Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Peter Rhode DES konference September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Peter Rhode DES konference September 2010"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Peter Rhode DES konference September 2010

2 Kvalitet og dokumentation på det sociale område Begrænset viden om kvaliteten Begrænset viden om indsats, resultater og effekt Begrænset viden om metoder og deres anvendelse

3 Baggrund Dansk kvalitetsmodel på det sociale område vedtaget af Danske Regioner i december 2007 Regionale sociale boformer og institutioner Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Århus Kommuner besluttet at deltage i standardprogrammet i juni 2009 Kommunale dag- og botilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet

4 Grundlag Det sociale områdes særlige karakteristika Læring Lovgivning Evidensbaseret grundlag

5

6 Standardprogrammet Standardprogrammet har fokus på processer og arbejdsgange. En systematik for kontinuerlig udvikling De deltagende tilbud vil på længere sigt blive målt på deres evne til at være i stadig bevægelse Standardprogrammet beror på kvalitetscirklen

7 Standardprogrammet Fælles standarder og indikatorer med anvisninger for arbejdet Evalueringsproces Selvevaluering - årligt Ekstern evaluering hvert tredje år

8 Standardprogrammet Standardprogrammet indeholder foreløbig 6 standarder 3 ydelsesspecifikke og 3 organisatoriske standarder De seks standarder falder inden for seks forskellige temaområder; Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse

9

10 " #! $ % &

11 Centrale begreber Standard En standard er betegnelsen for et kvalitetsmål og specifikke anvisninger, der danner grundlag for evaluering af den sociale indsats Retningsgivende dokumenter: En samlet betegnelse for de forskellige typer af dokumenter, som angiver retning (udstikker anvisninger/krav) for det daglige arbejde på boformen/institutionen Retningsgivende dokumenter kan være vejledninger, procedurebeskrivelser, instrukser, retningslinjer m.v., og kan udarbejdes på regionalt/kommunalt eller lokalt niveau

12 Centrale begreber Lokal tilføjelse: Lokalt udarbejdede tilføjelser til regionalt/kommunalt udarbejdede retningslinjer Handlingsanvisninger for, hvordan medarbejderne skal udføre specifikke opgaver. Lokale tilføjelser er beskrivelser af en arbejdsprocedure, plan, fremgangsmåde Den lokale tilføjelse henvender sig typisk til den enkelte medarbejders udførelse af opgaver Udarbejdes når der er behov for en uddybning

13 Standardprogrammets indhold - kvalitetsstandarderne 1 Standardbetegnelse 2 Standard 3 Standardens formål 4 Målgruppe (ansvarlig for udførelsen) 5 Anvendelsesområde 6 Opfyldelse af standarden 7 Trin 1: Retningsgivende dokumenter 8 Trin 2: Implementering 9 Trin 3: Kvalitetsovervågning 10 Trin 4: Kvalitetsforbedring 11 Referencer

14 Proces Trin 1: Er der udarbejdet retningsgivende dokumenter? Trin 2: Er de retningsgivende dokumenter kendt og anvendes de i organisationen? Trin 3: Kvalitetsovervåges arbejdet på baggrund af de retningsgivende dokumenter? Trin 4: Arbejdes der systematisk med kvalitetsudvikling?

15 Trin 3: Audit - kvalitetsovervågning At få kortlagt og beskrevet de områder hvor standarderne opfyldes og de områder hvor de i mindre gradopfyldes At der på baggrund af overvågningens konklusioner kan udarbejdes og redegøres for anbefalinger til implementeringsstrategier for de standarder, der ikke eller kun i mindre grad blev opfyldt At revidere arbejdet med standarderne

16 Selvevaluering Ved selvevaluering forstås en systematisk vurdering af det enkelte sociale tilbuds aktiviteter og resultater foretaget af den enkelte enhed selv Selvevalueringen sker med henblik på at vurdere graden af målopfyldelse for de fastlagte standarder samt at fastlægge initiativer til at fastholde eller forbedre målopfyldelsen Selvevalueringen foretages årligt

17

18 Ekstern evaluering Udefrakommende fagpersoner foretager, sammen med udefrakommende brugere og pårørende, en ekstern evaluering af det enkelte sociale tilbud på de valgte indsatsområder Den eksterne evaluering foretages hvert 3. år

19

20 Dansk Kvalitetsmodel

21 Aktiviteter i forhold til Standardprogrammet

22 SIP Viden om, hvad der virker i den sociale praksis Dokumentation af indsatser og resultater

23 SIP resultatdokumentation og læring! "

24 Metode og design i SIP (1) Baseret på principperne i virkningsevaluering Resultater Kontekst Indsats Hvad virker for hvem under hvilke betingelser?

25 Design

26 SIP - design ved dataindsamling #$ %$ %$ $ $ ' &$ % #&$

27 SIP - programmerne '(+ '($ ',( " ( * )

28 !" " #

29 $ $ $ $

30 Metode og design i SIP (3) INSTITUTIONS- PROFIL Skema til ledelse og evt. personale RESULTATMÅL: Fx Uddannelse og arbejde GENERELLE Psykisk trivsel VILKÅR: Fysiske AKTIVITETER Social og adfærd institutionelle og I INDSATSEN: sociale rammer ressourcer Fx Teoretisk Familierelationer Alment forankring kvalificerende indsatser Skole- SÆRLIGE Behandlingsindsatser og værkstedstilbud INDSATSMÅL: Fx Socialpædagogisk Motivation Metoder i indsatsen specialisering Samspil Udslusning med forældre / pårørende Ungdomskultur INDIVIDUELLE VILKÅR INDSKRIVNING Skema til borger eller pårørende Skema til personale STATUS HVER 12 MDR. Skema til borger eller pårørende Skema til personale UDSKRIVNING Skema til borger eller pårørende Skema til personale OPFØLGNING EFTER 12 OG 24 MDR. Skema til borger eller pårørende

31 Strukturindikatorer - eksempler! " #

32 Procesindikatorer - Eksempler

33 Resultatindikatorer - Eksempler

34 !"!# Forudsætninger for indsatsen I det følgende får du/i nogle spørgsmål, der drejer sig om forudsætningerne for indsatsen. Viden og metoder Først får du/i nogle spørgsmål, der drejer sig om, hvilket vidensgrundlag institutionen/opholdsstedet har, og hvilke metoder institutionen/opholdsstedet anvender i arbejdet med de unge. 23. I hvilken grad vil du/i betegne jeres institution/opholdssted som specialiseret i at arbejde med følgende forhold?: (Med specialiseret menes, at institutionen/opholdsstedet har en særlig erfaring med at arbejde et eller flere af følgende forhold, en viden om forholdet og de eventuelle problemer, der er knyttet sig hertil og en viden om, hvordan man kan handle, når man arbejder med sådanne forhold) Voldelig og udadreagerende adfærd Kriminalitet Skoleproblemer Problematiske familierelationer Problematiske forhold til venner Etnicitet Psykiske problemer Psykiatriske problemer Funktionelle problemer (fx indlæring, social adfærd) Misbrug Psykiske handicaps Fysiske handicaps Problemer knyttet til seksualitet Andet: I høj grad I rimelig grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad 24. Hvilke metoder lægger institutionen mest vægt på i arbejde med de unge? (Sæt max. 4 kryds ud fra de metoder, du/i anser som vigtigst for arbejdet med de unge og sæt kryds ved, om metoderne er skriftligt formuleret eller ej.) Metoder til at skabe en god relation Metoder til at løse konflikter Metoder til at styrke de unges selvstændighed Metoder til at styrke de unges samarbejde Metoder til at styrke de unges sammenhold Metoder til at motivere de unge Metoder til at styrke de unges selvværd Metoder til at styrke de unges handlekompetencer og evne til mestring Andre metoder: Vi anvender Er metoden skriftligt formuleret? 25. Hvilke typer metoder bruger du/i internt på institutionen/opholdsstedet til at skaffe jer viden om og overblik over den unges situation og problemer? (Sæt evt. flere kryds og sæt kryds ved, om metoderne er skriftligt formulerede eller ej) Systematiske diskussioner i hele personalegruppen Systematiske diskussioner i dele af personalegruppen Systematiske samtaler med den unge Systematiske samtaler med forældre Systematiske samtaler med familie (eksklusiv forældre) Systematiske samtaler med venner/kærester Systematiske samtaler med skole eller arbejde Systematiske samtaler med sagsbehandleren Andre metoder: Vi anvender Ja Nej Er metoden skriftligt formuleret? Ja Nej

35 $%&' ()(! Hvis ja, hvilke voldsomme overgreb har den unge oplevet eller været udsat for? (Sæt evt. flere kryds) Har været udsat for trusler om vold eller vold i hjemmet Har været udsat for trusler om vold eller vold udenfor hjemmet Har oplevet vold i hjemmet mellem voksne Har været udsat for seksuelle overgreb Har prostitueret sig Andet: 60. Har den unge haft et problematisk forhold til rusmidler inden for de sidste 6 måneder? Ja Nej Ved ikke Den unge vil gerne dyrke motion Den unge bekymrer dig om helbred Den unge kan og vil gerne tale om, hvordan han/hun har det lige nu Den unge kan være glad og afslappet Den unge vil gerne være sammen med andre (have venner) Den unge vil gerne lære at klare sig Den unge vil gerne tale om voldsomme oplevelser han/hun har haft før i tiden Hvis ja, hvilke rusmidler har den unge brugt? (Sæt evt. flere kryds) Har drukket alkohol, røget hash Har taget designerdrugs (fx ecstacy) Har brugt opløsningsstoffer Har prøvet hårde stoffer ((ryge)heroin, kokain, stærk medicin) Andet: 61. Hvilke særlige ressourcer har den unge? Den unge kan være fornuftig og rolig Den unge kan være hjælpsom eller omsorgsfuld overfor andre Den unge kan sige fra overfor andre Den unge vil gerne lære noget Den unge vil gerne have et godt forhold til dem derhjemme Meget rigtigt Rigtigt Nogenlunde rigtigt Mindre rigtigt Ikke rigtigt Ved ikke Modtagelsen Nu får du nogle spørgsmål, der drejer sig om, hvordan den unge er blevet modtaget på institutionen/opholdsstedet, din oplevelse af modtagelsen og din forventning til den unges ophold. 62. Hvad har du talt med den unge om siden anbringelsen? (Sæt eventuelt flere kryds) Grunden til han/hun er blevet anbragt? Hvad der skal ske mens den unge er anbragt Hvor lang tid anbringelsen kan var Den unge oplevelse af sin nuværende situation Den unges oplevelse af selve det at være anbragt Den unges oplevelse af tiden umiddelbart før anbringelsen Den unges oplevelse af sit eget liv, og det han/hun har oplevet Den unges forventninger og ønsker til hverdagen på institutionen/opholdsstedet Andet:

36 *%&!) Dine stærke og svage sider Nu får du nogle spørgsmål, der handler om, hvordan du ser dine stærke og svage sider. 20. Hvad mener du om følgende?: Jeg har svært ved at styre mit temperament (bliver voldsom) Meget rigtigt Rigtigt Nogenlunde rigtigt Mindre rigtigt Ikke rigtigt Ved ikke Hvad mener du om følgende?: Jeg har et problematisk forhold til alkohol, hash, piller eller stoffer Jeg kan og vil gerne tale om, hvordan jeg har det lige nu Jeg kan være glad og afslappet Meget rigtigt Rigtigt Nogenlunde rigtigt Mindre rigtigt Ikke rigtigt Ved ikke Jeg kan være fornuftig og rolig Jeg har det svært med mig selv og mine følelser Jeg kan være hjælpsom eller omsorgsfuld overfor andre Jeg har det svært med andre på min alder Jeg har lavet kriminalitet Jeg vil gerne være sammen med andre (have venner) Jeg kan sige fra overfor andre Jeg synes der er ting, jeg har svært ved at klare Jeg vil gerne lære noget Jeg vil gerne lære at klare mig Jeg har haft problemer i skolen Jeg har oplevet nogle voldsomme ting i mit liv Jeg har problemer med dem derhjemme Jeg vil gerne have et godt forhold til dem derhjemme Jeg vil gerne tale om voldsomme oplevelser, jeg har haft før i tiden Jeg har et dårligt helbred Jeg vil gerne dyrke motion Jeg bekymrer mig for mit helbred

37 IT-understøttelse af SIP ' - ( ( ('

38 IT-understøttelse af SIP Let tilgængeligt systemet bygget op omkring Excel

39 Metode og design i SIP Kvantitativ dataindsamling på påbaggrund af af indikatorer Statistisk analyse 1. Hvilke resultater er opnået? 2. Hvilke indsatser er gennemført? 3. Hvilke vilkår er indsatsen gennemført under? 1. Kvalitativ fordybelse 2. Faglig fortolkning af resultater og sammenhænge 3. Læring og kvalitetsudvikling Audits Audits Kvalificering, fortolkning og og kvalitetsudvikling

40 Kvalitetsmodellen og delprojekterne

41 Bruger- og pårørendeundersøgelser Socialpsykiatrien (bruger- og pårørendeundersøgelse) Voksne med handicap (pårørendeundersøgelse) Børn med handicap (pårørendeundersøgelse) Unge på de sikrede institutioner (unge og forældre)

42

43 14. Føler du dig velkommen Er boformen et trygt sted God atmosfære Respekt for beboeren Omsorgsfuldt personale Arrangementer på boformen 6. Beboerens sundhed ($#)' 9. Fysiske rammer Personalets rolle i beboernes samvær Personlig hygiejne Lydhørhed overfor ris og ros Beboerens ønsker og behov Handleplan Inddrages pårørende i beboerens liv Pårørendes erfaringer og viden Personalets initiativ til kontakt Information om beboeren og boformen Aktiviteter ifht. beboerens behov Vedligeholde og udvikle evner Personaleressourcer Mængden af aktiviteter Relevant information om ansatte % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke

44

45 Figur C. Fordeling af stjerner i Region Syddanmark. Hele landet Region Syddanmark Bognæs Bramdrupdam Bofællesskaber Centrumhuset Fuglekær Udviklingscenter Grønnebæk Jupitervej Bofællesskab Røde Kors Trænings- og Bocenter Strandvænget & Strandvænget & Hus Strandvænget 1a, 3, 3a & Tornhuset Trindvold Ungdomskollegiet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner 1 stjerne

46

47 Brugerseminar

48 Har akkreditering effekt? Erfaringer og oplevelser fra mock survey og besøg hos Joint Commission International i Chicago og på Rush University Medical Center i Chicago

49

50

51

52

53 Referencer

54

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Dias 1 Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program 11.30-11.40 Velkomst 11.40-12.30 Introduktion til Standardprogrammet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år

Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år 1 Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år Indhold 1. Om tilsynet og tilsynsbesøget 2. Om tilbuddet

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning (SIP-udviklingshæmning)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning (SIP-udviklingshæmning) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med psykisk udviklingshæmning (SIP-udviklingshæmning) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012. Høringsudgave af 28. maj 2008

Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012. Høringsudgave af 28. maj 2008 Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget 08-05-2008 Sagsnr. 2007-54374 Dokumentnr. 2008-243031 Sagsbehandler Lotte Larsen Plan for Københavns Kommunes socialpsykiatri i perioden 2009-2012 Høringsudgave

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere