Information om finansielle instrumenter og risiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om finansielle instrumenter og risiko"

Transkript

1 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil betale en højere kurs for medejerskab af virksomhederne, og aktiekurserne vil stige. Det modsatte gør sig gældende, når det går dårligt med økonomien. I praksis er det forventningerne til den fremtidige økonomi og vækst, der bliver handlet ind i aktiemarkederne. Aktiemarkederne reagerer normalt kraftigere end obligationer ved positive eller negative nyheder om den globale eller lokale vækst. Kursudviklingen på en aktie afhænger bl.a. af, hvordan virksomheden klarer sig. Forhold omkring virksomhedens ledelse, produkter, konkurrenter og dens evne til at skabe vækst og dermed afkast for ejerne/aktionærerne afgør, hvilken pris investorerne er villige til at betale for aktien. Kommer virksomheden f.eks. med nyheder, som markedet opfatter negative for det fremtidige vækstpotentiale, vil kursen på aktien falde. Ved offentliggørelse af selskabsnyheder kan investorerne opleve store kursudsving, både positive og negative, som er betydelig større end de kursudsving, investorerne typisk oplever ved obligationsinvesteringer. Ved køb af udenlandske aktier vil der desuden være en kursrisiko på valutaen. Når man køber en aktie, køber man en ejerandel i den virksomhed, som har udstedt aktien. Hvis virksomheden går konkurs, vil virksomhedens aktiver blive solgt og provenuet tilfalde virksomhedens kreditorer. Hvis der stadig er penge tilbage herefter, vil pengene blive delt ud til aktionærerne, men som udgangspunkt bør investor betragte sine aktier som værdiløse ved virksomhedens konkurs. Aktier der ikke er noteret på regulerede markeder en er den samme som beskrevet for aktier, der er noteret på regulerede markeder. en er den samme som beskrevet for aktier, der er noteret på regulerede markeder. Dog skal investorerne være opmærksomme på, at hvis aktien ikke er noteret på et reguleret marked, er der øget risiko for, at likviditeten er lav, og det kan derfor være svært at få stillet en handelspris på aktien. I nogle situationer kan den tilbudte handelspris endog afvige væsentligt fra den forventede pris. en er den samme som beskrevet for aktier, der er noteret på regulerede markeder. Obligationer Obligationsmarkedet er påvirket af bevægelserne i renteniveauet i samfundet. Renten bliver påvirket af den økonomiske vækst: hvis væksten er høj vil mange låne penge til at investere, hvilket betyder øget efterspørgsel efter likviditet og dermed højere pris i form af højere rente. Inflationen i samfundet er en anden faktor, som påvirker renten. Centralbankerne for de enkelte lande/regioner kan sætte de ledende rentesatser op, hvis inflationen bliver for høj, hvorved prisstigninger kan begrænses. Centralbankerne kan ligeledes sætte renten ned, hvis de vil sætte gang i den økonomiske vækst ved at gøre det billigere at låne. De beskrevne forhold påvirker markedet ved at obligationskurserne falder, når renten stiger og omvendt. For de traditionelle obligationstyper, statsobligationer og realkreditobligationer, følger den daglige kursfastsættelse hovedsagligt de bevægelser i renteniveauerne, som er omtalt under. Hvor meget kursen stiger eller falder på de enkelte obligationer, afgøres primært af, hvor lang tid obligationen løber. Jo længere tid en obligation løber (antal år), des større kursudsving og dermed større kursrisiko. Samtidig er kursen også påvirket af udsteders økonomiske forhold, hvilket kan betyde kursfald, hvis der sås tvivl om udsteders tilbagebetalingsevne, som er nærmere beskrevet under udstederrisiko. Ved køb af udenlandske obligationer vil der desuden være en kursrisiko på valutaen. Når man køber en obligation, låner man reelt penge til udstederen. Når obligationen udløber, indfries obligationerne, hvorved investor får sine penge tilbage (ved stående lån betales hele lånet tilbage ved udløb, og ved annuitetslån betales lånet tilbage over hele lånets løbetid, ved at obligationerne bliver udtrukket). Hvis udsteder af obligationerne har mistet sin betalingsevne (betalingsstandsning/ konkurs), vil obligationsejeren ikke kunne regne med at få sine penge tilbage. For danske stats- og realkreditobligationer er udstederrisikoen meget lille, da den danske stat ikke forventes at gå konkurs, og da de obligationsudstedende realkreditinstitutter har betragtelige reserver til at dække deres udstedelser. For så vidt angår virksomhedsobligationer er udstederrisikoen mere udpræget. Hvis virksomheden, kan obligationsejeren ikke forvente at få tilbagebetalt lånet.

2 2 Obligationer Ved obligationer med en lille cirkulerende mængde (størrelse på obligationsudstedelsen) eller på obligationer noteret udenfor en reguleret børs, er der øget risiko for, at likviditeten er lav, og det kan derfor være svært at få stillet en handelspris på obligationen. I nogle situationer kan den tilbudte handelspris endog afvige væsentligt fra den forventede pris. UCITS (Investeringsforeningerne er underlagt EU direktiv) UCITS Investeringsforeninger er de mest almindelige i Danmark, og det er foreninger, som investerer i en bred vifte af aktiver indenfor nogle nærmere fastsatte rammer, bl.a. hvor stor en spredning, der skal være i investeringerne, og hvilken type værdipapirer, der skal investeres i. Typisk skelnes der mellem investeringsforeninger, som investerer i udelukkende aktier, udelukkende obligationer eller en blanding af aktier og obligationer. Der er ikke nogen isoleret markedsrisiko for investeringsforeningsbeviser, idet markedsrisikoen for en obligationsbaseret investeringsforening er identisk med markedsrisikoen for obligationer. Tilsvarende er gældende for en aktiebaseret investeringsforening. en på investeringsforeninger udgøres af kursrisikoen på de underliggende aktiver (aktier eller obligationer). Investeringsforeninger investerer i en bred vifte af værdipapirer, hvilket betyder at risikoen er spredt ud på flere værdipapirer. Der er ikke nogen isoleret udstederrisiko på investeringsforeninger. Dog vil der være udstederrisiko på de underliggende værdipapirer (aktier og obligationer), men disse vil kun have en delvis effekt, idet investeringsforeningen har spredt investeringerne ud på flere værdipapirer. Non UCITS (Investeringsforeningerne er ikke underlagt EU direktiv) Non UCITS investeringsforeninger kan være hedgeforeninger, Private Equity foreninger eller udenlandske investeringsforeninger, som ikke er underlagt EU s UCITS direktiv. For så vidt angår hedgeforeninger, er der nogle hedgeforeninger, som forsøger at eliminere markedsrisiko, idet hedgeforeningen køber papirer i en aktivtype for samtidig at sælge papirer i den samme aktivtype. Dermed spekulerer hedgeforeningen i, at det ene papir klarer sig bedre end det andet. Eksempelvis kan en hedgeforening i et faldende aktiemarked købe aktie A og sælge aktie B og spekulerer dermed i, at aktie B falder mere end aktie A. Hvis det er tilfældet, har hedgeforeningen tjent penge i et faldende aktiemarked. Det samme gør sig gældende i et stigende marked, dog med omvendte fortegn. en er derfor erstattet med hedgeforenin gens evne til at foretage de rigtige valg af spekulationer. For hedgeforeninger er kursrisikoen direkte reguleret af, hvor god hedgeforeningen er til at foretage sine spekulationer. Hvad angår Private Equity foreninger og udenlandske foreninger, vil kursrisikoen være den samme, som for de underliggende aktiver (aktier eller obligationer). Investeringsforeninger investerer i en bred vifte af værdipapirer, hvilket betyder, at risikoen er spredt ud på flere værdipapirer. Det forekommer ofte, at Non UCITS investeringsforeninger er præget af meget lav likviditet samt eventuelle begrænsede handelsperioder, hvilket kan have stor betydning for den kurs, som investorerne kan handle værdipapirerne til. er den samme som beskrevet for UCITS.

3 3 Non UCITS For Private Equity foreninger og udenlandske foreninger vil markedsrisikoen langt hen ad vejen være identisk med UCITS investeringsforeninger, dog skal investorerne være opmærksom på at foreningen ikke er underlagt EU lovgivning. Strukturerede produkter med hovedstolsgaranti Strukturerede produkter er en hybrid mellem en sikkerhedsobligation, som sørger for udbetaling ved udløb, og en option, som skal generere afkastet. en for sikkerhedsobligationen vil være den samme som nævnt under obligationer. Optionen kan være knyttet op på forskellige aktivtyper, eksempelvis en aktie eller et aktieindeks, hvorved markedsrisikoen vil være den samme som beskrevet under aktier. Men optionen kan også være knyttet op mod eksempelvis en valuta, råvare eller et rentespænd. Varianterne er utallige, så prospektet for det strukturerede produkt skal altid gennemlæses for nærmere beskrivelse af risici. en på et struktureret produkt er reguleret af kursrisikoen på både sikkerhedsobligationen og optionen. en på sikkerhedsobligationen er den samme som nævnt under obligationer. Med hensyn til optionen vil kursrisikoen primært følge udviklingen på det aktiv, som optionen er knyttet op mod. Det er dog sjældent, at der bliver stillet en handelspris i de meget komplicerede optioner, som indgår i et struktureret produkt, så det kan være svært at følge udviklingen. I nogle strukturerede produkter bliver der dagligt stillet priser på børsen på baggrund af værdien for både sikkerhedsobligationen og optionen, men det forekommer også, at der kun er særlige perioder, hvor investorerne kan sælge produktet, eller hvor produktet først kan afhændes ved udløb. Mange strukturerede produkter udstedes til samme kurs, som de vil blive indfriet til. I disse tilfælde vil der være kursrisiko i obligationens løbetid, men ikke ved udløb, hvor der er fuld hovedstolsgaranti. Andre strukturerede produkter udstedes til en overkurs, hvilket vil sige, at investor køber produktet dyrere end den hovedstolsgaranti, som stilles ved udløb. Ved disse produkter er der både kursrisiko i løbetiden, men også en begrænset risiko ved obligationens udløb. en for sikkerhedsobligationen er den samme som nævnt under obligationer. Der er ingen decideret udstederrisiko på optionen, men dens værdi vil være afhængig af udviklingen i det aktiv som den er knyttet op mod. Optionen har kun en værdi, hvis aktivet stiger/falder som forventet. (En option er en ret, men ikke en pligt, til at købe/sælge et aktiv på en bestemt pris ude i fremtiden) Strukturerede produkter uden hovedstolsgaranti en er den samme som beskrevet for strukturerede produkter med hovedstolsgaranti. en er som udgangspunkt den samme som beskrevet for strukturerede produkter med hovedstolsgaranti. Dog vil risikoen være mere udpræget, da produktet ikke indeholder hovedstolsgaranti ved udløb. Store negative markedsudsving kan derfor betyde, at investorerne ved udløb får indfriet obligationen til en kurs væsentlig under udstedelseskursen. en er den samme som beskrevet for strukturerede produkter med hovedstolsgaranti.

4 4 Valuta Der findes ikke en decideret markedsrisiko for valutahandel, idet valutaer altid handles relativt, altså én valuta imod én anden. Hvis man skal definere en overordnet risiko på valutamarkedet, er det risikoen for, at markedslikviditeten tørrer ud, hvilket i større eller mindre grad kan ske i forbindelse med finansielle kriser. Kursen på en valuta påvirkes af en lang række komponenter, f.eks. møntunioner, kapitalrestriktioner, finanspolitik, pengepolitik samt naturligvis forventninger. En valuta prisfastsættes i princippet hele døgnet rundt. Langt størstedelen af den globale valutahandel udføres som bilaterale aftaler, altså uden om autoriserede handelspladser. på en aktuel valuta udtrykkes som volatilitet (Beta). Højrisiko valutaer har høj volatilitet og vice versa. fsva valuta er reelt kun set ganske få gange i historien. Risikoen for et lands/centralbanks konkurs er næsten ikke eksisterende. Det er mere aktuelt at overveje risikoen for indførelse af kapitalrestriktioner. Alt efter hvilken del af verden man handler i kan denne risiko være større eller mindre. Futures En future er en standardiseret aftale om køb eller salg af et aktiv til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En future er derfor altid knyttet op på et underliggende aktiv, eksempelvis aktier, aktieindeks, obligationer, råvarer eller lignende. en er således relateret til markedsrisiko for det underliggende aktiv. Der findes mange varianter af futures, men de mest anvendte herhjemme er futures i aktier, aktieindeks eller obligationer. en for disse aktiver er andetsteds beskrevet i dette skema. Når investor køber en future, er det i forventning om, at det underliggende aktiv stiger (long position). Omvendt kan investor også have en forventning om, at det underliggende aktiv falder og kan i disse tilfælde sælge en future (short position). Futures handles ofte via børser. Generelt vil kursudviklingen på en future følge kursudviklingen på det underliggende aktiv, men investor kan ikke regne med en direkte parallel udvikling mellem kursen på en future og eksempelvis kursen på den underliggende aktie. Der vil være forskel i kursudviklingen blandt andet på grund af likviditet og spekulationer. Futures anvendes typisk til enten direkte spekulation eller til at afdække en risiko på en eksisterende position, da det er muligt at gå long/short i en future. Ved handel med futures indbetales typisk en initialmargin, som udgør en mindre procentdel af hele futurens værdi. Det betyder i praksis, at investor kan tabe flere penge, end investor har kontantindbetalt til investeringen. Ved køb af futures vil udstederrisikoen være direkte relateret til udstederrisikoen for det underliggende aktiv. I nogle tilfælde kan risikoen endda være større, idet en future har en begrænset løbetid, og tab/gevinst skal opgøres ved udløb, også selvom der eksempelvis ikke er endelig klarhed over et aktieselsk abs betalingsevne. Ved futures kan det forekomme, at udstederrisiko erstattes af en modpartsrisiko. Det kunne eksempelvis være ved salg af futures, hvor udstederrisikoen ikke er primær, men hvor det er mere væsentligt, om handelsmodparten kan udbetale gevinsten ved udløb. Terminsforretning En terminsforretning er en aftale om køb eller salg af et aktiv til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En terminsforretning kan indgås på mange former for aktiver, men herhjemme er det typisk på enten obligationer eller valutaforretninger. en er derfor relateret til markedsrisiko for det underliggende aktiv. Når der indgås en terminsforetning om køb af et aktiv, er det i forventning om, at det underliggende aktiv stiger, og når der indgås en terminsforretning om salg, er det i forventning om, at det underliggende aktiv falder. Om terminsforretningen giver gevinst/tab er direkte afhængig af kursudviklingen på det underliggende aktiv. Hvis investor har købt på termin og kursudviklingen på aktivet har betydet at aktivet har en lavere kurs ved udløb end aftalekursen på terminens opstart, må kunden inkassere et tab. Og naturligvis en gevinst hvis kursen ved udløb havde været højere. Ved køb på termin vil udstederrisikoen være direkte relateret til udstederrisikoen for det underliggende aktiv. I nogle tilfælde kan risikoen endda være større, idet en terminsforretning har en begrænset løbetid, og tab/gevinst skal opgøres ved udløb, også selvom der eksempelvis ikke er endelig klarhed over en obligationsudsteders betalingsevne.

5 5 Terminsforretning Terminsforretninger anvendes ofte til at afdække en risiko. Eksempelvis kender mange boligejere terminsforretninger fra hjemtagelse af deres boliglån, hvor obligationskursen ofte sikres ved at låse den fast, før obligationerne kommer til udbetaling. I tilfælde hvor en boligejer sælger obligationer, før obligationerne reelt er udbetalt fra kreditforeningen, og kursen på realkreditobligationerne efterfølgende stiger, vil kunden ikke lide et direkte kurstab. Kunden vil i stedet gå glip af gevinsten ved en højere kurs, idet boligejeren allerede har solgt. Når en termin indgås, beregnes et kurstillæg/fradrag, som dels indeholder en præmie, og dels udligner de renteforskelle, der vil være ved forretningen. Ved terminsforretninger kan det forekomme, at udstederrisiko erstattes af en modpartsrisiko. Det kunne eksempelvis være ved salg på termin, hvor udstederrisikoen ikke er primær, men hvor det er mere væsentligt, om handelsmodparten kan udbetale gevinsten ved udløb. Optioner En købt option er en ret, men ikke en pligt til at købe/ sælge et aktiv på en bestemt pris på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En option er derfor altid knyttet op på et underliggende aktiv, eksempelvis aktier, aktieindeks, obligationer, råvarer eller lignende. en er således relateret til markedsrisiko for det underliggende aktiv. Herhjemme er det mest almindeligt at handle optioner på aktier. en for aktier er andetsteds beskrevet i dette skema. Når der handles optioner, skelnes der mellem call optioner (retten til at købe) og put optioner (retten til at sælge). Derved kan investor spekulere i forventning til både opadgående og nedadgående kursudvikling i det underliggende aktiv. Om en option giver gevinst/tab er direkte afhængig af kursudviklingen på det underliggende aktiv. Hvis en investor har købt en call, og kursudviklingen på aktivet har betydet, at aktivet har en lavere kurs ved optionens udløb end den aftalte kurs på optionen, vil investor inkassere et tab. Da investor dog ikke har pligt til at udnytte optionen, vil investor alene tabe den præmie, som investor har betalt for optionen. Tabssituationen vil dog være markant anderledes, hvis investor havde været sælger solgt en call. I dette tilfælde er investor udsteder af optionen og vil således modtage en præmie herfor. Hvis kursen på det underliggende aktiv er steget, vil køberen af call en gøre brug af optionen, og sælgeren skal altså betale købers gevinst. Hvis en investor har satset på stigning i et aktieselskab (købt en call, eller solgt put), vil manglende betalingsevne fra eksempelvis et aktieselskab have negativ indflydelse på investeringen, da kursen på det underliggende aktiv vil kunne falde helt ned til nul. Omvendt vil en investor, der har satset på fald i selskabet (købt put, eller solgt call), nyde godt af en betalingsstandsning, men har omvendt så en modpartsrisiko mod den modpart, som investor har handlet med. SWAP Med en swapaftale kan man bytte betalingsstrømme. Der skelnes mellem renteswap, hvor man enten kan bytte en fast rente til en variabel rente eller omvendt, og en valutaswap, hvor m an bytter betalingsstrømmen i en valuta til en anden. Med en swap har eksempelvis virksomheder adgang til aktiv finansiel styring. Den markedsmæssige risiko er afhængig af enten rente- eller valutaudviklingen, der er beskrevet andet steds i skemaet. Ved indgåelse af en swapaftale er risikoen, at udviklingen ikke går som ventet, og det derfor kan vise sig at være en forkert beslutning at ændre eksempelvis en variabel rente til en fast rente. Succesen af en swapaftale afhænger af rente og valutaudviklingen, der er beskrevet andetsteds i skemaet. Således vil en køber af en swapaftale påtage sig en kursrisiko i det tilfælde, hvor udviklingen ikke går som ventet. Har deltageren eksempelvis byttet et variabelt forrentet lån til et fastforrentet lån, vil det ved tilbagesalg af aftalen betyde realisering af et tab, hvis den faste rente ligger under den aftalte faste rente. Ved en swapaftale kan der være en modpartsrisiko, hvis den part, man har indgået aftalen med, ikke er i stand til at leve op til aftalen.

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer D00PDFXVPINVEST/1.0 1. Indledning I Djurslands Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - en Finansafdeling, hvor specialister servicerer

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI Januar 2018 1 Indledning 2 Aktier og aktiebaserede værdipapirer Beskrivelsen af karakteristika og risici ved finansielle instrumenter

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Finansiering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation

Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation - 1 Terminskontrakter risikoafdækning eller spekulation Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Terminskontrakter herunder kurssikring er et emne, der bør overvejes i enhver virksomhed, hvor prisudviklingen

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Generelt om puljeinvestering hos Jutlander Bank Jutlander Bank (i det følgende benævnt banken) tilbyder at

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier 1. juni 2016. 3 Nr. 553. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier Bilag 1 Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere