Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune"

Transkript

1 Greve Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune 7. juni 2004

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSBETINGELSER Udbudstype Udbyder Udbyders kontaktperson Kontraktperiode Grundlag for ydelserne Rekvirering af udbudsmateriale Spørgsmål Aflevering af tilbud Åbning af tilbud Krav til tilbuddet Valg af tilbud Forbehold og alternative tilbud Meddelelse om resultat Diverse 9 2 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR INDSAMLING OG TRANSPORT AF AFFALD Indledning Indsamling af dagrenovation Vægtbaseret indsamling af containere Vægtbaseret indsamling af sække Opgørelser om vægtbaseret indsamling Indkøb af sække Ekstra sække Tømningsplan for indsamling af dagrenovation Korrekt tilmelding til dagrenovationsordningen Rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer Indsamlingsdage og distrikter Sortering og emballering af affaldsfraktioner Opgørelse over deltagende boliger Indsamling af haveaffald i container Afhentning af løst metal, CFC-holdige kølemøber, løst ikke-brændbart storskrald samt EE-affald Mængder Indkøb og udbringning af sække til papir og glas Tømning af minicontainere med papir og kuber med glas Krav til tømning Oprydning og tilsyn ved tømning Renholdelse og opsyn ved offentlige opstillingspladser Afregning af indsamlet glas Indsamling af batterier Tømning og transport af affald i vip-, maxi- og komprimatorcontainere Modtageanlæg for indsamlet affald Varetagelse af borgerhenvendelser Registrering af henvendelser samt efterfølgende opfølgning Tillægsydelser Ekstra kørsel Indsamling af pap Tømning af affald opsamlet i Molokker 27

3 Side Grabning af haveaffald Rutebaseret fortovsindsamling af juletræer Uddeling af informationsmateriale Uddeling af ekstra sække Tilbudsliste Entreprise A 30 3 KRAVSPECIFIKATION FOR INDSAMLINGSORDNINGER Krav til afhentningstidspunkt Kvalitetskrav ved indsamling af affald Generelle kvalitetskrav ved indsamling af affald Standpladser og adgangsveje Indsamling af dagrenovationssække Tømning af minicontainere Anvendelse af nøgler ved indsamling af dagrenovation Anvendelse af trekantsnøgle ved indsamling af papircontainere Anvendelse af nøgler til fastgørelse af 4-hjulede papircontainere Vanskeligheder ved indsamling Håndtering af problemer og fejl ved indsamling af affald Håndtering af glemmere Krav til mandskab Driftsinstrukser Uddannelse Sociale krav (klausul) Krav til køretøjer Vanskelige tilkørselsforhold Indsamlingskøretøj med påmonteret vægt Krav i forhold til miljøet Krav i forhold til tømning samt hygiejne Reklameskilte på indsamlingsbilerne Samarbejde mellem kommunen og entreprenøren Opstart i Greve Kommune Driftsmøder Årligt medarbejderarrangement Bodsystem Opstart og registreringsperiode 44 4 DRIFT AF GENBRUGSPLADS SAMT TRANSPORT AF AFFALD Indretning af genbrugspladsen Rengøring og vedligeholdelse af pladsen, bygninger samt diverse inventar Pladsareal, beplantningsbælte, støjskærm m.m Bygninger Adgangssystem samt delvis videoovervågning Driftskøretøjer og inventar Diverse skilte Maxicontainere til opsamling af affald Skader på kommunens ejendom Åbningstider og bemanding Benyttelse af genbrugspladsen Private husstande Erhverv Andre kommuner Andre entreprenørers adgang til genbrugspladsen Forventede affaldsmængder 54

4 Side Støj Driftsopgaver Åbning og lukning af genbrugspladsen Betjening af adgangssystem Renholdelse af genbrugspladsen Vejledning og servicering af borgerne Modtagelse og håndtering af affald Modtagelse og afhentning af dagrenovation Modtagelse og håndtering af farligt affald Bestilling af opsamlingsmateriel til farligt affald mv Afhentning af farligt affald Håndtering af haveaffald, herunder tømning og renholdelse af areal til haveaffald Transport af affald til modtageanlæg Planlægning af ombytning/flytning og tømning af containere Udførelse af ombytning/flytning og tømning af containere Midlertidig opbevaring af fyldte containere på anden lokalitet Evt. benyttelse af alternativt modtageanlæg Krav til mandskab Driftsinstrukser Uddannelse Krav til køretøjer Krav i forhold til miljøet Krav i forhold til tømning samt hygiejne Samarbejde mellem kommunen og entreprenøren Opstart i Greve Kommune Drifts- og erfa-møder Årligt medarbejderarrangement Opgørelser og logbog Bodsystem Opstart og registreringsperiode Tillægsydelser Ekstra kørsel Indkøb af containere Leje af containere Udvidelse af åbningstid på genbrugspladsen Ekstra bemanding Databehandling ift. adgangssystemet Rundvisning Tilbudsliste - Entreprise B 70 5 KONTRAKTLIGE FORHOLD Kontraktens parter Grundlag for kontrakten Ydelse Sikkerhedsstillelse Ansvar og risiko Betaling Indsamling og transport af affald Drift af genbrugsplads og transport af affald Prisregulering Garantier Lovgivnings- og myndighedskrav 76

5 Side Underentreprenører Ændringer i opgavens omfang og karakter samt uklarheder mv Entreprenørens misligholdelse Erstatning Kommunens misligholdelse Kørselsstop og erstatning Entreprenørens død Personale Kontrol og tilsyn Overdragelse af rettigheder Tvister Ikrafttrædelse og ophør Kontraktudfærdigelse 80 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Tilbudslister Bilag 2: Regulativ for husholdningsaffald, Greve Kommune, Januar 2005 Bilag 3: Affald & Genbrug 2004 inkl. distriktsoversigt 2004 Bilag 4: Tilgang af boliger i Greve Kommune - oversigt 2004 Bilag 5: Tømningsplan for 4-hjulede containere med dagrenovation samt oversigt over afhentningssteder med vægtbaseret indsamling Bilag 6: Oversigtskort over de nuværende 10 distrikter vedr. rutebaseret fortovsindsamling Bilag 7: Opsamlingssteder for afhentning af løst metal mv. Bilag 8: Oversigt over papircontainere og glaskuber ift. placering, type etc. inkl. foto af opsamlingsmateriel Bilag 9: Oversigt over vip-, maxicontainere m.m. ift. placering, type, tømningsordning etc. Bilag 10: Forretninger med battericontainere Bilag 11: Meddelelsessedler for dagrenovation og for fortovsbaseret ruteindsamling af affald Bilag 12: Svært tilgængelige adgangsveje eller følsomme vejstrækninger Bilag 13: Beliggenhedstegning fra Lokalplan Bilag 14: Oversigtstegning, Greve Genbrugsplads inkl. foto af jernstolpe Bilag 15: Miljøgodkendelse, Greve Genbrugsplads Bilag 16: Containere til Greve Genbrugsplads Bilag 17: Kravspecifikation vedr. containere til Greve Genbrugsplads Bilag 18: Krav til fakturaudformning

6 Side 5 1 UDBUDSBETINGELSER Greve Kommune er beliggende i Roskilde Amt og dækker i alt ha. Greve Kommune har indbyggere. Der er ca boliger. Heraf er ca boliger i parcel-, kæde- og rækkehuse, og ca boliger i etageejendomme. Derudover er der ca. 300 sommerhuse i kommunen. Der er ca erhverv i kommunen. Nærværende udbud vedrører indsamling og transport af dagrenovation, storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer fra helårsboliger, sommerhuse, institutioner og virksomheder mv. samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune. Arbejdet udbydes i 3 entrepriser: Entreprise A: Indsamling og transport af affald i Greve Kommune. Entreprise B: Drift af genbrugsplads samt transport af affald. Entreprise C: Samlet entreprise omfattende entreprise A og entreprise B. 1.1 Udbudstype Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 med senere ændringer. 1.2 Udbyder Udbyder er: Greve Kommune Teknisk Forvaltning Forsyningsvirksomheden Løvmosen 2 DK-2670 Greve Udbyder betegnes i det følgende som kommunen og tilbudsgiver betegnes som entreprenøren. 1.3 Udbyders kontaktperson I udbudsfasen er udbyders kontaktperson Ilonka Domela, Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup (tlf.: , fax: , Kontraktperiode Greve Kommune ønsker at indgå én eller flere kontrakter på de udbudte ydelser. For alle entrepriser er kontraktperioden gensidig forpligtende i 4 år og 8 måneder fra 1. januar 2005 til 31. august Såfremt kommunen ønsker det, er entreprenøren forpligtiget til at forlænge kontrakten (-erne) i yderligere maks. et år.

7 Side 6 Senest ½ år før udløb af kontraktperioden skal det være fastsat, om kontrakten (-erne) skal videreføres. Dette sker på kommunens initiativ. Kontakten (-erne) og evt. aftale om forlængelse udløber uden yderligere varsel. 1.5 Grundlag for ydelserne Grundlaget for tilbud og ydelser er: Dette udbudsmateriale med tilbudslister, bilag og evt. rettelsesblade. De til enhver tid gældende regulativer for affald i kommunen (jf. bilag 2). De til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler (f.eks. regler om affaldshåndtering og arbejdsmiljømæssige regler), som finder anvendelse for nærværende arbejdsområde, herunder eksempelvis: - Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere ændringer. - Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald med senere ændringer. - Arbejdstilsynets anvisning nr manuel håndtering og transport af dagrenovation mv. - Arbejdstilsynets At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. - Arbejdstilsynets At-vejledning A.0.1 om indretning af renovationssystemer mv. - Bekendtgørelse nr. 613 af 26. juni 2001 om kommunalbestyrelsers og amtsråds pligt til at være i besiddelse af miljøoplysninger. - Lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003 af lov om godskørsel. - Politivedtægten gældende for kommunen. - De til enhver tid gældende leveringsbestemmelser og kvalitetskrav for affald til behandlingsanlæg, jf. dette udbudsmateriale. Entreprenøren skal til enhver tid være i besiddelse af alle nødvendige myndighedstilladelser for entreprisernes udførelse, herunder tilladelse til vejtransport. Ved modtagelse af udbudsmaterialet skal den bydende, ud over at sikre sig, at udbudsmaterialet er fuldstændigt, også gøre sig bekendt med indholdet af de nævnte love, regler, forskrifter, normer og dokumenter. Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med forholdene i indsamlingsområderne (herunder adgangs- og vejforhold, vejbelægning, brohøjder, bredde af veje og gader), inden tilbud afgives. Ekstra krav som følge af ukendskab til forholdene vil ikke blive honoreret. 1.6 Rekvirering af udbudsmateriale Fristen for at rekvirere udbudsmaterialet er den 25. juni Spørgsmål Såfremt oplysninger, betingelser eller lignende i udbudsmaterialet fremstår uklart for tilbudsgiver, kan evt. spørgsmål til udbudsmaterialet rettes skriftligt til Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup, att.: Ilonka Domela. Spørgsmål skal være modtaget senest den 6. juli 2004 kl

8 Side 7 Evt. svar på spørgsmål og yderligere oplysninger sendes løbende og samtidigt til samtlige de entreprenører, som har anmodet om udbudsmaterialet. Svar på spørgsmål udsendes senest den 9. juli Aflevering af tilbud Tilbudet skal fremsendes eller afleveres i to eksemplarer til Carl Bro as, Granskoven 8, 2600 Glostrup, att. Ilonka Domela, senest den 28. juli 2004, kl Kuverten skal mærkes Greve Kommune Indsamling af affald, og der kvitteres for modtagelsen af tilbuddet. Kuverten skal være påført tilbudsgiverens navn, adresse og kontaktperson (evt. firmastempel). For sent modtagne tilbud vil blive returneret og således ikke indgå i vurderingen. 1.9 Åbning af tilbud Tilbuddene vil blive åbnet umiddelbart efter udløbet af ovennævnte frist. De tilbudsgivere, der måtte ønske dette, har mulighed for at lade en repræsentant overvære tilbudsåbningen Krav til tilbuddet I bilag 1 er der vedlagt tre stk. tilbudslister (Tilbud A - C), som entreprenøren skal benytte. Entreprenøren kan afgive tilbud på en eller flere entrepriser. Tilbuddet skal være på dansk. Tilbuddet skal afgives i form af udfyldt og underskreven tilbudsliste (-r). Entreprenøren skal udfylde alle poster/felter i tilbudslisten (-erne). Alle tilbudspriser skal være ekskl. moms. Konsortier bestående af flere firmaer kan indgive tilbud. Senest på dagen for kontraktindgåelse skal konsortiet være dannet som juridisk enhed. Tilbuddet ønskes vedlagt en beskrivelse af følgende forhold vedr. driftssikkerhed og organisation: Beskrivelse af, hvordan driftsforstyrrelser vil blive håndteret internt i virksomheden, herunder interne indberetninger af forsinkelser i forhold til den pågældende opgave. Virksomhedens forslag til procedure for samarbejdet med kommunen i forhold til f.eks. indberetning af driftsforstyrrelser og andre uregelmæssigheder. Beskrivelse af hvordan og i løbet af hvor kort tid der kan indsættes ekstra mandskab eller materiel i forhold til den pågældende opgave. Oplysninger om det samlede omfang og typen af reservemandskab og -materiel, som entreprenørens virksomhed råder over på Sjælland, samt oplysning om adgang til værkstedskapacitet og evt. serviceaftaler.

9 Side 8 Organisation, herunder hvorfra styring og ledelse vil foregå, kompetence for personalet, der planlægges anvendt ved de pågældende opgaver, samt hvorledes varetagelse af den pågældende entreprise vil blive organiseret internt i virksomheden. Tilbuddet ønskes vedlagt en beskrivelse af følgende forhold vedr. kvalitet og samarbejde: Arbejdsprocesser og bemanding, som vil blive anvendt ved indsamling og transport af affald i kommunen, herunder en detaljeret beskrivelse af den anvendte arbejdsproces ved indsamling af glas. Virksomhedens interne håndtering af fejl, afvigelser samt klager, herunder oplysninger om evt. egenkontrol, kvalitetsstyringssystem eller lignende ved varetagelse af den pågældende entreprise i kommunen. Oplysning om virksomhedens evt. kvalitetsstyringssystem eller kvalitetshåndbog, samt hvilke dele af virksomheden, der er omfattet af et evt. system. Oplysning om virksomhedens evt. opnåelse af kvalitetscertificering (f.eks. ISO 9001) af deres kvalitetsstyringssystem, samt hvilke dele af virksomheden certificeringen omfatter. Evt. tilsagn, garantier og lignende vedr. kvalitet/service/samarbejde med og overfor kommunen, som entreprenøren vil yde som en del af sit tilbud, og som ligger ud over kravene i udbudsmaterialet. Beskrivelse af virksomhedens personalepolitik, herunder oplæring af nye medarbejdere, kompetence, anvendte ressourcer til efteruddannelse mv. for det personale, der planlægges anvendt ved den pågældende opgave. Beskrivelse af den interne organisation samt anvendte ressourcer, som skal sikre, at alle informationer vedr. opgaven for Greve Kommune er kendt af alle relevante medarbejdere - herunder folkene på bilerne. Beskrivelse af firmaets politik for håndtering af bøder og evt. skader på tredjemands ejendom, som den enkelte vogn forårsager. Beskrivelse af firmaets tiltag for at sikre et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne Valg af tilbud Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, vurderet på basis af pris, driftssikkerhed og organisation samt kvalitet og samarbejde. Ved vurdering af indkomne tilbud på entreprisen vil der blive fortaget en vægtning af tildelingskriterierne som følger:

10 Side 9 1) Pris: 70 % vægtning 2) Driftssikkerhed og organisation: 15 % vægtning 3) Kvalitet og samarbejde: 15 % vægtning Tildeling af point for tilbudssum sker ud fra, at laveste tilbudssum får 70 point. Ved pointtildeling af øvrige tilbudssummer vil der blive taget udgangspunkt i laveste tilbudssum, således at tilbudet tildeles point, som 70 laveste tilbudssum /aktuel tilbudssum. Pointafgivelse for kriterierne driftssikkerhed og organisation samt kvalitet og samarbejde vil ske på baggrund af en vurdering af de oplysninger, som leverandøren afleverer sammen med tilbudet, jf. afsnit Forbehold og alternative tilbud Forbehold og alternative tilbud vil ikke blive accepteret Meddelelse om resultat De tilbudsgivende entreprenører forventes at få meddelelse om det endelige resultat af udbuddet senest den 1. oktober Diverse Tilbuddet er bindende fra afgivelsen, og tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud frem til den 1. januar Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud. Affaldsafgifter samt udgifter i forbindelse med affaldsbehandling afholdes af kommunen og er entreprenøren uvedkommende. Det afleverede tilbudsmateriale inkl. bilag betragtes som Greve Kommunes ejendom.

11 Side 10 2 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR INDSAMLING OG TRANSPORT AF AFFALD 2.1 Indledning I Greve Kommune indsamles der dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra private husstande, virksomheder og institutioner. I Greve Kommune har alle boliger, herunder helårsboliger, landbrugsejendomme og sommerhuse pligt til at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. (Dog er der pt. ca. 30 dispensationer). Erhvervsvirksomheder, skoler og lignende, der producerer dagrenovationslignende affald, har mulighed for at tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for husholdninger. I Greve Kommune skal der foretages rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer, som private husstande og institutioner har sat frem til indsamlingen. I løbet af kontraktperioden vil der ske en tilgang af boliger i Greve Kommune. I bilag 4 er der en oversigt over den forventede tilgang af boliger indeholdende oplysninger om bebyggelsens navn, type, antal boliger samt årstal for forventet etablering. Ydelsen vedr. rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer fra nye boliger opført i kontraktperioden skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser for rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer. Dette gælder dog ikke fraktionerne brændbart storskrald, haveaffald, papir og glas for de 238 etageboliger, da disse fraktioner forventes afhentet i containere i hht. 2.4 og 2.7. Ved indkøbscentre, i boligområder samt på centrale steder skal der foretages ugetømning af 660 liters containere til opsamling af papir og 800liters / liters kuber til opsamling af glas. I boligområder samt ved nogle institutioner skal der foretages fast tømning eller tømning efter bestilling af vip- og maxicontainere m.m. med brændbart affald, ikkebrændbart affald, pap, metal, haveaffald mv. Fra et antal forretninger i Greve Kommune skal der hver 2. eller hver 4. uge foretages indsamling af batterier. I nærværende afsnit beskrives omfang og udførelse af opgaven. Beskrivelsen er opdelt i følgende ordninger: Indsamling af dagrenovation. Rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer. Tømning af minicontainere med papir og kuber med glas. Tømning og transport af affald i vip-, maxicontainere m.m. Indsamling af batterier. Indsamling af husholdningsaffald i Greve Kommune sker i henhold til Regulativ for husholdningsaffald (jf. bilag 2). Regulativet er gældende fra den 1. januar 2005.

12 Side Indsamling af dagrenovation Til indsamling af dagrenovation anvendes sækkestativer med 125 liters plastsække, 2-hjulede containere på 140 liter samt 4-hjulede containere i størrelsen 400, 600, 660, 770 og 800 liter. Grundejeren anskaffer selv opsamlingsmateriel. Opsamlingsmateriellet skal være godkendt af kommunen. Grundejeren er ansvarlig for renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse og reparation, herunder erstatning af opsamlingsmateriellet, hvis det beskadiges eller ødelægges af brand, hærværk eller lignende. Fra de fleste fritliggende boliger og sommerhuse mv. indsamles dagrenovation i 125 liters plastsække eller 140 liters containere på hjul. Tømning sker én gang om ugen. Fra de fleste daginstitutioner, nogle erhvervsvirksomheder mv. samt fra hovedparten af etageboligerne og nogle samlede bebyggelser indsamles dagrenovation i 4-hjulede containere i forskellige størrelser. Tømningsfrekvensen for de 4-hjulede containere er varierende. Få af de 4-hjulede containere skal tømmes hver 14. dag, mens de resterende 4-hjulede containere skal tømmes 1 gang, 2 gange eller 3 gange om ugen. Entreprenøren er forpligtet til at tømme et antal 4-hjulede containere med dagrenovation, som er opstillet på genbrugspladsen. Tømningen skal fortages i genbrugspladsens åbningstid, som angivet i afsnit I bilag 5 er den eksisterende tømningsplan for 4-hjulede containere vedlagt. I tømningsplanen er de eksisterende tømninger fordelt på tømningsadresse, containertype og antal samt nuværende tømningsdage. Fra sommerhuse skal der foretages indsamling af dagrenovation en gang om ugen i perioden fra 15. april til 15. oktober og én gang først på måneden i perioden fra primo november til og med primo april, svarende til ca. 32 tømninger pr. år. De tre komprimatorcontainere skal tømmes efter bestilling. Der foretages p.t. ca. tofire tømninger pr. container om måneden. Komprimatorcontainerne skal vejes ved aflevering af affaldet på anvist modtageanlæg. I forbindelse med fakturering skal entreprenøren fremsende en opgørelse over den tømte mængde affald baseret på indvejet vægt pr. komprimatorcontainer pr. tømning. Af opgørelsen skal dato for tømningen fremgå samt entydig identifikation for hver vejning af container, containernummer, standplads og modtageanlæg. Efter tømning skal opsamlingsmateriellet straks transporteres retur til opstillingsstedet. Ordningen omfatter følgende antal tømninger pr. uge af dagrenovation i Greve Kommune fordelt på sække, containerstørrelser samt tømninger med vejning (se også afsnit og 2.2.2). Desuden er oplyst antallet af sommerhustømninger.

13 Side 12 Antal tømninger pr. uge uden vejning Helårlig tømning Antal tømninger pr. uge med vejning Sommerhustømning ca. 32 tømninger pr. år 125 l plastsæk * l container l container /660 l container /800 l container m 3 komprimatorcontainer 2 * Fordeles på i alt 6 vejninger. Entreprenøren skal være opmærksom på, at der løbende vil ske ændringer i tømningsantallet som følge af fra- og tilmeldinger. I Greve Kommune er der i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 indsamlet i alt ca tons dagrenovation, heraf ca tons i sække og 140 liters containere og ca tons i liters containere samt maxicontainere. Den angivne mængde dagrenovation kan variere fra år til år og kan derfor ikke betragtes som minimums- eller maksimumsmængde Vægtbaseret indsamling af containere Pt. skal 756 stk. af de 4-hjulede containere vejes i forbindelse med tømning. Liste over tømningsadresser, hvor containerne skal vejes, er vedlagt i bilag 5. Antal og adresser kan ændres både før og i kontraktperioden. Entreprenøren er ansvarlig for, at containere klargøres til brug for den vægtbaserede indsamling og herunder mærkes og stregkodes. Der skal monteres en elektronisk identifikationsbrik på de 4-hjulede containere (ca. 756 stk.), hvor der skal foretages vægtbaseret indsamling af dagrenovation. Identifikationsbrikken skal overholde DIN-standard Den elektroniske identifikationsbrik skal hjemkøbes, leveres og monteres af entreprenøren. Efter montering skal entreprenøren aflevere en elektronisk registrering, som kan indlæses i kommunens afregningssystem for renovation (KMD-kompas). Den enkelte container skal derudover mærkes med et ID-nr. samt det aktuelle vejnavn og husnummer i almindelig tekst. Entreprenøren skal udarbejde et forslag til en label-udformning. Kommunen skal inden mærkningen godkende labeludformning samt placering af label på container. Entreprenøren skal foretage mærkning og montering af identifikationsbrikker i perioden 1. januar 2005 til 15. januar Ved senere tilmelding af containere til vægtafregning skal mærke og identifikationsbrik monteres og registreres i løbet af 2 uger. I forbindelse med kontraktmøde udarbejdes en endelig detailplan for montering af identifikationsbrikker.

14 Side 13 Der skal afgives en pris pr. affaldscontainer for levering og montering af en elektronisk identifikationsbrik inkl. elektronisk registrering i edb-system. Entreprenøren indkøber og under hele kontraktperioden opbevare ekstra elektroniske identifikationsbrikker. Entreprenøren er forpligtiget til at udskifte defekte elektroniske identifikationsbrikker hurtigst muligt, efter at fejlen er konstateret og inden næste planlagte tømning. Ydelsen skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser for tømning af containere i kommunen Vægtbaseret indsamling af sække Derudover skal der foretages vægtbaseret indsamling af sække fra i alt 6 boligområder i Greve Kommune. Vejningen af det afhentede affald skal ske pr. boligområde. Oversigt over de 6 boligområder fordelt på antal sækkeafhentninger fremgår af bilag Opgørelser om vægtbaseret indsamling Entreprenøren skal indsende en opgørelse over vejninger af boligområder med sække samt liters containere til kommunen efter hver uge. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om den indsamlede mængde dagrenovation baseret på indvejet vægt pr. container pr. adresse samt indvejet vægt pr. boligområde med sække. Opgørelsen sendes via i et filformat, som kan indlæses direkte i KMD-Kompas. Entreprenøren er ansvarlig for, at vægtbaseret indsamling af 4-hjulede containere samt sække fra 6 boligområder er fuldt implementeret og driftssikkert pr. 15. januar Indkøb af sække Til indsamling af dagrenovation anvendes p.t. plastsække med et volumen på 125 liter. Sækkekvalitet (plast): PE-affaldssæk af tykkelsen 70 my. Sækkene skal være påstemplet Greve Kommune, tilbudsgiverens navn samt en påfyldningslinje. Entreprenøren skal indkøbe og opbevare de benyttede plastsække. Entreprenøren er forpligtet til altid at have en lagerkapacitet af sække til minimum en måneds forbrug. Samtlige omkostninger i forbindelse med indkøb og opbevaring af plastsække til dagrenovation skal være indeholdt i den afgivne enhedspris for tømning af 125 liters plastsække (pkt. A.1 og A.2 i tilbudslisten). Opbevaring af sække er entreprenørens ansvar, herunder forsikring mod brand, tyveri og hærværk Ekstra sække Borgerne kan købe ekstra sække -mærkater hos købmænd, tankstationer m.fl. Borgeren kan anvende en ordinær sort sæk på ca. 125 liter som ekstra sæk, blot skal sækken påsættes et ekstra sække-mærke ved lukningen, når den stilles ud til afhentning.

15 Side 14 Entreprenøren er pligtig til at medtage alle ekstra sække, som er stillet ud med korrekt mærke. Ved afhentning af ekstra sække afrives den ene halvdel af mærket, og denne halvdel afleveres til Forsyningsvirksomheden som dokumentation for afhentning. Betaling for afhentning af ekstra sække sker kun i det omfang, der indleveres mærker. Indsamling af ekstra sække afregnes efter tilbudslistens enhedspris for tømning af sækkestativ ved helårsbeboelse. Det kan oplyses, at der de sidste par år årligt er indsamlet ca stk. ekstra sække i Greve Kommune Tømningsplan for indsamling af dagrenovation Ved kontraktindgåelse vil entreprenøren få udleveret adresseliste fra kommunen over samtlige tilmeldte renovationsenheder indeholdt i entreprisen til brug ved planlægning af tømningen. Fra ejendomme med sækkestativer eller 140 liters containere skal indsamlingen af dagrenovation ske på en fast ugedag med et interval på 7 dage. Entreprenøren skal senest den 1. november 2004 aflevere en tømningsplan for indsamling af dagrenovation fra ejendomme med sækkestativer og 140 liters containere. Af tømningsplanen, som skal være gældende i hele kontraktperioden, skal det fremgå, på hvilken fast ugedag der i et geografisk område (distrikt) indsamles dagrenovation. Tømningsplanen skal godkendes af kommunen. Indsamlingen af dagrenovation fra ejendomme med 4-hjulede containere sker med varierende tømningsfrekvens (hver anden uge, 1 gang, 2 gange eller 3 gange om ugen), jf. den eksisterende tømningsplan, som er vedlagt i bilag 5. Det står entreprenøren frit for at udarbejde en ny tømningsplan for 4-hjulede containere. Ved udarbejdelse af en ny tømningsplan skal følgende krav være opfyldt: Ved tømning hver anden uge eller 1 gang om ugen skal indsamlingen ske på en fast ugedag med et interval på hhv. 14 eller 7 dage. Ved tømning 2 gange om ugen skal indsamlingen ske på følgende faste ugedage: mandag/torsdag eller tirsdag/fredag. Ved tømning 3 gange om ugen skal indsamlingen ske på følgende faste ugedage: mandag/onsdag/fredag. Tømningsplanen skal som udgangspunkt gælde i hele kontraktperioden og skal være godkendt af Greve Kommune senest den 1. november Hvis Greve Kommune senere godkender ændringer i tømningsplanen, påhviler det entreprenøren at informere de berørte borgere.

16 Side 15 Grundejerens til- og afmelding sker til kommunen, som efterfølgende meddeler ændringen skriftligt til entreprenøren via /fax eller via webbaseret database, hvor entreprenøren selv trækker ændringslisten én gang dagligt. Ændringen skal effektueres fra næstkommende fastlagte tømningstidspunkt, hvis ikke der er indgået aftale om andet. På baggrund af tømningsplanerne udarbejder entreprenøren kørelister. Kørelisterne skal udarbejdes i kørerækkefølge og skal indeholde type og antal tømninger pr. adresse. Den enkelte indsamlingsbil skal altid være udstyret med den/de relevante kørelister. Entreprenøren er ansvarlig for, at kørelisterne minimum én gang ugentligt føres ajour. Entreprenøren skal efter anmodning inden for en uge fremsende kopi af den gældende køreliste til kommunen. Entreprenøren vil efter anmodning inden for en uge få fremsendt en kopi af opdateret adresseliste over samtlige tilmeldte renovationsenheder Korrekt tilmelding til dagrenovationsordningen Der skal på enhver ejendom være det nødvendige sække-/contaienervolumen, så indsamlingsmateriellet ikke overfyldes inden afhentningerne. Kommunen kan kræve, at antallet af sække/containere på en ejendom forøges, hvis det findes nødvendigt. Hvis entreprenøren konstaterer, at der er ejendomme, der er uden tømning og som i henhold til kommunens regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 2, er forpligtet til at være omfattet af dagrenovationsordningen, skal entreprenøren kontakte kommunen. Såfremt det fremgår af kørelisten, at en ejendom er noteret for færre eller flere containere eller andre størrelser end det faktiske antal containere, der tømmes på ejendommen, er entreprenøren erstatningsansvarlig over for kommunen med et beløb svarende til den relevante tømningspris. Erstatningsansvaret bortfalder, såfremt entreprenøren kan dokumentere, at han skriftligt har påtalt forholdet over for kommunen. Alle uoverensstemmelser mellem de udleverede adresselister og de faktiske forhold skal meddeles til kommunen. Entreprenøren er ligeledes pligtig til at meddele, såfremt det tilmeldte antal containere ikke er tilstrækkeligt. 2.3 Rutebaseret fortovsindsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer Indsamlingsdage og distrikter Der skal foretages rutebaserede fortovsindsamlinger af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer fra fritliggende helårsboliger, tæt-lav bebyggelser, institutioner samt sommerhuse. I Greve Kommune foretages der p.t. indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer 2 gange om måneden i 10 indsamlingsdistrikter. Oversigt over de nuværende 10 indsamlingsdistrikter er vedlagt i bilag 6.

17 Side 16 Pr. 1. januar 2005 skal storskrald og genanvendelige materialer indsamles 12 gange årligt, dvs. én gang pr. måned. Haveaffald inkl. grene skal indsamles 9 gange årligt svarende til én gang om måneden i perioden fra marts til og med november. I forbindelse med ændring af tømningsfrekvensen har Greve Kommune som udgangspunkt besluttet, at der fremover skal foretages rutebaseret fortovsindsamling fra i alt 20 distrikter. Entreprenøren kan udarbejde et forslag til nye indsamlingsdistrikter for indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer. Kommunen skal godkende det endelige forslag til indsamlingsdistrikter. Indsamlingsdistrikterne skal som udgangspunkt gælde i hele kontraktperioden. Ændring kan kun ske i særlige tilfælde og efter kommunens godkendelse. I så fald påhviler det entreprenøren at informere de berørte borgere. Det er et krav, at alle affaldsfraktioner inkl. dagrenovation skal indsamles på den samme indsamlingsdag. Greve Kommune lægger vægt på, at borgerne oplever så få ændringer som muligt, og opfordrer derfor entreprenøren til så vidt det er muligt at fastholde de nuværende tømningsdage. Entreprenøren er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om modtageanlæggenes åbningstider i forbindelse med helligdage. Hvis entreprenøren fastlægger, at der skal ske indsamling af affald på en dag, hvor et modtageanlæg holder lukket, er entreprenøren forpligtiget til på eget initiativ midlertidigt at opbevare det indsamlede affald. Ydelsen vedr. evt. midlertidig opbevaring af indsamlet affald skal være indeholdt i de afgivne priser for indsamling og transport af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer. Entreprenøren skal udarbejde kørelister for hver af de 20 distrikter. Kørelisterne skal indeholde en fortegnelse over, i hvilken rækkefølge der vil blive foretaget indsamling af de forskellige fraktioner på de enkelte veje. Kommunen udarbejder hvert år et Affaldshæfte med oversigtskalender over de fastlagte indsamlingsdage. Entreprenøren er forpligtet til hvert kalenderår inden den 1. november at fremsende et forslag til kommunen over det kommende års indsamlingsdage. Kommunen skal godkende det endelige forslag. Affaldshæftet husstandsomdeles sædvanligvis i december måned. Indsamlingsbiler skal medbringe ekstra Affaldshæfter til brug for uddeling til borgere, som måtte henvende sig Sortering og emballering af affaldsfraktioner I forbindelse med den rutebaserede fortovsindsamling er entreprenøren forpligtet til at medtage følgende affaldstyper: Papir, som er opsamlet i gennemsigtige 60 liters plastsække, hvorpå der står Genbrug - Greve Kommune. Glas, som er opsamlet i gennemsigtige 60 liters plastsække, hvorpå der står Genbrug - Greve Kommune.

18 Side 17 Brændbart storskrald - f.eks. legetøj, bøger, tøj, sko, emballage af pap, flamingo eller plast, som er opsamlet i gennemsigtige plastsække eller åbne papkasser. Brædder og lister på maks. 1 meter skal afleveres i gennemsigtige plastsække eller være bundtet. Brændbart storskrald - f.eks. møbler, inventar og andet større indbo, som ikke kan emballeres i gennemsigtige plastsække, og som derfor er uemballeret. Gulvtæpper skal være på maks. 1 meter og være bundet med snor. Ikke-brændbart storskrald - f.eks. porcelæn, spejle, glas fra indbo, som er opsamlet i gennemsigtige plastsække, åbne papkasser eller er bundtet. Ikke-brændbare møbler som f.eks. kakkel- eller marmorborde samt springmadrasser. Metal - f.eks. hårde hvidevarer inkl. CFC-holdige kølemøbler, cykler, potter og pander mv., som er uemballeret. Cykler, klapvogne og lignende skal kun tages med, hvis der er sat en seddel mærket affald på. EE-affald, som er uemballeret. EE-affald skal sorteres i to fraktioner, hhv. skærme og andet EE-affald. Entreprenøren kan få stillet bure fra modtageanlægget til rådighed. Løst haveaffald, som er opsamlet i kompostérbare sække eller i 240 liters containere på hjul. Grene under 10 cm i diameter kan afleveres i bundter. Grenbundterne må maks. være 1,5 meter i længden og 0,5 meter i diameter. Grenbundterne må kun være bundet med nedbrydeligt sejlgarn - ikke med nylonsnor, ledning eller ståltråd. For alle affaldsfraktioner gælder, at både åbne og lukkede sække skal medtages. Ovenstående affaldsfraktioner skal under indsamling og transport holdes adskilte. Dog kan emballeret og uemballeret brændbart storskrald sammenblandes. Det samme gør sig gældende for løst haveaffald og grene. I tilfælde af blandede affaldsfraktioner, f.eks. et træbord med metalben, skal affaldet indsamles med den affaldsfraktion, som er affaldets hovedbestanddel eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, indsamles med det opsamlingsmateriel, der egner sig bedst. Affaldet må ikke efterlades. Hver husstand får 2 gange om året udleveret 25 plastsække påtrykt Genbrug - Greve Kommune til opsamling af papir eller glas. Plastsække skal indkøbes og uddeles af entreprenøren, jf. afsnit Hvis den enkelte husstand har brug for flere plastsække til papir og glas, har borgerne mulighed for at hente yderligere sække i ServiceCentret på rådhuset eller på genbrugspladsen. Borgerne skal selv indkøbe gennemsigtige plastsække til opsamling af brændbart og ikke-brændbart storskrald samt kompostérbare sække til haveaffald. P.t. benyttes papirsække til haveaffald, men kommunen laver forsøg med nedbrydelige plastsække, som eventuelt vil blive benyttet senere.

19 Side 18 Alt affald, som skal afhentes, er af borgerne sat ud til fortovet eller ved vejkant senest kl på afhentningsdagen og er placeret, så affaldet er synligt og let tilgængeligt for entreprenøren. Affaldet skal være sorteret og adskilt i de forskellige fraktioner. Bygningsaffald og farligt affald er ikke omfattet af ordningen og må ikke medtages, ligesom forkert sorteret affald eller affald i sorte sække ikke må medtages. Efter afhentning af affald skal afhentningsstedet fremstå ryddeligt. Haveaffald fra kompostérbare sække, som går itu under håndteringen, skal fjernes helt, evt. med kost og skovl. Papir og glas må ved aflevering til modtageanlægget ikke være emballeret eller bundtet. Entreprenøren skal i forbindelse med indsamlingen sikre, at plastsække med papir og glas tømmes og efterfølgende fjernes fra det indsamlede affald. Sække med glas må pga. risiko for støj og glasskår ikke tømmes på afhentningsstederne, men kan f.eks. tømmes i forbindelse med omlastning hos entreprenøren. Under indsamling af papir skal entreprenøren sikre, at der ikke sker papirflugt. Fra få boligområder skal entreprenøren foretage rutebaseret fortovsindsamling af samtlige affaldsfraktioner fra ét samlet sted i bebyggelsen. Entreprenøren skal være opmærksom på, at i Greve Kommune har borgerne ret til at stille ubegrænsede mængder af affald frem til afhentning. Der kan således indimellem være stillet større mængder af affald frem til afhentning, f.eks. i forbindelse med dødsbo, haverydninger o.lign. Entreprenøren er således også forpligtiget til at medtage alt korrekt emballeret affald, som er stillet frem til afhentning af genbrugsbutikkerne i Greve Kommune Opgørelse over deltagende boliger I nedenstående skema er der en oversigt over, hvorledes antallet af boliger er fordelt pr. indsamlingsordning: Antal boliger (opgjort pr. 1/1-2001) Haveaffald og grene Papir og glas Metal, ikke-brændbart storskrald, EE-affald Brændbart storskrald Indsamling af haveaffald i container Ejendomme i kommunen kan benytte 2-hjulede 240 liters containere til opsamling af løst haveaffald. Ordningen er frivillig. Der er p.t. tilmeldt 70 containere til ordningen. Da betaling for deltagelse i ordningen bortfalder fra 1. januar 2005, må antallet af 240 liters containere forventes at stige væsentligt. Grundejeren indkøber selv den 2-hjulede container og er ansvarlig for renholdelse. Haveaffald opsamlet i 2-hjulede beholdere skal tømmes samtidigt med den ordinære rutebaserede fortovsindsamling af haveaffald. Containere med løst haveaffald skal kun tømmes, når de er stillet ud til skel for tømning.

20 Side Afhentning af løst metal, CFC-holdige kølemøber, løst ikke-brændbart storskrald samt EE-affald I Greve Kommune har samlede boligområder mulighed for at få afhentet løst metal, CFC-holdige kølemøber, løst ikke-brændbart storskrald samt EE-affald i bure, når det er sorteret i to fraktioner, hhv. skærme og andet EE-affald. Affaldet indsamles fra aftalte centrale opsamlingspladser i bebyggelsen hver 14. dag. Opsamlingspladserne er placeret i umiddelbar nærhed af kørefast vej. Ordningen er frivillig. Ved afhentning skal der normalt ringes til ejendomsmester/gårdmand forinden for at få låst op til affaldet. Bure til EE-affald indgår i vandresystem. Entreprenøren er forpligtiget til at afhente alt løst metal, CFC-holdige kølemøber, EEaffald og ikke-brændbart storskrald inkl. madrasser ved alle disse afhentningssteder. I bilag 7 er de fælles afhentningssteder angivet. Ydelsen skal være indeholdt i de afgivne priser for udførelse af rutebaseret fortovsindsamling. Mængderne fra de fælles opsamlingssteder er inkluderet i mængderne, som er opgivet i skemaet i afsnit Mængder I perioden 1/ til 31/ er der via den rutebaserede fortovsindsamling indsamlet følgende mængder (svarende til indsamling 24 gange om året): Fortovsindsamling Indsamlet mængde i 2003 (ton) Papir Glas 692 Metal 635 Haveaffald og grene CFC-holdige kølemøber stk. Småt og stort brændbart Ikke-brændbart 547 EE-affald De indsamlede mængder af storskrald varierer afhængigt af årstiden således at de indsamlede mængder er mindst om vinteren (nov-feb). De indsamlede mængder af haveaffald pr. måned varierer væsentligt afhængig af årstiden. Greve Kommune åbner en genbrugsplads pr. 1. januar 2005, og i den forbindelse er det sandsynligt, at de indsamlede affaldsmængder pr. år via fortovsindsamlingen vil falde. De angivne mængder kan variere fra år til år. Ovenstående mængder er derfor ikke at betragte som minimums- eller maksimumsmængder Indkøb og udbringning af sække til papir og glas Samtlige ejendomme, som er omfattet af den rutebaserede fortovsindsamling af papir og glas, skal 2 gange om året i henholdsvis februar og september måned have udleveret 25 stk. plastsække påtrykt Genbrug - Greve Kommune til opsamling af papir eller glas. Entreprenøren skal på vegne af Greve Kommune indkøbe og udbringe ovenstående sække.

21 Side 20 Sækkekvalitet: 60 liters gennemsigtig PE-affaldssæk af tykkelsen 60 my, bredde 380 mm, fals 170 mm, længde 900 mm. Plastsækkene skal leveres i ruller a 25 stk. Sækkene skal være påtrykt Genbrug og en illustration, der viser eksempler på genbrugelige materialer, Greve Kommune samt en påfyldningslinje placeret 200 mm fra øverste kant. Udkast til udformning af illustration m.m. skal godkendes af kommunen. Rullen med plastsække skal altid, hvor det er muligt, leveres ved den enkelte ejendoms hoveddør og ellers så bekvemt som muligt for brugeren. På enkelte ejendomme er der indgået særlige aftaler om afleveringssted eller - metode. F.eks. vil der forekomme enkelte ejendomme, hvor entreprenøren skal ringe i forvejen, inden udbringningen foretages. Borgere, som henvender sig til kommunen og oplyser, at de ikke har modtaget en rulle med plastsække, vil blive skrevet på en opsamlingsliste. Entreprenøren er forpligtiget til efter hver halvårlige udbringning af plastsække at foretage 3 efter - udbringninger efter kommunens udleverede opsamlingsliste. Efter -udbringningerne foretages f.eks. 1. marts, 15. marts samt 1. april. Ydelsen skal være indeholdt i de afgivne enhedspriser for indkøb og udlevering af plastsække. Nye borgere, som flytter til kommunen, vil få udleveret plastsække i ServiceCentret eller på genbrugspladsen. Entreprenøren er forpligtet til altid at have en lagerkapacitet af plastsække på minimum ruller. Kommunen skal kunne bestille og få leveret en palle med ca plastsække til et nærmere angivet sted i Greve Kommune. Entreprenøren kan forvente, at der skal foretages 2-6 leveringer pr. år. Entreprenøren skal i tilbudslisten afgive en enhedspris for indkøb og levering af en palle med plastsække efter bestilling. I forbindelse med udbringningen af sække tilbyder kommunen at stille 30 m 2 lagerkapacitet til rådighed for entreprenøren uden vederlag. Lagerarealet er placeret på Greve Genbrugsplads. Opbevaring af sækkene er entreprenørens ansvar, herunder forsikring mod brand, tyveri og hærværk. Entreprenøren skal i kontraktperioden acceptere, at der evt. indgås aftale om indkøb af andre posetyper, eller at der sker ændringer i antal og hyppighed/periode for udbringning. 2.4 Tømning af minicontainere med papir og kuber med glas Greve Kommune har på centrale steder, ved indkøbscentre samt i boligområder, opstillet 660 liters containere til opsamling af papir samt 800 liters / liters kuber til opsamling af glas. I bilag 8 er der en oversigt over opstillede papircontainere og glaskuber i Greve Kommune inkl. foto af de forskellige typer af opsamlingsmateriel. Entreprenøren er forpligtiget til at tømme de opstillede kuber til glas, som er placeret på Greve Genbrugsplads. Tømningen skal foretages indenfor de åbningstider, som fremgår af afsnit

22 Side 21 Entreprenøren er pligtig til selv at skaffe sig den fornødne viden om den fastlagte placering af containere samt at gøre sig bekendt med stedlige forhold, som kan have indflydelse på fastsættelse af tømningsprisen. Antal/type af opsamlingsmateriel, tømningsfrekvens samt indsamlet affaldsmængde i år 2003 i Greve Kommune fremgår af nedenstående skema: Affaldstype Antal / type Tømningsfrekvens Indsamlet mængde i 2003 (ton) Glas 69 stk l kuber 4 stk. 800 l kuber Hver uge 242 Papir 190 stk. 660 l minicontainere Hver uge 657 Entreprenøren skal kunne tåle, at der vil blive opstillet flere containere til opsamling af papir og flere kuber til glas i løbet af kontraktperioden. Kommunen har ret til at ændre de enkelte beholderes placering. Ovenstående angivne mængder glas og papir kan variere fra år til år. De angivne mængder er derfor ikke at betragte som minimums- eller maksimumsmængder. Den indsamlede mængde papir og glas har gennem flere år været svagt stigende Krav til tømning Tømning af glaskuber og papircontainere skal ske på en fast ugedag med et interval på 7 dage. Containere med papir og kuber med glas skal afhentes på standpladsen og efter tømning sættes tilbage til standpladsen. Alt opsamlingsmateriel skal altid tømmes uden hensyntagen til fyldningsgrad. Der skal ved tømningen anvendes materiel og arbejdsprocesser, der i videst muligt omfang sikrer, at minicontainere/kuber ikke tilføres skader eller buler, og med mindst mulige gener og risiko for skader for omgivelserne. Entreprenøren skal samme dag oplyse kommunen om evt. uheld. Tømning af minicontainere, der indeholder papir, skal ske på en sådan måde, at der ikke sker papirflugt under afhentning og transport. Kuber til opsamling af glas skal bundtømmes. Tømning skal foretages på en sådan måde, at der ikke sker unødig knusning af glasset. Dvs. at tømningen skal ske ved at glasset hældes eller løftes over i bilens container uden på noget tidspunkt at falde frit med risiko for knusning mod containerens bund. Entreprenøren skal ligeledes sikre, at det benyttede vognmateriel kan aflæsses uden unødig knusning på de anviste modtageanlæg. Der må ikke foretages omlastning af glas. Sammen med tilbuddet skal vedlægges en beskrivelse af det udstyr, som planlægges anvendt ved indsamlingen samt den anvendte arbejdsproces som beskrevet i afsnit Beskrivelse af det tømningsudstyr, der anvendes, skal omfatte (men er ikke begrænset til) udfyldelse af det i tilbudslisten fortrykte skema for egenskaber ved køretøj og løftekran.

23 Side Oprydning og tilsyn ved tømning Ydelsen omfatter desuden oprydning og rengøring omkring opsamlingsmateriellet i forbindelse med tømning, herunder opsamling af affald og opfejning af glasskår. Ved tømningen skal medtages glas eller papir, der er stillet ved siden af minicontainerne/kuberne. Flaskebremsen skal efterses hver gang, og evt. fejl/mangler ved minicontainere/kuber skal senest den efterfølgende uge indberettes til kommunen Renholdelse og opsyn ved offentlige opstillingspladser Som en særskilt ydelse skal der foretages renholdelse af ca. 7 offentlige opstillingspladser placeret i forbindelse med indkøbscentre. Antallet af pladser kan variere. Adressen på de 7 offentlige opstillingspladser fremgår af bilag 8. For de offentlige pladser skal foretages en total oprydning omkring minicontainere/kuber minimum én gang om ugen på en fast ugedag uafhængig af selve tømningen samt efter behov i forhold til nedenstående krav. Entreprenøren skal sikre: at glasskår opfejes og papir opsamles. at alt affald medtages, herunder henstillede poser, papkasser, hårde hvidevarer, jern og metal eller andet. På nogle af de offentlige opstillingspladser vil der derudover være et dagrenovationsstativ, som skal tømmes. Det vil i alt dreje sig om højst 5 dagrenovationssække om ugen. 1. arbejdsdag efter nytårsaften skal der foretages en total oprydning af de ca. 7 offentlige opstillingspladser. Entreprenøren skal være forberedt på en løbende evaluering over de første måneder sammen med kommunen og dermed løbende ændringer for at sikre en optimal renholdelsesturnus i forhold til ovennævnte kvalitetskrav. 2.5 Afregning af indsamlet glas Entreprenøren skal i tilbudslisten afgive en enhedspris pr. indsamlingsrunde omfattende rutebaseret fortovsindsamling af affaldsfraktionen glas. Derudover skal entreprenøren afgive en enhedspris pr. tømning af kuber på hhv. 800 liter og 2,5 m 3. Greve Kommune ønsker at motivere entreprenøren til at opnå en så lille skårprocent som muligt. Indtægterne fra salg af glas vil derfor blive fordelt således at 25 % af indtægterne går til entreprenøren og 75 % af indtægterne går til kommunen. Entreprenøren vælger selv, hvilket modtageanlæg han ønsker at benytte. Hvis indtægten fra salg af indsamlet glas på landsplan bliver negativ, betaler kommunen behandlingsprisen pr. ton glas. Ydelserne, der omfatter indsamling af hhv. glas i sække og i containere, indeholder transport til det af renovatøren valgte modtageanlæg, uanset hvor langt entreprenøren vælger at transportere glasset. Indtægter for glas afregnes månedsvist bagud sammen med fakturaen. Vejesedler fra modtageanlæg vedlægges som dokumentation.

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

"! # $ " $ $"! %&' ( $" & ) $"$ * ) $"( +, ) $") - $"., / $"0 *! ("! -!! (" 1,!!

! # $  $ $! %&' ( $ & ) $$ * ) $( +, ) $) - $., / $0 *! (! -!! ( 1,!! ! "! # $ " $ $"! %&' ( $" & ) $"$ * ) $"( +, ) $") - $"., / $"0 *! ("! -!! (" 1,!! Denne kontrakt om Reno Djurs I/S levering af tillægsydelsen Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald til kommunen beskriver

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Holbæk Affald A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 UDBUDSBETINGELSER Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø.

svarer til god økonomi, stor miljøfordel, godt serviceniveau og godt arbejdsmiljø. 1 INDLEDNING Side 1 2 ANALYSEN På baggrund af temadagen med kommunalbestyrelsen den 15. november d.å. har Grontmij Carl Bro (GMCB) udarbejdet nedenstående analyse af udvalgte scenarier for dagrenovationsordningen.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl Udbudsskrivelse (US) for Dagrenovation og indsamling

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Ordregiver... 3 1.3 Spørgsmål... 4 1.4

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

I nærværende notat er der redegjort for ovenstående.

I nærværende notat er der redegjort for ovenstående. Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Nordfyns Kommune, Affaldsplan harmonisering Analyse vedr. supplerende ordninger 12. december

Læs mere