Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli Indledning I forbindelse med opdateringen af BL 9-10 ændres den nuværende bilagsstruktur, hvor bilag 1 indeholder fastprisgebyrer, afgifter og nogle gebyrer efter regning, mens bilag 2 er en ikke udtømmende liste af øvrige opgaver finansieret af gebyrer efter regning. Bilagsstrukturen i BL 9-10er fremadrettet således, at bilag 1 indeholder samtlige gebyrer og afgifter, med undtagelse af gebyrer og afgifter for Grønland og Færørene, som nu fremgår af et nyt bilag 2. Begge nye bilag er kapitelopdelt svarende til den tidligere struktur i bilag 1. Gebyrer efter regning fra det tidligere bilag 2 er indarbejdet i relevante kapitler i de nye bilag 1 og 2. Bilag A vedhæftet dette notat indeholder det nuværende gældende gebyrreglement sammenholdt med udkast til nyt gebyrreglement dog er det nye bilag 2 (Grønland og Færørene) ikke medtaget. 2. Gennemgang af ændringer pr. kapitel Nedenfor gennemgås Trafikstyrelsens forslag til ændringer af de nuværende gebyrer kapitel for kapitel. Der henvises til tabelnumrene i bilag A og vedlagte udkast til ny BL Kapitel 2 generelle gebyrer Tabel 2A Udstedelses af erstatningsdokumenter Prisen for udstedelses af erstatningsdokumenter (A1) fastholdes på 200 kr. pr. stk., mens prisen for konvertering af dokumenter mellem ordninger (A2) sættes ned fra 800 kr. pr. stk. til 200 kr. pr. stk. Der var i 2012 tale om ganske få sager - henholdsvis 29 og 13 stk. Tabel 2B og 2C er årsgebyrer, som udgår. I stedet indføres en ny tabel 2B vedrørende safety-bidraget, jf. ændringen af Luftfartsloven. Side 1 (31)

2 I en ny tabel 2C indsættes et gebyr efter regning, som Trafikstyrelsen vil opkræve for opgaver, der ikke er nærmere defineret eller beskrevet i BL-10. Tabellen svarer til den bestemmelse, der var i det tidligere bilag 2, hvor en ikke udtømmende række af opgaver efter regning var listet. Tabel 2D sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere, her ændres prisen fra 500 kr. pr. godkendelse til 760 kr. pr. godkendelse for derved at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der var i sager Kapitel 3 Luftfarttøjsregisteret I tabel 3A ny registrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret, opdeles det nuværende gebyr i 2 nye gebyrlinjer: Én linje for registrering af luftfartøjer, som udelukkende anvendes privat op til og med kg, som fastsættes til kr. pr. stk. Én linje for øvrige registreringer, der fastsættes til kr. pr. stk., hvor det nuværende gebyr er kr. pr. stk. Stigningen dækker over, at gebyret skal være omkostningsdækkende. Opdelingen af det nuværende gebyr i to skyldes, at sagsbehandlingstiden er væsentligt kortere for mindre private fartøjer end for øvrige registreringer. Der var i 2012 i alt 63 sager. I tabel 3B Registrering af ejerskifte, brugerskifte. For sletning af midlertidig registrering og sletning af et luftfarttøj, som er optaget i Nationalitetsregisteret, hæves gebyret fra til kr. pr. stk. Det er for at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der var i sager Kapitel 4 Certifikater I kapitel 4 ophæves alle årsgebyrer i tabellerne 4A, 4B, 4C og 4D, både for Danmark, Grønland for Færøerne. Baggrunden for at afskaffe årsgebyrerne i kapitel 4 også på Grønland og Færøerne (hvor safetybidraget ikke opkræves) er dels, at det administrativt er meget tungt at opkræve, hvilket ikke står mål med beløbets størrelse, og dels at det ikke er formålstjenstligt, at en pilot bosat i Grønland eller på Færø- Side 2 (31)

3 erne fremadrettet skal betale årsgebyrer, når eksempelvis en pilot bosat i Dubai ikke skal betale. Det er således bopælen, der er afgørende for, om der skal betales årsgebyr med overgangen til safety-bidraget. Det betyder, at en pilot ansat i et Grønlandsk selskab vil skulle betale gebyr, hvis han bor i Grønland, men ikke hvis han bor i Danmark. Piloter med danske certifikater bosiddende i resten af verden vil ligeledes ikke skulle betale årsgebyrer. Derfor vælges årsgebyrer helt at blive afskaffet for certifikaterne. I tabel 4A Certifikater, piloter har udvidelser af certifikater med nye rettigheder tidligere været betalt af årsgebyret. I forbindelse med, at årsgebyrerne afskaffes, indføres et nyt gebyr, der skal finansiere Trafikstyrelsens omkostninger ved udvidelse af rettigheder til eksisterende certifikater. Ændringerne i kapitel 4 A omfatter således: - at det hidtidige gebyr for ikke-erhvervsmæssige piloter (A1) bliver sat op fra 925 kr. til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. et på 780 kr. årligt afskaffes, og der indføres et nyt gebyr på kr. (ny A2) for udvidelses af rettigheder på et eksisterende certifikat for ikke-erhvervsmæssige piloter. - At det hidtidige gebyr for udstedelse af certifikater til erhvervsmæssige piloter sættes op fra kr. pr. udstedelse til kr. pr udstedelse (tidligere A2, ny A3) for at gøre gebyret omkostningsdækkende. et på kr. årligt afskaffes, og der indføres et gebyr på udvidelse af rettigheder for udstedte erhvervsmæssige pilotcertifikater på kr. (ny A4). - Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL pr. autorisation (tidligere A3, ny A5) sættes op fra kr. til kr. pr. udstedelse/fornyelse for at gøre gebyret omkostningsdækkende. - Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation (tidligere A4 ny A6) sættes op fra 755 kr. pr. udstedelse/fornyelse/udvidelse til kr. pr. udstedelse/fornyelse/udvidelse for at gøre gebyret omkostningsdækkende. I 2012 blev der udstedt 161 nye ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater, 122 erhvervsmæssige pilotcertifikater, 81 udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL og 8 Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør. I tabel 4B Certifikater, ATM bliver der, tilsvarende gebyrerne i tabel 4A, indført nye gebyrer for udvidelse, og desuden for fornyelse af certifikater, som tidligere har været betalt af årsgebyrerne. Ændringerne er således følgende: Side 3 (31)

4 - Udstedelse af flyveleder- og FIS-certifikat (B1) bliver sat op fra 995 kr. pr. udstedelse til kr. pr. udstedelse, for at gøre gebyret omkostningsdækkende mens årsgebyret på kr. årligt afskaffes. Der indføres et nyt gebyr for fornyelse eller udvidelse af flyveleder- og FIS-certifikat (ny B2) på kr. pr. fornyelse/udvidelse. - Udstedelse af Flyveleder- og FIS-elevcertifikat (tidligere B2, ny B3) bliver sat op fra kr. til kr. pr. udstedelse for at gøre gebyret omkostningsdækkende - Gebyret for udstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation (tidligere B3, ny B4) sættes op fra kr. pr. udstedelse til kr. pr. udstedelse for at gøre gebyret omkostningsdækkende og der indføres et nyt gebyr for fornyelse og udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation (ny B5) på kr. pr. fornyelse/udvidelse. I 2012 blev der udstedt 20 flyveleder og FIS certifikater, 8 Flyvelederog FIS elvecertifikater og ingen udstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM. I tabel 4C Certifikater, tekniske indføres et nyt gebyr for fornyelse af assessor/typeeksaminer og der opkræves også gebyrer for fornyelse af Part FCL/Part-66 AML-certifikat. Ændringerne er således følgende: - Part FCL/PART 66 AML-certifikat (C1) sættes op fra kr. pr. certifikat til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende - et på kr. bortfalder. - Fornyelse eller udvidelse Part FCL/Part-66 AML-certifikat (delvis tidligere C3, ny C2) sættes ned fra til kr. pga. faldende omkostninger. - Godkendelse af assessor/typeeksaminer stiger fra kr. til kr. (tidligere C2 ny, C3) for at gøre gebyret omkostningsdækkende. - Der indføres et gebyr for fornyelse af assessor/typeeksaminer på kr. pr. fornyelse. Der blev i 2012 udstedt 44 Part FCL/PART 66 AML-certifikater, godkendt 3 assessor/typeeksaminer og givet 177 udvidelser Part FCL/Part- 66 AML-certifikater. I tabel 4D Certifikater øvrige indføres ikke nye gebyrer, men et gebyr fra det tidligere bilag 2 er indarbejdet i tabellen. Ændringerne er således følgende: - Udstedelse af F-certifikat (D1) fortsætter som gebyr efter regning. et på 130 kr. falder bort. Side 4 (31)

5 - Udstedelse af C/A attestation (D2) sættes ned fra 740 kr. til 724 kr. pga. faldende omkostninger. et på 235 kr. falder bort. - Udstedelse af luftfartradiotelefonistcertifikat (D3) sættes op fra 270 kr. til 700 kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. - Udstedelse af K-certifikat (tidligere bilag 2, nu D4) er fortsat efter regning. Der blev i 2012 ikke udstedt F-certifikater, der blev udstedt 284 C/Acertifikater og 319 Luftfartradiotelefonistcertifikat. Antallet af K- certifikater er ikke opgjort. I tabel 4E Validering eller blokering af certifikat, der indføres ikke nye gebyrer i tabellen. Der er følgende ændringer - Validering eller blokvalidering af certifikat (E1) sættes op fra kr. til kr. pr. validering/blokering for at gøre gebyret omkostningsdækkende. - SOLI (change of state of license issue) (E2) sættes op fra kr. Til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der var i Validering eller blokvalidering af certifikater og 36 SOLI (change of state of license issue) I tabel 4F praktiske prøver, pilot ændres de eksisterende 3 gebyrer fra faste tariffer til efter regning ud fra medgået tid. Det sker med baggrund i de nye internationale regler pr. 8. april 2013, hvorefter det forventes, at efterspørgslen for praktiske pilotprøver hos Trafikstyrelsen vil være meget begrænset. vil endvidere være mere retvisende i forhold til omkostningerne til opgaverne. I tabel 4G Praktiske prøver, ATM sættes gebyret for Flyveledere og FIS (G1) ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger. Der var i praktiske prøver for Flyveledere og FIS. I tabel 4H, Praktiske prøver, tekniske certifikater sættes gebyret for PART 66 AML-certifikater (H1) op fra til kr. pr. prøve for at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der var 17 praktiske prøver for PART 66 AML-certifikater. I tabel 4I, Praktiske prøver øvrige certifikater fjernes gebyret for morseprøve (tidligere I1) på 380 kr. Omkostninger er indregnet i gebyret for teoretiske prøver under tabel 4J (J2). Gebyret for prøve som Luftradiotelefonist (tidligere I2, ny I1) sættes ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger. Side 5 (31)

6 Der blev i 2012 afholdt 72 morseprøver og 344 prøver som Luftradiotelefonist. I tabel 4J, Teoretiske prøver, pilot er der følgende ændringer: - Teoretisk prøve for PPL pr. prøve/omprøve pr. fag (J1) sættes ned fra 825 kr. til 625 kr. pga. faldende omkostninger. - Teoretisk prøve for ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag (J2) er nu inkl. morseprøve og sættes ned fra kr. til 970 kr. pga. faldende omkostninger. Morseprøven opkræves ikke separat. - Teoretisk prøve for Instruktørrettighed sektion 1 (J3) sættes op fra til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der var i Teoretisk prøver for PPL, 914 Teoretisk prøver for ATPL, CPL eller instrumentrettighed og 5 Teoretisk prøver for Instruktørrettighed. I tabel 4K Teoretiske prøver, ATM ændres prisen for Flyveleder/FIS-certifikat pr. prøve/omprøve (K1) pr. fag fra kr. til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende Der var 135 prøver i I tabel 4M udstedelse af Medical sættes prisen for udstedelse af Medical (M1) ned fra 675 kr. til 590 kr. pga. faldende omkostninger. Der var 488 udstedelser i Kapitel 5 Luftfartskoler og organisationer vedrørende personcertificering I kapitel 5 lægges en række tabeller sammen. Men der ændres i øvrigt ikke ved gebyrerne dvs. afregningen af tiltrædelseskontroller fortsat vil væres som gebyrer efter regning efter medgået tid. er fastholdes for Grønland og Færøerne (nyt bilag 2), men afskaffes for ørige opgaver i kapitel 5 i bilag 1. Priserne for årsgebyrerne for Grønland og Færøerne er uændret. Side 6 (31)

7 2.5. Kapitel 6 Luftdygtighed er og årsafgifter afskaffes med undtagelse for Grønland og Færøerne. Udstedelsesafgifter omlægges til udstedelsesgebyrer med undtagelse for Grønland og Færøerne. Tiltrædelseskontroller for luftdygtighed i de nuværende tabeller 6A, 6B og 6C slås sammen til én ny tabel med en linje (Grønland og Færøerne undtaget). Det medfører, at de tidligere faste tariffer for udstedelsesgebyrer i tabel 6A og 6B, samt de faste udstedelsesafgifter i tabel 6C erstattes af et nyt gebyr efter regning på baggrund af medgået tid. Afregningen ændres således fra at være afhængig af ejerforhold (medlem af union, privat eller kommerciel) og vægt på flyet til at blive afregnet efter medgået tid ved sagsbehandlingen. Ændringen skyldes både afskaffelsen af afgifterne, jf. ændringen af Luftfartsloven, samt at gebyrer efter regning vurderes at være en mere retvisende afregningsform i forhold til omkostningerne forbundet med de enkelte sager. Et gebyr efter regning giver endvidere brugerne et incitament til at fremskaffe og fremsende korrekt dokumentation ved ansøgningen. Der var i 2012 i alt 59 tiltrædelseskontroller i forbindelse med luftdygtighed, heraf var der 12 via unionerne, 5 private og 42 kommercielle. For Grønland og Færøerne slås de tidligere tiltrædelseskontroller (tabel 6A og 6B) sammen til en ny tabel 6A. Samtidig ændres gebyret fra en fast tarif til efter regning. et i tabel 6B fastholdes uændret for Grønland og Færøerne det samme gælder tabel 6C for udstedelsesafgifter og årsafgifter. I tabel 6D Leasing af fly på dansk register, ændres gebyret for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse) (D1) fra en fast tarif på kr. til et gebyr efter regning. Der var i 2012 kun 1 sag. I tabel 6E Export statements/export at luftdygtighedsbeviser opdeles den hidtidige gebyrlinje i to: - Export statement / export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA) (E1) hvor gebyret sættes ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger - Export statement / export af luftdygtighedsbeviser USA (E2), som opkræves efter regning. Side 7 (31)

8 Baggrunden for opdelingen er, at det tager væsentligt længere tid at behandle sager vedr. Export statement til USA. Der var i sager undtaget sager til USA. I tabel 6F Flyvetilladelser (enkeltstående flyvninger) er der følgende ændringer: - Gebyret for flyvetilladelse inklusiv godkendelse af flyvebetingelser (F1) sættes ned fra til kr. pga. faldende omkostninger. - Gebyret for godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser (F2) fastholdes på kr. - Gebyret for fornyelse af flyvetilladelse (F3) sættes op fra kr. til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. - Gebyret for validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) (F4) sættes ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger. I 2012 blev der giver 35 flyvetilladelser, 8 godkendelser af flyvebetingelser, 2 fornyelser af flyvetilladelse og 123 validering af udenlandsk flyvetilladelse. I tabel 6G Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat, sættes gebyret for Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat (G1) ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger. Der blev i 2012 udstedt 67 Støjcertifikater og/eller emissionscertifikater. I tabel 6H Diverse ydelser ændres gebyret for ændring af flyvehåndbog (H1) fra et fast gebyr på kr. til et gebyr efter regning. Det vil være mere retvisende i forhold til tidsforbruget på de enkelte sager. Der var i sager. I tabel 6I byggetilladelse til amatørbygning af luftfarttøj, lægges de hidtidige gebyrer for byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj (tidligere I1) på kr. og for forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj (tidligere I2) på 780 kr. sammen til et nyt gebyr for byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj (ny I1) på kr. Baggrunden for sammenlægningen er, at sagsbehandlingstiden for de to typer af byggetilladelser er den samme. Der blev i 2012 givet 6 til- Side 8 (31)

9 ladelser til amatørbygning og 6 tilladelser til forlængelse af byggetilladelser. I tabel 6J Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly, sættes gebyret for tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly (J1) ned fra kr. til 760 kr. Der blev i 2012 tildelt 7 koder. Der indføres en ny tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate, hvor Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) opkræves efter regning. Der er ikke tale om et nyt gebyr, men indarbejdelse af et gebyr i det nye bilag 1, der tidligere var medtaget i bilag 2, hvor det ligeledes blev opkrævet efter regning Kapitel 7 Værksteder I kapitel 7 slås en række tabeller sammen, men der ændres ikke ved afregningsform i forhold til tiltrædelseskontroller, der fortsat vil være den samme dvs. efter regning, på baggrund af medgået tid. er fastholdes for Grønland og Færøerne, men afskaffes for øvrige. Priserne for erne for Grønland og Færøerne er uændret Kapitel 8 Flyvepladser, teletekniske anlæg I kapitel 8 slås ligeledes en række tabeller sammen, men der ændres ikke ved afregningsform i forhold til tiltrædelseskontroller, der fortsat vil være den samme, efter regning, på baggrund af medgået tid. Der er i det nye bilag 1 indarbejdet en række gebyrer, der tidligere fremgik af bilag 2. Fremadrettet vil der blive opkrævet et gebyr for anmeldelse at private flyvepladser, der anvendelse mere end lejlighedsvist. Det er en opgave som Trafikstyrelsen ikke tidligere har opkrævet gebyr for. er og årsafgifter fastholdes for Grønland og Færøerne, men afskaffes for øvrige. Priserne for erne for Grønland og Færøerne er uændret Kapitel 9 Erhvervsmæssig flyvning I kapitel 9 bortfalder alle årsgebyrer med undtagelse for Grønland og Færøerne. Side 9 (31)

10 I tabel 9A AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed samles udstedelsesgebyrerne i en linje, men der opkræves fortsat efter regning. I tabel 9B Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate), ændres gebyret for Anden erhvervsmæssig flyvning (B1) til et fast gebyr på kr. Det har tidligere været opkrævet efter regning. Gebyret ændres, da sagerne er forholdsvis korte og ensartede. Der var i sager. I tabel 9C Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse, slås de tidligere 2 gebyrlinjer sammen. Dvs. gebyrlinjen ny type af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (tidligere C1) slås sammen med gebyrlinjen yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (tidligere (C2). Den nye gebyrlinje hedder derefter Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (ny C1). Samtidigt ændres gebyrerne fra faste tariffer på henholdsvis kr. og kr. til gebyrer efter regning, hvilket er en mere retvisende afregningsform i forhold til variationen i sagsbehandlingstiden. Der var i 2012 i alt 28 sager, fordelt med 14 til hver. I tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed, lægges de to tidligere linjer sammen til én, men der opkræves fortsat efter regning. I tabel 9E. Tilsyn med security, ændres følgende: - Gebyrerne for henholdsvis Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer på MTOM kg og derover (tidligere E1) og Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer under MTOM kg (tidligere E2) slås sammen til et nyt gebyr: Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer (ny E1). Opkrævning var tidligere efter regning og det vil det fortsat være fremadrettet. - Gebyrerne for henholdsvis Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med eftersynsmuligheder (tidligere E3) og Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører uden eftersynsmuligheder (tidligere E4) lægges sammen til et gebyr: Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder (ny E2). Side 10 (31)

11 Tidligere har der været opkrævet gebyrer efter regning. Det ændres nu et fast gebyr på kr. da sagsbehandlingstiden varierer meget lidt fra sag til sag. - Gebyret for Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører ændres fra kr. til kr. for at blive omkostningsdækkende. Der var i sager om sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører. I tabel 9F Anmeldelse af firmaflyvning, sættes gebyret ned fra kr. til kr. pga. faldende omkostninger. Der var i sager. I tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register, sammenlægges de tidligere gebyrer for godkendelse af wetlease fra EU-land i forhold til forordning 1008/2008 (tidligere G1) og for godkendelse af wetlease fra 3. land i forhold til forordning 1008/2008 (tidligere G2) til et nyt gebyr Godkendelse af wetlease i forhold til forordning 1008/2008 (ny G1). Samtidigt omlægges gebyrerne fra faste tariffer på henholdsvis kr. og kr. til gebyr efter regning. Det sker fordi sagsbehandlingstiden varierer en del fra sag til sag. Desuden indsættes i bilag 1 gebyret for Godkendelse af drylease til andre udenlandske kommercielle operatører. Det har tidligere været en del af bilag 2. Gebyret vil fortsat være efter regning. Der var i sager om wetlease. En ny tabel H Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer, indarbejdes med et gebyr efter regning for Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC). Det har tidligere været en del af bilag 2, hvor der han været opkrævet efter regning Kapitel 10 Særlige tilladelser I kapitel 10 fastholdes tabel 10A Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi (A1), prisen ændres fra kr. til kr. for at gøre gebyret omkostningsdækkende. Der blev i 2012 giver 5 tilladelser til særlige flyvninger i privat regi Side 11 (31)

12 Bilag A: nuværende gebyrreglement sammenholdt udkastet til nyt reglement. Gældende gebyrreglement 2013 Kapitel 2: Generelle gebyrer Udkast til nyt gebyrreglement pr. 1/ (ikke GL/FO) Kapitel 2: Generelle gebyrer Tabel 2A. Udstedelse af erstatningsdokumenter/genudstedelser Tabel 2A. Udstedelse af erstatningsdokumenter/genudstedelser A1 Udstedelse af erstatningsdokumenter 200 A1 Udstedelse af erstatningsdokumenter 200 A2 Konvertering af dokumenter (mellem ordninger) 800 A2 Konvertering af dokumenter (mellem ordninger) 200 Tilsyn i samarbejde med andre landes myndigheder Tabel 2B. Tilsyn, hvor luftfartsforetagendets organisation nødvendiggør samarbejde med andre myndigheder Tabel 2 B. Safety bidrag B1 Koordinering af tilsyn med SAS B1 Safety bidrag 6 kr. pr. passager Tabel 2C. Koordinering af luftfartstjenesten Tabel 2C Øvrige opgaver C1 Koordinering af luftfartstjenesten (NUAC HB) C1 Øvrige nye opgaver der ikke er beskrevet Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security Sikkerhedsgodkendelse i forbindelse med security Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af securitymedarbejdere Tabel 2D. Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere D1 Sikkerhedsgodkendelse af security-medarbejdere i henhold til securitybekendtgørelsens D1 Sikkerhedsgodkendelse af securitymedarbejdere i henhold til securitybekendtgørelsens Side 12 (31)

13 Kapitel 3: Luftfartøjsregistret Kapitel 3: Luftfartøjsregistret Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret Tabel 3A. Nyregistrering, genregistrering og midlertidig registrering af et luftfartøj, som ikke er optaget i Nationalitetsregistret A1 Registrering af luftfartøjer A1 Registrering af luftfartøjer, som udelukkende anvendes privat op til og med kg A2 Registrering af luftfartøjer Tabel 3B. Registrering af ejerskifte, brugerskifte, sletning af midlertidig registrering og sletning af et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret Tabel 3B. Registrering af ejerskifte, brugerskifte, sletning af midlertidig registrering og sletning af et luftfartøj, som er optaget i Nationalitetsregistret B1 Registrering af ejer- og brugerskifte, sletning af luftfartøjer B1 Registrering af ejer- og brugerskifte, sletning af luftfartøjer Side 13 (31)

14 Kapitel 4: Certifikater Certifikater Tabel 4A. Certifikater, piloter Kapitel 4: Certifikater Certifikater Tabel 4A. Certifikater, piloter A1 Ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A1 Udstedelse af certifikater, ikkeerhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A2 Erhvervsmæssige pilotcertifikater A2 Udvidelse af rettigheder, ikkeerhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A3 Udstedelse/fornyelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med JAR FCL pr. autorisation Intet årsgebyr A3 Udstedelse af certifikater, erhvervsmæssige pilotcertifikater pr. certifikat A4 Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation 755 Intet årsgebyr A4 Udvidelse af rettigheder for udstedte erhvervsmæssige pilotcertifikater A5 Udstedelse/udvidelse af autorisation som kontrollant i forbindelse med Part FCL pr. autorisation 8760 A6 Udstedelse/ fornyelse/ udvidelse af autorisation som instruktør, pr. autorisation 1435 Tabel 4B. Certifikater, ATM Tabel 4B. Certifikater, ATM B1 Flyveleder- og FIS-certifikat B1 B2 Flyveleder- og FIS-elevcertifikat Intet årsgebyr B2 Udstedelse af flyveleder- og FIScertifikat Fornyelse eller udvidelse af flyvelederog FIS-certifikat B3 Udstedelse/fornyelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation Intet årsgebyr B3 Udstedelse af Flyveleder- og FISelevcertifikat B4 Udstedelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation B5 Fornyelse eller udvidelse af autorisation som kontrollant/assessor i forbindelse med ATM pr. autorisation Side 14 (31)

15 Tabel 4C. Certifikater, tekniske Tabel 4C. Certifikater, tekniske C1 JAR/ PART-66 AML-certifikat C1 Udstedelse Part FCL/ Part-66 AMLcertifikat C2 Godkendelse af assessor/typeeksaminer 2000 Intet årsgebyr C2 Fornyelse eller udvidelse Part FCL/Part- 66 AML-certifikat C3 Udvidelse af AML med ny kategori eller type 1500 Intet årsgebyr C3 Godkendelse af assessor/typeeksaminer C4 Fornyelse af assesor/typeeksaminer Tabel 4D. Certifikater, øvrige Tabel 4D. Certifikater, øvrige D1 F-certifikat 130 D1 Udstedelse af F-certifikat D2 C/A-certifikat D2 Udstedelse af C/A attestation 700 D3 Luftfartsradiotelefonistcertifikat 270 Intet årsgebyr D3 Udstedelse af luftfartradiotelefonistcertifikat 700 D4 Udstedelse af K-certifikat Udstedelses-gebyr E1 Validering eller blokvalidering af certifikat E1 Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat Validering eller blokvalidering af certifikat Tabel 4E. Validering eller blokvalidering af certifikat E2 SOLI (change of state of license issue) E2 SOLI (change of state of license issue) Praktiske prøver Praktiske prøver Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot Tabel 4F. Praktiske prøver, pilot F1 PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj F1 Praktiske pilot prøver, herunder: F2 Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL F3 Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW PPL, CPL, IR, instruktørrettighed, klasse- eller typerettighed på én-pilot luftfartøj - Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL -Typerettighed på flerpilot luftfartøj, ATPL, CREW Side 15 (31)

16 Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM Tabel 4G. Praktiske prøver, ATM G1 Flyveledere og FIS G1 Flyveledere og FIS Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater Tabel 4H. Praktiske prøver, tekniske certifikater H1 PART 66 AML-certifikat H1 PART 66 AML-certifikat Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater Tabel 4I. Praktiske prøver, øvrige certifikater I1 Morseprøve 380 I2 Prøve som luftfartsradiotelefonist I2 Prøve som luftfartsradiotelefonist Teoretiske prøver Teoretiske prøver Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot Tabel 4J. Teoretiske prøver, pilot J1 PPL pr. prøve/omprøve pr. fag 825 J1 PPL pr. prøve/omprøve pr. fag 625 J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag inkl. morseprøve 970 J3 Instruktørrettighed sektion J3 Instruktørrettighed sektion Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM Tabel 4K. Teoretiske prøver, ATM K1 Flyveleder/FIS-certifikat pr. prøve/omprøve pr. fag K1 Flyveleder/FIS-certifikat pr. prøve/omprøve pr. fag Side 16 (31)

17 Tabel 4L. Ledig tabel Tabel 4M. Udstedelse af medical Tabel 4M. Udstedelse af medical M1 Udstedelse af medical (1. udstedelse) 675 M1 Udstedelse af medical (1. udstedelse) 590 Side 17 (31)

18 Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer under Personcertificering Kapitel 5: Luftfartsskoler og organisationer vedrørende Personcertificering Tabel 5A. Ledig tabel Tabel 5A Luftfartskoler og flyvelæger A1 Luftfartskoler, piloter A2 Registrering af Registered Facility A3 Luftfartskoler, ATM, praktisk og teoretisk uddannelse A4 Lufthavnsskoler, PART 147 skole Tabel 5B. Luftfartsskoler, piloter A5 Flyvelæger/AeMC A6 Godkendelse af kursus typerettighed B1, B2, C-typeuddannelse pr. kategori B1 FTO Ny skole efter regning A7 Godkendelse af syntetiske flyvetrænere og simulatorer B2 TRTO Ny skole efter regning B3 TRTO pr. filial Ny skole efter regning Tabel 5C. Registered Facility C1 Registrering af Registered Facility 395 Tabel 5D. Ledig tabel Tabel 5E. Luftfartsskoler, ATM E1 Praktisk uddannelse, jf. BL 6-95 og BL 6-97 Ny skole efter regning E2 Teoretisk uddannelse, Jf. BL 6-94 og BL 6-96 Ny skole efter regning Tabel 5F. Ledig tabel Side 18 (31)

19 Tabel 5G. Luftfartsskoler, PART 147 skoler G1 PART 147 skole Ny skole efter regning Tabel 5H. Flyvelæger/AeMC H1 Flyvelæger/AeMC 925 Side 19 (31)

20 Kapitel 6: Luftdygtighed Kapitel 6: Luftdygtighed Tabel 6A. Luftfartøjer, hvor tilsyn udføres af union (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben) Tabel 6A Luftdygtighed A1 Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser Intet årsgebyr A1 Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for private, kommercielle og hvor tilsyn udføres af unioner (DSvU, DBU, KZ og Veteranflyklubben) Tabel 6B. Luftdygtighedsbeviser/nationale flyvetilladelser for luftfartøjer op til og med kg, som udelukkende anvendes privat B1 Op til og med 300 kg B2 Over 300 kg op til og med 600 kg B3 Over 600 kg op til og med kg Tabel 6C. Luftfartøjer over kg eller luftfartøjer, som ikke udelukkende anvendes privat (lovbestemte) (prisniveau 2012) Udstedelsesafgift Årsafgift C1 Op til og med 300 kg C2 Over 300 kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over 300 kg C3 Over kg op til og med kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt 100 kg over kg C4 Over kg - grundgebyr plus pr. påbegyndt kg over kg Side 20 (31)

21 Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register Tabel 6D. Leasing af fly på dansk register D1 Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse) D1 Betaling for procedurer i forbindelse med, at fly på dansk register leases ud (1. gang som ved forlængelse) Tabel 6E. Export statements / Export af luftdygtighedsbeviser Tabel 6E. Export statements / Export af luftdygtighedsbeviser E1 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser E1 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser (ikke USA) E2 Export statement / export af luftdygtighedsbeviser - USA Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger) Tabel 6F. Flyvetilladelse (enkeltstående flyvninger) F1 Flyvetilladelse inklusiv godkendelse af flyvebetingelser F1 Flyvetilladelse inklusiv godkendelse af flyvebetingelser F2 Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser F2 Godkendelse af flyvebetingelser eller udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøj med allerede godkendte flyvebetingelser F3 Fornyelse af flyvetilladelse F3 Fornyelse af flyvetilladelse F4 Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) F4 Validering af udenlandsk flyvetilladelse (Flight Permit) Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat Tabel 6G. Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat G1 Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat G1 Støjcertifikat og/eller emissionscertifikat Side 21 (31)

22 Tabel 6H. Diverse ydelser Tabel 6H. Diverse ydelser H1 Ændring af flyvehåndbog H1 Ændring af flyvehåndbog Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj Tabel 6I. Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I1 Byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I1 Byggetilladelse eller forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj I2 Forlængelse af byggetilladelse til amatørbygning af luftfartøj 780 Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly Tabel 6J. Tildeling af ICAO mode S koder samt ELT koder til ultralette fly J1 Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly 1000 J1 Tildeling af ICAO mode S samt ELT koder til ultralette fly 760 Tabel 6K. Udstedelse af Airworthiness Review Certificate Udstedelses gebyr K1 Udstedelse af Airworthiness Review Certificate (ARC) (udstedelse af ARC på baggrund af anbefaling fra en godkendt Part M Subpart (G)(I) organisation) Side 22 (31)

23 Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer Værksteder Tabel 7A. Ledig tabel Kapitel 7: Autorisationer til tekniske organisationer Værksteder Tabel 7A. Udstedelseskontoller - værksteder A1 Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1), samt part 145 med A- ratings begrænset til avionic og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation A2 Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted), samt autorisation til udførelse af NDTarbejde og tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation A3 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel A4 Stand-alone CAMO er Side 23 (31)

24 Tabel 7B. Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel (Part 145, Part M (F) og BL 2-1) B1 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B2 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B3 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B4 Luftfartøjer op til og med kg Nyt værksted efter regning B5 Luftfartøjer over kg Nyt værksted efter regning B6 Part 145 med A-ratings begrænset til avionic Nyt værksted efter regning B7 Tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation I årsgebyret for luftfartøjer op til og med kg er indeholdt A2, A3 og A4. I årsgebyret for luftfartøjer over kg er indeholdt A1, A3 og A4. erne i tabel 7B dækker også B-, C- og D-ratings. Side 24 (31)

25 Komponentværksteder Tabel 7C. Autorisation til inspektion, vedligeholdelse og større ændringer af luftfartøjsmateriel (komponentværksted) C1 Komponentværksted med B-/C-ratings og op til og med 10 ansatte involveret i maintenance C2 Komponentværksted med B-/C-ratings og mellem 10 og 150 ansatte involveret i maintenance C3 Komponentværksted med B-/C-ratings og over 150 ansatte involveret i maintenance C4 Autorisation til udførelse af NDT-arbejde C5 Tilsyn med FAA autorisation, der er baseret på en Part 145 autorisation Fremstillingsvirksomheder Tabel 7D. Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel D1 Autorisation til fremstilling af luftfartøjer eller luftfartøjsmateriel Tabel 7E. Stand-alone CAMO er E1 Luftfartøjer op til og med kg E2 E3 E4 Luftfartøjer over kg og op til og med kg Luftfartøjer over kg og op til og med kg Luftfartøjer over kg og op til og med kg E5 Luftfartøjer over kg Side 25 (31)

26 Kapitel 8: Flyvepladser, teletekniske anlæg og tjenester Flyvepladser Kapitel 8: Flyvepladser, teletekniske anlæg Flyvepladser og teletekniske anlæg Tabel 8A. Godkendte, offentlige flyvepladser Tabel 8A Godkendelse af flyvepladser og teletekniske anlæg A1 IMC-flyvepladser med mere end 2 præcisionslandingsbaner Godkendte, offentlige flyvepladser, herunder: A2 IMC-flyvepladser med 1-2 præcisionslandingsbaner A1 - IMC-flyvepladser i forsvarets regi, der er godkendt til erhvervsmæssig, civil luftfart af Trafikstyrelsen A3 IMC-flyvepladser i forsvarets regi, som er godkendt af TRAFIKSTYRELSEN til erhvervsmæssig, civil luftfart IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler (VOR/NDB/VDF/radar/R-NAV) A4 IMC-flyvepladser med andre radiolandingshjælpemidler, VOR/ NDB/ VDF/ radar/ R-NAV A2 Godkendte, private flyvepladser, helikopterflyvepladser, svæveflyvepladser, der ikke administreres gennem DSvU, inkl anmeldelse af private flyvepladser A5 Øvrige IMC-flyvepladser og IMChelikopterflyvepladser A3 Tilsyn med security på flyvepladser A6 VMC-flyvepladser og VMC-helikopterflyvepladser A4 Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater (lovbestemte) A5 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNSog AGA-anlæg med luftfartøj A6 Tilsyn med metrologisk tjeneste Tabel 8B. Godkendte, private flyvepladser A7 Tilsyn med flyvekontroltjeneste (lovbestemt) A8 Godkendelse af luftfartshindringer B1 Private flyvepladser, helikopterflyvepladser samt svæveflyvepladser, der ikke administreres gennem DSvU A9 Udstedelse af certifikat til luftfartstjenesteudøvere i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10 marts 2004 (luftfartstjenesteforordningen) B2 Helikopterdæk på faste havanlæg A10 Udpegelse af luftfartstjenesteudøvere i henhold til luftfartstjenesteforordningen. Side 26 (31)

27 B3 Helikopterdæk på bevægelige havanlæg (efterfølgende udstedelser) Intet årsgebyr B4 Helihoistsystemer Tabel 8C. Tilsyn med security på flyvepladser C1 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mere end 5 mio. afrejsende passager C2 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mellem 1 og 5 mio. afrejsende passagerer C3 Godkendelse af sikkerhedsplan for flyvepladser med mindre end 1 mio. afrejsende passagerer, dog ikke mindre flyvepladser, jf. gebyrlinje C4 i denne tabel C4 Godkendelse af sikkerhedsplan for mindre flyvepladser Side 27 (31)

28 Teletekniske anlæg Tabel 8D. Teletekniske anlæg inkl. betaling for kontrol af måleresultater (lovbestemte) (prisniveau 2012) Årsafgift D1 ILS kategori I, II, III inkl. Markers D2 Localizer eller VOR D3 DME D4 Radar D5 VDF D6 Kommunikationsanlæg D7 NDB eller locator Tabel 8E. Godkendelse af kontrolorganisation E1 Godkendelse af kontrolorganisation, der må udføre kontrolmålinger på CNS- og AGA-anlæg med luftfartøj Tjenester Tabel 8F. Tilsyn med meteorologisk tjeneste F1 Tilsyn med meteorologisk tjeneste (en route) Tabel 8G. Tilsyn med flyvekontroltjeneste (lovbestemt) (prisniveau 2012) Årsafgift G1 Tilsyn med flyvekontroltjeneste (en route) Side 28 (31)

29 Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning Kapitel 9: Erhvervsmæssig flyvning Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed Tabel 9A. AOC til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed A1 Luftfartøjer over MTOM kg A1 A2 Luftfartøjer op til og med MTOM kg AOC til erhversmæssig lufttransportvirksomhed A3 Luftfartøjer op til og med MTOM kg A4 Luftfartøjer op til og med MTOM kg Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate) Tabel 9B. Tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning (Aerial Work Certificate) B1 Anden erhvervsmæssig flyvning B1 Anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse Tabel 9C. Yderligere optagelse af et luftfartøj eller luftfartøjstype på en AOC eller på en tilladelse C1 Ny type af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning C1 Ny type eller yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhversmæssig flyvning C2 Yderligere optagelse af luftfartøj på AOC eller tilladelse til anden erhvervsmæssig flyvning Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed Tabel 9D. Licens til erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed D1 Luftfartøjer på MTOM kg og derover D1 Luftfarttøjer på MTOM D2 Luftfartøjer under MTOM kg Side 29 (31)

30 Tabel 9E. Tilsyn med security Godkendelses- E1 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer på MTOM kg. og derover Tabel 9E. Tilsyn med security E2 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfartøjer under MTOM kg E1 Godkendelse af sikkerhedsplaner for luftfartsselskaber med luftfarttøjer E3 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører med eftersynsmuligheder E2 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagetner og cateringleverandører med og uden eftersynsmuligheder E4 Sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter og cateringleverandører uden eftersynsmuligheder E3 Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører E5 Sikkerhedsgodkendelse af landevejstransportører Intet årsgebyr Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning Tabel 9F. Anmeldelse af firmaflyvning Gebyr F1 Anmeldelse af firmaflyvning F1 Anmeldelse af firmaflyvning Tabel 9G. Wet-lease af fly på udenlandsk register Tabel 9G. Lease af fly på udenlandsk register G1 Godkendelse af wetlease fra EU-land i forhold til forordning 1008/ G1 Godkendelse af wetlease i forhold til forordning 1008/2008 G2 Godkendelse af wetlease fra 3. land i forhold til forordning 1008/ G2 Godkendelse af drylease til andre udenlandske kommercielle operatører Tabel 9H. Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer Udstedelses gebyr H1 Godkendelse af individuelle vedligeholdelsesprogrammer (individuelle vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, som ikke er opført på en AOC) Side 30 (31)

31 Kapitel 10: Særlige tilladelser Kapitel 10: Særlige tilladelser Tabel 10A. Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi Tabel 10A. Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi A1 Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi A1 Tilladelse til særlige flyvninger i privat regi Side 31 (31)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1 I medfør af lov om luftfart, jf. 148, som

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Lovtidende A 2015 Udgivet den 3. december 2015 25. november 2015. Nr. 1371. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 31. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 (Høringsudkast) Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. BEK nr 703 af 09/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS00102-00012

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Givið út 18. desember 2015 25. november 2015. Nr. 1370. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10) BEK nr 9112 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Journalnummer: TS30302-00032 Transport- og Bygningsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9702 af 18/09/2014

Læs mere

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv.

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 9-10 Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Udgave 8, 23. november 2009 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 21. desember 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 10385 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00042 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. BEK nr 1370 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS30302-0073

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

2016 Udgivet den 9. december

2016 Udgivet den 9. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 9. december 2016 28. november 2016. Nr. 1508. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i lov

Læs mere

2016 Udgivet den 7. december

2016 Udgivet den 7. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet mv. Udgave 11, 28. november 2012 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Lovtidende A Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 14. juni 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1, 17. december 2013 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 2, 16. december 2014 I medfør af lov om luftfart, jf. 148,

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Indhold Gebyrreglement år 2000

Indhold Gebyrreglement år 2000 Indhold Gebyrreglement år 2000 Side Tabeloversigt 6 1 Gebyrreglement år 2000 7 1.1 Forord 1.2 Hjemmel og ikrafttræden 2 Generelle bestemmelser 8 2.1 Beregning og betaling af gebyr 2.2 Tilbagebetaling af

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 26. august 2010 UDTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1. Indledning

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 2012/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS3000715-00006 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, Havarikommissionen,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Notat om tilsynsvirksomheden på luftfartsområdet 2011

Notat om tilsynsvirksomheden på luftfartsområdet 2011 Marts 2012 Notat om tilsynsvirksomheden på luftfartsområdet 2011 Side 1 af 26 1. INDLEDNING 3 1.1 Internationale love og bestemmelser 3 2. TILSYNSINDSATS PÅ LUFTFARTSOMRÅDET I 2011 3 2.1 Resume 3 2.2 Samlet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering

Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering Høringsnotat vedr. forskrifter om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet og ved rettighedsregistrering Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt Erhvervsflyvningens

Læs mere

Takst & Betalingsregulativ

Takst & Betalingsregulativ 2017 Takst & Betalingsregulativ Version 1.0 Indhold 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 2 STARTTAKST... 2 3 PASSAGERAFGIFTER... 2 4 OPHOLDSAFGIFTER... 3 5 ÅBNINGSAFGIFTER... 3 6 REDUKTION AF STARTTAKST...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Lov om ændring af lov om luftfart

Lov om ændring af lov om luftfart 2003/1 LSF 204 Offentliggørelsesdato: 31-03-2004 Transport- og Energiministeriet Vis mere... Sagsforløb 2003/1 LF 204 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde Betænkning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på.

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Pilotaftale 2015 Mellem Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre og nedenstående pilot er følgende aftalt. Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Følgende

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Bilag til udtalelse 05/2007 Pre-RIA 21.040 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur FORELØBIG KONSEKVENSANALYSE AF LOVGIVNING Dokumenter vedrørende luftfartøjsstøj 1. Formål og ønsket virkning a. Emne,

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

TAKSTER OG BETALINGER

TAKSTER OG BETALINGER TAKSTER OG BETALINGER Ved benyttelse af helikopterflyvepladser og lufthavne i Grønland INDHOLDSFORTEGNELSE A. Almindelige bestemmelser B. Starttakst C. Passagertakst D. Reduktion og Fritagelse E. Opholdstakst

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 311/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og

Læs mere

Plan for Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart 2011

Plan for Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart 2011 Januar 2011 Plan for Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart 2011 1 (1) 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for det luftfartsmæssige tilsynsarbejde... 4 2.1 Internationale love og bestemmelser... 4 2.2.

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=158058

https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=158058 Side 1 af 35 LBK nr 1036 af 28/08/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-08-2013 Transportministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1114 af 29/12/1997 LOV nr 542 af 08/06/2006 9 stk. 4 Oversigt

Læs mere

Motorflyvningens Fællessekretariat

Motorflyvningens Fællessekretariat Motorflyvningens Fællessekretariat Kontaktmøde mellem Trafik-og Byggestyrelsen og unionerne Nedenstående emner ønskes behandlet på kontaktmødet den 10. november 2015. Formålet med emnerne er at indgå i

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1) BEK nr 9343 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. om personalekrav. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. om personalekrav. (EØS-relevant tekst) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om personalekrav (EØS-relevant tekst) DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING

Læs mere