Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr Domme. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr- Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt , Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 / OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. o. I '2. \ o.o o. I UDDRAG A F: Ovr frdningsnævnt s afgørls af 12. juni 1990 om frdning af Ussrød og Nivå ådal i Karlbo Kommun, Frdriksborg Amt (sag nr. 2751/89). Frdningsnævnt for Frdriksborg Amts Nordlig Frdningskrds har vd afgørls af 20. dcmbr 1988 bstmt frdning ftr naturfrdningslovns kapitl III af t godt 3~ha stort områd vd Ussrød og Nivå ådal i Karlbo Kommun. Afgørlsn omfattr hlt llr dlvis II jndomm (løbnumr) i privat j samt aralr, dr js af statn og Karlbo Kommun. Frdningssagn r rjst i 1987 af Danmarks Naturfrdningsforning. _ Idt frdningsnævnt s afgørls af 20. dcmbr 1988 ophævs, fastsætts hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca.~'~ha stor områd, som r afgrænst på kortt dr hørr tilovrfrdningsnævnts afgørls (frdningskortt), og som omfattr d på vdhæftd fortgnls anført matriklnumr hlt llr dlvis: I. Frdningns formål. ~\ Frdningn har til formål at bvar d landskablig, kulturhistorisk og naturhistorisk værdir, dr knyttr sig til områdt, samt at fasthold offntlighdns rt til færdsl i områdt. II. Ophævls af tidligr frdningr. Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 ophævs, bortst fra matr.nr. I bi Nivågård og dn dl af matr.nr. a Nivågård, som ikk r omfattt af nærværnd frdning. Frdningsnævnts kndls af 6. maj 1951 om frdning af NivA Kirks omgivlsr ophævs. i

4 REG. NR. o l2 \ Ar 1988, dn 20. dcmbr traf frdningsnævnt for Frdriksborg amts nordlig frdningskrds i sagn følgnd F.S. 125/87 Frdn~ng af Ussrød ådal og NIVå ådal l Karlbo komf)1un U A F G ø R E L S E D D R A G Frdningsbstmmlsrn pkt. E Ovrfrdningskndls af 23. juni 1950, tinglyst 4. juli 1950 og frdningsnævnskndls af 6. maj 1951 ophævs. SE Notits: For bgg ovnnævnt frdningr gældr, at d af diss omfattd områdr indgår i dt vd afgørlsn af 20. dcmbr 1988 omfattd områd. løvrigt REG:NR:

5 OVER FREDNINGSNÆVNET>

6 111\JG.L"c'ST 'i/7 \0)5"0 l!_!2_ _~_~LI_~_~ af REG.Nl o \'2.. \ o o o o c År 1950, dn 23. juni, sfsagd ovrfrdningsnævnt på grundlag qf skriftlig og mundtlig votring følgnd k n d l s i sogn nr. 903/49 vdrørnd frdning af aralr øst for dn ny strandvj i Nivaa. Dn uf frdningsnævnt for Frdriksborg amt dn 2. maj fsagt kndls r sålydnd: IiVd Nivaa r for nogl år sidn t nyt vjanlæg tagt i brug, hvorvd strandvjn på n strækning af ca. 3 km r kommt til at ~å i nærhdn af kystn, skilt fra dnno vd strandng og sump, sålds at dr på dn ny vj stadig r fri udsigt mod øst ovr nundt. Frdriksborg amtsråd har på foranldning af ministrit for ollntlig arbjdr oj ftr indstilling af amtts vjvæsn anmodt om, 3t d øst for strandvjn liggnd aralr må bliv frdd,,'låldsat udsigt8n bvar.3. Diss aralr udgør dl af: l lvlatr.nr. la Ullrc'Jd, tilhørnd gnralkonsul Jns Olsns fond 1"4 ha II :1 2c N ~vagar ' o o d II, ovrrtssagførr V. Falb Hansn 0,1 ha " " 'I la, 2a og 2d Nivågård, tilh. dn Hagsk stiftls 11 ha II 8, ln Nivågård, 31 og 32 Nivrød tilh. A/S Fax Kalkbrud 10,4 ha :: 11 30b Nivrød tilh~ Karlbo kommun, 1,7 ha.

7 z. Flr af niss aralr bstår tildls af damm, dr før har vært ~ lrgrav. Båd på stiftisns og på Fax Kalkbruds jndoæm finds tglværkr. Undr n forhandling i 1941 har A/S Fax Kalkbrud udstdt dklar3tion om, at dt aral af Aktislskab~ jndom, som afskærs af dn ny strand~j og kommr til ~t ligg øst for dnn, ikk må bbyggs, kun æd undt.3gls af badhus og bygningr, (ik'.cbbolsshus ), dr tjnr dn på jndo~~mdrvn industrill virksomhds formål, og at dr ikk må finds fast indrtningr, dr indskrænkr udsigtn llr virkr skæmmnd, og dn daværnd jr af Lyngbækgård, gnralkonsul Jns Olsn, om at dr paa dt aral af matr. nr. la Ullrød, dr ftr strandvjns forlægning kommr til at ligg øst for dnn vj og nord for dn nuværnd markvj, ikk må opførs nogn bygning undtagn badhus og lysthus, d sidst dog kun ftr at frdningsnævnt nar godkndt tgning og bliggnhd. Dr må ikk finds plantning, dr vpsntlig indskrænkr dn fri udsigt fra vjn til havt, og dr må ikk opstills fast indrtni~g~r, dr ftr nævnts skøn virkr skæmmnd. Frdriksborg amts vjvæsn har forslåt følgnd b~stmmlsr: og at J udlukknd skal kunn anvnds på samm måd som hidtil Aralrn frds sålds, at tilstandn på dm ik1t:må forandrs, (til rørskær og lrgravning) md følgnd indskrænkningr: Mdns l opførls af badhus r tilladt, må dr på d frdd aralr ikk opførs nogn bbolssbygning llr andt fast bygværk, hrfra dog undtagt lysthus, samt bygningr, dr tjnr dn på jndommn drvn industrill virksomhds formål, dog kun ftr at frdningsnævnt har,::odknd tgning og bliggnhd. Dr må ndvidr på frdningsaralrn ikk anbrings plantning, dr hindrr dn fri udsigt ovr Ørsund. Hgn, dr ~nbrings langs vjn, må vær almindlig ltt mark- _, hgn, og d må ikk forsyn'3 md pigtråd, Udan ~jr3ns tilladls vil dr ikk bliv givt almnhdn ad- ~~ng til at færds og ophold sig på frdningsaralrn.

8 Danmarks Naturlr~dningsforning, dr har haft sagn til rklæring, har forslåt, at dt frdd aral udvids til at omfatt hl matr. tano, la Ullrød øst for str8ndvjn (hvoraf dn størst dl liggr syd for dn i anført dklaration angivn græns), at dr udlæggs n offntlig badastrand på m~tr. no. 31 og 32 Nivrød, og at aralt mllm ga~ml og ny strandvj, nmlig illatr.no. la Kivaagaard og dt, dr liggr syd harfor, frds sålds, at nhvr ændring i d ksistrnd forhold brings til nævnts kundskab, sålds at aralt sikrs mod præjudicrand dispositionr. Dt vild vær mgt uhldigt, om dr skuld sk nogn indskrænk- '-ning af dn fri udsigt fra strandvjn mod øst, og d af ~mtsvjv~s- nt forslåd bstmmlsr k3n tiltræds md undtagls af, at lystburd hus finds at stills i klass md badhus, og at dr til 2.dct stykk føjs - undtagn hvor dr finds kvæg -. I d 3nført dklarationr r ingn ændring i og for sig nødvndig, mn for at frdningssrvituttrn på d forsklligp. jndomm kan bliv nslydnd, trædr nu dnn kndls i stdt for d to dklarationr. Dn i dklarationn vdrørnd m~tr. no. la Ullrød omtalt markvj finds ikk mr øst for strandvjn, mn to trærækkr på dn andn sid af vjn visr tilstrækkligt rtningn. Da matr. no. la Ullrød nu tilhørr t fond og hørr til n jnttdom, dr skal tjn til børnhjm, r dr mindr~ grund til at forbyd bbyg;ls på dt hr omhandld str~ildar6al, mdns dt for all til- ~ælds skyld finds naturligt, at dr pålæggs dtt områd Jf jndom- ~n dn indskrænkning i bnyttls, 8t nævnt, før nogt byggfortagnd påb~ynds, skal v~r gjort bkndt mod tgning og plan. Tilvjbring91s af offntlig badstr~nd frmbydr vansklighdr, og nævnt findr - også undr hnsyn til, at spørgsmålt om bfolknin- ~~ns ~dgang til at bad formsntlig r llr vil bliv ovrvjt af lovgivllinr-smagtn-, at n sådan plan, da adgang til strandbad hr, væsnt- \~ig kun vil h~v lokal btydning, at plann bør ovrlads til frmm af sognrådt, vntult undr n særskilt S3g, hvis n~vnts bistand ønsks.

9 Md hnsyn til d oætalt ar8lr mll~ gl. o~ ny str~ndv8j,., soæ tilhørr dn Hagsk stiftls, ovrrtssagførr F31b-Hansn og ~gnr91konsul Jns Olsns fond, finds dt at vær af btydning, at frdningsmyndighdrn h3r nogn kontrol md dn mulig frmtidig bbygsls, hvorfor n lignnd anmldlsspligt om byggfortagndr~~ som dn ovnomtalt finds at burd pålæggs jrn. Dr r ikk fra jrns sid frmsat nogn indsigls mod frdni.nc;n.a/s Faxu Kalkbrud O{!', gnralkonsul Jns Olsns fond hnholdr sig til d af dm tidlibcr0 tiltrcldt d1d8r3.tlonr. Dr r i~:k Clf nogn af jrn [jort past3nd på rstatning, og dt skønns hllr 4tikk, 3t d3r vd d offihillldldb3t~=lsr vil sk nogt indgrb, dr kan ndsætt jndon:cr:.sværdi, navnlig i btragtning af, at størst dln af d t aral, hvor dr ik',::!lå byggs, r u3gnt til bbyggls. Dt bstl.):;l~l\3s drfor: DG øst for dn ny strand v j vn. IH V'å lifgnd ar31r Rf: Ma tr. no. la Ullrød, 2c Niv~gård, la, 28 og 2d Nivågård, In og 8 Nivågård, 32 og 31 Nivrød samt 30b Nivrød, frds sålds, at tilstandn på dm ikk må forandrs, og at d udluk~nd skal ~unn udnytts på sa~m ffi&dsom hidtil (vd rørskær og lrgravning). Dr må ikk på dm opførs nogn bygning, dog undtags hrfra badhus, lysthus og.. --bygningr (ikk bbolsshus), dr tjnr dn på vdkommnd jndom drvn industrill virksoohds form&l. Bygningr af dnn art ~A dog _kun opførs, når tgning og bliggnhd or godkndt af frdningsnævnt, d tt g13ldr også lysthusp:. D8r mj. ikl~ anlæggs plantningr, dr hindrr dn fri udsigt ovr 0rsund. Hgn, dr finds langs v,jn, ~1[1 vær alm. ltt markhgn, og d r.;d ilc~{forsyn s md pigtråd, una tagn hvor dr find s kvæg. Dr ma iklc på diss aroalr fin~~s fast indrtningr, dr inds~r~nkr udsigtn llr virk3r sk~mmgnd. Dt tilføj~s h3rvd,!jt dr nsturligvis ikk v9d nærv. kndls gørgs nogn ændring i rgln i n3turfrdningslovns 25 stk. l jfr.

10 liii :> stk. 4, hvorftr dr indnfor strsndbygglinin ikk udn statsoinistrits tilladls kan opførs bygningr llr anbrings andr til tt bbols, udsalgsstd llclr lignnd bstmt indrtningr, hvortil formntlig jordfast badhus ma hnrgns, samt at anbringls af bror pa søtrritorit krævr samtykk af vdkommnd statsmyndigh~d. Kndlsn vil vær3 at tinglys pa d forann~vnt matr. no. Påtalrt h~r frdningsnævnt for Frdriksborg amt." Kndlsn r indank t af Dn Hagsk Stiftls md påst~nd om, at forbudt mod anbringls af pigtrådshgn ophævs, forsåvidt ~ngår stiftisns jn1om, og af gnralkonsul Jns Olsns Fond md påstand om, at dn syd~ig dl af rr.8tr.nr. la af Ullrød by, I~rlbo sogn, udgår af frdningn. I sidstnævnt hnsnd har frdningsn~vnt oplyst, at dt bror på n fjltg~ls, at dtt :1ral r oruf~ttt af kndisns konklusion, som bør indlds sålds; "D øst for dn ny strandvj vd Nivaa og nord for æ.arkvjn ovr matr. nr. la af Ullrød liggnd aralr af ~atr. nr. la Ullrød, 2c Nivaagaard." Ovrfrdningsnævnt har dn 8. oktobr 1949 afholdt åstdsmød i sagn og forhandlt md Dn Hagsk Stiftls, rpræsntrt af landsrtssagførr Moltk Lth, og andr i sagn intrssrd. Dt vdtogs md hansyn til Dn Hagsk Stiftiss aralr, at forbudt mod anbringls af pigtradshgn langs vjn i~k skal omfatt dn str~kning, dr allrd r forsynt æd pigtrådshgn. Dnn ordning kunn stiftlsns rpræsntant tiltræd. Endvidr indgik Dn Hagsk Stiftls på at undrrtt frdningsnævnt, forsavidt dn mått ønsk at bbygg d stiftlsn tilhørnd aralr TIllm dn gaml og dn ny str~ndvj, som liggr syd for n lini trukkt ~od vst fr~ Qt gaml udskibningsstd. Linin r angivt på dt til nærværnd kndls hørnd kort. Ovrfrdningsnævnt har ftr åstdsrt:ødtforh:1ndlt md bstyrlsn for gnralkonsul Jns Olsns Fond, dr ikk V3r rpræsntrt

11 6 vd mødt, og dr r opnåt nighd om, at frdningssrvituttn rdrørnd d fondn tilhørnd aralr aff3tts sålds: Af d øst for dn ny strandvj bliggnd dl af matr. nr. la af Ullrød by, Karlb sogn frds aralt nord for markvjn og aralt bliggnd mllm markvjn og n lini tru:~kt 100 ID syd for vjns nordskl og paralllt md dtt, sålds at tilstandn på dm ikk må forandrs. Dr må ikk opførs nogn bygning undtagn badhus ~g lysthus, d sidst dog kun ftr at frdningsnævnt har godkndt tgning og bliggnhd. Dr æå ikk finds plantning, dr væsntlig indskrænkr dn fri udsigt fra vjn til havt, og dr må skæmmnd. ikk opstills fast indrtningr, dr ftr nævn~ skøn virkr Da ovrfrdningsnævnt iøvrigt kaft tiltræd dt i frdningsnævnts kndls anført, vil dnn vær at stadfæst md d af dt foranstånd følgnd ændringr. Dt frd aral r angivt på dt nærv~rnd kndls vdhæftd krt nr. Fr T h i b s t ID m s : Dn af frdningsnævnt for Frdriksborg amt dn 2. maj 1949 Itt afsagt kndls vdrørnd frdning af aralr øst for dn ny s~randvj i Nivaa stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr. Udskriftns bkræfts. rigtighd ~vrfrdningsnævnts skrtær

12 KORT>

13

14 DISPENSATIONER> Afgørlsr - Rg. nr.: Dispnsationr i priodn~

15 _: Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Kriminaldommrkontort Bjrggad 22, 3000 Hlsingør Tlfon (03) /IS. REG. NR. O l ~/~, CWO. 19. dc Hlsingør, dn F. S. nr 205/1975. l' Man har d.d. tilskrvt Karlbo kommun sålds: "anp;.bbyggls på matr.nr. 11 a Nivrød. Vd brv af 2. oktobr 1975 har kommunn ansøgt om nævnts godkndls af n bbyf~ls på matr.nr. 11 a Nivrød by~ Karlbo sogn. Sagn har af nævnt vært forlagt frdningsplanudvalgt. Sålds foranldigt mddlr' nannt hrvd i mdfør af bstmmlsn i lovbkndtgørls nr. 445 &f l. oktobr 1972 for sit vdkolnmnd ti lladls til dn ansøgt bbyggls i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til ovrfrdningsnævnt. Tilladlsn kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58.", hvilkt hrvd mddls~~ 1~f~ii~

16 I 1 i N aturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds l Adr.: Kriminaldommrkontort Bjrggad 22, 3000 Hlsingør Tlfon (03) lrs. RE G. N R. O. I!l J D. o-rhj Hlsingør, dn 26. maj F. S. nr. 74/76. Man har d.d. tilskrvt Karlbo kommun sålds: ~ "ang. opfyldni,ng på matr.nr. 11 a Nivågård. Vd brv af 17. marts 1976 har kommunn forlagt nævnt I n ansøgning fra ntrprnørfirma Bnt Nubrg A/S på vgn Fax Kalkbrud A/S om tilladls til at fortag opfyldning på jndommn matr.nr. 11 a Hivågård md brokkr fra "Sølyst". Sagn har af nævnt vært forlagt frdni.ngsplanudvalgt. Undr hnsyn til dt i btænkning III vdrørnd d' grønn områdr i Karlbo kommun anført findr nævnt ikk grundaw l I "''l-..r-'''ii''~ lag for at me"ddl tilladls til dt ansøgt. Nævn~ts afgørls kan indn 4 ugr indbrings for ovrfrdningsnævnt. ", hvilkt hrvd mddls. P.F.V. FREDNINGSSTYRELSE~f Nybrogad 2, 1203 Købnhavn K.

17 I,t REG. NR. j. ',I. \ t'or;n, vd l'øl~ond(' an læg af parkt' -LngspJads. Formandn, dommr 81<:.andE),'-f1adsn, op; nævnsttipdlmmrn gård jr Olaf Poulsn a arkitkt Dan Chr,ist~nsn var til std. Protokolførr ' var cand.jur. Hnri.k Slwnd():r-J'fndson. I hnhold t;,j. indlmlclj..,"w var fø'lnde"' mødt: _ FrdT'.i.l:[~borg li.rnt,:~tclm j ;~l,:c forva-l tn i.ng VE'd ingniør Jørn Sørn- "..

18 116. Danmarks Naturfrdrlingsforpning vd lokalkomlt~-md10m hr. stn- brg. FrdningsplantIdvalgt og Frdningsstyr~lAn vd hr. Spvalds2n. Hovd '3tadsrådct vd hr. Thougaard. Polit~mstJ~n j Hl,'::;ingør vd pol:i.tij~ommissær ~Hgurclsson. Dansk for(~n -Lng fo'" Hosport vd hr. '.lilly. Jørgnsn.. '. rådt;; fip'" vj;";r af ~~.,::1111 i. l ()?r~, hvor andra~:;pndp'l~ o)') 1:1'1 sup.p lj'"t'cnclc p3.rb~ r'in,n:0')12rl." pc'; ma+,i'.dr. lj ("3 tn aflantni.ng af dn ptl,stl'2.ndvjns Slv par]crinr,san1c;ggts b'~c1d8, 5.nkJu,c:;i.vp n rnidtr'vc:j, vil bi i.- v 17 mtl md grusbfæst p lsn, mn udn asfalty'in~, og dr vil ikk bliv ta18 om tp"~rænændr ingp.r. D to pe\ omr'ådt værnd, tvmrgo.nd træbælt0y' br~v~,r0fi, bortst fra 8n gpnni'.l1\ ('.sl på mid tn, og krat- og træbvoksningr n ydrst mod l~yst r:> n mod no'~d bva -rp,s. forslagt vi 1. cftr 1'J.\mtr-:ts fort' ning ikk v 1"1:"]-:: ~,l\p;mt1nd0 0[, v.li kun i bgn:tmst omfang' være: t jl. (llgj';j fn'" dn al\ti-vittr,,som lpci(-"t'n på omrc1dt, DarisJ~ forning for Hosport, udøv0'~. Karlpbo Komrnunl";]\unn(~ onr)f"j'al' fny'.s18[";pt, me"n f"t~rmltævd'2, at man foy'baholdt '-;1g r:~i n Gt j 11.1np.; t.u anlmr; af al tc"-- natl vp parkringsomr8de'~r på 'J.st,s.i.rlcn af Strandvn,jpn "i. forb.i.ndl.c-; md dn ndf"1 ig udformning af dt af Kommunn ønskd f1".i.tidsom1"e\d vd Niv21-bugtcn. Danmarks Naturfrdningsfo t"r-"d -Lng hnholdt s.i g ti l lokalkomitns skr'jvnlsp af 13.,juni og frc,mhmvpc1 dt bf'l<.laglig og uhldig i,. t indgrb ( :if clnn f()r(~81fu:::;d() art j (.)mn1(h~t. Nan vill dog j kl~ modsætt. ~,19 ni par1',r'ringgpl adr'. P~ql dt nuv<01'f'nd ;'Jbnc~, græ.sb('!vok~nl, aral, dr kunn afp;.ivr> plac1r:l til (~a. BO bhf'i', jf1". j.ndt-.r.;ningn på situationsplann., '

19 .11. ( Iøv1" 19t onslcod hr. Stnbrg at und(-;y';:,tr0i3, at. 'l p8:rl:.1"ingsj11wc',s tgo 06 færclrnl:,mms.'o l.r0 pr'oblpm('y' 1an13t fra vi 1"1 p bii v lø.st md cle:n fo1"'0-411t3lj d() },arl\.1"-lngsj)ladg. talf)lsc\ i sag0rl a:' 2). apri.j of, v:ul [1:')',8 1.'d+.alr: P,'P; :lmocl n t i.dsbi"0[;' ::nnst -1: -; l ' ad ls ti J. anl, :w.: a.f parly' in[,spladsn, udn a t man dpl~v\'cl avcl prm;j JJlicP"ct s i n,c:;t.i ll.ing t i l and""c anlæg,,sp0c i.lt llavnc-. t, j d ( " m<'ln!lu t.f' 1\ >"ndc foy' a t f 3.rr n bj.r v Gt; l lt: 1 & ø d C', f'~ at. GC:'f,8 olt :'~()C'1"d in~"e:.' (ln G,.I!T;"] r CL" rl.nn1np:ll ;.nl~. I Po l i"l.lnw;, t;)' -Pl:11")8dp1: l;llnn uo. f\:a ty'af q C'll p ht"n;,yn D.nbfa1 fortil h('ly~nlng af placl'inp; og inrty'tning af dn o~handld pa1"k('rin~s- 11adS: d o~ ' hø,js:. ~,ør~ :rl.lffim: J~O(),PJ.G.df;Cl~'" og 30m bør udførs mr:d g1"usb-.lffi,s"lnj np, udn ac,f'll "L1"J.ng,?aTb.jd0 0[':. lidn ændr: i _nl3 af trrænt samt md mind f~t m 11it indl: I'l':b i bvok rn Lnr;n pu s tcjt, vij. nævnt mdcl(-;l dis- ~0nsatj r- n fra d0 ':~or otny't1..dt gml cl0nd f) f'dntngsljp;,tmml~,1". Tilladl-,<:;r:n mcd( 8108 dog hm.for t tidsrum af mal\:simal.t j {~1", sålds at spørgsmulgt om ]la rko1" lnrrspladsns bst;-)n for'cl æggs nævnt t_n ny, sl vstændi.g vurd8rlng Vf)d prjodonr.:; udløb, idt nævnt samtjdig givr udtryl<: for d~t ønsk~l;g i, flt n sam10t plan for fritidcaktivitptr og drtil knyttda far:; j litt(\ r fo"l"' 11(>1f" ornrudt f"nurgst mu1 ip;t søgs tilvjbragt gnnm forhandli JigpY' mr ']lr-'m KOl1l1nl m0n, Amtt, Hovdstadsrådt og Frd-,.in;Srnyndighd1"YlC'. fm}:flnpør'gmnijlr't j. nmrvr.orpnde~ sag,,jft". naturf1"pdningslovns ~,8,

20 118- bør af\::nt nævnts p.ndl.ig d LspnfJatj onsmp.ddl('lsc. Modt hrovf~t.,skandpr-jviadsn. Olaf Poulsn. Dan Chr.istnsn. -o-o-o-o-o-a~o-o-o-o-o-o-o-n_~_o_o_ /s~. I,.,. Udskriftcns rigtighd bkræfts. NatnrfrcdniIlfsnr.:;vnct for,l,, Frdriksborg amts sydlig frdningskrds dn o 3 AUG. 1976

21 Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds _ Adr.: Kriminaldommrkontort Torvt 3-5, 3400 Hillrød Tlf. (03) ml. kl I{) ID Hillrød, dn 2 1 ~~O'{. i380 F. S. nr. 203/80. Ang. bbyggls på matr. nr. l Ei, Nivågård, Karlbo by og sogn. I Vd brv af 25. sptmbr 1980 har Dn Hagsk Stiftls, Nivågård, til nævnt frmsndt projkt til n bbyggls omfattnd t væksthus m.m. på matr. nr. l bi, Nivågård, Karlbo by og sogn. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådt. Sagn har ftr dt oplyst vært forlagt Hovdstadsrådt som zonmyndighd og projktt godkndt af dtt vd skrivls af 9. novmbr Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af frd- ):I.Jngs.~_~z:1d:l?~ f_..2~. ~aj 1949 for sit vdkommnd intt at hav at indvnd mod dt frmsndt projkt, sålds som dt frmgår af dn mdsndt bskrivls og situationsplan. Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfaldr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladisns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. 1m'd1~ L,s Lauritsn Formand

22 ,., Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: KriminaldommrkoDtort Torvt 3-S Hillrød Tlf. (03) ml. kl Hillc:I'0d, dn - 6 SEP F. S. nr. 6 4 / 8 4 REG. NR. l ~/ O Ang. bibholdls af opstilling af is- og pølsvogn samt toiltvogn vd Nivå Badstrand, ændrt tagkonstruktion og tilbygning. Vd ~rv af 15. maj 1984 har Karlbo Kommun, Udvalgt for t~n.k og miljø, mddlt nævnt, at kioskn vd Nivå Strand r bj~~t o~byggt og forsynt md ny tagkonstruktion/ovrdækkt forplads, at dr bag kioskn i forbindls md dnn r udført t ovrd2kkt aflukk af størrls svarnd til kioskns længd og md n dybd på 2,5 m, samt at dr kun r mddlt tilladls til bibholdls af kioskn snst for sommrhalvårt 1982, hvilkt alt r i strid md d forudsætningr, hvorundr Karlbo Kommun har godkndt kioskn. Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af juni 1950 om frdning af aralr øst for dn ny strandvj i Nivå, hvorftr blandt andt ikk må finds fast indrtningr, dr indskrænkr udsigtn llr virkr skæmmnd, og dr må ikk opførs nogn bygning, dog undtags hrfra badhus, lysthus og bygningr (ikk bbols), dr tjnr dn på vdkommnd jndom drvn industrill virksomhds formål. Tgning og bliggnhd af tilladt bbyggls skal godknds af frdningsnævnt. Ejndommn r ndvidr omfattt af strandbskyttlsslini. Nævnt har i 1965 mddlt dispnsation til opstilling af n kiosk på 7,5 m 2. I hnhold til nævnts tilladls af 3. juli 1970 udskiftt md n 15,25 m 2 stor kiosk og i 1973 mddlt tilladls til opstilling af n 2,50 x 5,50 m toiltskurvogn i forbindls md kioskn. D mddlt tilladlsr har vært bgrænst til sommrpriodrn.

23 - 2 - ē Dn 2. juli 1974 mddlt nævnt tilladls til opstilling af pølsvogn md ændrt placring for sommrpriodn indtil l. sptmbr 1974 og påny dn lo. juni 1976 tilladls til ændrt placring for sommrpriodn indtil l. sptmbr Vd nævnts afgørlsraf 25. april 1977, lo. juli 1978, 29. maj 1979 og 13. maj 1980 r mddlt tilladlsr til placring af pølsvogn og toiltvogn som i 1976 og kun for sommrpriodrn d nævnt år. Dn 24. marts 1981 godkndt nævnt n samlt plan for placring af ishus, pølsvogn og toiltvogn for sommrn 1981, og dnn godkndls blv dn ll. novmbr 1981 forlængt til dn l. sptmbr 1982 udn fjrnls for vintrn 1981/82. Dn 5. nov2~tr 1982 blv godkndlsn forlængt til dn l. sptmbr ]9E~ udn fjrnls for vintrn 1982/83. K3rlbo Kommun har indstillt til nævnt, at dr mddls dis~~sation til bibholdls af kioskn md dn nuværnd placring og ændrd udformning som nævnt ftrfølgnd: "at kioskn godknds md dn ændrd tagkonstruktion. at kioskn godknds md dn i forbindls md tagkonstruktion udført, ovrdækkd forplads. at dr bag kioskn, i forbindls md dnn, tillads udført t ovrdækkt aflukk md n størrls svarnd til kioskns længd og md n dybd på 2,5 m, dls til prsonalophold og dls til supplrnd varoplag for kioskn. at dispnsationn tidsbgrænss til priodn til at dr hrudovr ikk kan forvnts godkndt ydrligr bygningsændringr, udvidlsr i godkndlsspriodn." Nævnt fortog bsigtigls dn 5. juli 1984 til hvilkn var indkaldt Hovdstadsrådt, Danmarks Naturfrdningsforning, Karlbo Kommun og fr.edith Borg Nilsn som kioskns jr. Danmarks Naturfrdningsforning var ikk rpræsntrt på mødt. Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 og naturfrdningslovns 46, stk. 6, for sit vdkommnd tilladls til bibholdls af dn på bsigtiglsstidspunktt værnd opstilling af

24 - 3 - is- og pølsvogn samt toiltvogn i dns værnd udformning og placring for tidn l. maj 1984 til l. oktobr 1986 udn fjrnls for vintrpriodrn 1984/85 og 1985/86. Dr kan ikk forvnts godkndt ydrligr bygningsændringr og udvidlsr i godkndlsspriodn, og dt indskærps kioskns jr at ovrhold vilkårn for nærværnd dispnsation. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmfrls af naturfrdningslovns formål. Er, gnpart af afgørlsn r frmsndt til kioskns jr fru Edith Borg Nilsn, Margrittns Kvartr 41, 2990 Nivå. ~ø~ Lis Lauritsn Formand L\ I /

25 / REG.Nl IJIIJ Naturfrdningsnævnt for Fr~borg amts sydlig frdningskrds Adr.: Kriminaldommrkontorct Torvt J-5, }4()() Hillrod TIE. (03) ml. kj Hillrød. dn 1 6 J ULI 1986 F.S.nr.. 157/85 1 7!,... '. l\,._., I... \).. Ang. godkndls af Nivå Strandpark, 2. tap. Vd brv af 3. oktobr 1985 har Karlbo Kommun, Byrådt, ansøgt om nævnts godkndls af n rækk anlægsarbjdr indnfor ~ rammrn af lokalplan nr. 5, Nivå Strandpark, ndligt vdtagt dn 24. oktobr Endvidr har Byrådt anmodt om n forlængls md 3 år af dn af Ovrfrdningsnævnt dn 26. juni 1981 mddlt tilladls til n midlrtidig udnyttls af lrgravsområdt. Lokalplann omfattr matr. nrr. 30~, 30 t og dl af matr. nrr. 11 ~, 11! og 30 ~ all af Nivrød by samt all parcllr, dr ftr dn 1. sptmbr 1978 udstykks fra nævnt jndomm. I lokal planns 11 r indsat bstmmlsr om tilladlsr fra andr myndighdr, sålds at dr uanst d indholdt bstmmlsr ikk må fortags ændringr af ksistrnd lovlig forhold i lokalplanområdt - før dr fra Frdningsnævnt og Ovrfrdningsnævnt r opnåt dispnsation llr tilladls til ændringr af standbskyttlsslini, vjbygglini samt frdningskndlsr indnfor lokalplanns områd, - før dr r opnåt ndlig tilladls fra Ministrit for offntlig arbjdr til tablring af adgang fra Strandvjn, og - før dr r opnåt tilladls fra Ministrit for offntlig arbjdr til igangsættls af anlægsarbjdr i søtrritorit. Ifølg skrivlsn af 3. oktobr 1985 r 1. tap af Nivå Strandpark afsluttt. 1. tap omfattr n udnyttls af lrgravn nord for Svansørn md indrtning af bådpladsr samt landaralr md plads til parkring, jollpladsr, bbyggls m.v. placrt på tangn mll~m Svansørn og lrgravn. Badstrandn r placrt på tangn øst for lrgravn. "I, I l, I

26 - 2 - Vd Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 r matr. nrr. 1 a Ullrød, 1 ~' 1 ~' 2 ~' 2 ~' 2 ~ og 8 Nivågård samt 30 ~' 30 t, 31 og 32 Nivrød pålagt n tilstandsfrdning. Frdningn r foranldigt af anlæg af dn ny Strandvj og for at opnå, at dr på dn ny vj stadig r fri udsigt mod øst ovr Sundt. Naturfrdningsnævnt har dispnsrt fra fornævnt kndls vd afgørls af 26. januar Hrftr r mddlt tilladls til dn i lokal plann undr dlområd I b og I c bskrvn strandpark for så vidt angår dn dl af lokalplanområdt, dr r bliggnd nord for Svansørn afgrænst mod nord af områdgrænsn og bliggnd øst for lokalplangrænsn mod Strandvjn, i dt omfang områdt omfattr d på tidspunktt for afsiglsn af fornævnt kndls ksistrnd landaralr hørnd undr matr. nr. 11 ~' og som r ksproprirt md hnblik på gnnmførls af d i lokalplann forudsatt anlægsarbjdr. Dispnsationn r mddlt på vilkår, at aralt forblivr hnliggnd som strandpark udn indgrb md hnsyn til ændringr i trræn, bplantning og/llr bbyggls af nogn art samt øvrig anlægsarbjdr, hvorom ansøgning bør indsnds, hvilkt også gældr indgrb i naturfrdningslovns bskyttlsslinir. D undr 2. tap projktrd anlægsarbjdr omfattr: 1. flytning af dn ksistrnd sjlrnd ind til lrgravn mod nord og sjlrndns bskyttls md molr, 2. tablring af t ca m 2 stort landaral mllm dn ny sjlrnd og dn nordr landtang, sålds at aralt planlæggs i ovrnsstmmls md lokalplann, dog at dt i 2. tap kun færdiggørs for så vidt angår områdts konturr, I, mdns dn ndlig rgulring md hnblik på snr bnyttls afvntr forvntd sætningr. 3. dt nordr havnbassin uddybs md hnblik på prmannt placringr af flr bådbror, og sålds at dr i 2. tap anlæggs ialt 120 ro bro md nærmr bskrvt placring, og 4. dn ksistrnd sydlig badstrand øst for Svansørn udbyggs md sandmatrialr indvundt vd uddybning som anført undr 3. I I I Dt anførs i skrivlsn af 3. oktobr 1985, at d planlagt anlægsarbjdr i dt væsntlig r bliggnd på søtrritorit mn dirkt grænsnd op til d frdd aralr.

27 - 3 - Endlig vj adgang afvntr ophør af anvndls af nuværnd landtang vd ovrflytning til d opfyldt aralr. Midlrtidig vj adgang tablrs i dt nuværnd kørspor nord for Svansørn og vil, bortst fra mindr rgulringr, ikk påvirk dn nuværnd bplantning. Skrivlsn indholdr ndvidr n rdgørls for principprn for snr tapr, som vil bliv frmsndt til nævnts god- kndls. Dn af Byrådt ansøgt tilladls om forlængls af dn af Ovrfrdningsnævnt dn 26. juni 1981 mddlt tilladls til n midlrtidig udnyttls af lrgravsområdt vdrørr ifølg kommunns ansøgning følgnd forhold: 1. Forlængls af Nivågård bådlaugs ksistrnd broanlæg i gravns nordlig dl md 20 m mod vst, hvorvd opnås ydrligr 8 pladsr for kølbåd. at områdt bnytts ftr dn af kommunn nu forlagt hlhdsplan 4t indtil 1. oktobr Dt r dog n btingls, at dr i ovri I, Flytning af juniorafdlingns båd fra dt rt udsatt områd mllm tangrn ind i lrgravn md anlæg af n anløbsbro og t slæbstd på aralt mod syd. Til dn nystartd Karlbo Roklub ønsks tablrt bro og slæbstd i gravns sydlig dl samt opstillt t aflukkt bådstativ på dt tilstødnd, tilplantd aral. Til brug for samtlig brugr af områdt ønsks opstillt n 25 x 8 m stor mandskabsbygning i dt bplantd områd mod syd vd robådstativt, og ndlig ønsks tablrt ca. 60 parkringspladsr vst for mandskabsbygningn på 'dt aral, som Ovrfrdningsnævnt tidligr har tilladt anvndt til parkring. Endlig ljaftal md jrn forliggr dog ndnu ikk. Ovrfrdningsnævnt har i sin afgørls udtalt: "Ovrfrdningsnævnt findr dt undr hnsyn til d gnnm mang år forbrdt og fra all sidr anbfald planr om at saml al bådaktivitt i Nivåbugtn i dnns nordlig dl rimlig, at områdt i og omkring lrgravn udnytts bdst muligt, indtil planrn om lystbådhavnn kan ralisrs. Ovrfrdningsnævnt mddlr drfor tilladls til d ansøgt udvidlsr af bådanlæggn og til,

28 - 4 - I' I ', i nsstmmis md dt forslag, dr r frmsat at Hovdstadsrådts frdningsadministration, skr n mindr rduktion af parkringspladsn mod øst (d ydrst 4 pladsr) samt fortags bplantning langs pladsn til afskærmning af naturområdt mod syd. Dt r ndvidr n btingls for dispnsationns udnyttls, at dr - i ovrnsstmmls md kommunns tilsagn - skr fuldstændig rnovring af ngaralt vd dn gaml ulovlig bådhavn, md orintring af frdningsstyrlsn hrom, samt at dt udn tilladls opstilld hus ud for dn sydlig tang fjrns." I I Byrådts bgrundls for ansøgning om forlængls af dnn tilladls md 3 år r, at d opfyldt aralr, hvortil ovrførs n dl af d funktionr, dr i dag r bliggnd på land tangn mllm Svansørn og lrgravn, d.v.s. parkring, klubhus, opholdsaralr, jollpladsr m.v., først skal sætt sig, hvorfor d tidligst vil vær disponibl i 1986/87. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådt og Frdningsstyrlsn, dr bgg har anbfalt dispnsation i mdfør ~f naturfrdningslovns 34. Frdningsstyrlsn har ndvidr hnholdt sig til dn i Ovrfrdningsnævnts skrivls af 26. juni 1981 indholdt orintring af Frdningsstyrlsn. Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af frdningskndls af 23. juni 1950 og i mdfør af naturfrdn~ngslovns 46 stk. 1 nr. 1 for sit vdkommnd tilladls til d ansøgt anlæg i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr i dt omfang d brørr d frdd aralr og for så vidt angår dt indvundn landarals færdiggørls aln af områdts konturr. Nævnt mddlr ndvidr tilladls til forlængls af dn af Ovrfrdningsnævnt mddlt frist til 1. oktobr 1986 md 3 år, sålds at fristn udløbr dn 1. oktobr Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfalr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt 'indn 5 år fra tilladlsns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnm-

29 - 5 - førls af naturfrdningslovns formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. I,, I Frdningsstyrlsn, Amaligad 13, 1256 Købnhavn K.

30 N tur{ dnin L /l l}"n'..' a r gsnzvnt ror Frdriksborg amts sydlig frdningskrds ~ ~.. Adr.: KriminaldOlDDlrkoDtorl - Torvcl )-', )4()() Hillrød 11f. (02) ml. kl ~ø /:l/ () ~EG.NR. -3 DEC Hillrød. dn F.S. nr. 135/86 Til frdningsrgistrt til orintring ~Z -tf't ~ - Ang. glatførmålstation på matr. nr. 1 ~ Nivågård. Vd brv af 12. sptmbr 1986 har Frdriksborg Amtsråd, Tknisk Forvaltning, ansøgt om nævnts godkndls af n glatførmålstation omfattnd opførls af n 10 m høj stålmast og t 1,3 x 1,0 x 0,4 m gråt stålskab på matr. nr. l ~ Nivågård. Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 vdrørnd frdning af aralr øst for dn ny strandvj i Nivå. Frdningn r n status quo frdning md forbud mod bbyggls md nærmr angivn undtaglsr. Af ansøgningsskrivlsn frmgår, at målstationn r projktrt opført i st. 29,0 km på landvjn 501, Strandvjn, i landsidn. Dn 10 m høj stålmast, udformt som n rund konisk rørmast md dobblt arm i udlæg l m, r forsynt md vindmålingsudstyr i 10 mis højd og tmpraturmåludstyr i ca. 2 mis højd. Stålskabt til installationr anbrings vd sidn af mastn. Placringn r lagt så tæt på rnsningsanlæggt som muligt af hnsyn til bvoksningns afbøjnd virkning på vindn. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådt og Danmarks Naturfrdningsforning. Nævnt har forspurgt, om n placring i mr bbyggt områd r tknisk ffktivittsrnæssigt muligt, hvilkt r bsvart bnægtnd md hnvisning til, at tmpraturn i bymæssig bbyggls altid r lidt højr på grund af varmudslip fra hus og andt. Danmarks Naturfrdningsforning har hnstillt, at mastn søgs placrt længr mod nord, grn f.ks. vd Nivå Strandpark, hvor dr finds adskillig åbn aralr. Bgrundlsn hrfor r, at dn forslåd placring r mllm frdd strandng mod Ørsund og d gaml tglværksgrav i Nivå, for hvilk dr ovrvjs i nær frmtid at rjss frdningssag.

31 Ol Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af frdningskndls af 13. juli 1950 for sit vdkommnd tilladls til dn ansøgt bbyggls i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr og dn ansøgt placring. Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfaldr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladlsns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til Ovrfrd- ningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. J!ff.( 1'\{ lu(j[u I Lis Laur i tsm formand Modtagt i frcdningsstyæ:sn :: 4 DEC. 1~SS Frdningsstyrlsn, Arna1igad 13, 1256 KØbnhavn K.

32 Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Civildommrkontort Kannikgad 5, 3400 Hillrød Tlf ml. kl REG. NR. J~ /0 Hillrød, dn F. S. nr. 1O1 / SEP Karlbo, Strandparkn i Nivå. - Ang. tltljrplads for ror på matr. nr. 11 a NivrØd by, Vd brv af 3. juni 1987 har Dansk Forning for Rosport, KØbnhavnskrdsn, v/formandn P.o. Kragh, ansøgt om nævnts godkndls af tablring af tltljrplads på matr. nr. 11 a NivrØd by, Strandparkn i Nivå. Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 vdrørnd frdning af aralr øst for dn ny strandvj i Nivå. Frdningn r n status quo frdning. Ejndommn r tillig omfattt af strandbskyttlsslini. Ejndommn r omfattt af lokalplan nr. 5 for Nivå Strandpark. AnsØgningn vdrørr tilladls til at anlægg n primitiv tltljrplads, som kan bnytts af langtursror i wknds. Ifølg rfrat af mød dn 19. januar 1987 imllm Dansk Forning for Rosport, Dansk Studntrs Roklub og Karlbo Kommun r oplyst, at n tltslagningsplads på ca. 20 x 25 m syd for dn sydligst adgangsvj r stærkt tiltrængt. Rorn påtagr sig slv at klargør og vdlighold pladsn ftr kommunns anvisningr. Af skrivls af 31. marts 1987 fra ansøgr til Naturfrdningsrådt frmgår blandt andt, at ansøgr har forslåt 6-7 tlt opsat i wknds, og at ansøgr slv vil kunn bplant og indrtt ljrpladsn. Karlbo Kommun har godkndt wknd tltplads indrttt som ansøgt undr forudsætning af kstrn myndighdrs godkndls og iøvrigt på nærmr anvisning af kommunns tknisk forvaltning. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning samt Danmarks Naturfrdningsforning. Hovdstadsrådt har udtrykt btænklighd vd dt ansøgt md hnvisning til, at dt områd, på hvilkt tltljrpladsn agts placrt, i forbindls md forhandlingrn omkring tablring af 'Nivå Strandpark blv udtagt til naturområd

33 Lokalkomitn kan hlt tilslutt sig lokalplanns intntionr md - 2 Danmarks Naturfrdningsforning har udtalt: "..Ifølg 10- kalplanns 3.18 skal dt omhandld områd (IIb) bvars i sin naturtilstand og vdligholds som sådan. Dr må ikk tablrs stir llr bbyggls i områdt. IfØlg lokalplanns 3.17 r dt md 6 mærkd aral (i dlområd IIa) rsrvrt som ljrgrund md mulighd for tablring af mindr bygningr. hnsyn til områd IIb og kan drfor ikk tilslutt sig dt af Dansk Forning for Rosport ansøgt. Dt pågældnd områd udgør n naturlig dl af dt syd for liggnd, frdd strandngsområd og udgør sammn md Svan søn n rimlig frdfyldt barrir mod dt stærkt udnyttd havn- og strandområd. Sportsaktivittr o.lign. bør holds udnfor områd IIb. Lokalkomitn forslår, at man i stdt anvndr dt planlagt og vlgnd områd 6 til ljrplads.." Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af bstmmlsn i naturfrdningslovns 46, stk. 1 nr. 1 og Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 for sit vdkommnd afslag på dn frmsndt ansøgning md hnvisning til, at områdt r udtagt til naturområd. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. ~~~ Lis Lauritsn formand

34 Naturfrdningsnævnt for -Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Civildommrkontort Kannikgad 5, 3400 Hillrød Tlf ml. kl J.t,;C~L..hc.~ ~' d:,,;v"~::j _\a...~.(5i:yri(:l8'c REG. NR. Hillrød, dn ~/() F. S. nr. 1 7 O/ APR Ang. gnoptagls af sag vdrørnd tablring af tltljrplads for Dansk Forning for Rosport, KØbnhavnskrdsn på matr. nr. 11 a NivrØd by, Strandparkn i Nivå. Vd brv af 14. oktobr 1987 har Dansk Forning for Rosport, KØbnhavnskrdsns bstyrls v/formand P.o. Kragh anmodt Naturfrdningsnævnt om gnoptagls af dn af nævnt dn 17. sptmbr 1987 trufn afgørls om tltljrplads for ror på matr. nr. 11 a NivrØd by, Karlbo, Strandparkn i Nivå. r mdfør af naturfrdningslovns 46, stk. l nr. l og Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 ~ddlt nævnt for sit vdkommnd afslag på dn frmsndt ansøgning md hnvisning til, at områdt r udtagt til naturområd. Sagn r af ansøgr indankt for Ovr frdningsnævnt. AnsØgr har bgært ank sagn stillt i bro, indtil afgørls r trufft i sagn om gnoptagls. AnsØgr har som bgrundls for gnoptagls anført, at man vd gnnmlæsning af kndlsn af 17. sptmbr 1987 r blvt opmærksom på, at ansøgningn ikk har vært tilstrækklig tydlig, idt dt især ikk har vært frmhævt, at ansøgningn aln drjr sig om n midlrtidig tilladls. Naturfrdningsnævnt har ftr dn sålds frmsatt anmodning bsluttt at gnoptag sagn, dr liggr til grund for dn dn 17 sptmbr 1987 trufn afgørls. r afgørlsn af 17. sptmbr 1987 sigs: "...Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 vdrørnd frdning af aralr øst for dn ny strandvj i Nivå. Frdningn r n status quo frdning. Ejndommn r tillig omfattt af strandbskyttlsslini. Ejndommn r omfattt af lokalplan nr. 5 for Nivå Strandpark. AnSØgningn vdrørr tilladls til at anlægg n primitiv tltljrplads, som kan bnytts af langtursror i wknds. IfØlg rfrat af mød dn 19. januar 1987 imllm Dansk Forning for Rosport, Dansk Studntrs Roklub og Karlbo Kommun r oplyst, at n tltslagningsplads på ca. 20 x 25 m syd for dn syd-

35 - 2 - ligst adgangsvj r stærkt tiltrængt. Rorn påtagr sig slv at klargør og vdlighold pladsn ftr kommunns anvisningr. Af skrivls af 31. marts 1987 fra ansøgr til Naturfrdningsrådt frmgår blandt andt, at ansøgr har forslåt 6-7 tlt opsat i wknds, og at ansøgr slv vil kunn bplant og indrtt ljrpladsn. Karlbo Kommun har godkndt wknd tltplads indrttt som ansøgt undr forudsætning af kstrn myndighdrs godkndls og iøvrigt på nærmr anvisning af kommunns tknisk forvaltning. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning samt Danmarks Naturfrdningsforning. Hovdstadsrådtihar udtrykt btænkligh~d vd dt ansøgt md hnvisning til, at dt områd, på hvilkt tltljrpladsn agts placrt, i forbindls md forhandlingrn omkring tablring af Nivå Strandpark blv udtagt til naturområd. Danmarks Naturfrdningsforning har udtalt: "...IfØlg lokalplanns 3.18 skal dt omhandld områd (IIb) bvars i sin naturtilstand og vdligholds so~ sådan. Dr må ikk tablrs stir llr bbyggls i områdt. IfØlg lokalplanns 3.17 r dt md 6 mærkd aral (i dlområd IIa) rsrvrt som ljrgrund md mulighd for tablring af mindr bygningr. Lokalkomitn kan hlt tilslutt sig lokalplanns intntionr md hnsyn til områd IIb og kan drfor ikk tilslutt sig dt af Dansk Forning for Rosport ansøgt. Dt pågældnd områd udgør n naturlig dl af dt syd for liggnd, frdd strandngsområd og udgør sammn md SvansØn n rimlig frdfyldt barrir mod dt stærkt udnyttd havn- og strandområd. Sportsaktivittr o.lign. bør holds udnfor områd IIb. Lokalkomitn forslår, at man i stdt anvndr dt planlagt og vlgnd områd 6 til ljrplads..." I ansøgningn var blandt andt anført, at dn ansøgt plads kun vil vær n midlrtidig nødløsning, indtil områdts lokalplan trædr i kraft om år. I ansøgningn om gnoptagls r anført: "...Naturfrdningsnævnts afgørls af 17. sptmbr 1987 byggr på, at forningn kan anvnd dt i Karlbo kommuns lokalplan udlagt områd 6, 11 a til ljrplads. Vi r hlt tilfrds md dtt aral, mn problmt for os r, at dt ndnu ikk r tablrt.

36 - 3 - Vd forhandlingr md Karlbo kommun har vi forståt, at tablring af aralt vil var ndnu nogl år, idt dr skal fortags n opfyldning. Dtt stillr langtursrorn i n mgt dårlig situation, idt vi ftr kommunns ovrtagls af vors oprindlig ljraral i Nivå ikk har tltmulighdr på hl øst- og nordkystn af Sjælland. Dtt r baggrundn for, at vi søgr om midlrtidig tilladls til i wkns at tablr tltljrplads på dt sydlig hjørn af områd 11 ~ i Strandparkn. Vi undrstrgr i dn forbindls, at vi ikk på nogn måd Ønskr at ændr på områdts udsnd, og at vi hllr ikk vil fortag opfyldning på aralt llr tablr fast anlæg. Vi undrstrg~r også, at ansøgningn som nævnt r midlrtidig og kun skal gæld, indtil Karlbo kommun har tablrt dt i lokalplann udlagt områd 6, som vi hrftr r hlt tilfrds md at bnytt som ljrplads.." Sagn har af nævnt vært forlagt Karlbo Kommun til udtalls. Udvalgt for Tknik og MiljØ har i skrivls af 8. dcmbr 1987 udtalt: "...1 lokalplan nr. 5, Nivå Strandpark r dr rsrvrt t aral til ljrgrund for udnbys ror. Dt pågældnd aral r bliggnd i baglandt vd strandns sydlig dl, mn kan først tablrs i forbindls md dn fuld udbygning af Strandparkn. på nuværnd tidspunkt r dn rsrvrd lokalitt bliggnd i vandkantn vd strandns sydlig høfd. Kommunn nærr n vis btænklighd vd dt ansøgt på grund af d frdningsmæssig intrssr, dr knyttr sig til områdt, mn må samtidig anfør, at områdt hurtigt vil spring i skov, hvis ikk dr skr n vis plj af ngaralrn. Landskabsmæssigt kan ljrgrundn sålds vær accptabl, mn spørgsmålt r, om ljraktivittr vil udgør n far i faunamæssig hnsnd, idt dt vil vær ovrordntligt vanskligt at sikr, at pladsn kun blivr brugt i wk-nds og kun af ror. Udvalgt for tknik og miljø bhandld sagn på sit mød dn , hvor man på byrådts vgn vdtog 1. at dt ansøgt ikk anbfals ovr for frdningsnævnt, idt tltljrpladsaktivittrn hnviss til dt grønn områd mllm Karlbo Roklubs bådhus og Vandskiklubbns hus og

37 ., at kommunn vil tag initiativ til at tilvjbring dt nødvndig landaral, som r n forudsætning for anlæg af ljrgrundn til udnbys ror som anført i lokalplan nr. 5.. " Sagn har af nævnt ndvidr vært forlagt til udtalls hos Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning samt Danmarks Naturfrdningsforning. Bgg har hnholdt sig til d tidligr afgivn udtallsr som rfrrt i afgørlsn af 17. sptmbr Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd, at dt bør hav sit forblivnd vd dn af nævnt dn 17. sptmbr 1987 trufn afgørls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. En gnpart af afgørlsn r frmsndt til Ovrfrdnignsævnt og Dansk Forning for Rosport, KØbnhavnskrdsns bstyrls v/formand P.o. Kragh, Skovalln 40, 2880 Bagsværd. ~~ Lis Lauritsn formand Skov- og Naturstyrlsn, Slotsmarkn 13, 2970 HØrsholm.

38 Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Civildommrkontort Kannikgad S, 3400 Hillrød Tlf ml. kl REG N /ilo R. Hillrød, dn 19M AJ 1~88 F. S. nr. 35/88 \VlodtagG'l: U 8!<6Vg og Natur.tyr'ISG~~ Ang. bbyggls på matr. nr. 1 l Nivågård, Gl. Strandvj 2, Nivå. Vd brv af 8. marts 1988 har Karlbo Kommun, Udvalgt for Tknik og MiljØ, frmsndt ansøgning fra arkitkt David Brtton- Myr, Hllrup, på vgn bstyrlsn for Nivågård Malrisamling om principil godkndls og forløbig igangsætningstilladls til t ca. 510 m 2 stort byggri på matr. nr. 1 l Nivågård. Bbygglsn omfattr ny hovdindgang, udstillingsrum, gallri, administrationskontor, toilt og gardrobforhold samt t mindr caftria. En projktrt forbindlssgang knyttr bbygglsn til dn ksistrnd udstillingsbygning. Bygningn opførs i n tag md facadr i murværk og md ltt partir af malt træ. Tagdækning r gul vingtgl. Forbindlssgangn ifølg tgningsmatrialt r udformt som n lavr ikk tglhængt bbyggls af lttr konstruktion. på områdts sydlig dl anlæggs 23 parkringspladsr. Ejndommn r omfattt af Karlbo Kommuns lokalplan nr. 25, dr trådt i kraft dn 13. maj 1987, og r bliggnd i lokalplanns dlområd III. Ejndommn, dr r n parcl af matr. nr. 1 a ibd., r bliggnd i landzon og r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950, hvoraf blandt andt frmgår, at naturfrdningsnævnt skal godknd tgningr og bliggnhd af vntull bygningr. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning. Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af frdningskndls af 23. juni 1950 for sit vdkommnd principil godkndls til dn ansøgt bbyggls i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr på vilkår, at projkt til ndlig bbyggls og dnn bliggnhd indsnds til nævnts godkndls.

39 i ol Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfaldr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladisns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovr frdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. En gnpart af afgørlsn r frmsndt til arkitkt David Brtton - Myr, SØholm Park l, 2900 Hllrup. ~,,~ ~(bc 00 I Jl h Lis La~~'ErK formand Skov- og Naturstyrlsn, Slotsmarkn 13, 2970 HØrsholm.

40 ...1'1atuffrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Civildommrkontort Kannikgad S, 3400 Hillrød Tlf ml. kl /~/{) - 5 JULI 1988 REG. HR. Hillrød, dn F.S.nr.. 7.6/88..tfioa~.ag~n" Slcov- og ~aturstyris-j,,j,~l' r~:~~~ "I < ~) ~v L..~ ~t:-;"./\../ Ang. bbyggls på matr. nr. 1 l Nivågård, Gl. Strandvj 2, Nivå., Vd brv af 30. maj 1988 har HØjgaard & Schultz A/S i hnhold til Naturfrdningsnævnts principill godkndls af 19. maj 1988 af t ca. 510 m 2 stort byggri på matr.nr. 1 l Nivågård frmsndt projkttgningr til ndlig godkndls af nævnt. Ejndommn js af "Nivågårds Malrisamling". Bbygglsn omfattr ny hovdindgang, udstillingsrum, gallri, adrninistrationskontor, toilt og gardrob forhold samt t mindr caftria md køkkn. En projktrt forbindlssgang knyttr bbygglsn til dn ksistrnd udstillingsbygning. Bygningn opførs i n tag md facadr i murværk og md ltt partir af malt træ. Tagdækning r gul vingtgl. Forbindlssgangn ifølg tgningsmatrialt r udformt som n lavr ikk tglhængt bbyggls af lttr konstruktion. på områdts sydlig dl anlæggs 23 parkringspladsr. Ejndommn r omfattt af Karlbo Kommuns lokalplan nr. 25, dr trådt i kraft dn 13. maj 1987, og r bliggnd i lokalplanns dlområd III. Ejndommn, dr r n parcl af matr. nr. 1 a ibd., r bliggnd i landzon og r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950, hvoraf blandt andt frmgår, at naturfrdningsnævnt skal godknd tgningr og bliggnhd af vntull bygningr. Karlbo Kommun har mddlt, at dt frmsndt projkt r i ovrnsstmmls md dt principilt godkndt projkt. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning, dr intt har haft at bmærk til dt ansøgt. Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af frdningskndls af 23. juni 1950 for sit vdkommnd tilladls til dn ansøgt bbyggls i ovrnsstmmls md d frmsndt tgningr. /' ~ I " I _.

41 1Ili. ", Dn af nævnt sålds mddlt tilladls bortfaldr i mdfør af naturfrdningslovns 64 a, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 5 år fra tilladisns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påank s til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningsnævnts formål. Dn mddlt tilladls kan drfor ikk udnytts før ankfristns udløb, jfr. naturfrdningslovns 58. dytå~~ Lis ( Lauritsn formand "I Skov- og Naturstyrlsn, Slotsmarkn 13, 2970 HØrsholm.

42 N aturfrdningsnævnt for Frdriksborg amts sydlig frdningskrds Adr.: Civildommrkontort Kannikgad S, 3400 Hillrød Tlf ml. kl Modt~t 1 Skov- og Naturstyrlsn - 5 MAJ \989 Hillrød, dn - 3 MAJ 1989 F. S. nr. 24/89 REG. NR. I~/o Ang. bibholdls af opstilling af kiosk i Nivå Strandpark. Vd brv af 16. fbruar 1989 har Karlbo Kommun, Udvalgt for Tknik og MiljØ, ansøgt om nævnts godkndls af bibholdls af ksistrnd kiosk i Nivå Strandpark til oktobr Naturfrdningsnævnt mddlt dn 6. sptmbr 1984 i mdfør af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 og naturfrdningslovns 46, stk. 6 tilladls til bibholdls af dn på nævnts bsigtiglsstidspunkt dn 5. juli 1984 værnd opstilling af is- og pølsvogn samt toiltvogn i dns værnd udformning og placring for tidn 1. maj 1984 till. oktobr 1986 udn fjrnls for vintrpriodrn 1984/85 og 1985/86. Naturfrdningsnævnt mddlt vd afgørls af 2. marts 1987 tilladls til bibholdls af dn godkndt opstilling af is- og pølsvogn samt toiltvogn for ydrligr 2 år til l. oktobr Ifølg ansøgningsskrivlsn af 16. fbruar 1989 vil kioskfunktionn på længr sigt bliv placrt ntn på llr i nærhdn af Nokkn i forbindls md dt Øvrig bygningsanlæg, mn dr vil antaglig forløb flr år, førnd dr planmæssigt og Økonomisk r skabt grundlag for tablring af prmannt funktionr på Nokkn. Sagn har af nævnt vært forlagt Hovdstadsrådts plan- og miljøforvaltning samt Danmarks Naturfrdningsforning. Sålds foranldigt mddlr nævnt hrvd i mdfør af Ovrfrdningsnævnts kndls af 23. juni 1950 og bstmmls i naturfrdningslovns 46, stk. 6 for sit vdkommnd tilladls til bibholdls af dn af nævnt dn 6. sptmbr 1984 godkndt opstilling af is- og pølsvogn samt toiltvogn for tidn indtil dn 1. oktobr 1990 udn fjrnls for vintrpriodn 1989/1990. Iljøministrit Skov- og Naturstyrlsn J.nr. SN Akt. nr. 3'\ f1j (f)... OOC/?

43 - 2 - Nævnts afgørls kan indn 4 ugr påanks til Ovrfrdningsnævnt af dn, dr har bgært frdningsnævnts afgørls, vdkommnd amtsråd, Hovdstadsrådt, kommunalbstyrlsn samt anrkndt forningr og institutionr, dr virkr for gnnmførls af naturfrdningslovns formål. ~~uwaw L~s Laur~tsn formand I Skov- Modtagt I Skov- og Naturstyrlsn - 5 MAJ 1989 og Naturstyrlsn, Slotsmarkn 13, 2970 HØrsholm.

44 Frdningsnævnt for Frdriksborg Amt Stngad Hlsingør Tlf fax ~, Irllocitp Hlsingør, dn ~y., Og No...gfYt g EJt{Jv'S~,,/,l ri' ~ rj~~, u'>~tjo 1!JN? 5 FEB. 1997! REG. NR. \;1J 0.00 Vdr. FS 54/96, matr.nr. 1 a Nivågård, Karlbo Vd skrivls af 2. august 1996 har I/S Sjællandsk Kraftværkr ansøgt om nævnts tilladls til at ndgrav 2 stk. vntilbrønd på ksistrnd fjrnvarmldningr på ovnnævnt jndom umiddlbart vd frdningsgrænsn mod Kystbann på dnns vstlig sid umiddlbart nord for Nivån. Ejndommn r omfattt af Ovrfrdningsnævnts kndls af 12 juni 1990, dr har til formål at "bvar d landskablig, kulturhistorisk og naturhistorisk værdir, dr r knyttt til områdt". Frdningsbstmmlsrn anførr bi. a. at "d frdd aralr skal bvars i drs nuværnd tilstand. Dr må ikk fortags trrænændringr llr ændringr af dn hidtidig anvndls". Dt frmgår af ansøgningn, at brøndn, som placrs i rabattn mllm Kystbanstin og bann, forsyns md t kvadratisk dæksl på 1m x 1m svarnd til ksistrnd brønd samt, at ; dr ikk vil sk trrænændringr, og at dr vil sk rtablring ftr arbjdts udførls så nær som mulig til før-situationn. I dn anldning mddlr nævnt hrvd i mdfør af naturbskyttlsslovns 50, stk. 1 tilladls til dt ansøgt i ovrnsstmmls md dt frmsndt projkt. Tilladlsn bortfaldr i hnhold til naturbskyttlsslovns 66, stk. 2, såfrmt dn ikk r udnyttt indn 3 år fra tilladisns mddlls. Nævnts afgørls kan indn 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt, påklags til Naturklagnævnt af adrssatn for afgørlsn, offntlig myndighdr, Danmarks Naturfrdningsforning og lokal forningr o.lign, som har n væsntlig intrss i afgørlsn. En vntul klag stils til Naturklagnævnt og indsnds til frdningsnævnt. x. cl0 ~ l... ~ ~ lc'~ \ 9.. l '\.(2.-00 \~ ~r

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere