Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt"

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende VE - anlæg, og er en opdatering af notat om samme emne fra 9. marts Siden afrapporteringen i marts er første ansøgningsrunde om en samlet pulje på 60 MW til støtte til solcelleanlæg i private husstande afholdt og afsluttet. Der blev ansøgt for en samlet effekt på ca. 22 MW. En detaljeret oversigt over fordelingen af ansøgninger på underpuljer beskrives nedenstående. Langt størstedelen af udbygningen siden februar 2015 er foregået i erhvervsvirksomheder, og udbygningen i erhvervsvirksomheder er derfor behandlet i et særskilt afsnit. Endvidere beskrives pris- og teknologiudviklingen for batterier til solcelleanlæg i et afsnit. Energikontoret 11. august 2015 J. nr /SIVSC Energistyrlesen J nr /SKB Mindre VE-anlæg til elproduktion omfatter: alle solceller, husstandsmøller < 25 kw, vandkraftanlæg, bølgekraftanlæg og andre lignende anlæg til udnyttelse af strømme i havet, bioforbrændingsmotorer og stirlingmotorer, der anvender VE-brændsler. Den samlede udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg er per 19. juni 2015 opgjort til 631,6 MW. Heraf er langt størstedelen solceller. Tabel 1 nedenfor viser den samlede udbygning fordelt på anlægstyper samt ændringen siden opgørelsen fra februar Siden februar 2015 har der været en samlet udbygning på ca. 11,1 MW udelukkende i form af solcelleanlæg. 1

2 Tabel 1: Udbygning med mindre, elproducerende VEanlæg i MW 1) Juni 2015 Nettoændring siden februar 2015 Solceller 627,4 11,1 Vindmøller < 25 kw 4,1 0 Øvrige anlæg 0,1 0 Hovedtotal 631,6 11,1 1) Tallene er baseret på Energinet.dk s stamdataregister. Optagelsen i stamdataregisteret sker på baggrund af en tilmelding, som typisk oprettes af netvirksomheden. Mindre end 85 kw er pr. 19. juni 2015 endnu ikke nettilsluttede. Status for ikraftsættelse af støtteordningerne til solcelleanlæg, husstandsmøller m.v. Efter at EU-Kommissionen i slutningen af 2014 traf afgørelse i sagerne om støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v., er de danske regler om støtte til disse anlæg nu sat i kraft. Støttereglerne, der findes i lov nr. 900 af 4. juli 2013 og lov nr. 641 af 12. juni 2013, blev sat i kraft den 11. februar 2015, og samtidig hermed blev der udstedt tre bekendtgørelser, som udmønter støttereglerne nærmere. Lov nr. 744 af 1. juni 2015 om tilpasning af støttereglerne til solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v. til EU s nye retningslinjer for statsstøtte trådte i kraft den 1. juli Der er ikke tale om ændring af afregningssatser m.v. i denne lov, men der er indført en kapacitetsbegrænsning på 500 kw og ændret ansøgningsprocedurer. Med den ændrede ansøgningsprocedure er det indført som betingelse, at der kun vil kunne ydes pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg, husstandsvindmøller og visse andre anlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, hvis Energinet.dk har givet tilsagn om pristillæg, før projektet er påbegyndt. Der er pr. 24. juni 2015 registreret ca solcelleanlæg i Energinet.dk s stamdataregister med en samlet kapacitet på 119 MW, som potentielt kan søge om at komme på overgangsordningerne. Dertil kommer 283 anlæg med en samlet kapacitet på 22,9 MW, der allerede er godkendt til overgangsordningerne. Energistyrelsen har tidligere vurderet, at der kan komme op til 260 MW på ordningerne. Der er ikke ændret i denne vurdering. I takt med, at Energinet.dk får behandlet ansøgningerne, vil der komme mere præcise tal herfor. Private husstande, der ønsker at blive omfattet af puljeordningen på 60 MW i 2015, har haft mulighed for at ansøge Energinet.dk herom i periode fra den 16. marts 2015 til den 31. maj Status for ansøgninger til puljeordningen er beskrevet i er særskilt afsnit nedenfor. For ejere af husstandsvindmøller betyder ikrafttræden af de nye støtteregler, at husstandsvindmølleejere, der har opstillet møller fra den 20. november 2012, 1 Delelementer af loven træder først i kraft hhv. den 1. november 2015 og den 1. januar

3 kan ansøge Energinet.dk om forhøjet pristillæg. Energinet.dk har indtil nu modtaget 324 ansøgninger om forhøjet pristillæg fra husstandsvindmøller, hvoraf 125 ansøgninger svarende til 1,8 MW er færdigbehandlet. Der forelægger ikke en opgørelse af den samlede effekt på de resterende 199 ansøgninger. Status for udbygning med solceller Status for udbygningen med solceller og ændringen siden seneste opgørelse i februar 2015 fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår af tabellen, at effekten af udbygningen af solceller samlet set er på 11,9 2 MW fordelt på 1076 anlæg. Siden seneste afrapportering har Energinet.dk færdigbehandlet en lang række sager og efterfølgende flyttet dem over i nye kategorier. De nye tal viser, a t hovedparten af de ansøgninger, der er blevet færdigbehandlet af Energinet.dk, er kommet på en overgangsordning. Kun en enkelt ansøgning er blevet afvist. Når Energinet.dk modtager nye ansøgninger, placeres hovedparten i kategori C, som anlæg, der som udgangspunkt får 60/40 øre, og som muligvis kan opnå forhøjet pristillæg på en af overgangsordningerne. Disse anlæg flyttes til andre kategorier i takt med, at Energinet.dk færdigbehandler ansøgningerne. Mange af de nye anlæg i kategori C har en lille effekt i forhold til de anlæg, som er færdigbehandlet og flyttet til en ny kategori. Derfor er ændringen i kategori C målt på anlæg positiv (+791), mens ændringen målt i effekt er negativ ( -11,7 MW). Tabel 2: Solceller juni 2015 samt ændring siden februar 2015 Nettilslutning MW Ændring Antal Ændring A) Årsbaserede nettoafregning 476,9-0, B) Anlæg uden forhøjet støtte (60/40 øre) og i drift senest den 19. november ) C) Anlæg, der som udgangspunkt får 60/40 øre, og som muligvis kan opnå forhøjet pristillæg (overgangsordning) 2) D) Anlæg med forhøjet afregning, nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til og med 19. marts 2013 E) Overgangsordning for anlæg med nettilslutning fra den 20. marts 2013 til den 10. juni eller tidligere 4,0-0, ,0-11,7 6, /2013 0,1 +0, ,4 +2, Se note 3 til tabel 2 (findes på s.5) for en forklaring af afvigelsen mellem dette tal og tallet i tabel 1. 3

4 F) Overgangsordning for anlæg med nettilslutning fra den 11. juni 2013 eller senere G) Anlæg afvist til overgangsordning og får 60/40 øre. H) Anlæg uden støtte: Anlæg, der kun nettoafregner ,5 +17, ,9 2, , ,0 0, ,2 +1, I alt solceller 3) 628,2 +11, ) Energinet.dk har siden februar 2015 færdigbehandlet en række anlæg. I forbindelse med færdigbehandlingen skifter en del anlæg kategori. Én af grundene hertil kan være, at anlæggets anmeldt dato eller idriftsættelsesdato ændres af netvirksomheden. Ændringen siden februar 2015 for anlæg, der er sat i drift senest 19. november 2012, skyldes således ændringer i kategorier. 2) Energinet.dk har først kunnet behandle ansøgninger om overgangsordning fra d en 11. februar 2015, hvor loven trådte i kraft. 3) Den mindre afvigelse for udbygningen i solceller i hhv. tabel 1 og 2 skyldes, at data for opgørelsen af solcelleudbygningen fordelt på ordninger er modtaget fem dage efter modtagelsen af opgørelsen af den samlede udbygning af mindre VE-anlæg. Status for udbygning med øvrige VE-anlæg Da udbredelsen af øvrige mindre VE-anlæg er af et langt mindre omfang end solceller, er effekten af anlæggene opgjort i kw. Tabel 3: Øvrige mindre VE-anlæg juni 2015 samt ændring siden februar kw Ændring ) Antal anlæg Ændring Vindmøller < 25 kw Vandkraft Bølgekraft Bioforbrændingsmotorer Stirlingmotorer Hovedtotal ) Forskellen mellem tallene i denne tabel og tabel 1, skyldes at tallene i denne tabel er opgjort i kw, mens tallene i tabel 1 er opgjort i MW og afrundet. Udbygningen for øvrige VE-anlæg sker med hovedvægt på husstandsmøller, mens de andre teknologier ikke har nogen væsentlig betydning. Den samlede udbygning på husstandsmøller er på 4,1 MW, hvor en del af møllerne er af ældre dato. Status for ansøgning til puljerne i foråret 2015 I 2015 er der udbudt en pulje på i alt 60 MW til forhøjet støtte til solcelleanlæg til private husstande. Det er kun ejere, der har søgt tilsagn om støtte, inden 4

5 anlægget er blevet opført, der kan søge støtten. Der er to ansøgningsrunder til puljen. Den første ansøgningsrunde var i perioden 16. marts til 31. maj 2015, og den anden runde er i perioden 1. oktober til 31. oktober I første ansøgningsrunde var den samlede pulje på 60 MW opdelt i fire underpuljer og der blev samlet ansøgt for 22,2 MW. I første ansøgningsrunde er puljen delt op på fire underpuljer. Det fremgår af tabel 4, hvem der er berettiget til at søge hvilke underpuljer, hvor meget der er ansøgt for og underpuljens størrelse. Det er kun i underpulje 2, at der samlet er søgt for mere, end der var tilgængeligt i puljen. Tilsagn bliver uddelt efter førsttil-mølle-princippet, men sådan at der trækkes lod mellem ansøgere, der har søgt den dag puljen blev fyldt. De ansøgere, der ikke trækkes, og ansøgninger, der indsendes efter underpuljen er fyldt, har forrang i den næste ansøgningsrunde. Da de samlede ansøgninger ikke overstiger 60 MW, er alle, der søgte i første ansøgningsrunde, dermed sikret tilsagn, hvis de opretholder ansøgningen i den næste ansøgningsrunde. Det forventes, at ansøgere fra første ansøgningsrunde, der ikke fik tilsagn på grund af kapacitetsbegrænsningen i underpulje 2, vil opretholde deres ansøgning i næste ansøgningsrunde. I anden ansøgningsrunde udbydes 41,3 MW. Reelt udbydes dog 38,2 MW, når man fratrækker de ansøgninger fra første ansøgningsrunde, der ikke fik tilsagn pga. kapacitetsbegrænsningen i underpulje 2, men som forventes at opretholdes i anden ansøgningsrunde. Et eventuelt overskud i puljen fra anden ansøgningsrunde overføres til en ny ansøgningsrunde i foråret Tabel 4: Ansøgninger om forhøjet pristillæg fordelt på underpuljer Underpulje 1 - uddeles til lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private Antal ansøgninger modtaget Effekt (kw) Puljens størrelse (kw) udlejningsejendomme) , Underpulje 2 - uddeles til private personer , Underpulje 3 - uddeles til solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet 4 44, Underpulje 4 - uddeles til fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug , I alt ,

6 Udbygning med mindre VE-anlæg i erhvervsvirksomheder Mindre VE-anlæg fordelt på erhverv For at belyse de mindre VE-anlægs fordeling på erhverv er data fra Energinet.dk s stamdataregister samkørt med CVR-registerets oplysninger om branchekoder. I statistikken nedenfor er virksomhederne opdelt på branchekoder. I bilag 1 og 2 er vist en mere detaljeret opdeling på branchekoder for henholdsvis solcelleanlæg og øvrige mindre VE-anlæg. Ud af en samlet effekt for mindre VE-anlæg på 631,6 MW er der installeret 155 MW ved virksomheder. Solcelleanlæg fordelt på erhverv Tabel 5 viser solcelleanlæg fordelt på virksomhedstyper. Det fremgår af tabel 5, at den samlede ændring i udbygningen er på 10,7 MW i perioden mellem februar 2015 og juni 2015, hvilket er mere end en halvering af udbygningen mellem september 2014 og februar 2015, som var på 23,6 MW. Udbygningen vokser dog fortsat i alle kategorier. Tabel 5: Solceller fordelt på virksomhedstyper i juni 2015 samt ændring siden februar 2015 MW Ændring Antal Ændring Produktion, handel og service 47,2 +0, Liberale erhverv 7,4 +0, Erhvervslejemål 18,6 +1, Boligudlejning 11,8 +1, Forsyningsselskaber (el, vand, affald) 19,9 +0, Offentlig adm., sundhed, institutioner, undervisning, forsvar, retsvæsen mv. 49,5 +5, Uoplyst 0,6 +0, I alt virksomheder 155,0 +10, Udviklingen i effekt (MW ved nettilslutning) for solcelleanlæg i virksomheder siden ultimo 2012 er vist i tabel 6 og figur 1. Udviklingen viser, at der er sket en opbremsning i 2014, men at der fortsat sker en udbygning i alle kategorier. 6

7 MW installeret effekt Tabel 6: Udvikling i solceller fordelt på virksomhedstyper (MW ved nettilslutning) Juni 2015 Februar 2015 September 2014 Ult Ult Produktion, handel og service 47,2 46,8 42,3 40,7 3,4 Liberale erhverv 7,4 7,0 5,1 3,9 0,9 Erhvervslejemål og boligudlejning 30,4 27,3 23,2 10,7 3,5 Forsyningsselskaber 19,9 19,1 11,0 10,7 0,2 Offentlig adm., sundhed, institutioner, undervisning, forsvar, retsvæsen mv. 49,5 43,6 38,8 35,2 12,3 Uoplyst 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 I alt virksomheder 155,0 144,3 120,7 104,2 20,4 Figur 1: Udvikling i solcelleeffekt fordelt på virksomhedstyper Uoplyst Offentlig adm. etc. Forsyningsselskaber Lejemål og udlejning Liberale erhverv Produktion, handel og service Øvrige VE-anlæg fordelt på erhverv Udbredelsen af øvrige VE-anlæg indenfor erhverv er meget beskeden, idet der kun er i alt 27 anlæg med en samlet effekt på 0,1 MW, svarende til ca. 2 pct. af den samlede effekt for øvrige VE-anlæg. Da udbredelsen af øvrige VE-anlæg er af langt mindre omfang end solceller, er effekten af anlæggene opgjort i kw. Fordeling på brancher er vist i bilag 2. 7

8 Tabel 7: Øvrige mindre VE-anlæg fordelt på erhverv i juni 2015 kw Antal anlæg Vindmøller < 25 kw 76,7 23 Vandkraft 12,5 3 Bølgekraft 5,0 1 Bioforbrændingsmotor 0 0 Stirlingmotor 0 0 Hovedtotal 94,2 27 Pris- og teknologiudvikling for batterier til solcelleanlæg En væsentlig udbygning af hustandsbatterier til solcelleanlæg kan medføre betydeligt provenutab fra afgifter, hvilket kan få konsekvenser for statskassen. Derfor overvåger Energistyrelsen prisudviklingen samt begivenheder på markedet for hustandsbatterier. Energistyrelsen har fulgt udviklingen i anlægspriserne på tre typer af solcelleanlæg med batterilagring fra tre forhandlere i perioden medio oktober 2014 til primo juli Det fremgår af tabel 8, at der ikke har været markante fald i anlægspriserne hos de tre forhandlere. Tabel 8: Solcelleforhandler/anlægstype Pris inkl. montering og fragt pr. medio oktober, 2014 Pris inkl. montering og fragt pr. primo juli, 2015 Procentvis ændring Viva Energi, Hybridanlæg med 4050 kwh produktion ,4% Nettosolenergi Hybridanlæg med 4500 kwh produktion ,7% Billigsolenergi Hybridanlæg med 2716 kwh produktion ,5% 1) Der er antaget monteringspris på jf. Viva Energis egne monteringspriser. 2) Der er antaget tilvalgspakke for montering på kr. samt tillægspris på kr. jf. Billigsolenergis egne priser. 3) Der er antaget monteringspris på kr. for ekstern montør. Siden afrapporteringen i marts har en række aktører lanceret nye produkter på markedet for hustandsbatterier. Eksempelvis har Tesla offentliggjort en ny batteriløsning, som Energistyrelsen har vurderet. Denne vurdering peger på, at Teslas batterier ikke forventes at være mere rentable for danske solcelleejere end de eksisterende løsninger. Hertil er en Mercedes-Benz batteriløsning kommet på markedet i juni, og den danske virksomhed Lithium Balance er ved at udvikle en batteriløsning, som angiveligt kan komme på markedet i løbet af Endelig har Panasonic, der tidligere kun har solgt hustandsbatterier i Japan, bevæget sig ind på det australske marked og planlægger at udvide til det europæiske marked i en nær fremtid. 8

9 Øget konkurrence på hustandsbatteriløsninger kan give et nedadgående pres på batteriernes priser, og på sigt kan det blive attraktivt for husstande at lagre solcellestrøm. På kort sigt vurderer Energistyrelsen fortsat, at der ikke vil komme et boom i batterier i kombination med solceller i private husstande. Energistyrelsen vil løbende vurdere behovet for mulig regulering for at reducere incitamenter til at etablere egenproduktion af vedvarende energi i tilfælde af et boom i batterier. 9

10 Bilag 1: Solcelleanlæg totalt og erhvervsanlæg fordelt på branchekoder Solceller pr. 19. juni 2015 totalt set og fordelt på MW branchekoder Antal anlæg Solceller 627, I alt erhverv 155, Landbrug (P) 27, Skovbrug (P) 1, Fiskeri (P) 0, Anden fødevareindustri (P) 0, Tekstilindustri (P) 0, Trykkerier (P) 0, Kemisk industri (P) 0, Plast-, glas- og betonindustri (P) 0, Metalindustri (P) 0, Elektronikindustri (P) 0, Fremstilling af elektrisk udstyr (P) 1, Fremstilling af motorer mv. (P) 2, Møbelindustri (P) 0, Fremstilling af legetøj (P) 0, Reparation/installation maskiner (P) 0, El- og vandforsyning mv. (F) 19, Bygge og anlæg (P) 3, Handel (P) 4, Transport lagre mv. (P) 1, Hotel og restauration (P) 0, Forlag, tv og radio (P) 0, Telekommunikation mv (P) 0, Finansiering og forsikring (L) 1, Ejendomshandel og udlejning (B) 30,4 1211, Advokater, arkitekter, rådg. ing mv. (L) 3, Dyrlæger (P) 0, Udlejning materiel (P) 0, Erhvervsservice (P) 0, Off. Administration (O) 37, Undervisning (O) 10, Hospitaler og sundhedsvæsen (O) 1, Daginstitutioner mv. (O) 0, Kultur og fritid (L) 2, Andre serviceinstitutioner (P) 2, Uoplyst 0,6 31 Note: P: Produktion, handel og service, L. Liberale erhverv, B: Boligudlejning, F. Forsyningsselskaber, O: Offentlige eller halvoffentlig virksomhed mv. 10

11 Bilag 2: Øvrige VE-anlæg totalt og erhvervsanlæg fordelt på branchekoder Øvrige mindre VE pr. 19. juni 2015 totalt set og Antal kw fordelt på branchekoder anlæg Vindmøller < 25 kw, anlæg i alt I alt erhverv 76, Maskinindustri 3, Energiforsyning 9, Bygge og anlæg 6, Agenturhandel 11, Skibsfart 4, Telekommunikation 1, Ejendomshandel og udlejning 15, Udlejning og leasing af materiel 6, Offentlig administration 5, Undervisning 13,5 4 Vandkraft, anlæg i alt I alt erhverv 12, Finansiering 5, Ejendomshandel og udlejning 6, Advokater, arkitekter, rådg. ing mv. (L) 1 1 Bølgekraft, anlæg i alt Forskning 5,0 1 11

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt N O T AT 9. marts 2015 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. MNI Forsyning Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 407 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 407 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 407 Offentligt N O T AT 18. september 2014 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. KHS Forsyning Udbygning med mindre VE-anlæg Notatet gennemgår udbygningen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere H Ø RI NGSNO T AT 19. januar 2015 Forsyning Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Et udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 125 af 6/2/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2015 Fra: (ejers navn

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 30. januar 2015 Forsyning Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015)

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015) Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015) BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Felter med skal udfyldes. Vejledning findes på

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015

Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på MW under overgangsordning fra 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 17 Offentligt Samråd i Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg den 19. december vedr. ansøgninger på 1.660 MW under overgangsordning fra

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere