Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013"

Transkript

1 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen Telefon: / Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Centerets navn: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark Centrets administration er samlet på adr.: Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart Afdeling: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Hjemmeside: Dato for tilsynsbesøg: Den 26. juni Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent Else Pedersen og specialkonsulent Hege Margrethe Grunnet. 1. Kort om tilbuddet Den 1. januar 2013 blev Region Syddanmarks sociale tilbud samlet i 8 centre med hver deres specialområder. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi består af Center for Høretab, Nyborgskolen, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. Centeret har én centerleder og én vicecenterleder og 6 afdelingsledere. Nyborgskolen lukkes ved udgangen af august 2013, hvorefter Center for Høretab vil etablere STU - og voksenundervisningspladser for borgere, der aktuelt er Nyborgskolens målgruppe (unge med høretab også CI-brugere, der som minimum har fuldført den 9-årige undervisningspligt). Center for Høretab er et landdelsdækkende uddannelses- og rådgivningstilbud til børn og unge med høretab og sprogvanskeligheder. Center for Høretabs tilbud omfatter: Fredericiaskolen - folkeskoletilbud til børn med høretab, Folkeskoleloven 20, stk. 3. Elevhjemmene - opholdstilbud for elever ved Fredericiaskolen, Serviceloven 67, stk. 2. Rådgivning og uddannelse - specialrådgivningstilbud for småbørn og skolebørn i lokale tilbud, Serviceloven 52, stk. 5. Tilsynet har besøgt Center for Høretabs elevhjem. 2. Tilsynets generelle indtryk af tilbuddet Tilsynet vurderer, at Center for Høretabs elevhjem indeholder relevante tilbud i forhold til brugergruppen. Tilsynet vurderer, at centrets ydelser er målrettet børn/unge med høretab, også dem der har tillægshandicap eller sociale udfordringer, hvor der er fokus på læring, pædagogisk støtte og socialt samvær.

2 Tilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis tilrettelægges og udvikles med udgangspunkt i målgruppens udfordringer og behov. Tilsynet vurderer, at der er handlet tilfredsstillende på anbefalingen fra sidste tilsyn. 3. Anbefaling til kvalitetssikring og -udvikling Til videre kvalitetssikring og udvikling anbefaler tilsynet: - At der benytter de hertil udarbejdede skemaer til registrering/indberetning af vold de unge imellem. 4. Evt. bemærkninger fra centerchef og driftsdirektør, som ikke er indarbejdet Fra centerchef: Fra driftsdirektøren: 5. Fremsendelsesbemærkning til driftsdirektøren 6. Tilsynsbesøgets forløb Tilsynet ankom til Center for Høretab kl og mødte to afdelingsledere. Der blev givet telefonbesked til Centerlederen om, at der var uanmeldt tilsyn på Center for Høretab. Tilsynet interviewede de to afdelingsledere. Der var aktivitetsdag på skolen, hvorfor det ikke var muligt at få en samtale med nogle af eleverne. Afdelingslederen gav en rundvisning på elevhjemmet Marsvænget. Der var ikke elever eller medarbejdere til stede, da eleverne havde aktivitetsdag og var i på udflugt. Medarbejderne møder først ind, når børnenes skoledag slutter. Tilsynet sluttede kl Fokuspunkter: I 2013 har tilsynet et gennemgående fokus på utilsigtede hændelser vedrørende medicinhåndtering og sundhedsfaglige opgaver, hvilket er blevet spurgt til. 7. Aktuel situation Beboergruppen Der er aktuelt indskrevet 50 elever på skolen. Elevhjemmene benyttes aktuelt af 20 børn, som har deltidspladser, samt 2 børn, der har fuldtidspladser (365 dage om året). Elevhjemmene har 2 særforanstaltninger. Afdelingslederen oplyser, at der igennem de senere år har været en udvikling i retning af, at en større andel af eleverne har en diagnose udover hørenedsættelsen. Det er typisk diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser og forskellige intelligensmæssige og kognitive vanskeligheder. Side 2 af 5

3 Børnene med en medfødt hørenedsættelse bliver CI-opereret. Derpå får de tilbud i det almindelige institutions- og skolemiljø i kommunerne, hvor det enkelte gange viser sig udfordringer i forhold til at tackle de specielle udfordringer børn med hørenedsættelse har. Afdelingslederen oplyser, at der ofte opstår trivsels- og adfærdsmæssige problemer for disse børn i 4. til 7. klasse, hvor man også erfarer, at disse børn har lært for lidt eller har svært ved at få venner. Derfor ses der søgning til Center for Høretab i alle klassetrin. Der er kommet 2 nye elever i løbet af dette skoleår. Generelt pointeres det, at mange af børnene har stor glæde af strukturerede rammer. Det oplyses, at der i dette skoleår har været 4 børn i 0. klasse, og der er tilmeldt 3 børn til 0. klasse i det kommende skoleår. Faglige problemstillinger Magtanvendelser: kvartal 2012 er der indberettet i alt 3 magtanvendelser, 2 tilladt akut fastholdelse og 1 ikke tilladt akut fastholdelsen. Afdelingslederne oplyser, at man har fokuseret meget på magtanvendelse. Der har været afholdt fælleskurser to gange i dette skoleår med Bo Hejlskov i forebyggelse af magt. Afdelingslederne har været på et længerevarende kursus i anerkendende pædagogik, hvilket flere af medarbejderne har gennemført i løbet af de sidste 3 år. Flere medarbejdere har været på autismekursus, kursus om ADHD og psykiske lidelser. En medarbejder er på en længere uddannelse i ADHD i København. Flere af personalet har fået en massageuddannelse. Når der har været særlige udfordringer i forbindelse med en magtanvendelse bruger Center for Høretab en coach, som superviserer i opfølgningen og drøftelse af, hvordan de skal håndtere lignende situationer fremadrettet. Disse tiltag har iflg. afdelingslederne givet personalet et godt samarbejde om magtanvendelse og et fald i magtanvendelse/magtindberetninger. Der startes et projekt på afdeling Lunavænget (mange elever med ADHD) med kost og motion efter sommerferien. Man vil lave en kostomlægning, så man undgår gluten og umættede fedtsyrer i maden og derudover sætter fokus på motion. Afdelingslederen fortalte, at der endnu ikke er dokumentation for kostens/motionens effekt for mennesker med ADHD, men de seneste artikler indikerer, at der er en mulig sammenhæng. Der har været 1 tilfælde af vold de unge imellem. En elev slog en anden elev. Begge hold forældre og kommunerne blev underrettet. Ellers forekommer der ikke, ifølge afdelingslederen, vold de unge imellem. Afdelingslederen har ikke kunnet få svar fra socialområdet på, hvilket skema, der skal benyttes ved vold ved registrering/indberetning de unge imellem. Tilsynet informerede om socialområdets arbejdsmiljøkonsulent og anbefaler, at man benytter de hertil udarbejdede skemaer til registrering/indberetning af vold de unge imellem. Aktuelt er der udfordringer i forbindelse med, at enkelte unge afprøver hash. Afdelingslederne tager dette alvorligt og fortalte, at de har kontakt til de aktuelle elevers forældre, kommunerne, samt samarbejder med politi og misbrugscentret i Fredericia. Personalesituationen Center for Høretab har igennem flere år haft vigene belægning, hvor der har været nødvendigt at gennemføre ressourcetilpasning inden et nyt skoleår starter. Afdelingslederne fortalte, at de i år Side 3 af 5

4 slipper at afskedige medarbejdere (bl.a. fordi enkelte har valgt at fratræde deres stillinger p.g.a. høj alder/pension), hvilket har givet god stemning i personalegruppen. Afdelingslederne fortalte også, at medarbejderne Medarbejderne har ifølge afdelingslederne været meget positive overfor den nye fusion pr. januar 2013, og hele personalet har klaret omvæltningen godt. De fysiske rammer Tilsynet fik en rundvisning på Marsvænget, hvor der var rent og ryddeligt overalt. Driftsforhold Nyborgskolen lukkes i august 2013, hvorefter Center for Høretab vil tilbyde STU og/eller voksenundervisning for elever, der ellers ville tilhøre Nyborgskolens målgruppe. 8. Fokuspunkter Antal unge, der får medicin: 13 elever på elevhjemmet får medicin. Bor eleven på elevhjemmet, er elevhjemmet ansvarlig for medicinen. Bor eleven hjemme, og går på skolen, er forældrene medicinansvarlige. Antal unge, der får støtte til sundhedsfaglige opgaver: 3 elever får hjælp til andre opgaver, der er ordineret af sundhedsfagligt personale. Er de retningsgivende dokumenter vedrørende hhv.utilsigtede hændelser og medicinhåndtering (Den Danske Kvalitetsmodel) implementeret? Elevhjemmene er ikke blevet bedt om at arbejde med standarderne for henholdsvis medicin og utilsigtede hændelser jf. Den Danske Kvalitetsmodel. Der er udarbejdet en lokal medicininstruks for elevhjemmene, som følges. Afdelingslederen oplyste, at medicininstruksen skal revideres i forbindelse med, at Nyborgskolen ophører (og der oprettes STU/voksenundervisning på Center for Høretab), og Nyborgskolens kollegium skal lægges sammen med elevhjemmene, hvilket giver mulighed for at udarbejde en fælles medicininstruks i stedet for to. Tilsynet opfordrer til, at man forholder sig til standarden og de retningsgivende dokumenter for henholdsvis medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, da disse indeholder beskrivelser af, hvad der er lovpligtigt og regionale retningslinjer (lhttp://regionsyddanmark.dk/wm404099). Antal utilsigtede hændelser: Ifølge afdelingslederne har der ikke været utilsigtede hændelser i indeværende skoleår. De utilsigtede hændelsers karakter: Der har ikke været utilsigtede hændelser i indeværende skoleår. Side 4 af 5

5 Antal medarbejdere med medicinkursus (antal medicinansvarlige): 1 Medicinansvarlig i hvert hus, og i nogle af husene er der flere med medicinkursus. Når der er møder på OUH og Kolding sygehus deltager den medicinansvarlige også i møderne sammen med pædagogen. Medicinansvarlige har fået yderligere 2 timer over en 4 ugers periode til at arbejde med opgaver. Praksis i forhold til dokumentation og indberetning af utilsigtede hændelser: Afdelingslederen fortalte, at det er deres procedure, at hvis der sker en utilsigtet hændelse, vil denne blive indberettet til DPSD. Afdelingslederen fortalte, at de er blevet oprettet, og kan indberette utilsigtede hændelser i Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Proceduren for at sikre læring og utilsigtede hændelser samt hindre gentagelse: Fast punkt ved medicinmøder. Procedure for oplæring og introduktion til medicinhåndteringsopgaver for vikarer og nyansatte medarbejdere: Instruksen gennemgås, og det bliver vist, hvordan opgaven skal udføres i praksis. 9. Andet Opfølgning på tidligere anbefalinger: Anbefalinger fra uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2012: - Der anbefales en forenkling af kommunikationen mellem skole/elevhjem/forældrene, så der ikke skal dokumenteres i flere forskellige systemer Afdelingslederen oplyser, at de anvender intranet, så der ikke skal dokumenteres flere steder. Der ligger en fane fra elevhjemmet og en fra skolen, som alle kan læse. Der er et forsøg i gang med, at forældre kan læse med, men man har endnu ikke evalueret forsøget. Side 5 af 5

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere