Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed."

Transkript

1 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Rådhuspassagen Vejen Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Skolebestyrelsen ved Skodborg Skole, Skodborg Skoles MED-udvalg, SFO samt byens råd, foreninger og institutioner (Lokalrådet, Borgerforening, Idrætsforening, Ungdomscafeen, Skodborg Børnehave, Fuglereden og Dagplejen) har valgt at lave et samlet høringssvar, da dette bakkes op i lokalsamfundet. Ved offentliggørelsen af oplægget til helhedsplanen valgte Skodborg at afholde et borgermøde for at finde en fælles kurs samt høre forældrenes og borgernes meninger og ideer til at finde en fælles og bæredygtig platform. På mødet var det klart, at flytningen af overbygningen er med til at skabe uro i lokalsamfundet. Lokalsamfundet ser en risiko for, at Skodborg taber tiltrækningskraft som bosætningsområde, idrætslivet vil lide under det, og på længere sigt mistes den energi, der præger lokalsamfundet. Børneunivers en vision for fremtiden Skodborg har en innovativ vision for, hvordan der i Skodborg kan sikres bæredygtighed, sammenhold og et kvalitativt pasnings- og undervisningsforløb fra 0 år og til udgangen i 9., som samtidig kan være en af omdrejningsakslerne for udvikling af lokalsamfundet. Dette har vi valgt at kalde for et Børneunivers. Visionen for Skodborgs Børneunivers er en model med nytænkning, der sikrer en aktiv hverdag med kontinuitet for børnene, lokalt engagement og ikke mindst et højt fagligt indhold, der sikrer børnene de nødvendige sociale og faglige færdigheder. Den model, der arbejdes med, vil have tiltrækningskraft og sikre nye tilflyttere til området og vil dermed bidrage til at afhjælpe den vigende tendens, der er i befolkningsprognosen for Vejen Kommune som helhed. Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed. o Kvalitet ny overbygningsprofil på skolen Der er forståelse for, at der er brug for initiativer til at højne kvaliteten i fase 3 for at sikre, at eleverne er klædt på til, at 95% fuldfører en ungdomsuddannelse. Skodborg Skole tog allerede i forbindelse med temaplanen selv initiativ til at forandre fase 3 med en ny profil, Ny overbygning på Skodborg Skole, for at forbedre kvaliteten med det mål at få flere klædt på til at fuldføre en ungdomsuddannelse, fastholde eleverne i fase 3 og undgå afgang til efterskoler. Den nye profil arbejder med holddannelse på tværs af r for at matche forskellige niveauer med en øget fokus på temaopdelt undervisning og forbedre de allerede gode resultater ved afgangsprøverne, der ligger på niveau med de større skoler. Arbejdet med den nye profil er i det første år af en treårs implementeringsplan og vil være fuldt implementeret i 2012 (se beskrivelse og tidsplan i bilag 1). Etablering af et Børneunivers vil forbedre fokus og sikre en samlet indsats til sikring og fortsat udvikling af kvaliteten for alle aldersgrupper. Side 1 af 3

2 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: o Samlingskraft Børneuniverset vil, ud over at bestå af dagpleje, børnehave, SFO og skole, samarbejde tæt med idrætsforeningen, ungdomscaféen og andre lokale kræfter, der er med til at sikre, at børnene oplever en naturlig sammenhæng mellem skoleaktiviteter, sport og fritid. Sportsdelen, der udøves sammen med forældre eller senere på egen hånd, er i sig selv en vigtig faktor for børns indlæringsevner, da det sikrer en god kondition og nogle sunde vaner. Det tværgående samarbejde vil sikre en højere grad af inklusion på tværs af aldersgrupper og interesser med flere utraditionelle og attraktive tilbud til følge, som kan inddrage hele lokalsamfundet. o Tryghed Samlingen af de forskellige pasnings-, ungdomsklub-, idræts- og skoletilbud vil være med til at skabe tryghed i hverdagen. For forældrene betyder Børneuniverset, at der sikres en sammenhængende og glidende overgang fra dagpleje til børnehave og senere fra børnehave til skolestart. Ved at der sker en samling af de daglige aktiviteter med en øget fokus på idræt og sammenhold, vil børnene opleve accept og inklusion som en selvfølge. Specialområdet Ud over sammenlægninger af skoleenheder i helhedsplanen foreligger der ændringer for specialområdet, hvor der på længere sigt skal ske en større inklusion i almendelen. I dag er de specialiserede kompetencer samlet under et tag, hvilket sikrer en bred kompetencesammensætning. En opsplitning vil medføre en udvanding af disse kompetencer med risiko for, at der tabes flere specialtilbudskrævende børn på gulvet, og dette skaber bekymring for det samlede skoletilbud i Helhedsplanen. Vi finder den beskrevne udvikling bekymrende. Sammenfatning Elevrådet på Skodborg Skole har selv iværksat en underskriftindsamling og har samlet ikke mindre end 337 underskrifter (bilag 2), hvilket stærkt indikerer, at der er opbakning i samfundet til, at der fra politikernes side kan støttes op omkring en fortsat fase 3 på Skodborg Skole. Der er ikke nogen økonomisk gevinst i specifikt at flytte eleverne fra Skodborg Skole, og det er Skodborgs overbevisning, at den nye profil for fase 3 kan matche kvalitetskravene i helhedsplanen. Skodborg finder det derfor bekymrende at fjerne fase 3 fra Skodborg Skole. Ved skabelse af de rigtige rammer er byens institutioner, råd og foreninger parate til at gå sammen og samarbejde om at skabe et børneunivers med god synergi og tryghed mellem børnene på tværs af aldersgrupper og tilknytningsforhold. Fritidsaktiviteter er meget vigtige for børnene, og en fastholdelse af fase 3 vil fortsat kunne sikre, at de stærke lokale bånd bibeholdes, idet de større børn hjælper med at motivere og inkludere de yngre årgange. Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet planer og detailtegninger for, hvorledes der kan skabes de perfekte rammer med genbrug af den eksisterende bygningsmasse samt nybygninger, der kan sikre en attraktiv arbejdsplads samt en hensigtsmæssig og forsvarlig hverdag for børnene. Detailplanlægning vil kræve nogle gennemarbejdede planer, og disse vil blive forelagt kommunen, så snart de er udarbejdet. Vi vil opfordre politikerne til at tænke Skodborg som et børneunivers og afsætte de anlægsmidler, der bliver nødvendige. Det er vores håb, at politikerne er klar til at forhandle og vil hjælpe med at gøre Skodborg Børneunivers til et fantastisk tilbud for børnene fra 0 år til 9.. Side 2 af 3

3 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Med venlig hilsen Mikael Kjær Paulsen Skolebestyrelsesformand Thomas D. Kragh Skoleleder, skolens MED-udvalg Henny Schøler Skodborg Lokalråd Henning Knudsen Skolens MED-udvalg Anette Lund Daglig leder af Idrætsforening, Lise Jensen Formand for Borgerforening Kim Nielsen Bestyrelsesformand for Skodborg Børnehave Jan Thomsen Ungdomscafeen Helene Baagøe Bestyrelsesformand for Fuglereden Side 3 af 3

4 Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf Fax Hjemmeside: Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Vejen Kommune Bilag 1

5 Forslag Ny overbygning på Skodborg Skole Arbejdsgruppen: VB, KB, TB, DM, TK Indledning: Temaplanen for skoler i Vejen Kommune lægger op til at alle skoler skal være bæredygtige og i den sammenhæng minimum have 150 elever i fase 1+2, have to spor eller være et børnecenter. Denne udmelding har fået os til at se på vores egen bæredygtighed. Her kan vi se en tendens til at flere elever vælger efterskole i fase 3. For at stoppe den udvandring, vil vi skabe anderledes profil for vores fase 3. Procesbeskrivelse: Thomas beskrev situationen, som han oplevede den efter at have læst Temaplanen for skoler. Denne beskrivelse blev fremlagt på Skolebestyrelsesmøde, lærermøde, Pædagogisk råd. Den udlægning blev modtaget positivt og der var en klar tilkendegivelse på at alle ønskede at arbejde på at få en ny profil på fase 3. Herefter startede en ideopsamlingsfase, hvor alle medarbejdere kunne tilkendegive hvilke profiler de kunne finde interessant for fase 3. Der var mulighed for at udtrykke sig på en planche på lærerværelset eller via et debatrum på PersonaleIntra. Efter udløb af fristen for gode ideer, blev ideerne fremlagt af TK på et PR-møde. Her blev der mulighed for at komme med yderligere uddybninger til profilerne via et gruppearbejde. Der er derudover blevet nedsat en arbejdsgruppe der vil udarbejde et forslag til endelige profil. Arbejdsgruppen vurderede at profilen med en samlet struktur for fase 3 vil passe bedst til Skodborg Skole. Side 1 af 14

6 Arbejdsgruppen har herefter hold flere møder, hvor der blev arbejdet og drøftet. Arbejdsgruppens forslag bliver fremlagt og debatteret på et lærermøde. Herefter vil arbejdsgruppen finpudse forslaget og det endelige forslag skal derefter vedtages i Skolebestyrelsen og på et lærermøde. Herefter vil vi indarbejde de ændringer der skal ske for fase 3. Beskrivelse af Profil: Vi ønsker at skabe en fase 3, hvor holddelinger og niveaubaseret undervisning er det centrale. Vi ønsker at eleverne deles i hold efter deres faglige og sociale standpunkt. Det betyder at eleverne ikke undervises efter alder, men efter faglige og sociale standpunkter. Eleverne vil stadig kunne opleve undervisning i aldersbestemte grupper i forhold til konfirmation, skolerejser, afgangsprøve, osv. Fordele og ulemper beskrives senere i forslaget. Vi opretter en kontaktlærerordning, hvor lærerfunktionen deles ud på flere medarbejdere. Der bliver 5 kontaktlærere i fase 3, der hver har en del af elevgruppen. Derudover vil vi arbejde efter fleksible skemaer, hvor afdelingsteamet aftaler skemaerne i aftalte perioder. Det giver mulighed for større fordybning og fleksibilitet i forhold til undervisningen. Endeligt vil teamsamarbejdet udvides, således afdelingen arbejder sammen om drift- og udviklingsområder, samtidig med at der er øget fokus på fælles forberedelse. Pædagogisk grundlag. Vi arbejder ud fra en systemisk teori, der bygger på en forståelse af mennesket som en del af mange forskellige systemer. Vores menneskesyn er den social konstruktionistiske, hvor vi hver især skaber vores verdensbillede i sociale relationer. Vores læringssyn bygger på Vygotsky zonen for nærmeste udvikling og Gardners mange intelligenser og Dunn og Dunn teori om læringsstile. Undervisningen vil foregå inden for disse pædagogiske retninger, men der vil ikke være en entydig fokus på en teori. Side 2 af 14

7 Målsætning Eleverne oplever faglige udfordringer, der møder dem i deres nærmeste udviklingszone Eleverne oplever en faglig og social sammenhæng i deres skoledagen Eleverne oplever fællesskab og samhørighed i skoledagen Eleverne trives og føler sig trygge på skolen Eleverne ønsker at blive på Skodborg Skole gennem hele skoleforløbet, frem for at vælge efterskole eller lignende. Forældrene oplever et tættere skole-hjemsamarbejde via kontaktlærerordningen Medarbejderne oplever at teamsamarbejdet giver større fællesskab, faglig sparring og faglig udfordringer. Medarbejderne arbejder efter fleksible skemaer. Holddeling Holddeling sker dels ud fra faglige kriterier (tests m.v.) - dels ud fra sociale kriterier ("Det hele barn"). Holddeling kan eksempelvis ske 4 gange årligt, men rokeringer skal være mulige i takt med at eleverne udvikler sig. Holddeling foretages af afdelingsteamet i fællesskab. Stamholdene I II III IV V Dansk: Hold I Hold II Hold IV Matematik Hold I Hold II Hold IV Side 3 af 14

8 Klasselærer Fase 3 deles op i fem stamhold. Hvert stamhold får en primærlærer ( den tidligere lærerakkord deles i 5). Der findes ikke længere lærere. Der laves nye stamhold hvert skoleår. Til dette hjælper 6. årgangs team, da de kender kommende 7. årgang bedre end fase 3's lærere. Stamholdene deles primært efter sociale forhold. Primærlæreren har mindst en lektion om ugen sammen med sit stamhold. Denne lektion har vi valgt at kalde tværfaglig tid, den kunne også hedde hjemmetid. I denne lektion har primærlæreren mulighed for at tale med eleverne om, hvordan det går på de forskellige hold, både fagligt og socialt. Eleverne kan arbejde på deres portfolier eller andet evalueringsredskab. Samtidig kan der i disse lektioner laves sociale aktiviteter (f.eks. møder) Skole-hjem samtaler/forældremøder Hele fase 3 holder forældremøder samme dag. Man starter med et stort fælles møde for alle forældre. Hvorefter de fem primærlærere holder hver sit forældremøde for deres egen gruppe forældre. Ligeledes afholdes skole/hjem samtaler samme dag for hele fase 3. På den måde får elever og forældre mulighed for at ønske hvilke lærere de vil tale med. Måske skal der være et krav om at eleven skal tale med sin primærlærer. Side 4 af 14

9 Skema I fase 3 er det teamet der laver skemaet. Det kan gøres på mange måder. Man kan vælge et fast skema i 28 uger afbrudt af naturfaglige, sproglige og humanistiske uger, så de resterende 12 uger bliver udfyldt. Denne model har vi taget udgangspunkt i, da vi lavede et eksempel på skemaer. Man kan også vælge at lave 3-4 (eller mere) skemaskift i løbet af et år. Det vigtigste er at man i teamet sørger for at alle elever opnår timetal. Der ligger mange muligheder i teamets arbejde med skemaet. Fag som fx biologi kan nu tage på tur i skoven og have god tid til fordybelse. Dog vil dette kræve stor fleksibilitet fra afdelingens lærere. Det vil være en stor fordel at alle holdenes skemaer er nogenlunde ens, så der er mulighed for samarbejde på tværs af holdene. Dog er der visse begrænsninger, da vi kun har et fysik/kemi-lokale, dvs. at fysik/kemiundervisningen må læses i fx r. Disse timer kan læses på samme tid som 7. er til præst og har samfundsfag. Desuden skal der også tages hensyn til valgfag. Dette er dog begrænsninger som let kan overkommes, se eksempel på skema. Side 5 af 14

10 7.-9. : Dansk: 240 lektioner om året Matematik: 160 lektioner om året Engelsk: 120 lektioner om året Tysk: 147 lektioner om året Historie: 67 lektioner om året Biologi: 67 lektioner om året Geografi: 53 lektioner om året Fysik/kemi: 93 lektioner om året Idræt: 80 lektioner om året Tværfaglig tid: 40 lektioner om året : Samfundsfag: 80 lektioner om året Kristendom: 40 lektioner om året Valgfag: 80 lektioner om året 7. : Præst Hjemkundskab: 120 lektioner om året Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Tysk Præst 7. Dansk Engelsk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Engelsk geografi Præst 7. Dansk Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Dansk Historie Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Dansk Biologi Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Matematik Engelsk Hjemkundskab 7. Kristendom Tysk Fysik/kemi 9. Tysk Hjemkundskab 7. Valgfag Hjemkundskab 7. Valgfag 8.-9 (Normalt skema, 28 uger) Dansk Tysk Side 6 af 14

11 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Kristendom Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 2 Dansk Samfundsfag Fysik/kemi 7. Præst 7. Fysik/kemi 8. Idræt 9. Historie Dansk 3 Dansk Tværfaglig tid Dansk Matematik Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Dansk Dansk Tysk Fysik/kemi 9. Idræt Historie Dansk Dansk Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Historie Kristendom Fysik/kemi 7. (Humanistisk skema, 4 uger) Fysik/kemi 9. Kristendom Hjemkundskab 7. Samfundsfag Hjemkundskab 7. Samfundsfag Historie Valgfag Valgfag Side 7 af 14

12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Dansk Engelsk Præst 7. Tysk Biologi Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Tysk Engelsk Præst 7. Engelsk Tysk Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tværfaglig tid Tysk Engelsk Fysik/kemi 9. Idræt Fysik/kemi 7. Samfundsfag Tysk Historie Dansk Fysik/kemi 9. Idræt Engelsk Tysk Historie Hjemkundskab 7. Valgfag Matematik Dansk Engelsk Hjemkundskab 7. Valgfag Fysik/kemi 9. Biologi Biologi Hjemkundskab 7. (Sprogligt skema, 4 uger) Dansk Engelsk Matematik Side 8 af 14

13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 2 Geografi Matematik Præst 7. Biologi Matematik Fysik/kemi 8. Idræt 9. 3 Geografi Tværfaglig tid Matematik Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Dansk Dansk Geografi Biologi Fysik/kemi 9. Idræt Matematik Biologi Geografi Hjemkundskab 7. Dansk Valgfag Matematik Biologi Dansk Hjemkundskab 7. Geografi Valgfag Fysik/kemi 9. Matematik Biologi Hjemkundskab 7. Fysik/kemi 7. (Naturvidenskabeligt skema, 4 uger) Side 9 af 14

14 Teamsamarbejde Der udnævnes en teamkoordinator, der en ansvarlig for koordinationen med ledelsen og andre udvalg. Teamet udarbejder mål for det sociale arbejde i afdelingen. (jf. Faghæfte 47, Trivselspolitikken og AKT handleplan) Teamet udarbejder en fælles årsplan for fase 3, der sikrer arbejdet med de timeløse fag. (IT/medieplan, SAS, seksualundv., trafik, osv) Teamet mødes min 1 gang i ugen og drøfter drifts- og udviklingsmæssige områder. Teamet afholder møder for fælles forberedelse, hvor det er hensigtsmæssigt. Teamet holder meget fokus på holddelingerne i de forskellige fag. ( hvem skal på hvilke fag og er deres standpunkt ændret siden sidst) Teamet aftaler skemaer for perioder. (jf. skemaforslag, der betyder frie skemaer) Teamet arbejder sammen om progression i de enkelte fag ( fagteam faglige årsplaner) Teamet udarbejder undervisningsplaner for de enkelte grupper (sikre den enkelte elevs faglige progression elevplan) Teamet sikrer at alle elever modtager samme antal lektioner (evt. timetæller) Side 10 af 14

15 Fordele og ulemper Fordele for eleven Bedre overgang til overbygningen Holddannelse/differentiering o Fagligt o Socialt o Større bredde o Rollemodeller Bedre kendskab årgangene imellem o socialt samvær (venskaber lodret) o faglige niveau Opmærksomhedspunkter Usikkerhed o Aldersforskel o Modstridende interesser o Stort fagligt spring Manglende forløb på årgangen o Fag-faglige o Sociale o Lejrskoler etc. Sociale forløb på bekostning af faglige forløb Side 11 af 14

16 Fordele for læreren Bedre indslusning i overbygningen Bedre teamsamarbejde Overblik over fagenes kontinuitet og progression Overblik over ns kontinuitet og progression o Faglige udfordringer o Sociale udfordringer Undervise flere modningstrin Holddannelse/differentiering o organisering efter standpunkt - ikke alder flere differentierings muligheder mulighed for at arbejde med emner der tilgodeser fælles mål på alle tre årgange Opmærksomhedspunkter Få lærere med fagkombinationer Mere fælles forberedelse for den enkelte lærer Manglende udnyttelse af faglærere fra andre teams resten af skolen er årgangsopdelt Mere administration de første år Side 12 af 14

17 Tidsplan 15/ PR møde Orientering om projektet 20/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 10/ Lærermøde Diskussion af projektoplægget 9-10/ Lærermøde Endelig godkendelse Afdelingsmøde Implementering af ny profil 1. år - Grundskema ligger dansk, matematik fælles for Fælles forløb i dansk og matematik i dagligdagen. - Min 5 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Teamsamarbejdet udvides 2. år - Grundskema ligger dansk, matematik, evt flere fag, fælles for Fælles forløb i dansk, matematik og evt. andre fag, i dagligdagen. - Min 10 uger, hvor fase tre arbejder i fleksibelt skema og holddelinger - Kontaktlærerordning indføres - Ny form for skole/hjem- og forældremøder - Teamsamarbejdet optimeres 3. år - Kontaktlærerordning fuldt integreret - Fleksibelt skema fra årets start - Holddannelser fuldt integreret. - Teamsamarbejdet optimeres Side 13 af 14

18 Evaluering Projektet bliver løbende evalueret i fase 3 teamet og sammen med ledelsen. Derudover vil projektet blive evalueret via: - TUS - Fokusgruppeinterview med elever - APV - UMV - Trivselsundersøgelser Side 14 af 14

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere