PROSPEKT. AMPUSbornholm. Fusionen mellem Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. AMPUSbornholm. Fusionen mellem Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole 2010/11"

Transkript

1 PROSPEKT AMPUSbornholm Fusionen mellem Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole 2010/11

2 FORORD MFJeppe Kofoed Bestyrelsesformand for Campus Bornholm Efter et årelangt tilløb besluttede tre store bornholmske ungdomsuddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm - i sommeren 2010 at tage et modigt og fremsynet skridtved at fusionere og derved skabe den fælles institution Campus Bornholm. Derudover har en række af øens øvrige uddannelser vist interesse i at deltage i Campus Bornholm. Status quo for de bornholmske uddannelser er ikke en mulighed med de udfordringer som øen står overfor. også derfor er Campus Bornholm visionen så vigtigt. Målet er, at Campus Bornholm skal rage op og vise vej. Campus Bornholm skal tilbyde ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelse af højeste kvalitet i et spændende, dynamisk og udviklende studie- og læringsmiljø. Målet er også, at Campus Bornholm i løbet af få år bliver samlet i en nyopført bygning. Det er hævet over enhver tvivl, at en fysisk sammenlægning er forudsætningen for, at Campus Bornholm bliver det fyrtårn for uddannelse og viden, som Bornholm har brug for. Campus Bornholm er et helt afgørende led i Bornholms kamp for at sikre, at øen også i fremtiden har adgang til kvalificerede medarbejdere. Med en aldrende arbejdsstyrke og faldende befolkningstal er dette i dag en af øens absolut største udfordringer en udfordring, der skal løses, hvis Bornholm fortsat skal være et levedygtigt moderne samfund. Campus Bornholm vil udfordre sine elever og kursister til det yderste af deres formåen. Målsætningen er at føre dem op på det uddannelsesniveau, som deres evner og behov rækker til, når de står helt oppe på tæerne. Campus Bornholms ambitiøse mål er, at Bornholm bliver det første sted i landet, der når målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse. Det vil ikke blot de unge vinde på, men også erhvervslivet, hele Bornholm og samfundet Danmark. CAMPUSbornholm - prospekt 2010

3 SAMMENFATNING I JUNI 2010 besluttede Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm at indgå en unik fusion. Fusionen skabte den nye fælles institution Campus Bornholm, der i sin nuværende form varetager uddannelse og kompetenceudvikling af omkring 1500 bornholmske unge og 4000 voksne. Den nye bornholmske institution er i første omgang et organisatorisk fællesskab, der giver mulighed for at videreudvikle samarbejdet mellem uddannelserne. Inden for en kortere årrække er målet for Campus Bornholm at etablere et bygningsmæssigt fællesskab ved opførelse af en ny bygning, som kan rumme alle uddannelser og aktiviteter. Kun en fælles fysisk ramme sikrer, at Campus Bornholm opnår den nødvendige sammenhængskraft og får et pædagogisk, fagligt, udviklingsorienteret og socialt attraktivt miljø for uddannelsessøgende og ansatte. Kun en fælles fysisk ramme sikrer, at Campus Bornholm bliver det uddannelsesmæssige kraftcenter, som Bornholm har brug for, hvis efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft fra det private og offentlige arbejdsmarked skal imødekommes i fremtiden. Den fysiske udformning af Campus Bornholm er endnu uafklaret. Men det ligger fast, at der ønskes et inspirerende og prægnant byggeri, der gennem arkitekturen fremtidssikrer kravene til moderne undervisningsformer og pædagogik. Campus Bornholm er et resultat af et ønske om at samarbejde bredt om uddannelse, der over en årrække er groet frem ikke blot blandt de fusionerede uddannelsesinstitutioner, men også i Bornholms Regionskommune og i øens erhvervsliv. Der er markant og bred lokal opbakning bag satsningen på Campus Bornholm som nøglen til at fastholde, udvikle og tiltrække de nødvendige uddannelsesog kompetenceudviklingsmuligheder. Prognoserne for den bornholmske demografi viser, at øens uddannelsesinstitutioner kan se frem mod markant faldende elevtilgang og deraf følgende ustabil økonomi. Det vil kunne tvinge institutionerne i defensiven, hvor der skæres ned på uddannelsestilbud og medarbejderstab, og hvor der ikke bliver plads til nyudvikling. Dermed fortyndes de faglige miljøer og der skabes en negativ spiral, fordi færre uddannelsestilbud og færre kvalificerede lærere gør det mindre attraktivt for såvel lærere, unge og voksne at vælge institutionerne. Campus Bornholm er uddannelsesinstitutionernes samlede og offensive svar på det faldende elevgrundlag. Campus Bornholm vil sikre, at udnyttelsen af øens uddannelsesmidler gentænkes, så Bornholm får mere og bedre uddannelse for pengene. Den negative spiral kan vendes til en positiv, når øens institutioner sammentænkes og samarbejder om at blive mere robuste og om at investere i et attraktivt og sammenhængende læringsmiljø, som kan fastholde de unge på Bornholm, og som gør institutionerne bæredygtige. Et dynamisk og kvalitativt stærkt ungdomsuddannelsesmiljø vil samtidig være et afgørende parameter for, at flere familier vælger at bosætte sig på Bornholm. Campus Bornholm er ikke blot et projekt, der vil komme det bornholmske samfund til gode. Andre danske udkantsområder vil kunne hente værdifulde erfaringer og inspiration i den bornholmske campusdannelse. Campus Bornholm bliver en model for, hvordan udkantsområderne i de kommende år kan angribe de ungdomsuddannelsesmæssige udfordringer. Campus Bornholm skal medvirke til, at Bornholm trodser de begrænsninger, der ligger i øens status som udkantsområde. Campus Bornholm bliver den centrale drivkraft, der gør det muligt for Bornholm at blive det første sted i landet, der når målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang får en uddannelse. Til gavn for de unge. Til gavn for Bornholm. Til gavn for Danmark. Campus Bornholm er uddannelsesinstitutionernes samlede og offensive svar på det faldende elevgrundlag. Campus Bornholm vil sikre, at udnyttelsen af øens uddannelsesmidler gentænkes, så Bornholm får mere og bedre uddannelse for pengene. 4 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

4 1: FÆLLESSKAB MED PLADS TIL FLERE CA M PUS b or nholm - pr o spek t 2010 Perspektiv af det indre torv ved atriet CA M PUS b or nholm - pr o sp ek t 2010

5 FÆLLESSKAB......MED PLADS TIL FLERE Bornholms Gymnasium VUC BORNHOLM Bornholms ERHVERVSSKOLE DE DELTAGENDE uddannelsesinstitutioner i Campus Bornholm er på nuværende tidspunkt Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole. Institutionerne er åbne for, at flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og videnmiljøer slutter sig til og dermed skaber endnu mere kraft bag den synergieffekt, som fusionen vil skabe, og et endnu mere levende studie-, viden- og læringsmiljø. Mulige oplagte deltagere på Campus Bornholm er: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 10. KlasseCenter Bornholm, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Produktionsskole samt socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelserne, der udbydes af de to professionshøjskoler i København. Hertil kommer en række efter- og videreuddannelsesaktører og videninstitutioner, der har udvist interesse for deltagelse i eller samarbejde med Campus Bornholm. Bornholms Gymnasium Bornholms Gymnasium blev grundlagt i 1512 og er beliggende i Rønnes gamle bydel. Skolen udbyder den almene studentereksamen (stx) og 2-årigt hf (hf-undervisningen foregår på VUC Bornholm). Skolen har et godt socialt miljø, og eksamensresultaterne ligger over landsgennemsnittet (7,0 i 2009). Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm har siden 2005 haft fælles ledelse og samarbejdet mellem de to institutioner indebærer, at der sker en udveksling af underviserne mellem VUC og gymnasiet. Samarbejdet omfatter endvidere bl.a fælles økonomi- og it-funktion. VUC Bornholm VUC Bornholm er beliggende i Rønnes centrum i Dams Gård det tidligere Dams Hotel. VUC Bornholm udbyder hf enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne. Desuden huser VUC gymnasiets 2-årige hf. VUC har et mangeårigt samarbejde med AOF Bornholm om kurser for ledige. Bornholms Erhvervsskole Sammenlægning af de tre fusionerede uddannelsesinstitutioner Planlægning og fremskaffelse af finansiering til ny fælles bygning, Campus Bornholm. Forhandlinger og aftaler med andre parter om at indgå i eller samarbejde med Campus Bornholm Bornholms Erhvervsskole er Bornholms største uddannelsesinstitution. Erhvervsskolen er resultatet af en lang række sammenlægninger af øens tekniske skoler, handelsskoler og Sprogskolen og AMU. Skolen er spredt på en række adresser i Rønne. Skolen udbyder de to gymnasiale retninger HHX og HTX, EUD- indgangene Strøm, Styring og IT, Produktion og Udvikling, Bygge og Anlæg, Bil, Fly og andre Transportmidler, Mad til Mennesker og Merkantil. Skolen er Bornholms hovedudbyder af AMU-kurser, Åben Uddannelse og IDV, og havde i 2009 mere end personer på kortere eller længerevarende kurser. Herunder kommer Sprogskolen, som tilbyder undervisning i dansk som andetsprog, hvor mere end 175 personer i 2009 var indskrevet i kortere eller længere tid. TIDSPLAN FOR FUSIONEN FREM MOD CAMPUS Byggeproces Campus opført og taget i brug CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

6 3. SAL 2. SAL 1. SAL 2: FYSISK FÆLLESSKAB ER AFGØRENDE STUEPLAN IALT m² 10 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

7 FYSISK FÆLLESSKAB ER AFGØRENDE 40% VÆKST FORDELT PÅ ALDER % FORUDSÆTNINGEN FOR, at Campus Bornholm bliver det uddannelsesmæssige kraftcenter, som Bornholm har brug for, er, at sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne ikke blot bliver organisatorisk. Hvis Campus Bornholm skal give mening, er et bygningsmæssigt fællesskab afgørende. Derfor ligger det til grund for fusionens godkendelse, at der opføres en ny bygning, der kan rumme alle uddannelserne. Kun en fælles fysisk ramme gør det muligt for elever, studerende, kursister og lærere at mødes på kryds og tværs i faglige og sociale sammenhænge. En fælles bygning er derfor altafgørende for, at Campus Bornholm opnår den nødvendige sammenhængskraft og får et pædagogisk, fagligt, udviklingsorienteret og socialt attraktivt miljø for uddannelsessøgende og ansatte. Et fælles campus skal kunne danne rammen for, at en lang række andre uddannelses- og videnmiljøer kommer til, så Campus Bornholm bliver et kraftcenter for uddannelse og viden på Bornholm. En fælles bygning er desuden central, hvis de personale-, ledelses- og lokalemæssige samt økonomiske samdriftsfordele skal kunne høstes. Et bygningsmæssigt fællesskab vil endvidere skabe mulighed for en god overgang og sammenhæng mellem de forskellige ungdomsuddannelser. Den tætte forbindelse vil udgøre et fintmasket net, der sikrer, at unge, der falder fra en ungdomsuddannelse hurtigt samles op og sættes i kontakt med et alternativt uddannelsestilbud. Det er velkendt, at jo længere tid der går fra en ung dropper en uddannelse til han eller hun starter en ny uddannelse, desto større er risikoen for, at vedkommende aldrig gennemfører en uddannelse. Den endelige fysiske udformning af Campus Bornholm er endnu uafklaret. Men det ligger fast, at der ønskes et inspirerende og prægnant byggeri, der gennem arkitekturen fremtidssikrer kravene til moderne undervisningsformer og pædagogik. Der ønskes et kompakt byggeri - gerne i højden - således at området sikres et campuspræg med frie arealer til fysisk udfoldelse og rekreation. De foreløbige beregninger opererer med et bygningsmæssigt areal på ca kvm. Det er besluttet, at bygningen skal placeres på Bornholms Erhvervsskoles grund ca. 2 km fra Rønnes Centrum. Her er kort afstand til flere idrætshaller, boldbaner og svømmehal samt et veludbygget cykelstinet. Desuden betyder placeringen, at Bornholms Erhvervsskoles nuværende bygninger om nødvendigt kan inddrages. Sluttelig ligger grunden i umiddelbar nærhed til en folkeskole. Det er fra Bornholms Regionskommunes side tilkendegivet, at der med de fornødne godkendelser af en lokalplanændring vil kunne bygges op til kvm på arealet. Der er således gode muligheder for at få andre institutioner integreret i campus, hvilket både er meget ønskværdigt og meget nødvendigt for at sikre, at campus bliver den ønskede drivkraft for udvikling på Bornholm, samtidig med, at den er attraktiv for uddannelsessøgende og medarbejdere. Antallet af børn og unge på Bornholm falder dramatisk i disse år. Fødselstallet på øen ligger på omkring 300 om året, hvilket næsten er en halvering i forhold til fødselstallet i 1980 erne. Prognoserne forudsiger yderligere fald i de kommende mange år. Øens uddannelsesinstitutioner kan altså se frem mod faldende elevtilgang og deraf følgende ustabil økonomi. Det vil kunne tvinge institutionerne i defensiven, hvor de må gribe til beskæring af uddannelsestilbud og medarbejderstab samt holde igen med udviklingsprojekter. Dermed fortyndes de faglige miljøer og der skabes en negativ spiral, fordi færre timer og færre kvalificerede lærere gør det mindre attraktivt for såvel lærere og unge at vælge institutionerne. Campus Bornholm er et offensivt svar på det faldende elevgrundlag. Campus Bornholm vil sikre, at udnyttelsen af øens uddannelsesmidler gentænkes, så Bornholm får mere og bedre uddannelse for pengene. Den negative spiral kan vendes til en positiv, når øens institutioner sammentænkes og samarbejder om at blive mere robuste og om at investere i et attraktivt og sammenhængende læringsmiljø, som kan fastholde de unge på Bornholm, og som gør institutionerne bæredygtige. Udviklingsmuligheder i campus skal sikre, at uddannelserne fortsat kan rekruttere dygtige undervisere og medarbejdere i de kommende år, hvor der vil ske et stort generationsskifte. Campus Bornholm skal samtidig udvikle og tiltrække nye uddannelser til Bornholm. 40% Alle uddannelser vil 30% blive styrket fagligt og pædagogisk i 20% et campusprojekt. Campusprojektet 10% skal danne rammen 0% om et godt socialt 0-5 og levende uddannelsesmiljø for elever, studerende og kursister. De enkelte uddannelser skal sikres bevarelse af deres uddannelsesmæssige identitet, særpræg og kvalitet. ALDERSFORDELING % 10% 0% 10% 20% 30% ÅR ÅR ALDERSFORDELING Antal indbyggere i 2010: Antal indbyggere i 2021: Befolkningstilvækst i perioden: -6,4% Kilde: Statistikbanken 12 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

8 PROJEKTBESKRIVELSE Et fælles campus skal kunne danne rammen for, at en lang række andre uddannelses- og videnmiljøer kommer til, så Campus Bornholm bliver et kraftcenter for uddannelse og viden på Bornholm. CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm er en enestående mulighed for at skabe et dynamisk, innovativt, kreativt uddannelsesmiljø på Bornholm af høj kvalitet. Campus Bornholm vil sammenbinde øen både geografisk, men også på tværs af faggrænser. Der vil opstå en lang række synergieffekter, som vil bidrage til at skabe et dynamisk læringsmiljø på internationalt niveau. ANKOMST Campus Bornholm placering er ideel i forhold til skabelsen af et frugtbart læringsmiljø. Den eksisterende cykelsti, der skærer igennem området, udvides med pladsdannelser og vil fungere som kobling mellem de eksisterende uddannelsesinstitutioner (Åvangsskolen og ungdomsskolen). Eleverne fra de forskellige skoler vil mødes på denne nye vidensakse og lokalbefolkningen i nærområdet vil ligeledes få indblik i livet på Campus Bornholm, når de benytter stien til fods eller på cykel. Fra videns-aksen er det indgang til Campus Bornholms indre atrium. Ankommer man i bil fra Minervavej, er der ligeledes direkte adgang til atriummet. Der er også mulighed for at skabe Bygningsmasse endnu en parkeringsplads på nordsiden af Campus, hvor der også vil være direkte adgang til det sammenbindende atrium. URBANITET Campus Bornholm ligger i Rønnes nordlige bydel i et kvarter præget af parcelhuse, men også større bygninger til undervisning og erhverv ligger i området. Der er stor variation i bygningsmassen. Den nye Campus forholder sig gennem sit varierede udtryk til den lille skala på trods af sin markante størrelse. KOMPAKT Campus Bornholm er meget kompakt, det giver en lang række fordele. Synergieffekten og fleksibiliteten mellem de forskellige institutioner er maksimal, samtidig med at en stor del af grunden kan bruges til Campus Parken. I forhold til drift og vedligehold er det også optimalt at bygge kompakt. Det reducerer varmetabet fra bygningen og minimerer installationernes føringsveje. CAMPUS-SLANGEN De eksisterende værkstedsbygninger og atriummet omkranses af en slange indeholdende de nye campus faciliteter. Denne nye bygning varierer i højde og drøjde og tilpasser sig de enkelte institutioners rum og funktionskrav. Dette giver et sammenhængende og meget dynamisk udtryk til bygningen, og god mulighed for at tilpasse bygningen efter institutionernes behov og ønsker i skitseringsfasen. ATRIUMMET Det store atrium binder med et greb Campus Bornholm sammen. Som en indre gade spænder atriummet ud fra syd mod nord hvor det det åbner med en storslået udsigt over Rønne. Atriummet binder alle funktioner i Campus sammen, og alle intuitionerne vil have deres direkte indgang fra atriummet. Elever fra de forskellige undervisningsinstitutioner vil mødes og benytte de fælles faciliteter f.eks.: café, bogbutik, bibliotek, studiepladser, udstilling mm. Fra atriummet er der også adgang til de eksisterende bygninger, som åbnes op mod dette overdækkede rum. FLEKSIBILITET Der er en stor fleksibilitet indbygget i projektet. Campus-slangens endelige arkitektoniske udformning vil gennem dialog tilpasses brugernes forskellige krav. På sigt er det ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS PARK Denne kompakte campus model efterlader en stor del af grunden uberørt. Her skabes en ny Campus Park, hvor eleverne kan mødes på tværs af fag. Ligeledes vil beboerne i området benytte det nye rekreative areal. De mange gårdrum og tagterrasser benyttes også til udeophold. Ny (sort) - gammel (grå) bygning Parkering Sektioner Indgange Gårdrum Udsigt Terasser Udvidelsesmuligheder FUGLEPERSPEKTIV FRA SYD 14 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

9 PROJEKTBESKRIVELSE HELHED // CAMPUS BORNHOLM HELHED / CAMPUS BORNHOLM PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE af Kant: FUGLEPERSPEKTIV FRA SYD FUGLEPERSPEKTIV FRA NORD FUGLEPERSPEKTIV FRA VEST FUGLEPERSPEKTIV FRA ØST CAMPUS BORNHOLM KOMPAKT FLEKSIBILITET Campus Bornholm er en enestående mulighed for at skabe et dynamisk, innovativt, Campus Bornholm er meget kompakt, det giver en lang række fordele. Synergieffekten Der er en stor fleksibilitet indbygget i projektet. Campus-slangens endelige arkitektoniske udformning FLEKSIBILITET vil gennem dialog tilpasses brugernes forskellige krav. På sigt er det kreativt uddannelsesmiljø CAMPUS BORNHOLM på Bornholm af høj kvalitet. Campus Bornholm vil sammenbinde og fleksibiliteten KOMPAKT mellem de forskellige institutioner er maksimal, samtidig med at en stor øen både Campus geografisk, Bornholm men også er på en tværs enestående af faggrænser. mulighed Der vil opstå for at en skabe lang række et dyna-del af grunden Campus kan bruges Bornholm til Campus er Parken. meget I forhold kompakt, til drift det og giver vedligehold en lang er det række også for-ligeledes mulighed Der for er at en udbygge stor fleksibilitet Campus Bornholm indbygget mod nord. i projektet. Campus-slan- synergieffekter, som vil bidrage til at skabe et dynamisk læringsmiljø på internationalt optimalt at bygge kompakt. Det reducerer varmetabet fra bygningen og minimerer installationernes føringsveje. dele. Synergieffekten og fleksibiliteten mellem de forskellige in- CAMPUS PARK gens endelige arkitektoniske udformning vil gennem dialog misk, innovativt, kreativt uddannelsesmiljø på Bornholm af høj kvalitet. niveau. Campus CAMPUS Bornholm BORNHOLM vil sammenbinde øen både geografisk, men også på stitutioner KOMPAKT er maksimal, samtidig med at en stor del af grunden Denne kompakte tilpasses campus FLEKSIBILITET model brugernes efterlader forskellige en stor del krav. af grunden På sigt uberørt. det Her ligeledes skabes en ANKOMST CAMPUS-SLANGEN ny Campus Park, hvor eleverne kan mødes på tværs af fag. Ligeledes vil beboerne i området benytte at stor det nye toniske rekreative udformning areal. De vil mange gennem gårdrum dialog tilpasses og tagterrasser brugernes benyttes forskellige også til krav. På sigt er det tværs Campus af faggrænser. Bornholm Der en vil enestående opstå en mulighed lang række for at skabe synergieffekter, et dynamisk, innovativt, Campus Bornholm er meget kompakt, det giver en lang række fordele. Synergieffekten Der er en stor fleksibilitet indbygget i projektet. Campus-slangens endelige arkitek- som vil kan bruges til Campus Parken. I forhold til drift og vedligehold mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. Campus Bornholm kreativt placering uddannelsesmiljø er ideel i forhold på til Bornholm skabelsen af høj et frugtbart kvalitet. Campus læringsmiljø. Bornholm vil De sammenbinde til at øen der skabe både skærer geografisk, et igennem dynamisk men området, læringsmiljø også på udvides tværs med af på faggrænser. internationalt pladsdannelser Der vil og niveau. opstå ende lang de række nye campus er det del faciliteter. også af grunden optimalt Denne kan bruges at nye bygge bygning til Campus kompakt. varierer Parken. i højde Det I forhold reducerer og drøjde til drift og varmeta- tilpasser og vedligehold udeophold. er det også ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. eksisterende værkstedsbygninger og fleksibiliteten mellem og atriummet de forskellige omkranses institutioner af en slange er maksimal, indehold- samtidig med Den eksisterende bidrage cykelsti, vil fungere som kobling synergieffekter, mellem de som eksisterende vil bidrage uddannelsesinstitutioner til at skabe et dynamisk (Åvangsskolen læringsmiljø på internationalt sig de enkelte bet institutioners fra optimalt bygningen at rum bygge og og funktionskrav. kompakt. minimerer Det Dette reducerer installationernes giver varmetabet sammenhængende føringsveje. fra bygningen og og minimerer installationernes føringsveje. CAMPUS PARK og ungdomsskolen). Eleverne fra de forskellige skoler vil mødes på denne nye vidensakse og lokalbefolkningen i nærområdet vil ligeledes få indblik i livet på Campus Born- institutionernes behov og ønsker i skitseringsfasen. Denne kompakte campus model efterlader en stor del af grunden uberørt. Her skabes en meget dynamisk udtryk til bygningen, og god mulighed for at tilpasse bygningen efter ANKOMST niveau. Denne CAMPUS kompakte PARK campus model efterlader en stor del af grunden uberørt. holm, når de Campus benytter ANKOMST Bornholm stien til fods placering eller på cykel. er Fra ideel videns-aksen i forhold til er skabelsen det indgang af til et frugtbart CAMPUS-SLANGEN Her ny skabes Campus Park, en ny hvor Campus eleverne Park, kan mødes hvor på eleverne tværs af kan fag. Ligeledes mødes vil på beboerne tværs af i området Ligeledes benytte det vil nye beboerne rekreative areal. i området De mange benytte gårdrum det og nye tagterrasser rekreative benyttes areal. også til Campus Bornholms læringsmiljø. Campus indre atrium. Bornholm Den eksisterende Ankommer placering man er cykelsti, ideel i bil fra i forhold Minervavej, der til skærer skabelsen der igennem ligeledes af et frugtbart området, læringsmiljø. ATRIUMMET De De eksisterende værkstedsbygninger og atriummet og atriummet omkranses omkranses af en slange af en indeholdende de med nye et campus greb Campus faciliteter. Bornholm Denne sammen. nye bygning Som varierer en indre i højde gade og drøjde og tilpasser udeophold. fag. direkte adgang til atriummet. Den eksisterende Der er cykelsti, også mulighed der skærer for at igennem skabe endnu området, en parkeringsplads udvides med pladsdannelser Det store atrium og binder på nordsiden udvides af Campus, med hvor pladsdannelser der også vil være og direkte vil fungere adgang til som det sammenbindende kobling mellem de spænder atriummet slange ud fra indeholdende syd mod nord de hvor nye det campus det åbner faciliteter. med en storslået Denne udsigt nye over bygning De mange gårdrum og tagterrasser benyttes også til udeophold. vil fungere som kobling mellem de eksisterende uddannelsesinstitutioner (Åvangsskolen sig de enkelte institutioners rum og funktionskrav. Dette giver et sammenhængende og atrium. eksisterende og ungdomsskolen). uddannelsesinstitutioner Eleverne fra de forskellige (Åvangsskolen skoler vil mødes og ungdomsskolen). på denne nye Rønne. vidensakse Atriummet varierer meget binder i højde dynamisk alle funktioner og udtryk drøjde i Campus til og bygningen, tilpasser sammen, og god sig og alle mulighed de enkelte intuitionerne for at institutioners tilpasse vil have bygningen efter deres direkte indgang fra atriummet. Elever fra de forskellige undervisningsinstitutioner Eleverne fra og de lokalbefolkningen forskellige skoler i nærområdet vil mødes vil ligeledes på denne få indblik nye videns-akse i livet på Campus og Bornholm, når de benytter stien til fods eller på cykel. Fra videns-aksen er det vil indgang mødes til og benytte de fælles faciliteter f.eks.: café, bogbutik, bibliotek, studiepladser, institutionernes behov og ønsker i skitseringsfasen. rum og funktionskrav. Dette giver et sammenhængende og meget URBANITET Campus Bornholm lokalbefolkningen Campus ligger i Rønnes Bornholms i nordlige nærområdet indre bydel atrium. i et vil Ankommer kvarter ligeledes præget man få af indblik i bil parcelhuse, fra Minervavej, i livet men på Campus er der udstilling ligeledes mm. dynamisk Fra ATRIUMMET atriummet udtryk er der til også bygningen, adgang til og de god eksisterende mulighed bygninger, for at som tilpasse åbnes bygningen også større Bornholm, bygninger direkte til når undervisning adgang benytter til atriummet. og erhverv stien Der ligger til fods også i området. eller mulighed på Der cykel. for er stor at skabe Fra variation videns-aksen endnu i parkeringsplads op mod dette overdækkede Det efter store atrium rum. institutionernes binder med et behov greb Campus og ønsker Bornholm i skitseringsfasen. sammen. Som en indre gade bygningsmassen. Den på nordsiden nye Campus af Campus, forholder hvor sig gennem der også sit vil varierede være direkte udtryk adgang til den til lille det sammenbindende spænder atriummet ud fra syd mod nord hvor det det åbner med en storslået udsigt over skala på trods er af det sin atrium. indgang markante til størrelse. Campus Bornholms indre atrium. Ankommer man i bil Rønne. Atriummet binder alle funktioner i Campus sammen, og alle intuitionerne vil have fra Minervavej, er der ligeledes direkte adgang til atriummet. Der er også ATRIUMMET deres direkte indgang fra atriummet. Elever fra de forskellige undervisningsinstitutioner URBANITET mulighed for at skabe endnu en parkeringsplads på nordsiden af Campus, Det vil store mødes atrium og benytte binder de med fælles et faciliteter greb Campus f.eks.: café, Bornholm bogbutik, sammen. bibliotek, studiepladser, Som en Campus Bornholm ligger i Rønnes nordlige bydel i et kvarter præget af parcelhuse, men udstilling mm. Fra atriummet er der også adgang til de eksisterende bygninger, som åbnes hvor der også vil være direkte adgang til det sammenbindende atrium. indre gade spænder atriummet ud fra syd mod nord hvor det det åbner også større bygninger til undervisning og erhverv ligger i området. Der er stor variation i op mod dette overdækkede rum. bygningsmassen. Den nye Campus forholder sig gennem sit varierede udtryk til den lille med en storslået udsigt over Rønne. Atriummet binder alle funktioner i URBANITET skala på trods af sin markante størrelse. Campus sammen, og alle intuitionerne vil have deres direkte indgang fra Campus Bornholm ligger i Rønnes nordlige bydel i et kvarter præget atriummet. Elever fra de forskellige undervisningsinstitutioner vil mødes FUGLEPERSPEKTIV FRA SYD af parcelhuse, men også større bygninger til undervisning og benytte de fælles faciliteter f.eks.: café, bogbutik, bibliotek, studieplad- og erhverv ligger i området. Der er stor variation i bygningsmassen. ser, udstilling mm. Fra atriummet er der også adgang til de eksisterende Den nye Campus forholder sig gennem sit varierede ud- bygninger, som åbnes op mod dette overdækkede rum. tryk til den lille skala på trods af sin markante størrelse. FUGLEPERSPEKTIV FRA SYD 16 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

10 3: MERE OG BEDRE UDDANNELSE FOR PENGENE Der ønskes et inspirerende og prægnant byggeri, der gennem arkitekturen fremtidssikrer kravene til moderne undervisningsformer og pædagogik. Der ønskes et kompakt byggeri - gerne i højden - således at området sikres et campuspræg med frie arealer til fysisk udfoldelse og rekreation. De foreløbige beregninger opererer med et bygningsmæssigt areal på ca kvm. 18 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

11 MERE OG BEDRE UDDANNELSE FOR PENGENE Samarbejdsfordele Campus Bornholm åbner muligheder for samarbejde i betydeligt omfang til fordel for både lærere og elever, eksempelvis: Fælles anskaffelse af kostbart laboratorieudstyr samt fælles udnyttelse af fysiske faciliteter: grupperum, laboratoriefaciliteter, GODE idrætshal og -arealer, veludstyrede faglokaler og læ- RERARBEjdspladser, vejledningsog møderum, bibliotek, mediatek, kantine, studieværksted for kursister og undervisere, boldbaner, FESTSAL og auditorium. Fælles sports- og sociale AKTIviteter både i og uden for skoletiden. Fælles pædagogiske kurser for undervisere samt videndeling på tværs af faggrænser. Nye faglige fællesskaber på tværs af uddannelserne f.eks. Bedre grundlag for oprettelse AF valgfagshold med elever fra alle uddannelsestyper OG tværgående temadage på tværs af uddannelserne. Fælles anvendelse af lærernes SÆRLIGE kvalifikationer. Mulighed for nye tilbud om lektiecafeer: faglig lektiehjælp (f.eks. Matematik og sprog), hjælp til større skriftlige opgaver, hjælp til at/studieprojektet. Sandsynlighed for at flere unge gennemfører en uddannelse, idet uddannelserne gennem et tæt samarbejde har bedre for- UDSÆTNINGER for at sikre, at alle unge får et relevant tilbud og DEN nødvendige støtte. Synligheden af erhvervsuddan- NELSERNE på en campus kan øge interessen for disse uddannelser generelt og opsamle elever, der falder fra andre uddannelser. Stærkere og koordineret samarbejde MED erhvervslivet så uddannelser og kvalifikationer matcher efterspørgsel og behov. De administrative og ØKONOMISKE fordele De administrative og økonomiske fordele ved sammenlægningen er blandt andet: Opnåelse af rationaliseringsgevinster gennem stordrift og administrative forenklinger. Bedre udnyttelse af specialister, f.eks. opbygning af specialfunktioner. Bedre ressourceudnyttelse gennem fælles styring af bl.a. tid, markedsføring, SKEMALÆGNING, regnskab/budget- LÆGNING, løn og kompetenceudvikling. Ledelsesmæssig og administrativ optimering og professionalisering. 20 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

12 4: OPGØR MED DEN BRÆNDENDE PLATFORM EN AF BORNHOLMS absolut største udfordringer i dag er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Denne udfordring bliver inden for en meget kort tidshorisont markant større, når mere end hver tredje erhvervsaktive bornholmer forlader arbejdsstyrken inden Situationen bliver ikke mindre alvorlig af, at det vurderes, at blot 84 procent af en bornholmsk ungdomsårgang har mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse. Beregnes dette tal 10 år efter endt grundskole - det vil sige, når den unge er midt i 20 erne - er tallet kun knap 78 procent. En af hovedforklaringerne er, at alt for mange unge bornholmere godt nok går i gang med en ungdomsuddannelse, men dropper ud inden de står med et eksamensbevis i hånden. De dystre udsigter for det bornholmske samfund er af flere blevet benævnt den brændende platform, fordi kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at der fortsat kan være et stærkt erhvervsliv i vækst og dermed tilstrækkelig mange attraktive jobs på øen til at undgå en dramatisk affolkning. Campus Bornholm er et helt centralt element i det bornholmske samfunds opgør med den brændende platform - scenariet. Øens erklærede ambition er, at Bornholm skal være den første region i landet, der når regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Campus Bornholm er med til at gøre denne ambition realistisk, fordi institutionen både øger ungdomsuddannelsernes kvalitet, synlighed og tiltrækningskraft på de unge. Desuden vil det tætte samarbejde mellem uddannelserne sikre, at unge, der falder fra en ungdomsuddannelse ikke ryger hele vejen gennem nettet, men hurtigt samles op og sættes i kontakt med et alternativt uddannelsestilbud. Campus Bornholm skal også være med til at udvikle både eksisterende og nye efteruddannelsesmuligheder på Bornholm for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i den private og offentlige sektor på Bornholm. 22 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

13 MODEL FOR ANDRE UDKANTSOMRÅDER 5: MODEL FOR ANDRE UDKANTSOMRÅDER CAMPUS BORNHOLM er ikke blot et projekt, der vil komme det bornholmske samfund til gode. Andre danske udkantsområder vil kunne hente værdifulde erfaringer og inspiration i den bornholmske campusdannelse. Campus Bornholm kan dermed være med til at skabe en model for, hvordan udkantsområderne i de kommende år angriber de ungdomsuddannelsesmæssige udfordringer. I regeringens regionalpolitiske udspil Danmark i balance i en global verden fra september 2010 fremhæves etablering af Campus Bornholm således som et af tre eksempler på, hvordan sammenhængende uddannelsesindsatser gennem lokale samarbejder kan medvirke til, at der i de såkaldte udkantsområder sikres varieret udbud af uddannelser og effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner med attraktive uddannelsesmiljøer. Jeg er sikker på, at etableringen af en campus vil kunne bidrage til, at der på Bornholm skabes et stærkere og mere attraktivt uddannelsesmiljø, hvor de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt. Med en campus på Bornholm vil uddannelserne på øen stå stærkere og mere synligt i lokalsamfundet. Jeg opfatter bestræbelserne på at skabe en campus på Bornholm som en vigtig inspiration til de mange andre uddannelsesinstitutioner særligt i yderområder, som står over for samme udfordringer som på Bornholm. Undervisningsminister Tina Nedergaard 24 CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

14 KONTAKT 6: ØKONOMISK GRUNDLAG ARKITEKTFIRMAET KANT S foreløbige beregninger opererer med ca kvm. KANT anslår en samlet pris på 360 mio. kr., ekskl. moms, finansiering og andre bygherreomkostninger, men med et tillæg for ændring af adgangsveje og parkeringspladser mv. Bestyrelsesformand for Campus Bornholm: MF Jeppe Kofod KONTAKT TIL LEDELSE: Lis Rasmussen Mobil: Direktionssekretær Fax: Undervisningsministeriet har beregnet de tre institutioners betalingsevne med udgangspunkt i et 5 procent fastforrentet lån med en løbetid på 30 år med en effektiv rente på 5,93 procent, hvilket er højt i dag. Betalingsevnen er beregnet til ca. 131,5 mio. kr. Med de anførte forudsætninger giver det en rentebyrde på ca. 7,8 mio. kr. Med det aktuelle renteniveau vil betalingsevnen være større. Forudsætningen for realisering af campus er under alle omstændigheder, at der findes supplerende finansiering i form af fondsmidler og/eller offentlige midler. Minervavej Rønne Tlf.: Fax: Tekst: Ulf Førsteliin Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik Fotos: Hvor andet ikke er angivet: Thomas Knoop, Foreningen af Skoleledere s. 2, 6, og 8: Steffen Larsen Arkitekttegninger: Arkitektfirmaet KANT Tryk: Niveau2, Rønne CAMPUSbornholm - prospekt 2010 CAMPUSbornholm - prospekt

15 AMPUSbornholm

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 CAMPUS BORNHOLM Fremtiden starter her Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 Campus Bornholm blev skabt i 2010 ved en fusion af det tidligere Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk 2015-2019 strategi Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 3 4.

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Egu - Årsmøde januar 2016

Egu - Årsmøde januar 2016 Egu - Årsmøde 12. 13. januar 2016 Stig Nielsen Stig.Nielsen@uvm.dk Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Kontor for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse Side 1 Nyt fra ministeriet

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 :

10. klasse, hvad nu? Ungeenhed 15-25 år. EUC Nord, Martec. 10. klasse i Ungdomsskolen. KL, konference,28.04. 2015 : KL, konference,28.04. 2015 : 10. klasse, hvad nu? Finn Lillelund Christensen Ungdomsskoleleder Ungeenhed 15-25 år Side 1 EUC Nord, Martec 75 m Historik og kontekst 2011 2012 5/9: 222 2013 5/9: 236 2014

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. ANALYSE Børn af akademikere holder sig væk fra håndværkeruddannelser Fredag den 10. november 2017 I velstillede kommuner med mange akademikere for eksempel i whisky-bæltet vælger de færreste unge at uddanne

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi

Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi Campus Bornholms pædagogiske vision og strategi OM DEN PÆDAGOGISKE VISION OG STRATEGI Arbejdet med den pædagogiske vision og strategi påbegyndte i vinteren 2012, hvor uddannelsescheferne i dialog med ledere

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2015-16 Afgjort den 17. december 2015 55 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Strategi for CAMPUS VEJLE : Afholdelse af fælles arrangementer

Strategi for CAMPUS VEJLE : Afholdelse af fælles arrangementer 1 of 5 CAMPUS VEJLE 2013-16 side 1 Strategi for CAMPUS VEJLE 2013-2016 : Afholdelse af fælles arrangementer Mission CAMPUS VEJLE`s mission er - under mottoet: Din uddannelse - Din fremtid - at være førende

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere