Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed."

Transkript

1 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Rådhuspassagen Vejen Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Skolebestyrelsen ved Skodborg Skole, Skodborg Skoles MED-udvalg, SFO samt byens råd, foreninger og institutioner (Lokalrådet, Borgerforening, Idrætsforening, Ungdomscafeen, Skodborg Børnehave, Fuglereden og Dagplejen) har valgt at lave et samlet høringssvar, da dette bakkes op i lokalsamfundet. Ved offentliggørelsen af oplægget til helhedsplanen valgte Skodborg at afholde et borgermøde for at finde en fælles kurs samt høre forældrenes og borgernes meninger og ideer til at finde en fælles og bæredygtig platform. På mødet var det klart, at flytningen af overbygningen er med til at skabe uro i lokalsamfundet. Lokalsamfundet ser en risiko for, at Skodborg taber tiltrækningskraft som bosætningsområde, idrætslivet vil lide under det, og på længere sigt mistes den energi, der præger lokalsamfundet. Børneunivers en vision for fremtiden Skodborg har en innovativ vision for, hvordan der i Skodborg kan sikres bæredygtighed, sammenhold og et kvalitativt pasnings- og undervisningsforløb fra 0 år og til udgangen i 9., som samtidig kan være en af omdrejningsakslerne for udvikling af lokalsamfundet. Dette har vi valgt at kalde for et Børneunivers. Visionen for Skodborgs Børneunivers er en model med nytænkning, der sikrer en aktiv hverdag med kontinuitet for børnene, lokalt engagement og ikke mindst et højt fagligt indhold, der sikrer børnene de nødvendige sociale og faglige færdigheder. Den model, der arbejdes med, vil have tiltrækningskraft og sikre nye tilflyttere til området og vil dermed bidrage til at afhjælpe den vigende tendens, der er i befolkningsprognosen for Vejen Kommune som helhed. Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed. o Kvalitet ny overbygningsprofil på skolen Der er forståelse for, at der er brug for initiativer til at højne kvaliteten i fase 3 for at sikre, at eleverne er klædt på til, at 95% fuldfører en ungdomsuddannelse. Skodborg Skole tog allerede i forbindelse med temaplanen selv initiativ til at forandre fase 3 med en ny profil, Ny overbygning på Skodborg Skole, for at forbedre kvaliteten med det mål at få flere klædt på til at fuldføre en ungdomsuddannelse, fastholde eleverne i fase 3 og undgå afgang til efterskoler. Den nye profil arbejder med holddannelse på tværs af r for at matche forskellige niveauer med en øget fokus på temaopdelt undervisning og forbedre de allerede gode resultater ved afgangsprøverne, der ligger på niveau med de større skoler. Arbejdet med den nye profil er i det første år af en treårs implementeringsplan og vil være fuldt implementeret i 2012 (se beskrivelse og tidsplan i bilag 1). Etablering af et Børneunivers vil forbedre fokus og sikre en samlet indsats til sikring og fortsat udvikling af kvaliteten for alle aldersgrupper. Side 1 af 3

2 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: o Samlingskraft Børneuniverset vil, ud over at bestå af dagpleje, børnehave, SFO og skole, samarbejde tæt med idrætsforeningen, ungdomscaféen og andre lokale kræfter, der er med til at sikre, at børnene oplever en naturlig sammenhæng mellem skoleaktiviteter, sport og fritid. Sportsdelen, der udøves sammen med forældre eller senere på egen hånd, er i sig selv en vigtig faktor for børns indlæringsevner, da det sikrer en god kondition og nogle sunde vaner. Det tværgående samarbejde vil sikre en højere grad af inklusion på tværs af aldersgrupper og interesser med flere utraditionelle og attraktive tilbud til følge, som kan inddrage hele lokalsamfundet. o Tryghed Samlingen af de forskellige pasnings-, ungdomsklub-, idræts- og skoletilbud vil være med til at skabe tryghed i hverdagen. For forældrene betyder Børneuniverset, at der sikres en sammenhængende og glidende overgang fra dagpleje til børnehave og senere fra børnehave til skolestart. Ved at der sker en samling af de daglige aktiviteter med en øget fokus på idræt og sammenhold, vil børnene opleve accept og inklusion som en selvfølge. Specialområdet Ud over sammenlægninger af skoleenheder i helhedsplanen foreligger der ændringer for specialområdet, hvor der på længere sigt skal ske en større inklusion i almendelen. I dag er de specialiserede kompetencer samlet under et tag, hvilket sikrer en bred kompetencesammensætning. En opsplitning vil medføre en udvanding af disse kompetencer med risiko for, at der tabes flere specialtilbudskrævende børn på gulvet, og dette skaber bekymring for det samlede skoletilbud i Helhedsplanen. Vi finder den beskrevne udvikling bekymrende. Sammenfatning Elevrådet på Skodborg Skole har selv iværksat en underskriftindsamling og har samlet ikke mindre end 337 underskrifter (bilag 2), hvilket stærkt indikerer, at der er opbakning i samfundet til, at der fra politikernes side kan støttes op omkring en fortsat fase 3 på Skodborg Skole. Der er ikke nogen økonomisk gevinst i specifikt at flytte eleverne fra Skodborg Skole, og det er Skodborgs overbevisning, at den nye profil for fase 3 kan matche kvalitetskravene i helhedsplanen. Skodborg finder det derfor bekymrende at fjerne fase 3 fra Skodborg Skole. Ved skabelse af de rigtige rammer er byens institutioner, råd og foreninger parate til at gå sammen og samarbejde om at skabe et børneunivers med god synergi og tryghed mellem børnene på tværs af aldersgrupper og tilknytningsforhold. Fritidsaktiviteter er meget vigtige for børnene, og en fastholdelse af fase 3 vil fortsat kunne sikre, at de stærke lokale bånd bibeholdes, idet de større børn hjælper med at motivere og inkludere de yngre årgange. Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet planer og detailtegninger for, hvorledes der kan skabes de perfekte rammer med genbrug af den eksisterende bygningsmasse samt nybygninger, der kan sikre en attraktiv arbejdsplads samt en hensigtsmæssig og forsvarlig hverdag for børnene. Detailplanlægning vil kræve nogle gennemarbejdede planer, og disse vil blive forelagt kommunen, så snart de er udarbejdet. Vi vil opfordre politikerne til at tænke Skodborg som et børneunivers og afsætte de anlægsmidler, der bliver nødvendige. Det er vores håb, at politikerne er klar til at forhandle og vil hjælpe med at gøre Skodborg Børneunivers til et fantastisk tilbud for børnene fra 0 år til 9.. Side 2 af 3

3 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Med venlig hilsen Mikael Kjær Paulsen Skolebestyrelsesformand Thomas D. Kragh Skoleleder, skolens MED-udvalg Henny Schøler Skodborg Lokalråd Henning Knudsen Skolens MED-udvalg Anette Lund Daglig leder af Idrætsforening, Lise Jensen Formand for Borgerforening Kim Nielsen Bestyrelsesformand for Skodborg Børnehave Jan Thomsen Ungdomscafeen Helene Baagøe Bestyrelsesformand for Fuglereden Side 3 af 3

4 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Bilag 1

5 Forslag Ny overbygning på Skodborg Skole Arbejdsgruppen: VB, KB, TB, DM, TK Indledning: Temaplanen for skoler i Vejen Kommune lægger op til at alle skoler skal være bæredygtige og i den sammenhæng minimum have 150 elever i fase 1+2, have to spor eller være et børnecenter. Denne udmelding har fået os til at se på vores egen bæredygtighed. Her kan vi se en tendens til at flere elever vælger efterskole i fase 3. For at stoppe den udvandring, vil vi skabe anderledes profil for vores fase 3. Procesbeskrivelse: Thomas beskrev situationen, som han oplevede den efter at have læst Temaplanen for skoler. Denne beskrivelse blev fremlagt på Skolebestyrelsesmøde, lærermøde, Pædagogisk råd. Den udlægning blev modtaget positivt og der var en klar tilkendegivelse på at alle ønskede at arbejde på at få en ny profil på fase 3. Herefter startede en ideopsamlingsfase, hvor alle medarbejdere kunne tilkendegive hvilke profiler de kunne finde interessant for fase 3. Der var mulighed for at udtrykke sig på en planche på lærerværelset eller via et debatrum på PersonaleIntra. Efter udløb af fristen for gode ideer, blev ideerne fremlagt af TK på et PR-møde. Her blev der mulighed for at komme med yderligere uddybninger til profilerne via et gruppearbejde. Der er derudover blevet nedsat en arbejdsgruppe der vil udarbejde et forslag til endelige profil. Arbejdsgruppen vurderede at profilen med en samlet struktur for fase 3 vil passe bedst til Skodborg Skole. Side 1 af 14

6 Arbejdsgruppen har herefter hold flere møder, hvor der blev arbejdet og drøftet. Arbejdsgruppens forslag bliver fremlagt og debatteret på et lærermøde. Herefter vil arbejdsgruppen finpudse forslaget og det endelige forslag skal derefter vedtages i Skolebestyrelsen og på et lærermøde. Herefter vil vi indarbejde de ændringer der skal ske for fase 3. Beskrivelse af Profil: Vi ønsker at skabe en fase 3, hvor holddelinger og niveaubaseret undervisning er det centrale. Vi ønsker at eleverne deles i hold efter deres faglige og sociale standpunkt. Det betyder at eleverne ikke undervises efter alder, men efter faglige og sociale standpunkter. Eleverne vil stadig kunne opleve undervisning i aldersbestemte grupper i forhold til konfirmation, skolerejser, afgangsprøve, osv. Fordele og ulemper beskrives senere i forslaget. Vi opretter en kontaktlærerordning, hvor lærerfunktionen deles ud på flere medarbejdere. Der bliver 5 kontaktlærere i fase 3, der hver har en del af elevgruppen. Derudover vil vi arbejde efter fleksible skemaer, hvor afdelingsteamet aftaler skemaerne i aftalte perioder. Det giver mulighed for større fordybning og fleksibilitet i forhold til undervisningen. Endeligt vil teamsamarbejdet udvides, således afdelingen arbejder sammen om drift- og udviklingsområder, samtidig med at der er øget fokus på fælles forberedelse. Pædagogisk grundlag. Vi arbejder ud fra en systemisk teori, der bygger på en forståelse af mennesket som en del af mange forskellige systemer. Vores menneskesyn er den social konstruktionistiske, hvor vi hver især skaber vores verdensbillede i sociale relationer. Vores læringssyn bygger på Vygotsky zonen for nærmeste udvikling og Gardners mange intelligenser og Dunn og Dunn teori om læringsstile. Undervisningen vil foregå inden for disse pædagogiske retninger, men der vil ikke være en entydig fokus på en teori. Side 2 af 14

7 Målsætning Eleverne oplever faglige udfordringer, der møder dem i deres nærmeste udviklingszone Eleverne oplever en faglig og social sammenhæng i deres skoledagen Eleverne oplever fællesskab og samhørighed i skoledagen Eleverne trives og føler sig trygge på skolen Eleverne ønsker at blive på Skodborg Skole gennem hele skoleforløbet, frem for at vælge efterskole eller lignende. Forældrene oplever et tættere skole-hjemsamarbejde via kontaktlærerordningen Medarbejderne oplever at teamsamarbejdet giver større fællesskab, faglig sparring og faglig udfordringer. Medarbejderne arbejder efter fleksible skemaer. Holddeling Holddeling sker dels ud fra faglige kriterier (tests m.v.) - dels ud fra sociale kriterier ("Det hele barn"). Holddeling kan eksempelvis ske 4 gange årligt, men rokeringer skal være mulige i takt med at eleverne udvikler sig. Holddeling foretages af afdelingsteamet i fællesskab. Stamholdene I II III IV V Dansk: Hold I Hold II Hold IV Matematik Hold I Hold II Hold IV Side 3 af 14

8 Klasselærer Fase 3 deles op i fem stamhold. Hvert stamhold får en primærlærer ( den tidligere lærerakkord deles i 5). Der findes ikke længere lærere. Der laves nye stamhold hvert skoleår. Til dette hjælper 6. årgangs team, da de kender kommende 7. årgang bedre end fase 3's lærere. Stamholdene deles primært efter sociale forhold. Primærlæreren har mindst en lektion om ugen sammen med sit stamhold. Denne lektion har vi valgt at kalde tværfaglig tid, den kunne også hedde hjemmetid. I denne lektion har primærlæreren mulighed for at tale med eleverne om, hvordan det går på de forskellige hold, både fagligt og socialt. Eleverne kan arbejde på deres portfolier eller andet evalueringsredskab. Samtidig kan der i disse lektioner laves sociale aktiviteter (f.eks. møder) Skole-hjem samtaler/forældremøder Hele fase 3 holder forældremøder samme dag. Man starter med et stort fælles møde for alle forældre. Hvorefter de fem primærlærere holder hver sit forældremøde for deres egen gruppe forældre. Ligeledes afholdes skole/hjem samtaler samme dag for hele fase 3. På den måde får elever og forældre mulighed for at ønske hvilke lærere de vil tale med. Måske skal der være et krav om at eleven skal tale med sin primærlærer. Side 4 af 14

9 Skema I fase 3 er det teamet der laver skemaet. Det kan gøres på mange måder. Man kan vælge et fast skema i 28 uger afbrudt af naturfaglige, sproglige og humanistiske uger, så de resterende 12 uger bliver udfyldt. Denne model har vi taget udgangspunkt i, da vi lavede et eksempel på skemaer. Man kan også vælge at lave 3-4 (eller mere) skemaskift i løbet af et år. Det vigtigste er at man i teamet sørger for at alle elever opnår timetal. Der ligger mange muligheder i teamets arbejde med skemaet. Fag som fx biologi kan nu tage på tur i skoven og have god tid til fordybelse. Dog vil dette kræve stor fleksibilitet fra afdelingens lærere. Det vil være en stor fordel at alle holdenes skemaer er nogenlunde ens, så der er mulighed for samarbejde på tværs af holdene. Dog er der visse begrænsninger, da vi kun har et fysik/kemi-lokale, dvs. at fysik/kemiundervisningen må læses i fx r. Disse timer kan læses på samme tid som 7. er til præst og har samfundsfag. Desuden skal der også tages hensyn til valgfag. Dette er dog begrænsninger som let kan overkommes, se eksempel på skema. Side 5 af 14

10 7.-9. : Dansk: 240 lektioner om året Matematik: 160 lektioner om året Engelsk: 120 lektioner om året Tysk: 147 lektioner om året Historie: 67 lektioner om året Biologi: 67 lektioner om året Geografi: 53 lektioner om året Fysik/kemi: 93 lektioner om året Idræt: 80 lektioner om året Tværfaglig tid: 40 lektioner om året : Samfundsfag: 80 lektioner om året Kristendom: 40 lektioner om året Valgfag: 80 lektioner om året 7. : Præst Hjemkundskab: 120 lektioner om året Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Tysk Præst 7. Dansk Engelsk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Engelsk geografi Præst 7. Dansk Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Dansk Historie Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Dansk Biologi Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Matematik Engelsk Hjemkundskab 7. Kristendom Tysk Fysik/kemi 9. Tysk Hjemkundskab 7. Valgfag Hjemkundskab 7. Valgfag 8.-9 (Normalt skema, 28 uger) Dansk Tysk Side 6 af 14

11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Kristendom Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 2 Dansk Samfundsfag Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 3 Dansk Tværfaglig tid Dansk Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Dansk Dansk Tysk Fysik/kemi 9. Idræt Historie Dansk Dansk Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Historie Kristendom Fysik/kemi 7. (Humanistisk skema, 4 uger) Fysik/kemi 9. Kristendom Hjemkundskab 7. Samfundsfag Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Valgfag Valgfag Side 7 af 14

12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Engelsk Præst 7. Tysk Biologi Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Tysk Engelsk Præst 7. Engelsk Tysk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Tysk Engelsk Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tysk Historie Dansk Fysik/kemi 9. Idræt Engelsk Tysk Historie Hjemkundskab 7. Valgfag Matematik Dansk Engelsk Hjemkundskab 7. Valgfag Fysik/kemi 9. Biologi Biologi Hjemkundskab 7. (Sprogligt skema, 4 uger) Dansk Engelsk Matematik Side 8 af 14

13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Geografi Tværfaglig tid Matematik Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Dansk Dansk Geografi Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Biologi Geografi Hjemkundskab 7. Dansk Valgfag Matematik Biologi Dansk Hjemkundskab 7. Geografi Valgfag Fysik/kemi 9. Matematik Biologi Hjemkundskab 7. Fysik/kemi 7. (Naturvidenskabeligt skema, 4 uger) Side 9 af 14

14 Teamsamarbejde Der udnævnes en teamkoordinator, der en ansvarlig for koordinationen med ledelsen og andre udvalg. Teamet udarbejder mål for det sociale arbejde i afdelingen. (jf. Faghæfte 47, Trivselspolitikken og AKT handleplan) Teamet udarbejder en fælles årsplan for fase 3, der sikrer arbejdet med de timeløse fag. (IT/medieplan, SAS, seksualundv., trafik, osv) Teamet mødes min 1 gang i ugen og drøfter drifts- og udviklingsmæssige områder. Teamet afholder møder for fælles forberedelse, hvor det er hensigtsmæssigt. Teamet holder meget fokus på holddelingerne i de forskellige fag. ( hvem skal på hvilke fag og er deres standpunkt ændret siden sidst) Teamet aftaler skemaer for perioder. (jf. skemaforslag, der betyder frie skemaer) Teamet arbejder sammen om progression i de enkelte fag ( fagteam faglige årsplaner) Teamet udarbejder undervisningsplaner for de enkelte grupper (sikre den enkelte elevs faglige progression elevplan) Teamet sikrer at alle elever modtager samme antal lektioner (evt. timetæller) Side 10 af 14

15 Fordele og ulemper Fordele for eleven Bedre overgang til overbygningen Holddannelse/differentiering o Fagligt o Socialt o Større bredde o Rollemodeller Bedre kendskab årgangene imellem o socialt samvær (venskaber lodret) o faglige niveau Opmærksomhedspunkter Usikkerhed o Aldersforskel o Modstridende interesser o Stort fagligt spring Manglende forløb på årgangen o Fag-faglige o Sociale o Lejrskoler etc. Sociale forløb på bekostning af faglige forløb Side 11 af 14

16 Fordele for læreren Bedre indslusning i overbygningen Bedre teamsamarbejde Overblik over fagenes kontinuitet og progression Overblik over ns kontinuitet og progression o Faglige udfordringer o Sociale udfordringer Undervise flere modningstrin Holddannelse/differentiering o organisering efter standpunkt - ikke alder flere differentierings muligheder mulighed for at arbejde med emner der tilgodeser fælles mål på alle tre årgange Opmærksomhedspunkter Få lærere med fagkombinationer Mere fælles forberedelse for den enkelte lærer Manglende udnyttelse af faglærere fra andre teams resten af skolen er årgangsopdelt Mere administration de første år Side 12 af 14

17 Tidsplan 15/ PR møde Orientering om projektet 20/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 10/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 9-10/ Lærermøde Endelig godkendelse Afdelingsmøde Implementering af ny profil 1. år - Grundskema ligger dansk, matematik fælles for Fælles forløb i dansk og matematik i dagligdagen. - Min 5 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Teamsamarbejdet udvides 2. år - Grundskema ligger dansk, matematik, evt flere fag, fælles for Fælles forløb i dansk, matematik og evt. andre fag, i dagligdagen. - Min 10 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Kontaktlærerordning indføres - Ny form for skole/hjem- og forældremøder - Teamsamarbejdet optimeres 3. år - Kontaktlærerordning fuldt integreret - Fleksibelt skema fra årets start - Holddannelser fuldt integreret. - Teamsamarbejdet optimeres Side 13 af 14

18 Evaluering Projektet bliver løbende evalueret i fase 3 teamet og sammen med ledelsen. Derudover vil projektet blive evalueret via: - TUS - Fokusgruppeinterview med elever - APV - UMV - Trivselsundersøgelser Side 14 af 14

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere