Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis 12 Danske... Aktier 15 lobale... Aktier 19 Forhold... vedrørende ledelsen 23 Beholdningslister Nærværende årsrapport 2009 for Specialforeningen BL&S Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo februar Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i årsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen BL&S Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen BL&S Invest blev stiftet den 11. juli Ultimo 2009 omfattede investeringsforeningen 2 afdelinger: Danske Aktier og lobale Aktier Specialforeningen BL&S Invest Otto ønsteds Plads København V Finanstilsynets registreringsnummer: CVR nr: Bestyrelse Poul Almlund (formand) Flemming Duus Chris Bigler Soulaima ourani Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver Bundgaard, Lund & Simoni Capital anagement Fondsmæglerselskab A/S 2 Specialforeningen BL&S Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2009 for Specialforeningen BL&S Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Årsregnskabet for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 25. februar 2010 Bestyrelse Poul Almlund Flemming Duus Chris Bigler Soulaima ourani Formand Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Specialforeningen BL&S Invest 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Specialforeningen BL&S Invest Vi har revideret årsregnskabet for Specialforeningen BL&S Invest for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for 2 afdelinger samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning, uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfomationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 25. februar 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Rolf Larssen John Ladekarl Statsautoriserede revisorer 4 Specialforeningen BL&S Invest

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt Årets afkast i procent Danske Aktier 1) 58,73-42,78 lobale Aktier 2) 35,69-18,84 Indre værdi pr. andel Danske Aktier 1) *) 890,23 572,17 lobale Aktier 2) *) 1.101,25 811,61 Udlodning pr. andel (i kr.) Danske Aktier 1) 0,00 625,00 lobale Aktier 2) - - Omkostningsprocent Danske Aktier 1) **) 0,90 0,64 lobale Aktier 2) **) 2,89 0,98 Årets nettoresultat (i kr.) Danske Aktier (i ) 1) lobale Aktier (i ) 2) edlemmernes formue ultimo (i kr.) Danske Aktier (i ) 1) lobale Aktier (i ) 2) Andele ultimo (i stk.) Danske Aktier 1) *) lobale Aktier 2) *) Værdipapiromsætning (i kr.) Danske Aktier (i ) 1) Kursværdi af køb Kursværdi af salg lobale Aktier (i ) 2) Kursværdi af køb Kursværdi af salg Omsætningshastighed Danske Aktier 1) 0,89 1,19 lobale Aktier 2) 0,53 0,02 ÅOP Danske Aktier 1) **) 1,68 1,64 lobale Aktier 2) **) 3,82 2,02 1) Afdelingen har været aktiv fra ) Afdelingen har været aktiv fra *) Afdelingen har den 9. september 2009 ændret stykstørrelse fra kr. til kr., der er foretaget tilpasning af sammenligningstal. **) Da afdelingen benytter resultatafhængig aflønning, forventes omkostningsprocent og ÅOP at variere fra år til år. Såfremt omkostningsprocent og ÅOP for afdelingen lobale Aktier for 2009 korrigeres for formuevæksten i 2. halvår 2009 fås en omkostningsprocent og ÅOP på henholdsvis 2,00 og 2,92. Specialforeningen BL&S Invest 5

8 ' ' ' '' ' '! " " #$ % " " % &!! '! (#$ " )!! * + & % ",- ' " " " ". " " ) " " /. ",- " % & " " % " ". " ", "! ) "," " 01,"! " % # '.! ' 0 2, ),3 4+5 *, 0 0 # ' '' '' ' ' ', ) "," % " 2, ),34+5* %,- " " %! " ) ", ' " $6 7 " 4+5* * "!! 8 " 96 $$, ' " & %! 6$ $ " ) " " %! 1 # " & "!! 1 ##9 ",!! 1! ' # "! ' : 1 8 & ""! ' ' ', ;," % "! % ", ' " 9$ 7 " + * < "!! 8 " ' ', ' % " &! ( " ) "% " %! 1 ",!! 1! '#$( "! ' : 1 8 & ""! ' ' '! '' ' ) " " ' "! % 8 & 8 "! 96 " =,5*,: " "! % 8 $ ' + * > " "! 8 =!! # ' " "! % "! " ) "," #6 ' % ' " $6! ) "," ;," & " ' $6 9$ " % " "

9 '," "! " 01 " ' " + *. + " ' " 01 0" " &" ' % " " 1 " " " "! " " & " " "! 0 " " *?= ) "," " 7!! : " : + % " " A4 % ;," * % 01 " ) ","% ) / = " ""& " " > B & ( " 'C 01 " ;," ) 01 " % " " % " 8 " 7 % "! " : " "! '" "! % 6 " 8 %!! & % 0 " "% 7 "! " " "! %! " " &! " 0 % " "! " " "% 01 0! % : " "!! "! 8 "! " "! %!" " " % " &! 0 " "" " " " 7 "! " % : % " & &% ' * " " " 6 1!! ' % 0 "! " "! % " 8 " " )! 0 " " 8% " " " & % "! &% " " "! "! 0 % " "! 8 " " " & " 0 " % & 1! 8 ) 8"" " 0 " & " " " " &! " "!! " " 01 "" " %. " % "! % D,%! 8 0 "! " % " & % " " " " 1 " - " " " 8 " 2 % "! 8 " E8 " " 8 " "! ' )== # )==, ) "," "" 6 & " " "% "! &! "" " "! 1! "" " 0 " " " % " )!! % & " " " # % " 8 "! 8 " & " " " +8 % "& " " % "! " " & " "! " 8!" 01 1 & & 8 " 01 8 "!! " %!

10 ' ) " " " " 0 :!> " 0 8 "!! " & " B 0 0 " " "" CF % 0" 01 0" " &" " 8 & " ) " "; "0 ;,"% 8 " " 8!" " ; A "" & "! " % "! =!!! + 8A "0 ' 8 "! % " & + 8A! & " &"" " 0 " " & " 8%! %! " %," "! " 0 &"" "!. &"% " " 0 & "& " " " % " " "% & " " "! 0 "!" %!! " " " ) "" & > ) > 8 D /H/ 1& 0;! *! " " ', : +0 +& ",- ". " % "! " " &"" % " & % & " " 8 "! " & " % 0 " 8 ) > " ) "," : % ;,"! % 8 " ' 7 01 & & 0 "0 ) > : ' " % 0! 0! & % 0 & 0 : " 0 &! "8 " % " 1 % ' "! "8! " % "! " 8! % 7 " ) >" & " >! ' "! 1 % " " & 1 ) >! 8 " " " %! " " 8 % & 0 8 % & " 0 " %!! 8 " %!" " " "" " % " 0 ) 0 01 % 0 %! "!! "! " " "." =0 %! " % 1 " > % ) "," ;,", % "! " " " ) > I " % " =J 2 " %! = ) "! % % " " % "! " % %! " % 8 " " % "! 0 " %! " "! "0 )! &! "!! % & 0! &! 0" " &" & " % & & %! 0 " 6

11 ' &, 1 0 & " ' 1 0 D, #! 1 0 # 8 0 % 1 " & " ) &%!! 8!" " 1!! " & "!! "! % 0! " " %! " 10 A A 0 % 1! " "! 0 % " 8." " &! " + ) A 2 K!! "! &%! " & " 8 6 " " %! "" " & " & " %! % " " + ) A < %+ ' " % 8 " & & 01 " " 1 % 0 " "0 ' "!! " + ) % A < %+! " " " " % " "! & " 01 0 "! & " % &" % "!! " " " ' " 0 0 0" " &" &! % + ) A < %+! 8 " " "!! " "! & " " "! % & " " " & " "! & & = & % ' 8!% " " 0! %! "!%. " 8 " % 0! 0 " "!! " > < 8 "" % " & "! 8% " "! " ".L 1! *4%! "! 8 % " ' ; # " ' #' ' : 8 " 1! % & 8 8 & '! ' '$ '! ' 8 " 0 0 % )! ' ' ' ' # ' ' ' )! "" &! "" /! "" " %! & " "! ' ' # '% $ ' ) "" 8""! % '

12 ' % 0 ' 0 " 0 %! : %! "" " 0 %! " ' ' & ' 7 0" " &" # " "! %! " %! "!!! "!! 1 &" % 01 "! 0" % 8!!! "! & % & 1 0 " 0" " &"!.! " 01! & % " " & 0! & % " 0"! 8! "! 8"" ' "! > " % "! & ' 8!! 0! " 8 " #! " "! " %! 8 1 "% 01 " ".! %! " 8 " % " 0 "!"! %!"! &! "! " % " " 7 8 "! ' "! ) " " "! % ' & " "!! 8 ( " 6 <!! ( " 6 " & " 8 %! )! % & "! " 01 0 " " & 1 % &" & " % & " ) "," ;," "! " &" 01! & " % 0!"! % " "" " ;," 7 0" " &" #! &" " 0" " &" "" %!! ) 0" " &" 01 %!! " 0" " % " 8 %! " 8 " & :! " # #

13 ! %" 4. 4) 4)* 4 4 $ 4 4 "!4 4 $ " " 4 # " 4 " 4! " " $ % 4 4 " " $ " " 4 # " 4 " $ 4 & 4 & &!4 & 4 4 4' 4( 4 $ " 4 )* 4 4 % 4 4 $ 4 ) 4!4 4 &!4 & 4 4 4' 4( 4 " 4 )* 4% "! % " !4 4 4 % " % " " $ 4 4 &!4 & 4 4 4' $ 4 ( 4 " 4)* 4 ) $ "$ 4 4 4!4 % 4 $ 4 4 " $ " & 4 4/ " 4, $ " 4 4/4 " 4 4! % % 4 4/ " " " $ " 4 # " 4 " 4 ) 4 4 4, " 4)" & " %" 4. $ 4 ) 4 )* 4 4 & 4 4 $ " ) $ 4 4 4!4 $ $ 4 %

14 Anvendt regnskabspraksis enerelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 og 499,99 i afdelingens funktionelle valuta, der således er blevet afrundet til 0. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Resultatopgørelsen Renteindtægter omfatter renter på obligationer, vederlag for aktieudlån samt kontantindestående i depotselskab. Udbytter omfatter de i regnskabsåret indtjente udbytter. Tilbageholdt udbytteskat, som ikke kan refunderes, fratrækkes i posten Skat. Såvel realiserede som urealiserede kursavancer og -tab indgår i resultatopgørelsen. Realiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem salgsværdien og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursavancer og -tab er opgjort som forskellen mellem kursværdien ultimo året og primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt aktivet er anskaffet i regnskabsåret. For udlånte aktier opgøres kursgevinster og tab på samme vis. De samlede direkte handelsomkostninger består af kurtage og udenlandske omkostninger, som fremgår af handelsnotaerne samt af et spread. Opgørelsen sker ved at summere: kurtager og omkostninger, der sammentælles ifølge de enkelte handelsnotaer. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, overføres til medlemmernes formue. Administrationsomkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Disse består af afdelingsdirekte omkostninger og andel af foreningens fællesomkostninger. Fællesomkostningerne fordeles mellem afdelingerne i forhold til deres gennemsnitlige formue. Revisionshonorarer, der indgår som en del af fællesomkostningerne, fordeles efter antal afdelinger. Afdelinger, der ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Udlodning I udloddende afdelinger udloddes de for regnskabsåret udlodningspligtige beløb efter fradrag af omkostninger i henhold til skattelovgivningen. I hovedtræk består det udlodningspligtige beløb dels af rente- og udbytteindtægter, dels af realiserede kursgevinster på værdipapirer med fradrag af administrationsomkostninger. Udlodningsregulering hidrørende fra regnskabsårets emissioner og indløsninger indgår i de respektive afdelingers resultat til udlodning, således at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner/indløsninger. 12 Specialforeningen BL&S Invest

15 Anvendt regnskabspraksis Balancen Finansielle instrumenter omfatter finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver består af likvide midler, kapitalandele, tilgodehavender vedrørende handelsafvikling og tilgodehavende renter, udbytter m.v. Finansielle forpligtelser omfatter gæld vedrørende handelsafvikling samt anden gæld. Udlånte aktier indgår i balancen under kapitalandele. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi på handelsdagen og herefter løbende til dagsværdi. Dagsværdien for noterede kapitalandele opgøres som lukkekursen på balancedagen eller til anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Likvide midler opgøres til den nominelle værdi. Posten Tilgodehavende renter, udbytter m.m. indeholder tilgodehavende udbytter m.v. Aktuelle skatteaktiver indeholder tilgodehavende rente- og udbytteskatter. Posterne måles til dagsværdi. Den foreslåede udlodning for regnskabsåret medregnes i medlemmernes formue. Nettoemissionsindtægter består af tillæg til emissionskursen med fradrag af udgifter i forbindelse med emissionen. Nettoindløsningsindtægter består af fradrag i indløsningskursen efter modregning af udgifter i forbindelse med indløsningen. Nettoemissions- og indløsningsindtægter er overført til medlemmernes formue ultimo regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs, opgjort som T valutakursen. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForenings- Rådet. I årsrapporten indgår følgende nøgletal: Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i året. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo året med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i året. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo året. Udlodning pr. andel Foreslået udlodning i forhold til cirkulerende andele ultimo året. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for året divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i året. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. Værdipapiromsætning I værdipapiromsætningen indgår handel i forbindelse med emissioner og indløsninger samt almindelig porteføljepleje. Specialforeningen BL&S Invest 13

16 Anvendt regnskabspraksis Omsætningshastighed Omsætningshastigheden opgøres som gennemsnittet af de i regnskabsåret foretagne køb og salg af værdipapirer justeret for emissioner, indløsninger og udbetalte udlodninger, sat i forhold til den gennemsnitlige formue. Den gennemsnitlige formue opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent) delt med 7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. Specialforeningen BL&S Invest 14

17 Danske Aktier Resultatopgørelse i * Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Handelsomkostninger I alt kursgevinster og tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 25 - Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering Udlodning overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført til udlodning næste år Overført til formuen * Afdelingen har været aktiv fra Specialforeningen BL&S Invest 15

18 Danske Aktier Balance pr. 31. december 2009 i Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver ellemværende vedrørende handelsafvikling I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 8,9 edlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger ellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter 16 Specialforeningen BL&S Invest

19 Danske Aktier Noter til regnskabet i Henvisninger Note vedrørende hoved- og nøgletal findes i afsnittet Ledelsesberetning på side 5, der er undergivet revision. Note vedrørende samlet honorar til revision findes i afsnittet Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere på side 11, der er undergivet revision. Note vedrørende samlet honorar til bestyrelsen findes i afsnittet Forhold vedrørende ledelsen på side 11, der er undergivet revision. 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab Vederlag for aktieudlån I alt renteindtægter Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Kursgevinster og -tab, kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter I alt handelsomkostninger Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt 5 Administrationsomkostninger 2009 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Andre honorarer til revisorer 1-1 arkedsføringsomkostninger ebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Administrationsomkostninger 2008 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer arkedsføringsomkostninger ebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Specialforeningen BL&S Invest 17

20 Danske Aktier Noter til regnskabet i Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbare udbytteskatter Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til udlodning fra sidste år I alt til rådighed for udlodning Kapitalandele % Sektorfordeling Industri ,80 Konsumentvarer ,30 Sundhedspleje ,02 Informationsteknologi ,42 Finans ,46 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr fremgår af afsnittet beholdningslister på side 24. Beholdningslisten pr kan findes på hjemmesiden bls-invest.dk. Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Ved udgangen af 2009 var 109 mio. kr. i obligationer modtaget som sikkerhed for udlån af kapitalandele ,00 8 edlemmernes formue edlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Udbytteregulering ved emissioner og indløsninger Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning til cirkulerende andele Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo Emissioner i året Indløsninger i året I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Afdelingen har den 9. september 2009 ændret stykstørrelse fra kr. til kr., der er foretaget tilpasning af sammenligningstal 10 Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 98,70 93,45 Øvrige finansielle instrumenter 1,30 6,55 I alt finansielle instrumenter i procent 100,00 100,00 18 Specialforeningen BL&S Invest

21 lobale Aktier Resultatopgørelse i * Note Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab 3 Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser Udlodningsregulering I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning 1 1 Overført til udlodning næste år 1 - Overført til formuen * Afdelingen har været aktiv fra Specialforeningen BL&S Invest 19

22 lobale Aktier Balance pr. 31. december 2009 i Note AKTIVER Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytter m.m ellemværende vedrørende handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver 24 - I alt andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER 8,9 edlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger ellemværende vedrørende handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter 20 Specialforeningen BL&S Invest

23 lobale Aktier Noter til regnskabet i Henvisninger Note vedrørende hoved- og nøgletal findes i afsnittet Ledelsesberetning på side 5, der er undergivet revision. Note vedrørende samlet honorar til revision findes i afsnittet Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere på side 11, der er undergivet revision. Note vedrørende samlet honorar til bestyrelsen findes i afsnittet Forhold vedrørende ledelsen på side 11, der er undergivet revision. 1 Renteindtægter Indestående i depotselskab 1 12 I alt renteindtægter Udbytter Noterede aktier fra danske selskaber 65 - Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udbytter i alt Kursgevinster og -tab, kapitalandele Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Direkte handelsomkostninger dækket af emissions- og indløsningsindtægter I alt handelsomkostninger Afd. direkte omk. Andel af fællesomk. Adm. omk. i alt 5 Administrationsomkostninger 2009 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Andre honorarer til revisorer 1-1 arkedsføringsomkostninger ebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Administrationsomkostninger 2008 Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer arkedsføringsomkostninger ebyrer til depotselskab 2-2 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger I alt administrationsomkostninger Specialforeningen BL&S Invest 21

24 lobale Aktier Noter til regnskabet i Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbare udbytteskatter Kursgevinst til udlodning Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til formuen 9 76 I alt til rådighed for udlodning Kapitalandele % Sektorfordeling Daglige forbrugsgoder ,60 Diskretionære forbrugsgoder ,40 Finans ,10 Energi ,40 Industri & service ,30 Teknologi ,60 Råvarer ,10 Forsyning ,80 Sundhed ,70 Specifikation af værdipapirbeholdningen pr fremgår af afsnittet beholdningslister på side 25. Beholdningslisten pr kan findes på hjemmesiden bls-invest.dk. Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen ,00 8 edlemmernes formue edlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Udlodningsregulering ved emission og indløsninger Overført til udlodning næste år 1 - Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Cirkulerende andele (1.000 stk.) Cirkulerende andele primo 35 - Emissioner i året Indløsninger i året -9-3 I alt cirkulerende andele (1.000 stk.) Afdelingen har den 9. september 2009 ændret stykstørrelse fra kr. til kr., der er foretaget tilpasning af sammenligningstal 10 Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 98,58 99,33 Øvrige finansielle instrumenter 1,42 0,67 I alt finansielle instrumenter i procent 100,00 100,00 22 Specialforeningen BL&S Invest

25 Forhold vedrørende ledelsen Foreningens bestyrelse Administrerende Direktør Poul Almlund, formand Syrenvej 3, Sørup, 3480 Fredensborg Født: 1947 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Direktionen Nykredit Portefølje Administration A/S Otto ønsteds Plads København V Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Vicedirektør Flemming Duus Østerbrogade 91, 3. tv., 2100 København Ø. Født: 1946 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Født: 1961 Øvrige tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Investerings- ForeningsRådet. Direktør Peter Jørn Jensen Øvrige tillidshverv: Direktør i DFI Invest 1 A/S. Finansdirektør Chris Bigler Kildeskovsvej 69 A, 2820 entofte Født: 1964 Øvrige tillidshverv: Ingen. Direktør: Jim Isager Larsen Født: 1970 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Født: 1976 Øvrige tillidshverv: Ingen. Øvrige tillidshverv: Direktør i IC Companys A/S samt bestyrelsesmedlem i datterselskaber. Business Development Consultant Soulaima ourani Nørrebrogade 180 A, 4. tv., 2200 København N. Født: 1975 Indvalgt i bestyrelsen: 2007 Øvrige tillidshverv: edlem af bestyrelsen i ansoft AS. Bestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2009 afholdt 7 ordinære møder. Bestyrelsens aflønning Som honorar til bestyrelsen for 2009 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 155 t.kr. Heraf aflønnes formanden med 50 t.kr. og menigt bestyrelsesmedlem med 35 t.kr. Der har i 2009 ikke været afholdt yderligere udgifter til honorering af bestyrelsesmedlemmer for udførelse af særskilte opgaver for foreningen. Specialforeningen BL&S Invest 23

26 ! " # $ % & ' ' # # % ( ) * +,!+!*+- (. *, + +!. +* - &! * ) +, ) * - / ( +.* +!.,!!*.- 0 ',*..,*,- 1 23! * ++! +.* # *.,,, ++!*+- (!.,*,,., )!* - 2 #. *, +,*,- 4 5 * ) ) +,.* - 4 % *,,) +,! * - 6 3! *,,. ) )* - 7 # ) * +, )!*,- 8# + *,! * - +,! * -

27 ! " # $ # % & ' ' # # % ( 9% 4 ) *,.! ++ * - ' : 1 (3/, *,,.. *,- % :; 54;,!*!,! *)- % " 4 )*! +, + + * - 7 # ) * )+ *)- # : <= > 54;.)*., ) *.- $ "? 4 + * ), )! *)- ' : 8 8 3,*. + *!- 6 :" 4, *, +! * - 5 ( 4.+*!!,,!)! A 4,*,,, +..) * - ; B ) *,,. ))!,* - / # 3 C B 4 )+* ) +) * - ' # ;6. * + * 4 +)*)! ) ),),*,- " B< 4 +*),. + *+- / B 5D 4 )*). +,. *.- / ' 54; )*!., ), * - ' 54;!*!+! + +, * - ' 1 (3/ *,,, +, * - & 54;!*. +,!!. ),* - ;E ), +! * - ; 2 4,*!.. )!,* - ' 1 1 # *,, * !*!). ) +),*+- 8% 54; *,, +! * - 8#, ) * -, ) * - & ' #'!F(3/F, *+! ).* F *54;F. *! %F).*,,,* 3 F++*)) * ;6F *,. 4 F, )*+,,

28

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010

Specialforeningen BL&S Invest Årsrapport 2010 Specialforeningen L&S Invest Årsrapport 2010 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Risikoforhold

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2010 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2010 edgeforeningen P Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Fund Governance 8... Væsentlige aftaler

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Årsrapport 2013

Specialforeningen BLS Invest Årsrapport 2013 Specialforeningen BS Invest Årsrapport 2013 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 edelsesberetning...5 Udviklingen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Årsrapport Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DGF SIKRING A.M.B.A. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DGF SIKRING A.M.B.A. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DGF SIKRING A.M.B.A Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2012 Henning Haahr Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere