'l fi, Inlderlrt Oll ~lini'lrr,rl for l1(ul~e dqunrter.,\!lled hxpedttlonary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'l fi, Inlderlrt Oll ~lini'lrr,rl for l1(ul~e dqunrter.,\!lled hxpedttlonary"

Transkript

1 6. Juni. nger SOCAL-DE1OKR"-TEN ~ i af vl~c Varer til de Tlflæg til Bekendtgørelse Nr. 35' af 20. November 1944 om Udlevering af Kobekorf til Manufakturvarer; f l D~ H~nllold Handclsrnlnl5t~rlet5 Bekrndtgø~ %';'r r~m- 20 'No~emb.r 1944 "dlcvc~dc l{cb~kort Ul Man"ta].:\"n~~. ~kendt- Priser D. v..."'te l.<j\".rende Prs ~kjomhedu nledu der ndeb. med modt.s'" broglde gade 49. dgsaede. Kr.. kg 23 Kr.. kg Q Kr. k Kr. k K lu. Kr. n " 0211 ~ triens d~ies Gyldl!!ll~d ord (ndkøb at.'(onut0k:rlln-~r o! <!rn k~:esva;;'5 Omsrotg~lse omllandlrdc ~rt 10n.~t at d~r '~_ke rrr;;"~~/ 1945 om Ændring "f'!;~~f:'(~;: :/j~. ~~7:i.!:ri9~g:~';;.d~r~~tl1c Forbrugsotgirter-m. nl. Jtr. Lo"o"on!mn!'l' :Sf ;l2:l ol 2.3. Oktober!lJ!.... vendes 'cd f 2. De nf Monu(nktnrhøndJrre modtngne hobekort kon and Reglerne lndbetaljn af Onuætnlnll~ntgm 0-crcn5st~mmeJsemc t n~~ hondlere. f ti B~kN'dt!l0... Je Nr. 351 nt 20. NO\'embcr 1[144. )anu. o ut enet der hllr ndbetalt ni dem ponh"j]ende Oms:tningsatgift tl. Til t~~ nd~ klin ndtil L'd.'!n!!rn l\'1\'crnber Jtl 15 faa de modtagne hllbe lo.t med de pnllhdendr Belnb Hdkommende Toldknm.mt~4_ J 3 Denne Bekcndtllorde trn.'der rort drn l. Jun'.. Beke~dtgørelse vedrørende Levering af Varer m_ v. til de alllerede Styrker i Danmark. ( Medfor af Lov l\'r. 15S at 29. Mart! 1943 Om crhven'~okonom!ske F"oransteltnlnger Yotdorsynlng m. ". jfr. LO ojlordning. Nr. 91 of 9. Mar!..'! Hl4.'i og Lov Nr. 4;2 nf 28. November 1942 om Prser m. v. jfr. Lovanordnng Nr. 352 n 21. November 10H fastsættes efler Snmrnnd med Ud"urlgsmlnJslcrlct og "lnlsterlel for Lllndbrug og Fiskcri og.. Over ensstemmebe med do med Supremo HClldquarlers Alled ExpedltlOnory Fortes (SlAEFJ trufne Afloler llcfl'cd folgendc: f 1. Stk. 1. Lel'erlng ur Yarer til Brug for Afdelinger af de lj\!erede Slyrker DanmHk herunder Luft- og -'/oricenheder kan finde Sted. nnnr skrllulg Tllladdse hrrlll hvert ~nkel1 Tilfælde forejjggcr fra Udenrlgsmlnlsterld (L"dcnrigsmlnlsterlcts Kontor for srer!lge Handelssager Adr. Skt. Annli! Plads 28 Kobcnhavn KJ. Lel-erandorcrne er pligtige at underkaste sig Udenrlgsmlnisterlets Afgørelse med Hensyn th Priser og LeverlngsbeUngelsu. For 5allvldt nll~nnr rationerede Ynrer tjener Udenrigsmnisterets LeverlngstJl!adelse tillige som TJladebe til Udlevering af de paagældende Varer uden Afgvelse af Rationcrlugsmærker. Stk. 2. Betaling for "arer le\'eret Overensstemmelse med l-"orskrutune Stk. l sker gennem Udenrigsmfnhterict CheCk pna Danmarks Xs!lonalbonk. Stk. 3. Canset foransialende Bestemmelser kan de allierede Styrker paalrzngende Tltælde hvor Salgsbeløbet kke overstiger 100!{r" undtagelsulis ndkøbe "arer mod kontant Betaling. og Le\'erancen kan i disse Tlfll'lde linde Sted uden Tilladelse fra Cdenrigsmlnisteriet. For san lidt angaar rationerede \"arer skal der i de delte Stykke omhandlede Tlfælde afleveres Ral!onerlngsmll'rker O\'erensstemmelse med de herom gældende almindelige Bestemmelser. '2 Bestemmeberne 111 finder tjlsvarende Anvendelse paa Tnmsporlog TJenesteydei!er og lignende. for ual dt der ikke med Hensyn til Ydelser.f den paagældende Art til de alherede Styrker lloatte være udfærdiget særlige!"'orskrjtter gennem indenrigsministeriet eller ArbejdS- og Soclalminlstenet. f 3. Bestemmelserne f 1 kommer kke til Anvendelse paa '{ld Flæsk og Varer tilvirket heraf (hccunder dog kke Konserves) Smor Ost' M'elk og an(ire MeJerprO?ukter Æg }{orloocr og FJerkr~: Med' Hen~n' Ul L~vrlngl af (il!~c 'arer til de afljerede Styrker henvises t! Landbrugsm n ster cl Bekendtgllrelse at Dogft J 4. Salg pf ratonerede Varer H de enkelte Officerer eller Solduler æld"~g kun kuli finde Sted mod y ' d~111 (lh'rjng~/j];crkcr Overelustemmelse med de herom 8 n c ge lejtcullnel5er. ~ne:e~rend~ :: d~ lljlrrcr!l' Styrker her J.~lldet ' Jfllndl'l.~mflli~lprJ~J den 31. JUaj 19J5. Bekendtgørelse angaaellde PosUorsendelser til Udlandet samt færøerne og Grønland Fr. 04 med TJndH/j' (ien') Juni k ' umt F;.."e tjg flrønlollc.l 'R~nlrdn' all rlrr modtllgrs Post Ul Udlondet TJ f*rø~flf G"llland blnnd Nor e S "1m hidtil. r~vfonenrll'lvr Hl N fæ og verjge kan mod lages POit Bekendtgørelse vedrørende Lev~r ~:nmark: allierede Styrker l t943 om rhvervlokonomlskll or A 1-01' Nr. 158 :!!l. ).1" L'vllnordnlng Nr. 01 lt 9. Man. ' F HnsløltnlnllCf." 1 mv)r. 'Lv " Vare ors~n'"." H~'> om Priser m. v.) r. 'ulord_ ];:5 og Lov Nr.' t72 ~128. r-;ow:"bef ts-;"ttr. efler Salllraad lled Uden_ n ';o.;r. 3:.2 of 21. "o'en~l>cr H~. r ns ndustri og sofar~t og Over_ 'l f nlderlrt Oll ~lini'lrrrl for l1(ul~e dqunrter. \!lled hxpedttlonary ~::::~llmel5e mrd de nlcd Supren1C. ef~l ellde Desf01mclsc.r. Forces (SilA EF) trufne Aftaler hen~~ \T~Cr herunorr Luft- og Murlne_ Til \fdcllnlct af de lllierede.t- g'flresk-.nmt Varc.r tilvirket d cnhede~. Domnork mao LC\'edn~la_~:~Orot~ukter Æg Kartofler og Fjer_ heraf. Ost Smor. "lk og.and re : e~ r~~slillet al de næ\'nte Varer - kun kl"ll! _ herundct dog kke honsef\cs t lende Bestcmmelser. /lnde Sted nndh lgllogelse af nede d"' " "er\'cs mna kun finde Sted LCl'crUlg. n an d re. Yarer. herun r er L"dcnrigsmilllstcnet " '. r. H an d e s- efter forud ludhentcl rliladcl5e rad t mlnl.ledets 13CkCnt.ll gorelsc af D?~ a~i~~edc St)'rker al de l Stk Levering ~\rde l llger 11 e af de i Bilag 1 ud for hver enkelt omhnndlede Vorer nwo kun forellge. Le\'erlng niall kun findc Sted mod Varegruppe omhandlede Leverando~:t Stand ni 2 enslydende BesUHngs_ Afle\'erlng udfyldt?g undersk" Offlter der paa de aulorede Styrkera sedler forsynellllcd h-llenng n en Vegne modlager Vnrerne. 1 ne saadnnne der er udfærdiget Som gyl(tlge Br5tililngS~~ler u'~~l~~n~t~riets Fornn;tnltnlng (Formular pan Blankeler tr)'kl verl cnn. l edlens Tekst medmindre 80). Der mon kl!o forefindes Rellels~[.1 B~Stl~lr~i~~rmyndtghed' og lorsynet de er foretaget lf \ed!wlllllen(\o l Jere e 'B l' "ssedlerne k P ' HH' l'ke oplores pa es J. rned Unders r. rser l ' B t"ll' edlen opforte K"antUln Lo\'erllndoren skal pase. al det p.aa es O ss Varer iloje svllrer til det t~\'erede h.\'antum V"rer.. 3. Betaling ll kle fordres euer modtages direkte fra de allierede Styrker. Nnnr Leverancen har lundet Sted. skal Leverandøren t! det l 8110g 1 ud for vedkommende Vnregruppe anførte Eksportudvalg ndsende det ene Ekselllplar nf Bestillingssedlen sammen med en specificeret af Leverandøren bekræftet Fllktura. Der skal udfærdiges cen Fakturo svarende til hver Be.stlli.lngsseddel og de pao Fakturaen anførte {\'onla Varer ska~ stemme nqjogtlgt med de paa Bestillingssedlen anrorte. Fakturnen skal mdeholde saadanne Oplys_ ninger som er nodvendlge til Bedømmelse af de beregnede Priser. 4. San sllrrl del paogreldende EksportUdvalg efter Modtagelsen ar de 3 omhnndlede Dokumenter hor konstateret at den stedfundne Le"e~ rnnce er Overensstelllmelse med de gældende Regler herunder ogsaa for saa vidt lngnar Prisberegningen. afregner Eksportud"nlget med Leveran_ doren Check pa Danmarks Nntlonølbank. Udvalget er berettiget Ul i Beløbet at fradrage et AdndnistratioDsgebyr hvis Størrelse fastsættes ar Ministeriel for Landbrug og Fiskeri. 5. Leverancer. der sker Ullder agttagelse af foranstlaende Bestemmelser kan - ~elv om vedkommende Vare er rationeret - finde Sled uden Modltfllelse af Rationeringsmærker. 6. Levernncer af rationerede Vnrer til enkelte Ofllcerer eller Soldater m. v. tilhorende de olltercde Styrker her i Landet kan kun flnde Sted mod Afleverhig af Ratlonorlngsmærker Overensstemmelse med de beram gældende almlndell!le Bestemmelser. 7. Ved Leveroncer soavc! Ul Afdelinger af de herværende allierede Styrker som til (1lues enltclle Officerer eller Soldater m. v. s)(nl do ror Sulg paa HjemmCflarLedel gtoldende Prlsbestemmelscr samt snndnnl10 Prisbe8lomrnelser der særligt mantte blive fastsat for omhandlede LeveraM:W' nllje overholuel. LUldbrugsmlnlstcrlcl.. den 91. naj HH/). Priser og Avancer fastsat af Priskontrolraadet. Neden~lnncndo Priser o~ AVAncer laa _ uall5ct tidligere mlga8ede Aftnler Ofll højere Priser eiler A\'1H'ef _ kko o\'crsk.rldcs. Hellebe.RS (l~r. pr. Sko) NrOoo-oO Nr.0-2 Nr. 3-5 Nr. 6-9 orlf~ m~n.~...".... { 1~!.J_Ct~~~n~. '.r;derl k5bng

2 Bord 'ø/nln- Venø al de Lønd. Jollen orpøet er ca. ( den ringen.g. l"rlng nstre kraler a.300 s af A n Pd aøde rdisk ende!ske yske vereller om spekt u nne aver. jsted ark 'sfest og æ de blev en jd~n glvikre anog ~e t o lært lles fan ettes eget ri g t man oran n ejde den. sted blev ~ra~ nske iden al al tiske rask gene allen e nne krati enes me iklaerfor >olk. er i elde J ng. e og mle. aver mark illid l. e h l for- Vl'/cn rll ljøll/l/i\\"" '".-- Ntelsclls ejendom Semt> re1 e res o' udvidet og dølla vedtageli Up SkolelHjVllget lorelall - Beøtgllgel'c al Beretning ang. d t Centnløkolen lor eventuel! n rfnln af Le/llehed lor en Sko e- li Henlagde" nd der evenr:~~lkllll bygges den nordll8 11e Snde al veslre Pløj. _ Sn Bel'lærtng fra Beboerne Lyngø Slallolløby om Nedlæg' nlng al Kanlen anbefaledes pall de sædvanlige Bellnge[ler nur den fereø gennem paa begge Sider al Oaden fra Skolens Orund 1/1 Chr. Thomena Ejendom. Der forelu en Henvendeløe fra- Beboerne Helligkilde som misbilligede øt Tværdalvejen var r kkel tbøge som Beredøkabss~belde. Nr. 4 da den ved Beskæfl gelsespl8nens U d af bejdelse var vedtaget som Nr.2 og havde slor Betydnng som Skolevej for Sernene fra Helligkilde til Centralskolen. J M e d g 8 r d paatalle den M8~d'e Tværdaivejen VBr blevel behandlet pa_ ved del sidste Møde fordi der var indsendt en Adresse fra Beboere i Semb-Styve1. Det mulle da være Beboerne i Helligkilde der havde mest nteresse i denne Vels Parbarhed. Han anbelalede at den rykker op som Nr. 2 gen. Henvendelsen toges til Efterretning. _ Bn Udstykning fra Chr. Tolt Jeslrup til Holger 8mil Hansen sm. Steds anbefaledes. L..t J.d. atter tlll.dt. fol.e:e en PoJltJmeddelelse er Selllads med Lystkuttere Motorb88de og Ro fartøjer nu tilladt i P/orden fra Hals 111 Thyborøn. Foreløbig maa man dog kke ga8 om Bord ejler fra Borde paa Kyslen. men kun i Havnane ved Limfjorden. Sølvbryllup kan Torsdag d. 7 ds. fejres af O vergendarm Anton S k k e o"g Hustru Sønderborg. Anton Bakke der er Søn af afd Odr Niels Bakke Skjoldborg har i et h alvt Asr siddet Prøsle vlejren. Oeo lorulykkede 0 serildbo fundel. Mandag eftermid dag ved 16 Tiden fa ndt ma n i 0 slerlld Fjo rd Liget af den forulykkede H andelslærli ng Svend Jørge nsen Ma n havde til Mandagens Bltersøg nlng hll ael en Motorbaad fra Amtoft til Stede. 26 Aer ved D. S. B. Stallonsbet/ent N. C. N i e s e n 51 0'rring ken d. 16. Juni fe/re 25 Aars l u bjlæum ved Statøbanarne. Til Doroholm-odsamlingeo bar vi yderligere modtaget; Hustømrernes Fagforening 50Kr. lait Kr Laodm;oero. ved Drag_bæk lage. op. Morgen paabegyndes Optagningen af Landminerne i det tyske MllltæromTaade ved DraRsbæk. Arbejdet foregasr hver Dig l Tiden KJ og l delte Tidsrum v Oddesundlandevejen ra Dragsbæk til Tilsted Smedje være spærret for Gennemkørsel. Pærdw selen henvllea til Vejen gennem Tnsted By. Nur Minerne er taget op kan man fjerne Plgtrlldsbælterne og r Struer. Gymnaslet. Uland! de ljenlløtclnlitllld der el _ lor Tjeneale Nl~1l8 derea ~~;~:ltd under Belællel1f'n bliver "1 er Reklor!! n o U n: un d er ' Lærere ved Struer lalsq:ymn".lm_ OaardudstyknloR l V. Vandet. Støtens Jordlovøudvalg har al Mads Møller Srlk.en købt Ager~ holmglllrd V Vandel hvis Avls_ bygninger nedbrændte Kr. Hlm melfartsdag. Pr.8en er Kr. Areal 25 Ha. Hartkorn ca 4 l/t Td. Der medfølger 50 Tdr. Sæde~ korn og ;\1arkredskaber men der mod kke Besætning og Avl Det er Hensigten at Oaarden skal udstykkes til tre nye Stat. husmandsbrug til 1 April 1946_ 46 Ejendomme paa Hanstholmen nedrevet. Hvis ikke de øvrige Huse repareres falder de sammen. Der blev i Mandags foretaget en Optælling al de H"se S-:lm Tyskerne har nedbrudt paa Hansi holmen og det viste sig/ at det hit drejer sig om 46. A d1sse laa de 36 l Hansted Sogn men51 de øvrige O var landejendomme i Pugdal Baun og Pebbented. Hvis ikke Kapitulationen var kom men vilde sikkflrl endnu liere Ejendomme være bleven raget ned Tyskerne skulde jo ødelægge Vær~ dier saa længe det var dem muligt S pø rgsmaalet o m hvornaar det vil være muligt lor H an8tedboern~ at vende tilbage til derel Hjem er naturligt nok tor dem et a l Tiden s største og det h lev ogøaa berørt ved det politiske Møde i Ræhr i Mandags hvor Landstingsmand Henry Hansen talle. formanden for Tømrernes Fagfo rening Mariu. P e d e r S e n spurgte Landslingsmanden om han ku nde sige noget om hvdd der skulde ske med H ansted. om der fo rtsat skulde være Militær anlæg eller om BE' lo lkningen - som den baabede paa -- igen kunde flytte tilbage og om H avnen vitde b live fuldført. H enry H a n s e n svared e at d el var hans personlige Tro al Hllvn e byg nin ~e n.ilde blive lort8al m en Sagen h avde endnu ikke været d røltet pau Ri gsdagen siden Kapitulalionen. Un der Besætlelst8' tiden blev d er paa Rigs dagen til ken~egivet a l H anslholmhavnen skulde gøres færdig men noget h elt bestemt kunde inge n i D ag vide - ikke engang Ministrene thi end nu vidste inger/ hvad d er skulde ske med de militære Anlæg p aa Holmen. Dette vilde vi ikke selv komme til at afgøre idel dine Anlæg foreløbig s orlerer under de allierede Magter. Natur igvis ønskede vi helst det hele s l(tjfel saitledes at Hansted ige n kunde blive en fredelig Fiskerby og man haabede at dette vilde blive Resultatet og i &aa fald skulde de stedlige Arbejdere have Bnte Ret lil den BeslueJligeløe der herved vilde kunne bydes. formanden lor Hantted Lejerforening Sogneraadsmedl. Marius M ti d a e n udtalte bl a. al det jo var Beboernea højeste ønske at mulle!jytte tilbaa:e men det au ikke ud ii al delle forel.big kunde ske. midlerjid s kulde der Allenen hju"r /"'"." ~... " Mu.!i: laurhø Chrislealen luer &-ya: l polen. Thistedboen L.ur. Hol.m. """ aen er ølhgeve! kke on ~.lt'døflmllk endnu_ lian var ih" d blandl de Daflskere der ~:nd.gli vend le hjem ra PanQ:eltjre. Men gen~em en m.. 1 ra SluUho!-Le.)reo ~.enr~ Jacoba en Aalbor(( har P.mlhen Thi.ted erleret al Laurilø ligger pu et Lsnrf't i Polen. Han har halt 'fylu./ men for en Uge Oerel da Henry Jacob.en.ids! hørte noget til h.m Vir han i Live og var Pibig l lommen over den kriti.ke Periode V m [)el venles derlor al han Himlen al en Maaned. Tid k.n vende under hjem til Danmark. maa o Del var e:lrakb elter Clere Kommunistloven. Vedtagetu d Laur Christen~en ble~ arresteret. \t~~i. Hlln sad ca. /. Aar bygge lejren og - efter at Tyskerne havde overtaj(et Magten - blev Oanm han sendt til Stutthol sammen dem med de øvrige arresterede deres munister. Handl -paa Polk April der Aften: KJ. 19 : L. B.Eftersyn i Tbi6ted. KJ. 1930: Hvemøde i Torp KJ ; Pslætealrel; "Dronningena Eløker". amerikansk P.rvefilm med (lelte Dav\a og Errol! Flynn KJ. H15: Royaltestret: øvensk Film Ny Præsle;odslilling. Efter hvad Morsø Socialdemokrat erfarer har Kirkeminister Sørensen knserel ndstillingen til det ledige Sognepræstembede i Nykøbing Sagen kan nu ventes tilbage iii Menighedsraadet til ndstiuin~. Der er som sket del at den som Nr. ind stillede/ Pastor Siegumleldt Hassing har trukket sin Ansøgning tilbage. FødH'adage. Phv. Bygmester Avlsbruger. Mads ø 8 t e r g a a r d Nr. Alle. Thisted. fytder Tirsdag d"; 12. ds. 85 Asr. - PruEløeMarie Skaarup borgvej Thisted fylder Trsdag d da 7U Aer. Hummerfiskeri i HaDsted. Hanstedliskerne er saa smut begyndl at genoplage Fiskeriet fr. de gamle P ladser Nogle al dem der bor i Ræhr h ar faaet Tilladelse til at bringe deres H ummertejner ned til H avnen h vorra TejneJ ne skal sæltes ud Uden s æ rlig Tilladelse kan ingen laa Lov at træde Pæstningsomraadet. En Hmk forsvinder. disse Dage fjernes pladsen Thisted den. taar langs Grunden at der skel Portov bvad er haardt Uroliie Soedsledboere i Tre unge Snedsledboere var Alles i Thisted bleven en D el skænkede og de opfraadte udæskende over ler nogle kæmpere. Delte førte til at kom lil Spirituøpr.ve dumpede og sledles til Hvile i Arresten. de i formiddaaa slap ud var meget mere medgørlige. Huodekrlr Tbisled. Politiet i T hisled har indledel ed Aklioll mod d~ leaguendt lom heller ikke er Soraerne. dans~ blev j de var var t og b fore~ være D mar.

3 om Belydning. er. Sogneraad Mede. for dan edes 25 Kr 20 og O Kr. M. Jensen a' Arbel' forelaa else a selv skal da delle Ord- Kommumellem og Prævedlogei. 'ndreten Skoleder evennordligsle na.r begge Grund!OCAL-D!!MOKRA 1T.'N. derefter kan den Jord der nu pall redle Allr iglzer øde beo.luer dyrkes. Men desværre kan den vel kke blive udnyllet i Sommer. Fem Marioevætere til Thisted. Pem af de i Struer Marlnevæglere fra Thisted er bleven overfer! 1/1 Thisted hvor man skal have dem afbert j Porbindelse med andre Sager. Det drejer sig om Friedrich Hansen Mads Cbr. Samuel And. Nic. Hillerup Johs. Kjeldgaard og Svend Aage Barlb. De blev alle i Struer fængslet 11/ 12. Juni og inden Udlebet af denne Prist skal de slts88 for Retlen j Thisted. Huodstrup Sogneraad har holdt Møde. - Nordthys Husholdning.forening Jln!iøgle om Tilskud lil et Sykursus i Hundsirup og bevilgedes Kr. pr. Time. - K F U Ms sociale Arbejde bevilgedes O Kr. - Del vedtoges at tegne sig for.nørden s Skoleabonement for folkeskoler. - Det vt'dtogea at lade Kom. munens Vejvisere male. - Nogle Tilllyllere saltes i Slru.r.Oymnlsiel. Blandl de Tjent:stemænd der er fritaget lor Tjenesle All:ns deres forhold under Belællellen' bliver undersø~t er Rektoren og tre Lærere ved Slruer St.tlgymnuium. OurdudSlykDiOK i V. VDdel. S. len. Jordlovsudvalg ht a' Mad. Møller Erik.en købt Ager. V. Vndet hvl. Avl.- nedbramdle Kr H Pr/um er Harlkorn Cl. N geres noget ved Husene der slur med aabne Vinduer og Døre og er temmelig lorlaldne. Hvis der ikke snarl blev loretaget standsællels:e vilde HUllene simpelthen falde ned. Lejerloreningen havde i den Altledning henvendt sig til Amtmanden der lader Sagen gaa videre til [ndenrigsministeriet med Ønsket om at Hanstedboerne msa Lov at Hylle hjem. Det kunde jo lade sig gøre al ly le nogle Barakker ra Ræhr derop hvia der i BegYRdel8en ikke var beboelige Huse til dem alle..jeg Landatingsm Henry H a n e n bod lovede at han i København skulde søge at faa denne Sag fremmet bedst muligt. A borg Byorkeater Thisted.! for Det er i Morgen Aalborg By-Or-! ~or kester kommer til Thisted lor t Koncert i Thisted Muslk.loreniDg. Mind 610re Symloniorkester beat.. t Strygere Træblæsere Messingblæsere og Sligværk. Ved Koncerten der begynder prrcis K ps. Hotel.Aalborg- spiller Orkestret et Plr al skønneste kllssiske Hovedværker og en "de'ing nonk Musik hvor Vlollnlalen Herman Kjær Jensen lom Solisi frem lører Job. Svendsenll bekendte Violinromlnct. "ttenen lutter med en Afdeling dlnlk MUlik. llurils Cbrlste.seD ligger syr i Polen. Thllledboen Llur. Holm Chri atenlen er alligevel ikke kommen til Danmark endnu. Han var ikke med blandt de Oanskere der Send'R' vendte hjem fr. fanreltjre. Men men ra Jacob.en "bora ThlSl.d t

4 " o r Udvalg e Silke mukke rømper svære PER. fra Paa Grund af Optagning og Spræng ning al Landmlnelellel i Tilsled er al gennemgaaende Pærdoel forbudl pia S lrækningen ra Velgallen Oddesund Vildsund Landevej ii Tilsledvejen indtil videre alle Hverdage mellem KJ. 8 og 17. Polltimeiteren i Thisled Købslad m. v. den 6. Juni Alle Haveejere ml E. Brix. og Havelejere indb des En kan trak Maskl saml en Juli paa Thlste En Plads lø

5 Bekendtgørelse vedrørende Tilladelse tit Sejl'ads med Lystkuttere Motorbaade og Rofartøjer i Limfjorden. Sejlads mn LyMkuttel'e Motorbaade og Rofartøjt'l' er tilladt i LimfjordC'n mtllem Hajs og Thyborøn. De i St>jJadsf'n d<>ltagt>nd.. Ppl'soner om Bord i LYl'!tkuUC'l'f' ('\pl' Motorbuadf' kai i indeværende> Sommerhuh:aar benytte selve Limfjordshnvllcni' nun. cif' par om Bord eller fra Borde i Fartøjerne. Det (':!nc'd andre Ord ikke tilladt øt gsu om Bord eller fra Borde langli Kyststræknmgerne udenfor Hnvtif'ne. DO 1. Juni Polilikommandoen for Nordjylland. Midt jydsk Politikommando. V. Platou. E. Hoeck. Marirtedlstrikt JyUartd Nord. A. E. Arendrup. Bekendtgørelse om Mærkater for Motorkøretøjer. 1. Fra og med Søndag den 1. Juli 19 1;) ved Ujj~nets BC-!yndelse ophører Gyldigheden af de hidlil anvendte orangefurvede trckrmlcdc og ottekantedr~rærkater Ul l\jolorkøretojer. Fra dej'i""nævntc Dag skal abe Motorkøl'clojcr til hvis ~ricl drr tf opnaaet Tilladelse til at anvende Benzin eller Brænusc1solit være ror~y n (!t med et rundt Mærkat. ~fototkorclojcr. til hvis Drift der i J'renhold til en i l\tedrnr af 1 i Bekendtgørelse N'. 200 af 20. April 1910 nh'd(lcll Tilladt'lse vil kunh' anvend"s Gasgenprator3nlæg Flaskegasanheg elle!' li gllt' lt! t' skul fra dt'n i Stk. 1 nævnte Dag være forsvnet ml>d et o"<llt!'r!a'r!wl. Tilsvan'ndl' Bestemmelser gælder fo/' saa vi~l angaal' J\.!olorkun to;c'r til hvis DrHt der i Henhold til en j MccLfol' af ~ 10 i Bekendtgon:lse Nr. ar1 af 7 Nov('l1lhcf 1939 Dm Halionering af Benzin 111 v. meddelt Till'-HM.' l st~ \'ill~lll1!ll' allwllt!t's Pelroleum danl;k Sprit ('ler BC'nzol saml fllr san: vidt * :ljlfin;!1' \!ulll'lwl'ptøjer til hvb DrifJ. der i lj('nholci til en i -'ledfur.. ' 1 Jkk~'l\tllgurl'lst> >Jr. 522 af 14. Oktober HJ40 nu'ldelt Tj(Jaclcl~c vil kunnc ~U1\l'lllt.S ch'k" trisk Kraft. Dc j Slk. 2 og 3 nævn le ~L.l rk'lt(>r vil ett<'r n;crmrrr af \linl!-.lt'l'il'l (or Hande!. Jndu'ilri ug S"fal't r:lstsaltc J{('tllill~slilJit'l' hh\'{' \lllc\'t'l'l "'l'd. llenvcjh.h )o.f til Polilh'l pau 'tutorlwl'f.'-ljjl'h Hjrlll'il('d. 2. Uenne Hd;!'ndlgfln'!sr tra it'' i EraU slr:'lks. Jllllld HJllillistpri t il "'" :11. llllj J!1r.. aerl en alle d. til - D 1>< hl v T \ l l l

6 8 t\ K'Ullll-.''H'1 nd'" " ".' '1'1 1 1'. lj{'l 1.'t!' tf lil ')'/' )1. fl 'i 't P'l' l"li 'kk k. ll'lrl( i T ly "' '\1 11fl! latlt.'. "" J:O 1'(' 'lt forpl;tgl' l~!tu!:;tillill/<r ftjnli N " ~ 1 uf dl' Jlltlsldlt'df' t "Hk Hig tilljag['. NctLi'l(l!' gl\j1 'J1 Bornho1m"indHamlingen Mnl (' " M. S. /jo Kr. An~ 10 Kr. M p Sennels 10 Kr. T. K. 5 K~" Ejl~; J"angbaJJe Kløv 10 Kr. K. N. Sund~ by!) Kr. K'J Vet>løs 30 Kr. J. V'J sennels 25 1<1" lait med det tidligere indkomne <' Den engelske Flyvers Begravelse i Vang. Han døde fo' sit ou vorl land Fædre- Den engrlske Flyve!' hvis Lig var drovet i Land i Vangsaa hlev begravel paa Vang Kirkegaard i Gaar Formiddag Del' Val" sendl et VæJd af Kranse og Blomster og Beboerne var mødt i slort Tal. Sognepræslen Paslol' A n d e l' S e n lldlalle hj a: Vi Jæser paa gamle Kl'igel'grave: "Han døde fol' sit Fædreland" og bvis vi sæller el Eflermæle paa denne SoJdals Grav el' del ikke nok al shive: "Han døde for sit Fædrejand" lhi ban døde ogsaa fol' vort Fædreland fol' vor Fremtid og fol' VOl'e Hjem. Vi.el' nmnge her fra Sognel del' i Dag visel" denne Fremmede den sidste Ære og det gør vi vel i. Del e" førsle Gang og maaske den eneste Gang vi herude i delle fjerne Sogn faal' Lejlighed Lil al give el lydeligt Bevis Jlaa den Taknemlighed som ogsaa vi følpl' mod del Folk hvis lr'ofasle SoJdal Jlar val' Del'Jlaa bragte Chefen fol' Sektion NOl'd-Vest Kaptajn Ejby N i e s e n en Tak paa dgll danske Hæ's og Frihedsbeva'gelsens Vegne Uan bekræflede Rigtigheden af let c)' var sagl og lilcøjode at den t'" Soldal havde Væl'el med i den Kaillp der gjorde" V'"t'rl'' ndjtwldl'.'i'. Ln l bo r ().(.~;~_ Lu~tværn!'1foransta l t _ hlngerne afvikles.. f ml 11 g rfl.1jf'nf' au B'k.; S l'rængtrtyk_ ~ ngl rr!.l'!tjmn ollnuli.{j' 1'il.lfytHTum 't7/ul /. Eles. iklci'!j. ritt' l 1"Mn li - --o lade d A.PP8r 0l Sk ment( hedt:! tømrr Nu e derle leion at ~ n~enrig~ministeriet har nu h~stemt t' at GrundeJere og V' r k somheder maa ' rold l~rne Spræng8tyk8jkringernc ~ for d" (aae' prrvate 'f"fl '. l ugtsrum nventaret Af T sbvnmg ~ mat. erne m. m Det Afstivnin~s_ erle1 der er modtaget fra det Of- ~~:~~ge f~rbhver dog indtil videre. ns EJendom Husva~ordningen afvjkles f\lldtitændigt. Ejerne har dog ~igt. til at opbevare Hllsvagternes ate.rlcl og Udstyr. Meldevagterne bortfalder ogsaa.. Kommandocentralerne holdes der mod bemandet indtil vjdere og flere Steder bl. a i Thisted deltager CB Mands~abet i Bevogtningen af FlygtnmgeleJre.!øvrigt vil eb.-mandskabet snarest muligt blive hjemsendt. De cementerede Dækningsgrave Bunkers vil indtil videre blive bibeholdt og det samme gælder Dækningsgravene af den ældre Type. Statens civile Luftværn kan dog rent undtagel~ sesvis tillade Fjernelse af Bunkers og Dækningsgrave der virker særlig generende. Offentlige Tilflugtsrum del' er indrettet i Bygninger stilles til Raadighed for Ejerne. Hvis Afstivningerne ikke kan blive staaende kan Luft værnschefen lade dem nedtage og opmagasinere. - Sprængstyksilaingerne foran de offentlige Tilflugtsrum skal som Hovedregel bibeholdes men Luft værnschefen kan dog i enkelte Tilfælde tiuade at de fjernes. Murgennembryd ningen vil indtil videre bjive bibeho1dt men der kan dog hvor Forholdene ta- ler derfor gives Dispensation Alle Luftværnets Hjælpestationer vil lesl tgen fonc saft igej D" 1 del del 0' i ~ lur sk.c 11 le i

7 ana\'('~t r.lll ar'\'ikh Bestell 1))t'd S Thisted G. Juni pøclsfald. Unl'klitfogod RasmusRon 80holl \a l' llfl f! SOl'g at miste [-lin Modol' ;11 Jll1t"'jinspoktol' i lolbipk Amt fll\ s Hl n R li t' n S Ellk{'~ dt'l' f'j' dod i rol'd i ~bol'g. HO 110.1' g 1/ ontll's!" grlll'olsl' laudt Slod i J )'d"'p i 1.0. dag~. at' r. J' Vt nu _ nl ktllhlo ~r l 'mm'1 KUj)t' L op l'nod Gutls l' Jill u JJl l'o~)l\l'hl\ OlU at hu:'lll'e hans Mimlu NOl'gesindsamUngen. Jens JenSf'll NOl'haa 15 Kr" Ane 10 Kr.. A. Sf'nnrls 10 Kr. Ejlel' Lung'balle Klov 10 Kr" Nit's WUtl'UP Østerild 10 Kr. K. N" Sundby 5 Kr" P. Krabbe Skjoldborg 35 K1'.. E. p" Skjoldborg 5 Kr" 'F'olkrmudet i Skjold~ borg 420 Kl'. lull mt'd dpt tidligere... Pol ro D B. o~ P. Dagl trfl 1 tilta hn~ Gad havl nel' und lud

8 y l n- "'! ' lt hjnn ~'a ni ".. hidli! hnj' Kr!l<lirlll_ SM'.ul af rlltltr! ulk dl f'" "'ti at ll j.. ('111'1' (')'kh' dl'm ml'n ail'''; ".1'lrl' o 1'11'111 r' /!' nt Thrll(' ' oks.;> ug Onf' at Adjunkt l 1'1 :\{odl'. 8H!t V~t 'gtlgt'_ Og!!t> godt Rh"r~lp!efl:' dl'!" F i os i.:.' r n i\ m Do" 011' til' (' CJ(lko "0'''': sun Og~a t. om d(' hl løn Di'f lan lagl' \'! Dn"kul' l1'cld. lt u' fnai rl('f blifor noror 0.1- lp. Om f<m-nin- t- Al'ld l Rt'nt l' 0l A 0111 paa Mord... rnbl rlnaa. Hnl't mdbdnll' nden ".l JuU Et Andn ndl' K.. bmand Do\'_..._...~'.ul1lJnt"n bj' Fanrtor om Tn.d so til 11nde m.ed t.rk D..kl;e bel... dc Thyboroll Havn skulde sprænges i Luften. Havnen udbygget som en slerre Marinulalloll Elf'1 ni T kl'llf' har rukht flig tiloo.gø fra. Tll}htHU. d.-r.. fll'rl1l1.1\l1- d~1 Vo' ooh181111f't lil 't tita'rkt bo... (('\ \ t ~ll.tlt'll\llkt har!h \"! >lig. al df'r vnr 1l"H! omhykg... bw Fol'!J'"{'dE'1sf'l" nt spul'llfc' h"[' la". nl"n i Lllfh'/ 11\1-; ld ~ar komnt'! til K;lmphll.nJ1illgf'r 111'1' i Lalld'1 Man {'" or Tuh'll t F'rd m>d at Jf'rnl' dl' i:'p";'lrlndmnl!:'r liom nlr anbragt lnna::li nll{> Kajl''\f' og uultli nu ('r dpr optng. CR" 50 SH'U'ngllld l1lgf'r d"1" tils}'llldendt' hl'stod af ~lill('lndn ill gl'l" lie l!. Hnnl\'ll f'] dog j'llc!nu kkt t'llspl (Ol" "'ll"'na::"~tofl!'l" og Ydt'rmolt'l t'r l'\llnn a!sj)f't'r!"t og )H.'vogh-.. nf Frlilt... skt{>lnpt-!' d'1 llall 1n"Ut'. at ugiula d'-\ 'r llllllt'n'l. r dt'llli' Ugl' \"'ut... " pi S!J"<'lKlLng.. - komman(ju!ij Thrbol'oll fol at fort.' la~t' Opn-clnlll~t'" Tyskpl'lt' lun nd"' 1)('1" 1\ t"igt'll bnht { TJnl}(H"lJl Jlalll ud... il'akl Grad Dt'l" har :-:.Nhg hggl'l Hmli)!" bnadl" ll lfl{'ud~lljj)lsral :UJ" o!: :\hn{'sh n~l'r(' i Hn\'nl'n. og ml tl Kysll'n nr Olllul"l "l Ril'kkt S\":\'(> Bf'ht>stJlingt;./lu1wlC m... d K~l(l~lll1il1- gel" ~a>lllp{'mll'ss!>w nul1k"j'~!)"jl.w slationej' Lytlt'anlll'g LrsktH\'r(" Hndl061alion og ionlgt alt ril'l lltlilwrudslyr om hol'l'r lil 1'11."lon'( "a_ d (1S tat 1011 Klln 'elelonskabenc aaboes lun? Teleronskabcne paa Torve> og Pladser Thisted savnes meget Dc bl~v JO sin Tid luk kat fordi Hærværksmænd - oaøaa Tyskere - ikkl' kunde lade dem i Froo" men stjal ndmaden Apparater Balterler Automater OSV Ol Skabene led det hele tagl't 58~ megen OverlA~t fra uansvarlige El(' menter horn hnvde frll Spil Ll)vlu:l4 ltt" r Koneert Mllnd_ ""'d. fonicr" rort kestrcts linisllm Solist f kendte \" Aftcnl' dansk M "PO h' at ghr et Soldat.!'utn.in ~ned~t god. Pil hu t:"tlt Tryghl'dl dt'r K ri.

9 rflll1gsgrave blive biber Dækningse. Statens nt undtage Bunkers og særlig geder er indtil Raadigsti vningerne kan Lufttage og opsikringerne tsrum skal l men Luftlte Tilfælde ennembryde bib holdt rholdene taion. stationer vil LUr::;ugnmgsa~ j}cj<.lel hl. a. (e og ell lvfolorbaatl ha Aal'llp og nogle li'iske JC fra Hoysøl'. Fem Marinevægtere overfø~t til Thisted. Som tidligere meddelt blev fem Marinevægtere der en af de første Dage efter Befrielsen søgte at undslippe sydover fra Thisted anholdt af Modstandsbevægelsen i Struer. Disse fem er nu blevet overført til Thisted fordi de skal afhøres i Forbindelse med Sager der behandles her. En af dem Heinz Friederich Hansen hører til de "prominentel' blandt de for Tiden nternerede. Han har i en Tid været fast Medhjælper hos Gestapo i Thisted. De øvrige er Mads Chr. Sonnich And. Hillerup Johs Kjeldgaard og Svend Aage Bahrt. De er all. fængslet til den ; 12. Juni. alurt i Gla bliver Drikk d ll ser ud 1 der Bakken ingen hvol Flygtningen skulde de o~ er saa man: heden af T} som kunde ' gene kunde ske Barakk staa hvorf Simons Ba~ boerne læn efter Krig fuldhed t allerbedst\! Vand) S Skrænter! taget et a Omegnen folgelig o Ubegrib som JO ubnrlne G ske Samf ste Sted

10 r enareat blive nedlagl Fahrik~]uftværnenf! kan eudnu ik{c afvikles og der er hellp.r ikke taget Bestemmejse om hvad der skal gøres llled Sirenerne. Politiet skærper Kursen mod Beværterne. Der skrides nd haade mod de Berusede Beværterne og Tjenerne. Politiet i Thisted arbejder i disse Dage med en Doruselsessag hvorunde". tre unge Melmeskel' f'a Oplandet er tiltalt fol' at have generet et Par Frihedskæmpere De dinglede rundt paa Gad~rne paavirket af Spiritus som de havde faaet paa Thisted-Restaurationer og Politiassistent R o s e n g r e e n understreger at denne Sag markerer ndførelse af en betydelig Skarpere Kurs fra Politiets Side i DeruselR - Mlneoplagnlng.n begyndll Ti.led S5rul' J'oliliet i Thisl"l hekl'ndlgøl' omst.. al OdileHlllldvejl'11 f'a D'agbwk Lil Vejgalll'n i Sil.'Ull er spænet fol' gennel1galwndo Jt'iP'dsel Hvel'dagp. f"a!l Lil 17. Aarsagrn e' Optagning og Spl'UHlgning af Minefolterne i Tilsted. Agerholmgaal'd udstykkes. \ Agerholmgaard i Vester Vandet el' af Gdr. Mads Møller Eriksen ~olgt til U dstyknlng til Statens Jordlovsudvlg fol' Kr. Arealet er paa 25 ha 50 Tdl'. SædekoJ'l1 og Markredskaber medfølger men ikle den øvrige Avl og Desætning. Efter h'anden Kr. Rimfarts dag slaar kun Stuehuset tilbage. Man regner med at Gdarden kan ud. styl»es til tre Hu"mandsbrug til April næste Aar. ltrll fl'1 t:ile dp Ve li g n

11 bstæder '1 er stj] taten. r præets a lotel først et kønneste efter en t af Orer Viaen som sens be- Afdeling kert forg for at sted. var Til Vl1et i genlunde Sønder -29 om ;gge uno fol" farnaa ""'re l Oll Det pgawat opad og b{ejp-ribpstvrer UU::i og som ev l!o<nv. Murer.Jens Hedegaard Vang. Barakkerne ved lilim Strand d~r te optettet som Station ved Grustransporten til Agge1"Snnd. er nu fyldt med tyske Flygtninge. Fra Thorup Strand og fra Klin By er ankommet iajt ca De fleste er fra 0stprøjsen og der er enkelte Polakker. Ved Ankomsten bjev det undersøgt om nøgen havde Vaahen og alle maatte aflevere deres Penge med Undtagelse af faa Kroner del' kan blive Brug for til Frimærker. Frihedskæmperne skiftes til at bolde Vagt ved Barakkerne hvor der bl a. findes <>t større Kullager et Værksted og Lokomotiver. Tyvagtig Desertør fra Han Herr. En tysk Desedol del oprerede som ndbrudstyv i Han Herr. Heinz fitalck Pr bl!'v!'t ovhført fm Thist.. d til Aalborg hvol' ban er blev.'t afl... w.et tli j<'eltpolitipt. Anholdt to Gange for Cykletyveri. En AlTpstant fra Aalborg blev i Gaar ovprfød til Hurup sigt.. t fol' G~k"'lyvH i l!1'lp. Han holdtf's il't ( hlllllt f:r.. dets Det RUn Tng gæj opf] av d F d C O A

12 i ~h;'-v;oe'"rtr --"'lter Kal:f9bordet talte flere af vi har Stævnets Deltagere om der{'s Oplevcltnikere ser under Soldatertiden og alle priste givet Soldatermissionens hjælpende og beaabnes varende Gerning. Teleil og Stand. klædes l finde s e 11 t Vand aaden enne-. ed Efog en Fiskev fem første t undoldt af Disse histed se med f dem r til de en net fast ted. De And Svend til den Hvorfor netop der? Flygtningenes ndkværtering i Dragsbæk /orlulle1"!len endelige Frigivelse af 01Jl/raadet. vide Kredse er det blevet modtaget med Forundring og hos mange med Harme at de tyske Flygtninge skulde samles i Barakkerne i Dragsbæk. Man havde glædet sig til at disse Steder der val' Thisteds "Aandehul" i Naturen snart efter F redsslutningen kunde frigives. til a1mindelig Brug men Flygtningenes Anbringelse har været Malurt i Glædesbægeret og særlig besk bliver Drikken naar det nu efterhaanden ser ud til at ndkvarteringen under Bakkerne trækker ud. Endnu vod ingen hvornaar vi slipper af med Flygtningene. Hvorfor i Alverden skulde de ogsaa netop samles der? Der er saa mange andre Oml'aader i N ærheden af Thisted som er afspærret og som kunde bevogtes og hvor Flygtningene kunde indkvarteres i tidligere tyske Barakker. Det er ikke let at forstaa hvorfor det netop skulde være i Simons Bakker det Sted som Thistedboerne længtes mest efter at faa igen efter Krigell. Med sædvanlig Hensynsfuldhed tog Tyskerne jo netop det allerbedste Sted Her var Vand (r e l t Vand) Strand skønne Bakker og Skrænter ned til Fjorden og i det hele taget et af de smukkeste Steder her i Omegnen og det kunde Tyskerne selvfølgelig ogsaa se Ubegriheligt at de tyske Flygtninge Bom jo stadig maa bet.ragtes ubudne Gæster SnyltOl'c paa det dan- ske Samfund skal havc netop det bt >d- ste Sted at bo. Thisteds BOl'gere nna - 1 -ykol fo 'st hans Besid ikke at de løbe anme val' 5 den anho nægt Hlr \il G EXE J U Kors 26 C Løsø G Nørg: Sk Lars son Lars Hur A traj Ejd" U p- 25 a Gd sted ritsel Send K tier: 3 ix : Fif Fisk4 Matl

13 ndt i Tilsted- kend tgør ornst. Drl;lgsbæk til er spærret for ~sel T verdage ~ er Optagning lefelterne i Til- r ykkes. stet Vandet er riksen solgt fil T t 1 f kræve at Simons Bakker bliver givet fri snarest muligt. Flygtningenes Tilstedeværelse tjener kun ~il at forhale den endelige Frigivelse. Bth. Ved Røde Kors-ndsamling paa Thyholm og Jegindø m Norgeshjælpen er yderligere indkolllmet 986 Kr. 96 Øre der pruges nu naar det næste Skib sendes fra Thisted til Norge llled Levneds- midler. Han Herreds Un domsskole.

14 ...---cr Ax:;.LU... ;o;;;r. ;crp'..-.r...-~..o;;n; -.A;v-":" "V >J ---ur-u. ij P - ~O \ LEJF FOLKE ~ _. H øj E - KR S T E N S E N JO ' ENTREPRENØR- OG NGENiØRFRMA HØJE KRSTENSEN K. W.ERKSEN ENTREPRE NØR Tlf. Hurup 82 (2 Lin.) CVLNGENiØR M.N6.f. o l' 1 ~ JERNBETON o JORDARBEJDE o KLOAKERN G BYGNN GSARBEJDE. o VEJARBEJDE o PLOTERNG Vang-Tvorup Min fremtidil!e Adresse er: Vi _...

15 m nt ger. 'n" od...!ssefol' len ~:ek Hnn- nn hms- ~r\'n- n to o"s yko- rges. hi- Viknu ffi. J der jer- Be- B unde d. borg ngdc nem.-tore vilke fol"te upl! ~1od uni- V-' """""''''''''~'''J'''' ~ """ '.-u ledning vil det \ Jl!ru nodvendigt at spærre Ho\'edhmde\'cjen fo r Færdsel det meste nf OnRen <l'( honvise til Omk"r~el. Mnn regner med. flt hele A.beJ<let "\ t"k" omkrinl{ (ln :'lnn ll"dh!' d. Thisted-Politiets Arbejde med Krigssugerne. Fem af Mnrine'æl.>1erne fort fra Struer til Thisted. Kriminnlpobtiet. i Thisted m'bejder i denne Tid under Hojtryk med Behnndlingen lir de mange Sager der er fremkommet vcd de foretagllc Anholdelser. Det er et s tort Materiale nt komme i!{cnncm for det relative lille ) nndsknb hvortil kommer lit Kriminnlbetjent A. G. Nielsen fol' Tiden er sengeliggende Afdelingen llnr nu faaet Assistance af O\'erbeJent Egmolld Hvid del' selv er Thistedbo. HVid er blevet Leder fol' tre nf Betjentene og dette Hold lll'bejder udelukkende lhed særlige Sager medens de restel'ende Betjente passer de lobellde Sa!l'er Man soger fra Politiets Side a t faa de foreliggemle Sager gjort færd ige til Relten hvorefter man begynder a l rore ved de 3lennesker der paa undre Mander har handlet ilde mod deres Land. l Jrandngs kom iovrigt fem af de i Struer fængslede 11nrinevægtere til Thisted. Det drejer sig om Gestapo-Hjælperen Fritz Hunsen ehr. Samuel Bnl'ber Kjeldgnard. Hillerup og Sv. Bnrth. De \"il nu blive afhort her i Forbindelse med de lobende Sager. Del el' J leningen sna \Hwt mnn faar Pnds. at fnn de onike illfll'inevægtel'e f ra Sh'uer 7 ialt. hertil snu man hnr hele Kompngniet ~nmlet. Cyklctyl'eri i Hunl!). Dir Sohn Christensen!'; Sa ll hul' lil Politiet Hurup anmeldt at hans Cyk le var stjn/llcl. Den hley efter.~.... J..'""i"";.l1nlbeli.ent _ Buhl landdrevne Lig. l G~ru' er der drevet et Lig i Lruld l Agger i Poul Thogen3ens Strandlen. Mandags drev der et Lig i L'lnd i Lyngby. Flygtet Unl."arer anholdt i Hurup. Politiet i Hurup anholdt i ~Jandags e~ Ungarer der var flygtet f~a Lejren i Hundborg. Han blev 1Llbagesendt til Lejren. Grundforbedrings_ og Bygningskonsulent. Landboforeningen Nordthys Best:rrclse Vedtog paa. sit Mode i Mandags i Thisted at anl.'lge en Grundforbedrings_ og Bygningskonsulent. Bestyrelsen holder Mode igen i Eftermiddag for at antage Konsulenten. Et Par af Ansøgerne er af den Grund kommet til Byen. Norges-ndsamlingen hl'ortil "j kun modtager Beløb Torsdag er yderligere indkommet: K N. 3 Kr. Slagter Poul~en Sundby 10 Kr. iult 1521 Kr '" Sæb.e.mærker 9 Haand~æbemærker S Ha"l"regr}'nsmærker og 15 BYl!'gr~'115mærker Til Bornholmsindsamhngeu har vi modtaget' Grundlovsfesten i Vorupcr 177 Kr.. Slngter Poulsen Sundby 10 Kr" iall 5740 Kr. Grundloysmooet i Ga. u i Hy:d bjerg L.vst:U\læ~ havde smnlet ll;.'l.'d.\"anligt mange Mennesker fm By og Omegn. Pastor llernlnnsen bod n'l- ~ rorefte' Provst Nor- 'l'o~ d.l Lørd.'lg d. l Fone! ofte forlo at nornen Alderen Børn This nogle Dage Tejner er l! det forldbn egentlig i da man!lo komme af det hele jo i normal G Soldaterve l Jland ter\"ennes det dnarli mange 11 Pastor talte ud betonede iole sig utrygge vi nu UL rette 'l trygge. Det er Opgave ter lede de Lini Ved et ha\'de tælle

16 - - " ORGAN.OR DaT FR HB/J 'D'.MDKA'AT K! ARBeJD PART' SOCA L. lgjft n BHODtRSKAB Afgørelsen gse Tobatsudsigter i Japan er nær Der bebudes en underjordisk Krigsførelse København -. Skipper Schmidt fort_uer om Plugten fr. Agger.ynd ~klppl!r V.ld. Schmidt der med l -- _Ar~l)' ujlede Chi.mu Mø'hll Pg hllll 'amilie 111 SVl!!li"e 101 Ung Mand akudt "0 111:1 tf leml lit J yll.n d.pp.l~n : " Den slaar foreløbig paa ny Nedskæillg sf hidtil ukendt Karakter K>.Prlun li.rede Tf>pptf k" La.ntl" ldulotre til PQlilif'1... ndtr 'Hd~ 'fokiobladet "Yomiuri" erklærer at de t af- p." Oaden --!nglng i 1941 d leø korn RY:eflle m.. lod"bifj' indltil'e og!'nieflll! P-r le~. D.nkr Lon d O n til Oolcbolg ' der en Plore- lim' p.. t dfl lkk~ med dell."le PY/llnloge du vuh" h~m. de Slag paa Japans Jord er nær forcstaaende. Sam- K o b e n h. v n. Ved 3_Tidtl1 sp"'kul lil mir. Dm jeg kunde bllv~r UdU' til l kun!: drlilr.lflt SVltnl" '"U ht'... n4~.1c d 4u6 geren b d N ". "' H BEl- (e to P... er med over dl lic med V['linlelu'reltcr vrklllt lidhj(ert Toblhhlnaltl hvil dt hdlg.. roe dde'e' de"panske Telegram ureau. Domai al er dahl al er l enien.. eglnrua. RohghedlV~1 ell.' 21. Oll1ebolg rl Uaomrk. Fore C irartller C iftlrer p'.rknutll"'.kkt h'f læh bml mut d lir _-' al blive bygget udslmkle Befæslnmger af en ganske Ly"b" ble;en udlled o dræbt ~pørg.lcn Vt ra deu ellgelle litet eller "Od 1mme1dlal ShR Mdr foeo tler. 'V 1l.ll(}neQ".. et.! "Lrlt'aliOl i Slockholm. Jegvlredt lob_k. Tob.hlndullrltll "il n.tul e' udll.kel hj~ tp~ dtm ()g de er n Type til mødegaaelse af del venlede Angreb Endvidere ud lor Fbrlken.Med icinlleo~ jt'jo!.kulde undef8øge Porhol. lill "".elll! ind pli.t udnytte Y beredes en underjordisk Krigsførelse SORl vil være gan. Llet er "porterellilltel.mrd th'ne og give Btllled nze.te Ong. enh"er Mulighed 10f al kllle liere Dok 1"lut. jeg kom over OH d. jeg kom iheri. Di bedre Vtrer men min hu.ke ske forskewg rra de som brug/es i Europa Delte vil mar Deo dfllble Vt lout pli Del ugde Jeg del kunde jeg noll. plll.t KriJltn i ø.ten lortlle"'r " ny Epoke Krigsførelsens Historie. T t D t k 1 rel Jeg hlvde min P.n llrdig lor. 0tl'.t m.nllt ndre forhold.pluer kere en nyt ti er er onl c d hvord.n det kulde de.ig llran ind....-::::::::~~~~~~ h.n er ~ml.1 o Skud i Hove e. gere. f'ørll dl hk jeg i del eorel. Pli et Møde j Tobd"iodulritn t "rigl fndle. nogle Skrammer øke Kooulal t \ide.t del drejede jour undeulrertdt Dir Alae.. ' " pu Ligel lirtlonl Tøjel V 1"'nl 'ig?m C'u;almll Møl/er og hn~ Ryller kult;r t der endnu ikke ar 1'1 Pr Steder brille\. Det.0 hmlhe og den var jer med P' er reelle Holdepuokltr tof POrvtnt Flere Frihedskæm per Grave De 'aa -- ved FlyYøpladeen Aalborg A ~ t" f r- (Pr/v)_ Rede Kors A.lbof~ hil lundel yderlijitere O Prlhe(15kl!ØlperCl O.~e Nlrrheden.1 PlyrplldJ.ø~r A.lborg. Oravene blev.ltu~jj fn dansk Oepom.nd. og def v/t 'lil ar de fuøløledt [fgeoe.1 Hans Knrup Andreuen (( SiJkebofll o~ A turllndør Hol {tf folfj ClauUM. Hobro. der belu'e ble... tudi.1 Oes.. po ldsl j Pebuu. Røde "'OS s.ger efler endnu fire P"btl!5kæmptrU Orav pj.dref THOMAS MANN. Massemorderen 6ea kudle y.ke Porta!!et. de i en Radol.1< til (fel y.ke Polk h.lr frem rr'let l' del kke var C'D lille K1llre Trakere. lom M.-de Annlret for forbryde.l.trnt Koountrlliooalejre"t _ø Tnllnder Mtdlemlllllr den.. ~.dl.e y.ke Elile Mmd Ole"ge Ol bf'aurle Kviø1er. der forøvede lfiue H.n Hlat.. _tadlg fl... Forbrydelut pnder lndlldelae al en Mord og Attentater førdæryet ArmOlOll!re K. b e D h. D O.. lil.lod TbofW MinD der hllrte til (fe for. ennioi Br.ndum h... e he ue1/ ~Pdle Forfallttt l T)'~d.ød linder d O C - R. uhtyfet fj11t!ede.n Tid iii AlOenu unngmord nemi tikl Hil! DOdlog Nobdprl~n Utte- "~ Havnedf. Laue d 17 fedruf rart \ a / b r g. Eller enge/.k 0n- ti e. de ra r. t Mordel er udlorl j~r hk Be. ked om al meld~ mrj: ilinger i Retoin" al tn nll!r lore R ul FOlfellllnJldøreren lor Sm..... ende Bedring j T< baklilul el nodet Sled or Ll/ti er kib~lal l en ciod. polyt. BOfch- lionen. Da nun lied Nylnrllld ranspor/eret borl OR kllllel pu Joh an.en og geoocm h.m bln hlrellel'flde Pr oduktlon.pl.nen lor Boulevarden Alenle lu llllet vtdlogt. dtl oplfbrjde De knm om Bord i ARØenund det lorelil;u.!~ndl' RlldiRhedlkvln Vi Rtjlede med Klldl dengang OJl lum med 60 pct. i '.ru: Ofl.o h.vde i Klldlel la... el el Hulrum pc i andel H.lvllf au nm P.lfle hvor dtr VBr Pia dl ii Chdalmll deral mulle nln ajltred.. den Møller og hana familie. Der Vlf OllR regne med yd.~ limrrtl Ned til hemmelig ndgllng ra Lukalel ~ klorinrer 1 Tnbaklrllionerne Del v/r Jo kke ØBadln forllllqr dtnue Summer. D"n Ylke Snifl De al de ud der Kridtel hele lellle_ Ophør rnedlørc. inren Ltt Hilsen Sverrig - - Varm Tak tor HJ_lpen Til SllllnlnlSltr Ptr AlbJn Hø ns son b~r S~lsmln'Blef Buhl i O/llr sendl lelg:enrle Teleg ram Pøa Sven/R5 N.llonald.g sender dtn danske Regering de blerlellgale Hlsener og Lykønlknloger mt~ dyb Tak for den vlrme Ponluel.e og s lor5jodtde Hlælp hvorljled Sverrg har lallel Dnmark bi 1 dlut 'renge Alf. Dansk Feltpoliti i Flensborg -- Et Ønak. fr. d mer.de i mldt Alten pu forstandtren "'... "'.. "'" ke hlr tn A!dtling af del danlke li Københ... n.!duk ~kole ~ f l '''' S ~ po 111 le! ltion j Plen'borg Udrensning Uuicb Gi. def befle blev T1l.edtr al dennealdelin" tr ud. ljtdel o. i duu Hjem h L nævnl den hidlidiflt Leder al 1\1..-.ndum tod Øj'u.1 bifil d r lde brg!t Auea!:a:!e... Nord~ OS ærerne e mgen i ~'bolg Ovttbeljelll loget Ted H kr.d SL i JUni JOr. Het wplodutde en Bombe et! Ptncnoin. Tre 'otennetktt ~ Ol 16 luledu Del nr duml B d~ det ldel ide tbori.ed. &m~hplotioner r ~ lur tn Malle ndel pu es sone S.ml"UUabede. Tysk Spionage i Fredstid eo --. ~ Yeje Otf 8t.." bkv a1prevet K.b..Ya. fprjnu. Forlemc 1939 "ore U t te eren enlsfe 4en T <lo lir: bt::z'. to lot ~ VOin ii Drcurlc luto:1' ~l>qtre. bt:.f lt P.t. Ure. kw~e. tlifs føt1ly t:l.:::5q Bnil1-e$ Pt"' P e. u 1!J.~'e!. at aer Tlrkt. l. Ylr a -~~u"ze hi' ore t. ;~ B-rou t1t:r lu.:!:ja V ic_!lot aere... thlstul' PT '!t U'i!'!t "-. osbr~ bt;.ftfb. ~ Ctf":le. lu!.l tut ie Uønaked. Medlemmer ak.' fj... "_ K. b e n b. v o Hov~dbe'alyrel. ' leg for Oaomatb ldtrtrlojetlfng bjr Ytdlagtl '1 forel.ge tn Ud. åtf'l nol!: al Medlemmer der under ~ltljtd bat u1""11 en Dptræ. den det Rer dues fortsatte o't1ed toluklb u.ojktligf. HOVedbeJlY. Hukon Lauzen Thisted gamle Sygehus Tidtn Vi Rik r. AZ"RCrøund Kl. leller i Tob.kaøituulionen idel der 6 ~Hn Morgenen den. Maj 1942 ikke er blclltn f'veret lil det y.k~ og l1.nll vi sejlede lied genmm Milila:r gennem dan.ke Orll:llnl.. LrntlJorden bevæhede... ore P... tioner. gerer lill r il omkring Daa Dækket Pr. i. Jum ntd.ællu der o. men ua vi ved Middag.tid oær. Ci"are1rationerne med Cl. -40 pct. o. mede ~onlrollen i A.lborg i Oennemlnil i Porhllld de hid maalle de JO ned. Den Kontrol men. der lør de var nu ikke.ærlig lem og vi ' ra. juni ellff dlmpede videre mod Hal.. Her Ned'llllelaer VBr Undeuøgellen om Bord grul - Graduering. Tob.k digere og man havde maaske "k nok handlerne mil lortl.ge den rel. lidt Hjeltebanken men det da. l.rdime Fordeling mellem Kunderne Vi 'lak til Sø" og Chri.lmlll Vi lau om meddel! rvenluelt ha o Prue og Sen kunde komme 500 Ton. robk Svelfigl Be lrit rem gen. rc:dtlk'lhll'/lre me" del kn kun Heil rolig Vtr jeg ikke ved betyde en lille kvllitetmrnja Turtn Vi UiK 19r" jlld til Prede. Hjælp og Jj:iver ikkt Mullfilhed 101 rik.havn da kom hjem lor al al 'ie Rlionerne øp 500 Toni.ondere Terrænel Her lit i del Tobak tr klin lidi i Porhold lt de!o!ll/yk at der Vir Pred Oll ingen 85 MUl. KU Rlloblk du an Plre Der/ar ej lede vi ruliq'1 vendtea lr" ler Krigen. Oll d. Vdere og.nkom Pin.edøg H Ny. Porbrugtl ullder Krigen er luet 'Ul tn S'lndudnh()n tor dtlll pli tntell f.oo C1R."tl.. r JO {..lfl J.. o. tl1~t 70 Oum Sh_ pr Maat>rd. - Marakl TTO OJ 'r Kr.. p.. Kll'1l1C1 ved Kysten Melet f.rllre Tlorestet U."lokkeø. købing Mor./ men OUle Dafl blev ydtrllgere øp mit min.nl.gehu Opl'Rni"~tn al Ltndminer t't ri Jtg.hf;nlel al del danjlke Krimin.l. 8ltHt det rt~~lje Beholl lilom. Kg_ Albeidt jam vi.1~ tr ftlunlu'rtl politi nogtl ':nue b.:nledc dt for idle Hlllvllr øl 1945 rr l ae dcl m.. hlilbe" VOf L.nd~ min M.kktl ERon Pelert~n og lil Ruditchtd 13 i(r RUlobk.klb inden lenge tr rnlel lor aenue i!l~n min Kant OH' min ellcr c. 30 pct..~ Pørkrllltllorblll dtlle DJlvt!lribb. midlerlid r::r DrenH. Mm Kune hud e i Mellem- Qel O" lor Penoden ud OVtf dl' Mincr dt;:r llger Hd Sr.ndto lden louel.11 iegah udenbordl. l.nu Q4tj kan min lortl.hiv kun oa'" ii.tur Otne jj( "t.kerne Del Vr i"drellel Jlld.1 del tflne med den ~'!l. kt TolJtlkuvl. Det lindu lan. Slrandefl. 1 l"etl kunde.ke i tn H.. ndeve~dl"" Udbylt. H ludbyltd hil 'nll'l f.ld r. Lorlble'l Stdp.. elt"..."'... Dtl vir en.em POrJkrækkd~e ii hefl 2 M. Kg. l.rdjhbeh.ndltl l!.bjrrg hl nedl_1l1 rll Men dr Ri.ill:oen h.vde man jo t'tli!:!1 ØM d.n. tulob.k ll med d~n Beh)nfnlner noalt! Bluk.llll... d Frihedskempere Som V.abeø. millie være indnillel pn.1 mlll 'vtn.ilt Lellerallea V dtl.tlle h'jeklplotivl Sprlttl/i:llt.1. 0' Op f. er oll... WlJlle lage Pølgetne Dtl dtn Ul RUdlUhtd v.alldc R.. atm r'lztr Jt"'.' hv'1i ett 8.. d e. var Y en dier 'nden i Mldde!l- 10bahmenflldCl kln Qrh.lu d ca "ntl mød R.r(-ne eur Mlatn R o.k d t. Rokilde Politi h" der h... de "~td n2lvt:nylli" 25 Mil! K$(. LulleM. Oiul: Mue/ irllrr paed llhofdl S københlvnlke f'lihed... ' C!f..1." Mærke hl Numrel pu Ydtrlllltft! T.nle kln ilk~ Q'lnke kurl Afslalld 0l' r. nlllu ll'v. udla"!ned Hell k r" :n bmprre dll1 ved el Kup Yihle h hmlmll Mde" Sj!. Ud kundt vtnlu_ Ud m.. trlndrrl.1 U S A Jone:gt :ti rvlt Vben r. u.n Jo jodl h.yt holdl.i" MUnd t.1 Vttden hll.tt k"lt;b"k~l.. l":'d L.rtdøan_ H'Oldln ".n i BoUUP Yed ROk.ld e i er ~td'h ug dej hal jrg Dill. nell: ømrndtr J'fll thi tuy"1: dl!.lul.. Ø'''e Plrlel lart.. lu l t nlr.. d a Yide..!Jlertdec.Styrktr j eutop. aljrn Rdk /erntl n '. r"dnt.l.. t..._ '. Pol/hd!Oll mt.:.etl rlllilll Pli hl u' 5 M} Mand "i' tip"lllm.. 1 A "C ~(' op Salltn: 0" h:tf r.t 'lld ø... er '1 do lroppt"tjll!.1 Øl/W lør /lu b~vtr 'ltl(1 n_u mul.1 Y"'~ umu il Qd min Kant og " Urtnll"l r"t (1m CvlltkllJOrl 0ll dtl _kai u.1 'pr«'c (j tl Yll \'~ rntid pfl boldt dtm uden lor. Del.hl ;:!rt ln.hlliere.. bt tn buy.111 to. Øll:lftl. il oll'lel h... t! 'lak l~tj. kke! C".clltr Nt. Yo" tnd lhbqr.n K.!!. u "dt 1 Urn 8 Jun hk ikhmidl Ytd t K.htn~"tfl_ J.vrlM hn du h h"l~ KoalllllØt~.t det lde a &tt!lltrr 3Aa. flan".rl ø" flthn ~.flt. r"blll: httul hnrhn bil L.nd lulldr )f art U~' Oll. Pdtr.un Aar flltrl "'.n. blev O SRen.. ppeiltrt(. VU Ytl bl/llen. ondt! 'y.k hyk fl S.lftn /'~fk thj' 1-11 JlaUt "-lavjl.rtc!... h" Jn. Wm.tl' tllt rrlllt'l o. Urn "n nlul a4..&ti fk. ti m.. levrl.1 hu c. oll' d.r 4:'1 1"- t... t 1"'lr. n op b ~" a AlU' 1.1 den d'n.1 ""a.dc. d. b 'lp:ro"atl. Mrn en Dtl l ;lall.tn tv dk'"_1. Er vore Færger i Norge? ~t! '.1.;'...-. ta '~e Per. () _... 11"'1 r"""ot'lef" mtddd.".t O....d. w_... kujnnwn. dlejly u. V 1l -.~. ".~... h'z_ M ti.. '_a '... ~. '"sh.flrst"e... u.... " V_ '.'1 ~.1: '. li 1... Qo. rr...x'. 'e ais "'ørl.... '" G.. 'ph tf r. r.- ' ~... d.. t. 11'2"'"... - " o.. h n... øs:.. mr_1 "ruefhfl;. -. h-- " _sal. Hu l 9al - n Solgaven til de 0. dlnr

17 ~de' 2. li"... Rcubtt ';lol. etnitfotl' i ZutbftC!b "'~"... ~... rj.h J/Jegale Blade. :~:::: Dd SllunlEr od el "d.0111 wl f Dr ~"Tld bebudede..' er Rtdtl.re1n :::":f:':::'~~ No.dlby" l:e.ryrtln cn. del ollenlllllllorl 1:111 tn r en Unlldyld"lni t :.t>enbu s"olllborl. drr Red.k'.r. P e rr MlnuUe' lolv' B d ()er Vir delle Ulrlle.elllll' ube&rund~r 'enlle Br.kyldD1nler 10d bororenldltd 8ellyrelu Oi DleD ' C. PuodlC'O!lien f.kele... k011.r.. nllll Sai tn rel odrlet led eo Eksplosl'onsulykke nl~oderledtj liftr del ' TiJsted. Eli'" ~ ~::::::.~ T ' C... dh-f'o. _ ri o..... ~ AM.... "ls... ~ 'd\.~; /1'... rte... K.-"o ra a.r _... '".. A_"'."....l... E.t P ~ j - r. ~ T"ot..t:... -' '''1(:1.U '" r d... ~ ar.. A cw A' '-d ha' -' "d. A... d rd " '=' ' _.. h"".._ ble'v~ '4 S_... n'o.""... "\J'ke Olo.terY1't Bardeø. yære ( s.oldat t>.. """ "" A~t ~u Kl_ ".lo: "-Dr ml; Byorl.9t_ ~ Pli. ildoot '4 Hue-'... ØY~r. 7 b tj l'" ;>\.. JO. li.u. Pi' tre'!'.00 '_... eliker'.-.u.a1lm Fahe-T..:?''' s.c'~ O~" ae EnoJl flym. ej! D KL Røyall..trlt.SwiØR" h~ Thisted....eøk Pla MalM! E:t mpo... ren". PrGe.M billd u... tte'agt. K mun'lsme og 00 V.ldem... øtu TH pu S z'- om '-al D!tt "dfe 8eltyldo/rli er en Ulykke skete Uleglle Blde er blewen. U..~ ved en voldsom odeo der bl(...erel Tilsted hvor Mlne- O" ndll' derlor_ mlnge TJ.elde S'Byldt er Olng er her lorl en Porlr.ed der q:jlef lt at blive er Pokelnt al torl Socialisme. ' ~~ DlmcnllOlOer. Tl RJnr.rldnlngea... ler drhg'.der./g opreue. Øjeblkkel vdes h.r nog e ny ~ o. cerd dl.11t: el 1alY1 Hlldtedc Ryutn. De egile Blde hlyde. y.ke Flyglnlngebørn pillet ved E.. de "'art" Kl. 15l.5 f. P red... ~ dette"u?: a" TYJkercenluren kneblede den nogel Spræogstof. To Børn sk.1 10rv 'ar" dr.". lune- ayen FdG Med tor nlere51e hal jeg lu gt.illu leg. le dlnke Pre.. e. deret dreb! og ads_mige Mennetlgelte. De kunde bolde '"""o Ulrede Kl. 17 f"rø Ordet.1 to n'kode M... d lundel noget bed~ uvtvl'hl' og et t de "ger lal pa. den 110re 0711 pu Atbejderkl... ena K.~p ~or bold Dyrakulpledlen Ved M.ødetl P_nlag!!".kle de dllrliglil 'huede Sam- N nidgen underrellel om.. Senere erl.rer vi t del Ylr el PlDl Rektor O.11'a r. Albo.. del' mete Sol.bn i de!arnge Hjem Gi M.L der kte millie omle. holdh el nl!loll Poed:.." Ol: Ppto.r min P.d. bar.. td.. rtel de _ prenen de kunde ndstille AmmunillonJ'Ker. der gik i Lul. Tharllc!a-U l a!t Ple1Titll""'ld;ti~e Soci.ldemotnten Retter. p.. del der skulde ske eller K" l len. 2-8 P/yglnlngeb.rakker bln de lle ae lul MllaL Der... il i den kommende Tid.. ere tl ed5 Slulolni og de kunde ødellgl og el Pr dinske KJ. 20 bel)'1lder Allnlletllea dø Brull lo... lt i Kaalpen le. f'md!li henre vlue mindre.eml beskldiget bydu U el tgtl o_.. lende Pro- Ligb~d og ikte mindil Srode~at'~1 \ m' Lud.mænd ud lor uren! TrY. 1tflm..uel H. "' e l. Orkaler Sl 1- og dulor!li" der S.mlr~Jde bil Soc' Anlal keodes endnu ikke. ler ae: der bli~er Sr.q f KJl ~ mellem DlnmllU k'omaul;'lllbttc' 0_ OeUe Vir lsammen 'mo' Uaiter Lars B o e Hint f Thiled Arbcjderputi og Socilldemomllet. R ror lu yldl lom del rere S.gt.no".n Salllorenin[ Thi'led Ko.rlore..''' Gi: der jo beg le... bejdet lor samme ADsVlr Men del iljorde del Ugen raadret40pCt Onbbeltknrtelil!:l S dke Talll ' form..!. Og jei tror 0i h.. ber lld_ fo< Kre.lU'U $!Ct- lor Klv... arrllllf.l'" Prll H e eg" N i e e f. t del mil tyttes lu samle! de = Plere de l1eglle Bilde Tll.ted: H.. a~wrt'kerlonotllnit' Foke- to Plrber Ul der kan blive ":.ilnet 51g Jlg~ nøglerne og luldt 2S Aar siden. dan..e giver 111 OØrilai... Ol Ft ved de kommende V.li men det lir Oplysninger. AOdre; JuD 'ZO rede g.n.ke lyde ligt Socilldemokratlel t Thilted hol- te DlereUer og den særlge Grundlovslest i P.nllgen med MentlUtel som Dlhl Visby og Red. Wittrup Dybr Cbrlsll ea Oflordrer 'l... i~lpekttrerhyer.ndre d F. Toft Tl9lfarer Borllebailet. det: lom Putier og ikte loil.lnger 1 desel.f l)delige... T1lsted:bt;ler. el dem opllnt lar... nau \'1!'utor H o m ller lur F~1. all: der i intet Vi ~ull~de jo ilke n. Socill -'auet med.konjema K~' Sul demokratiets ::'ide nogel farlln- D.lrable Og en Del de T.lere. nkommer fakkeltoget. bl hflkd lende til det Rldihle \'en.al:re lor F olorrr der ble~ lremlll - Thi' ledtredl~n gen \n drwgtr 111 HV9 Her boldes Slmarbtide og d~lor au oo"et nlyng/vne Perloner v.r s!lme op.'iller J. p Nørhne EalUlle. Oll Ul tælter det.or. F"t-.. dlnl heller lkke finde Sted Ol-er euer mindre Orld buerel pn Vu.t. fyn'lrl'keri P'allktul fur Futd.:_ lor vore egne_ \ mangel/ulde Oply.nlnller pu M". beirænser luer air Hele del lore _ PTorrllll '-:ar ld o. blive enige om l' l' al sikre Landel. omlrent kratl. Kun H RDlndnln~ft d g l A b d - Glng lonlnel5er eller pn Sladder ndustri opkrre1!s dea beakedne Entre al;5l)l er mil sæl es.r e e... Løgn. _ Th ted Byraad lorhnjer - Øre 10\'1t/t 1'RH du Lod.edler mlll Der!r nok. der hllfængee ~ rjreher hlr K\'!berne Otance. fur t l.. gulertng o.g Asl.1t.p.! til to:: o D' S Del var lor vlue Personer grundel pu Kulpriaen er.tegel iode Oevlaller. Nu hlher fhtkoml-1 m u.ende al kunne 51dde A""m'.l lr. 150 lil 22.5 Kr. pr. Ton - Oule/eD Skjul og denle en eller prisen rrl 50 ' 75 Øre pr. Kbm. n til \' ej e her Thy. ro.. om' tee n pal VeJ'flldmtH Vl!lrillle.. l1l7ode g~niu'tte.. Kommunalt. ~ - Fhv. Fol_elingsm.nd Mlrk- nden lom man mulke kke Mori.gur Ved Onden HvldbJer Hlodvl!rker Or kunde lde tj1 med SnlV.. Au gl. det V( ond Oernlng Dg - SkrRdernel flglorenlng Sorg og Ulykke et Pli..n.hller et Slnner. forvoldl. lordl Olrene vør ude -CenlrllcaleeniThisled(Torve_ Sllod ur.1 'onvlre overl.gu Slmon Øller- vldate kke hvem m\~::;::~;~;:~~ Ylr og filt: min en kunde min - hvert Pald f dtl dale Pit Air - nlel lorel.ge "g bill m.n dl kke vilde.; L.nc'ØlRnd OeJpoll Arme del lnskede o ngen Dln.ket lire. 1 del oven lor nævnle Tlleide bit Red.kllren. det leg"e Blad Vlltrel god Tro Dg har slolel n Kilde. Hin hu 0ØU den " mme Premølnglmlldt lom er kne.. 1 al den leiere Prelle. deo.nl~lflhlveode Red.kl.; lke oplyer.n Kilde. mn.ejv tager Skraldel Delle hil re odl nok _ Dan v lndar egenla der lor Ulea.le B.de bu'de ne" t nde' SYOlpunt'. Dta de. ra B'.bo/del. 811:'111 d. n ". KYiødtf el/er M"'11 for b.t ~verl'ld'l BorrerforeoiDf hu holdt Oenenllonamling for manden Smedem. Bru.gurd. lgde Beretning. ar Porm.nden lor Teknl.k Skole T.mrer Poul Ruby redegjorde 10t Skolen. Ar - De Rldihle j Thilledtr~dun be[de Der h_t verel 2S Elever. lærer j C. j_tabun ===.. ""e.. = _:;;. "". Christensen Bed iii Slruer og Sine- t Hørdtlnl ii - Socilldemokrw.li.t Forenin;' Pli Thyholm indvier en ny Fane ved en Pul med folkttmg.mlnd Hlurum.om Taler. - Tllrv rl HundbofR Mo.e Thi'td Jril nel "'21/ Kr Klon Jor Kl. og 40'1 Kr. lor FLERE LEVN Bohgbrggen Skoler Alderdoms boliger og ikke mindst Sane"".1 de rlldne' tugnge t.;l.uer. tm der er en Del.1 omkrini:: i vort Land og lom bruge. lil Solig lor Mennesker. 0t: i Sled~ ~de.unde Bohger Di"e Kr. lor t-n~ mil stillet ti! St.tell og Kommo Derne at: Arbejd~~:u. r. R~ lenl.nler i 8). som. ~ und SKAL SKAFFES DLER L.nd. ndbudt til Ko"... nc". Loncfon l.o n don. Dtn enktlsk!! Regt BidrllZ til Vetdtf\l POTt)'ning med - De allierede Troppet o d rlnll har ndklidi n l.... yntdl.; LeVnt~5mid ler Par multi mrd den 16 juni SenderjYlllnd :~ mtddelkonjttence London ru Konfertncen N K.re ~('1 k rt Oen loreninren lindt. Sled d;n 23. Tlrsdlg Drøfte1st" Levnl'ds lor dt' vt'stel.hop. ake L.n~ b\ Jun~ ved ore f'utliaheder. P... mlddrl511uauonen Buropl. Til'.tvorlli l \'e~ der!>5ltua" Og_O~~~:~ B;:'~~tU~.16.Juni. t(onlett'nctn etlndbudl ' PUnk rig. Man V rt'mh.rh ~~\ ~d ledlell.e 8elllin... kol:n tacer at Stlølen Holnd Oanm.r): og' beden.r tf! r... 1'<0' ' OD... H... d..."... Od.'... Poldll Thl.eet llar D tdllnpt. Hrt: lili' u.. Hruld. hil!t.e -... aad.. N'fa p dl" p'.eldth't Lindt' ae d" li Konlerenctn ~ dt! buvf' bllw uo er1 e et l; 8ft Rhu Op rluom Pli. Bngllnd et e hn før tilt.t h.t ned RUontrne og.1 de ntd t ttl d le e ne~nlr Lindt m.. yde fo.re.! ae ~ ) t tte ed. _vbt'd.. kt4f.tt. 0hf

18 god~ Kræliu Fn: Skne3.es' ADd. Cbr. PoMlun.. Slir :en LudDy-delse ba. til tfa;;mnd. -h au N"rh' da mal s.\e. S'"lckjær. KBbesam 5700 Kr~ v~ : i n ~ e n A r- ringsp'_ 3001 Kr. e DD Sommeren i' nur \liilereo Session ste umnlig~.r afhold.es i Hvidbjerg Tonjag le. da maa ed-: d. 2.. August i Ves1e:tii'g Fredag u-el Krinde som d. 3. og Lørdag d. 4. Allgust mme tit Under- Thisted Lørdag d....\bod.g do onje.oeste. 3. Dg Tlrsdag d. 4 Seplbr. og i gelse (Arbejds- Pjernlslev Oosoag d. S ~g TorsmDes i Jorden. dag d 6. Septbr. til dca Dag en sorglri A S.lvbryUup. uoø(h.e dt~ JensCbr. Chu5e1'l og Hustru. :. oreli 51ateo Dollerup. bolder Se'vbr ~p W-. nød:jr Unde!- dlg t l JuUL... der ho være tjel Rcrr!.gere Eepita tn. del rære iorirrdeer 'f' dl' L8 e "'i t: Foht t Ot D f Ot u du tiet m fl5 e.. n. d t tor C p llt:d t'en. E lorrubu.d Sr. Z. D.. at"r o.. fiecd' Af A.lbcx~ Ln-OC' \:or~e T skd tbu.. bn'f'dp~f" ff t'r Of:su.od-c 'ar r er dc~ r.eppt.t trd. SlWrtolsl' '.. r el Del er der

19 Mogønsøn de 37 n f.418 Thil ed pller "an rhisl~d f de./8 kl nd Overordentlige Foranstaltninger. '.rl~'.tnln8 1 ~~~~~~~~~:...!~~~::::::::':"::':==~':":'-l nbel.lu.. Bekendtgørelse vedrørende Priser for Graupæle afkortede tilspidsede og fasede. FLER '"r "unlrulnullk' U'l<h-r:.!.:. :\"rl 1"'4 '"1.:' \... k '1'h. hl~~. "h'd "jt'lllikkdjj.. \"rknll 1'1_:\ '.t Ullhl'''':'~1!'''''h ''''r TZEN øincen S> Nylon-.....t_ tu '. '" og forbar ~~~ De be- Køb. V hn Dem de OD (edilll r.ti forening d. Kon.erter'ng SloreTon nrllld r""p'"kljn (.ellp;ul.- h. rul. for lamlel" 11111w l l l 110-1'\ 'U '.uh '~H V 1). ojli"('t hnlu~'" der " timm' H~tt'r ~" h.ldt". l'ri~dirf'kl'lrlll j. 1"/1 l. J U J.llr; Bekendtgørelse vedrørende Luftvær~ets civile M~~~t~eneste. 11"j <jrl!o1'llnltt'nd' Jt'Kl ndljo{orrl";o..:1.uh fir ~ l.u(\';ulld t"\'lr \h'lktj"lwtt uph. \"t. klllle Bt.-;. H.. rd~c r.c tler trul.. "rufl J uli 1.1 1_ \rtlror '"~ Bekendtgø;else om Ophævelse af Husvagtpligten. t l. h'u nd"nrifo!mlllhlrrld 1 'n.11':"rl br:o\ J ' <t.\!llt\! t fj.t.! ~ 2. " ll-;. mnh.uulink f'1j;lt til ;l lllnll'lch' luvq.jll'! hnrtlultll'r J)~ nu dldtt lu"':..:tl"klkl-;l'!wr hortrllltll'r li 2 lt-l p;lal1\'"r EJ"rne al d' hidtil h w\;jj(tpll5ctlj(t Ljl'Ud"ll1t 'urt'ul al Ophe\.lrl' ld l kull.1 t! t (rn.' nlt lil'kt'ndl~ur<'bl' allt'rt c...m ~k ni.1<' till.. \. ~ lla 'rit. ll'r dt'f ltls.1.1 1/:1 t flws pc r~u\l h /:r' " h l ~ r f.1 n.h'lirillminitcril'l' kl\lnulj(tlrl'ilil ;o..:r :.!{' af h ~aj ~-J ur: Forhutl uwtj l"rtn\nll1/o: tor 1'1 "J(. 11'1." ' hc... k il..krdc. om U3\';JRler d ph.l n~. f )t'nne lrl.:l'nllllurch.e tr'ch:r 1... r-lft!;trak. Bekendtgørel.. angaaende Bortfald af Pligten til ndretning af private Tilflugtsrum. ndl nrig... nlluhkrid' 11..'l.t~nrd~l" :-":1. l') al l:!. \laj 1!1 11 ;Ul~ailt'ntJl' pr\'lle il1l1l-:l"'":11 alllt ~ :' nu... nrlj( ~ mllll!tcrict!. H~kellut "rcl~(' 'r 2.".lf L \1J.\u~1 1!ltl anj.\aaendc.uft\..:rn... ror<lllstaltnlllllt'r \ h'l3ulllhl'" UplR'\''''' ~.! h- af.uf(\"l nhchrlcrllt'.'h utur:ll Bl-k... ndtgorche!'\r 17:; a[ 1:.!\J..j nlll ~ :. th tl't!tr kl.(' ntlh:llrcl"l'r Onl.\f!;tl\'lng ar prl... a te Til llukuul 0Jlh'\'('li lij:t:d\'(h ~. duj.\ mt'd flllj!:l'ndl' Bep;rl'lhnin~l'r' '1'11 _\r~\'nink~arhl'jdl'f hl'runtl"r.\rbf'jucr o l forbl'rcdcnde \rt ul'r (lir 1\.l'r\"'n'\h' Bt'k('ndtgun'h'~ krafltrl(lell l'r lorcta/o(t't ('flel h'gll'rn~ l l.ull\.\'rnsdh'r('rlu"'" kl.l'h!!lrrlwr ~llt-... <kr ~lat3til k ud dit-r dl' dl~t kh.l ndl::urt'iwr iudewhlte He::h'r h... ordll'r lid bl a. \'r rl1 l\l'llll'bl' fur ~latstllskllut'l Tilflu~l~rulllmel er bl'lulr81 præll/o(... th.lilkrc'1 ()\l'rellssh'mnwlw led ' ur..."nltlrnt' l 1 lte.:t 1Ho!'ln'l~... r al l.! \laj ' 1'11 kkl' luldlllrtc.\lsll\"u1ks nhc'jder ~'dl'' 'lilli Sla"'lihh.uul'\ kll.h "'''''n'ndt' lit.' Llk.tisl. {hvidt r d"unu nlt'rl t\' l "djl:lltt'r. dnjl k.k.l udon'r lt' Bl'k.cndtKllre... rnr la tsilttl' "aks!l'r for [ullllrll' \f..tiyning:lrhl Jul r. Til.\hcll\'nlnAt'r U!ftlrllnr '"tl' ld... cn.11 Lu{t\.'rnst'hdcrm' lk:kcndt" ~nrd l'r \dl l r ({rkdt Ti~l.:lld l'itt'r h'gt'nu' t \l~(e kkt'lhll~lrel r. ~aafn'nll.1"\1 tllsl.:uthbl'rdllal"tle lur n: f\.l'r Ulh kl.:eudt::urd'l ~ krlftlrl th'1 har 111'tldt'1J l Ul". rnt'!wll'l1 l'ndl'r"tlllll~ 0111.\Soli.. nillj.tt!! ~ dl'lll' hllt]. ul '.rfl' 1ll'1 \'g).!l'lltk" il \htl"lnl!t'r Mm 11.;1.:1.' fllldt'~ hllr\a:; n." 1lU'11 ~Ulll ting in.":l1.:ulll. t111:ltlt'... hlhdlult lt mnd 1.lbl d'il1~. ~tlt\. hl ti rqhut'rd Sliblihklhl tl\t'r Lull''111 ('/1'll'l' 1a''ml'a H"~\f'l1nH'"l'" Til "\lsli\'nin~nlrb"ltll'r h'r rr j('tnf'1 dier th'n ~aj tq-t:. ullc'n ror ilhkn ul ha'' \nc 11t'~).!~et af \t'dkolllll\l'ndt' \hndiglll'cl kun dlr elter Om~l ndlj.tht dl'rnt' 'll'li... 1: ' allrn'lll luku'n!"f\'!> paa en elter 1\1\ 1111J.tht th'l~ Sklll1 ~ hh'" ~M{'ndl' 'land\'. at.\j...!i\'111 t'1l..:ar OP\ut nt'\nh 1ltll 4. Vet 1t'llholtt til 1.111\ \ nn.. t hdrrnl" Bt.t Udl.t!Mrhl'r ra cld (llknlli e hlotu a({nl' \ f ('11 i 1lJ.:' "\11111' ri alt r r h il \"\' r ll t il " tll'n' S lul C' "'" l J ml Ri og kan t Rh't'l 'ald fnt lire... llhllj.(. "...an'llth' ({dlhr i d" Tlt hl hvor dl"r t'uhulll ii lult\';('11 t'lwfl'rnt... kkt udlj.(ureht r 't StabtllskLJu hl.\"lh uiut:t'r fnrt'!:lr('t filt 1'h'hl'ltll~lU'c+~rrn('s træden. Suuln'ml ~J(lhl'lllnwl' :jl'r l\t'tllakl'r.\("li\'u).('... k.ll 4rage Omsorg for. at.\h\tvnhlfl"m!t'rtilh t "'be\ote!'i 11lU h"l " en Maude Slalrns (1'\'11" u(h.l;"rn tln"r Ueslrllunrl2 011\. tl'\urltlk~ 8eDC1'e skal forhold" med \ rliti\lhlm malerlam. 3. l>enne UC'kendlAur '!'. trled r trakl KraH. lud.umsnlinl ltfo Jaul 1M..... r... KL......'... a...

20 ~o5 Salg til de m. M ~.

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere