Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte forslag til EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh.: Lasse Boje Sagsnr.: Dok.: Nedenfor følger en oversigt over de direktiv- og forordningsforslag, der aktuelt er under forhandling i EU på området for retlige og indre anliggender, og som Danmark på grund af det danske retsforbehold ikke deltager i vedtagelsen af. De vedtagne retsakter vil ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. Det bemærkes, at det omfattende antal forslag til rådsafgørelser, beslutninger, henstillinger, meddelelser og udtalelser mv., der er fremsat med hjemmel i bestemmelser, som er omfattet af retsforbeholdet, ikke er medtaget i oversigten. 1. Strafferetligt og politimæssigt samarbejde 1.1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passageroplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (europæisk PNR-samarbejde) (KOM(2011) 32). Forslaget har til formål at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om luftfartsselskabers videregivelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) i forbindelse med internationale flyvninger til og fra medlemsstaterne og om behandlingen af disse oplysninger med henblik på at bekæmpe terrorhandlinger og grov kriminalitet. Forslaget lægger op til, at medlemsstaterne skal udpege et såkaldt PNR-kontor, der skal være ansvarlig for indsamling og behandling af PNR-oplysninger. Forslaget indeholder endvidere bestemmelser om luftfartselskabernes forpligtelser til at videregive oplysninger, om behandlingen af de indsamlede oplysninger, om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, om videregivelse Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 af oplysninger til tredjelande, om hvor længe oplysningerne må opbevares, og om beskyttelse af personoplysninger Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EUagenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA (KOM(2013) 173). Forslaget har til formål at etablere et nyt retsgrundlag for Europol og erstatte den eksisterende rådsafgørelse om Europol. Indholdsmæssigt videreføres store dele af reglerne i den eksisterende rådsafgørelse, men der lægges samtidig op til en række ændringer, der særligt vedrører en styrkelse af Europol som knudepunkt for informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, en styrkelse af den parlamentariske kontrol med Europol og en række ændringer i Europols ledelsesstruktur. Det fremgår af Kommissionens forslag, at forslaget afspejler opfordringen i Stockholmprogrammet fra 2009 om, at Europol skal udvikle sig til at blive et knudepunkt for informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. Desuden bringer forslaget forvaltningen af Europol i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles tilgang til EU s decentraliserede agenturer fra Det fremgår endvidere af Kommissionens forslag, at man i løbet af det sidste årti i EU har set en stigning i den grove og organiserede kriminalitet, som er blevet et stadigt mere dynamisk og kompliceret fænomen. På den baggrund er der behov for et EU-agentur, der effektivt kan støtte samarbejde og vidensdeling mellem de retshåndhævende myndigheder Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (KOM(2013) 534). Formålet med forslaget er at oprette Den Europæiske Anklagemyndighed, som skal efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, ved medlemsstaternes nationale domstole. Forslaget indeholder bl.a. regler om Den Europæiske Anklagemyndigheds organisation, kompetence, udnævnelse og afskedigelse samt procedureregler for efterforskning, retsforfølgning og behandling af straffesager. Det fremgår bl.a. af Kommissionens forslag, at retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelser, der skader EU-budgettet, i dag hører under medlemsstaternes enekompetence. Selv om lovovertrædelserne kan være meget alvorlige, efterforsker de relevante nationale myndigheder ifølge Kommissionen ikke altid sagerne og indbringer dem ikke altid for domstolene på grund af begrænsede håndhævelsesressourcer. Bl.a. på den baggrund anfører Kommissionen i forslaget, at medlemsstaternes retlige 2

3 indsats mod svig i dag ikke kan betragtes som effektiv, ensartet og afskrækkende, sådan som det kræves i traktaten. Derfor foreslås der oprettet en europæisk anklagemyndighed, som traktaten giver mulighed for, med henblik på at rette op på manglerne i det nuværende håndhævelsessystem og sikre større ensartethed og en bedre koordinering af denne indsats. Det anføres endvidere i forslaget, at Den Europæiske Anklagemyndighed nødvendigvis skal have selvstændige beføjelser til efterforskning og retsforfølgning, herunder mulighed for at udføre efterforskning i grænseoverskridende eller komplekse sager. Det bemærkes, at efterforskning mv. i praksis som udgangspunkt vil blive udført af delegerede anklagere i de enkelte medlemsstater Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (KOM(2013) 535). Kommissionen har med forslaget lagt op til en gennemgribende omskrivning af retsgrundlaget for Eurojust. Formålet er bl.a. at modernisere Eurojust ved at give det en ny forvaltningsstruktur samt at forbedre Eurojusts operationelle effektivitet ved at sikre en fælles definition af de nationale medlemmers status og beføjelser. Forslaget skal desuden sikre, at den retlige ramme for Eurojust er i overensstemmelse med den fælles tilgang til EU s decentraliserede agenturer. Kommissionen har som en del af baggrunden for det foreliggende forordningsforslag peget på, at det i TEUF, artikel 85, stk. 1, 2. led, bestemmes, at Europa- Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure skal fastlægge Eurojusts struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Kommissionen har endvidere henvist til, at der i løbet af det seneste årti er sket en eksplosion i den grænseoverskridende kriminalitet. Hvis grænse-overskridende kriminalitet skal bekæmpes effektivt, er der efter Kommissionens opfattelse behov for en koordineret europæisk indsats. Eurojust skal ligesom i dag have til opgave at støtte og styrke koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale myndigheder, der har til opgave at efterforske og forfølge grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater eller kræver retsforfølgning på fælles basis Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika (KOM(2013) 618). Formålet med direktivforslaget er at udvide anvendelsesområdet for 3

4 Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor til også at omfatte nye psykoaktive stoffer. Direktivforslaget er fremsat sammen med Europa- Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer (KOM(2013) 619). Forslaget tilsigter at ændre definitionen af narkotika i rammeafgørelsen, så rammeafgørelsen tillige vil omfatte alle nye psykoaktive stoffer, der udgør alvorlige sundhedsmæssige, sociale og sikkerhedsmæssige risici, og som i medfør af det fremsatte forordningsforslag vil blive underlagt permanente markedsrestriktioner. Det fremgår af Kommissionens forslag, at det for effektivt at begrænse adgangen til skadelige nye psykoaktive stoffer, der udgør en alvorlig risiko for enkeltpersoner og samfundet, og for at forebygge ulovlig handel med disse stoffer og kriminelle organisationers produktion eller distribution heraf er nødvendigt, at de nye psykoaktive stoffer omfattes af de samme strafferetlige bestemmelser, som gælder for kontrollerede stoffer (eksempelvis kokain og cannabis) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager (KOM(2013) 822). Rådet vedtog i 2009 en såkaldt køreplan med henblik på at styrke mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder i straffesager, hvorefter der skal vedtages foranstaltninger vedrørende de mest grundlæggende processuelle rettigheder. I Stockholm-programmet fra 2009 omtales køreplanen som en integreret del af det flerårige program, og Kommissionen opfordres til at fremsætte forslag til gennemførelse heraf samt til at undersøge flere aspekter af mistænktes og tiltaltes processuelle minimumsrettigheder og vurdere, om andre spørgsmål, f.eks. uskyldsformodningen, skal behandles for at fremme et bedre samarbejde. Direktivforslaget, der er en del af en lovgivningspakke om processuelle rettigheder i straffesager, er fremsat som led i gennemførelsen af køreplanen. Direktivforslaget sigter til at fastsætte minimumsregler om processuelle rettigheder for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, og børn, der er omfattet at reglerne om europæiske arrestordrer. Forslaget indeholder således bl.a. regler om børns ret til information, advokatbistand, lægeundersøgelse, individuel vurdering, adgang til retsmøder, rettidig og omhyggelig sagsbehandling samt beskyttelse af privatlivet. Forslaget indeholder endvidere nærmere regler om børns rettigheder i forbindelse med afhøring og frihedsberøvelse. 4

5 1.7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (KOM(2013) 824). Direktivforslaget er en del af ovennævnte lovgivningspakke om processuelle rettigheder i straffesager, der er fremsat som led i gennemførelsen af køreplanen fra 2009 med henblik på at styrke mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder i straffesager. Forslaget sigter til at fastsætte minimumsregler om adgangen til retshjælp. Forslaget indeholder således bl.a. regler om, at mistænkte og tiltalte, der frihedsberøves, og eftersøgte personer, der er genstand for sager om europæiske arrestordrer har ret til adgang til retshjælp uden unødig forsinkelse efter frihedsberøvelse og forud for enhver afhøring. Forslaget indeholder endvidere regler om foreløbig retshjælp til personer, der er genstand for sager om europæiske arrestordrer. Forslaget har til formål at sikre en effektiv udøvelse af retten til adgang til advokatbistand. Forslaget skal således ses i sammenhæng med direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående den europæiske arrestordre og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (KOM(2013) 822). Direktivforslaget er en del af ovennævnte lovgivningspakke om processuelle rettigheder i straffesager, der er fremsat som led i gennemførelsen af køreplanen fra 2009 med henblik på at styrke mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder i straffesager. Forslaget sigter til at fastsætte minimumsregler om bl.a. uskyldsformodningen, offentlige udtalelser om skyldsspørgsmålet, bevisbyrde og beviskrav, retten til ikke at inkriminere sig selv og til ikke at udtale sig samt retten til at være til stede under retssagen Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (KOM(2014) 465). Formålet med forordningsforslaget er at oprette EU s agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og erstatte den eksisterende rådsafgørelse om Cepol. Cepol pålægges ifølge forslaget dels at udbyde relevant uddannelse og udveksling på EU-plan af retshåndhævende personale, dels at 5

6 koordinere gennemførelsen af den europæiske ordning for udannelse i retshåndhævelse (LETS). Det fremgår af Kommissionens forslag, at forslaget afspejler opfordringen i Stockholm-programmet fra 2009 om at intensivere uddannelsen inden for retshåndhævelse og Europa- Parlamentets efterspørgsel efter en europæisk uddannelsespolitik for retshåndhævende personale. Desuden skal forslaget forbedre forvaltningen af Cepol og bringe den i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles tilgang til EU s decentraliserede agenturer fra Det fremgår endelig af Kommissionens forslag, at det tager sigte på at udstyre retshåndhævende personale på alle niveauer med den viden og de færdigheder, de behøver for effektivt at forebygge og bekæmpe kriminalitet på tværs af landegrænserne gennem et effektivt samarbejde med kolleger i andre medlemsstater. 2. Civil-, familie- og handelsretligt samarbejde 2.1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (KOM(2011) 126). Forslaget indeholder regler om international kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller. Det fremgår af Kommissionens forslag, at baggrunden for forslaget er TEUF, artikel 67, stk. 4, hvorefter Unionen letter adgangen til domstolene, navnlig på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser og udenretslige afgørelser om civilretlige spørgsmål. Forslaget har til formål at indføre en klar retlig ramme i Unionen for kompetence og lovvalg for retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller og fremme udveksling af afgørelser og dokumenter herom mellem medlemsstaterne Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber (KOM(2011) 127). Forslaget indeholder regler om international kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Det fremgår af Kommissionens forslag, at baggrunden for forslaget er TEUF, artikel 67, stk. 4, hvorefter Unionen letter adgangen til domstolene, navnlig på grundlag af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser og udenretslige afgørelser om civilretlige spørgsmål. Forslaget har til formål at indføre en klar retlig ramme i Unionen for kompetence og lovvalg for retsafgørelser i sager 6

7 vedrørende formueforholdet i registrerede partnerskaber og fremme udveksling af afgørelser og dokumenter herom mellem medlemsstaterne Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (revision af konkursforordningen) (KOM(2012) 744). Det fremgår af Kommissionens forslag, at formålet med forslaget er at modernisere konkursforordningen for bl.a. at styrke modstandskraften over for økonomiske krisetider. Forslaget præciserer herudover en række bestemmelser i den nuværende forordning og lægger op til at udvide forordningens anvendelsesområde med henblik på fremover at flytte fokus fra likvidation af insolvente virksomheder til rekonstruktion Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter indenfor retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (KOM(2013) 452). Forslaget har til hensigt at tilpasse fem basisretsakter inden for området for retlige og indre anliggender, der delegerer beføjelser til Kommissionen, og som hidtil har været omfattet af forskriftsproceduren med kontrol til delegerede retsakter efter TEUF artikel 290 i henhold til Lissabon-Traktaten Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (KOM(2013) 794). Forslaget er fremsat på baggrund af Kommissionens rapport om anvendelsen af forordningen om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Forslaget har til hensigt at gøre småkravsproceduren mere anvendelig og udbredt i medlemsstaterne ved at præcisere en række bestemmelser i den oprindelige forordning. Dette gælder bl.a. reglerne om retsgebyrer og betalingsmåder, regler om bistand til udfyldning af formularer, ændring af beløbsgrænsen for anvendelse af småkravsproceduren, indførelse af elektronisk forkyndelse, og i højere grad anvendelse af elektronisk post og fjernkommunikationsmidler. Forslaget indeholder bestemmelser, der regulerer forholdet mellem småkravsproceduren og forordningen om den europæiske betalingspåkravsprocedure. Forslaget indeholder bl.a. en ændring, som medfører, at den part, der har fremsat indsigelse over for et europæisk betalingspåkrav, kan anvende småkravsproceduren i stedet for 7

8 den almindelige civilretlige procedure, hvis sagen falder inden for anvendelsesområdet for småkravsproceduren. 3. Samarbejdet på udlændingeområdet 3.1. Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdning) (KOM(2013) 151). Direktivforslaget har til formål at tiltrække unge, studerende og forskere til EU og indeholder forslag til at harmonisere betingelserne for indrejse og ophold, idet der er forskellig praksis i de forskellige medlemsstater med hensyn til visum og opholdstilladelse. Det nye direktiv vil omfatte tredjelandsstatsborgere, der vil opholde sig i over tre måneder i et EU-land. Direktivforslaget har til formål at understøtte udvikling af fælles politikker for effektiv og retfærdig håndtering af lovlig migration for tredjelandsstatsborgere til EU. Forslaget har desuden til formål at bidrage til implementeringen af EU's 2020-strategi. Der eksisterer i dag to direktiver på området: direktiv 2004/114/EC om ophold til studerende fra tredjelande, hvori også indgår mulighed for medlemsstaterne til at lade direktivet gælde for skoleelever, frivillige og ulønnede trainees, samt direktiv 2005/71/EC om fast-track regler for adgang til forskere fra tredjelande. Det nye direktivforslag sigter til at forbedre reglerne for ophold for de nævnte grupper, samt derudover at inkludere lønnede trainees og au pairs. Direktivforslaget skal ses i sammenhæng med EU's ønske om at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft, hvor forskere og studerende fra tredjelande kan bidrage til øget udbud af velkvalificerede potentielle arbejdstagere. Desuden vil forslaget understøtte cirkulation af kompetencer og samarbejde med tredjelande. Direktivet skal fastsætte betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studie, elevudveksling, lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Det er tiltænkt at forslagene skal forenkle procedurerne for indrejse- og ophold for persongrupperne omfattet af direktivet, således at fælles regulering af adgangsregler udvikles samt at der sker en fælles regulering af autorisation og længde af ophold, afvisningsregler, rettigheder, mobilitet i EU samt procedurer og gennemsigtighed Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af 8

9 uledsagede mindreårige uden familiemedlemmer, søskende eller slægtninge med lovligt ophold i en medlemsstat (KOM(2014) 382). Med forordningsforslaget lægges der op til at ændre Dublin IIIforordningens artikel 8, stk. 4, om medlemsstaternes ansvar for behandling af asylansøgninger fra uledsagede mindreårige, som ikke har familiemedlemmer med lovligt ophold i en medlemsstat. Forslaget, som er en konsekvens af EU-Domstolens dom i sag C-648/11, præciserer, at det som udgangspunkt er den medlemsstat, hvor den uledsagede mindreårige befinder sig, som har ansvaret for behandlingen af den pågældendes ansøgning om international beskyttelse, forudsat at dette tilgodeser hensynet til den mindreåriges tarv. Det fremgår af Kommissionens forslag, at forslaget skal afhjælpe den nuværende tvetydighed i bestemmelsen om uledsagede mindreårige, og at forslaget tager størst muligt hensyn til dommen i sag C-648/11. * 4. Forslag til videreudvikling af Schengen-samarbejdet ** 4.1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, efterforskning, opdagelse eller retsforfølgning af strafbare forhold eller fuldbyrdelse af straf og om fri udveksling af sådanne oplysninger (KOM(2012) 10). Forslaget vedrører politiets behandling af personoplysninger i forbindelse med f.eks. forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser. Endvidere indeholder forslaget bl.a. bestemmelser om den registreredes rettigheder, udveksling af personoplysninger med tredjelande samt tilsynsmyndigheder. Det er anført i kommissionens forslag, at den gældende rammeafgørelse fra 2008, som kun finder anvendelse på databehandling på tværs af grænserne, og som giver medlemsstaterne et meget stort råderum til at gennemføre bestemmelserne i national lovgivning, vil kunne skabe vanskeligheder for politiet og andre myndigheder, idet det ikke altid med lethed kan sondres mellem rent national databehandling og databehandling på tværs af grænserne. Forslaget vil eksempelvis finde anvendelse, når politiet og andre * Forslaget er omfattet af det danske retsforbehold. Danmark har imidlertid en parallelaftale i forhold til Dublin-forordningerne, der giver Danmark ret til fortsat at være tilsluttet disse retsakter med ændringer på mellemfolkeligt grundlag, såfremt Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen giver meddelelse om, at man vil gennemføre ændringerne i national lovgivning. Hvis Danmark beslutter ikke at gennemføre sådanne ændringer, betragtes parallelaftalen som udgangspunkt som opsagt. ** Forslagene er omfattet af det danske retsforbehold. Da retsakterne imidlertid vil udgøre en videreudvikling af Schengen-reglerne, kan Danmark inden 6 måneder efter vedtagelse af retsakterne beslutte at gennemføre dem i dansk ret 9

10 myndigheder i forbindelse med f.eks. forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser behandler personoplysninger, herunder oplysninger om vidner, forurettede samt mistænkte Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser (intelligente grænser I) (KOM(2013) 95). Med forordningsforslaget lægges der op til at etablere et system til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU s ydre grænser. Ifølge forslaget er baggrunden et ønske om at forbedre forvaltningen af og kontrollen med rejsestrømme ved grænserne. Ind- og udrejsesystemet skal kunne beregne længden af hver rejsendes tilladte ophold inden for EU s område og skal i forbindelse med udrejse gøre det muligt at kontrollere, om denne periode er overskredet. Endvidere skal systemet via biometriske oplysninger bidrage til identifikation af personer, der ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse i eller ophold på EU s område samt indsamle data til brug for statistik om migration Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende (intelligente grænser II) (KOM(2013) 96). Forordningsforslaget indeholder de konsekvensændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), der er nødvendige som følge af forordningsforslaget om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (KOM(2013) 95) og forordningsforslaget om indførelse af et program for registrerede rejsende (KOM(2013) 97). Ændringerne vedrører navnlig definitioner, registrering af oplysninger, kontrol af de rejsende samt indretning af grænse-overgange Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et program for registrerede rejsende (intelligente grænser III) (KOM(2013) 97). Med forordningsforslaget lægges der op til at indføre et program for registrerede rejsende, der skal lette hyppigt rejsende og forhåndsgodkendte tredjelandsstatsborgeres passage af EU s ydre grænser. Det fremgår af Kommissionens forslag, at baggrunden herfor er et ønske om at sikre, at hyppigt rejsende og forhåndsgodkendte tredjelandsstatsborgere hurtigere kan passere EU s ydre grænser efter indførelse af et ind- og udrejsesystem som foreslået ved 10

11 forordningsforslaget herom (KOM(2013) 95). Programmet for registrerede rejsende skal muliggøre, at den registrerede rejsende kontrolleres ved indog udrejse til EU s område af en automatiseret kontrolpost ved indlæsning af rejsedokumenter, biometriske oplysninger samt en unik identifikator Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008 (KOM(2014) 163). Med forordningsforslaget lægges der op til at indføre en ny type visum ( rundrejsevisum ) til både visumfritagne og visumpligtige tredjelandsstatsborgere, der har planer om at rejse i to eller flere medlemsstater i mere end 90 dage, og som ikke har til hensigt at opholde sig i den samme medlemsstat i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage. Det nye visum giver de pågældende mulighed for at opholde sig i Schengen-området i en periode på op til et år med mulighed for forlængelse op til to år (uden at opholde sig i ét medlemsland længere end 90 dage inden for en periode på 180 dage). Det fremgår af Kommissionens forslag, at den omstændighed, at der ikke findes en tilladelse, som gør det muligt for rejsende at opholde sig i Schengen-området i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage (uden at opholde sig i ét medlemsland længere end 90 dage inden for en periode på 180 dage), medfører et betydeligt tab for EU. Det er specielt optrædende kunstnere, der oplever problemer, når de skal organisere turnéer i EU, men også studerende, forskere, pensionister, forretningsfolk, tjenesteydere og turister kan have et ønske om at opholde sig i Schengenområdet i mere end 90 dage inden for en periode på 180 dage (uden at opholde sig i ét medlemsland længere end 90 dage inden for en periode på 180 dage) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EUkodeks for visa (visumkodeks) (omarbejdning) (KOM(2014) 164). Forordningsforslaget udgør en omarbejdning og ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Formålet med forslaget er at videreudvikle og forbedre betingelserne og procedurerne for udstedelse af visa for planlagte ophold på medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Det fremgår af Kommissionens forslag, at ændringerne bygger på en evaluering af forordningen, som Kommissionen har foretaget i henhold til artikel 57 i den gældende visumkodeks. 11

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

15062/15 ADD 1 1 DPG

15062/15 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 15062/15 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 70 JAI 979 COMIX 667 3433. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0111 Dok.: 1043454 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 246 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

POLITIMÆSSIGT OG STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE. 1. Politisamarbejde

POLITIMÆSSIGT OG STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE. 1. Politisamarbejde Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-155-0386 Dok.: AHS40055 OVERSIGT OVER GÆLDENDE RETSAKTER PÅ

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Erklæring fra Rådet og Kommissionen

Erklæring fra Rådet og Kommissionen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. marts 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Katrine Ledam Rasmussen Sagsnr.: 2011-305-1080 Dok.: KLR40182

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 15. oktober 2015 L 29 Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Af udenrigsministeren

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2011 KOM(2011) 326 endelig 2011/0154 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til adgang til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere