Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227"

Transkript

1 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte Jørgensen, Dorthe Skriver Bonderup, Grethe Buch, Irene Langgaard, Lis Linow, Lisbet Sørensen, Lone Flø, Lotte Aarø, Margit Pedersen, Mona Langvold, Morten Hansen, Pia Ranck, Rikke Fisker Christensen, Susanne Maass, Torben Schmidt og Ulla Reimer Afbud: Annie Hansen, Bodil Knudsen, Ditte Teist, Gitte Schmidt, Helle Mølgaard Nielsen, Hanne Christensen, Lisbeth Andreasen, Thomas Thomsen, Marianne Fock og Vicky Asmussen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Punkter til drøftelse a. Styrkelse af kobling mellem uddannelsernes skole- og praktikdele v. Grethe Buch og Vicky Asmussen Der er blevet sendt kvalitetsparametre fra Undervisningsministeriet, som skolen skal dokumentere og evaluere: 1. skolens pædagogiske- og didaktiske grundlag 2. undervisningsdifferentiering og 3. styrkelse af kobling mellem skole- og praktikdele. Endvidere er PASS (det faglige udvalg) begyndt at have fokus på, hvordan der sikres kvalitet i uddannelserne. Tiltag der er sat i gang: Møderne i planlæggende niveau er væsentlige i forhold til kobling mellem skole og praktik. I forbindelse med revisionsarbejdet har der været meget fokus på skole/praksissamarbejde i fælles arbejdsgrupper uddannelsesbogen er et eksempel på outcome fra dette samarbejde Fælles kompetenceudvikling er startet op for skolens medarbejdere og uddannelseskoordinatorer fra praksis (der har været afholdt to i efteråret og to er planlagt i foråret) Praktikvejlederkurserne er blevet styrket. Kurset har varighed af 10 dage (beskrivelse er medsendt referatet). Fokus er på at højne vejledernes pædagogiske kompetencer. Skolen har stor fokus på simulation, hvor eleven har mulighed for at koble teori og praksis Modellen for helhedsevaluering skal ikke kun anvendes i praktikken men også på skoleperioderne Input fra planlæggende niveau:

2 Udover måling på skolepræstationer og fastholdelse kan det være interessant at vurdere, hvordan aftager oplever de nyuddannede, som kommer på arbejdsmarkedet. Dette kunne være en opgave for PASS. Bliver der målt på, hvordan elever, som har været til helhedsevaluering, klarer sig efterfølgende? Ved en evaluering/måling skal der tages højde for de foranstaltninger, der er foretaget inden helhedsevalueringen. I. Orientering om overgangssamtaler og læringspraktik v. Grethe Buch Det er aftalt i LUU, at planen følges. Involverede parter er indkaldt til lokale møder, hvor der kan laves aftaler for de enkelte områder. Der informeres om resultaterne af de lokale aftaler på næste møde for planlæggende niveau. II. FOU-projekt: Sammenhængskraft mellem SOSU-skoler og praksis v. Lisbet Sørensen og Irene Langgaard Sidste efterår fik skolen midler til projektet, der har fokus på, hvorfor det er så svært at være i psykiatripraktikken. Styregruppen består af tre repræsentanter fra psykiatrien: Region Midt, Region Syddanmark og Socialpsykiatri i Vejle samt to projektledere fra skolen. Fokus på psykiatri i skoleperiode 2 praktikperiode 2 skoleperiode 3. Eleverne laver en fortælling på skolen, som der efterfølgende arbejdes med og evalueres i praksis. Udvikling af opgaven til eleverne foretages af tre undervisere fra SSA-uddannelsen og tre praktikvejledere. Evalueringsinstituttet skal følge projektet og evaluere ved afslutningen. III. Temaer for planlæggende niveau i 2014 v. Lisbet Sørensen Læringsstile og læringsmiljø i praksis Evaluering af elevpræstationer også i forhold til de kompetencer, som færdiguddannede har efter endt uddannelse Ideer/emner sendes til Lisbet på mail: b. Evaluering og kvalitetssikring af praktik (bilag 1, 2 og 3) v. Lisbet Sørensen og Susanne Maass Ønsker fra praksisrepræsentanterne er indarbejdet i evalueringsmaterialet. Fra 1. april til 1. maj er der høringsperiode hos praksisrepræsentanter, hvorefter materialet kan færdigudvikles frem mod sommer med henblik på implementering fra august. Efter høringsperioden bliver evalueringsskemaet gennemgået af læsevejledningen for at sikre, at eleven bedst muligt kan forstå og svare på spørgeskemaet.

3 Uddannelsesbogen evaluerer på elevens læring, den elektroniske evaluering af praktikken er elevens evaluering af praktikstedet og praktikvejlederen. Den elektroniske evaluering har fokus på elevens oplevelse/evaluering af praktikken. Dette må meget gerne fremstå tydeligt. Planlæggende niveau har følgende bemærkninger: Ingen anonymitet eleven skal gerne kunne stå ved sin evaluering. Eleven skal lære at evaluere konstruktivt. Men der skal gøres opmærksom på, at evalueringen er adskilt fra elevens bedømmelse Gennemføres elektronisk. Vigtigt for ansættende myndighed har mulighed for at have den udfyldte evaluering i papirform Evalueringen ligger til slut i praktikperioden Det vil være væsentligt, hvis skolen kan hoste og indsamle data. Evalueringsskemaet er praksis redskab, derfor skal praksis tage beslutning om dette. Praksis har ønske om, at det er skolen, som har ansvar for at hoste og trække data. Skolen undersøger, om dette er muligt Fordelen ved at have fælles spørgeskema med standard spørgsmål er muligheden for sammenligninger. Det besluttes, at der på nuværende tidspunkt laves et fælles skema. Efterfølgende kan der evalueres og vurderes på, hvorvidt der skal laves lokale spørgsmål i skemaet Måske skemaet kan ligge i uddannelsesbogen, selv om det skal udfyldes elektronisk c. EUD-reform v. Grethe Buch Reformen er i høringsfase frem til den 4. april, udspillet er ikke endeligt. 50/50-reglen forsvinder (normalisering i forhold til det øvrige EUD-system) Institutionsopdelt dimensionering forsvinder ansættende myndighed har frit skolevalg Dimensionering afløses af anden central styring, der skal tages udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov Der vil fortsat være SSH og SSA. Teori på SSH afkortes med syv uger grundfagsundervisning flyttes til grundforløbet. PASS skal afgøre, om SSH skal afkortes eller have mere praktik Alle under 25 år skal gå på grundforløb 2. Grundforløb 1 er for elever fra 9. eller 10. klasse + op til et års andet arbejde Elever over 25 år med over 2 års relevant erhvervserfaring kan meriteres for praktikken og få afkortet teoriforløb (erstatning for GVU). Voksenelevløn. Skoleforløbet planlægges på baggrund af en realkompetencevurdering Elever over 25 år med under 2 års erhvervserfaring skal på grundforløb 2. Skoleadgangsvejen er formentlig på SU, praktikadgangsvejen er lønnet fra starten via en uddannelsesaftale Opkvalificeringskurser kommer til elever, som ikke kan leve op til adgangskravene på 2 i dansk og matematik. Kan laves mellem VUC og SOSU-skolen

4 Der laves en erhvervsrettet 10. klasse 3. Orienteringspunkter fra praksis Region Midt har været med til at lave en kampagne med små film en af os om tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom: Ditte Teist, Hedensted Kommune, er udlånt som områdeleder det næste halve år og deltager ikke i møder. Lotte Aarø varetager opgaverne. Lone Flø har fået nyt arbejde i regionshuset i Vejle, men der er endnu ikke fundet en afløser til Lones funktion. Lone ønskes tillykke med det nye job. 4. Orienteringspunkter fra skolen a. Nyt fra skolen v. Grethe Buch Ny uddannelsesleder i Fredericia, Torben Schmidt, har ledelsesansvar for grundforløbet, SSH og PAU i Fredericia Skolen får ny hjemmeside i maj Der er tegnet en ny skole i Vejle, byggeriet er netop sendt i udbud. Skolen vil stå færdig i august 2015 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 til besvarelse af uddannelseskoordinatorfunktionerne evalueringsskemaerne sendes ud 1. april og skal besvares inden 1. maj Derudover laves en strategisk virksomhedsundersøgelse for ansættende myndighedsledelser. Resultaterne præsenteres for LUU og efterfølgende Planlæggende niveau. Der kører fra januar 2014 grundforløb i Kolding med 1 hold (forventeligt 2 hold fra august). De har fysisk lokalitet på IBC. Projektet er samarbejde mellem IBC, SOSUskolen, Kolding kommune og UU Kolding. Finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale b. Nyt fra EVI v. Pia Ranck Aktiviteter i 2014: Rotationsprojekt i Hedensted for alle SOSU-medarbejdere indenfor rehabilitering Workshop-eftermiddage for sygeplejersker og terapeuter om rehabilitering i Hedensted Rotationsforløb for alle SOSU-medarbejdere i Horsens med emnerne dokumentation/ evaluering og Kollegial Supervision Rotationsforløb for alle SOSU-medarbejdere i Fredericia indenfor demens Kursusforløb for SOSU-medarbejdere på plejecentre i Kolding indenfor velfærdsteknologi og forflytning Fortsat indsats i forhold til praktikvejlederkurser, hvor der i 2013 har været en rigtig god søgning til kurserne. Udover eksisterende udbud afholdes den 30. april en temaeftermiddag for praktikvejledere om støtte til læse-skrive svage elever (invitation medsendes referatet).

5 I efteråret 2013 blev der afholdt temaeftermiddage med uddannelsesmæssigt faglige emner, der udbydes tilsvarende til foråret med emnerne: psykiatrisk rehabilitering, recovery og palliation (invitation medsendes referatet). I efteråret vil der i samarbejde med SOSU Syd og IBA blive udbudt moduler af akademiuddannelserne Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi i praksis. Der kan søges om støtte til kursusbetaling via den kommunale kompetencefond. I efteråret udbydes et social- og sundhedsforløb for EGU-elever i samarbejde med produktionsskolerne. c. Helhedsevaluering v. Grethe Buch og Lisbet Sørensen Det videre arbejde med helhedsevaluering vurderes i forhold til det kommende arbejde med EUD-reformen. d. Næste praktikvejlederkonference for SSA v. Morten Hansen og Birgitte Sønderborg Emnet bliver EUD-reformen og formidling til praktikvejledere - hvad er praktikvejlederrollen. Nanna Højlund formand for PASS bliver oplægsholder andre oplægsholder med efterfølgende gruppearbejde. Afholdes tirsdag d. 23. september på KUC, Kolding. e. Næste praktikvejlederkonference for SSH v. Irene Langgaard Næste konference bliver til november. Et muligt tema er elevers energi og motivation i uddannelsen. Der arbejdes videre med planlægningen. f. Status revision af uddannelsesordningen v. Grethe Buch Arbejdet er kommet rigtig langt. Det første SSH-hold på den nye uddannelsesordning er blevet færdige. Eleverne har klaret sig rigtig godt med den nye prøveform (cases) til afsluttende prøve. Eleverne har formået at have borgeren i centrum på et højt niveau. På SSA har det første hold efter den nye uddannelsesordning været i gang et år, og der arbejdes på udvikling af skoleperiode 3, fokus er på udvikling af de valgfrie specialefag, hvor eleverne skal mere i dybden med viden fra områdefagene. g. Status projekt Syddanske talenter v. Lisbet Sørensen og Rikke Fisker 20 elever fra SSA i Fredericia har været i brobygning på sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker samt Sundhed og ernæring. 8 elever er startet på sammenhængende forløb i Fredericia med optagelse på både SSH og SSA i januar. Der afholdes samtaler med 6 kandidater til sammenhængende uddannelsesforløb tik optag på SSH i april.

6 Der er på nuværende tidspunkt ikke SSA-elever nok til at samle hold til at gennemføre erhvervsrettet og studierettet påbygning til sommer Det undersøges, hvorfor eleverne ikke vælger påbygning. Til november startes en innovationslinje på SSA-uddannelsen i Fredericia. Eleverne skal arbejde med innovationsmetoder og redskaber i både skole og praktik. Endeligt er der i projektet stor forhåbning om, at der kommer EUX på SOSU i forbindelse med EUD-reformen. h. Møder vedrørende elevplan v. Grethe Buch KL, Danske regioner og Undervisningsministeriet inviterer praksis til udvikling af elevplan, arrangementet afholdes på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia d. 13. maj kl. 13:00-15: Evaluering af mødet Det blev bemærket, at det er godt, at dagsordenen er opdelt i orienteringspunkter og drøftelsespunkter. Dette giver et klart overblik over mødets punkter. 6. Eventuelt Ingen bemærkninger.

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere