Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Tel.: Fax: Internet: CVR. nr.: Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Resumé ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 978 mio., en stigning på 22% i DKK i forhold til 1. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 78 mio. baseret på gode resultater i alle tre forretninger. Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 375 mio. (DKK 312 mio. ifølge de tidligere forventninger). Med venlig hilsen A/S Det Østasiatiske Kompagni Yderligere information: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil),

2 1 Kvartalsmeddelelse 31. marts kvt.

3 2 Regnskabsmæssige resultater for 1. kvartal 2007 Nettoomsætning, 1. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 978 mio., en stigning på 22% i DKK i forhold til 1. kvartal Det primære driftsresultat steg med 86% til DKK 78 mio. baseret på gode resultater i alle tre forretninger % DKK 802 mio. DKK 978 mio. EAC Foods opnåede en omsætningsvækst på 42% i USD i forhold til 1. kvartal Det primære driftsresultat steg med 58% i DKK til DKK 52 mio. EAC Industrial Ingredients opnåede en omsætningsvækst på 20% i forhold til 1. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat steg med 50% i DKK til DKK 27 mio DKK 443 mio. DKK 572 mio. 29% DKK 238 mio. DKK 283 mio. 19% EAC Moving & Relocation Services opnåede en omsætningsvækst på 10% i forhold til 1. kvartal 2006 i lokale valutaer. Det primære driftsresultat steg med 20% i DKK til DKK 6 mio DKK 119 mio. DKK 122 mio. 3% Udsigterne for 2007 Koncernen opjusterer forventningerne til et primært driftsresultat (EBIT) før engangsposter på ca. DKK 375 mio. (DKK 312 mio. ifølge de tidligere forventninger). Forventningerne til koncernen for 2007 er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 550,00 (DKK/USD 570,00 ifølge de tidligere forventninger), mens de faktiske resultater for 2007 vil blive konsolideret under anvendelse af gennemsnitskursen for året. Dette kan give anledning til afvigelser afhængig af udviklingen i valutakursen. Der forventes tocifret omsætningsvækst for koncernen både i lokale valutaer og i DKK til ca. DKK 4,1 mia. (DKK 3,8 mia. ifølge de tidligere forventninger). ØK s andel af resultat efter skat fra de associerede virksomheder forventes at blive lidt højere end i 2006 (DKK 25 mio.) på linie med de tidligere forventninger. Ovenstående udsigter for 2007 afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og skal ses i sammenhæng med forretningsmiljøerne og valutamarkederne, hvilket betyder, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra ØK s forventninger. Fremlæggelse af regnskabsmeddelelsen Kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal vil blive fremlagt af adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 3. maj 2007 kl på Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, København. Præsentationen vil blive vist live på Københavns Fondsbørs hjemmeside (www.cse.dk) og på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). Kontaktperson for yderligere oplysninger: Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen, , (mobil), Group CFO Michael Østerlund Madsen, , (mobil), Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside: Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2006 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne, medmindre andet er anført.

4 3 Hoved- og nøgletal (Urevideret) 1. kvartal Hele året RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle aktiver 3 Andel af nettoresultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende forretninger Resultat af ophørende forretninger -19 Nettoresultat Minoritetsinteresser Aktionærer i moderselskabet ØK Indtjening pr. aktie i de fortsættende forretninger 4,1 4,9 14,5 Indtjening pr. aktie (udvandet) i de fortsættende forretninger 4,1 4,9 14, BALANCE Samlede aktiver Omsætningsformue Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital Minoritetsinteresser ØK s andel af egenkapitalen Likvide midler og bundne midler Pengestrømme fra: - Driften Investering Finansiering NØGLETAL Overskudsgrad (%) 8,0 5,2 8,7 Soliditetsgrad (%) 59,6 22,0 65,1 Forrentning af investeret kapital (%) på årsbasis 33,8 2,9 5,6 Forrentning af egenkapital (%) på årsbasis 14,1 5,0 3,9 Indre værdi pr. aktie (udvandet) 115,0 124,4 100,7 Kurs pr. aktie 268,0 241,4 316,0 Egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Ultimokurs DKK/USD 559,45 616,52 566,14 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 566,31 623,29 594,35 Virkningen af den ophørende forretning EAC Nutrition er opført som en særskilt linie i resultatopgørelsen (Resultat af ophørende forretninger). Detaljeret resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse findes på side Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning.

5 4 Ledelsens regnskabsberetning 1. kvartal 2007 Regnskabsmæssige resultater Koncernresultatopgørelse Koncernens nettoomsætning nåede op på DKK 978 mio. (DKK 802 mio.), en stigning på 22% i DKK og på 30% i lokale valutaer. EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services viste alle tocifret vækst i lokale valutaer. EAC Foods og EAC Industrial Ingredients opnåede ligeledes tocifret vækst i DKK. Det primære driftsresultat (EBIT) for koncernen steg med 86% til DKK 78 mio. (DKK 42 mio.) baseret på fortsat gode resultater i alle aktiviteter. De 3 forretninger opnåede et primært driftsresultat på DKK 85 mio. (DKK 56 mio.), en vækst på 52% i DKK og på 59% i lokale valutaer. Overskudsgraden steg fra 7,0% i 1. kvartal 2006 til 8,7% i 1. kvartal Udviklingen beskrives nærmere under de enkelte forretningsområder. Resultatet af de finansielle poster blev en udgift på DKK 1 mio., eller et fald på DKK 45 mio. i forhold til 1. kvartal 2006 som følge af lavere renteindtægter efter udlodning af udbytte og aktietilbagekøbsprogrammer på i alt DKK 8,7 mia. i Andel af resultat i associerede virksomheder i Thailand faldt med 14% til DKK 6 mio. Koncernens samlede andel af resultatet i associerede virksomheder faldt til DKK 7 mio. (DKK 9 mio.). Skat på DKK 18 mio. (DKK 10 mio.), hvoraf DKK 1 mio. (DKK 1 mio.) var udbytteskat, resulterede i en effektiv skatteprocent på 21% (11%). Hvis der reguleres for resultatet af de fi nansielle poster, bliver skatteprocenten 20% for både 1. kvartal 2007 og 1. kvartal Nettoresultatet blev DKK 69 mio. (DKK 85 mio.), et fald på 19% primært som følge af et usædvanligt højt resultat af de fi nansielle poster i 1. kvartal Hvis der korrigeres for dette, steg nettoresultatet med 71% til DKK 70 mio. (DKK 41 mio.). Minoritetsinteressernes andel var DKK 7 mio., en stigning på DKK 1 mio., hvilket til dels skyldes den høje lønsomhed i Procer svinefarmen i Venezuela i 2006, som kom minoritetsaktionæren til gode. Moderselskabets aktionærers andel af nettoresultatet var DKK 62 mio. (DKK 79 mio.). Valutakurser Valutakurseffekten var væsentlig på resultatopgørelsen for 1. kvartal 2007 i forhold til 1. kvartal 2006, idet USD gennemsnitligt faldt med 9,1% i forhold til DKK. Valutakurseffekten har påvirket omsætning og primært driftsresultat negativt med henholdsvis DKK 67 mio. og DKK 4 mio. På balancen var valutakurseffekten ikke væsentlig, idet USD faldt med 1,2% i forhold til kursen ved udgangen af 2006 til 559,45 ved udgangen af 1. kvartal Balance De samlede aktiver steg fra DKK 2,8 mia. ved udgangen af 2006 til DKK 2,9 mia. ved udgangen af 1. kvartal Investeringer i anlægsaktiver var i perioden DKK 31 mio., hvoraf de største var i EAC Foods med DKK 23 mio. Afskrivningerne beløb sig til DKK 19 mio. for perioden mod DKK 17 mio. i 1. kvartal 2006.

6 5 Omsætningsaktiverne ved udgangen af 1. kvartal 2007 lå lidt over niveauet ved udgangen af 2006 med en stigning på DKK 0,1 mia. Stigningen skyldtes primært en midlertidig ophobning af likviditet i EAC Foods som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Egenkapital Der blev på generalforsamlingen den 27. marts 2007 vedtaget udbytte på DKK 10 pr. aktie for Koncernens egenkapital er således reduceret med DKK 150 mio. Afkast på investeret kapital (ROIC) var 33,8% (2,9%; eller 17% hvis der reguleres for tilgodehavende på DKK 9,3 mia. fra Numico) på årsbasis. Investeret kapital i de tre forretninger faldt til DKK 912 mio. mod DKK 968 mio. ved årets begyndelse. Faldet skyldtes primært øget leverandørgæld i EAC Foods. Samlet ROIC for de tre forretninger på årsbasis var 36,2% mod 23,5% for samme periode sidste år. Pengestrømme Omsætningsformuen blev reduceret i forhold til udgangen af 2006 primært på grund af øget gæld til kreditorer i EAC Foods som følge af administrative forsinkelser med opnåelse af godkendelse til betalinger i udenlandsk valuta. Investeret kapital faldt med DKK 0,2 mia. - korrigeret for valutakursvirkningen - i kvartalet primært som følge af udbytte på DKK 150 mio. Pengestrømme fra driften var positive med DKK 137 mio. inkl. en ændring i driftskapitalen på DKK 59 mio., som primært kan henføres til øget leverandørgæld i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra investeringer udgjorde DKK 23 mio., hvoraf DKK 31 mio. vedrørte investeringer i materielle anlægsaktiver, heraf DKK 23 mio. i EAC Foods. De udgående pengestrømme fra finansiering på DKK 39 mio. vedrørte primært tilbagebetaling af lån, især i EAC Foods som følge af overskudslikviditet bl.a. på grund af en mere effektiv indkassering af tilgodehavender i 1. kvartal Investeret kapital DKK mio Ændring Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services I alt

7 6 Foods Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 42% i forhold til sidste år i USD og med 29% i DKK på baggrund af en kombination af øget fokus på premium-kategorier som skinke og wienerpølser og en væsentlig stigning i salget af dyrefoder. Omsat tonnage af forarbejdet kød steg i 1. kvartal 2007 med 5% i forhold til samme periode sidste år primært som følge af højere effektivitet på fabrikken. Selv om der har været lagt vægt på bestræbelserne på at fl ytte omsætningen mod produkter med højere avance, er leveringen af økonomiprodukter til den statsejede detailkæde Mercal fortsat i 1. kvartal Salget af produktet deviled ham er fortsat over forventet og yderligere drevet af salget af en ny 35-grams pakke, der blev lanceret i februar. Markedsandelen ligger nu ifølge den seneste markedsundersøgelse fra A.C. Nielsen på ca. 35%. En konkurrent har for nyligt lanceret en kopi af EAC Foods innovative emballage, og der kan således forventes øget konkurrence. Enheden Food Service, der betjener cateringsektoren, har fortsat opnået yderst tilfredsstillende regnskabsmæssige resultater siden opstarten i Salget af dyrefoder til eksterne kunder steg med 83% i forhold til samme periode sidste år målt i mængder og bidrog positivt til den samlede omsætningsstigning i 1. kvartal 2007 i forhold til 1. kvartal Der har ligeledes været en positiv udvikling i markedsandelene på de vigtige kategorier wienerpølser og skinke. Der er igangsat udvidelsesprojekter på AFI og Procer svinefarmene. Detaljerede tekniske og konstruktionsmæssige planer for den påtænkte fabriksudvidelse er undervejs og vil blive endeligt vurderet af bestyrelsen i løbet af 1. halvår Primært driftsresultat EAC Foods opnåede en overskudsgrad på 9,1% i 1. kvartal 2007 mod 7,4% i 1. kvartal 2006 på trods af stigende råvarepriser og lønomkostninger. Udsigterne for 2007 I lyset af de realiserede resultater i 1. kvartal 2007 samt forventningen om en positiv økonomisk udvikling gennem hele året forventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 25% i USD, mod den tidligere forventning på ca. 10%, og en overskudsgrad på ca. 10% i overensstemmelse med de tidligere forventninger. Følgende risici kan få indfl ydelse på de forventede resultater: Sammenbrud i forhandlingerne om en ny arbejdsmarkedsaftale med transportarbejdernes fagforening. Indførelse af nye omfattende priskontroller. Devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD 2.150, som har været fastholdt siden marts 2005 med en infl ation på ca. 35% for perioden. Det primære driftsresultat for 1. kvartal 2007 målt i USD steg med 74% i absolutte tal i forhold til 1. kvartal kvartal kvartal Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,1 7,4 10,5

8 7 Industrial Ingredients Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 19% til DKK 283 mio. I lokale valutaer var væksten 20%. I Thailand udgjorde omsætningsvæksten 18%. Væksten var baseret på en blanding af specialprodukter og produkter med lavere avancer. En gunstig prisudvikling og en større portefølje af metaller og relaterede produkter samt stigende efterspørgsel på specialkemikalier fra eksportproducenter var de primære vækstfremmende faktorer. Samlet genererede de sydøstasiatiske markeder en vækst på 17% i lokale valutaer. Væksten var især markant i Indonesien, Filippinerne og Vietnam, hvor salget af ingredienser til fødevare- og plastikindustrien steg betydeligt. Forretningen i Indien leverede stærk omsætningsvækst, idet de midlertidige kapacitetsbegrænsninger oplevet hos to nøgleleverandører i Europa og USA i 2. halvår 2006 blev afhjulpet. Der blev omsat betydelige produktmængder i 1. kvartal. Forretningen i Indien blev erhvervet i 4. kvartal Den har udviklet sig som forventet og er nu helt integreret i Industrial Ingredients organisation. Primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 50% i DKK svarende til 46% i lokale valutaer. En stor del af væksten blev opnået i Thailand, hvor omsætningsvækst i kombination med en generel stigning i bruttoavancerne forbedrede lønsomheden. Der blev noteret en lignende udvikling uden for Thailand, hvor væksten i lokale valutaer var 36% ført an af Vietnam, Filippinerne og Indonesien. Udsigterne for 2007 EAC Industrial Ingredients forventer en vækst på ca. 16% i lokale valutaer (ca. 11%, i de tidligere forventninger), idet distributionsforretningen fortsat forventes at udvikle sig på linie med 1. kvartal. Der forventes en forbedring af overskudsgraden i forhold til tidligere forventninger og 2006 niveauet på 8,0%, men dog under det usædvanligt høje niveau i 1. kvartal på 9,5%. Overskudsgraden nåede op på 9,5% i 1. kvartal. Dette er en direkte følge af den gunstige udvikling i bruttoavancerne. Der blev opnået stigende avancer i næsten alle forretninger kvartal kvartal Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,5 7,6 8,0

9 8 Moving & Relocation Services Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 10% i lokale valutaer og med 3% i DKK i forhold til 1. kvartal Stigningen blev forstærket af et højere aktivitetsniveau i fl ytteaktiviteterne og i udstationeringsydelserne med højere avancer. I overensstemmelse med strategien om at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på udstationeringsydelser i hele Asien fra store internationale virksomhedskunder har EAC Moving & Relocation Services etableret drift i Korea og Vietnam i løbet af 1. kvartal I Korea har forretningen nu eget kontor, og tilbyder hele sortimentet af fl ytte- og udstationeringsydelser. I Vietnam erhvervede EAC Moving & Relocation Services HR2B Relocations, der er landets førende specialist på udstationeringsydelser. Selskabet har aktiviteter i Ho Chi Minh City og Hanoi og har 32 medarbejdere, der er specialister i udstationeringsydelser. HR2B Relocations har været Santa Fe s strategiske partner i Vietnam i fi re år og er allerede fuldt integreret i Santa Fe s netværk. Arkivforvaltningsforretningens dækning blev udvidet til Singapore og Malaysia i 1. kvartal Primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 1. kvartal steg med 20% til DKK 6 mio. (DKK 5 mio.), bl.a. som følge af højere avancer, men også som følge af senere opstart af nye aktiviteter end planlagt og dermed udskydelse af udgifter. Udsigterne for 2007 Nettoomsætningen forventes at stige med 8,5% i lokale valutaer, hvilket er på linie med de tidligere forventninger. Overskudsgraden forventes nu at blive ca. 9% mod de tidligere forventede 8,5%. Det forventes, at den vækst i udstationeringsydelser med højere avancer, der blev oplevet sidste år, fortsætter i 2007, men den positive effekt på overskudsgraden vil blive delvist udlignet af udgifter og opstartomkostninger i forbindelse med forretningens geografi ske ekspansion kvartal kvartal Hele året Nettoomsætning Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 4,9 4,2 9,6

10 9 Ledelsespåtegning Regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal indeholder udsagn om fremtiden, herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og primært driftsresultat. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst er den danske tekst gældende. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2007 for A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for A/S Det Østasiatiske Kompagni, er afl agt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, herunder IAS 34 om delårsrapporter, og supplerende danske oplysningskrav. Delårsrapporten er afl agt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsapporten dækkende, og delårsrapporten giver således efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. kvartal. Der er ikke udført revision eller review af delårsrapporten for 1. kvartal i henhold til de internationale revisionsstandarder og internationale standarder for review af regnskaber. København, 3. maj 2007 A/S Det Østasiatiske Kompagni Direktion Niels Henrik Jensen Bestyrelse Henning Kruse Petersen, Formand Torsten Erik Rasmussen, Næstformand Connie Astrup-Larsen Mats Lönnqvist Preben Sunke Kaare Vagner FINANSKALENDER Halvårsrapport Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

11 10 Resultatopgørelse (Urevideret) 1. kvartal 1. kvartal Hele året Fortsættende forretninger Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter 9 Andre driftsindtægter Primært driftsresultat Finansielle omkostninger og indtægter Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver 3 Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Skat af resultat Resultat af fortsættende forretninger Ophørende forretninger Primært driftsresultat -19 Resultat før skat -19 Resultat af ophørende forretninger -19 Årets resultat Fordelt på: Minoritetsinteresser Moderselskabet ØK s aktionærer Indtjening pr. aktie (DKK) fra fortsættende forretninger 4,1 4,9 14,5 fra ophørende forretninger -1,1 Indtjening pr. aktie udvandet (DKK) fra fortsættende forretninger 4,1 4,9 14,5 fra ophørende forretninger -1,1

12 11 Balance Aktiver (Urevideret) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre investeringer Udskudt skat Obligationer og andre værdipapirer 91 Tilgodehavender 1 1 Bundne midler 450 Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bundne midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 12 Balance Passiver (Urevideret) Egenkapital Aktiekapital Overført resultat ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Hensættelse til udskudt skat Andre langfristede forpligtelser 8 Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Selskabsskat Lån Udbytte Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

14 13 Egenkapitalopgørelse for koncernen (Urevideret) Aktie- Overført ØK s andel af Minoritets- Egenkapital DKK mio. kapital resultat egenkapitalen interesser i alt Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiserede kursgevinster på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Nedsættelse af aktiekapital Køb af minoritetsinteresser Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 31. marts Egenkapital pr. 1. januar Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Værdiregulering, andre investeringer Andre investeringer, overført til resultatopgørelse Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Indkomst indregnet for perioden i alt Deklareret udbytte Andre egenkapitalforskydninger Egenkapital pr. 31. marts

15 14 Pengestrømsopgørelse for koncernen (Urevideret) Drift ØK s andel af periodens resultat Regulering for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Værdiregulering af finansielle aktiver -3 Ændring i driftskapital Renteomkostninger Renteindtægter Pengestrømme fra driften Investeringer Udbytte fra associerede virksomheder 1 43 Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af aktiviteter -1 Køb af associerede virksomheder Salg og afvikling af virksomheder Bundne midler Ændring i finansielle anlægsaktiver 6-2 Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra drift og investeringer Finansiering Optagelse af lån Nedbringelse af lån Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder -19 Køb af minoritetsandele i dattervirksomheder Køb af egne aktier Salg af egne aktier 5 5 Afregning i henhold til aktieoptionsordninger Udbyttebetaling Modtagne udbytter 1 Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo Likvide beholdninger Bundne midler Obligationer 91 Likvider, ultimo

16 15 Kvartalsoversigt (Urevideret) Kvartal Hele Kvartal Hele DKK mio året året EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 53,8 56,5 36,4 20,5 38,9 29,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,4 7,2 12,0 14,4 10,5 9,1 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 37,6 27,0 24,5 17,4 26,0 18,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,6 8,7 8,5 7,4 8,0 9,5 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 25,3 1,5-3,0 5,3 5,3 2,5 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 4,2 9,5 13,8 9,4 9,6 4,9 ØK s primære aktiviteter Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 43,9 35,8 24,5 17,2 28,9 22,1 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,0 8,0 11,3 11,8 9,7 8,7 ØK-koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 40,7 35,1 24,2 17,0 28,0 21,9 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 5,2 6,6 10,6 11,6 8,7 8,0

17 16 Kontakt A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj København Ø Danmark Telefon Telefax Aktionærsekretariat: Telefon Telefax Plumrose Latinoamericana C.A. Edifi cio Plumrose Urbanización Los Ruices Sur Prolongacion Avenida Trieste Cruce con Calle Miranda Caracas 1071 Venezuela Postadresse: Plumrose Latinoamericana C.A. P.O. Box 3941 Caracas 1010-A Venezuela The East Asiatic (Thailand) Public Company Ltd. 1168/ Lumpini Tower, 33rd Floor Rama IV Road, Kwang Thungmahamek Khet Sathorn Bangkok Thailand Postadresse: P.O. Box 228 Bangrak Bangkok Thailand Telefon Telefax Santa Fe Transport International Ltd. 18 Floor, C.C. Wu Building Hennessy Road Wanchai Hong Kong Telefon Telefax Telefon Telefax

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport 31. Marts 2008

Delårsrapport 31. Marts 2008 Delårsrapport 31. Marts 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. kvartal 2008 3 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af delårsrapporten Kontaktpersoner for yderligere oplysninger 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni

A/S Det Østasiatiske Kompagni 2005 Årsrapport 2005 A/S Det Østasiatiske Kompagni Årsrapport 2005 Netto omsætning Netto omsætning Netto omsætning 04 DKK 1,2 mia. 04 DKK 0,7 mia. 04 DKK 0,4 mia. 05 DKK 1,4 mia. 05 DKK 0,8 mia. 05 DKK 0,5 mia. 16,6% 6,6% 12,4% Ledelsens beretning 1 Hovedpunkter,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 2008 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsens regnskabsberetning for 2008 Resultatopgørelse Balance Udbytte Pengestrømme Begivenheder

Læs mere

A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010. Årsrapport

A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010. Årsrapport A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSENS REGNSKABSBERETNING Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 headline 5 ØK kort fortalt 6 Strategi 7

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 /2012

ÅRSRAPPORT 2012 /2012 ÅRSRAPPORT /2012 INDHOLD ØK-KONCERNEN 4 LEDELSESBERETNING Ledelsesberetning 4 Strategi 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Regnskabsberetning for 2012 9 Corporate Governance 12 Interne kontroller 14 Corporate

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 REGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (18. august ) behandlet og

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere