Personalepolitik 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik 2008"

Transkript

1 Personalepolitik

2 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere s. 5 Kommunikation mellem medarbejdere Bærbar pc eller net - opkobling Kompetenceudvikling s. 5 Efteruddannelse Medarbejderudviklingssamtaler s. 6 Lederudvikling Arbejdsmiljø s. 6 Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Sundhed og miljø s. 7 Socialt ansvar Sygdom og stress Ryge- og alkoholpolitik Sorg- og kriseplan Fratrædelse og orlov s. 8 Seniorpolitik Afskedigelse og omplacering Tjenestefrihed 2

3 Indledning Personalepolitikken på Gribskov Gymnasium skal ses i forlængelse af skolens værdier, mål og handleplaner. Målet med personalepolitikken er at medvirke til at skabe arbejdsglæde, gennemsigtighed i beslutningsprocesser, udvikling, kreativitet og initiativlyst på Gribskov Gymnasium. Personalepolitikken skal bidrage til et åbent og tillidsfuldt samarbejde og fremme alle ansattes muligheder for faglig og personlig udvikling samt skabe et godt arbejdsmiljø. Det er en gensidig forpligtigelse for medarbejdere og ledelse at understøtte denne målsætning gennem konkrete handlinger. Personalepolitikken tages hvert efterår op til drøftelse og revision i SU. Ansættelse Rekruttering Målet med rekruttering er at sikre de bedst kvalificerede medarbejdere i et fremtidsorienteret gymnasium. Ved at fremstå som en attraktiv arbejdsplads øges mulighederne for at ansætte og fastholde de ønskede medarbejdere. Baggrunden for rekrutteringer er en personaleplanlægning i forhold til gymnasiets udvikling på kortere og længere sigt. Ved ansættelser af medarbejdere i faste stillinger eller uddannelsesstillinger orienteres SU om opslag og procedurer, og relevante faggrupper inddrages efter oplæg fra ledelsen. Ved ansættelsessamtaler deltager som hovedregel TR og repræsentanter for faggrupperne. Ved ansættelser af medarbejdere i vikariater inddrages relevante faggrupper. Ved ansættelsessamtaler deltager som hovedregel TR og evt. repræsentanter for faggrupperne. Ved nyansættelser iværksætter den personaleansvarlige et introduktionsforløb og en tutorordning. Tutoren holder kontakt med den nyansatte fra ansættelsen og igennem det første års ansættelse. Inden for de første tre måneder afholdes en Medarbejderudviklingssamtale (MUS) med den nyansatte med henblik på evaluering af opstarten samt afklaring af ønsker om supervision, overværelse af undervisning eller andet. Ligestilling Enhver form for forskelsbehandling pga. alder, køn, seksuel observans, religion, politik eller pædagogisk orientering skal undgås. Ved alle ansættelser i alle medarbejdergrupper indgår ligestillingsaspektet i overvejelserne. 3

4 Ledelse og samarbejdsformer Det er et mål for skolen at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og blandt medarbejdere i et godt og tillidsfuldt klima. Samarbejdet er således både et demokratisk element og et ledelsesvilkår. Samarbejdet skal bygge på en tillidsfuld, åben og klar kommunikation. Samarbejdsudvalg (SU) Et godt og tillidsfuldt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere sikres gennem jævnlig dialog i dagligdagen og i samarbejdsudvalget. Retningslinier for beføjelser og arbejdet i SU følger statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Information Det er væsentligt for såvel skole- som arbejdsmiljøet, at informationsniveauet er højt på alle niveauer for at undgå misforståelser og uklarheder om beslutninger og samarbejdsrelationer. Ledelse og medarbejdere har derfor en gensidig informations- og lyttepligt. Ledelsen er forpligtet til at informere om relevante beslutninger og andre relevante emner på møder og i det elektroniske ugeblad Ugeavisen. Lærernes bokse benyttes til både personlig og akut information. Teamsamarbejde Der er et formaliseret lærersamarbejde omkring den enkelte klasses undervisning (planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling). Den enkelte klasses lærerteam består enten af alle klassens lærere (2. +3.g) eller af tre af klassens lærere (1.g). Teamet har ansvar for koordination af undervisningen, herunder tværgående forløb, skriftlige opgaver, studieplan, evalueringer, indberetninger m.m. Teamkoordinatorerne er endvidere ansvarlige for afholdelse af møder og kontakt til ledelsen. De enkelte lærere samarbejder om almen studieforberedelse og andre tværgående aktiviteter, deltager i LFS og alle teammøder, man er indkaldt til samt medvirker ved løsning af lærerteamets opgaver. Kommunikation God kommunikation og klar information er væsentlige forudsætninger for samarbejdet. Det stiller især krav til ledelsen om, at al information skal være åben og overskuelig. Det stiller også krav til medarbejderne om at opsøge informationer og at indgå i en konstruktiv dialog, således at begge parter har det klare mål at skabe et gensidigt frugtbart og tillidsfuldt samarbejde. 4

5 Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere Ledelsens opgaver og ansvarsfordelinger fremgår af skolens hjemmeside. Ledelsesteamet og administrationen benytter den elektroniske Ugeavisen, mails, Lectios beskedfunktion samt dueslagene til at give generelle eller personlige informationer. De ansatte har pligt til at holde sig orienteret ved at læse deres mails, Lectio (skema og beskeder), skolens hjemmeside samt ved at læse og fjerne den indkomne post i deres boks. På Pædagogisk Råds møder hører ledelsen lærerne om væsentlige pædagogiske forhold. På møder i SU gives gensidig information om arbejds- og personaleforhold. Alle ansatte har direkte adgang til rektor. GL-tillidsmanden orienterer ledelsen om beslutninger fra GL-møder. Kommunikation mellem medarbejdere Kommunikationen skal være klar og forpligtende. Åbenhed, videndeling og overskuelighed i kommunikationen mellem medarbejdere er afgørende i et godt samarbejde. Mails og beskeder sendt i weekender eller ferier, kan man ikke forvente et svar på før tilbagekomst til arbejde. Medarbejdere er forpligtede til at deltage i fællesmøder, team- og udvalgsmøder samt andre møder, man er indkaldt til. Ledelse og medarbejdere må i fællesskab sikre at mødefrekvens og -længde samt mødestruktur og -ledelse har en acceptabel form. Bærbar PC eller netopkobling. Alle ansatte på Gribskov Gymnasium har i perioden valget mellem om de vil have en bærbar pc eller tilskud til deres hjemlige netopkobling. Kompetenceudvikling Skolens udvikling er tæt koblet med elevernes faglige udbytte og medarbejdernes kompetenceudvikling. Efteruddannelse På baggrund af skolens udviklingsplaner, mål- og handleplaner, indsatsområder og medarbejdernes ønsker aftales individuelt eller i grupper en målrettet efteruddannelse, der kan øge den enkelte medarbejders og den samlede medarbejdergruppes kvalifikationer og kompetencer. Kompetenceudvikling kan f.eks. styrkes gennem efteruddannelse, videreuddannelse, faggruppesamarbejde, forsøgs- og udviklingsarbejde, internationale aktiviteter, jobswop m.m. 5

6 Medarbejderudviklingssamtaler Personlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) afholdes mindst hvert andet år med det formål, at medarbejder og ledelse kan have en dialog om trivsel, arbejdsindsats og faglig indsats, herunder ønske om efteruddannelse og udvikling i såvel arbejdsområder som kompetencer. Individuelle MUS-samtaler veksler med faggruppeudviklingssamtaler (FUS). Lederudvikling Ledelsen er organiseret som et ledelsesteam, bestående af rektor og inspektorer. Rektor har uddelegeret ansvarsområder til de enkelte medlemmer af ledelsesteamet. Ledelsesudviklingen er rettet mod såvel den enkelte leder som hele ledelsesteamet. Målet er at udvikle den enkelte leders kompetencer og det samlede ledelsesteams evne til at samarbejde om skolens overordnede mål og strategi samt skabe gode rammer for den samlede skoleudvikling, et lærende miljø og gode arbejdsvilkår på skolen. Rektor afholder udviklingssamtaler med medlemmerne af ledelsesteamet. Arbejdsmiljø Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er vigtige forudsætninger for medarbejdertrivsel og et motiverende skolemiljø, samt sociale aktiviteter for alle medarbejdere. Fysisk arbejdsmiljø Et godt fysisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere på skolen er en forudsætning for at skabe en sund og udviklende arbejdsplads. Derfor tilstræber vi, at alle har gode arbejdsforhold, herunder individuelle forberedelsesmuligheder med ergonomiske møbler, et sundt indeklima, gode lysforhold, samt et acceptabelt støjniveau. Som en miljø- og sundhedsbevidst skole tilstræber vi at arbejde i et kemikaliefrit og ressourcebesparende miljø. Sikkerhedsrepræsentant og rektor sikrer afholdelse af APV og opfølgning på APV. Psykisk arbejdsmiljø Det gode psykiske arbejdsmiljø udvikles, når medarbejdere og ledelse udvikler gensidig tillid og respekt samt er gensidigt troværdige i et professionelt samarbejde. Vi tilstræber, at arbejdet tilrettelægges så jævnt som muligt, og således at den enkelte medarbejder i god tid har overblik over såvel arbejdsopgaver (undervisning, fællesforberedelse, møder m.m.) som arbejdstid. Ved skemalægningen tilstræbes det så vidt muligt at tage hensyn til den enkelte medarbejders ønsker. 6

7 For at medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø skal ledelse, TR og sikkerhedsrepræsentant være opmærksomme på udviklinger, der kan føre til stress samt punktvis fravær og sygdom, der kan være udtryk for mistrivsel på arbejdspladsen (se Sygdom og stress s.7). Sundhed Skolen har et varieret og sundt kantinetilbud, der understøtter en hyggelig og velorganiseret frokost. Skolen har en frugtordning og et tilbud om massage til alle ansatte, der har behov for at få behandlet arbejdsrelaterede lidelser. Skolen støtter op om motionsarrangementer for medarbejderne. Socialt ansvar Gribskov Gymnasium skal udvise socialt ansvar over for sine medarbejdere. Det betyder, at medarbejdere der er berørt af længerevarende sygdom, misbrugsproblemer eller lignende, skal mødes med forståelse og konkret handling fra skolens side. Den enkelte medarbejder opfordres til at være opmærksom på kolleger i krise og bør handle loyalt i forhold til situationen. Sygdom og stress Ved længerevarende sygdom kontaktes medarbejderne af en ledelsesrepræsentant. I den forbindelse kan der afholdes et møde (sygesamtale) mellem en ledelsesrepræsentant og medarbejderen om mulige/særlige foranstaltninger som f.eks. ændring af skema, nedsat tid, fleksjob og lignende. Skolen følger i øvrigt de statslige sygefraværsregler. Ved stress aftales et individuelt forløb for den stressramte med den personaleansvarlige, der tilbyder hjælp gennem forskellige former for aftaler, som sikres via et fast beredskab. Ryge- og alkoholpolitik Der må ikke ryges indendørs på Gribskov Gymnasium. Der indtages ikke alkohol inden for normal skole- og arbejdstid. Alkoholreglerne kan fraviges ved fester, sammenkomster, receptioner og lignende arrangementer. Sorg- og kriseplan Hvis en medarbejder udsættes for traumatiske begivenheder i forbindelse med arbejdet på skolen, tilbyder skolen medarbejderen krisehjælp via forskellige former for aftaler, som sikres via et fast beredskab. For medarbejdere, hvor krisen indtræder i privatlivet, vil ledelsen i samråd med medarbejderen søge at finde så gode og hensynsfulde løsninger som muligt. Skolen har endvidere en sorg- og kriseplan i forbindelse med ansattes og elevers ulykkelige hændelser. 7

8 Fratrædelse og orlov Alle væsentlige ændringer af arbejdsforhold behandles i SU. Seniorpolitik (i henhold til gældende overenskomster) Der tages hensyn til ældre medarbejderes ønsker til tilrettelæggelsen af arbejdet. Aldersreduktion betragtes som et naturligt ønske. Skolen ser ligeledes positivt på medarbejderes ønsker om nedsat arbejdstid. Seniorer, der overvejer tilbagetrækning fra arbejdslivet, tilbydes en fratrædelsessamtale. Samtalen kan bidrage til planlægning af et fratrædelsesforløb, som tilgodeser såvel medarbejderens som skolens ønsker og behov for en glidende overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Afskedigelser og omplacering Der arbejdes på Gribskov Gymnasium ud fra princippet om at sikre den enkelte medarbejder størst mulig tryghed i ansættelsen. Det betyder f.eks. at hvis der er truende arbejdsmangel, er såvel ledelse som medarbejdere indstillet på i en kortere årrække ved alle rimelige midler at søge at undgå afskedigelse. Ved væsentlige ændringer i arbejdsforholdene, herunder truende arbejdsmangel, informeres alle ansatte om situationen, og de ansatte, der må afskediges pga. arbejdsmangel, informeres så hurtigt som muligt. Ved fratrædelser tilbyder rektor medarbejderen en fratrædelsessamtale. Samtalen bør ses som en mulighed for at få klarhed over årsagen til arbejdsforholdets ophør. Samtalen kan også bidrage til planlægning af et fratrædelsesforløb, som tilgodeser såvel medarbejderens som skolens ønsker og behov. Uansøgt afsked sker normalt først efter påtale og skriftlig advarsel. I disse situationer skal rektor opfordre medarbejderen til at inddrage tillidsrepræsentanten. Tjenestefrihed Hvis en medarbejder ønsker nedsat arbejdstid eller orlov, f.eks. i forbindelse med efter- og videreuddannelse, særligt stort arbejdspres eller andet, afholdes en samtale med rektor. Samtalen skal give klarhed over årsag, varighed, omfang osv., således at såvel medarbejderens som skolens ønsker og behov tilgodeses. 8.april

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere