VURDERING OG ANBEFALINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING OG ANBEFALINGER..."

Transkript

1 Hillerød Kommune Trollesmindeallé Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge og Martin Hesselsøe. Dato: 1. udgave 21. september Indhold: 1. INDLEDNING METODER Padder Flagermus RESULTATER Padder Flagermus VURDERING OG ANBEFALINGER Padder Flagermus Kategorisering i forhold til områders værdi for padder og flagermus REFERENCER BILAG 1. VANDHULSNUMMERERING BILAG 2. FUND AF BILAG-4 PADDER BILAG 3. FUND AF FLAGERMUS BILAG 4. POTENTIEL FUNKTION AF OMRÅDER FOR FLAGERMUS BILAG 5. VURDERING AF OMRÅDER I FORHOLD TIL BILAG-4 ARTER AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på X Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Fruebjergvej 3, boks 102, 2100 Kbh Ø, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning Amphi Consult har i 2012 gennemført undersøgelser af padder og flagermus i den nordlige del af byudviklingsområdet Ullerødbyen. Undersøgelserne supplerer tidligere undersøgelser fra 2004 og 2005 /1/, bl.a. gennem inddragelse af flagermus. Der har været særlig fokus på arter som er beskyttet i henhold til Habitatdirektivet og den danske følgelovgivning, såkaldte bilag-4-arter. Det undersøgte område fremgår af kortbilagene. Ullerød Nord er på ca. 82 Ha og omfatter ca. 15 kortlagte 3-beskyttede naturområder (mose og vandhul). Derudover er der enkelte nyopståede vandhuller og temporære markoversvømmelser, hvoraf nogle eventuelt er omfattet af naturbeskyttelseslovens Metoder 2.1 Padder Feltarbejdet omfatter kortlægning af følgende bilag IV arter: o Spidssnudet frø o Stor vandsalamander Derudover er forekomsten af andre padder undersøgt samtidig med eftersøgningen af bilag IV-padder. Der er i alt udpeget 25 potentielle ynglesteder for bilag IV-padderne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Alle vandhuller er om foråret gennemgået mindst en gang i dagtimerne for at eftersøge ægklumper af spidssnudet frø. Disse gennemgange fandt sted 5/4 og 19/4. Om sommeren er alle relevante vandhuller besøgt om dagen for at eftersøge haletudser af spidssnudet frø og larver af stor vandsalamander på datoerne 20/6 og 21/ Flagermus Forekomst af flagermus er eftersøgt ved et besøg om natten 6-7/7. Besøget varede hele natten og dækkede således både en udflyvningsperiode (aften) og indflyvningsperiode (morgen) samt perioden hvor flagermusenes mest intensive jagt foregår. Undersøgelserne blev i ud- og indflyvningsperioderne foretaget nær potentielle rasteområder for flagermus. Resten af natten foretoges gennemgang af egnede jagtområder for at undersøge hvilke arter der forekommer og vurdere betydningen af dele af området. Ved undersøgelsen er anvendt en avanceret detektor af mærket Pettersson d240x, der kan anvendes til artsbestemmelse af de observerede flagermus. Gennemgangene blev suppleret ved opsætning af automatisk optageudstyr (autobokse) på udvalgte punkter. I en af autoboksene anvendtes Pettersson d240x. Den pågældende autoboks blev opstillet ved et naturområde med gode jagtområder og flere større træer. Derudover var opsat to autobokse med detektorer af den mere simple model Pettersson d100. Disse bokse anvendes primært til at vurdere omfanget af aktivitet af udvalgte artsgrupper, mens artsbestemmelse er mere usikker. Boksene var opsat nær potentielle rastesteder i træer og trægrupper. Detektorernes følsomhed var indstillet på området omkring 50 khz, hvilket favoriserer registrering af bl.a. dværgflagermus og vandflagermus. Indsamlede data blev efterfølgende analyseret på PC for at sikre bedst mulig artsbestemmelse. 2

3 3. Resultater 3.1 Padder I Tabel 1 vises forekomst af padder. Lokalitetsnumre vises i Bilag 1. Numre under 100 følger Kommunens oplæg til undersøgelserne. Lokaliteter der er undersøgt derudover er nummereret fra 101 og opad. Af bilag-4 padder er der kun fundet yngleforekomst af spidssnudet frø. Udbredelse af spidssnudet frø vises på kort i Bilag 2. Tabel 1. Fund af padder. æ= ægklumper, ht=haletudser. Lokalitet Besøgt Spidssnudet frø Butsnudet frø Antal ægklumper i alt Skrubtudse Lille vandsalamander Bemærkning 3 5/4, 21/6 hørt hørt? Bred vanskeligt tilgængelig, ingen yngel fundet 5 5/4, 20/6 9 æ, ht ht 9 larver 6 5/4, 20/6 hørt, ht? Æg ikke eftersøgt 8 5/4, 19/4, 21/6 ht hørt, ht ikke optalt Optælling af æg i hængesæk vanskelig 10 5/4, 20/6 0 Ingen æg eller yngel 11 5/4, 20/6 1 hørt, ht? Vanskeligt tilgængelig. Kun lidt vand 20/ /4, 21/6 hørt, ht hørt, ht ikke optalt Behandles som 1 lokalitet 30 5/ Eksisterer ikke 31 19/4, 21/6 min. 4 æ, ht min. 4 æ /4, 21/6 13 æ min. 25 Tør i juni 33 19/4, 21/6 (6 æ) 6 6 ægklumper af form. spidssnudet frø. Tør 21/6 35 5/4, 21/6 0 Tør i juni 36 5/4, 21/6 min. 3 æ 14 Tør i juni 37 5/4, 20/6 æg 113 Ingen yngel i juni 38 5/4, 20/6 ht ht 13 ht larver 101 5/4, 20/6 0 Ingen æg, tør 20/ /4, 20/6 hørt 1 Tør i juni /4, 21/6 min. 59 æ min. 15 æ min. 85 Tør i juni 104 5/4, 19/4, 20/6 æg æg? ca. 30 Tør i juni 105 5/4, 19/4, 20/6 æg æg og yngel Tør i juni /4, 21/6 min. 15 æ, ht æ, ht min. 50 næsten udtørret i juni /4, 21/6 0 Ingen æg, tør i juni / Tør, intet vandhul 3

4 Cowi A/S har i 2004 og 2005 registreret naturværdierne i området og præsenteret resultaterne i en Teknisk rapport Naturplanlægning ved Ullerødbyen, maj Ved denne undersøgelse blev der registreret spidssnudet frø i 2 vandhuller og lille vandsalamander i ét vandhul. Ved undersøgelserne i 2012 fandtes spidssnudet frø flere steder. Overordnet set kendetegnes området ved forekomst at mange lavvandede vandhuller, som kan danne grundlag for en fin bestand af frøer og salamandre. Mange af de undersøgte vandhuller var imidlertid så lavvandede at der er risiko for at de udtørrer tidligt på sommeren. Der fandtes brune frøer mange steder, mens salamandre, som er længere tid om deres larveudvikling end frøer, kun fandtes få steder. En del lokaliteter også nogle hvor der var frøæg i april - var udtørrede i juni. Foråret 2012 var varmere og mere solrigt end normalt, og maj var tillige relativt tør. Nogle af de lokaliteter, som var meget lavvandede i juni, kan også have været udtørrede inden. I så fald kan nogle haletudser være forvandlet, mens andre er udtørret. I mere fugtige forår forventes det, at frøerne yngler med held de pågældende steder. Blandt truslerne er foruden udtørring også tilgroning, enten med rørsump eller pilekrat. To af de bedre ynglesteder (nummer 37 og 38) er relativt nyetablerede vandhuller på hårdt afgræssede græsmarker, og de mangler vegetation hvor padder og paddeyngel kan skjule sig. 3.2 Flagermus Registrerede arter Forekomsten af flagermus vises i Bilag 3. På kort vises en vurdering af den relative betydning af de enkelte områder i forhold til flagermus. Der tages generelt forbehold overfor, at undersøgelserne kun omfatter en enkelt nat i yngletiden. Derfor er områder og potentielle rastesteder dækket stikprøvevist, så de mest interessante områder er prioriteret højest. Andre områder er kun dækket i kort tid, på mindre optimale tidspunkter eller slet ikke. Desuden mangler viden om flagermusenes aktivitet på andre tider af året, f.eks. sensommer/efterår, hvor flere arter har parringsaktivitet omkring rastestederne. I Tabel 2 vises dels hvilke arter som ifølge viden fra Dansk Pattedyratlas er kendt fra områder, der omfatter undersøgelsesområdet, og dels hvilke arter der er fundet i denne undersøgelse. 4

5 Tabel 2. Flagermusarter der ifølge Dansk Pattedyratlas /2/ kan tænkes at forekomme i området samt registrerede arter. # På et sted er der registreret Myotis sp. som ikke kunne artsbestemmes entydigt - det er mest sandsynligt vandflagermus. Foretrukne opholdssteder (rastesteder) /3/: X: anvendt type opholdssted. XX: meget anvendt type opholdssted. : anvendes ikke eller kun sjældent. (*): vandflagermusen raster om vinteren under jorden - i kældre, minegange og lignende. Art der kan forekomme ifølge Dansk Pattedyratlas Registreret Raster i træer (sommer/vinter) Raster i bygninger (sommer/vinter) Vandflagermus Formentlig# XX/X -/- (*) Dværgflagermus Ja XX/XX XX/XX Troldflagermus Ja XX/XX X/X Brunflagermus Ja XX/XX -/- Skimmelflagermus Ja -/- XX/XX Langøret flagermus nej XX XX/XX Resultater fra autobokse: Placeringen af autobokse fremgår af Bilag 3. To autobokse (box1og box2) var opstillet ved træer og trægrupper med potentiale som rastested for brunflagermus, dværgflagermus, vandflagermus og andre arter. Der blev dog ikke registreret flagermusaktivitet på disse steder. Disse bokse omtales ikke yderligere ud over markering af positionen på kort. Box3 var opstillet ved et træbevokset område i kanten af mosen sydvest for Sønder Strødam. Boksen var i funktion i perioden Solnedgangs- og solopgangstider for København: 21: Dværg-, brun-, trold- og skimmelflagermus blev registreret. Resultaterne indgår i den detaljerede gennemgang af området nedenfor. Områdegennemgang Undersøgelserne startede i Sønder Strødam og ved Viemosegård omkring solnedgang. Viemosegård øst for Sønder Strødam har en ældre træplantning med potentiale som rastested for f.eks. brunflagermus og dværgflagermus. Gårdens bygninger er desuden potentielle rastesteder for dværgflagermus og evt. andre arter, som raster i bygninger. Ca. 20 minutter efter solnegang var der jagende brunflagermus over beplantningen, og dværgflagermus jagede mellem træerne i gårdens allé. Det er sandsynligt, at begge arter raster ved Viemosegård. Det kan dog ikke udelukkes, at brunflagermus er fløjet til området fra nærliggende dele af Gribskov. 5

6 Der sås en vis aktivitet af flagermus i Sønder Strødam-bebyggelsen, men ingen sikre tegn på rast. Ellegård (restaurant) virker egnet som rastested for dværgflagermus, der blev registreret passerende langs stien der passerer gården. Mosen sydvest for Sønder Strødam afgrænses mod bebyggelsen af en tæt træbevoksning, der giver ideelle forhold for jagende flagermus. Der kan muligvis også være rastesteder i de ældste træer. Ved nordkanten af mosen var der opsat en autoboks med avanceret detektor. Denne tillod med forsigtighed artsbestemmelse af de registrerede dyr, foruden at aktivitetsniveauet blev registreret natten igennem. Der blev registreret kortvarig aktivitet af dværgflagermus (formentlig en enkelt passage) kl , dvs. ca. 20 minutter før solnegang. Derefter var der ikke aktivitet ved stedet før ca. 20 minutter efter solnegang, hvor brun- og senere også dværgflagermus jagede i området i en mere eller mindre sammenhængende periode indtil midnat. Aktiviteten fortsatte med pauser indtil morgenen, hvor sidste registrering (af dværg- og brunflagermus) var omkring kl. 4. Troldflagermus blev kun registreret kortvarigt. Samlet viser registreringerne, at mosen er et vigtigt jagtområde for mindst to arter flagermus, samt at der findes rastesteder indenfor kort afstand (pga. den tidlige passage af dværgflagermus). Resten af mosen og tilstødende markveje blev gennemgået i perioden ca , hvor der ved autoboksen fortsat var jagende flagermus. Kun en enkelt brunflagermus passerede i dette tidsrum over de mere tørre græsarealer syd for mosen. Den midterste del af undersøgelsesområdet omfatter græs- og kornmarker med enkelte levende hegn og spredte vandhuller. Disse har nok en vis værdi som jagtområder for arter som skimmel- og brunflagermus der jager i åbent terræn. Der er kun i begrænset omfang prioriteret tid til undersøgelse af disse åbne områder, hvor sandsynligheden for forekomst af rastesteder udenfor bebyggelse er lav. Det anses for muligt, at skimmelflagermus og dværgflagermus raster på nogle af de spredt beliggende gårde, men tiden tillod ikke undersøgelse af alle potentielle rastesteder. Størst værdi som jagtområder må tilskrives de afgræssede områder ved gårdene Fredly og Moseholm. I de sene nattetimer undersøgtes bebyggelsen ved Ågård i sydenden af undersøgelsesområdet. Der registreredes enkelte passerende brun- og skimmelflagermus, men der sås ingen tegn på rastesteder i bebyggelsen. Potentielle rasteområder, jagtområder og flyveruter På baggrund af iagttagelser og en vurdering af landskabet udpeges en række potentielle rasteområder og andre områder af betydning for flagermus i Bilag 4. De potentielle rasteområder inddeles i sikre, sandsynlige og mulige rastesteder. Der skelnes her ikke mellem områder hvor flagermusene raster i yngletiden og på andre tider af året. o Sikre rastesteder er områder med dokumenteret rasteforekomst eller hvor der er registreret stærkt lokaliseret aktivitet (f.eks. sværmning eller mange sociale kald) der med stor sandsynlighed skyldes rastesteder. Der er ikke fundet nogen steder der kan opfattes som sikkert påviste rasteområder. o Sandsynlige rastesteder er egnede trægrupper eller bebyggelser i nærheden af områder, hvor forekomst af flagermus tidligt eller sent på natten er registreret. o Mulige rastesteder er områder med større træer eller ældre bygninger i øvrigt. 6

7 Det er ikke sikkert, at alle de udpegede bebyggelser, trægrupper mv. er rasteområder, da der kun er prioriteret tid til nærmere studier af de mest oplagte steder. Det kan heller ikke helt udelukkes, at der kan findes rastesteder i bygninger, der ikke er udpeget. Som potentielle jagtområder anses i princippet alle områder med naturlig bevoksning, foruden haver. Alle flagermusarter jager i græs- og urtebevoksede områder med spredt bevoksning af buske og træer samt langs skovbryn og levende hegn. Over de mere åbne græsarealer jager primært arter som brunflagermus og især skimmelflagermus. Flyveruter langs ledelinjer som f.eks. levende hegn og vandløb har især betydning for arter som flyver tæt på jorden eller vegetation (f.eks. vandflagermus). Arter som brunflagermus benytter ledelinjerne som orienteringshjælp. Markante ledelinjer med sammenhængende træbevoksning er mere effektive end svagt definerede markskel o.lign. Endelig har sammenhæng mellem ledelinjer, rasteområder og jagtområder betydning for om der er betydende flyveruter langs ledelinjerne. De levende hegn i undersøgelsesområdet er svagt udviklede, og ledelinjer vurderes ikke at have væsentlig betydning for flagermusenes færdsel igennem åbent terræn indenfor området. Pøleåen, der løber tæt på områdets østlige afgrænsning, forventes derimod at have afgørende betydning for i hvert fald vandflagermus. 4. Vurdering og anbefalinger 4.1 Padder Undersøgelserne har afdækket, at spidssnudet frø yngler udbredt i undersøgelsesområdet, mens stor vandsalamander ikke synes at have nogen væsentlig bestand på stedet. Der er ikke påvist andre bilag-4 padder. Lovgivningen, der implementerer Habitatdirektivets bestemmelser, beskytter yngle- og rasteområder. I praksis betyder dette, at projekter foruden ynglevandhullerne skal undgå at beskadige de vigtigste levesteder for arterne på land, idet padderne raster indenfor de områder hvor de jager. Yngle- og rasteområder Ynglestederne for spidssnudet frø omfatter såvel arealer der er omfattet af 3-beskyttelse som temporære markoversvømmelser og andre ikke-beskyttede vådområder. Uden for yngletiden opholder spidssnudet frø sig fortrinsvis i fugtige områder nær ynglestederne, men frøerne kan også træffes i haver, skovområder og andre mere tørre områder. Trusler og afværgeforanstaltninger Frøerne trues af tørlægning af yngle- og levesteder i forbindelse med drænarbejder, og af tilgroning som følge af ophørt græsning/høslæt. Som afværgeforanstaltninger ved indgreb i frøernes yngle- og levesteder anbefales etablering af erstatningsvandhuller og ny- eller genetablering af engområder. Spidssnudet frø koloniserer gerne nyetablerede vandhuller, men man må regne med at det varer nogle år inden en ny ynglebiotop har samme værdi som et gammelt vandhul. Nye vandhuller skal helst anlægges med en bred lavvandet randzone og muligheden for etablering af fiskebestande skal minimeres. 7

8 4.2 Flagermus Alle flagermusarter er opført på Habitatdirektivets bilag 4. Forekomsten af flagermus omfatter flere arter, og det er sandsynliggjort, at der findes rastesteder indenfor eller tæt på undersøgelsesområdet. Eventuelle rastesteder vil imidlertid være lokaliseret til mindre dele af undersøgelsesområdet, mens størsteparten af dette har en karakter, så forekomst af rastesteder kan udelukkes. Yngle- og rasteområder Der er ikke med sikkerhed påvist rasteområder, men forekomst af rastesteder for dværgflagermus eller brunflagermus anses for sandsynlig i træer i parken omkring Viemosegård. Dertil kommer mulighed for forekomst af rastende dværg- og skimmelflagermus i gårdbygninger og andre ældre bygninger i området. Rasteområderne skal optimalt holdes udenfor planer om ændret arealanvendelse, der kan påvirke flagermusenes adgang til rastesteder. I praksis vurderes det undertiden, at konkrete rastesteder kan fjernes, når blot den direkte påvirkning af dyrene minimeres, f.eks. ved udslusning af kolonier inden fældning, nedrivning eller lukning af adgangsveje til rastesteder. I tilfælde af planlægning der medfører væsentlige ændringer i potentielle rasteområder bør der foretages en nærmere gennemgang af berørte træer og bygninger for at finde rastesteder der kan blive berørt af projektet. Denne eftersøgning skal som udgangspunkt omfatte en vurdering af det konkrete potentiale for flagermusforekomst på stedet og i tilfælde af bygninger en forespørgsel hos de daglige beboere eller brugere. Afhængigt af resultatet af disse indledende skridt og årstiden kan supplerende feltundersøgelser komme på tale ved de mest oplagte steder. Jagtområder og flyveruter Lovgivningen beskytter som hovedregel kun flagermusenes rastesteder, mens jagtområder og flyveruter ikke beskyttes. I forhold til opretholdelse af flagermusbestande bør man imidlertid også vurdere projekters påvirkning af disse funktioner. Dette gælder særlig for arter som f.eks. vandflagermus og til dels dværgflagermus, der flyver tæt på strukturer (f.eks. langs åer eller levende hegn) og er afhængige af landskaber med gode økologiske forbindelser. Derimod er arter som f.eks. brunflagermus relativt upåvirkede af fragmentering af deres levesteder, da de har en stor aktionsradius omkring rastestederne og gerne flyver lange stræk igennem åbent landskab. De for flagermusene væsentligste områder er koncentreret i den nordlige del af området, omkring Sønder Strødam. Fra området ved Sønder Strødam er kort afstand til gode jagtområder for flagermus mod nord (Strødam Engsø og Gribskov), og alle disse områder må anses som et sammenhængende levested for flagermusbestandene. Den største værdi har de parkagtige bevoksninger i kanten af Sønder Strødam og ved Viemosegård, samt generelt områdets moser og vandhuller. Den sydlige del af undersøgelsesområdet er præget af mere tørre, åbne områder med mindre betydning for flagermus. Der er ingen sammenhængende ledelinjer mellem det nordlige område og de få, spredte potentielle jagtområder for flagermus i den sydlige del af undersøgelsesområdet. Derfor 8

9 anses sidstnævnte at have væsentlig mindre betydning i forhold til sikring af flagermusbestandene. Trusler og afværgeforanstaltninger Forvaltningstiltag, der kan forringe et områdes betydning for flagermus, omfatter bl.a. fældning af træer med hulheder, større ændringer i skovkanters placering, fældning af bevoksninger der danner ledelinje for flyveruter igennem landskabet, opdyrkning eller bebyggelse af vedvarende græsarealer med spredt busk- og træbevoksning og reduktion af åbne vandflader. Som modtræk til dette kan man bl.a. ændre skov- og parkdrift så flere træer vokser til høj alder, og jagtområderne kan forbedres gennem naturpleje og naturgenopretning. Mere detaljerede forslag fremgår af værker i referencelisten, herunder fx Bilag 4 håndbogen /3/. 4.3 Kategorisering i forhold til områders værdi for padder og flagermus På baggrund af resultaterne er udarbejdet et kort, hvor undersøgelsesområdet er inddelt i følgende kategorier (se Bilag 5): o RØD kategori o GUL kategori o GRØN kategori Arealer i RØD kategori omfatter 3-beskyttede områder, ynglesteder for spidssnudet frø, særligt værdifulde levesteder for spidssnudet frø og særligt værdifulde jagtområder og potentielle rasteområder for flagermus. I forhold til flagermus drejer det sig om varierede naturområder med skovkanter, trægrupper, vedvarende græs, vådområder og andre insektrige naturelementer. Store landhaver og parkagtige områder med gamle træer kommer også i denne kategori. Disse områder rummer erfaringsvis den største tæthed af flagermus og de fleste arter. Sandsynligheden for forekomst af rastesteder i træer er størst i denne kategori. Spidssnudet frø yngler i vådområderne og har de største terrestriske tætheder i områderne med fugtig bund og træbevoksede områder. Som hovedregel bør arealforringelser undgås, da de udpegede arealer kendetegnes af terrænformer, vegetation og jordbundsforhold, der vanskeligt kan genskabes andre steder. Da padder og flagermus er mobile arter er det ikke muligt at afgrænse deres levesteder entydigt. Den på kortet angivne afgrænsning kan derfor godt fraviges i detaljen. Arealer i GUL kategori omfatter øvrige områder af værdi for padder og flagermus. Det er primært åbne tørre arealer med vedvarende græs, der fungerer som levested for padder og jagtområde for enkelte flagermusarter. De tætteste paddebestande forventes at være i de fugtige områder i RØD kategori, mens de GULE områder for spidssnudet frø mest har betydning som supplerende levesteder for dele af bestanden og som spredningsveje. For flagermus er de GULE områder mest jagtområde for arter som brun- og skimmelflagermus der jager i åbent terræn uden ret mange buske og træer. Der forventes ikke at være rasteområder for flagermus indenfor arealerne. Byområder med villahaver kommer også i denne kategori, da de er meget kultiverede og opdelt af bebyggelse, befæstede arealer osv., men samlet set dog rummer grønne elementer (buske, træer, bede mv.) af værdi for padder og flagermusenes byttedyr. 9

10 Arealer i GUL kategori bør bevares i videst muligt omfang, men indskrænkning i det samlede areal kan godt forsvares. Arealer i GRØN kategori omfatter bl.a. arealer i omdrift og områder der domineres af befæstede arealer. Der forventes ikke at være behov for særlig hensyntagen i disse områder. Uanset områdestatus kan det ikke helt udelukkes, at der kan forekomme rastesteder for flagermus i bygninger. I forbindelse med gravearbejder i perioder hvor padderne vandrer kan det også være relevant at vurdere risikoen for konflikter med vandrende dyr som krydser gennem områder uanset kategorisering ovenfor. 5. Referencer 1/ Cowi har i 2004 og 2005 registreret naturværdierne i området og præsenteret resultaterne i en Teknisk rapport Naturplanlægning ved Ullerødbyen, maj / Baagøe, H.J. & T.S. Jensen 2007: Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. 3/ Bagøe H.J. og H.J. Degn 2007: Generelt om danske flagermus. - I: Søgaard, B. & Asferg, T. (red.): Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 635: s. - s. 10

11 Bilag 1. Vandhulsnummerering Bilag 1: Vandhulsnummerering

12 Bilag 2. Fund af bilag-4 padder Lokaliteter med butsnudet frø er normalt også egnede som ynglested for spidssnudet frø. Bilag 2: Fund af bilag-4 padder

13 Bilag 3. Fund af flagermus Bilag 3: Fund af flagermus

14 Bilag 4. Potentiel funktion af områder for flagermus Bilag 4: Potentiel funktion af områder for flagermus

15 Bilag 5. Vurdering af områder i forhold til bilag-4 arter Bilag 5: Vurdering af områder i forhold til bilag-4 arter

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER...

BAGGRUNDSOPLYSNINGER... Freja Ejendomme A/S Gl. Kongevej 60, 6. Sal 1850 Frederiksberg C Att: Rune Christiansen (rc@freja.biz).: Andersen 3 dispensationsansøgning (Indsendes til Furesø kommune) Dato: 3. udgave 21. april 2016

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

METODER OG RESULTATER...3

METODER OG RESULTATER...3 Vejdirektoratet Keld Andersen Planlægningsafd. Att: Mette Jeppesen/Ole Kirk nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT: Undersøgelser af flagermus samt forslag til afværgeforanstaltninger i forbindelse med Nye veje ved

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..: Keld Andersen 29. juli 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve. Den 9. november 2015. Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø

Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve. Den 9. november 2015. Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø Søren Madum Stendyssevej 18 Vallekilde 4534 Hørve Den 9. november 2015 Udkast til landzonetilladelse til etablering af sø Odsherred Kommune har truffet afgørelse i forbindelse med din ansøgning af 4. juni

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015

Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015 Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015 Rekvirent: Furesø Kommune (Mette Bjerre Larsen). Dato: 2. udgave 18. december 2015 Feltarbejde: John Frisenvænge og Wouter de Vries Tekst og kort: John Frisenvænge

Læs mere

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse Dispensation til at rydde pilekrat i Bringe Mose, matr.nr. 39 Borup Sø, 88 Kr. Værløse By, 23b Bringe By m.fl., beliggende på Værløse Flyvestation.

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom

studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom Faktuelle oplysninger om muligheder for nye studieboliger mv. på campus ved DTU Diplom oktober 2017 www.ballerup.dk Området set fra sydvest (JWluftfoto forår 2016) 2 Området set fra øst (JWluftfoto efterår

Læs mere

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park og Natur Dato: 1. udgave 27. november 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge Tekst: John Frisenvænge Indhold: 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Registreringer af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse

Registreringer af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse Registreringer af EU beskyttede dyrearter på Flyvestation Værløse Rekvirent: Furesø Kommune Dato: 3. udgave 31. januar 2008 Feltarbejde: John Frisenvænge, Poul Evald Hansen, Peer Ravn Jacobsen. Tekst og

Læs mere

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere