedelse og afvikling af møder i Dansk Turismes Advisory Board. Til 7 Forslaget til 7 vedrører de tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Den regionale indsats for udvikling af turismen i Danmark samles med 7 under tre udviklingsselskaber for turisme, der med udgangspunkt i den nationale strategi skal have ansvaret for udviklingen af dansk turisme inden for, henholdsvis kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen. For at styrke indsatsen for dansk kyst- og naturturisme opretter regionerne efter stk. 1 udviklingsselskabet, Dansk Kyst- og Naturturisme, som en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse og direktør. Endvidere opretter regionerne Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark), som etableres som en selvstændig juridisk enhed som en erstatning for det nuværende konsortium MeetDenmark. Med lovforslaget forankres udviklingsselskabet, Dansk Storbyturisme, hos Wonderful Copenhagen, jf. stk. 2. Til 8 Forslaget til 8 vedrører opgaverne for de regionale udviklingsselskaber for turisme, samt den gensidige repræsentation i bestyrelserne for VisitDenmark og de regionale udviklingsselskaber for turisme. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) og Dansk Storbyturisme får til opgave, med udgangspunkt i den nationale strategi, at udvikle dansk turisme på tværs af landet inden for de tre forretningsområder, kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen, jf. stk. 1. Dansk Kyst- og Naturturismes opgaver fastlægges i vedtægterne for selskabet, som godkendes af bestyrelsen for udviklingsselskabet. Funktioner og aktiviteter fra Videncenter for Kystturisme, herunder centerets uafhængige analyser af blandt andet turisternes ønsker og kvaliteten af det danske kystturismeprodukt, vil indgå som en del af det nye udviklingsselskab Dansk Kyst- og Naturturisme. Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) får til opgave at tiltrække internationale møder og kongresser gennem initiativer i de enkelte destinationer eller gennem fælles initiativer. Dansk Storbyturisme får til opgave at udvikle initiativer inden for storbyturismen i et nært samarbejde med andre byer i Danmark, samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Det følger af stk. 2., at udviklingsselskaberne skal udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre områder med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme. Det Nationale Turismeforum skal høres om udviklingsselskabernes udviklingsstrategier med henblik på at sikre, at der er sammenhæng mellem udviklingsstrategierne og den nationale strategi for dansk turisme. Det Nationale Turismeforum skal derfor modtage udviklingsstrategierne i høring. Strategierne skal indeholde mål for udmøntningen af de dele af den nationale strategi for dansk turisme, som hvert pågældende udviklingsselskab er ansvarlig for. Udviklingsselskabernes udmøntning af udviklingsstrategierne vil fremgå af den årlige rapport til erhvervs- og vækstministeren. Bestemmelsen i stk. 3. fastslår, at de regionale udviklingsselskaber for turisme forpligtes til årligt at afrapportere deres status for udmøntningen af selskabernes udviklingsstrategier for hvert af de tre forretningsområder. Afrapporteringen skal ske på baggrund af udvalgte nøgletal og indikatorer, som udarbejdes af Det Nationale Turismeforum, og indeholde en redegørelse over selskabernes udviklingsprojekter, der sker som led i udmøntningen af den nationale strategi. Det Nationale Turismeforum beslutter de nærmere regler for afrapporteringen. I stk. 4 fremgår det, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil få en bestyrelsespost i Dansk Kyst- og Naturturisme samt i Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Bestemmelsen følger af Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre udviklingsselskaber for turisme, som blev indgået den 1. juli VisitDenmark varetager bestyrelsesposterne i begge udviklingsselskaber. Det bemærkes, at Erhvervs- og Vækstministeriet, som turismens ministerium, jf. fundats for Fonden Wonderful Copenhagen, har udpeget en repræsentant fra VisitDenmark som kommitteret, der har ret til at deltage i alle bestyrelsens møder. Den kommitterede har ikke stemmeret. Bestemmelsen i stk. 5 fastlår, at de tre regionale udviklingsselskaber for turisme kan indstille i alt to repræsentanter til VisitDenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomite. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren, jf. 5 stk. 2 i lov om VisitDenmark.

11 11 Til 9 Med forslaget til 9 videreføres 9 a og 13 a i lov om erhvervsfremme og regional udvikling i lovforslaget. Formålet med bestemmelsen i stk. 1 er at samle lovgivningen vedrørende koordinering af aktiviteter til international markedsføring af Danmark. Bestemmelsen er ikke ny, men videreføres uændret fra lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Som følge af lov om VisitDenmark blev det i lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastlagt, at regioner og regionale udviklingsselskaber for turisme fremover forudgående skal koordinere offentligt medfinansierede aktiviteter til international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål med VisitDenmark. De regionale eller kommunale turismeaktører kan tage kontakt til Erhvervs- og Vækstministeriet, såfremt de finder, at koordinationen af aktiviteterne til international markedsføring og branding af dansk turisme ikke varetages tilfredsstillende. Ligeledes kan VisitDenmark tage kontakt til Erhvervs- og Vækstministeriet, såfremt regionale eller kommunale turismeaktører ikke bidrager til koordinationen. Der oprettes ikke en egentlig tilsyns- eller klageinstans for henvendelser vedrørende koordinationsindsatsen. Stk. 2 er en bemyndigelsesbestemmelse, som er indsat for at skabe en klar afgrænsning af, hvad der forstås som væsentlige aktiviteter, og som derfor er omfattet af forudgående koordination med VisitDenmark, jf. stk. 1. Disse undtagelser fremgår af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om VisitDenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité af 1. juli 2010, der er udstedt med hjemmel i erhvervsfremmelovens 9 a, stk. 2, og 13 a, stk. 2, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 648 af 15. juni Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse i forbindelse med årsskiftet, som ændrer hjemlen i den nuværende bekendtgørelse fra 9a, stk. 2 og 13a, stk. 2 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling til lovforslaget. Til 10 Efter 10 forpligtes de tre regionale udviklingsselskaber for turisme til at indgå aftaler med VisitDenmark om samarbejdet mellem den regionale turismeudviklingsindsats og den internationale markedsføring af Danmark, herunder om analyser, presse og markedsføring. Det sigtes herved, at en samarbejdsaftale mellem parterne skal bidrage til at skabe øget sammenhæng mellem internationale markedsføringsindsatser og udviklingen af dansk turisme. Til 11 Forslaget til 11 vedrører Det Nationale Turismeforums muligheder for at anvende offentlig ekspertise inden for turismeområdet. For at statens samlede viden om turisme udnyttes bedst muligt, skal Det Nationale Turismeforum således have mulighed for at trække på eksisterende offentlig ekspertise inden for turismeområdet. Det kan f.eks. være analyser og oplysninger om projekter mv. fra VisitDenmark, de regionale udviklingsselskaber for turisme eller de kommunale destinationsselskaber, samt universiteter og offentlige vidensinstitutioner, herunder blandt andre Center for Regional og Turismeforskning. Til 12 Loven træder efter den foreslåede bestemmelse i kraft den 1. januar Erhvervs- og Vækstministeriet påtænker at evaluere loven efter en periode på ca. fem år med henblik på at undersøge effekten af den nye organisering af den offentlige turismefremmeindsats. Til nr. 1 Til 13 Med forslaget til 13 ophæves 9 a og 13 a i lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Bestemmelserne i lov om erhvervsfremme og regional udvikling videreføres efter bestemmelsen i 9. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til dette lovforslag, afsnit 3.4. og bemærkningerne til 9, stk. 1 og stk. 2. Til 14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

12 12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med den gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 13 I lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved 18 i lov nr af 18. december 2012, 1 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og lov nr. 313 af 29. marts 2014, foretages følgende ændringer: 9 a. Regioner og regionale turismeudviklingsselskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til 9, stk. 1, nr. 5, skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter til international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk a og 13 a ophæves. 13 a. Kommuner og kommunale turismeudviklingsselskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til 13, stk. 1, nr. 5, skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter til international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1.

Forslag. Lov om dansk turisme

Forslag. Lov om dansk turisme 2014/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

UDKAST Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag [Senest opdateret den 10.

UDKAST Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag [Senest opdateret den 10. Fremsat den [indsættes] af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag [Senest opdateret den 10. juli 2014] til Lov om dansk turisme Kapitel 1 Det nationale turismeforum Formål mv. 1. Erhvervs-

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark 2009/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 134 Offentligt Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om Visitdenmark

Forslag. Lov om Visitdenmark Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Kapitel 1 Oprettelse af Visitdenmark mv. 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter

Læs mere

N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10

N O T A T Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10 N O T A T 19-02-2010 Sag nr. 09/3015 Dokumentnr. 9256/10 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om VisitDenmark Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme V E D T Æ G T E R for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme FONDENS NAVN OG HJEMSTED: 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme (herefter Syddansk Turisme eller fonden ). Fonden

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN

FUNDATS. for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN FUNDATS for FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN 1 NAVN 1.01 Fondens navn er "Fonden Wonderful Copenhagen". 1.02 Fonden udøver tillige virksomhed under navnene "Fonden Greater Copenhagen Convention and Visitors

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

N O T A T. Punkt 5 bilag 1. 21-11-2014 Sag nr. 14/2512 Dokumentnr. 63453/14 Annelise Korreborg/gib Tel. 35298166

N O T A T. Punkt 5 bilag 1. 21-11-2014 Sag nr. 14/2512 Dokumentnr. 63453/14 Annelise Korreborg/gib Tel. 35298166 N O T A T Punkt 5 bilag 1 Forelæggelse for vækstforum Den 20. juni 2014 er der indgået aftale mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme. Et centralt element

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere