Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg"

Transkript

1 Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt

2 1. Indledning Metode Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn Opfølgning på det uanmeldte besøg Bemærkninger til det uanmeldte besøg, og nyt siden sidst Driftsgrundlag, økonomi og mål styring lederaftale og årsplan Styring af budget og løn Kompetence, kvalifikationsudvikling og personaleudviklingssamtaler Uddannelses- og udviklingsmål Medarbejderudviklingssamtaler Samarbejde og information Eksternt samarbejde Internt samarbejde Arbejdsmiljø Sikkerhed, APV og trivsel Sygefravær Medarbejderomsætning, fastholdelse og rekruttering Samarbejdet med forældrerådet Vurderinger Opfølgning af det uanmeldte tilsyn Driftsgrundlag og styring overordnet Kompetence, kvalifikationsudvikling og udviklingsperspektiver Samarbejde, arbejdsmiljø og sygefravær

3 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af anmeldt besøg på Lindegården d. 22. oktober 2009, med baggrund i aftale imellem Fredensborg Kommune og CareGroup Metode Udgangspunktet for besøget er en spørgeguide, udarbejdet af CareGroup. Der er foretaget samtale med forstander og en afdelingsleder, og efterfølgende samtale med 4 medarbejderne. 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn Kommunen skal føre tilsyn med de institutioner der er etableret og drevet af kommunen, med udgangspunkt i Retssikkerhedslovens 15 og 16. Tilsynet omfatter: Et kontrol aspekt - at påse at tilbuddet overholder gældende lovgivning, og at tilbuddet er i overensstemmelse med det grundlag kommunalbestyrelsen har vedtaget vedr. målgruppe og indsats. Et kvalitetsaspekt at påse at kvaliteten i tilbuddet er i overensstemmelse med vedtagne ydelser og servicestandarder Et udviklingsaspekt der igennem dialog skal medvirke til løbende udvikling af tilbuddet i takt med brugernes behov, herunder sikre metode- personale- og organisationsudvikling Formålet med det anmeldte tilsyn er væsentligst et kvalitets- og udviklingsperspektiv. 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg 2.1. Bemærkninger til det uanmeldte besøg, og nyt siden sidst Lederen, der er ansat i begyndelsen af 09 fortæller at hun har revideret lederaftale og årsplan, i samarbejde med ældre - og handicapchefen. Bl.a. var opfølgning på tilsyn, en del af det fokus der var lagt i ansættelsen. Ud over en ny forstander er der ansat to nye afdelingsledere på selve Lindegården, og en ny afdelingsleder til de bofællesskaber der nu er en del af Lindegårdens struktur, endelig er afdelingslederen på Linden, dagtilbuddet, lige gået på pension. Ledelsen der, varetages indtil videre, af den ene afdelingsleder. Der er altså tale om en helt ny ledergruppe. Ledergruppen har arbejdet på at finde en struktur og en opgave fordeling, ligesom de har arbejdet målrettet med de anbefalinger der er givet i de tidligere tilsyn. Der er lavet en handlingsplan, og taget stilling til alle anbefalinger siden 07. Handlingsplanen er konkret og nogle af de planlagte initiativer er effektueret, andre er der sat ansvarlig og tidsfrist på. 3

4 Medarbejderne er orienteret om handlingsplanen. De fortæller at tiltagene er velkomne. Medarbejderne har kommentarer til den sidste anmeldte rapport (2008), hvor de ikke oplever at genkende deres arbejdsplads, specifikt oplever de ikke, at de har haft et så kritisk billede af ledelsen. Medarbejderne har ingen kommentarer til det uanmeldte tilsyn i år/rapporten. Lederne fortæller, at de har arbejdet med tilsynsrapporterne sammen på et eksternat. De fortæller, at der var rart at få startet forfra, og have tid til at komme helt til bund i arbejdet. Lederen fortæller, at det var godt at arbejde på denne måde, og få historien med, få fortællinger om Lindegården med undervejs. Der er allerede arbejdet med nogle af punkterne, f.eks. er Beboernes mapper nu på deres værelse, i stedet for på et tilgængeligt kontor. Der er arbejdet med at give MED udvalget et større omdrejningspunkt, der er arbejdet med formidling af et økonomisk overblik på MED-møderne. Der er udarbejdet en god økonomisk oversigt, der er etableret månedlige møder med forvaltningen vedr. økonomien. Lederen mener, at et af de vigtigste punkter at få taget fat på, er uddannelsesområdet, og der er etableret en dag hvor dette skal diskuteres. En afdelingsleder mener at et af de vigtigste punkter er arbejdet med de pædagogiske indsatsplaner 3. Driftsgrundlag, økonomi og mål styring 3.1 lederaftale og årsplan Lederen fortæller at lederaftalen og årsplanen er revideret efter at hun er kommet. Lederaftalen er revideret i samarbejde med ældre- og handicapchefen, efterfølgende har lederen revideret årsplanen således at den omsætter lederaftalen i konkrete handlinger mhp. at nå lederaftalens mål. Hun fortæller at personalet er orienteret. Personalet oplever, at de er hørt i årsplanen, de fortæller at den er forelagt, og at de har haft mulighed for at komme med kommentarer, hvilke dog ikke var nødvendigt, fordi det var velbeskrevet og gode mål. Lederne fortæller, af der er ikke fastlagt en proces for det kommende års udarbejdelse af lederaftale og årsplan, heller ikke for hvordan og hvornår medarbejderne skal medinddrages. Medarbejderne fortæller, at de forventer at det sker ligesom sidst, at lederen udarbejder et oplæg som de har mulighed for at kommentere. Under tilsynsbesøget blev det drøftet med ledelsen, om MED-udvalget kunne få en fremtidig mere en central rolle forud for indgåelse af årsplan, således at også medarbejdernes gode ideer kunne indgå i planarbejdet, hvilket ledelsen synes var værd at overveje. 3.2 Styring af budget og løn Lederen fortæller, at sådan helt lavpraktisk kigger hun anvisningsrapporter og laver stikprøvekontrol 1 gang måned. Der er etableret et møde med økonomi medarbejdere på forvaltningen en gang om måneden. Den daglige økonomi står Anni for. Hun har overblikket, god til at informere, laver oversigter over forbrug på diverse områder, herunder oversigt over teamøkonomien. 4

5 De nye økonomiske oversigter anvendes bl.a. også til orientering i MED-udvalget.. Lederen fortæller, at der er styr på økonomien, men at der forventes at skulle effektueres en besparelse på Lindegården 1,5 mio. kr. i Udmeldingen kom over stok og sten og tillidsrepræsentanter orienteres snarest. Herefter vil der ske en orientering i personalemøde mhp. også at kunne indsamle ideer til hvor der kan spares. Der styres overvejende central på Lindegården vedr. økonomien, der er dog lagt penge ud i de enkelte teams til aktiviteter, således at der er større medarbejde medbestemmelse om hvordan pengene bruges, og administration heraf. Der er ikke andre økonomiske opgaver udlagt til teams. Medarbejderne fortæller, at de har det ønskede overblik, budgettet fast med på møderne, at det generelt er rart at vide hvordan det går. 3.3 Styring af mål Det fremgår af lederaftalen hvornår mål skal være opfyldt, men der er ikke en præcis plan for styring af målene for Lindegården, som de er fastsat i lederaftale og årsplan, men lederen holder sig orienteret om hvor og om målene indfries. Tilsynets forståelse af styring af mål, er at der i en forud fastlagt tidsinterval følges op på hvor man er i målopfyldelsen, eksempelvis at der kvartalsmæssigt på MED-møderne er en opfølgning på både økonomi og mål. 4. Kompetence, kvalifikationsudvikling og personaleudviklingssamtaler 4.1. Uddannelses- og udviklingsmål Der er på Lindegården tradition for at uddannelse og anden kompetenceudvikling har et individuelt udgangspunkt i medarbejderens ønsker. Der er et kursuskatalog, og ellers sker kvalifikations- og kompetenceudvikling enten som følge af en medarbejders ønske, eller som et resultat af en udviklingssamtale. En medarbejder siger, at der er en Individuel tilgang hvor den enkeltes ønsker og behov er udgangspunktet. Medarbejderne er tilfredse med denne måde og oplever, at det de nemt at komme af sted på kursus. De siger at hvis der er et prioriteret kvalifikationsudviklingsområde så er det neuropædagogikken. Der ud over er der også mulighed for at komme på fx medicinkursus. Der er uddannelsesplan, som tilsynet har set, det fremgår ikke at den har en direkte sammenhæng til Lindegårdens overordnede udviklingsmål, Uddannelsesplanen giver i sig selv retning forhold til at de uddannelsesområder der peges på/gives mulighed for, angiver en pædagogisk retning. Der ikke er en synlig strategi for hvor stor en del at uddannelses- og kursusbudgettet der anvendes til henholdsvis kompetenceudvikling på organisationsniveau, fagligt niveau (fælles og individuelt) eller Metodisk niveau (udviklingsprojekter), eller hvordan kursusbudgettet fordeles i øvrigt på nedarbjedergruppen. De udviklingsmål der ligger for Lindegården i øjeblikket, er oplistet i opfølgningen for tilsyn. Medarbejderne oplever ikke umiddelbart, at der er andre udviklerplaner /projekter for Lindegården. 5

6 4.2 Medarbejderudviklingssamtaler Medarbejder udviklingssamtaler er næsten afviklet, der er anvendt Fredensborg Kommunes koncept, som vurderes af lederen til at være rigtig godt. Rækkefølgen i afholdelse af samtaler er, først lederen, så afdelingslederne, så medarbejderne. Lederen afholder samtalen for afdelingslederne, og afdelingslederne for hver deres afdeling. Medarbejderne fortæller, at der er afholdt eller vil blive afholdt udviklingssamtaler, de fortæller at der bliver lavet en konkret aftale om udvikling og at der føres referat. De er tilfredse med samtalerne, og at de holdes af afdelingslederen. Kommunes skema anvendes og det fungerer fint, der er et forberedelsesskema, udviklingsmål, anførsel af ansvarlig, og kompetencerudviklingsplan. 5. Samarbejde og information 5.1 Eksternt samarbejde Der er flere eksterne samarbejdspartnere; sygehuse, forvaltningen pårørende m.fl. Samarbejdet med forvaltningen beskriver både ledelse og medarbejder som godt, medarbejderne synes det er fint som det funger med kontakt til forvaltningen vedr. handleplanmøder, de oplever ikke at have brug for mere samarbejde. De oplever også at samarbejdet i forhold til hjælpemidler er godt. Ledelsen er glad for støtte fra forvaltningen økonomiafdeling. 5.2 Internt samarbejde Samarbejdet i ledergruppen er nyt, der er tale om en ny ledergruppe der skal konstituerer sig. Strukturmæssigt er der etableret ledermøder med heldagsmøder hver 3. md. Der har været etableret et internat, der er defineret opgaver og opgaveafgrænsning. En ny leder oplever at der er mange opgaver, og mange udefra ting udefra f.eks. kommunale krav der skal tages hånd om. De oplever at de har det godt, oplever en dialog form, griner meget, opmærksomme på hinanden, arbejdes med fordeling af opgaver og byrder. De fortæller at de hurtigt er kommet ind i roller som f.eks. referent mv. 2 af de nuværende leder har tidligere ledererfaring, og der er en ny leder, som til gengæld har god erfaring indenfor området, og fra Lindegården. Lederen oplever, at der er voksne og ansvarlige afdelingsledere der kan sige til og fra, at der er god faglig sparring, og at der er en fordel at der er en med fra gulvet. 6

7 Ledelsen tror, at medarbejderne vil sige at lederne virker glade, de tror at medarbejderne er tilfredse med at der er kommet en i afdelingsleder fra huset. Ledelsen tror også, at medarbejderne er spændt på hvad der kommer til at ske. Lederen tror at medarbejderne måske synes at At hun Ikke er så meget med i beboernes hverdag/gulvet At der er forskellige oplevelser af lederens opgaver At medarbejderne ville sige, at der manglede en plan - hvor skal vi hen Hvad er visionen Lederen prøver derfor på at Synliggøre hvad hun laver. Være opmærksom på at kende beboernes navne Fortælle hvorfor hun ikke altid er så synlig Medarbejderne fortæller, at de har et godt samarbejde, tager hensyn, udviser tillid, og ikke har for meget kældersnak. Ved sygemeldinger hjælper de hinanden på tværs af teams de oplever sig sikre på hjælp, passer på hinanden. De er gode til at støtte, støtter hinanden, snakker, siger det højt, og giver faglig sparring. Et team oplever at have rottet sig sammen, har fået det bedre, blandt andet fordi de gav sig tid til snak, i forbindelse med både at der var syge beboere og en opsigelse. Det har bragt dem tættere sammen. Medarbejderne oplever om ledelsen At det er en god ny ledelse. De bliver taget alvorligt, Der bliver fulgt op handling hurtig, og der er aflastning. Medarbejderne beskriver at forstanderen skal være direktør ligesom i det private erhvervsliv, og hun skal repræsenter Lindegården udadtil, derfor er det også klart for medarbejderne at de ikke skal se deres leder hver dag. Der er ikke tvivl om hvem de skal gå til. Medarbejderne synes at afdelingslederne skal være den primære kontaktperson for medarbejderne. Begge teams er glade for deres afdelingsledere, her ligger medarbejderne vægt på afdelingsledernes menneskesyn, deres evne til at tage sig af beboere, empati, tilgængelighed, og fysisk synlighed. Informationsniveauet opleves tilstrækkeligt, de kan få informationer fra afdelingsleder, på x drevet, og i info mappen. Og ellers spør` vi jo bare, fortæller en medarbejder. Medarbejderne beskriver situationen på institutionen som vi er på vej, dette blev ikke yderligere udspecificeret, men tilsynet opfatter det som, at der er en løbende og anerkendt udvikling i gang. Det formelle samarbejde i MED-udvalget beskriver medarbejderne som godt. Det fungerer bedre efter at udvalget er reduceret fra 12 til 8 medlemmer. Medarbejderne beskriver, at der er lavet om på rækkefølgen af møder, således at personalemøder nu kommer før MED-møder, og det giver god lejlighed til, at ting der drøftes på personalemøder kan tages 7

8 ind i MED-udvalget. Medarbejderne oplever, at de får tilstrækkelig information om MEDudvalgets arbejde, fordi der gives referat af mødet på det efterfølgende personalemøde, ligesom der er tilgængelige referater. Ledelsen synes at MED-udvalget kunne have en mere central rolle i organisationen, og denne tænker de udbygget. 6. Arbejdsmiljø 6.1 Sikkerhed, APV og trivsel Der er lavet APV`er, fysik vurderes det, at der er en god APV Ingen kan huske hvornår APV sidst er lavet, men den er lige blevet evalueret, og det er resumeret det der skal gøres noget ved. Men det er en god hjælp at der er kommet loftlift overalt, så det fysiske arbejdsmiljø vurderes godt. Der er Sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsleder. Det psykiske arbejdsmiljø beskrives godt af både ledelse og medarbejdere. Både i forhold til samarbejdet, men også i forhold til at det kan være en belastet borgergruppe, og at det nogle gange kan være belastende. Der har været tilbudt supervision, det har været tilbudt. Individuelt og til et team. En medarbejder fremhævet at det også er muligt at takke nej 6.2 Sygefravær Lindegården har fokus på fremmøde og ikke fravær, der føres derfor en synlig fremmøde statistik. Hvert kvartal opgøres tilstedeværelsen sådan at de der har fremmøde markeres. Lederen synes ikke at sygefraværet er så højt, det ligger under landsgennemsnittet, Tilsynet har set fraværsstatistik for 2 og 3. Kvartal, der er opgjort på hvert team, ledelse, administration etc. Sygefraværet spænder fra 0 fravær til 21 (ikke medregnet langstidsfravær og barns førstesygedag) timers fravær i et kvartal for en medarbejder. Sygefraværet er lidt skævt fordelt således at nogle områder er mere ramt end andre områder, og det er de samme områder i de to kvartal. Der er ingen langtidsfravær i de to foregående kvartaler. Der er ikke noget sygefravær med baggrund i psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne mener, at det der virker, på fremmøde, er et godt kollegialt sammenhold, at man har det godt, og er glade for at gå på arbejde. De fremhæver også at der er anerkendelse til de der har klaret skærene, er blevet og har hjulpet når der har været sygdom. 6.3 Medarbejderomsætning, fastholdelse og rekruttering Medarbejder situationen har været rimelig stabil det sidste år. En er rejst, en har fået en lederstilling i huset, en er gået på pension, en stoppet i prøvetiden, men ellers stabilt. Samtidig har der heller ikke været problemer med Rekruttering, der har været kvalificerede ansøgere, og alle stillinger er blevet besat med pædagoger. 8

9 7. Samarbejdet med forældrerådet Der er etableret et Forældreråd, heri sidder også en medarbejderrepræsentant. Der holdes møde ca. 2 gange om året, samarbejdet er godt, beskriver medarbejderne. På mødet orienteres om budgetter, ledelsesstruktur, handleplaner, der tales om aktiviteter. Rådet funger mest som et informationsorgan. Forældrerådet arrangerer ikke aktiviteter. Det daglige samarbejde med pårørende, varetages af kontaktpersonen. Lindegården har en politik om samarbejde. Medarbejderne oplever, at de pårørende kommer til arrangementer, ellers er det meget forskelligt hvor tit der er besøg til beboerne, eller hvor tid de er på besøg hos familien. 8. Vurderinger 8.1 Opfølgning af det uanmeldte tilsyn Det vurderes, at der er lavet et stykke grundigt arbejde vedr. opsamling på anbefalinger fra tidligere tilsyn. Det vurderes, at der er arbejdet systematisk med en handleplan, der indeholder både en prioritering og en tidsplan. Det vurderes, at der er et godt grundlag, i den nye ledelse, til at føre forbedringer igennem i organisationen, både forstået som ledelsens vilje til at forbedre, men også i lyset at medarbejderne har tillid til den nye ledelse. 8.2 Driftsgrundlag og styring overordnet Der er fortsat en lederaftale og en årsplan, som grundlæggende styring af Lindegården for så vidt angår rammen/økonomien, og målene. Det vurderes, at den nye ledergruppe skal finde en måde at medinddrage og styre informationer på, og at dette med fordel kunne ske igennem en styrkelse af MED-udvalget. 8.3 Kompetence, kvalifikationsudvikling og udviklingsperspektiver I øjeblikket er udviklingsperspektivet at efterleve den netop udarbejdede handleplan, heri er prioriteret at se på den fremtidige uddannelsesplanlægning, og dette prioriteres høj af lederen. Dertil kommer et stykke procesarbejde med kvalificering af de pædagogiske indsatsplaner. 8.4 Samarbejde, arbejdsmiljø og sygefravær Det vurderes at der er en vilje og lyst til et godt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere, der er blandt medarbejderne stor opbakning til ledelsen. Medarbejderne vurderer samtidig at de har et godt samarbejde, og både ledelse og medarbejdere vurderer at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er godt. Der er sygefravær på 0 til 21 timer i kvartalet, sygefraværet rammer hårdere nogle steder end andre steder, og der er et mønster. Det er både ledelsens og medarbejdernes opfattelse at sygefraværet er lavt, og at det sygefravær der er, væsentligst handler om forkølelse o. lign, og altså ikke er arbejdspladsrelateret. Tilsynet anbefaler, at sygefraværet/fremmødet kvartalsmæssigt gennemgås på MEDmøderne, og at der eventuelt drøftes om der er et mønster der skal følges op på. 9

10 Susanne Ramstedt Konsulent 10

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008

Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008 Page 1 of 10 Halsnæs Kommune Trekløveret Anmeldt tilsyn 24. november2008 1. Indledning 3 1.1. Metode 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg 3 2.1.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Trekløveret Halsnæs Kommune

Anmeldt tilsyn. Trekløveret Halsnæs Kommune Anmeldt tilsyn Trekløveret Halsnæs Kommune Susanne Ramstedt 19-10-2009 1. Indledning...3 1.1. Metode...3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn...3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Krisecentret Frederiksværk

Anmeldt tilsyn. Krisecentret Frederiksværk Anmeldt tilsyn Krisecentret Frederiksværk Susanne Ramstedt 18-11-2009 1 1. Indledning...3 1.1. Metode...3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn...3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...3

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Lindegården

Uanmeldt tilsyn Lindegården Uanmeldt tilsyn Lindegården Susanne Ramstedt 11-03-2010 1. Indledning...3 1.1 Baggrund for tilsyn, specifikt det uanmeldte tilsyn...3 1.2 Grundlag for tilsynet...3 1.3 Metode...3 2. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Midgården

Anmeldt tilsyn. Midgården Anmeldt tilsyn Midgården Susanne Ramstedt 19-11-2009 1. Indledning...3 1.1. Metode...3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn...3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...3 2.1. Bemærkninger

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Årsrapport 2009 for Solhjem

Årsrapport 2009 for Solhjem Årsrapport 2009 for Solhjem Side 1 af 6 1. Sammendrag Som det fremgår af nedenstående har der været arbejdet med de tværgående resultatkrav. Vi skal i 2010 være mere tydelige i forhold til at se på målopfyldelse

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet

Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejde med borgere og pårørende Beskrivelse af hvordan vi på Vinklen samarbejder om fælles forhold i tilbuddet Samarbejdet med borgere og pårørende har til formål at sikre borgernes medbestemmelse

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Årsrapport for 2014 Solgaven

Årsrapport for 2014 Solgaven Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Granbohus

Uanmeldt tilsyn Granbohus Uanmeldt tilsyn Granbohus 30-04-2009 Indledning... 3 1.1 Baggrund for tilsyn, specifikt det uanmeldte tilsyn... 3 1.2 Grundlag for tilsynet... 3 1.3 Metode... 3 2. Opfølgning på tilsyn i 2008... 4 2.1.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010. CareGroup

Uanmeldt tilsyn. Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010. CareGroup Uanmeldt tilsyn Farvergården Fredensborg Kommune 12/8 2010 CareGroup 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet... 3 2.1 Lovmedholdelighed...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere