'l fi, Inlderlrt Oll ~lini'lrr,rl for l1(ul~e dqunrter.,\!lled hxpedttlonary

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'l fi, Inlderlrt Oll ~lini'lrr,rl for l1(ul~e dqunrter.,\!lled hxpedttlonary"

Transkript

1 6. Juni. nger SOCAL-DE1OKR"-TEN ~ i af vl~c Varer til de Tlflæg til Bekendtgørelse Nr. 35' af 20. November 1944 om Udlevering af Kobekorf til Manufakturvarer; f l D~ H~nllold Handclsrnlnl5t~rlet5 Bekrndtgø~ %';'r r~m- 20 'No~emb.r 1944 "dlcvc~dc l{cb~kort Ul Man"ta].:\"n~~. ~kendt- Priser D. v..."'te l.<j\".rende Prs ~kjomhedu nledu der ndeb. med modt.s'" broglde gade 49. dgsaede. Kr.. kg 23 Kr.. kg Q Kr. k Kr. k K lu. Kr. n " 0211 ~ triens d~ies Gyldl!!ll~d ord (ndkøb at.'(onut0k:rlln-~r o! <!rn k~:esva;;'5 Omsrotg~lse omllandlrdc ~rt 10n.~t at d~r '~_ke rrr;;"~~/ 1945 om Ændring "f'!;~~f:'(~;: :/j~. ~~7:i.!:ri9~g:~';;.d~r~~tl1c Forbrugsotgirter-m. nl. Jtr. Lo"o"on!mn!'l' :Sf ;l2:l ol 2.3. Oktober!lJ!.... vendes 'cd f 2. De nf Monu(nktnrhøndJrre modtngne hobekort kon and Reglerne lndbetaljn af Onuætnlnll~ntgm 0-crcn5st~mmeJsemc t n~~ hondlere. f ti B~kN'dt!l0... Je Nr. 351 nt 20. NO\'embcr 1[144. )anu. o ut enet der hllr ndbetalt ni dem ponh"j]ende Oms:tningsatgift tl. Til t~~ nd~ klin ndtil L'd.'!n!!rn l\'1\'crnber Jtl 15 faa de modtagne hllbe lo.t med de pnllhdendr Belnb Hdkommende Toldknm.mt~4_ J 3 Denne Bekcndtllorde trn.'der rort drn l. Jun'.. Beke~dtgørelse vedrørende Levering af Varer m_ v. til de alllerede Styrker i Danmark. ( Medfor af Lov l\'r. 15S at 29. Mart! 1943 Om crhven'~okonom!ske F"oransteltnlnger Yotdorsynlng m. ". jfr. LO ojlordning. Nr. 91 of 9. Mar!..'! Hl4.'i og Lov Nr. 4;2 nf 28. November 1942 om Prser m. v. jfr. Lovanordnng Nr. 352 n 21. November 10H fastsættes efler Snmrnnd med Ud"urlgsmlnJslcrlct og "lnlsterlel for Lllndbrug og Fiskcri og.. Over ensstemmebe med do med Supremo HClldquarlers Alled ExpedltlOnory Fortes (SlAEFJ trufne Afloler llcfl'cd folgendc: f 1. Stk. 1. Lel'erlng ur Yarer til Brug for Afdelinger af de lj\!erede Slyrker DanmHk herunder Luft- og -'/oricenheder kan finde Sted. nnnr skrllulg Tllladdse hrrlll hvert ~nkel1 Tilfælde forejjggcr fra Udenrlgsmlnlsterld (L"dcnrigsmlnlsterlcts Kontor for srer!lge Handelssager Adr. Skt. Annli! Plads 28 Kobcnhavn KJ. Lel-erandorcrne er pligtige at underkaste sig Udenrlgsmlnisterlets Afgørelse med Hensyn th Priser og LeverlngsbeUngelsu. For 5allvldt nll~nnr rationerede Ynrer tjener Udenrigsmnisterets LeverlngstJl!adelse tillige som TJladebe til Udlevering af de paagældende Varer uden Afgvelse af Rationcrlugsmærker. Stk. 2. Betaling for "arer le\'eret Overensstemmelse med l-"orskrutune Stk. l sker gennem Udenrigsmfnhterict CheCk pna Danmarks Xs!lonalbonk. Stk. 3. Canset foransialende Bestemmelser kan de allierede Styrker paalrzngende Tltælde hvor Salgsbeløbet kke overstiger 100!{r" undtagelsulis ndkøbe "arer mod kontant Betaling. og Le\'erancen kan i disse Tlfll'lde linde Sted uden Tilladelse fra Cdenrigsmlnisteriet. For san lidt angaar rationerede \"arer skal der i de delte Stykke omhandlede Tlfælde afleveres Ral!onerlngsmll'rker O\'erensstemmelse med de herom gældende almindelige Bestemmelser. '2 Bestemmeberne 111 finder tjlsvarende Anvendelse paa Tnmsporlog TJenesteydei!er og lignende. for ual dt der ikke med Hensyn til Ydelser.f den paagældende Art til de alherede Styrker lloatte være udfærdiget særlige!"'orskrjtter gennem indenrigsministeriet eller ArbejdS- og Soclalminlstenet. f 3. Bestemmelserne f 1 kommer kke til Anvendelse paa '{ld Flæsk og Varer tilvirket heraf (hccunder dog kke Konserves) Smor Ost' M'elk og an(ire MeJerprO?ukter Æg }{orloocr og FJerkr~: Med' Hen~n' Ul L~vrlngl af (il!~c 'arer til de afljerede Styrker henvises t! Landbrugsm n ster cl Bekendtgllrelse at Dogft J 4. Salg pf ratonerede Varer H de enkelte Officerer eller Solduler æld"~g kun kuli finde Sted mod y ' d~111 (lh'rjng~/j];crkcr Overelustemmelse med de herom 8 n c ge lejtcullnel5er. ~ne:e~rend~ :: d~ lljlrrcr!l' Styrker her J.~lldet ' Jfllndl'l.~mflli~lprJ~J den 31. JUaj 19J5. Bekendtgørelse angaaellde PosUorsendelser til Udlandet samt færøerne og Grønland Fr. 04 med TJndH/j' (ien') Juni k ' umt F;.."e tjg flrønlollc.l 'R~nlrdn' all rlrr modtllgrs Post Ul Udlondet TJ f*rø~flf G"llland blnnd Nor e S "1m hidtil. r~vfonenrll'lvr Hl N fæ og verjge kan mod lages POit Bekendtgørelse vedrørende Lev~r ~:nmark: allierede Styrker l t943 om rhvervlokonomlskll or A 1-01' Nr. 158 :!!l. ).1" L'vllnordnlng Nr. 01 lt 9. Man. ' F HnsløltnlnllCf." 1 mv)r. 'Lv " Vare ors~n'"." H~'> om Priser m. v.) r. 'ulord_ ];:5 og Lov Nr.' t72 ~128. r-;ow:"bef ts-;"ttr. efler Salllraad lled Uden_ n ';o.;r. 3:.2 of 21. "o'en~l>cr H~. r ns ndustri og sofar~t og Over_ 'l f nlderlrt Oll ~lini'lrrrl for l1(ul~e dqunrter. \!lled hxpedttlonary ~::::~llmel5e mrd de nlcd Supren1C. ef~l ellde Desf01mclsc.r. Forces (SilA EF) trufne Aftaler hen~~ \T~Cr herunorr Luft- og Murlne_ Til \fdcllnlct af de lllierede.t- g'flresk-.nmt Varc.r tilvirket d cnhede~. Domnork mao LC\'edn~la_~:~Orot~ukter Æg Kartofler og Fjer_ heraf. Ost Smor. "lk og.and re : e~ r~~slillet al de næ\'nte Varer - kun kl"ll! _ herundct dog kke honsef\cs t lende Bestcmmelser. /lnde Sted nndh lgllogelse af nede d"' " "er\'cs mna kun finde Sted LCl'crUlg. n an d re. Yarer. herun r er L"dcnrigsmilllstcnet " '. r. H an d e s- efter forud ludhentcl rliladcl5e rad t mlnl.ledets 13CkCnt.ll gorelsc af D?~ a~i~~edc St)'rker al de l Stk Levering ~\rde l llger 11 e af de i Bilag 1 ud for hver enkelt omhnndlede Vorer nwo kun forellge. Le\'erlng niall kun findc Sted mod Varegruppe omhandlede Leverando~:t Stand ni 2 enslydende BesUHngs_ Afle\'erlng udfyldt?g undersk" Offlter der paa de aulorede Styrkera sedler forsynellllcd h-llenng n en Vegne modlager Vnrerne. 1 ne saadnnne der er udfærdiget Som gyl(tlge Br5tililngS~~ler u'~~l~~n~t~riets Fornn;tnltnlng (Formular pan Blankeler tr)'kl verl cnn. l edlens Tekst medmindre 80). Der mon kl!o forefindes Rellels~[.1 B~Stl~lr~i~~rmyndtghed' og lorsynet de er foretaget lf \ed!wlllllen(\o l Jere e 'B l' "ssedlerne k P ' HH' l'ke oplores pa es J. rned Unders r. rser l ' B t"ll' edlen opforte K"antUln Lo\'erllndoren skal pase. al det p.aa es O ss Varer iloje svllrer til det t~\'erede h.\'antum V"rer.. 3. Betaling ll kle fordres euer modtages direkte fra de allierede Styrker. Nnnr Leverancen har lundet Sted. skal Leverandøren t! det l 8110g 1 ud for vedkommende Vnregruppe anførte Eksportudvalg ndsende det ene Ekselllplar nf Bestillingssedlen sammen med en specificeret af Leverandøren bekræftet Fllktura. Der skal udfærdiges cen Fakturo svarende til hver Be.stlli.lngsseddel og de pao Fakturaen anførte {\'onla Varer ska~ stemme nqjogtlgt med de paa Bestillingssedlen anrorte. Fakturnen skal mdeholde saadanne Oplys_ ninger som er nodvendlge til Bedømmelse af de beregnede Priser. 4. San sllrrl del paogreldende EksportUdvalg efter Modtagelsen ar de 3 omhnndlede Dokumenter hor konstateret at den stedfundne Le"e~ rnnce er Overensstelllmelse med de gældende Regler herunder ogsaa for saa vidt lngnar Prisberegningen. afregner Eksportud"nlget med Leveran_ doren Check pa Danmarks Nntlonølbank. Udvalget er berettiget Ul i Beløbet at fradrage et AdndnistratioDsgebyr hvis Størrelse fastsættes ar Ministeriel for Landbrug og Fiskeri. 5. Leverancer. der sker Ullder agttagelse af foranstlaende Bestemmelser kan - ~elv om vedkommende Vare er rationeret - finde Sled uden Modltfllelse af Rationeringsmærker. 6. Levernncer af rationerede Vnrer til enkelte Ofllcerer eller Soldater m. v. tilhorende de olltercde Styrker her i Landet kan kun flnde Sted mod Afleverhig af Ratlonorlngsmærker Overensstemmelse med de beram gældende almlndell!le Bestemmelser. 7. Ved Leveroncer soavc! Ul Afdelinger af de herværende allierede Styrker som til (1lues enltclle Officerer eller Soldater m. v. s)(nl do ror Sulg paa HjemmCflarLedel gtoldende Prlsbestemmelscr samt snndnnl10 Prisbe8lomrnelser der særligt mantte blive fastsat for omhandlede LeveraM:W' nllje overholuel. LUldbrugsmlnlstcrlcl.. den 91. naj HH/). Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Neden~lnncndo Priser o~ AVAncer laa _ uall5ct tidligere mlga8ede Aftnler Ofll højere Priser eiler A\'1H'ef _ kko o\'crsk.rldcs. Hellebe.RS (l~r. pr. Sko) NrOoo-oO Nr.0-2 Nr. 3-5 Nr. 6-9 orlf~ m~n.~...".... { 1~!.J_Ct~~~n~. '.r;derl k5bng

2 Bord 'ø/nln- Venø al de Lønd. Jollen orpøet er ca. ( den ringen.g. l"rlng nstre kraler a.300 s af A n Pd aøde rdisk ende!ske yske vereller om spekt u nne aver. jsted ark 'sfest og æ de blev en jd~n glvikre anog ~e t o lært lles fan ettes eget ri g t man oran n ejde den. sted blev ~ra~ nske iden al al tiske rask gene allen e nne krati enes me iklaerfor >olk. er i elde J ng. e og mle. aver mark illid l. e h l for- Vl'/cn rll ljøll/l/i\\"" '".-- Ntelsclls ejendom Semt> re1 e res o' udvidet og dølla vedtageli Up SkolelHjVllget lorelall - Beøtgllgel'c al Beretning ang. d t Centnløkolen lor eventuel! n rfnln af Le/llehed lor en Sko e- li Henlagde" nd der evenr:~~lkllll bygges den nordll8 11e Snde al veslre Pløj. _ Sn Bel'lærtng fra Beboerne Lyngø Slallolløby om Nedlæg' nlng al Kanlen anbefaledes pall de sædvanlige Bellnge[ler nur den fereø gennem paa begge Sider al Oaden fra Skolens Orund 1/1 Chr. Thomena Ejendom. Der forelu en Henvendeløe fra- Beboerne Helligkilde som misbilligede øt Tværdalvejen var r kkel tbøge som Beredøkabss~belde. Nr. 4 da den ved Beskæfl gelsespl8nens U d af bejdelse var vedtaget som Nr.2 og havde slor Betydnng som Skolevej for Sernene fra Helligkilde til Centralskolen. J M e d g 8 r d paatalle den M8~d'e Tværdaivejen VBr blevel behandlet pa_ ved del sidste Møde fordi der var indsendt en Adresse fra Beboere i Semb-Styve1. Det mulle da være Beboerne i Helligkilde der havde mest nteresse i denne Vels Parbarhed. Han anbelalede at den rykker op som Nr. 2 gen. Henvendelsen toges til Efterretning. _ Bn Udstykning fra Chr. Tolt Jeslrup til Holger 8mil Hansen sm. Steds anbefaledes. L..t J.d. atter tlll.dt. fol.e:e en PoJltJmeddelelse er Selllads med Lystkuttere Motorb88de og Ro fartøjer nu tilladt i P/orden fra Hals 111 Thyborøn. Foreløbig maa man dog kke ga8 om Bord ejler fra Borde paa Kyslen. men kun i Havnane ved Limfjorden. Sølvbryllup kan Torsdag d. 7 ds. fejres af O vergendarm Anton S k k e o"g Hustru Sønderborg. Anton Bakke der er Søn af afd Odr Niels Bakke Skjoldborg har i et h alvt Asr siddet Prøsle vlejren. Oeo lorulykkede 0 serildbo fundel. Mandag eftermid dag ved 16 Tiden fa ndt ma n i 0 slerlld Fjo rd Liget af den forulykkede H andelslærli ng Svend Jørge nsen Ma n havde til Mandagens Bltersøg nlng hll ael en Motorbaad fra Amtoft til Stede. 26 Aer ved D. S. B. Stallonsbet/ent N. C. N i e s e n 51 0'rring ken d. 16. Juni fe/re 25 Aars l u bjlæum ved Statøbanarne. Til Doroholm-odsamlingeo bar vi yderligere modtaget; Hustømrernes Fagforening 50Kr. lait Kr Laodm;oero. ved Drag_bæk lage. op. Morgen paabegyndes Optagningen af Landminerne i det tyske MllltæromTaade ved DraRsbæk. Arbejdet foregasr hver Dig l Tiden KJ og l delte Tidsrum v Oddesundlandevejen ra Dragsbæk til Tilsted Smedje være spærret for Gennemkørsel. Pærdw selen henvllea til Vejen gennem Tnsted By. Nur Minerne er taget op kan man fjerne Plgtrlldsbælterne og r Struer. Gymnaslet. Uland! de ljenlløtclnlitllld der el _ lor Tjeneale Nl~1l8 derea ~~;~:ltd under Belællel1f'n bliver "1 er Reklor!! n o U n: un d er ' Lærere ved Struer lalsq:ymn".lm_ OaardudstyknloR l V. Vandet. Støtens Jordlovøudvalg har al Mads Møller Srlk.en købt Ager~ holmglllrd V Vandel hvis Avls_ bygninger nedbrændte Kr. Hlm melfartsdag. Pr.8en er Kr. Areal 25 Ha. Hartkorn ca 4 l/t Td. Der medfølger 50 Tdr. Sæde~ korn og ;\1arkredskaber men der mod kke Besætning og Avl Det er Hensigten at Oaarden skal udstykkes til tre nye Stat. husmandsbrug til 1 April 1946_ 46 Ejendomme paa Hanstholmen nedrevet. Hvis ikke de øvrige Huse repareres falder de sammen. Der blev i Mandags foretaget en Optælling al de H"se S-:lm Tyskerne har nedbrudt paa Hansi holmen og det viste sig/ at det hit drejer sig om 46. A d1sse laa de 36 l Hansted Sogn men51 de øvrige O var landejendomme i Pugdal Baun og Pebbented. Hvis ikke Kapitulationen var kom men vilde sikkflrl endnu liere Ejendomme være bleven raget ned Tyskerne skulde jo ødelægge Vær~ dier saa længe det var dem muligt S pø rgsmaalet o m hvornaar det vil være muligt lor H an8tedboern~ at vende tilbage til derel Hjem er naturligt nok tor dem et a l Tiden s største og det h lev ogøaa berørt ved det politiske Møde i Ræhr i Mandags hvor Landstingsmand Henry Hansen talle. formanden for Tømrernes Fagfo rening Mariu. P e d e r S e n spurgte Landslingsmanden om han ku nde sige noget om hvdd der skulde ske med H ansted. om der fo rtsat skulde være Militær anlæg eller om BE' lo lkningen - som den baabede paa -- igen kunde flytte tilbage og om H avnen vitde b live fuldført. H enry H a n s e n svared e at d el var hans personlige Tro al Hllvn e byg nin ~e n.ilde blive lort8al m en Sagen h avde endnu ikke været d røltet pau Ri gsdagen siden Kapitulalionen. Un der Besætlelst8' tiden blev d er paa Rigs dagen til ken~egivet a l H anslholmhavnen skulde gøres færdig men noget h elt bestemt kunde inge n i D ag vide - ikke engang Ministrene thi end nu vidste inger/ hvad d er skulde ske med de militære Anlæg p aa Holmen. Dette vilde vi ikke selv komme til at afgøre idel dine Anlæg foreløbig s orlerer under de allierede Magter. Natur igvis ønskede vi helst det hele s l(tjfel saitledes at Hansted ige n kunde blive en fredelig Fiskerby og man haabede at dette vilde blive Resultatet og i &aa fald skulde de stedlige Arbejdere have Bnte Ret lil den BeslueJligeløe der herved vilde kunne bydes. formanden lor Hantted Lejerforening Sogneraadsmedl. Marius M ti d a e n udtalte bl a. al det jo var Beboernea højeste ønske at mulle!jytte tilbaa:e men det au ikke ud ii al delle forel.big kunde ske. midlerjid s kulde der Allenen hju"r /"'"." ~... " Mu.!i: laurhø Chrislealen luer &-ya: l polen. Thistedboen L.ur. Hol.m. """ aen er ølhgeve! kke on ~.lt'døflmllk endnu_ lian var ih" d blandl de Daflskere der ~:nd.gli vend le hjem ra PanQ:eltjre. Men gen~em en m.. 1 ra SluUho!-Le.)reo ~.enr~ Jacoba en Aalbor(( har P.mlhen Thi.ted erleret al Laurilø ligger pu et Lsnrf't i Polen. Han har halt 'fylu./ men for en Uge Oerel da Henry Jacob.en.ids! hørte noget til h.m Vir han i Live og var Pibig l lommen over den kriti.ke Periode V m [)el venles derlor al han Himlen al en Maaned. Tid k.n vende under hjem til Danmark. maa o Del var e:lrakb elter Clere Kommunistloven. Vedtagetu d Laur Christen~en ble~ arresteret. \t~~i. Hlln sad ca. /. Aar bygge lejren og - efter at Tyskerne havde overtaj(et Magten - blev Oanm han sendt til Stutthol sammen dem med de øvrige arresterede deres munister. Handl -paa Polk April der Aften: KJ. 19 : L. B.Eftersyn i Tbi6ted. KJ. 1930: Hvemøde i Torp KJ ; Pslætealrel; "Dronningena Eløker". amerikansk P.rvefilm med (lelte Dav\a og Errol! Flynn KJ. H15: Royaltestret: øvensk Film Ny Præsle;odslilling. Efter hvad Morsø Socialdemokrat erfarer har Kirkeminister Sørensen knserel ndstillingen til det ledige Sognepræstembede i Nykøbing Sagen kan nu ventes tilbage iii Menighedsraadet til ndstiuin~. Der er som sket del at den som Nr. ind stillede/ Pastor Siegumleldt Hassing har trukket sin Ansøgning tilbage. FødH'adage. Phv. Bygmester Avlsbruger. Mads ø 8 t e r g a a r d Nr. Alle. Thisted. fytder Tirsdag d"; 12. ds. 85 Asr. - PruEløeMarie Skaarup borgvej Thisted fylder Trsdag d da 7U Aer. Hummerfiskeri i HaDsted. Hanstedliskerne er saa smut begyndl at genoplage Fiskeriet fr. de gamle P ladser Nogle al dem der bor i Ræhr h ar faaet Tilladelse til at bringe deres H ummertejner ned til H avnen h vorra TejneJ ne skal sæltes ud Uden s æ rlig Tilladelse kan ingen laa Lov at træde Pæstningsomraadet. En Hmk forsvinder. disse Dage fjernes pladsen Thisted den. taar langs Grunden at der skel Portov bvad er haardt Uroliie Soedsledboere i Tre unge Snedsledboere var Alles i Thisted bleven en D el skænkede og de opfraadte udæskende over ler nogle kæmpere. Delte førte til at kom lil Spirituøpr.ve dumpede og sledles til Hvile i Arresten. de i formiddaaa slap ud var meget mere medgørlige. Huodekrlr Tbisled. Politiet i T hisled har indledel ed Aklioll mod d~ leaguendt lom heller ikke er Soraerne. dans~ blev j de var var t og b fore~ være D mar.

3 om Belydning. er. Sogneraad Mede. for dan edes 25 Kr 20 og O Kr. M. Jensen a' Arbel' forelaa else a selv skal da delle Ord- Kommumellem og Prævedlogei. 'ndreten Skoleder evennordligsle na.r begge Grund!OCAL-D!!MOKRA 1T.'N. derefter kan den Jord der nu pall redle Allr iglzer øde beo.luer dyrkes. Men desværre kan den vel kke blive udnyllet i Sommer. Fem Marioevætere til Thisted. Pem af de i Struer Marlnevæglere fra Thisted er bleven overfer! 1/1 Thisted hvor man skal have dem afbert j Porbindelse med andre Sager. Det drejer sig om Friedrich Hansen Mads Cbr. Samuel And. Nic. Hillerup Johs. Kjeldgaard og Svend Aage Barlb. De blev alle i Struer fængslet 11/ 12. Juni og inden Udlebet af denne Prist skal de slts88 for Retlen j Thisted. Huodstrup Sogneraad har holdt Møde. - Nordthys Husholdning.forening Jln!iøgle om Tilskud lil et Sykursus i Hundsirup og bevilgedes Kr. pr. Time. - K F U Ms sociale Arbejde bevilgedes O Kr. - Del vedtoges at tegne sig for.nørden s Skoleabonement for folkeskoler. - Det vt'dtogea at lade Kom. munens Vejvisere male. - Nogle Tilllyllere saltes i Slru.r.Oymnlsiel. Blandl de Tjent:stemænd der er fritaget lor Tjenesle All:ns deres forhold under Belællellen' bliver undersø~t er Rektoren og tre Lærere ved Slruer St.tlgymnuium. OurdudSlykDiOK i V. VDdel. S. len. Jordlovsudvalg ht a' Mad. Møller Erik.en købt Ager. V. Vndet hvl. Avl.- nedbramdle Kr H Pr/um er Harlkorn Cl. N geres noget ved Husene der slur med aabne Vinduer og Døre og er temmelig lorlaldne. Hvis der ikke snarl blev loretaget standsællels:e vilde HUllene simpelthen falde ned. Lejerloreningen havde i den Altledning henvendt sig til Amtmanden der lader Sagen gaa videre til [ndenrigsministeriet med Ønsket om at Hanstedboerne msa Lov at Hylle hjem. Det kunde jo lade sig gøre al ly le nogle Barakker ra Ræhr derop hvia der i BegYRdel8en ikke var beboelige Huse til dem alle..jeg Landatingsm Henry H a n e n bod lovede at han i København skulde søge at faa denne Sag fremmet bedst muligt. A borg Byorkeater Thisted.! for Det er i Morgen Aalborg By-Or-! ~or kester kommer til Thisted lor t Koncert i Thisted Muslk.loreniDg. Mind 610re Symloniorkester beat.. t Strygere Træblæsere Messingblæsere og Sligværk. Ved Koncerten der begynder prrcis K ps. Hotel.Aalborg- spiller Orkestret et Plr al skønneste kllssiske Hovedværker og en "de'ing nonk Musik hvor Vlollnlalen Herman Kjær Jensen lom Solisi frem lører Job. Svendsenll bekendte Violinromlnct. "ttenen lutter med en Afdeling dlnlk MUlik. llurils Cbrlste.seD ligger syr i Polen. Thllledboen Llur. Holm Chri atenlen er alligevel ikke kommen til Danmark endnu. Han var ikke med blandt de Oanskere der Send'R' vendte hjem fr. fanreltjre. Men men ra Jacob.en "bora ThlSl.d t

4 " o r Udvalg e Silke mukke rømper svære PER. fra Paa Grund af Optagning og Spræng ning al Landmlnelellel i Tilsled er al gennemgaaende Pærdoel forbudl pia S lrækningen ra Velgallen Oddesund Vildsund Landevej ii Tilsledvejen indtil videre alle Hverdage mellem KJ. 8 og 17. Polltimeiteren i Thisled Købslad m. v. den 6. Juni Alle Haveejere ml E. Brix. og Havelejere indb des En kan trak Maskl saml en Juli paa Thlste En Plads lø

5 Bekendtgørelse vedrørende Tilladelse tit Sejl'ads med Lystkuttere Motorbaade og Rofartøjer i Limfjorden. Sejlads mn LyMkuttel'e Motorbaade og Rofartøjt'l' er tilladt i LimfjordC'n mtllem Hajs og Thyborøn. De i St>jJadsf'n d<>ltagt>nd.. Ppl'soner om Bord i LYl'!tkuUC'l'f' ('\pl' Motorbuadf' kai i indeværende> Sommerhuh:aar benytte selve Limfjordshnvllcni' nun. cif' par om Bord eller fra Borde i Fartøjerne. Det (':!nc'd andre Ord ikke tilladt øt gsu om Bord eller fra Borde langli Kyststræknmgerne udenfor Hnvtif'ne. DO 1. Juni Polilikommandoen for Nordjylland. Midt jydsk Politikommando. V. Platou. E. Hoeck. Marirtedlstrikt JyUartd Nord. A. E. Arendrup. Bekendtgørelse om Mærkater for Motorkøretøjer. 1. Fra og med Søndag den 1. Juli 19 1;) ved Ujj~nets BC-!yndelse ophører Gyldigheden af de hidlil anvendte orangefurvede trckrmlcdc og ottekantedr~rærkater Ul l\jolorkøretojer. Fra dej'i""nævntc Dag skal abe Motorkøl'clojcr til hvis ~ricl drr tf opnaaet Tilladelse til at anvende Benzin eller Brænusc1solit være ror~y n (!t med et rundt Mærkat. ~fototkorclojcr. til hvis Drift der i J'renhold til en i l\tedrnr af 1 i Bekendtgørelse N'. 200 af 20. April 1910 nh'd(lcll Tilladt'lse vil kunh' anvend"s Gasgenprator3nlæg Flaskegasanheg elle!' li gllt' lt! t' skul fra dt'n i Stk. 1 nævnte Dag være forsvnet ml>d et o"<llt!'r!a'r!wl. Tilsvan'ndl' Bestemmelser gælder fo/' saa vi~l angaal' J\.!olorkun to;c'r til hvis DrHt der i Henhold til en j MccLfol' af ~ 10 i Bekendtgon:lse Nr. ar1 af 7 Nov('l1lhcf 1939 Dm Halionering af Benzin 111 v. meddelt Till'-HM.' l st~ \'ill~lll1!ll' allwllt!t's Pelroleum danl;k Sprit ('ler BC'nzol saml fllr san: vidt * :ljlfin;!1' \!ulll'lwl'ptøjer til hvb DrifJ. der i lj('nholci til en i -'ledfur.. ' 1 Jkk~'l\tllgurl'lst> >Jr. 522 af 14. Oktober HJ40 nu'ldelt Tj(Jaclcl~c vil kunnc ~U1\l'lllt.S ch'k" trisk Kraft. Dc j Slk. 2 og 3 nævn le ~L.l rk'lt(>r vil ett<'r n;crmrrr af \linl!-.lt'l'il'l (or Hande!. Jndu'ilri ug S"fal't r:lstsaltc J{('tllill~slilJit'l' hh\'{' \lllc\'t'l'l "'l'd. llenvcjh.h )o.f til Polilh'l pau 'tutorlwl'f.'-ljjl'h Hjrlll'il('d. 2. Uenne Hd;!'ndlgfln'!sr tra it'' i EraU slr:'lks. Jllllld HJllillistpri t il "'" :11. llllj J!1r.. aerl en alle d. til - D 1>< hl v T \ l l l

6 8 t\ K'Ullll-.''H'1 nd'" " ".' '1'1 1 1'. lj{'l 1.'t!' tf lil ')'/' )1. fl 'i 't P'l' l"li 'kk k. ll'lrl( i T ly "' '\1 11fl! latlt.'. "" J:O 1'(' 'lt forpl;tgl' l~!tu!:;tillill/<r ftjnli N " ~ 1 uf dl' Jlltlsldlt'df' t "Hk Hig tilljag['. NctLi'l(l!' gl\j1 'J1 Bornho1m"indHamlingen Mnl (' " M. S. /jo Kr. An~ 10 Kr. M p Sennels 10 Kr. T. K. 5 K~" Ejl~; J"angbaJJe Kløv 10 Kr. K. N. Sund~ by!) Kr. K'J Vet>løs 30 Kr. J. V'J sennels 25 1<1" lait med det tidligere indkomne <' Den engelske Flyvers Begravelse i Vang. Han døde fo' sit ou vorl land Fædre- Den engrlske Flyve!' hvis Lig var drovet i Land i Vangsaa hlev begravel paa Vang Kirkegaard i Gaar Formiddag Del' Val" sendl et VæJd af Kranse og Blomster og Beboerne var mødt i slort Tal. Sognepræslen Paslol' A n d e l' S e n lldlalle hj a: Vi Jæser paa gamle Kl'igel'grave: "Han døde fol' sit Fædreland" og bvis vi sæller el Eflermæle paa denne SoJdals Grav el' del ikke nok al shive: "Han døde for sit Fædrejand" lhi ban døde ogsaa fol' vort Fædreland fol' vor Fremtid og fol' VOl'e Hjem. Vi.el' nmnge her fra Sognel del' i Dag visel" denne Fremmede den sidste Ære og det gør vi vel i. Del e" førsle Gang og maaske den eneste Gang vi herude i delle fjerne Sogn faal' Lejlighed Lil al give el lydeligt Bevis Jlaa den Taknemlighed som ogsaa vi følpl' mod del Folk hvis lr'ofasle SoJdal Jlar val' Del'Jlaa bragte Chefen fol' Sektion NOl'd-Vest Kaptajn Ejby N i e s e n en Tak paa dgll danske Hæ's og Frihedsbeva'gelsens Vegne Uan bekræflede Rigtigheden af let c)' var sagl og lilcøjode at den t'" Soldal havde Væl'el med i den Kaillp der gjorde" V'"t'rl'' ndjtwldl'.'i'. Ln l bo r ().(.~;~_ Lu~tværn!'1foransta l t _ hlngerne afvikles.. f ml 11 g rfl.1jf'nf' au B'k.; S l'rængtrtyk_ ~ ngl rr!.l'!tjmn ollnuli.{j' 1'il.lfytHTum 't7/ul /. Eles. iklci'!j. ritt' l 1"Mn li - --o lade d A.PP8r 0l Sk ment( hedt:! tømrr Nu e derle leion at ~ n~enrig~ministeriet har nu h~stemt t' at GrundeJere og V' r k somheder maa ' rold l~rne Spræng8tyk8jkringernc ~ for d" (aae' prrvate 'f"fl '. l ugtsrum nventaret Af T sbvnmg ~ mat. erne m. m Det Afstivnin~s_ erle1 der er modtaget fra det Of- ~~:~~ge f~rbhver dog indtil videre. ns EJendom Husva~ordningen afvjkles f\lldtitændigt. Ejerne har dog ~igt. til at opbevare Hllsvagternes ate.rlcl og Udstyr. Meldevagterne bortfalder ogsaa.. Kommandocentralerne holdes der mod bemandet indtil vjdere og flere Steder bl. a i Thisted deltager CB Mands~abet i Bevogtningen af FlygtnmgeleJre.!øvrigt vil eb.-mandskabet snarest muligt blive hjemsendt. De cementerede Dækningsgrave Bunkers vil indtil videre blive bibeholdt og det samme gælder Dækningsgravene af den ældre Type. Statens civile Luftværn kan dog rent undtagel~ sesvis tillade Fjernelse af Bunkers og Dækningsgrave der virker særlig generende. Offentlige Tilflugtsrum del' er indrettet i Bygninger stilles til Raadighed for Ejerne. Hvis Afstivningerne ikke kan blive staaende kan Luft værnschefen lade dem nedtage og opmagasinere. - Sprængstyksilaingerne foran de offentlige Tilflugtsrum skal som Hovedregel bibeholdes men Luft værnschefen kan dog i enkelte Tilfælde tiuade at de fjernes. Murgennembryd ningen vil indtil videre bjive bibeho1dt men der kan dog hvor Forholdene ta- ler derfor gives Dispensation Alle Luftværnets Hjælpestationer vil lesl tgen fonc saft igej D" 1 del del 0' i ~ lur sk.c 11 le i

7 ana\'('~t r.lll ar'\'ikh Bestell 1))t'd S Thisted G. Juni pøclsfald. Unl'klitfogod RasmusRon 80holl \a l' llfl f! SOl'g at miste [-lin Modol' ;11 Jll1t"'jinspoktol' i lolbipk Amt fll\ s Hl n R li t' n S Ellk{'~ dt'l' f'j' dod i rol'd i ~bol'g. HO 110.1' g 1/ ontll's!" grlll'olsl' laudt Slod i J )'d"'p i 1.0. dag~. at' r. J' Vt nu _ nl ktllhlo ~r l 'mm'1 KUj)t' L op l'nod Gutls l' Jill u JJl l'o~)l\l'hl\ OlU at hu:'lll'e hans Mimlu NOl'gesindsamUngen. Jens JenSf'll NOl'haa 15 Kr" Ane 10 Kr.. A. Sf'nnrls 10 Kr. Ejlel' Lung'balle Klov 10 Kr" Nit's WUtl'UP Østerild 10 Kr. K. N" Sundby 5 Kr" P. Krabbe Skjoldborg 35 K1'.. E. p" Skjoldborg 5 Kr" 'F'olkrmudet i Skjold~ borg 420 Kl'. lull mt'd dpt tidligere... Pol ro D B. o~ P. Dagl trfl 1 tilta hn~ Gad havl nel' und lud

8 y l n- "'! ' lt hjnn ~'a ni ".. hidli! hnj' Kr!l<lirlll_ SM'.ul af rlltltr! ulk dl f'" "'ti at ll j.. ('111'1' (')'kh' dl'm ml'n ail'''; ".1'lrl' o 1'11'111 r' /!' nt Thrll(' ' oks.;> ug Onf' at Adjunkt l 1'1 :\{odl'. 8H!t V~t 'gtlgt'_ Og!!t> godt Rh"r~lp!efl:' dl'!" F i os i.:.' r n i\ m Do" 011' til' (' CJ(lko "0'''': sun Og~a t. om d(' hl løn Di'f lan lagl' \'! Dn"kul' l1'cld. lt u' fnai rl('f blifor noror 0.1- lp. Om f<m-nin- t- Al'ld l Rt'nt l' 0l A 0111 paa Mord... rnbl rlnaa. Hnl't mdbdnll' nden ".l JuU Et Andn ndl' K.. bmand Do\'_..._...~'.ul1lJnt"n bj' Fanrtor om Tn.d so til 11nde m.ed t.rk D..kl;e bel... dc Thyboroll Havn skulde sprænges i Luften. Havnen udbygget som en slerre Marinulalloll Elf'1 ni T kl'llf' har rukht flig tiloo.gø fra. Tll}htHU. d.-r.. fll'rl1l1.1\l1- d~1 Vo' ooh181111f't lil 't tita'rkt bo... (('\ \ t ~ll.tlt'll\llkt har!h \"! >lig. al df'r vnr 1l"H! omhykg... bw Fol'!J'"{'dE'1sf'l" nt spul'llfc' h"[' la". nl"n i Lllfh'/ 11\1-; ld ~ar komnt'! til K;lmphll.nJ1illgf'r 111'1' i Lalld'1 Man {'" or Tuh'll t F'rd m>d at Jf'rnl' dl' i:'p";'lrlndmnl!:'r liom nlr anbragt lnna::li nll{> Kajl''\f' og uultli nu ('r dpr optng. CR" 50 SH'U'ngllld l1lgf'r d"1" tils}'llldendt' hl'stod af ~lill('lndn ill gl'l" lie l!. Hnnl\'ll f'] dog j'llc!nu kkt t'llspl (Ol" "'ll"'na::"~tofl!'l" og Ydt'rmolt'l t'r l'\llnn a!sj)f't'r!"t og )H.'vogh-.. nf Frlilt... skt{>lnpt-!' d'1 llall 1n"Ut'. at ugiula d'-\ 'r llllllt'n'l. r dt'llli' Ugl' \"'ut... " pi S!J"<'lKlLng.. - komman(ju!ij Thrbol'oll fol at fort.' la~t' Opn-clnlll~t'" Tyskpl'lt' lun nd"' 1)('1" 1\ t"igt'll bnht { TJnl}(H"lJl Jlalll ud... il'akl Grad Dt'l" har :-:.Nhg hggl'l Hmli)!" bnadl" ll lfl{'ud~lljj)lsral :UJ" o!: :\hn{'sh n~l'r(' i Hn\'nl'n. og ml tl Kysll'n nr Olllul"l "l Ril'kkt S\":\'(> Bf'ht>stJlingt;./lu1wlC m... d K~l(l~lll1il1- gel" ~a>lllp{'mll'ss!>w nul1k"j'~!)"jl.w slationej' Lytlt'anlll'g LrsktH\'r(" Hndl061alion og ionlgt alt ril'l lltlilwrudslyr om hol'l'r lil 1'11."lon'( "a_ d (1S tat 1011 Klln 'elelonskabenc aaboes lun? Teleronskabcne paa Torve> og Pladser Thisted savnes meget Dc bl~v JO sin Tid luk kat fordi Hærværksmænd - oaøaa Tyskere - ikkl' kunde lade dem i Froo" men stjal ndmaden Apparater Balterler Automater OSV Ol Skabene led det hele tagl't 58~ megen OverlA~t fra uansvarlige El(' menter horn hnvde frll Spil Ll)vlu:l4 ltt" r Koneert Mllnd_ ""'d. fonicr" rort kestrcts linisllm Solist f kendte \" Aftcnl' dansk M "PO h' at ghr et Soldat.!'utn.in ~ned~t god. Pil hu t:"tlt Tryghl'dl dt'r K ri.

9 rflll1gsgrave blive biber Dækningse. Statens nt undtage Bunkers og særlig geder er indtil Raadigsti vningerne kan Lufttage og opsikringerne tsrum skal l men Luftlte Tilfælde ennembryde bib holdt rholdene taion. stationer vil LUr::;ugnmgsa~ j}cj<.lel hl. a. (e og ell lvfolorbaatl ha Aal'llp og nogle li'iske JC fra Hoysøl'. Fem Marinevægtere overfø~t til Thisted. Som tidligere meddelt blev fem Marinevægtere der en af de første Dage efter Befrielsen søgte at undslippe sydover fra Thisted anholdt af Modstandsbevægelsen i Struer. Disse fem er nu blevet overført til Thisted fordi de skal afhøres i Forbindelse med Sager der behandles her. En af dem Heinz Friederich Hansen hører til de "prominentel' blandt de for Tiden nternerede. Han har i en Tid været fast Medhjælper hos Gestapo i Thisted. De øvrige er Mads Chr. Sonnich And. Hillerup Johs Kjeldgaard og Svend Aage Bahrt. De er all. fængslet til den ; 12. Juni. alurt i Gla bliver Drikk d ll ser ud 1 der Bakken ingen hvol Flygtningen skulde de o~ er saa man: heden af T} som kunde ' gene kunde ske Barakk staa hvorf Simons Ba~ boerne læn efter Krig fuldhed t allerbedst\! Vand) S Skrænter! taget et a Omegnen folgelig o Ubegrib som JO ubnrlne G ske Samf ste Sted

10 r enareat blive nedlagl Fahrik~]uftværnenf! kan eudnu ik{c afvikles og der er hellp.r ikke taget Bestemmejse om hvad der skal gøres llled Sirenerne. Politiet skærper Kursen mod Beværterne. Der skrides nd haade mod de Berusede Beværterne og Tjenerne. Politiet i Thisted arbejder i disse Dage med en Doruselsessag hvorunde". tre unge Melmeskel' f'a Oplandet er tiltalt fol' at have generet et Par Frihedskæmpere De dinglede rundt paa Gad~rne paavirket af Spiritus som de havde faaet paa Thisted-Restaurationer og Politiassistent R o s e n g r e e n understreger at denne Sag markerer ndførelse af en betydelig Skarpere Kurs fra Politiets Side i DeruselR - Mlneoplagnlng.n begyndll Ti.led S5rul' J'oliliet i Thisl"l hekl'ndlgøl' omst.. al OdileHlllldvejl'11 f'a D'agbwk Lil Vejgalll'n i Sil.'Ull er spænet fol' gennel1galwndo Jt'iP'dsel Hvel'dagp. f"a!l Lil 17. Aarsagrn e' Optagning og Spl'UHlgning af Minefolterne i Tilsted. Agerholmgaal'd udstykkes. \ Agerholmgaard i Vester Vandet el' af Gdr. Mads Møller Eriksen ~olgt til U dstyknlng til Statens Jordlovsudvlg fol' Kr. Arealet er paa 25 ha 50 Tdl'. SædekoJ'l1 og Markredskaber medfølger men ikle den øvrige Avl og Desætning. Efter h'anden Kr. Rimfarts dag slaar kun Stuehuset tilbage. Man regner med at Gdarden kan ud. styl»es til tre Hu"mandsbrug til April næste Aar. ltrll fl'1 t:ile dp Ve li g n

11 bstæder '1 er stj] taten. r præets a lotel først et kønneste efter en t af Orer Viaen som sens be- Afdeling kert forg for at sted. var Til Vl1et i genlunde Sønder -29 om ;gge uno fol" farnaa ""'re l Oll Det pgawat opad og b{ejp-ribpstvrer UU::i og som ev l!o<nv. Murer.Jens Hedegaard Vang. Barakkerne ved lilim Strand d~r te optettet som Station ved Grustransporten til Agge1"Snnd. er nu fyldt med tyske Flygtninge. Fra Thorup Strand og fra Klin By er ankommet iajt ca De fleste er fra 0stprøjsen og der er enkelte Polakker. Ved Ankomsten bjev det undersøgt om nøgen havde Vaahen og alle maatte aflevere deres Penge med Undtagelse af faa Kroner del' kan blive Brug for til Frimærker. Frihedskæmperne skiftes til at bolde Vagt ved Barakkerne hvor der bl a. findes <>t større Kullager et Værksted og Lokomotiver. Tyvagtig Desertør fra Han Herr. En tysk Desedol del oprerede som ndbrudstyv i Han Herr. Heinz fitalck Pr bl!'v!'t ovhført fm Thist.. d til Aalborg hvol' ban er blev.'t afl... w.et tli j<'eltpolitipt. Anholdt to Gange for Cykletyveri. En AlTpstant fra Aalborg blev i Gaar ovprfød til Hurup sigt.. t fol' G~k"'lyvH i l!1'lp. Han holdtf's il't ( hlllllt f:r.. dets Det RUn Tng gæj opf] av d F d C O A

12 i ~h;'-v;oe'"rtr --"'lter Kal:f9bordet talte flere af vi har Stævnets Deltagere om der{'s Oplevcltnikere ser under Soldatertiden og alle priste givet Soldatermissionens hjælpende og beaabnes varende Gerning. Teleil og Stand. klædes l finde s e 11 t Vand aaden enne-. ed Efog en Fiskev fem første t undoldt af Disse histed se med f dem r til de en net fast ted. De And Svend til den Hvorfor netop der? Flygtningenes ndkværtering i Dragsbæk /orlulle1"!len endelige Frigivelse af 01Jl/raadet. vide Kredse er det blevet modtaget med Forundring og hos mange med Harme at de tyske Flygtninge skulde samles i Barakkerne i Dragsbæk. Man havde glædet sig til at disse Steder der val' Thisteds "Aandehul" i Naturen snart efter F redsslutningen kunde frigives. til a1mindelig Brug men Flygtningenes Anbringelse har været Malurt i Glædesbægeret og særlig besk bliver Drikken naar det nu efterhaanden ser ud til at ndkvarteringen under Bakkerne trækker ud. Endnu vod ingen hvornaar vi slipper af med Flygtningene. Hvorfor i Alverden skulde de ogsaa netop samles der? Der er saa mange andre Oml'aader i N ærheden af Thisted som er afspærret og som kunde bevogtes og hvor Flygtningene kunde indkvarteres i tidligere tyske Barakker. Det er ikke let at forstaa hvorfor det netop skulde være i Simons Bakker det Sted som Thistedboerne længtes mest efter at faa igen efter Krigell. Med sædvanlig Hensynsfuldhed tog Tyskerne jo netop det allerbedste Sted Her var Vand (r e l t Vand) Strand skønne Bakker og Skrænter ned til Fjorden og i det hele taget et af de smukkeste Steder her i Omegnen og det kunde Tyskerne selvfølgelig ogsaa se Ubegriheligt at de tyske Flygtninge Bom jo stadig maa bet.ragtes ubudne Gæster SnyltOl'c paa det dan- ske Samfund skal havc netop det bt >d- ste Sted at bo. Thisteds BOl'gere nna - 1 -ykol fo 'st hans Besid ikke at de løbe anme val' 5 den anho nægt Hlr \il G EXE J U Kors 26 C Løsø G Nørg: Sk Lars son Lars Hur A traj Ejd" U p- 25 a Gd sted ritsel Send K tier: 3 ix : Fif Fisk4 Matl

13 ndt i Tilsted- kend tgør ornst. Drl;lgsbæk til er spærret for ~sel T verdage ~ er Optagning lefelterne i Til- r ykkes. stet Vandet er riksen solgt fil T t 1 f kræve at Simons Bakker bliver givet fri snarest muligt. Flygtningenes Tilstedeværelse tjener kun ~il at forhale den endelige Frigivelse. Bth. Ved Røde Kors-ndsamling paa Thyholm og Jegindø m Norgeshjælpen er yderligere indkolllmet 986 Kr. 96 Øre der pruges nu naar det næste Skib sendes fra Thisted til Norge llled Levneds- midler. Han Herreds Un domsskole.

14 ...---cr Ax:;.LU... ;o;;;r. ;crp'..-.r...-~..o;;n; -.A;v-":" "V >J ---ur-u. ij P - ~O \ LEJF FOLKE ~ _. H øj E - KR S T E N S E N JO ' ENTREPRENØR- OG NGENiØRFRMA HØJE KRSTENSEN K. W.ERKSEN ENTREPRE NØR Tlf. Hurup 82 (2 Lin.) CVLNGENiØR M.N6.f. o l' 1 ~ JERNBETON o JORDARBEJDE o KLOAKERN G BYGNN GSARBEJDE. o VEJARBEJDE o PLOTERNG Vang-Tvorup Min fremtidil!e Adresse er: Vi _...

15 m nt ger. 'n" od...!ssefol' len ~:ek Hnn- nn hms- ~r\'n- n to o"s yko- rges. hi- Viknu ffi. J der jer- Be- B unde d. borg ngdc nem.-tore vilke fol"te upl! ~1od uni- V-' """""''''''''~'''J'''' ~ """ '.-u ledning vil det \ Jl!ru nodvendigt at spærre Ho\'edhmde\'cjen fo r Færdsel det meste nf OnRen <l'( honvise til Omk"r~el. Mnn regner med. flt hele A.beJ<let "\ t"k" omkrinl{ (ln :'lnn ll"dh!' d. Thisted-Politiets Arbejde med Krigssugerne. Fem af Mnrine'æl.>1erne fort fra Struer til Thisted. Kriminnlpobtiet. i Thisted m'bejder i denne Tid under Hojtryk med Behnndlingen lir de mange Sager der er fremkommet vcd de foretagllc Anholdelser. Det er et s tort Materiale nt komme i!{cnncm for det relative lille ) nndsknb hvortil kommer lit Kriminnlbetjent A. G. Nielsen fol' Tiden er sengeliggende Afdelingen llnr nu faaet Assistance af O\'erbeJent Egmolld Hvid del' selv er Thistedbo. HVid er blevet Leder fol' tre nf Betjentene og dette Hold lll'bejder udelukkende lhed særlige Sager medens de restel'ende Betjente passer de lobellde Sa!l'er Man soger fra Politiets Side a t faa de foreliggemle Sager gjort færd ige til Relten hvorefter man begynder a l rore ved de 3lennesker der paa undre Mander har handlet ilde mod deres Land. l Jrandngs kom iovrigt fem af de i Struer fængslede 11nrinevægtere til Thisted. Det drejer sig om Gestapo-Hjælperen Fritz Hunsen ehr. Samuel Bnl'ber Kjeldgnard. Hillerup og Sv. Bnrth. De \"il nu blive afhort her i Forbindelse med de lobende Sager. Del el' J leningen sna \Hwt mnn faar Pnds. at fnn de onike illfll'inevægtel'e f ra Sh'uer 7 ialt. hertil snu man hnr hele Kompngniet ~nmlet. Cyklctyl'eri i Hunl!). Dir Sohn Christensen!'; Sa ll hul' lil Politiet Hurup anmeldt at hans Cyk le var stjn/llcl. Den hley efter.~.... J..'""i"";.l1nlbeli.ent _ Buhl landdrevne Lig. l G~ru' er der drevet et Lig i Lruld l Agger i Poul Thogen3ens Strandlen. Mandags drev der et Lig i L'lnd i Lyngby. Flygtet Unl."arer anholdt i Hurup. Politiet i Hurup anholdt i ~Jandags e~ Ungarer der var flygtet f~a Lejren i Hundborg. Han blev 1Llbagesendt til Lejren. Grundforbedrings_ og Bygningskonsulent. Landboforeningen Nordthys Best:rrclse Vedtog paa. sit Mode i Mandags i Thisted at anl.'lge en Grundforbedrings_ og Bygningskonsulent. Bestyrelsen holder Mode igen i Eftermiddag for at antage Konsulenten. Et Par af Ansøgerne er af den Grund kommet til Byen. Norges-ndsamlingen hl'ortil "j kun modtager Beløb Torsdag er yderligere indkommet: K N. 3 Kr. Slagter Poul~en Sundby 10 Kr. iult 1521 Kr '" Sæb.e.mærker 9 Haand~æbemærker S Ha"l"regr}'nsmærker og 15 BYl!'gr~'115mærker Til Bornholmsindsamhngeu har vi modtaget' Grundlovsfesten i Vorupcr 177 Kr.. Slngter Poulsen Sundby 10 Kr" iall 5740 Kr. Grundloysmooet i Ga. u i Hy:d bjerg L.vst:U\læ~ havde smnlet ll;.'l.'d.\"anligt mange Mennesker fm By og Omegn. Pastor llernlnnsen bod n'l- ~ rorefte' Provst Nor- 'l'o~ d.l Lørd.'lg d. l Fone! ofte forlo at nornen Alderen Børn This nogle Dage Tejner er l! det forldbn egentlig i da man!lo komme af det hele jo i normal G Soldaterve l Jland ter\"ennes det dnarli mange 11 Pastor talte ud betonede iole sig utrygge vi nu UL rette 'l trygge. Det er Opgave ter lede de Lini Ved et ha\'de tælle

16 - - " ORGAN.OR DaT FR HB/J 'D'.MDKA'AT K! ARBeJD PART' SOCA L. lgjft n BHODtRSKAB Afgørelsen gse Tobatsudsigter i Japan er nær Der bebudes en underjordisk Krigsførelse København -. Skipper Schmidt fort_uer om Plugten fr. Agger.ynd ~klppl!r V.ld. Schmidt der med l -- _Ar~l)' ujlede Chi.mu Mø'hll Pg hllll 'amilie 111 SVl!!li"e 101 Ung Mand akudt "0 111:1 tf leml lit J yll.n d.pp.l~n : " Den slaar foreløbig paa ny Nedskæillg sf hidtil ukendt Karakter K>.Prlun li.rede Tf>pptf k" La.ntl" ldulotre til PQlilif'1... ndtr 'Hd~ 'fokiobladet "Yomiuri" erklærer at de t af- p." Oaden --!nglng i 1941 d leø korn RY:eflle m.. lod"bifj' indltil'e og!'nieflll! P-r le~. D.nkr Lon d O n til Oolcbolg ' der en Plore- lim' p.. t dfl lkk~ med dell."le PY/llnloge du vuh" h~m. de Slag paa Japans Jord er nær forcstaaende. Sam- K o b e n h. v n. Ved 3_Tidtl1 sp"'kul lil mir. Dm jeg kunde bllv~r UdU' til l kun!: drlilr.lflt SVltnl" '"U ht'... n4~.1c d 4u6 geren b d N ". "' H BEl- (e to P... er med over dl lic med V['linlelu'reltcr vrklllt lidhj(ert Toblhhlnaltl hvil dt hdlg.. roe dde'e' de"panske Telegram ureau. Domai al er dahl al er l enien.. eglnrua. RohghedlV~1 ell.' 21. Oll1ebolg rl Uaomrk. Fore C irartller C iftlrer p'.rknutll"'.kkt h'f læh bml mut d lir _-' al blive bygget udslmkle Befæslnmger af en ganske Ly"b" ble;en udlled o dræbt ~pørg.lcn Vt ra deu ellgelle litet eller "Od 1mme1dlal ShR Mdr foeo tler. 'V 1l.ll(}neQ".. et.! "Lrlt'aliOl i Slockholm. Jegvlredt lob_k. Tob.hlndullrltll "il n.tul e' udll.kel hj~ tp~ dtm ()g de er n Type til mødegaaelse af del venlede Angreb Endvidere ud lor Fbrlken.Med icinlleo~ jt'jo!.kulde undef8øge Porhol. lill "".elll! ind pli.t udnytte Y beredes en underjordisk Krigsførelse SORl vil være gan. Llet er "porterellilltel.mrd th'ne og give Btllled nze.te Ong. enh"er Mulighed 10f al kllle liere Dok 1"lut. jeg kom over OH d. jeg kom iheri. Di bedre Vtrer men min hu.ke ske forskewg rra de som brug/es i Europa Delte vil mar Deo dfllble Vt lout pli Del ugde Jeg del kunde jeg noll. plll.t KriJltn i ø.ten lortlle"'r " ny Epoke Krigsførelsens Historie. T t D t k 1 rel Jeg hlvde min P.n llrdig lor. 0tl'.t m.nllt ndre forhold.pluer kere en nyt ti er er onl c d hvord.n det kulde de.ig llran ind....-::::::::~~~~~~ h.n er ~ml.1 o Skud i Hove e. gere. f'ørll dl hk jeg i del eorel. Pli et Møde j Tobd"iodulritn t "rigl fndle. nogle Skrammer øke Kooulal t \ide.t del drejede jour undeulrertdt Dir Alae.. ' " pu Ligel lirtlonl Tøjel V 1"'nl 'ig?m C'u;almll Møl/er og hn~ Ryller kult;r t der endnu ikke ar 1'1 Pr Steder brille\. Det.0 hmlhe og den var jer med P' er reelle Holdepuokltr tof POrvtnt Flere Frihedskæm per Grave De 'aa -- ved FlyYøpladeen Aalborg A ~ t" f r- (Pr/v)_ Rede Kors A.lbof~ hil lundel yderlijitere O Prlhe(15kl!ØlperCl O.~e Nlrrheden.1 PlyrplldJ.ø~r A.lborg. Oravene blev.ltu~jj fn dansk Oepom.nd. og def v/t 'lil ar de fuøløledt [fgeoe.1 Hans Knrup Andreuen (( SiJkebofll o~ A turllndør Hol {tf folfj ClauUM. Hobro. der belu'e ble... tudi.1 Oes.. po ldsl j Pebuu. Røde "'OS s.ger efler endnu fire P"btl!5kæmptrU Orav pj.dref THOMAS MANN. Massemorderen 6ea kudle y.ke Porta!!et. de i en Radol.1< til (fel y.ke Polk h.lr frem rr'let l' del kke var C'D lille K1llre Trakere. lom M.-de Annlret for forbryde.l.trnt Koountrlliooalejre"t _ø Tnllnder Mtdlemlllllr den.. ~.dl.e y.ke Elile Mmd Ole"ge Ol bf'aurle Kviø1er. der forøvede lfiue H.n Hlat.. _tadlg fl... Forbrydelut pnder lndlldelae al en Mord og Attentater førdæryet ArmOlOll!re K. b e D h. D O.. lil.lod TbofW MinD der hllrte til (fe for. ennioi Br.ndum h... e he ue1/ ~Pdle Forfallttt l T)'~d.ød linder d O C - R. uhtyfet fj11t!ede.n Tid iii AlOenu unngmord nemi tikl Hil! DOdlog Nobdprl~n Utte- "~ Havnedf. Laue d 17 fedruf rart \ a / b r g. Eller enge/.k 0n- ti e. de ra r. t Mordel er udlorl j~r hk Be. ked om al meld~ mrj: ilinger i Retoin" al tn nll!r lore R ul FOlfellllnJldøreren lor Sm..... ende Bedring j T< baklilul el nodet Sled or Ll/ti er kib~lal l en ciod. polyt. BOfch- lionen. Da nun lied Nylnrllld ranspor/eret borl OR kllllel pu Joh an.en og geoocm h.m bln hlrellel'flde Pr oduktlon.pl.nen lor Boulevarden Alenle lu llllet vtdlogt. dtl oplfbrjde De knm om Bord i ARØenund det lorelil;u.!~ndl' RlldiRhedlkvln Vi Rtjlede med Klldl dengang OJl lum med 60 pct. i '.ru: Ofl.o h.vde i Klldlel la... el el Hulrum pc i andel H.lvllf au nm P.lfle hvor dtr VBr Pia dl ii Chdalmll deral mulle nln ajltred.. den Møller og hana familie. Der Vlf OllR regne med yd.~ limrrtl Ned til hemmelig ndgllng ra Lukalel ~ klorinrer 1 Tnbaklrllionerne Del v/r Jo kke ØBadln forllllqr dtnue Summer. D"n Ylke Snifl De al de ud der Kridtel hele lellle_ Ophør rnedlørc. inren Ltt Hilsen Sverrig - - Varm Tak tor HJ_lpen Til SllllnlnlSltr Ptr AlbJn Hø ns son b~r S~lsmln'Blef Buhl i O/llr sendl lelg:enrle Teleg ram Pøa Sven/R5 N.llonald.g sender dtn danske Regering de blerlellgale Hlsener og Lykønlknloger mt~ dyb Tak for den vlrme Ponluel.e og s lor5jodtde Hlælp hvorljled Sverrg har lallel Dnmark bi 1 dlut 'renge Alf. Dansk Feltpoliti i Flensborg -- Et Ønak. fr. d mer.de i mldt Alten pu forstandtren "'... "'.. "'" ke hlr tn A!dtling af del danlke li Københ... n.!duk ~kole ~ f l '''' S ~ po 111 le! ltion j Plen'borg Udrensning Uuicb Gi. def befle blev T1l.edtr al dennealdelin" tr ud. ljtdel o. i duu Hjem h L nævnl den hidlidiflt Leder al 1\1..-.ndum tod Øj'u.1 bifil d r lde brg!t Auea!:a:!e... Nord~ OS ærerne e mgen i ~'bolg Ovttbeljelll loget Ted H kr.d SL i JUni JOr. Het wplodutde en Bombe et! Ptncnoin. Tre 'otennetktt ~ Ol 16 luledu Del nr duml B d~ det ldel ide tbori.ed. &m~hplotioner r ~ lur tn Malle ndel pu es sone S.ml"UUabede. Tysk Spionage i Fredstid eo --. ~ Yeje Otf 8t.." bkv a1prevet K.b..Ya. fprjnu. Forlemc 1939 "ore U t te eren enlsfe 4en T <lo lir: bt::z'. to lot ~ VOin ii Drcurlc luto:1' ~l>qtre. bt:.f lt P.t. Ure. kw~e. tlifs føt1ly t:l.:::5q Bnil1-e$ Pt"' P e. u 1!J.~'e!. at aer Tlrkt. l. Ylr a -~~u"ze hi' ore t. ;~ B-rou t1t:r lu.:!:ja V ic_!lot aere... thlstul' PT '!t U'i!'!t "-. osbr~ bt;.ftfb. ~ Ctf":le. lu!.l tut ie Uønaked. Medlemmer ak.' fj... "_ K. b e n b. v o Hov~dbe'alyrel. ' leg for Oaomatb ldtrtrlojetlfng bjr Ytdlagtl '1 forel.ge tn Ud. åtf'l nol!: al Medlemmer der under ~ltljtd bat u1""11 en Dptræ. den det Rer dues fortsatte o't1ed toluklb u.ojktligf. HOVedbeJlY. Hukon Lauzen Thisted gamle Sygehus Tidtn Vi Rik r. AZ"RCrøund Kl. leller i Tob.kaøituulionen idel der 6 ~Hn Morgenen den. Maj 1942 ikke er blclltn f'veret lil det y.k~ og l1.nll vi sejlede lied genmm Milila:r gennem dan.ke Orll:llnl.. LrntlJorden bevæhede... ore P... tioner. gerer lill r il omkring Daa Dækket Pr. i. Jum ntd.ællu der o. men ua vi ved Middag.tid oær. Ci"are1rationerne med Cl. -40 pct. o. mede ~onlrollen i A.lborg i Oennemlnil i Porhllld de hid maalle de JO ned. Den Kontrol men. der lør de var nu ikke.ærlig lem og vi ' ra. juni ellff dlmpede videre mod Hal.. Her Ned'llllelaer VBr Undeuøgellen om Bord grul - Graduering. Tob.k digere og man havde maaske "k nok handlerne mil lortl.ge den rel. lidt Hjeltebanken men det da. l.rdime Fordeling mellem Kunderne Vi 'lak til Sø" og Chri.lmlll Vi lau om meddel! rvenluelt ha o Prue og Sen kunde komme 500 Ton. robk Svelfigl Be lrit rem gen. rc:dtlk'lhll'/lre me" del kn kun Heil rolig Vtr jeg ikke ved betyde en lille kvllitetmrnja Turtn Vi UiK 19r" jlld til Prede. Hjælp og Jj:iver ikkt Mullfilhed 101 rik.havn da kom hjem lor al al 'ie Rlionerne øp 500 Toni.ondere Terrænel Her lit i del Tobak tr klin lidi i Porhold lt de!o!ll/yk at der Vir Pred Oll ingen 85 MUl. KU Rlloblk du an Plre Der/ar ej lede vi ruliq'1 vendtea lr" ler Krigen. Oll d. Vdere og.nkom Pin.edøg H Ny. Porbrugtl ullder Krigen er luet 'Ul tn S'lndudnh()n tor dtlll pli tntell f.oo C1R."tl.. r JO {..lfl J.. o. tl1~t 70 Oum Sh_ pr Maat>rd. - Marakl TTO OJ 'r Kr.. p.. Kll'1l1C1 ved Kysten Melet f.rllre Tlorestet U."lokkeø. købing Mor./ men OUle Dafl blev ydtrllgere øp mit min.nl.gehu Opl'Rni"~tn al Ltndminer t't ri Jtg.hf;nlel al del danjlke Krimin.l. 8ltHt det rt~~lje Beholl lilom. Kg_ Albeidt jam vi.1~ tr ftlunlu'rtl politi nogtl ':nue b.:nledc dt for idle Hlllvllr øl 1945 rr l ae dcl m.. hlilbe" VOf L.nd~ min M.kktl ERon Pelert~n og lil Ruditchtd 13 i(r RUlobk.klb inden lenge tr rnlel lor aenue i!l~n min Kant OH' min ellcr c. 30 pct..~ Pørkrllltllorblll dtlle DJlvt!lribb. midlerlid r::r DrenH. Mm Kune hud e i Mellem- Qel O" lor Penoden ud OVtf dl' Mincr dt;:r llger Hd Sr.ndto lden louel.11 iegah udenbordl. l.nu Q4tj kan min lortl.hiv kun oa'" ii.tur Otne jj( "t.kerne Del Vr i"drellel Jlld.1 del tflne med den ~'!l. kt TolJtlkuvl. Det lindu lan. Slrandefl. 1 l"etl kunde.ke i tn H.. ndeve~dl"" Udbylt. H ludbyltd hil 'nll'l f.ld r. Lorlble'l Stdp.. elt"..."'... Dtl vir en.em POrJkrækkd~e ii hefl 2 M. Kg. l.rdjhbeh.ndltl l!.bjrrg hl nedl_1l1 rll Men dr Ri.ill:oen h.vde man jo t'tli!:!1 ØM d.n. tulob.k ll med d~n Beh)nfnlner noalt! Bluk.llll... d Frihedskempere Som V.abeø. millie være indnillel pn.1 mlll 'vtn.ilt Lellerallea V dtl.tlle h'jeklplotivl Sprlttl/i:llt.1. 0' Op f. er oll... WlJlle lage Pølgetne Dtl dtn Ul RUdlUhtd v.alldc R.. atm r'lztr Jt"'.' hv'1i ett 8.. d e. var Y en dier 'nden i Mldde!l- 10bahmenflldCl kln Qrh.lu d ca "ntl mød R.r(-ne eur Mlatn R o.k d t. Rokilde Politi h" der h... de "~td n2lvt:nylli" 25 Mil! K$(. LulleM. Oiul: Mue/ irllrr paed llhofdl S københlvnlke f'lihed... ' C!f..1." Mærke hl Numrel pu Ydtrlllltft! T.nle kln ilk~ Q'lnke kurl Afslalld 0l' r. nlllu ll'v. udla"!ned Hell k r" :n bmprre dll1 ved el Kup Yihle h hmlmll Mde" Sj!. Ud kundt vtnlu_ Ud m.. trlndrrl.1 U S A Jone:gt :ti rvlt Vben r. u.n Jo jodl h.yt holdl.i" MUnd t.1 Vttden hll.tt k"lt;b"k~l.. l":'d L.rtdøan_ H'Oldln ".n i BoUUP Yed ROk.ld e i er ~td'h ug dej hal jrg Dill. nell: ømrndtr J'fll thi tuy"1: dl!.lul.. Ø'''e Plrlel lart.. lu l t nlr.. d a Yide..!Jlertdec.Styrktr j eutop. aljrn Rdk /erntl n '. r"dnt.l.. t..._ '. Pol/hd!Oll mt.:.etl rlllilll Pli hl u' 5 M} Mand "i' tip"lllm.. 1 A "C ~(' op Salltn: 0" h:tf r.t 'lld ø... er '1 do lroppt"tjll!.1 Øl/W lør /lu b~vtr 'ltl(1 n_u mul.1 Y"'~ umu il Qd min Kant og " Urtnll"l r"t (1m CvlltkllJOrl 0ll dtl _kai u.1 'pr«'c (j tl Yll \'~ rntid pfl boldt dtm uden lor. Del.hl ;:!rt ln.hlliere.. bt tn buy.111 to. Øll:lftl. il oll'lel h... t! 'lak l~tj. kke! C".clltr Nt. Yo" tnd lhbqr.n K.!!. u "dt 1 Urn 8 Jun hk ikhmidl Ytd t K.htn~"tfl_ J.vrlM hn du h h"l~ KoalllllØt~.t det lde a &tt!lltrr 3Aa. flan".rl ø" flthn ~.flt. r"blll: httul hnrhn bil L.nd lulldr )f art U~' Oll. Pdtr.un Aar flltrl "'.n. blev O SRen.. ppeiltrt(. VU Ytl bl/llen. ondt! 'y.k hyk fl S.lftn /'~fk thj' 1-11 JlaUt "-lavjl.rtc!... h" Jn. Wm.tl' tllt rrlllt'l o. Urn "n nlul a4..&ti fk. ti m.. levrl.1 hu c. oll' d.r 4:'1 1"- t... t 1"'lr. n op b ~" a AlU' 1.1 den d'n.1 ""a.dc. d. b 'lp:ro"atl. Mrn en Dtl l ;lall.tn tv dk'"_1. Er vore Færger i Norge? ~t! '.1.;'...-. ta '~e Per. () _... 11"'1 r"""ot'lef" mtddd.".t O....d. w_... kujnnwn. dlejly u. V 1l -.~. ".~... h'z_ M ti.. '_a '... ~. '"sh.flrst"e... u.... " V_ '.'1 ~.1: '. li 1... Qo. rr...x'. 'e ais "'ørl.... '" G.. 'ph tf r. r.- ' ~... d.. t. 11'2"'"... - " o.. h n... øs:.. mr_1 "ruefhfl;. -. h-- " _sal. Hu l 9al - n Solgaven til de 0. dlnr

17 ~de' 2. li"... Rcubtt ';lol. etnitfotl' i ZutbftC!b "'~"... ~... rj.h J/Jegale Blade. :~:::: Dd SllunlEr od el "d.0111 wl f Dr ~"Tld bebudede..' er Rtdtl.re1n :::":f:':::'~~ No.dlby" l:e.ryrtln cn. del ollenlllllllorl 1:111 tn r en Unlldyld"lni t :.t>enbu s"olllborl. drr Red.k'.r. P e rr MlnuUe' lolv' B d ()er Vir delle Ulrlle.elllll' ube&rund~r 'enlle Br.kyldD1nler 10d bororenldltd 8ellyrelu Oi DleD ' C. PuodlC'O!lien f.kele... k011.r.. nllll Sai tn rel odrlet led eo Eksplosl'onsulykke nl~oderledtj liftr del ' TiJsted. Eli'" ~ ~::::::.~ T ' C... dh-f'o. _ ri o..... ~ AM.... "ls... ~ 'd\.~; /1'... rte... K.-"o ra a.r _... '".. A_"'."....l... E.t P ~ j - r. ~ T"ot..t:... -' '''1(:1.U '" r d... ~ ar.. A cw A' '-d ha' -' "d. A... d rd " '=' ' _.. h"".._ ble'v~ '4 S_... n'o.""... "\J'ke Olo.terY1't Bardeø. yære ( s.oldat t>.. """ "" A~t ~u Kl_ ".lo: "-Dr ml; Byorl.9t_ ~ Pli. ildoot '4 Hue-'... ØY~r. 7 b tj l'" ;>\.. JO. li.u. Pi' tre'!'.00 '_... eliker'.-.u.a1lm Fahe-T..:?''' s.c'~ O~" ae EnoJl flym. ej! D KL Røyall..trlt.SwiØR" h~ Thisted....eøk Pla MalM! E:t mpo... ren". PrGe.M billd u... tte'agt. K mun'lsme og 00 V.ldem... øtu TH pu S z'- om '-al D!tt "dfe 8eltyldo/rli er en Ulykke skete Uleglle Blde er blewen. U..~ ved en voldsom odeo der bl(...erel Tilsted hvor Mlne- O" ndll' derlor_ mlnge TJ.elde S'Byldt er Olng er her lorl en Porlr.ed der q:jlef lt at blive er Pokelnt al torl Socialisme. ' ~~ DlmcnllOlOer. Tl RJnr.rldnlngea... ler drhg'.der./g opreue. Øjeblkkel vdes h.r nog e ny ~ o. cerd dl.11t: el 1alY1 Hlldtedc Ryutn. De egile Blde hlyde. y.ke Flyglnlngebørn pillet ved E.. de "'art" Kl. 15l.5 f. P red... ~ dette"u?: a" TYJkercenluren kneblede den nogel Spræogstof. To Børn sk.1 10rv 'ar" dr.". lune- ayen FdG Med tor nlere51e hal jeg lu gt.illu leg. le dlnke Pre.. e. deret dreb! og ads_mige Mennetlgelte. De kunde bolde '"""o Ulrede Kl. 17 f"rø Ordet.1 to n'kode M... d lundel noget bed~ uvtvl'hl' og et t de "ger lal pa. den 110re 0711 pu Atbejderkl... ena K.~p ~or bold Dyrakulpledlen Ved M.ødetl P_nlag!!".kle de dllrliglil 'huede Sam- N nidgen underrellel om.. Senere erl.rer vi t del Ylr el PlDl Rektor O.11'a r. Albo.. del' mete Sol.bn i de!arnge Hjem Gi M.L der kte millie omle. holdh el nl!loll Poed:.." Ol: Ppto.r min P.d. bar.. td.. rtel de _ prenen de kunde ndstille AmmunillonJ'Ker. der gik i Lul. Tharllc!a-U l a!t Ple1Titll""'ld;ti~e Soci.ldemotnten Retter. p.. del der skulde ske eller K" l len. 2-8 P/yglnlngeb.rakker bln de lle ae lul MllaL Der... il i den kommende Tid.. ere tl ed5 Slulolni og de kunde ødellgl og el Pr dinske KJ. 20 bel)'1lder Allnlletllea dø Brull lo... lt i Kaalpen le. f'md!li henre vlue mindre.eml beskldiget bydu U el tgtl o_.. lende Pro- Ligb~d og ikte mindil Srode~at'~1 \ m' Lud.mænd ud lor uren! TrY. 1tflm..uel H. "' e l. Orkaler Sl 1- og dulor!li" der S.mlr~Jde bil Soc' Anlal keodes endnu ikke. ler ae: der bli~er Sr.q f KJl ~ mellem DlnmllU k'omaul;'lllbttc' 0_ OeUe Vir lsammen 'mo' Uaiter Lars B o e Hint f Thiled Arbcjderputi og Socilldemomllet. R ror lu yldl lom del rere S.gt.no".n Salllorenin[ Thi'led Ko.rlore..''' Gi: der jo beg le... bejdet lor samme ADsVlr Men del iljorde del Ugen raadret40pCt Onbbeltknrtelil!:l S dke Talll ' form..!. Og jei tror 0i h.. ber lld_ fo< Kre.lU'U $!Ct- lor Klv... arrllllf.l'" Prll H e eg" N i e e f. t del mil tyttes lu samle! de = Plere de l1eglle Bilde Tll.ted: H.. a~wrt'kerlonotllnit' Foke- to Plrber Ul der kan blive ":.ilnet 51g Jlg~ nøglerne og luldt 2S Aar siden. dan..e giver 111 OØrilai... Ol Ft ved de kommende V.li men det lir Oplysninger. AOdre; JuD 'ZO rede g.n.ke lyde ligt Socilldemokratlel t Thilted hol- te DlereUer og den særlge Grundlovslest i P.nllgen med MentlUtel som Dlhl Visby og Red. Wittrup Dybr Cbrlsll ea Oflordrer 'l... i~lpekttrerhyer.ndre d F. Toft Tl9lfarer Borllebailet. det: lom Putier og ikte loil.lnger 1 desel.f l)delige... T1lsted:bt;ler. el dem opllnt lar... nau \'1!'utor H o m ller lur F~1. all: der i intet Vi ~ull~de jo ilke n. Socill -'auet med.konjema K~' Sul demokratiets ::'ide nogel farlln- D.lrable Og en Del de T.lere. nkommer fakkeltoget. bl hflkd lende til det Rldihle \'en.al:re lor F olorrr der ble~ lremlll - Thi' ledtredl~n gen \n drwgtr 111 HV9 Her boldes Slmarbtide og d~lor au oo"et nlyng/vne Perloner v.r s!lme op.'iller J. p Nørhne EalUlle. Oll Ul tælter det.or. F"t-.. dlnl heller lkke finde Sted Ol-er euer mindre Orld buerel pn Vu.t. fyn'lrl'keri P'allktul fur Futd.:_ lor vore egne_ \ mangel/ulde Oply.nlnller pu M". beirænser luer air Hele del lore _ PTorrllll '-:ar ld o. blive enige om l' l' al sikre Landel. omlrent kratl. Kun H RDlndnln~ft d g l A b d - Glng lonlnel5er eller pn Sladder ndustri opkrre1!s dea beakedne Entre al;5l)l er mil sæl es.r e e... Løgn. _ Th ted Byraad lorhnjer - Øre 10\'1t/t 1'RH du Lod.edler mlll Der!r nok. der hllfængee ~ rjreher hlr K\'!berne Otance. fur t l.. gulertng o.g Asl.1t.p.! til to:: o D' S Del var lor vlue Personer grundel pu Kulpriaen er.tegel iode Oevlaller. Nu hlher fhtkoml-1 m u.ende al kunne 51dde A""m'.l lr. 150 lil 22.5 Kr. pr. Ton - Oule/eD Skjul og denle en eller prisen rrl 50 ' 75 Øre pr. Kbm. n til \' ej e her Thy. ro.. om' tee n pal VeJ'flldmtH Vl!lrillle.. l1l7ode g~niu'tte.. Kommunalt. ~ - Fhv. Fol_elingsm.nd Mlrk- nden lom man mulke kke Mori.gur Ved Onden HvldbJer Hlodvl!rker Or kunde lde tj1 med SnlV.. Au gl. det V( ond Oernlng Dg - SkrRdernel flglorenlng Sorg og Ulykke et Pli..n.hller et Slnner. forvoldl. lordl Olrene vør ude -CenlrllcaleeniThisled(Torve_ Sllod ur.1 'onvlre overl.gu Slmon Øller- vldate kke hvem m\~::;::~;~;:~~ Ylr og filt: min en kunde min - hvert Pald f dtl dale Pit Air - nlel lorel.ge "g bill m.n dl kke vilde.; L.nc'ØlRnd OeJpoll Arme del lnskede o ngen Dln.ket lire. 1 del oven lor nævnle Tlleide bit Red.kllren. det leg"e Blad Vlltrel god Tro Dg har slolel n Kilde. Hin hu 0ØU den " mme Premølnglmlldt lom er kne.. 1 al den leiere Prelle. deo.nl~lflhlveode Red.kl.; lke oplyer.n Kilde. mn.ejv tager Skraldel Delle hil re odl nok _ Dan v lndar egenla der lor Ulea.le B.de bu'de ne" t nde' SYOlpunt'. Dta de. ra B'.bo/del. 811:'111 d. n ". KYiødtf el/er M"'11 for b.t ~verl'ld'l BorrerforeoiDf hu holdt Oenenllonamling for manden Smedem. Bru.gurd. lgde Beretning. ar Porm.nden lor Teknl.k Skole T.mrer Poul Ruby redegjorde 10t Skolen. Ar - De Rldihle j Thilledtr~dun be[de Der h_t verel 2S Elever. lærer j C. j_tabun ===.. ""e.. = _:;;. "". Christensen Bed iii Slruer og Sine- t Hørdtlnl ii - Socilldemokrw.li.t Forenin;' Pli Thyholm indvier en ny Fane ved en Pul med folkttmg.mlnd Hlurum.om Taler. - Tllrv rl HundbofR Mo.e Thi'td Jril nel "'21/ Kr Klon Jor Kl. og 40'1 Kr. lor FLERE LEVN Bohgbrggen Skoler Alderdoms boliger og ikke mindst Sane"".1 de rlldne' tugnge t.;l.uer. tm der er en Del.1 omkrini:: i vort Land og lom bruge. lil Solig lor Mennesker. 0t: i Sled~ ~de.unde Bohger Di"e Kr. lor t-n~ mil stillet ti! St.tell og Kommo Derne at: Arbejd~~:u. r. R~ lenl.nler i 8). som. ~ und SKAL SKAFFES DLER L.nd. ndbudt til Ko"... nc". Loncfon l.o n don. Dtn enktlsk!! Regt BidrllZ til Vetdtf\l POTt)'ning med - De allierede Troppet o d rlnll har ndklidi n l.... yntdl.; LeVnt~5mid ler Par multi mrd den 16 juni SenderjYlllnd :~ mtddelkonjttence London ru Konfertncen N K.re ~('1 k rt Oen loreninren lindt. Sled d;n 23. Tlrsdlg Drøfte1st" Levnl'ds lor dt' vt'stel.hop. ake L.n~ b\ Jun~ ved ore f'utliaheder. P... mlddrl511uauonen Buropl. Til'.tvorlli l \'e~ der!>5ltua" Og_O~~~:~ B;:'~~tU~.16.Juni. t(onlett'nctn etlndbudl ' PUnk rig. Man V rt'mh.rh ~~\ ~d ledlell.e 8elllin... kol:n tacer at Stlølen Holnd Oanm.r): og' beden.r tf! r... 1'<0' ' OD... H... d..."... Od.'... Poldll Thl.eet llar D tdllnpt. Hrt: lili' u.. Hruld. hil!t.e -... aad.. N'fa p dl" p'.eldth't Lindt' ae d" li Konlerenctn ~ dt! buvf' bllw uo er1 e et l; 8ft Rhu Op rluom Pli. Bngllnd et e hn før tilt.t h.t ned RUontrne og.1 de ntd t ttl d le e ne~nlr Lindt m.. yde fo.re.! ae ~ ) t tte ed. _vbt'd.. kt4f.tt. 0hf

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

Aro e Smilb - Dommen appelleres. Statsadvokaten haf nu bestemt, al Dommen I Arne Smllh,Slgen skal appelleres til Skærpelse ved

Aro e Smilb - Dommen appelleres. Statsadvokaten haf nu bestemt, al Dommen I Arne Smllh,Slgen skal appelleres til Skærpelse ved " lo( t nlll. " S. mod 2 el samme. l\lslemnine hvorefter ~. opøagde ogneraadet ved Hund fngen efter vil med ledes man ud. ie om Til Bygninler er til edel eller fra ristensen ler middag Planlage 8a Vejen

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Thisted nye Politimester.

Thisted nye Politimester. s kæmper ''''-Øi!elægllc se. lik Bøder p og 40 Kr. e to ra Nordm-ors re. i henholdsvis bo Kr. okloren C B.-Grundskolen i Thisted Løber begynder den 14. Juni og varer men som sædvanlig 14 DaRe. Der er øe.

Læs mere

f,,, et lignende forhold, mf;n d/jg j me{zel mindre f)mlan~. Hun

f,,, et lignende forhold, mf;n d/jg j me{zel mindre f)mlan~. Hun 7 -~~-- ------------- ti:t "i ti; A tier paa reale Veje K etly KarTJa L a r l < n rjm 'r km! 1 id aiden vf;dt/s{ to Bød" paa!(}o Kr. w:d H;len l -lhi.':d flt al ha ve: gjfjtt ndkøb tor tyllke Soldater

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

I TI. Tiltalen mod Civilingeniør Viggo Sørensen. N. P. C. NielseDJ ~ Københn.vn. Anklageren gennemgik kort Anklageskriftet, af hvilket det fremgik, at

I TI. Tiltalen mod Civilingeniør Viggo Sørensen. N. P. C. NielseDJ ~ Københn.vn. Anklageren gennemgik kort Anklageskriftet, af hvilket det fremgik, at - n 1- '. J.ueu 1:l.t:msyn {;1 valg ar ny L"Ol'- ~~ al'cel 1\ :- :mnurre-----.t:"ln- t\l'. ~ U-"'1Ure:-r(]; Tiltalen mod Civilingeniør Viggo Sørensen Ved Retten i Thisted behandledes i Formidda.g med Dommel"fuldmægtig

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

PrJhedøkæmperne døoner Porenloaer.

PrJhedøkæmperne døoner Porenloaer. tv"" 'U/V'" n" t.-uc 'lder.. ti S.fm.- ni ug f~flljjj al dfjf akal ArbejdlQiver- PrJhedøkæmperne døoner Porenloaer. Bn Kred. a' Ledere fnden for dmeldfe aig Modstandsbevægelsen i Nord/yl ~ tu et Udvlllg

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar,

l Fængsel. Ha. Id IH a Aar, Læge Lenbroch skal l Fængsel. Ha. d H a Aar pl li Aan T.b al al.. e. Tillid. O Ellermiddlg.od Ltnbroch Hurup. for Retten Vetemg. hyor hana Sag Dom.lorhandling. Som mand medvirkede Odr. ChriJtenaen Oinnerup

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

1000 Kr. stjaalet. Mangelfuld NyhedstJeneste- Hunel paa el VæreiIie. i Thisted. \. y, Landl 2. P, R. C. Cl. ga; \, '

1000 Kr. stjaalet. Mangelfuld NyhedstJeneste- Hunel paa el VæreiIie. i Thisted. \. y, Landl 2. P, R. C. Cl. ga; \, ' Mørklagnlngen begynder i Aften Kl. 2800 og varer til KL 330 Færdselllygterne tændes 2249 Of! lukkes 409 1000 Kr. stjaalet. Hunel paa el Væreiie i Thisted. Tømrermester Poul Hansen Mo rup MøUe der for Tden

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

af en Radiaklub, og det overlades

af en Radiaklub, og det overlades SOCtAL-DEMOKRA TEN *60 4. ~~~_~~~ --=:.:..:...... ----- M.rk,.un'ngen begynder I Aflen KJ. 21,45 DR varer til KJ. ",30 "ærdøel.lygterne tænde. 21,33 ol slukkes 5,J2. HedebrandiØ.Hanherred Man maa ikke

Læs mere

1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

1fIHIHS TED. .. Den gyldne Sd f. I Sned.,ed Bio lr Pred~l. OK Sundla de.. p'i:llulde tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

men endnu ingen Kall:ao. Mærke~ne lor KaUe, The og Kakao, I Gyldighed hele Januar Kvartal. I Vendsyssel fandtes ZO Vaabenla,re.

men endnu ingen Kall:ao. Mærke~ne lor KaUe, The og Kakao, I Gyldighed hele Januar Kvartal. I Vendsyssel fandtes ZO Vaabenla,re. U Vil-... ----. Kvarlal giver Adgang hl Kø~ al 125 Oram Kalle eller 50 aram rhe men endnu ingen Kall:ao. Mærke~ne der saltes j Kr alt 18. Decbr. har Gyldighed hele Januar Kvartal. lor KaUe The og Kakao

Læs mere

Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion.

Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion. Det farlige Legetøj. Bn Dreng i Hurup kvæstet ved Eksplosion. Lo'rdag E'lIermhldaR skele der (HI Ulykkt: i Hurup, der vireri hvor forlige de silakaidtu Lyspntroner kan være, 8001 lindcs j stor Mængde bland

Læs mere