Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet Tolking. Forutsetninger Lempning. Endrede forhold Bankrett Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt).. 13 Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti Foreldelse

2 2 Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Tinglysing. Registrering Utdanning Utvisning. Fremmedrett

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 9 Lempelse. Ændrede forhold... 9 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold)... 9 Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler... 19

4 4 Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysing. Registrering Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 24

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 9 Jämkning. Ändrade förhållanden... 9 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession Condictio indebiti... 19

6 6 Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet)... 9 Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 24

7 7 DOMSREFERAT 2006 annet halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Se dom nr. 33 DHR Dom UfR 2007 s. 213 og FHD KKO:2006:75 Tjänestemannsrätt. Offentligt samfunds skadeståndsansvar A anhöll om tjänstledighet för tiden Ledighet beviljades dock endast till slutet av året 93. Han anhöll på nytt om ledighet för året 94 men enhetschefen X beviljade honom tjänstledighet endast På grund av A:s besvär upphävde förbundsstyrelsen för samkommunen X:s beslut och återförvisade ärendet till X. X förkastade nu A:s ansökan i sin helhet och beordrade A att omedelbart återvända till sin tjänst. Efter att A åter besvärat sig över X:s beslut och att han meddelat att han höll fast vid sin önskan att vara tjänstledig till slutet av året 94 förkastade förbundsstyrelsen A:s besvär. Enär A utan godtagbart skäl uteblivit från sin tjänstutövning under längre än 7 dagars tid konstaterades hans tjänsteförhållande ha upphört. Högsta förvaltningsdomstolen har sedermera upphävt beslutet om tjänsteförhållandets upphörande. A yrkade på skadestånd av samkommunen. HD konstaterade att enligt samkommunens tjänstestadga fick myndigheten fritt pröva beviljande av tjänstledighet och dess längd. Om ledigheten inte beviljades enligt ansökan skulle den avslås eller ledigheten med tillstånd av sökanden beviljas för en kortare tid. Även i förvaltningsrättsskipningen är det dock en hävdvunnen rättsprincip att ett beslut inte får ändras till men för ändringssökanden om inte motparten sökt ändring. Då X efter återförvisning av ärendet mot sitt tidigare beslut avslagit anhållan även angående tiden har detta saknat rättsliga förutsättningar. A hade inte ännu utan lov uteblivit från tjänstutövningen över 7 dagar varför förbundsstyrelsen inte kunnat konstatera att tjänstehörhållandet hade upphört. Förbundsstyrelsen ansågs ha åsidosatt de krav som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas och samkommunen svarade därför för skadan som A eventuellt lidit. SkL 3 kap 2 2. FHD KKO:2006:104 Arbetsrätt. Upphävande av arbetsavtal. Hävande av arbetsavtal Arbetsgivare ansågs ha rätt att med stöd av 8 kap. 1 1 mom. arbetsavtalslagen häva arbetstagares arbetsavtal på grund av att dennes arbetsförmåga minskat för en lång tid. 3. IHR DOM Nr. 503/2006 Fratrædelsesaftale. Lovhjemmel. Offentligt ansatte. Parterne havde forskellig opfattelse af gyldigheden af en bestemmelse i en aftale som chefen for Statsgældsforvaltningen og H indgik ved hans fratrædelse. Heraf fremgik det at S påtog sig den forpligtelse at sikre H at han fik de pensionsrettigheder som findes i reglerne hos pensionskassen B, d.v.s. 85% af gennemsnitslønnen i løbet af de sidste fem år, uden indskrænkning. Når ordlyden i bestemmelsen, tildragelsen til aftalen og parternes forklaring vurderdes, fandtes at S havde lovet at sikre at rette på H s stilling over for pensionskassen, ved at garantere at han skulle få de nævnte pensionsydelser. Det fandtes at H havde måttet stole på at S ville opfylde dette løfte og det fandtes ikke at være bevist at dette havde været afhængigt af at S fik ubetinget fuldmagt til at anlægge sag mod pensionskassen. Angående spørgsmålet om hvorvidt chefen for S havde haft hjemmel til at forpligte styrelsen på denne måde blev der henset til 8 i lov nr. 43/1990 og det fandtes at kunne udledes af bestemmelsen at det er chefen som træffer afgørelser om afsked og indgående af aftaler af den slags

8 8 som blev indgået med H. Der blev endvidere henset til at i 10, stk. 1 i samme lov kan chefen disponere over indkomstposter, som blandt andet skal anvendes til at betale de ansattes lønninger. Desuden blev det fremhævet at i den lange periode som det tog at færdiggøre aftalen om H s pensionsordning og indtil den skulle træde i kraft, havde der været tilstrækkelig tid for chefen hos S at tilvejebringe formel hjemmel for betalingerne i henhold til den omtvistede bestemmelse, såfremt han fandt en sådan hjemmel nødvendig. Sådan som situationen var beskaffen og når der hensås til chefens fuldmagt i hans stilling, fandtes at H hverken havde måttet være klar over at formel hjemmel var nødvendig eller at den ville ikke blive tilvejebragt, såfremt den fandtes nødvendig. Det fandtes derfor ikke at S burde frifindes på dette grundlag og der fandtes ikke at være til stede andre anbringender som kunne føre til frifindelse. Se dom nr. 34 IHR DOM Nr. 195/ IHR DOM Nr. 267/2006 Arbejdsaftaler. Arbejdsformidlingsvirksomheder. Kollektive lønoverenskomster. I juli 2003 indgik I aftale med arbejdsformidlingsvirksomheden S om at skaffe arbejdskraft til nærmere anførte opgaver ved opførelse af kraftværk. I oktober i samme år indgik repræsentanter for Landsorganisationen i Island og I to overenskomster, hvor det blandt andet blev aftalt hvordan udenlandsk arbejdskraft skal aflønnes i kraftværksområdet. I februar 2004 indgik S og A, som er en portugisisk statsborger, en kontrakt hvorefter han blev udlejet til beskæftigelse ved anlægsarbejde i kraftværksområdet. I sagen krævede A at I blev dømt til principalt at betale ham forskellen af den løn han skulle få som tømrer i skifteholdsarbejde men subsidiært som almindelig arbejder i skifteholdsarbejde, i henhold til de kollektive lønoverenskomster som fandtes i udbygningsområdet, og så den løn som han fik betalt fra S. I den førnævnte overenskomst fra oktober 2003 blev det aftalt hvordan nettoløn skulle beregnes, som skulle anses for at være mindsteløn for arbejdere i området på vegne af udenlandske arbejdsformidlingsvirksomheder i overensstemmelse med krav i 3 i lov nr. 54/2001. Det fandtes at A var berettiget i henhold til dette at få udbetalt forskellen mellem hans således beregnede mindsteløn og hans løn ifølge hans ansættelseskontrakt med S på enhver tid i hver lønningsperiode. Det blev fremhævet i aftalen mellem S og I at I skulle være ansvarlig for udgifter af lønforskel mellem islandsk løn og portugisisk løn. Ved beregning af mindstlønnen hos A fandtes det at man skulle gå ud fra arbejderløn med skifteholdstillæg. Ifølge beregningerne blev den islandske løn højere end den portugisiske i alle perioder og I blev pålagt at betale forskellen. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 5. NHR Kjennelse Rt s Avtalerett. Arbeidsrett. Konkurranseklausul Tolking av avtaleloven 38 om konkurranseklausul i arbeidsforhold Etter paragrafens tredje ledd første alternativ gjelder ikke en konkurranseklausul dersom en arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker «uten at han har gitt rimelig grund til det». Klausulen kunne ikke gjøres gjeldende, da det var forhold på arbeidsgiversiden som begrunnet oppsigelse. Bare forhold hos arbeidstaker er av betydning ved vurderingen av hvorvidt det var rimelig grunn til oppsigelse 6. NHR Dom Rt s Avtalerett. Kjøp av fast eiendom To budgivere ble ansett å ha inngått en bindende, muntlig samarbeidsavtale om kjøp og rett til like andeler av skog og utmarksarealer som var lagt ut for salg. Det ble ikke ansett påfal-

9 9 lende at det i en tidspresset situasjon ble inngått muntlig avtale, og avtale om like høye bud med gjensidig opsjonsrett sto ved lag. Den ene part fikk medhold i krav om å få overta inntil 50 prosent av de eiendommer som den annen part hadde kjøpt. Dissens SHD Dom NJA 2006 s. 638 Allmän avtalsrätt. Avtals ingående. Passivitet. Ett landsting har efter förda förhandlingar av motparten mottagit ett dokument, benämnt slutlig överenskommelse, för underskrift men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. Under sådana förhållande har ett avtal i enlighet med dokumentet ansetts ha kommit till stånd, när landstinget inte förmått styrka att detta inte korrekt sammanfattade ett träffat avtal. Lagrum: 21 lagen (1991:351) om handelsagentur. Jfr Nord. Domss s. 749, 1962 s. 247 och 255, 1977 s. 73, 1980 s. 167 och 1982 s Tolking. Forutsetninger Lempning. Endrede forhold Bankrett 8. FHD KKO:2006:81 Kontoinnehavarens ansvar. Konsumentkredit. Kreditkort. A:s kreditkort hade använts obehörigen under två dagars tid i Madrid. A hade inte upptäckt att kortet försvunnit förrän banken tagit kontakt. A hade bevarat sitt kreditkort i plånboken som han höll i innerfickan av sin jacka. Plånboken samt pengarna i den fanns kvar. A hade varit medveten om att risken för att bli offer för fickstöld var hög i Madrid där det dessutom under hans vistelse på grund av en speciell händelse vistades ovanligt mycket människor. Han hade bl.a. hängt jackan på stolens ryggstöd i en restaurang och rest i fullsatt metro. Under dessa omständigheter skulle den i 7 kap mom. konsumentskyddslagen förutsatta tillräckliga omsorgsfullheten ha krävt att A tillräckligt ofta och speciellt efter nämnda risksituationer skulle ha kontrollerat att kortet fanns i förvar. A svarade själv för den obehöriga användningen av kreditkortet. Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Se dom nr. 31 FHD KKO:2006: FHD KKO:2006:96 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Ersättningsgill skada. Psykiskt lidande B hade avlidit till följd av ett uppsåtligt brott mot liv och X hade yrkat på ersättning för lidande. B och X hade tidigare levt i ett samboförhållande men hade under cirka ett år före B:s död inte bott tillsammans. Detta tydde starkt på att deras förhållande inte mera var särskilt nära på ett sätt som avses i 5 kap. 4 a skadeståndslagen. Den omständigheten att de fortfarande umgicks och var goda vänner påverkade inte bedömingen. X ansågs inte vara en i nämnda lagrum avsedd särskilt närstående person till den omkomne och var inte berättigad till ersättning för det lidande som dödsfallet orsakat.

10 NHR Dom Rt s Erstatning utenfor kontrakt. Personskade. Skadelidtes medvirkning Mor til en pågrepet tyveåring ble skadet etter at hun hadde grepet tak i politibilens dørhåndtak for deretter å bli dratt med bilen noen meter. Høyesterett frifant staten for ansvar etter bilansvarslova 7 første ledd. Mora hadde handlet i strid med pålegg om å holde seg unna bilen, og var i ferd med å hindre politiet i å utføre en tjenestehandling. 11. NHR Dom Rt s Erstatning utenfor kontrakt. Det offentliges ansvar ved sen saksbehandling Spørsmål om statens erstatningsansvar ved for sen behandling av søknad om uførepensjon. Som følge av sen saksbehandling gikk en dykker som var skadet under dykkeroppdrag i Nordsjøen, glipp av et større erstatningsbeløp. Basert på søkerens berettigete forventninger om prioritering av saken, fant Høyesterett at trygderetten hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet ved ikke å treffe vedtak i tide, skadeserstatningsloven SHD Dom NJA 2006 s. 683 Skadestånd utom kontraktsförhållande. Otillåten diskriminering. Likabehandlingslagen. Universitet. Antagningsordning. Ett universitet har vid antagningen av nybörjare på juris kandidatprogrammet höstterminen 2003 reserverat tio procent av platserna för sökande med «bägge föräldrar utrikes födda» i syfte att öka den etniska och sociala mångfalden inom programmet. Samtliga sökande som antogs enligt denna urvalsgrund hade sämre meriter än andra sökande som inte blev antagna, däribland A och B. Universitetet har inte till stöd för förfarandet ansetts kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. A och B har därför tillerkänts skadestånd av staten på grund av otillåten diskriminering. Lagrum: 7 och 13 lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 7 kap 10 och 16 c högskoleförordningen (1993:100). 13. SHD Beslut NJA 2006 s. 721 Trafikskadeersättning. Bevisbörda. Beviskrav. Enligt 10 andra stycket trafikskadelagen (1975:1410) utgår trafikskadeersättning för skada på motordrivet fordon som är i trafik om skadan uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet. I sådant fall utgår ersättning från trafikförsäkringen för det andra fordonet. Av 16 tredje stycket och 33 samma lag följer att Trafikförsäkringsföreningen svarar för trafikersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet inte kan fastställas. Den skadelidande har bevisbördan för att sådana omständigheter föreligger att han är berättigad till ersättning enlig dessa bestämmelser. Förevarande mål gällde frågan om beviskravet för att skada uppkommit i följd av trafik med okänt motorfordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det okända fordonet. I förevarande mål ansågs den bevisning som den skadelidande åberopat inte tillräcklig för att beviskravet skulle anses uppfyllt, varför skadeståndstalan ogillades. Lagrum: 10 2 st stycket och 16 3 st trafikskadelagen (1975:1410). Jfr Nord. Domss s. 199, 1981 s. 243, 1982 s. 267, 1984 s. 343, 1991 s. 469 och 1992 s SHD Dom NJA 2006 s. 738 Skadestånd utom kontraktsförhållande. Personskada. Närstående. Under färd med sin personbil sammanstötte A. med en personbil som fördes av B. Till följd av kollisionen miste B livet. Hon var havande i tjugonde veckan och även det ofödda barnet avled. A. dömdes för vållande till annans död, grovt brott, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Målet gällde i Högsta domstolen frågan om storleken av den ersättning för sveda och värk som till följd av dödsfallet åsamkats personer som stod B. särskilt nära, B:s sammanboende, tillika det ofödda barnets far, och B:s föräldrar. Dessa tre tillerkändes ersättning för sveda och värk med kr var. Från skadestånden avräknades av var och en av dem erhållen trafikskadeersättning. Lagrum: 5 kap 1 1 st 3 och 2 1 st 3 ska-

11 11 deståndslagen (1972:207). Jfr NJA 2000 s. 521 och Nord. Domss. nummer 1/2005 ref nr 24 (s. 11 ). Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 15. NHR Dom Rt s Barnevern. Omsorgsovertakelse Vedtak etter barnevernloven 4-12om omsorgsovertakelse av en 14 år gammel jente som bodde hos sin mor. Ved overprøving etter tvistemålsloven kapittel 33 fant Høyesterett at jenta fortsatt burde være under barnevernets omsorg. 16. SHD Beslut NJA 2006 s. 505 Adoption. Samtycke. Surrogatmamma. En kvinna har ansökt om att få adoptera sin makes barn. Barnet är sökandens och hennes makes genetiska barn men har fötts av en s.k. surrogatmamma. Sökandens make samtyckte i tingsrätten till adoptionen. men överklagade tingsrättens beslut att meddela tillstånd till denna och återkallade därvid sitt samtycke. Återkallelsen medförde att adoptionsansökningen avslogs. Diss. Lagrum: 4 kap 3 och 5 a föräldrabalken. Jfr artikel 21 (a) 1989 års FN-konvention om barnets rättigheter. 17. SHD Dom NJA 2006 s. 708 Barn och föräldrar. Vårdnadshavare. Straffrätt. Processrätt. Mänskliga rättigheter. Europakonventionen. Uttrycket «egenmäktigt bortför barnet» i 7 kap. 4 första stycket andra meningen brottsbalken omfattar inte att en vårdnadshavare mot den andra vårdnadshavarens vilja håller kvar barnet på en plats dit barnet ursprunligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna. Lagrum: 1 kap 1 och 7 kap. 4 brottsbalken, 55 kap 12 rättegångsbalken samt artikel 7 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett 18. DHR Dom UfR 2006 s Forsikringsret. Tyveriforsikring. Tyveri af 2,7 mio. DKK i kontanter fra ulåst pengeskab i et benzinselskabs vekselkontor, som var aflåst under en medarbejders fravær i 3-5 minutter, var ikke dækket af en tyveriforsikring, idet forsikringsbetingelserne om tyveridækning ikke fandtes at fravige et vilkår om dækning af rede penge mv., hvorefter den særlige pengeskabsdækning var betinget af, at dette var aflåst. 19. DHR Dom UfR 2007 s. 371 Erstatningsret. Direkte krav mod skadevolders ansvarsforsikrer. En person begik selvmord ved en gaseksplosion, som forårsagede skade på naboejendom.

12 12 Kravet på erstatning for denne skade kunne rettes direkte mod ansvarsforsikringsselskabet efter princippet i forsikringsaftalelovens 95, stk. 1. Da kravet mod ansvarsforsikringsselskabet måtte anses for grundet i forsikringsaftalen forældedes det efter forsikringsaftalelovens FHD KKO:2006:79 Försäkringsrätt. Försäkringsavtal. Försäkringstagarens upplysningsplikt På grund av sina kreditupplysningar kunde P inte ingå avtal om avbetalningsköp. Vid köp på avbetalning av en bil för P:s bruk antecknade sig J som köpare i avtalet. Likaså antecknades J i försäkringsansökan som innehavare av bilen och försäkringstagare. Försäkringsbolaget X beviljade en frivillig bilförsäkring som innehöll bl. a. en bestämmelse enligt vilken X skulle ersätta borgenären de avbetalningsposter som var obetalda vid olyckshändelsen. Bilen förstördes vid en brand. Då det vid fullgörandet av den i 22 lagen om försäkringsavtal stadgade upplysningsplikten gällande ingående av försäkringsavtal förfarits svikligen var försäkringsgivaren inte bunden av försäkringsavtalet. Det saknade betydelse att försäkringsposterna hade betalats, att den felaktiga uppgiften om försäkringstagaren inte hade påverkat försäkringsfallet och att den försäkrade var en annan person än försäkringstagaren. FörsäkringsavtalsL 22 och 23 Immaterialrett Firma. 21. DHR Dom UfR 2007 s. 708/2 Immaterialret. Selskabsnavne. Selskabsnavnet «Waterproof ApS» krænkede ikke navnet «Waterproof Engineering A/S». Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker 22. DHR Dom UfR 2006 s Immaterialret. Varemærker. Det var ikke en varemærkekrænkelse at sælge en virksomheds befæstigelseselementer stykvis fra neutrale æsker anbragt sammen med æsker fra en konkurrent med dennes befæstigelseselementer, men en varemærkekrænkelse at gøre det fra konkurrentens æsker. 23. DHR Dom UfR 2007 s. 150 Immaterialret. Varemærker. «Aalborg Engineering» som forretningskendetegn krænkede ikke varemærket «Aalborg Industries». 24. NHR Dom Rt s Immaterialrett. Varemerke Registreringen av en livbøye som varemerke for et forsikringsselskap ble ikke kjent ugyldig. Søkerens kunnskap om annens bruk ble ikke ansett illojal eller i strid med god forretningsskikk. Varemerkeloven 14 nr. 7 ble tolket innskrenkende basert på entydig EU-praksis knyttet til uttrykket «bad faith» i EUs varemerkedirektiv. Det ble ikke funnet grunn til å kjenne registreringen ugyldig som følge av unnlatt bruk av varemerket i en sammenhengende femårsperiode, jf. 25a første ledd.

13 13 Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) 25. FHD KKO:2006:108 Internationell privaträtt. Lagval. Konkurs Det estländska bolaget A försattes i konkurs A hade i slutet av år 1998 och i början av år 1999 i Finland pantsatt viss egendom åt ett finskt företag. A:s konkursbo krävde i sin anhängiggjorda talan återvinning vid finsk domstol. Enligt estländsk lag skulle talan väckas inom tre år från det konkursen inletts medan talan enligt finsk lag skulle ha varit preskriberad. Hovrätten ansåg bland annat att de rättigheter som hänförde sig till en sak bestämdes enligt lagen på den ort där saken var belägen. Talan förkastades som för sent väckt. HD konstaterade att det saknades stadganden om lagval i ett dylikt återvinningsmål som varken lydde under den nordiska konventionen angående konkurs eller under Rådets förordning (EG) 1346/2000 (insolvensförordningen). Frågan om tillämplig lag bör alltså avgöras enligt allmänna principer i den finska internationella privaträtten. Dessa principer får uttryck även i den nämnda nordiska konventionen samt i insolvensförordningen. Talan gällde återvinning dvs. att den i sig giltiga pantsättningen skulle förklaras vara utan verkan mot konkursboet eftersom rättshandlingarna hade företagits kort före konkursen och kränkte borgenärernas rättigheter. Då konkursförfarandet inletts i Estland var den estländska lagen tillämplig och talan skulle prövas. Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 26. DHR Dom UfR 2007 s. 761 Konkursret. Omstødelse. Ejeren E af et selskab hæftede for dets kassekredit. Økonomien i selskabet udviklede sig således, at der blev trukket 2,3 mio. DKK på kassekreditten, så selskabets indskudskapital på DKK var tabt. Til reorganisering af selskabets økonomi indbetalte E til selskabet som kontant aktieforhøjelse 2,5 mio. DKK, som skulle benyttes til at indfri og lukke kassekreditten og give selskabet DKK i kontanter. Et halvt år senere gik selskabet konkurs. Konkursboet kunne ikke over for E kræve indfrielsen af kassekreditten omstødt. Indfrielsen var et led i en flerhed af dispositioner, som samlet var til gavn for selskabets kreditorer. 27. NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s Konkurs. Motregning Mindre enn tre måneder før et aksjeselskap gikk konkurs ble det med selskapets samtykke gjennomført motregning overfor selskapet med et motkrav som tilkom et datterselskap av debitor for hovedkravet. Da hovedkrav og motkrav ikke besto mellom de samme rettssubjekter, kunne den avtalte motregning omstøtes, dekningsloven 5-6 annet ledd jf. 8-1 annet ledd første punktum. 28. SHD Beslut NJA 2006 s. 662 Konkurs. Konkurskostnad. Konkursförvaltares utlägg för försäkring av egendom och för omhändertagande av miljöfarligt avfall har inte ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnad enligt 14 kap.1 konkurslagen. Lagrum: 14 kap 1, 2 och 18 konkurslagen (1987:672).

14 14 Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud. Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom 29. DHR Dom UfR 2006 s. 130 Køb af erhvervsejendom til udlejning. Arealmangel. Udtalt, at ved investering i en erhvervsejendom til udlejning vil størrelsen af udlejningsarealet i almindelighed være af væsentlig betydning, fordi lejeindtægten med hensyntagen til beliggenhed, anvendelsesmuligheder, indretning og stand ofte vil afhænge af arealets størrelse, således at det vil være en mangel, hvis en investering aftales på grundlag af en oplysning om et større antal m 2, end der faktisk er. I den konkrete sag imidlertid lagt til grund, at andre forhold havde været afgørende, og at arealstørrelsen ikke havde været tillagt nogen særlig betydning. Kjøp av løsøre Leie. Leasing 30. DHR Dom UfR 2006 s. 529/3 Erstatningsansvar for lejer for forurening på lejet grund. Et olieselskab havde lejet en grund på vilkår, at der ved benyttelsen af arealet til oplag af forurenende væsker ikke blev påført udlejer udgifter, og at olieselskabet ved lejemålets ophør skulle aflevere arealet i uændret stand og fuldstændig ryddeliggjort. Disse vilkår måtte forstås sådan, at olieselskabet ved lejemålets ophør havde pligt til at fjerne en olieforurening hidrørende fra den på arealet af olieselskabet drevne virksomhed. Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer. Tjenesteytelser Se dom nr. 61, FHD KKO:2006:61. Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon. 31. DHR Dom UfR 2006 s Kontraktret. Skade på oplagret gods. Transportfirmas og lagervirksomheds pligter. Et norsk selskab producerede et parti klipfisk, som af selskabets sædvanlige transportør blev transporteret til oplagring hos lagervirksomhed i Danmark og 2 måneder senere videre til kunde i Portugal. Ved udpakning konstateredes, at fisken var angrebet af mider. Skaden var ikke opstået under transporten fra Norge til Danmark eller fra Danmark til Portugal. CMR-loven fandt derfor ikke anvendelse på afgørelsen af transportørens ansvar. Forholdet var heller ikke omfattet af NSAB 27 om oplagring i tilslutning til transport, da transportøren kun havde optrådt som formidler af aftalen om opbevaring på opbevaringsfirmaets kølelager. Der var heller ikke grundlag for at fastslå, at transportøren ikke have optrådt med fornøden omhu som formidler. Transportøren var herefter ikke erstatningsan-

15 15 svarlig for skaden. Oplagringsfirmaet blev også frifundet. Opbevaringsaftalen indeholdt en klar henvisning til den danske brancheforenings almindelige betingelser for oplagring i køle- og frysehuse, som den norske producent var bundet af, selv om selskabet ikke modtog et eksemplar af betingelserne. Fisken var i frysehuset opbevaret ved en temperatur, som ikke oversteg 10 grader, hvilket var i overensstemmelse med kravet i en dansk ministeriel bekendtgørelse. Producenten havde ikke instrueret om opbevaring ved 2-4 grader. 32. DHR Dom UfR 2006 s Speditøransvar. Reklamation og forældelse. En speditør forestod fortoldning for en importør. Efterfølgende rejste Toldmyndighederne krav mod importøren om betaling af merafgift som følge af forkert fortoldning. Da importøren modtog myndighedernes forslag til efteropkrævning, meddelte denne speditøren, at importøren ville holde speditøren ansvarlig. Importøren havde hermed reklameret i tide efter NSAB 29. Kravet var imidlertid forældet efter NSAB 30, stk. 1, litra b etårsfristen løb fra det tidspunkt, myndighederne traf afgørelse om efterbetaling. Likestilling mellom kjønnene 33. DHR Dom UfR 2007 s. 213 og 219 Arbejdsret. Ligeløn. Kønsopdelte lønstatistikker. En fagforenings sag mod Dansk Arbejdsgiverforening med påstand bl.a. om, at Dansk Arbejdsgiverforening skulle anerkende at være forpligtet til at sikre effektiv håndhævelse af ligelønsprincippet ved at pålægge medlemsvirksomheder at give deres ansatte adgang til kønsopdelte lønoplysninger, blev afvist. Det samme gælder fagforeningens sag mod Beskæftigelsesministeriet med påstand bl.a. om, at ministeriet skulle anerkende, at danske lønmodtageres mulighed for at kontrollere ligelønsprincippets overholdelse ikke opfylder effektivitetsprincippet i EF-direktiv 75/112 af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder. Sagernes realitet angik i det væsentlige, om medlemsstaterne efter direktivet har pligt til at pålægge arbejdsgiverne løbende at udarbejde kønsopdelte statistikker. Højesteret udtalte bl.a.: «Direktivet omtaler ikke kønsopdelte lønstatistikker. Måtte det uanset dette antages, at der af direktivet kan udledes en pligt for virksomheder til at føre sådanne statistikker, kan der ikke være tale om en pligt, som påhviler alle virksomheder uanset størrelse, overenskomstforhold mv. Det er derfor ikke muligt under en retssag at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for en stillingtagen til HK s generelt udformede påstande.» 34. IHR DOM Nr. 195/2006 Forvaltning. Beskikkelse. Ligestilling. Erstatning. I juni 2003 blev stillingen som ambassadepræst i London slået op, men dette embede er en samarbejdsopgave mellem kirken o.fl. Der blev nedsat et særligt udvalg med medlemmer fra samarbejdsparterne og det blev bestemt at dets vurdering skulle være bindende. Udvalget indstillede SA, som er biskoppens svigersøn, til stillingen og han blev beskikket. SG som også havde ansøgt om embedet krævede at få det anerkendt at I var erstatningspligtig overfor hende i anledning af udnævnelsen. Der fandtes ikke noget som talte imod at biskoppen kunne have aftalt i samråd med dem som indstillede medlemmer i bedømmelsesudvalget at indstillingen skulle være bindende, idet han helt klart beholdt sin udnævnelsesret og var ligeledes ansvarlig for at udnævnelsen var lovmæssig. Det fandtes ikke at forvaltningsrettens regler om inhabilitet var blevet overtrådt på grund af biskoppens indblanding i udnævnelsen eller at en af repræsentanterne havde været inhabil til at sidde i udvalget. Der fandtes heller ikke at have været formel mangel ved behandlingen at et af medlemmerne ikke havde deltaget i afgørelsen eller at forvaltningsrettens undersøgelsesprincip var tilsidesat idet afgørelsen blev truffet uden at der blev taget hensyn til anbefaling som udvalget havde modtaget. Derimod fandt man frem til den konklusion at udvalget ikke havde iagttaget saglige synspunkter ved vurdering af joberfaring og videregående uddannelse hos ansøgerne.

16 16 Det fandtes at SG havde påvist at hun var at anse lige kvalificeret eller bedre kvalificeret end SA til at beklæde det omtalte embede. Det var fremkommet at ingen kvinde var blandt præster i udlandet og det fandtes ikke at I havde påvist at der lå andre grunde bag den beslutning at udnævne SA end køn. Det fandtes at der var tale om overtrædelse af 24, stk. 1 i loven om ligestilling mellem mænd og kvinder med udnævnelsen. I betragtning af dette og da det fandtes tilstrækkelig godtgjort at SG havde lidt nogen økonomisk skade herved, som I var ansvarlig for, blev hendes påstand om anerkendelse af erstatningansvar tiltrådt. Markedsføringsrett 35. NHR Dom Rt s Tilbakeholdsrett ved inntauing av feilparkerte biler. Markedsføringsrett Et selskap drev virksomhet med inntauing av biler som var ulovlig parkert på privat grunn. Markedsrådet nedla forbud mot at selskapet utøvde tilbakeholdsrett i bilene inntil det skyldige beløpet som påløp ved inntauingen ble betalt, markedsføringsloven 12 første ledd annet punktum jf. 9a. Høyesterett fant at Markedsrådet hadde adgang til å vurdere om tilbakeholdsretten var urimelig, men at domstolene kunne overprøve denne urimelighetsvurderingen. Markedsrådets forbud ble kjent ugyldig fordi tilbakeholdsretten ikke ble vurdert som urimelig. Selskapet ble ansett å ha sedvanemessig adgang til å utøve denne type tilbakeholdsrett. Menneskerettigheter Se dom nr. 53, NHR Dom Rt s NHR Kjennelse Rt s Skatterett. Etterfølgende straffeforfølgning. EMK. Plenumsak Spørsmål om ileggelse av 30 % tilleggsskatt for unnlatt levering av pliktig selvangivelse stenger for etterfølgende straffeforfølgning for grovt skattesvik. På basis av praksis etter EMK protokoll 7 art. 4, særlig en sak vedrørende svenske skatteregler, kom Høyesterett til at det er anledning til å reise straffesak for forsettlig eller grovt uaktsomt skattesvik selv om det først har vært ilagt administrativ tilleggsskatt. Dissens NHR Kjennelse Rt s Dobbeltstraff. EMK Etter overtredelse av norsk fiskerilovgivning i fiskevernsonen ved Svalbard ble fisketillatelsen til rederiet trukket tilbake. Det var ikke til hinder for inndragning av ulovlig fangst m.v., idet det var tidsmessig og saklig sammenheng mellom sanksjonene. EMK protokoll 7 art. 4 nr. 1. (Flere avgjørelser om straffeprosessuelle spørsmål, se under straffeprosess) Miljørett Offentlig rett Forvaltning 38. DHR Dom UfR 2006 s Forvaltningsret. Høring. Udtalt, at det ikke var en sagsbehandlingsfejl at undlade at foretage høring over ændring i

17 17 en indstilling fra den kommunale administration til det besluttende udvalg. I stedet for at indstille til dispensation indstilledes sagen «Til drøftelse». Ændringen angik således ikke faktiske omstændigheder og var uden betydning for afgørelsens retsgrundlag, og borgeren havde uanset forudgående drøftelse med administrationen ikke noget retlig partsinteresse i at få mulighed for at supplere eller korrigere afgørelsesgrundlaget. 39. FHD KKO:2006:71 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Offentligt samfunds skadeståndsansvar. Avtalsrätt Ett kraftbolag hade år 1959 till vederbörande ministerium gjort en framställan angående regleringen av Ijo älvs vattendrag. Enligt dåvarande vattenrättslag kunde regleringsföretaget verkställast endast genom statens åtgärder. Med anledning av framställan hade statsrådet samma år beslutat att på bolagets bekostnad börja förverkliga regleringen av elva insjöområden i Ijo älvs vattendrag. Kraftbolaget hade byggt fem kraftverk i Ijo älv och två av regleringsprojekten för insjöområdena hade förverkligats då forsskyddslagen (35/1987), som trädde i kraft , förhindrade ett vidare utbyggande av vattendraget för ökad vattenkraftsproduktion. Bolaget hade tillerkänts ersättning med stöd av forsskyddslagen men ersättningen utgjorde enligt bolaget inte full ersättning för förlorad avkastning. Bolaget yrkade ytterligare ersättning av staten för utebliven avkastning, dels av existerande anläggningar, dels av planerade men bortfallna investeringar. Bolaget hävdade bland annat att det mellan staten och bolaget hade uppkommit ett privaträttsligt avtal gällande reglering av Ijo vattendrag och byggande av kraftverk. Genom att stifta forsskyddslagen hade staten brutit mot avtalet att beredningen av forsskyddslagen varit bristfällig. Man hade underlåtit att utreda äganderättsförhållandena och lagens inverkan på rättsförhållanden som hänförde sig till bolaget. Detta hade lett till att lagen stiftats i vanlig ordning trots att den skulle ha krävt grundlagsordning. att forsskyddslagen kränkte bolagets äganderätt som grundläggande rättighet. HD ansåg att ett privaträttsligt avtalsförhållande mellan bolaget och staten inte uppkommit. Att vissa delar av Ijo älv intagits i lagen som skyddsområden skedde genom riksdagens lagstiftningsbeslut. De påstådda bristfälligheterna som föregått riksdagens beslut kan inte med hänsyn till omständigheterna tillmätas betydelse som självständig grund för skadestånd. Vad gäller bolagets krav som grundar sig på det argumentet att riksdagen vid utövning av lagstiftningsmakten inte skulle ha hållit sig inom ramarna för de rättsliga normer som gällde dess beslutsfattande konstaterade HD följande: Om tillämpningen av en lagbestämmelse i ett ärende som behandlas av en domstol uppenbart skulle strida mot grundlagen, skall domstolen enligt grundlagens 106 ge grundlagsbestämmelsen företräde. På detta sätt kan undvikas även en sådan skada som kunde drabba en enskild till följd av att lagen satts i kraft mot grundlagen. Skadeståndsskyldighet för en sådan skada som inte kan undvikas genom att tillämpa nämnda paragraf kan heller inte komma ifråga om beslutsfattandet angående stadgandets innehåll och lagstiftningsordningen inte uppenbart strider mot grundlagen. Frågan om lagstiftningsordningen med hänsyn till egendomsskyddet hade varit föremål för prövning i riksdagens grundlagsutskott. Enligt den utredning som utskottet hade tillhanda hade inga sådana privaträttsliga avtal ingåtts som forsskyddslagen skulle ha ingripit retroaktivt. Den i proportionen föreslagna ersättningsskyldighetetn var enligt stadgandena i dåvarande regeringsform adekvat och lagen kunde därför enligt utskottet stadgas i normal ordning. HD ansåg att bolaget inte heller framfört annat underlag för påståendet att ersättningsskyldigheten enligt forsskyddslagen skulle ha trätt i kraft uppenbart i strid med grundlagen. Lagen hade inte kränkt bolagets egendomsskydd på ett sätt som skulle kunna medföra ersättningsskyldighet. Talan förkastades. 40. IHR DOM Nr. 145/2006 Forvaltning. Fisketilladelser. Viljesbestemt pant. BE og BJ krævede anerkendelse af at I var erstatninsansvarlig overfor dem på grund af

18 18 skade, som de mente at have lidt da Fiskeristyrelsen godkendte overførsel af fiskeritilladelse i erhvervsøjemed fra fiskeskibet S til fiskeskibet E. Med Højesterets dom i sagen nr. 106/2006 blev overdragelse af fiskeritilladelse fra S og registrering hos F over til E dømt ugyldig under henvisning til at bestemmelserne i 3, nr. 4 i lov nr. 75/1997 om viljesbestemt pant ved overførsel af fiskeritilladelse ikke var blevet iagttaget. Det fandtes tilstrækkelig godtgjort at BE og BJ havde lidt skade og at de var berettigede til ifølge 25, stk. 2 i civilprocesloven til at fremsætte et anerkendelseskrav. Derimod kom det til prøve hvorvidt F s bestemmelse om at give samtykke til overførselen havde været i strid med lov nr. 75/1997. Retten kom til den konklusion at ifølge bestemmelsen havde det været tilstrækkeligt at indhente panthaverens tilladelse for overførsel af fiskeritilladelsen, men det forelå at overførselen af tilladelsen til E skulle blive permanent. Eftersom panthaverens samtykke for overførselen af fiskeritilladelsen ikke forelå da F godkendte den, fandtes afgørelsen at have været behæftet med mangel og at den havde været retsstridig. Retten fandt at BE og BJ havde måtte kunne stole på at F, som ifølge loven skal registrere og godkende overførsel af fiskeritilladelser, havde iagttaget alle forholdsregler angående overførselen i dette tilfælde. I betragtning af dette og iøvrigt under henvisning til herredsrettens præmisser blev dennes konklusion stadfæstet, som fastslog I s erstatningspligt. 41. NHR dom Rt s Tingsrett. Forvaltningsrett. Erstatning for tapt sauebeite på grunn av ulv Vedtak som innebar at sau på ubestemt tid måtte holdes borte fra et rovdyrtruet beiteområde, kunne ikke hjemles i dyrevernloven 24. I realiteten var det naturfredningshensyn og ikke dyrevernhensyn som var årsak til at beiteforbudet ble stående. Dette falt utenfor dyrevernslovens ordning med offentlige pålegg for dyreeierens regning. Erstatningsansvar var erkjent så sant vedtaket ble ansett ugyldig. 42. NHR Dom Rt s Tilbakekall av advokatbevilling Spørsmål om gyldigheten av advokatbevillingsnemndas tilbakekall av advokatbevilling etter domstolsloven 230 første ledd nr. 1 («uskikket til å drive advokatvirksomhet») overfor en advokat som i en årrekke hadde forsømt sentrale plikter overfor tilsynsmyndighetene. Forsømmelsene var også dekket av mer spesifikke bestemmelser i samme bestemmelses nr. 2 og 3. Høyesterett fant at pliktforsømmelser som var omfattet av nr. 2 og 3 også kan danne grunnlag for tilbakekall etter nr. 1, men at terskelen for anvendelse av n.r 1 er høyere. Vedtaket etter nr. 1 kunne ikke opprettholdes fordi det først burde vært forsøkt med tilbakekall utelukkende etter nr. 2 og 3. Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett 43. FHD KKO:2006:102 Pant. Penningkrav. Preskription. Skatt A och B hade givit sina bostadsaktier i pant till skatteverket som säkerhet för ett aktiebolags skatter och till dem anknutna dröjsmålspåföljder. Skatterna preskriberades i slutet av år 1996 och år Panten som A och B givit svarade inte för de dröjsmålspåföljder som beräknats på skatterna för tiden efter att skatterna preskriberats. Se dom nr. 40, IHR DOM Nr. 145/2006.

19 19 Se dom nr. 35, NHR Dom Rt s Passivitet Pengekravsrett Cesjon Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett. Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet 44. DHR Kendelse UfR 2007 s. 857 Strafferetspleje. Inhabilitet. Medvirken som dommer i en straffesag, hvor en tiltalt straffes for mandatsvig, medfører ikke inhabilitet i en ny sag mod samme person om andre mandatsvigsforhold. Partsevne. Rettslig interesse. Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål 45. DHR Kendelse UfR 2007 s. 718 Strafferetspleje. Navneforbud. Ved hovedforhandlingens begyndelse ophævedes et tidligere nedlagt navneforbud vedrørende fire tiltalte for forsøg på terrorisme. Højesteret udtalte, at samfundsmæssige hensyn i sager af denne karakter begrunder videst mulig offentlighed under hovedforhandling.

20 20 Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen 46. DHR Dom UfR 2007 s. 377 Retspleje. Værneting. Der var tvist om, hvorvidt et dansk selskabs køb af aktiepost var indgået med et svensk selskab som indkøbskommissionær eller fuldmægtig. Sælger, et andet dansk selskab, anlagde i Danmark sag mod såvel den endelige erhverver byggende på, at mellemmanden var fuldmægtig, og mod mellemmanden byggende på, at denne var indkøbskommissionær. Højesteret udtalte, at en stillingtagen til disse krav forudsatte en afklaring af, om forholdet mellem mellemmand og endelig erhverver var et kommissions- eller fuldmagtsforhold. Kravene havde en sådan indbyrdes sammenhæng, at det var ønskeligt med samtidig pådømmelse for at undgå uforenelige afgørelser ved særskilte søgsmål mod henholdsvis endelig erhverver og mellemmand. Mellemmanden kunne derfor i henhold til EF-Domskonventionens artikel 6, nr. 2, inddrages i retssagen her i landet. 47. NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s Sivilprosess. Verneting. Luganokonvensjonen Saken gjaldt rett verneting for tvist om krav på provisjon i agentforhold, Luganokonvensjonen art. 5 nr 1 («det sted hvor den forpliktelse tvisten gjelder, skal oppfylles»). Kjæremålsutvalget la til grunn at vernetinget måtte bestemmes ut fra hvilket lands rett agentavtalen hadde sin nærmeste tilknytning til. Etter utvalgets syn var det viktigste moment ved bedømmelsen hvor agenten har sitt hovedkontor, og hvor agenten driver sin virksomhet etter avtalen (i saken Norge). 48. NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt s Sivilprosess. Verneting. Luganokonvensjonen Krav mot et dødsbo i Norge om oppløsning av et sameie vedrørende en bolig i Spania ble ikke ansett å gjelde en «tinglig rettighet» etter Luganokonvensjonen art. 16 nr. 1 (a). Søksmål anlagt ved dødsboets verneting i Norge skulle derfor ikke avvises. 49. SHD Beslut NJA 2005 s 652. Processrätt. Verkställighet. Bryssel I-förordningen. Sedan hovrätt på begäran av part beslutat om verkställighet av ett icke lagakraft-vunnet utländskt beslut enligt Bryssel 1-förordningen samt motparten hos hovrätten ansökt om ändring av verkställighetsbeslutet, upphävs det utländska beslutet, i följd varav även beslutet om verkställighet upphävs. Undantagsregeln i 18 kap. 3 andra stycket rättegångsbalken att vardera parten skall bära sin kostnad i rättegången har inte ansetts böra tillämpas i denna situation. Lagrum: 18 kap 3 rättegångsbalken. Jfr Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel 1-förordningen) artikel Vitner 50. SHD Beslut NJA 2006 s. 520 Processrätt. Klagan över domvilla. Motförhör. En hovrätt har avvisat frågor under ett motförhör med ett vittne. Med hänsyn till att frågor får ställas inom vida ramar under ett motförhör har hovrättens beslut kunnat ifrågasättas. Avvisningsbeslutet har emellertid inte ansetts ha inverkat på målets utgång. Voldgift Andre spørsmål

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

TILLÆG BETÆNKNING OM KØB PÅ KREDIT

TILLÆG BETÆNKNING OM KØB PÅ KREDIT TILLÆG til BETÆNKNING OM KØB PÅ KREDIT Om udlejning af løsøre Afgivet af det af justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg Betænkning nr. 876 1979 Ju 00-57 bet. ISBN 87-503-2927-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU s regler om pensionsmæssig

EU s regler om pensionsmæssig NFT 4/1994 TEMA AIDA EU s regler om pensionsmæssig ligebehandling AIDA S nordiske kollokvium, Rungstedgaard d. 9.-11. marts 1994 Hovedreferent 1: Direktør, cand. jur. Søren Rasmusson, Tryg Pension Hovedreferent

Læs mere

Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov

Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov 195 Torsdagen den 20 augusti 1981 kl. 9.30 Gruppdiskussion Stiftelser och fonder utveckling och lagstiftningsbehov Referat, se bilaga 10 (del II, s. 113) Debattledare: afdelingschef ANDERS TROLDBORG, Danmark

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

Betænkning om kuratorsalærer m.v. Afgivet af det af justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg

Betænkning om kuratorsalærer m.v. Afgivet af det af justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg Betænkning om kuratorsalærer m.v. Afgivet af det af justitsministeriet den 30. april 1986 nedsatte udvalg Betænkning nr. 1086 København 1986 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6465-0 Stougaard Jensen/København

Læs mere

RETTEN TIL FOTOGRAFI SKE BILLEDER

RETTEN TIL FOTOGRAFI SKE BILLEDER Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Tlf. (01) 122517 UDKAST TIL LOV OM RETTEN TIL FOTOGRAFI SKE BILLEDER MED TILHØRENDE ANMÆRKNINGER UDARBEJDET AF DEN AF UNDERVISNINGSMINISTERIET

Læs mere

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Innspill til diskusjon til møte i Nordisk Ministerråd for Arbeidsliv 10. oktober

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet:

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet: ANDRA MÖTESDAGEN. Fredagen den 2i augusti 1951 kl. 10 f. m. Förhandlingarna fördes å två sektioner. Sektion I sammanträdde i Konserthusets lilla sal och sektion II i dess stora sal. SEKTION I. Under ordförandeskap

Læs mere

Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35

Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35 Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35 1. Indledning 1.1. Baggrund og indstilling Højesteret har den 22. december 2004 afsagt dom i sag

Læs mere

De sagsøgte tilpligtes in solidum til A at betale kr. 1.044.666,- med procesrente fra den 15. januar 2009 til betaling sker.

De sagsøgte tilpligtes in solidum til A at betale kr. 1.044.666,- med procesrente fra den 15. januar 2009 til betaling sker. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. april 2011 i sag nr. BS 32C-1356/2010: Ligebehandlingsnævnets sekretariat s.m.f. A, B, C D E F mod 1) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway -Sweden (SAS-konsortiet)

Læs mere

ÁRMANN SNÆVARR FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMKVEMSRET

ÁRMANN SNÆVARR FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMKVEMSRET ÁRMANN SNÆVARR FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMKVEMSRET FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMKVEMSRET Af ÁRMANN SNÆVARR I. Hovedgrupper af tilfælde, hvor det vil blive aktuelt med samkvemsret I dette indlæg er hovedvægten

Læs mere

I. UTOMPROCESSUELL RÄTTSHJÄLP ÅT MINDRE BEMEDLADE

I. UTOMPROCESSUELL RÄTTSHJÄLP ÅT MINDRE BEMEDLADE SEKTION B Under ordförandeskap av professor Ragnar Bergendal behandlades ämnen: I. UTOMPROCESSUELL RÄTTSHJÄLP ÅT MINDRE BEMEDLADE (Se bil. IV) Referenten, advokaten Wilhelm Brodin (Linköping): Ärade auditorium.

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv af Adjunkt Nina Dietz Legind 1. Indledning Bank- og sparekasselovens 41 a regulerer i et vist omfang privat kaution

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 7. juni 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Kinna Eidem (kst.)). 18. afd. nr. B-559-11: A (advokat Noaman Azzouzi)

Læs mere