Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed."

Transkript

1 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Rådhuspassagen Vejen Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Skolebestyrelsen ved Skodborg Skole, Skodborg Skoles MED-udvalg, SFO samt byens råd, foreninger og institutioner (Lokalrådet, Borgerforening, Idrætsforening, Ungdomscafeen, Skodborg Børnehave, Fuglereden og Dagplejen) har valgt at lave et samlet høringssvar, da dette bakkes op i lokalsamfundet. Ved offentliggørelsen af oplægget til helhedsplanen valgte Skodborg at afholde et borgermøde for at finde en fælles kurs samt høre forældrenes og borgernes meninger og ideer til at finde en fælles og bæredygtig platform. På mødet var det klart, at flytningen af overbygningen er med til at skabe uro i lokalsamfundet. Lokalsamfundet ser en risiko for, at Skodborg taber tiltrækningskraft som bosætningsområde, idrætslivet vil lide under det, og på længere sigt mistes den energi, der præger lokalsamfundet. Børneunivers en vision for fremtiden Skodborg har en innovativ vision for, hvordan der i Skodborg kan sikres bæredygtighed, sammenhold og et kvalitativt pasnings- og undervisningsforløb fra 0 år og til udgangen i 9., som samtidig kan være en af omdrejningsakslerne for udvikling af lokalsamfundet. Dette har vi valgt at kalde for et Børneunivers. Visionen for Skodborgs Børneunivers er en model med nytænkning, der sikrer en aktiv hverdag med kontinuitet for børnene, lokalt engagement og ikke mindst et højt fagligt indhold, der sikrer børnene de nødvendige sociale og faglige færdigheder. Den model, der arbejdes med, vil have tiltrækningskraft og sikre nye tilflyttere til området og vil dermed bidrage til at afhjælpe den vigende tendens, der er i befolkningsprognosen for Vejen Kommune som helhed. Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed. o Kvalitet ny overbygningsprofil på skolen Der er forståelse for, at der er brug for initiativer til at højne kvaliteten i fase 3 for at sikre, at eleverne er klædt på til, at 95% fuldfører en ungdomsuddannelse. Skodborg Skole tog allerede i forbindelse med temaplanen selv initiativ til at forandre fase 3 med en ny profil, Ny overbygning på Skodborg Skole, for at forbedre kvaliteten med det mål at få flere klædt på til at fuldføre en ungdomsuddannelse, fastholde eleverne i fase 3 og undgå afgang til efterskoler. Den nye profil arbejder med holddannelse på tværs af r for at matche forskellige niveauer med en øget fokus på temaopdelt undervisning og forbedre de allerede gode resultater ved afgangsprøverne, der ligger på niveau med de større skoler. Arbejdet med den nye profil er i det første år af en treårs implementeringsplan og vil være fuldt implementeret i 2012 (se beskrivelse og tidsplan i bilag 1). Etablering af et Børneunivers vil forbedre fokus og sikre en samlet indsats til sikring og fortsat udvikling af kvaliteten for alle aldersgrupper. Side 1 af 3

2 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: o Samlingskraft Børneuniverset vil, ud over at bestå af dagpleje, børnehave, SFO og skole, samarbejde tæt med idrætsforeningen, ungdomscaféen og andre lokale kræfter, der er med til at sikre, at børnene oplever en naturlig sammenhæng mellem skoleaktiviteter, sport og fritid. Sportsdelen, der udøves sammen med forældre eller senere på egen hånd, er i sig selv en vigtig faktor for børns indlæringsevner, da det sikrer en god kondition og nogle sunde vaner. Det tværgående samarbejde vil sikre en højere grad af inklusion på tværs af aldersgrupper og interesser med flere utraditionelle og attraktive tilbud til følge, som kan inddrage hele lokalsamfundet. o Tryghed Samlingen af de forskellige pasnings-, ungdomsklub-, idræts- og skoletilbud vil være med til at skabe tryghed i hverdagen. For forældrene betyder Børneuniverset, at der sikres en sammenhængende og glidende overgang fra dagpleje til børnehave og senere fra børnehave til skolestart. Ved at der sker en samling af de daglige aktiviteter med en øget fokus på idræt og sammenhold, vil børnene opleve accept og inklusion som en selvfølge. Specialområdet Ud over sammenlægninger af skoleenheder i helhedsplanen foreligger der ændringer for specialområdet, hvor der på længere sigt skal ske en større inklusion i almendelen. I dag er de specialiserede kompetencer samlet under et tag, hvilket sikrer en bred kompetencesammensætning. En opsplitning vil medføre en udvanding af disse kompetencer med risiko for, at der tabes flere specialtilbudskrævende børn på gulvet, og dette skaber bekymring for det samlede skoletilbud i Helhedsplanen. Vi finder den beskrevne udvikling bekymrende. Sammenfatning Elevrådet på Skodborg Skole har selv iværksat en underskriftindsamling og har samlet ikke mindre end 337 underskrifter (bilag 2), hvilket stærkt indikerer, at der er opbakning i samfundet til, at der fra politikernes side kan støttes op omkring en fortsat fase 3 på Skodborg Skole. Der er ikke nogen økonomisk gevinst i specifikt at flytte eleverne fra Skodborg Skole, og det er Skodborgs overbevisning, at den nye profil for fase 3 kan matche kvalitetskravene i helhedsplanen. Skodborg finder det derfor bekymrende at fjerne fase 3 fra Skodborg Skole. Ved skabelse af de rigtige rammer er byens institutioner, råd og foreninger parate til at gå sammen og samarbejde om at skabe et børneunivers med god synergi og tryghed mellem børnene på tværs af aldersgrupper og tilknytningsforhold. Fritidsaktiviteter er meget vigtige for børnene, og en fastholdelse af fase 3 vil fortsat kunne sikre, at de stærke lokale bånd bibeholdes, idet de større børn hjælper med at motivere og inkludere de yngre årgange. Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet planer og detailtegninger for, hvorledes der kan skabes de perfekte rammer med genbrug af den eksisterende bygningsmasse samt nybygninger, der kan sikre en attraktiv arbejdsplads samt en hensigtsmæssig og forsvarlig hverdag for børnene. Detailplanlægning vil kræve nogle gennemarbejdede planer, og disse vil blive forelagt kommunen, så snart de er udarbejdet. Vi vil opfordre politikerne til at tænke Skodborg som et børneunivers og afsætte de anlægsmidler, der bliver nødvendige. Det er vores håb, at politikerne er klar til at forhandle og vil hjælpe med at gøre Skodborg Børneunivers til et fantastisk tilbud for børnene fra 0 år til 9.. Side 2 af 3

3 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Med venlig hilsen Mikael Kjær Paulsen Skolebestyrelsesformand Thomas D. Kragh Skoleleder, skolens MED-udvalg Henny Schøler Skodborg Lokalråd Henning Knudsen Skolens MED-udvalg Anette Lund Daglig leder af Idrætsforening, Lise Jensen Formand for Borgerforening Kim Nielsen Bestyrelsesformand for Skodborg Børnehave Jan Thomsen Ungdomscafeen Helene Baagøe Bestyrelsesformand for Fuglereden Side 3 af 3

4 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Bilag 1

5 Forslag Ny overbygning på Skodborg Skole Arbejdsgruppen: VB, KB, TB, DM, TK Indledning: Temaplanen for skoler i Vejen Kommune lægger op til at alle skoler skal være bæredygtige og i den sammenhæng minimum have 150 elever i fase 1+2, have to spor eller være et børnecenter. Denne udmelding har fået os til at se på vores egen bæredygtighed. Her kan vi se en tendens til at flere elever vælger efterskole i fase 3. For at stoppe den udvandring, vil vi skabe anderledes profil for vores fase 3. Procesbeskrivelse: Thomas beskrev situationen, som han oplevede den efter at have læst Temaplanen for skoler. Denne beskrivelse blev fremlagt på Skolebestyrelsesmøde, lærermøde, Pædagogisk råd. Den udlægning blev modtaget positivt og der var en klar tilkendegivelse på at alle ønskede at arbejde på at få en ny profil på fase 3. Herefter startede en ideopsamlingsfase, hvor alle medarbejdere kunne tilkendegive hvilke profiler de kunne finde interessant for fase 3. Der var mulighed for at udtrykke sig på en planche på lærerværelset eller via et debatrum på PersonaleIntra. Efter udløb af fristen for gode ideer, blev ideerne fremlagt af TK på et PR-møde. Her blev der mulighed for at komme med yderligere uddybninger til profilerne via et gruppearbejde. Der er derudover blevet nedsat en arbejdsgruppe der vil udarbejde et forslag til endelige profil. Arbejdsgruppen vurderede at profilen med en samlet struktur for fase 3 vil passe bedst til Skodborg Skole. Side 1 af 14

6 Arbejdsgruppen har herefter hold flere møder, hvor der blev arbejdet og drøftet. Arbejdsgruppens forslag bliver fremlagt og debatteret på et lærermøde. Herefter vil arbejdsgruppen finpudse forslaget og det endelige forslag skal derefter vedtages i Skolebestyrelsen og på et lærermøde. Herefter vil vi indarbejde de ændringer der skal ske for fase 3. Beskrivelse af Profil: Vi ønsker at skabe en fase 3, hvor holddelinger og niveaubaseret undervisning er det centrale. Vi ønsker at eleverne deles i hold efter deres faglige og sociale standpunkt. Det betyder at eleverne ikke undervises efter alder, men efter faglige og sociale standpunkter. Eleverne vil stadig kunne opleve undervisning i aldersbestemte grupper i forhold til konfirmation, skolerejser, afgangsprøve, osv. Fordele og ulemper beskrives senere i forslaget. Vi opretter en kontaktlærerordning, hvor lærerfunktionen deles ud på flere medarbejdere. Der bliver 5 kontaktlærere i fase 3, der hver har en del af elevgruppen. Derudover vil vi arbejde efter fleksible skemaer, hvor afdelingsteamet aftaler skemaerne i aftalte perioder. Det giver mulighed for større fordybning og fleksibilitet i forhold til undervisningen. Endeligt vil teamsamarbejdet udvides, således afdelingen arbejder sammen om drift- og udviklingsområder, samtidig med at der er øget fokus på fælles forberedelse. Pædagogisk grundlag. Vi arbejder ud fra en systemisk teori, der bygger på en forståelse af mennesket som en del af mange forskellige systemer. Vores menneskesyn er den social konstruktionistiske, hvor vi hver især skaber vores verdensbillede i sociale relationer. Vores læringssyn bygger på Vygotsky zonen for nærmeste udvikling og Gardners mange intelligenser og Dunn og Dunn teori om læringsstile. Undervisningen vil foregå inden for disse pædagogiske retninger, men der vil ikke være en entydig fokus på en teori. Side 2 af 14

7 Målsætning Eleverne oplever faglige udfordringer, der møder dem i deres nærmeste udviklingszone Eleverne oplever en faglig og social sammenhæng i deres skoledagen Eleverne oplever fællesskab og samhørighed i skoledagen Eleverne trives og føler sig trygge på skolen Eleverne ønsker at blive på Skodborg Skole gennem hele skoleforløbet, frem for at vælge efterskole eller lignende. Forældrene oplever et tættere skole-hjemsamarbejde via kontaktlærerordningen Medarbejderne oplever at teamsamarbejdet giver større fællesskab, faglig sparring og faglig udfordringer. Medarbejderne arbejder efter fleksible skemaer. Holddeling Holddeling sker dels ud fra faglige kriterier (tests m.v.) - dels ud fra sociale kriterier ("Det hele barn"). Holddeling kan eksempelvis ske 4 gange årligt, men rokeringer skal være mulige i takt med at eleverne udvikler sig. Holddeling foretages af afdelingsteamet i fællesskab. Stamholdene I II III IV V Dansk: Hold I Hold II Hold IV Matematik Hold I Hold II Hold IV Side 3 af 14

8 Klasselærer Fase 3 deles op i fem stamhold. Hvert stamhold får en primærlærer ( den tidligere lærerakkord deles i 5). Der findes ikke længere lærere. Der laves nye stamhold hvert skoleår. Til dette hjælper 6. årgangs team, da de kender kommende 7. årgang bedre end fase 3's lærere. Stamholdene deles primært efter sociale forhold. Primærlæreren har mindst en lektion om ugen sammen med sit stamhold. Denne lektion har vi valgt at kalde tværfaglig tid, den kunne også hedde hjemmetid. I denne lektion har primærlæreren mulighed for at tale med eleverne om, hvordan det går på de forskellige hold, både fagligt og socialt. Eleverne kan arbejde på deres portfolier eller andet evalueringsredskab. Samtidig kan der i disse lektioner laves sociale aktiviteter (f.eks. møder) Skole-hjem samtaler/forældremøder Hele fase 3 holder forældremøder samme dag. Man starter med et stort fælles møde for alle forældre. Hvorefter de fem primærlærere holder hver sit forældremøde for deres egen gruppe forældre. Ligeledes afholdes skole/hjem samtaler samme dag for hele fase 3. På den måde får elever og forældre mulighed for at ønske hvilke lærere de vil tale med. Måske skal der være et krav om at eleven skal tale med sin primærlærer. Side 4 af 14

9 Skema I fase 3 er det teamet der laver skemaet. Det kan gøres på mange måder. Man kan vælge et fast skema i 28 uger afbrudt af naturfaglige, sproglige og humanistiske uger, så de resterende 12 uger bliver udfyldt. Denne model har vi taget udgangspunkt i, da vi lavede et eksempel på skemaer. Man kan også vælge at lave 3-4 (eller mere) skemaskift i løbet af et år. Det vigtigste er at man i teamet sørger for at alle elever opnår timetal. Der ligger mange muligheder i teamets arbejde med skemaet. Fag som fx biologi kan nu tage på tur i skoven og have god tid til fordybelse. Dog vil dette kræve stor fleksibilitet fra afdelingens lærere. Det vil være en stor fordel at alle holdenes skemaer er nogenlunde ens, så der er mulighed for samarbejde på tværs af holdene. Dog er der visse begrænsninger, da vi kun har et fysik/kemi-lokale, dvs. at fysik/kemiundervisningen må læses i fx r. Disse timer kan læses på samme tid som 7. er til præst og har samfundsfag. Desuden skal der også tages hensyn til valgfag. Dette er dog begrænsninger som let kan overkommes, se eksempel på skema. Side 5 af 14

10 7.-9. : Dansk: 240 lektioner om året Matematik: 160 lektioner om året Engelsk: 120 lektioner om året Tysk: 147 lektioner om året Historie: 67 lektioner om året Biologi: 67 lektioner om året Geografi: 53 lektioner om året Fysik/kemi: 93 lektioner om året Idræt: 80 lektioner om året Tværfaglig tid: 40 lektioner om året : Samfundsfag: 80 lektioner om året Kristendom: 40 lektioner om året Valgfag: 80 lektioner om året 7. : Præst Hjemkundskab: 120 lektioner om året Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Tysk Præst 7. Dansk Engelsk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Engelsk geografi Præst 7. Dansk Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Dansk Historie Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Dansk Biologi Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Matematik Engelsk Hjemkundskab 7. Kristendom Tysk Fysik/kemi 9. Tysk Hjemkundskab 7. Valgfag Hjemkundskab 7. Valgfag 8.-9 (Normalt skema, 28 uger) Dansk Tysk Side 6 af 14

11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Kristendom Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 2 Dansk Samfundsfag Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 3 Dansk Tværfaglig tid Dansk Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Dansk Dansk Tysk Fysik/kemi 9. Idræt Historie Dansk Dansk Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Historie Kristendom Fysik/kemi 7. (Humanistisk skema, 4 uger) Fysik/kemi 9. Kristendom Hjemkundskab 7. Samfundsfag Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Valgfag Valgfag Side 7 af 14

12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Engelsk Præst 7. Tysk Biologi Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Tysk Engelsk Præst 7. Engelsk Tysk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Tysk Engelsk Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tysk Historie Dansk Fysik/kemi 9. Idræt Engelsk Tysk Historie Hjemkundskab 7. Valgfag Matematik Dansk Engelsk Hjemkundskab 7. Valgfag Fysik/kemi 9. Biologi Biologi Hjemkundskab 7. (Sprogligt skema, 4 uger) Dansk Engelsk Matematik Side 8 af 14

13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Geografi Tværfaglig tid Matematik Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Dansk Dansk Geografi Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Biologi Geografi Hjemkundskab 7. Dansk Valgfag Matematik Biologi Dansk Hjemkundskab 7. Geografi Valgfag Fysik/kemi 9. Matematik Biologi Hjemkundskab 7. Fysik/kemi 7. (Naturvidenskabeligt skema, 4 uger) Side 9 af 14

14 Teamsamarbejde Der udnævnes en teamkoordinator, der en ansvarlig for koordinationen med ledelsen og andre udvalg. Teamet udarbejder mål for det sociale arbejde i afdelingen. (jf. Faghæfte 47, Trivselspolitikken og AKT handleplan) Teamet udarbejder en fælles årsplan for fase 3, der sikrer arbejdet med de timeløse fag. (IT/medieplan, SAS, seksualundv., trafik, osv) Teamet mødes min 1 gang i ugen og drøfter drifts- og udviklingsmæssige områder. Teamet afholder møder for fælles forberedelse, hvor det er hensigtsmæssigt. Teamet holder meget fokus på holddelingerne i de forskellige fag. ( hvem skal på hvilke fag og er deres standpunkt ændret siden sidst) Teamet aftaler skemaer for perioder. (jf. skemaforslag, der betyder frie skemaer) Teamet arbejder sammen om progression i de enkelte fag ( fagteam faglige årsplaner) Teamet udarbejder undervisningsplaner for de enkelte grupper (sikre den enkelte elevs faglige progression elevplan) Teamet sikrer at alle elever modtager samme antal lektioner (evt. timetæller) Side 10 af 14

15 Fordele og ulemper Fordele for eleven Bedre overgang til overbygningen Holddannelse/differentiering o Fagligt o Socialt o Større bredde o Rollemodeller Bedre kendskab årgangene imellem o socialt samvær (venskaber lodret) o faglige niveau Opmærksomhedspunkter Usikkerhed o Aldersforskel o Modstridende interesser o Stort fagligt spring Manglende forløb på årgangen o Fag-faglige o Sociale o Lejrskoler etc. Sociale forløb på bekostning af faglige forløb Side 11 af 14

16 Fordele for læreren Bedre indslusning i overbygningen Bedre teamsamarbejde Overblik over fagenes kontinuitet og progression Overblik over ns kontinuitet og progression o Faglige udfordringer o Sociale udfordringer Undervise flere modningstrin Holddannelse/differentiering o organisering efter standpunkt - ikke alder flere differentierings muligheder mulighed for at arbejde med emner der tilgodeser fælles mål på alle tre årgange Opmærksomhedspunkter Få lærere med fagkombinationer Mere fælles forberedelse for den enkelte lærer Manglende udnyttelse af faglærere fra andre teams resten af skolen er årgangsopdelt Mere administration de første år Side 12 af 14

17 Tidsplan 15/ PR møde Orientering om projektet 20/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 10/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 9-10/ Lærermøde Endelig godkendelse Afdelingsmøde Implementering af ny profil 1. år - Grundskema ligger dansk, matematik fælles for Fælles forløb i dansk og matematik i dagligdagen. - Min 5 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Teamsamarbejdet udvides 2. år - Grundskema ligger dansk, matematik, evt flere fag, fælles for Fælles forløb i dansk, matematik og evt. andre fag, i dagligdagen. - Min 10 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Kontaktlærerordning indføres - Ny form for skole/hjem- og forældremøder - Teamsamarbejdet optimeres 3. år - Kontaktlærerordning fuldt integreret - Fleksibelt skema fra årets start - Holddannelser fuldt integreret. - Teamsamarbejdet optimeres Side 13 af 14

18 Evaluering Projektet bliver løbende evalueret i fase 3 teamet og sammen med ledelsen. Derudover vil projektet blive evalueret via: - TUS - Fokusgruppeinterview med elever - APV - UMV - Trivselsundersøgelser Side 14 af 14

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007

Skolestart. Grønvangskolen - årgang 2007 Skolestart Grønvangskolen - årgang 2007 Dagsorden 1. Velkommen på Grønvangskolen 3. Generel information om rullende skolestart 3. Overgang fra institution til skole Information om rullende start / Indskrivning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper Eksempel på et klasseskema (1. halvår): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00-8:10 Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a 8:10-8:30 Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen Derfor samordnet indskoling På Sønderlandsskolen i Holstebro har vi samordnet indskoling. Det betyder, at børnene, i det der svarer til 0., 1. og 2. klasse, arbejder

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2011/12 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 2-5 2. Anderledes uger og samlæsningsdage side 6 3. Emneuge side 6 4. Bevægelsesuge mm. side 6 5. In -put om implementering

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

2017-18 http://www.emu.dk/modul/7-klasse Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning. Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever

Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever Nyhedsbrev nr. 3 i juni 2014 Kære forældre og elever 26. juni 2014 Informationsmøder om Folkeskolereformen på Dybkærskolen og forældremøder i august og september 2014 Alle klasser skal i det kommende skoleår

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014

ALSØNDERUPMODELLEN. Den 29. april 2014 ALSØNDERUPMODELLEN Den 29. april 2014 PROGRAM Præsentation af elevernes opfattelse: Hvad er god læring? Input fra forældremødet i efteråret: Hvad er vigtigt at tage med i overvejelserne? Ledelsen præsenterer

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Status Lærerne Klasselærere: Kirsten Nielsen og Gitta Hoberg

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Møde: Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dato: Mandag d. 2. juni 2014 Tid: 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen + SFO-afdelingsleder Kirsten Lundager Afbud: Søren Kaj Mortensen, Carsten Buch Mødeleder:

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere