2010 Udgivet den 30. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Udgivet den 30. september 2010"

Transkript

1 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september september Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og Finanstilsynet for at uddybe depotselskabernes pligter på baggrund af reglerne i lov om finansiel virksomhed (FIL), lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (LIS) og Finanstilsynets praksis. Følgende foreningstyper er omfattet af depotselskabsreglerne: Investeringsforeninger Specialforeninger Hedgeforeninger Godkendte fåmandsforeninger Professionelle foreninger 1) 2. Regelgrundlag De danske regler har gennemført artiklerne i UCITS direktivet. Artiklerne er ikke ændret i UCITS IV - direktivet, men EU Kommissionen overvejer, om direktivets bestemmelser om depotselskaber skal opdateres. Endvidere vurderer CESR under navneændring til ESMA, depotselskabsreglerne med henblik på en højere grad af harmonisering. Vejledningen tager ikke højde for disse eventuelle nye regler. Det danske regelgrundlag er indsat som bilag 1, jf. pkt. 7, til vejledningen. 3. Depotselskabsfunktionen 3.1 Generelt Depotselskabernes virksomhed er reguleret i FIL 52, 72, stk. 3, 106 og 107. Endvidere er der krav i FIL 71 om finansielle virksomheders organisation m.v., der også omfatter depotselskabsfunktionen. Endelig er der i LIS 4, stk. 8, og 7, stk. 1, nr. 5, m.fl. krav til en forenings depotselskab. Pengeinstitutter, som Finanstilsynet har godkendt som depotselskab for en investeringsforening, specialforening eller fåmandsforening, skal i henhold til FIL 52 som foreningens depotselskab handle uafhængigt og udelukkende i foreningens interesse. Depotselskabet for en forening skal dels opbevare foreningens værdipapirer, instrumenter og andre aktiver særskilt, jf. FIL 106, stk. 1, dels udføre de pligter, der fremgår af FIL 106, stk. 2. Depotselskabet har et særligt ansvar, jf. FIL 107, for opfyldelsen af dets depotselskabsforpligtelser. De foreninger, der efter LIS skal opbevare deres instrumenter i et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, er depotkunder, men en særlig slags, der blandt andet skal opfylde de særlige regler, der er nævnt under regelgrundlag for disse foreninger. Hertil kommer, at foreningerne og deres investeringsforvaltningsselskab ikke må få rådighed over aktiverne samt regler om, at Finanstilsynet kan tilbagekalde godkendelsen, således at foreningen skal likvideres, skal godkende fusion og spaltning m.v. og give tilladelse til afvikling. Endvidere er der særlige regler om de markeder, en forening kan placere sine midler på, jf. LIS 87 og Finanstilsynets vejledning om hvilke markeder, investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger kan placere deres midler på i henhold til 87 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Depotselskabet har ikke en kontrolforpligtelse i henhold til FIL 106 for så vidt angår markeder, men depotselskabet skal være opmærksomt på, om det kan håndtere kravene på de Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr AU004133

2 28. september Nr. 82. markeder, som foreningerne ønsker at investere på og de krav, der gælder der. Depotselskabet skal derfor vurdere hvilke regler, der gælder for den enkelte type forening, ligesom det er nødvendigt, at depotselskabet gør sig klart, at det udover de i FIL 106 og 107 nævnte pligter også skal tage hensyn til andre særlige regler for foreninger. For eksempel kan en forening eller afdeling først påbegynde sin virksomhed, når Finanstilsynet har godkendt den. Hvis en forening har hjemmel i vedtægterne til, at bestyrelsen kan oprette andelsklasser i en eller flere afdelinger, skal depotselskabet vurdere, om depotselskabsfunktionen har de nødvendige ressourcer og kompetencer hertil. På samme måde kan en forening eller afdeling ikke afvikles, før Finanstilsynet har givet tilladelse til afvikling eller godkendt fusion m.v. Der er også særlige regler for de forskellige foreningstyper som for eksempel visse specialforeninger og hedgeforeninger, ligesom professionelle foreninger, der bliver registrerede og ikke godkendt, har et særligt regelsæt. Endelig har det betydning for depotselskabet, om foreningen eller afdelingen er bevisudstedende eller kontoførende. Da depotselskabsfunktionen er et væsentligt område, skal depotselskabet i medfør af FIL 71, stk. 1, nr. 4, udarbejde skriftlige forretningsgange, jf. pkt. 5, for området.»skriftlige«forretningsgange omfatter udover forretningsgange i f.eks. ringbind, også forretningsgange på et varigt medium. Endvidere er det nødvendigt, at depotselskabet beskriver sine opgaver både de, der fremgår af FIL 106 og 107 og de, der er en følge af, at foreningerne er regulerede - og pligter i sine forretningsgange. Nogle forretningsgange gælder særligt for regulerede foreninger, medens depotselskabet kan anvende andre generelle forretningsgange som led i depotselskabsfunktionen sådan, at depotselskabet blot henviser til disse i afsnittet om depotselskabsfunktionen. Endelig skal depotselskabet opfylde krav, der følger af, at depotselskabet er værdipapirhandler. Ifølge 3.2 Godkendelse af nye depotselskaber LIS 7, stk. 1, nr. 5, (investeringsforeninger og specialforeninger) LIS 110 d, stk. 1, nr. 3, (professionelle foreninger) LIS 112, stk. 1, nr. 5, (fåmandsforeninger) LIS 114 c, stk. 1, nr. 5, (hedgeforeninger) er det en forudsætning for Finanstilsynets godkendelse af et depotselskab for en forening, at det kan yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet. Depotselskabet skal derfor selv foretage en vurdering af, om det i forhold til den enkelte forening har de tilstrækkelige faglige kompetencer i depotselskabsfunktionen til at håndtere karakteren og kompleksiteten af foreningens forretning, og de opgaver for depotselskabet, som følger deraf, de instrumenter, foreningen vil investere i, eventuelle andelsklasser og afvikling af de handler, foreningen har eller forventes at få. Eksempler på risici, som depotselskabet skal vurdere i denne forbindelse, er: Operationelle risici som f.eks. Juridiske risici, Valg af sub custodians Afviklingsrisici. Risici ved foreningens brug af afledte finansielle instrumenter, herunder eventuelle værdipapirudlån. På samme måde skal depotselskabet vurdere, om det har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at påtage sig de risici, der er forbundet med at være depotselskab for den pågældende forening under hensyn til foreningens virksomhed og størrelse. Det er Finanstilsynets praksis i det mindste at kræve en erklæring fra depotselskabets direktion eller den ansvarlige for depotselskabsfunktionen om, at depotselskabet har de tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at udøve hvervet. Endvidere kræver Finanstilsynet, at depotselskabet indsender forretningsgange for depotselskabsfunktionen, når der er tale om et pengeinstitut, der ikke tidligere er godkendt som depotselskab, ligesom der også kan blive tale om, at Finanstilsynet kræver forretningsgange i andre tilfælde. Endelig har Finanstilsynet mulighed for efter aftale at undersøge depotselskabsfunktionen før godkendelsen.

3 28. september Nr Mulighed for delegation Finanstilsynet gør opmærksom på, at et depotselskab ikke kan delegere sine pligter i henhold til FIL 106, stk. 2, til andre heller ikke andre selskaber i den koncern, som depotselskabet er medlem af. Depotselskabet kan dog anvende IT systemer, som andre driver. Uanset om depotselskabet overlader driften af IT systemer til andre (outsourcing), skal depotselskabet selv udføre pligterne i FIL 106, stk. 2. Nogle foreninger har overladt opgaven som udstedende institut gennem VP Securities A/S til andre end depotselskabet. Det er ikke delegation af pligterne i FIL 106, stk. 2. I henhold til FIL 107, 2. pkt. kan depotselskabet overlade opbevaring af foreningens formue eller en del heraf til en anden depotfører. Som følge heraf kan depotselskabet benytte en eller flere såkaldte sub custodians, men depotselskabet er dog stadig ansvarligt. 3.4 Opbevaring af foreningens aktiver, jf. FIL 106, stk Værdipapirer m.v. Foreningers instrumenter skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen i et af Finanstilsynet godkendt depotselskab. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen betyder det, at en forenings værdipapirer som hovedregel ikke må opbevares i samledepoter, men skal føres på individuelle konti og depoter for foreningen. Imidlertid er bestemmelsen ikke til hinder for, at en forenings udenlandske værdipapirer opbevares i et samledepot i et udenlandsk kreditinstitut. I så fald skal foreningens bestyrelse være underrettet om og have samtykket heri, jf. bemærkningerne til FIL 72, stk. 3. Endvidere fremgår det af bemærkningerne til LIS 4, stk. 8, at»de fleste om ikke alle en forenings danske værdipapirer vil blive opbevaret i en værdipapircentral, mens det er almindeligt, at udenlandske værdipapirer opbevares på samlekonti, de såkaldte»sub accounts«2). Når det er tilfældet, skal depotselskabet kunne dokumentere, at foreningens udenlandske værdipapirer bliver opbevaret særskilt på en konto, der er en del af samlekontoen, i foreningens navn.«depotselskabet skal derfor registrere foreningens værdipapirer på en særskilt konto i foreningens (afdelingens) navn inklusive de værdipapirer, der er registreret på en samlekonto, således at dets registreringer til enhver tid giver et samlet overblik over foreningens beholdninger, og således at foreningens (afdelingens) navn fremgår af depotselskabets registerudskrift. Det er således afgørende for beskyttelse af investorerne, at en forenings instrumenter altid opbevares særskilt for foreningen hos depotselskabet, selv om der anvendes samlekonto i forbindelse med opbevaring hos en sub custodian. De instrumenter, som et depotselskab skal opbevare eller på anden måde have overblik over for en forening, kan være: 1) Værdipapirer (aktier og obligationer m.v.) 2) Pengemarkedsinstrumenter 3) Andele i kollektive investeringsinstitutter 4) Likvide midler 5) Afledte finansielle instrumenter, herunder værdipapirudlån 6) Andre aktiver. Værdipapirer og pengemarkedsinstrumenterne er som hovedregel optaget til handel på et reguleret marked, jf. LIS 87, men op til 10 pct. kan være værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet reguleret marked Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, herunder renteog valutaderivater, kan være kendetegnet ved, at de ikke kan administreres i et depotsystem, da der er tale om særlige kontraktvilkår. Depotselskabets pligter efter FIL 106 omfatter også sådanne afledte finansielle instrumenter. Før depotselskabet indgår aftaler med en forening og dens investeringsforvaltningsselskab, om at foreningen kan anvende afledte finansielle instrumenter herunder rente- og valutaderivater, skal depotselskabet, vurdere om det selv har den nødvendige faglige kompetence i depotselskabsfunktionen til at håndtere de forskellige typer af afledte finansielle instrumenter, som foreningen ønsker at anvende, også når foreningen ønsker at indgå aftale med 3. mand.

4 28. september Nr. 82. vurdere, om det kan udføre sine pligter som depotselskab med den af foreningen og investeringsforvaltningsselskabet planlagte organisering og anvendelse af afledte finansielle instrumenter. sikre sig, at foreningens valg af afledte finansielle instrumenter og modparter er i overensstemmelse med depotselskabsaftalen. have adgang til relevante dele af aftalegrundlaget mellem foreningen (investeringsforvaltningsselskabet) og modparter i aftaler om afledte finansielle instrumenter med henblik på at kunne gennemgå og vurdere: Adgangen til løbende at kunne følge op på og kontrollere registrerede data herunder afstemningsgrundlag. De procedurer, der skal sikre, at depotselskabet modtager oplysninger om handler og betalinger i henhold til aftalerne. vurdere, om der er behov for at gennemgå og opdatere depotselskabsaftalen med foreningen (og investeringsforvaltningsselskabet), med det formål at sikre depotselskabets mulighed for opfølgning på handel med afledte finansielle instrumenter er tilstrækkeligt reguleret heri. sørge for en procedure, der sikrer, at depotselskabet får meddelelse, når foreningen indgår aftaler om afledte finansielle instrumenter med 3. mand. etablere en form for registrering, der giver depotselskabsfunktionen oversigt over de kontrakter om afledte finansielle instrumenter, som foreningen indgår, og etablere forretningsgange og procedurer, der sikrer, at foreningens modpart betaler eventuelle provenuer som følge af aftalen til depotselskabet. Depotselskabet skal derfor i sin aftale med foreningen og investeringsforvaltningsselskabet sikre sin adgang til at udføre sine pligter, når foreningen indgår aftaler om handel med afledte finansielle instrumenter med andre modparter, således at depotselskabet før indgåelse af aftaler om afledte finansielle instrumenter, herunder rente- og valutaderivater, kan foretage ovennævnte vurderinger Likvide midler og indskud som led i foreningens investeringer Likvide midler, som foreningen (afdelingen) har i accessorisk omfang, skal opbevares hos depotselskabet. Ønsker en forening som led i investeringsstrategien at indskyde midler, jf. LIS 88, f.eks. i form af et aftaleindskud, i et andet kreditinstitut end depotselskabet, skal indskuddet indsættes i det andet kreditinstitut via instruks til depotselskabet, hvortil indskuddet skal tilbageføres, når aftalen ophører. Depotselskabet er uden ansvar for, om der sker tilbagelevering fra tredjemand. 3.5 Depotselskabets pligter, jf. FIL 106, stk. 2 Ifølge FIL 106, stk. 2, har et depotselskab en række pligter, som det skal udføre for den eller de foreninger, som det er depotselskab for. Depotselskabet skal udføre alle de pligter, der er relevante for den enkelte forening. Som nævnt ovenfor kan depotselskabet ikke outsource sine pligter hverken til selskaber i samme koncern eller til andre selskaber. Pligterne skal som det fremgår af pkt. 4 fremgå af depotselskabsaftalen. Depotselskabet skal have forretningsgange, jf. pkt. 5 for udførelsen af pligterne. 4. Depotselskabets aftale med foreningen (depotselskabsaftalen) og andre aftaler 4.1 Generelt Finanstilsynet skal godkende en forenings valg af depotselskab, jf. LIS 7 (investeringsforeninger og specialforeninger), LIS 110 d, stk. 1, nr. 3, jf. 110 a, stk. 5, (professionelle foreninger), LIS 112, stk. 1, nr. 5, (fåmandsforeninger) og LIS 114 c, stk. 1, nr. 5, (hedgeforeninger). Det er Finanstilsynets vurdering, at aftalen med depotselskabet, der har de i FIL 106 og 107 nævnte pligter, enten skal være en selvstændig aftale, således at andre forhold mellem foreningen og depotselskabet reguleres i andre aftaler, jf. pkt. 4.7, eller også skal depotselskabsaftalen struktureres således, at depotselskabets pligter tydeligt fremgår af aftalen i særskilte afsnit.

5 28. september Nr. 82. Investerer foreningen ikke i pantebreve, behøver aftalen ikke at nævne pligter ved opbevaring af pantebreve. Udfører foreningen værdipapirudlån, skal aftalen omtale dette og henvise til det relevante aftalegrundlag herfor. Depotselskabsaftalen skal være konsistent, klar og tydelig. Depotselskabsaftalen kan henvise til depotselskabets almindelige depotbetingelser. Hvis det ikke fremgår af aftalen, hvilke af disse almindelige betingelser, der gælder eller eventuelt ikke gælder, skal det fremgå, at det i tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelser i depotselskabsaftalen og de almindelige depotbetingelser, er aftalens og eventuelt lovens bestemmelser, der gælder. Finanstilsynet skal ikke godkende depotselskabsaftalen, der ikke er lovreguleret, men for at Finanstilsynet kan godkende depotselskabet, er det Finanstilsynets vurdering, at aftalen skal opfylde en række krav: 4.2 Opbevaring af instrumenter m.v Generelt Ifølge FIL 106, stk. 1, skal depotselskabet forvalte og opbevare en forenings værdipapirer, likvide midler og andre aktiver særskilt. Bestemmelsen skal da en forenings udenlandske værdipapirer ofte bliver opbevaret i samledepot - ses i sammenhæng med FIL 72, stk. 3, hvorefter en finansiel virksomhed, der har tilladelse som værdipapirhandler (her depotselskabet) kan opbevare kunders instrumenter, jf. bilag 5 i samme depot (samledepot), hvis den finansielle virksomhed har informeret den enkelte kunde om retsvirkningerne heraf, og kunden har givet samtykke hertil. FIL har ikke formkrav til dette samtykke. Det er på baggrund af bemærkningerne til LIS 4, stk. 8, udgangspunktet for Finanstilsynets vurdering, at depotselskabet skal opbevare en forenings danske værdipapirer i et særskilt depot i VP Securities A/S. Baggrunden herfor er, at opbevaring i et særskilt depot er den sikreste opbevaring. Finanstilsynet har tilladt, at en forenings depotselskab opbevarer foreningens danske instrumenter i et individuelt depot, dvs. et separatistdepot i VP Securities A/S gennem en global eller sub custodian, mens Finanstilsynet ikke har tilladt, at et depotselskab opbevarer en forenings danske instrumenter i VP Securities A/S gennem et samledepot hos et andet kontoførende institut i VP Securities A/S Samtykke til opbevaring af udenlandske værdipapirer i samledepot Samtykket skal være skriftligt. Foreningens bestyrelse skal derfor i aftalen eller i en særskilt erklæring skrive under på, at bestyrelsen er gjort bekendt med retsvirkningerne af, at depotselskabet opbevarer værdipapirerne i samledepot. I sidstnævnte tilfælde skal det fremgå af depotselskabsaftalen, at bestyrelsen har skrevet under på, at den er gjort bekendt med retsvirkningerne af, at værdipapirerne opbevares i samme depot. Det gælder også, når flere foreningers eller afdelingers værdipapirer opbevares i det samme depot, idet foreningerne er selvstændige juridiske enheder og afdelingerne er selvstændige økonomiske enheder. Depotselskabet skal kunne dokumentere, at det har gjort foreningens bestyrelse bekendt med retsvirkningerne af, at foreningens aktiver bliver opbevaret i samledepot. Det er Finanstilsynets vurdering, at retsvirkningerne af opbevaring i samledepot skal fremgå af depotselskabsaftalen, den nævnte erklæring eller på en anden måde, så depotselskabet kan dokumentere, at det har gjort bestyrelsen opmærksom på retsvirkningerne Eksempler på retsvirkninger af opbevaring i samledepoter En kunde her foreningen eller en afdeling - kan ifølge FIL 72, stk. 6, udtage sine værdipapirer af et samledepot på grundlag af depotselskabets registreringer af ejerforholdet i tilfælde af depotselskabets betalingsstandsning, konkurs eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis der forinden er tvist om kundens ejendomsret. Hvis depotselskabets udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har depotselskabet krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, herunder foreningen, som banken har registreret som ejere af værdipapirerne.

6 28. september Nr. 82. Den udenlandske garantiordning dækker kun samledepotet som helhed. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, dækker derfor ikke de enkelte ejere/ kunder, som depotselskabet har registreret, men alene det samlede depot,»depotselskabet for kunder«. Hertil kommer, at depotselskabet i medfør af FIL 107 er ansvarligt efter dansk rets almindelige regler, selvom det har overladt opbevaring af foreningens formue eller en del heraf til en anden depotfører Afledte finansielle instrumenter Depotselskabet kan ikke opbevare afledte finansielle instrumenter, således som det opbevarer andre instrumenter. Hvis foreningen kan indgå aftaler om afledte finansielle instrumenter med depotselskabet, skal proceduren herfor fremgå af aftalen. Såfremt foreningen kan indgå aftaler om afledte finansielle instrumenter med tredjemand, skal depotselskabsaftalen indeholde bestemmelser om proceduren for, hvordan depotselskabet bliver bekendt med aftaler med tredjemand samt depotselskabets pligter. Ændringer i eksisterende aftaleforhold om anvendelse af finansielle instrumenter kan fremgå af et tillæg til depotselskabsaftalen Likvide midler Det skal fremgå af depotselskabsaftalen, at den også omfatter opbevaring af likvide midler, der også er et instrument, jf. LIS 3, stk. 1, nr. 1, litra e. Se i øvrigt pkt Depotselskabets pligter, jf. FIL 106, stk. 2 Depotselskabets pligter, jf. FIL 106, stk. 2, over for foreningen og foreningens pligter over for depotselskabet skal fremgå af aftalen. 4.4 Priser og betingelser Grundelementerne i og metoden for beregning af depotselskabets honorar skal fremgå af aftalen eventuelt i form af et bilag. 4.5 Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslet skal være rimeligt for begge parter. Finanstilsynet kræver, at opsigelsesvarslet skal være på mindst 6 måneder og højst 12 måneder, således at foreningen kan udskifte depotselskabet inden for en rimelig tid, hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende, uden at der er tale om misligholdelse. I praksis kan det tage tid for en forening at finde og indgå aftale med et andet depotselskab, når det er depotselskabet, der har opsagt aftalen. Depotselskabet kan opsige aftalen, hvis det ikke er tilfreds med samarbejdet, selvom der ikke er tale om misligholdelse, eller hvis det ønsker at ændre sit forretningskoncept m.v. Under alle omstændigheder er depotselskabet efter Finanstilsynets vurdering professionelt forpligtet til at hjælpe foreningen videre. Gør foreningen ikke selv tilstrækkeligt for at finde et nyt depotselskab, bør depotselskabet underrette Finanstilsynet herom, dels fordi Finanstilsynet har godkendt depotselskabet, dels fordi en forening skal have et depotselskab. Er der tale om ophævelse af aftalen på grund af misligholdelse, er situationen en anden. Bliver der tale om, at en af parterne ophæver aftalen må det antages, at forholdene er af en sådan karakter, at parterne skal inddrage Finanstilsynet. Foreningen skal underrette Finanstilsynet i medfør af LIS 30, og depotselskabet skal underrette Finanstilsynet, fordi det er godkendt af Finanstilsynet. Da en forening skal have et depotselskab, der er godkendt af Finanstilsynet, er parterne nødt til at finde en løsning eventuelt i form af foreningens likvidation eller anden afvikling før depotselskabet kan frigøre sig helt. 4.6 Erstatningsansvar Depotselskabet er ifølge FIL 107 ansvarligt efter dansk rets almindelige regler over for foreningen for enhver skade, foreningen måtte lide som følge af manglende eller mangelfuld opfyldelse af selskabets forpligtelser. Depotselskabet er ansvarligt, selvom depotselskabet overlader opbevaringen af foreningens formue eller en del heraf til et andet kreditinstitut. Depotselskabet kan ikke ved aftale fraskrive sig dette ansvar. 4.7 Andre aftaler Finanstilsynet skal ikke godkende depotselskabets aftaler med en forening om depotselskabet som udstedende institut i VP Securities A/S og aftaler om markedsføring af foreningens beviser, rådgivning og handel med værdipapirer 3).Ved undersøgelser vil Finanstilsynet imidlertid vurdere disse

7 28. september Nr. 82. aftaler, hvorfor Finanstilsynet gør opmærksom på, at aftalerne skal indeholde depotselskabets pligter over for foreningen, de ydelser, som depotselskabet skal levere for honoraret og beregningen af det honorar, som foreningen skal betale. 5. Depotselskabets forretningsgange for depotselskabsfunktionen 5.1 Generelt Finanstilsynet henviser til det ovenfor under»depotselskabsfunktionen, Generelt«anførte. Endvidere henviser Finanstilsynet til del 1 i vejledning nr af 22. december 2006 for pengeinstitutter i henhold til 71, stk. 1, nr. 1-8, i lov om finansiel virksomhed, hvor de generelle krav til forretningsgange er beskrevet. Vejledningen forventes afløst af en bekendtgørelse udstedt i medfør af 70 og 71 i lov om finansiel virksomhed. Det er hensigtsmæssigt, at depotselskabet som en indledning til forretningsgangene eventuelt som et bilag til disse beskriver sine opgaver og pligter som depotselskab, sådan at depotselskabet har overblik over de pligter, som depotselskabsfunktionen medfører, og de forhold, der er affødt af, at foreningerne er en særlig slags kunder. Det er Finanstilsynets vurdering, at depotselskabet skal have forretningsgange for de pligter, depotselskabet har i medfør af FIL 106, stk. 2. Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at varetagelse af depotselskabsfunktionen medfører behov for forretningsgange på følgende områder, der dog ikke er omfattet af depotselskabets pligter, jf. FIL 106, stk. 2: Etablering af depotselskabsrelationer (kundeforhold) med foreninger og procedurer for udarbejdelse af depotselskabsaftaler og ændringer heri. Etablering af nye afdelinger. Fusioner og andet ophør af foreninger og afdelinger. Særskilt forvaltning og opbevaring af en forenings værdipapirer, likvide midler og andre aktiver. Underdepoter (sub custodians), jf. FIL 107, herunder procedurer for etablering af depoter hos korrespondenter. Forretningsgangen kan henvise til depotselskabets generelle forretningsgange. 5.2 Depotselskabets pligter, jf. FIL 106, stk Emission og indløsning - 106, stk. 2, nr. 1 Depotselskabet har i medfør af 106, stk. 2, nr. 1, i FIL en forpligtelse til at påse, at en forenings udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i LIS og foreningens vedtægter. Det er depotselskabets ansvar at tilrettelægge og implementere de kontrolaktiviteter, som er nødvendige, for at depotselskabet kan opfylde kontrolforpligtelsen efter bestemmelsen, men depotselskabet har metodefrihed med hensyn til at tilbyde model 1, model 2 og model 3 til at tilrettelægge kontrollen. Depotselskabets kontrolmodel kan tage udgangspunkt i 1) en generel risikovurdering af investeringsforvaltningsselskabets administrative systemer, jf. pkt , kombineret med kontrol ved efterberegning af den indre værdi for hver afdeling eller andelsklasse 6 gange om året af investeringsforvaltningsselskabets beregninger af den indre værdi, jf. pkt , (model 1) eller 2) en kontrol og risikovurdering af investeringsforvaltningsselskabets administrative systemer og processer (såkaldt»systembaseret kontrol«), jf. pkt , kombineret med en kontrol ved efterberegning af den indre værdi for hver afdeling eller andelsklasse 2 gange om året af investeringsforvaltningsselskabets beregninger af den indre værdi, jf. pkt og løbende oplysninger fra investeringsforvaltningsselskabet, jf. pkt (model 2). 3) Finanstilsynets hidtidige praksis, jf. pkt hvor depotselskabet skal foretage en kontrol ved efterberegning af den indre værdi for hver afdeling eller andelsklasse 2 gange månedligt af investeringsforvaltningsselskabets beregninger af den indre værdi, jf. pkt (model 3). Depotselskabet skal i sin forretningsgang redegøre for den valgte kontrolmodel og skal senest den 31. december 2010 efter forudgående drøftelse med foreningen meddele Finanstilsynet, hvilken model depotselskabet ønsker at anvende for de en-

8 28. september Nr. 82. kelte foreninger og afdelinger. Endvidere skal depotselskabet senest den 1. juli 2011 tage den valgte model i anvendelse. Endelig skal depotselskabet udarbejde relevante forretningsgange, men depotselskabet skal ikke indsende dem til Finanstilsynet sammen med meddelelsen om hvilken model, depotselskabet vil bruge. Depotselskabet skal give Finanstilsynet meddelelse om skift af model Model 1: Generel risikovurdering af investeringsforvaltningsselskabet og efterberegning 6 gange årligt pr. afdeling eller andelsklasse 4) Periodiske møder Depotselskabet påbegynder den generelle risikovurdering af investeringsforvaltningsselskabet ved etableringen af kundeforholdet. Depotselskabet holder i den forbindelse et indledende møde med investeringsforvaltningsselskabet, hvor depotselskabet gennemgår investeringsforvaltningsselskabets administration med hensyn til organisation og kontrolmiljø, der er relevante for depotselskabets risikovurdering af investeringsforvaltningsselskabets forpligtelser. Endvidere skal depotselskabet gennemføre et kontrolbesøg ved implementering af væsentlige ændringer i investeringsforvaltningsselskabets beregning af emissions- og indløsningspriser. Depotselskabet skal som dokumentation udarbejde en rapport efter hvert kontrolbesøg Forhold der indgår i depotselskabets generelle risikovurdering Depotselskabet skal i forbindelse med den generelle risikovurdering have fokus på de forhold, der har betydning for, om det kan håndtere karakteren og kompleksiteten af foreningens forretning og dermed leve op til depotselskabsforpligtelsen. I depotselskabets generelle risikovurdering indgår som minimum indsamlede data på følgende områder: Investeringsforvaltningsselskabets ledelse, bemanding og organisation. Depotselskabet skal ved besøget gøre sig bekendt med investeringsforvaltningsselskabets organisation og opbygning, væsentlige nøgle- og kontaktpersoner i investeringsforvaltningsselskabets organisation, f. eks. via præsentation af organisationsplanen, og funktionsadskillelse. Investeringsforvaltningsselskabets faglige kompetence. Depotselskabet drøfter med investeringsforvaltningsselskabet, hvem der i investeringsforvaltningsselskabets organisation varetager de forskellige opgaver i foreningen. Depotselskabet skal gøre sig bekendt med investeringsforvaltningsselskabets bemanding og kompetencer på områder, der har betydning for depotselskabets kontrolopgaver. Foreninger under administration og anvendte instrumenttyper. Depotselskabet drøfter med investeringsforvaltningsselskabet den eller de foreninger, som depotselskabet har indgået depotselskabsaftale med, samt de instrumenttyper, de investerer i, med henblik på at få et overblik over kompleksiteten heraf. Investeringsforvaltningsselskabets systemleverandør. Depotselskabet drøfter med investeringsforvaltningsselskabet selskabets IT systemer, systemleverandøren og erfaringer med denne, relevante og vigtige systemelementers anvendelse og erfaring med disse f.eks. opdatering af handler, depotafkast mv., indre værdi beregning, værdiansættelser af aktiver, værdipapirudlån (hvis relevant), driftsstabilitet og beredskabsplaner hos investeringsforvaltningsselskabet. Investeringsforvaltningsselskabets prisleverandør. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå investeringsforvaltningsselskabets politikker og principper for at værdiansætte illikvide instrumenter. Investeringsforvaltningsselskabets kontrolmiljø. Depotselskabet og investeringsforvaltningsselskabet drøfter: Kontrolmiljøet, herunder opdatering af handler, opdatering af depotafkast og corporate actions, værdiansættelser og kontrol af handler, depot og konti mod modparters tilsvarende registreringer, og konkrete fejl og mangler for den seneste 6-12 måneders periode.

9 28. september Nr. 82. Fastsættelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå processen, der løbende skal sikre korrekt fastsættelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag Reaktion Såfremt depotselskabet i sin gennemgang konstaterer fejl, eller kontrollen af systemer og processer i øvrigt giver anledning til væsentlige bemærkninger, skal depotselskabet: gøre investeringsforvaltningsselskabet opmærksom på, at forholdet skal udbedres, vurdere behovet for, at investeringsforvaltningsselskabet skal sende en opfølgning på status for de konstaterede forhold, straks rapportere forholdene til investeringsforvaltningsselskabets ledelse, hvis denne ikke har deltaget i mødet, vurdere behovet for at gennemføre flere kontrolbesøg, udvide omfanget/frekvensen af sin efterberegningskontrol, indtil depotselskabet har konstateret, at forholdene er bragt i orden Model 2: Kontrol og risikovurdering af administrative systemer og processer mv. (systembaseret kontrol) og efterberegning 2 gange årligt pr. afdeling eller andelsklasse Periodiske møder Depotselskaber, som baserer deres kontrol af investeringsforvaltningsselskabets beregning af emissions- og indløsningsprisen på en systembaseret kontrol, skal udover den generelle risikovurdering, som er beskrevet i afsnit 1, foretage en udvidet vurdering af investeringsforvaltningsselskabets systemer og processer. Depotselskabet skal basere kontrollen på de delprocesser, som investeringsforvaltningsselskabet anvender, til dokumentation for, at selskabets beregning af de indre værdier, er ensartet og kontinuerligt. Til brug for kontrollen kan depotselskabet udarbejde et tjekskema for at sikre, at de anvendte delprocesser bliver vurderet. Depotselskabet skal som minimum gennemføre et årligt kontrolbesøg hos investeringsforeningsforvaltningsselskabet foruden besøget ved indledningen af kundeforholdet. Endvidere skal depotselskabet gennemføre et kontrolbesøg ved implementering af væsentlige ændringer i investeringsforvaltningsselskabets systemer til beregning af emissions- og indløsningspriser. Depotselskabet skal som dokumentation udarbejde en rapport efter hvert kontrolbesøg Systembaseret kontrol Som minimum skal følgende områder indgå i depotselskabets dokumentation for kontrollen: Oversigt over beregning af den indre værdi i den enkelte afdeling og udvikling i afkast. Depotselskabet skal hvert kvartal modtage en rapport (oversigt) fra investeringsforvaltningsselskabet over den indre værdi for hver afdeling eksempelvis sammenholdt med udviklingen i forhold til den seneste beregning og/eller til afdelingens benchmark. Rapporten anvendes til at sandsynliggøre, at investeringsforvaltningsselskabets beregning af de indre værdier er gennemført på et korrekt og ensartet grundlag. Afstemningsgrundlag investeringsforvaltningsselskabets egne registreringer og depotudskrift for aktivernes (instrumenternes) tilstedeværelse. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå processen i forbindelse med afstemning af aktiverne. Depotselskabet undersøger, om der er afdelinger, der har væsentlige udeståender eller udeståender af ældre dato samt om investeringsforvaltningsselskabet har procedurer for sagsbehandling af sådanne udeståender. Afstemningsgrundlag investeringsforvaltningsselskabets egne registreringer og udskrift over registrerede afledte finansielle instrumenter. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå selskabets proces for løbende at kunne følge op på og føre kontrol med registrerede data, herunder afstemningsgrundlag. Afstemningsgrundlag investeringsforvaltningsselskabets egne registreringer og kontoudskrift over indeståender inkl. åbentstående posteringer. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå selskabets proces i forbindelse med afstem-

10 28. september Nr. 82. ningen. Depotselskabet skal undersøge, om der er afdelinger med væsentlige udeståender eller udeståender af ældre dato, samt investeringsforvaltningsselskabets proces i denne forbindelse herunder procedurer for sagsbehandling af sådanne udeståender. Afstemningsgrundlag cirkulerende mængde pr. afdeling. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå selskabets proces i forbindelse med afstemningen. Oversigt over ikke-matchede handler. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå selskabets proces for opfølgning på udeståender samt håndtering af disse i forhold til beregning af den indre værdi. Opgørelse over administrationsomkostninger. Investeringsforvaltningsselskabet skal for depotselskabet gennemgå, hvordan investeringsforvaltningsselskabet foretager beregning af administrationsomkostningerne, hvordan de fælles omkostninger fordeles mellem foreninger og afdelinger, og hvordan selskabet opkræver administrationsomkostningerne hos foreningerne og afdelingerne. Procedure for opfølgning på registrering af corporate actions. Depotselskabet skal sammen med investeringsforvaltningsselskabet gennemgå, hvordan investeringsforvaltningsselskabet registrerer corporate actions og følger op på, at corporate actions er registreret rettidigt og korrekt. Gennemført priskontrol på instrumenter. Depotselskabet gennemgår sammen med investeringsforvaltningsselskabet selskabets proces for opdatering og kontrol. Gennemført valutakurskontrol. Depotselskabet gennemgår sammen med investeringsforvaltningsselskabet selskabets proces for opdatering og kontrol Reaktion Såfremt depotselskabets kontrol af investeringsforvaltningsselskabets systemer og processer giver anledning til væsentlige bemærkninger, skal depotselskabet vurdere de samme initiativer som nævnt under pkt Investeringsforvaltningsselskabets løbende oplysninger til depotselskabet Som led i systemkontrollen skal investeringsforvaltningsselskabet til depotselskabet indsende de nedenfor angivne oplysninger f.eks. månedligt (eller ad hoc): Kopi af de indberetninger af fejl i den indre værdi, som foreningen indsender til Finanstilsynet. (ad hoc) Kopi af den interne eller eksterne revisors eventuelle rapporter om forhold på de områder, der har berøring med depotselskabets forpligtelser. (ad hoc) Væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet for investeringsforvaltningsselskabet vedrørende forretningsgange for de områder, der har berøring med depotselskabets forpligtelser. (ad hoc) Oplysninger om alle lovlige og ulovlige overskridelser af placeringsgrænser for finansielle instrumenter. (periodisk/ad hoc) og overtræk på kontantkonti. (periodisk/ad hoc) Statistik på afvikling af handel med finansielle instrumenter. Opgørelser over derivater, hvis foreningen har indgået aftale herom med andre parter. (Periodisk) (Foreningen må kun indgå aftale med andre parter om derivater, hvis depotselskabet har vurderet aftalen. jf. pkt ovenfor.) Månedsvise opgørelser over udstedelse af andele og værdiopgørelser. Opfølgning, når der er tale om nye instrumenttyper Model 3: Efterberegning af emissions- og indløsningspriser 2 gange månedligt pr. afdeling eller andelsklasse Depotselskaber, der ønsker at udføre kontrollen i overensstemmelse med Finanstilsynets hidtidige praksis for kontrol af emissions- og indløsningskurser (model 3), skal efterberegne den indre værdi mindst 2 gange om måneden pr. afdeling eller andelsklasse, jf. pkt , samt udføre de kontroller m.v., der fremgår af pkt

11 28. september Nr Reaktion Ved større afvigelse mellem depotselskabets beregning og investeringsforvaltningsselskabets beregning, skal depotselskabet gennemgå årsagerne til større afvigelser med investeringsforvaltningsselskabet. Konstaterer depotselskabet fejl i investeringsforvaltningsselskabets beregninger, vurderer depotselskabet, om der er behov for at sikre, at investeringsforvaltningsselskabet stadig har relevante procedurer og kontroller, samt om der er behov for at øge omfanget af kontroller af den indre værdi i en periode Efterberegningskontrol Depotselskabet skal efterberegne den indre værdi mindst 6 gange om året pr. afdeling eller andelsklasse, hvis depotselskabet anvender model 1 til sin kontrol, mindst 2 gange årligt pr. afdeling eller andelsklasse, hvis depotselskabet benytter model 2, og mindst 2 gange om måneden, hvis depotselskabet benytter model 3 (dvs. ikke benytter model 1 eller 2). Efterberegningskontrollen skal sikre aktivernes tilstedeværelse samt sikre et retvisende billede af værdiansættelse i de respektive foreninger, afdelinger og andelsklasser. Endvidere skal kontrollen være med til at sikre, at investorerne køber og sælger deres andele til en korrekt pris. Konstaterer depotselskabet mange afvigelser, skal det intensivere kontrollen. Depotselskabet skal foretage kontrollen af den indre værdi på baggrund af depotselskabets egne registreringer af foreningernes (afdelingernes og evt. andelsklassers) aktiver og cirkulerende investeringsbeviser, og kontrollen skal danne grundlag for depotselskabets markedsfaglige vurdering af, om investeringsforvaltningsselskabets beregning er retvisende. Ofte har investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet forskellige prisleverandører. Depotselskabet skal i forretningsgangen fastsætte, hvilke procentmæssige afvigelser, der giver anledning til, at depotselskabet indhenter en redegørelse med dokumentation fra investeringsforvaltningsselskabet. Afvigelsesprocenten skal fastsættes således, at kontrollen er meningsfyldt. Depotselskabet skal fastsætte de acceptable afvigelsesprocenter under hensyntagen til likviditeten i de underliggende finansielle instrumenter samt forskelle i registreringsgrundlaget hos depotselskabet og investeringsforvaltningsselskabet som følge af, at investeringsforvaltningsselskabet registrerer transaktioner umiddelbart efter gennemførelsen, mens depotselskabet registrerer ved afviklingen. Kontrollen kan være en efterfølgende (historisk) kontrol. Prisfastsættelsen af aktiver i foreninger, der har beholdninger af illikvide instrumenter, OTC- og»eksotiske«produkter samt illikvide foreninger/afdelinger vanskeliggøres af, at der ofte ikke er tilgængelige (aktuelle) priser i markedet. Depotselskabet skal derfor foretage en vurdering af investeringsforvaltningsselskabets politikker og principper for at værdiansætte sådanne produkter f.eks. på baggrund af oplysninger, som depotselskabet har modtaget på det indledende eller det årlige kontrolbesøg. Depotselskabet skal kunne dokumentere, at efterberegningskontrollen har fundet sted Reaktion Ved større afvigelse mellem depotselskabets beregning og investeringsforvaltningsselskabets beregning, skal depotselskabet gennemgå årsagerne til større afvigelser med investeringsforvaltningsselskabet. Konstaterer depotselskabet fejl i investeringsforvaltningsselskabets beregninger, vurderer depotselskabet, om der er behov for at sikre, at investeringsforvaltningsselskabet stadig har relevante procedurer og kontroller, samt om der er behov for at øge omfanget af kontroller af den indre værdi i en periode Kontrol af emissions- og indløsningstillæg Kontrollen Depotselskabet skal som led i kontrollen efter FIL 106, stk. 2, nr. 1, påse, at foreningens udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i LIS og foreningens vedtægter. Det medfører, at det ikke kun er den indre værdi, depotselskabet skal kontrollere, men at depotselskabet også skal kontrollere, at emissionstillægget henholdsvis indløsningsfradraget er de af

12 28. september Nr. 82. bestyrelsen i et særskilt notat eller i prospektet fastsatte tillæg. Efter bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger kan foreningen ved dobbeltprismetoden tillægge et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen eller fradrage et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Depotselskabet skal derfor vurdere, om de omkostninger, der indgår i emissionstillægget henholdsvis indløsningsfradraget er i overensstemmelse med handelskutyme, og at det kun er de nødvendige omkostninger, der indgår i tillægget og fradraget. Endelig skal depotselskabet stikprøvevis kontrollere emissionstillæg og indløsningsfradrag i forbindelse med konkrete emissioner og indløsninger Reaktion Bliver depotselskabet opmærksomt på fejl, skal depotselskabet rette henvendelse til investeringsforvaltningsselskabets ledelse og gøre opmærksom på fejlen og i øvrigt kontrollere, at væsentlige fejl bliver rettet Levering mod betaling - FIL 106, stk. 2, nr. 2 Depotselskabet skal påse, at værdipapirer og afledte finansielle instrumenter (samt andre instrumenter), der sælges for foreningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet. Når/hvis der ikke er levering mod betaling, skal depotselskabet enten afstå fra at handle eller afstå fra at afvikle handlen eller påtage sig den med handlen forbundne risiko. Det fremgår af bemærkningerne til 106, stk. 2, nr. 2 og 3, at en forenings køb og salg af værdipapirer skal foregå som kontanthandel, idet det dog forudsættes, at de sædvanlige kutymer inden for branchen følges. Det er således muligt at købe og sælge finansielle instrumenter med tre dages afvikling. Der kan dog være yderligere afviklingsdage, når der er tale om instrumenter på andre markeder end europæiske. (Depotselskabet kan eventuelt henvise til sine generelle forretningsgange.) Betaling mod levering - FIL 106, stk. 2, nr. 3 Depotselskabet skal påse, at betaling for værdipapirer og afledte finansielle instrumenter (samt andre instrumenter), der købes for foreningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet. Når/hvis der ikke er betaling mod levering, skal depotselskabet enten afstå fra at handle eller afstå fra at afvikle handlen eller påtage sig den med handlen forbundne risiko. Se i øvrigt bemærkningerne til pkt (Depotselskabet kan eventuelt henvise til sine generelle forretningsgange.) Tilbagelevering af aktiver stillet til sikkerhed - FIL 106, stk. 2, nr. 4 Depotselskabet skal påse, at aktiver tilhørende foreningen, som er stillet til sikkerhed for foreningens forpligtelser, tilbageleveres til depotselskabet, når den sikrede fordring er indfriet. Depotselskabet er forpligtet til at vurdere kravet til den aktuelle sikkerhed i forhold til den aktuelle positions værdi på kontroltidspunktet. Pligten har betydning for foreninger, der anvender afledte finansielle instrumenter og for hedgeforeninger. Der kan blive tale om, at depotselskabet skal opkræve yderligere sikkerhed hos kontraktens parter. (Depotselskabet kan eventuelt henvise til sine generelle forretningsgange.) Udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud - FIL 106, stk. 2, nr. 5 Depotselskabet skal påse, at udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægters regler herom. Depotselskabet skal beskrive sin procedure i denne forbindelse. Kontrollen omfatter konstatering af, om afdelingen er udbyttebetalende eller akkumulerende, bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om udbyttets eller henlæggelsens størrelse og

13 28. september Nr. 82. generalforsamlingens beslutning samt procedurer i forhold til VP Securities A/S. Depotselskabet skal også sørge for, at investorer med eventuelle ex-kupon andele ikke modtager udbytte Værdiansættelse af pantebreve - FIL 106, stk. 2, nr. 6 Depotselskabet skal påse, at værdiansættelsen af en forenings beholdning af pantebreve foretages i overensstemmelse med reglerne herom. (Depotselskabet kan eventuelt henvise til sine generelle forretningsgange.) Hvis ingen foreninger investerer i pantebreve, kan depotselskabet undlade at udarbejde forretningsgange Kurskontrol - FIL 106, stk. 2, nr. 7, jf. LIS 46 Depotselskabet skal påse, at en forenings køb og salg af værdipapirer og afledte finansielle instrumenter sker i overensstemmelse med 46 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Depotselskabet skal have en forretningsgang for, hvordan det vil kontrollere kursen på de forskellige instrumenttyper. Handles instrumenterne på flere forskellige markeder, skal depotselskabet foretage en kontrol i forhold til kursen på det marked, der giver den mest pålidelige kurs, når det kontrollerer priserne. Depotselskabet kan lade denne kontrol være en del af den generelle kontrol, som selskabet udfører for sine egne og kunders handler i sin egenskab af værdipapirhandler. Depotselskabet skal have en forretningsgang, der beskriver håndtering af værdipapirer og andre instrumenter, herunder principperne for værdifastsættelsen som ikke handles på regulerede markeder og andre regulerede markeder, jf. LIS 87. Depotselskabet skal i forretningsgangene beskrive de tolerancegrænser, som depotselskabet accepterer for afvigelse mellem markedskurser og kurser på gennemførte handler med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, men handlet uden for disse, jf. LIS 46. Tolerancegrænserne kan variere afhængigt af: likviditet i værdipapiret eller det finansielle instrument, sædvanlige markedsudsving for denne type værdipapir eller instrument, adgangen til at indhente priser på værdipapiret eller instrumentet. Depotselskabet skal kunne begrunde de fastlagte tolerancegrænser. Depotselskabet må ikke fastsætte afvigelsesprocenten så højt, at kontrollen bliver illusorisk. Det er Finanstilsynets vurdering, at et spread på 1-2 pct. for obligationer og op til 5 pct. for aktier er et almindeligt niveau for den priskontrol, som pengeinstitutter foretager. Hvis depotselskabet ikke udfører en generel kontrol for egne og kunders handel, skal selskabet have særskilte forretningsgange for den kontrol, det udfører specielt relateret til overholdelse af LIS Priskontrol af pantebreve og andre aktiver - FIL 106, stk. 2, nr. 8 Hvis foreningen investerer i pantebreve, skal depotselskabet påse, at foreningens køb og salg af andre værdier, herunder pantebreve, foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien. Det samme gælder køb og salg af andre aktiver. (Depotselskabet kan eventuelt henvise til sine generelle forretningsgange om værdiansættelse af andre aktiver.) 6. Ophør som depotselskab Det er relevant, at depotselskabet gør sig klart og i en forretningsgang beskriver de procedurer, medarbejderne skal følge, hvis depotselskabet ophører som depotselskab. Baggrunden kan være, at en forening enten selv opsiger depotselskabsaftalen, eller at depotselskabet opsiger den. Under alle omstændigheder skal depotselskabet overholde redelig forretningsskik. Det er god forretningsskik at hjælpe foreningen videre og orientere Finanstilsynet eller sikre, at foreningen selv gør det. 7. Regelgrundlag Der henvises til bilag 1.

14 28. september Nr. 82. Finanstilsynet, den 28. september 2010 ANNE MARIE PICO / Marianne Knudsen

15 28. september Nr ) Finanstilsynet gør opmærksom på, at depotselskabsreglerne for professionelle foreninger er de samme som for andre foreninger, og at Finanstilsynet ikke skal godkende, men alene registrere professionelle foreninger. Professionelle foreninger er heller ikke under tilsyn. 2) Den almindelige betegnelse er»omnibus accounts«. 3) Opremsningen er ikke udtømmende 4) De fleste foreninger har et investeringsforvaltningsselskab. De nævnte modeller kan dog også anvendes, selvom foreningen administrerer sig selv.

16 28. september Nr. 82. Regelgrundlag Generelle regler i FIL 71. En finansiel virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder Bilag 1 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, 2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, 3) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder, 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for, 5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og hensigtsmæssig anvendelse af disse, 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området. Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, en finansiel virksomhed skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring, jf. stk , stk. 3. En finansiel virksomhed, der har tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler, kan opbevare kunders instrumenter, jf. bilag 5, i samme depot (samledepot), hvis den finansielle virksomhed har informeret den enkelte kunde om retsvirkningerne heraf, og kunden har givet samtykke hertil. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at kunders og en finansiel virksomheds egne instrumenter opbevares i samme depot. En finansiel virksomhed skal føre et register, hvoraf de enkelte kunders ejerforhold til de registrerede instrumenter klart fremgår. Finanstilsynet kan fratage en finansiel virksomhed, der har tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler, retten til at føre et samledepot. Særlige regler i FIL for depotselskaber for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. 52. Pengeinstitutter, som har fået godkendelse af Finanstilsynet som depotselskab for en investeringsforening, specialforening eller fåmandsforening, skal som foreningens depotselskab handle uafhængigt og udelukkende i foreningens interesse Et depotselskab skal forvalte og opbevare en forenings værdipapirer, likvide midler og andre aktiver særskilt. Stk. 2. Depotselskabet skal påse, at 1) en forenings udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og vedtægterne, 2) værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der sælges for foreningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet, 3) betaling for værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der købes for foreningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depot-selskabet, 4) aktiver tilhørende foreningen, som er stillet til sikkerhed for foreningens forpligtelser, tilbageleveres til depotselskabet, når den sikrede fordring er indfriet, 5) udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægters regler herom, 6) værdiansættelsen af en forenings beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med reglerne herom,

17 28. september Nr ) en forenings køb og salg af værdipapirer og afledte finansielle instrumenter sker i overensstemmelse med 46 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og 8) køb og salg af andre værdier, herunder pantebreve, foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien Depotselskabet er over for foreningen ansvarligt for enhver skade, foreningen måtte lide som følge af manglende eller mangelfuld opfyldelse af selskabets forpligtelser. Depotselskabet er ansvarligt, selv om depot-selskabet overlader opbevaring af foreningens formue eller en del heraf til en anden depotfører. Depotselskabet kan ikke ved aftale fraskrive sig dette ansvar. Regler i LIS 4, stk. 8. En investeringsforenings instrumenter, jf. 3, stk. 1, nr. 1, skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab, jf. 3, stk. 1, nr. 5. Depotselskabet skal være et pengeinstitut med hjemsted her i landet eller en herværende filial af et tilsvarende udenlandsk kreditinstitut med hjemsted i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Der er tilsvarende regler i LIS 5, stk. 8, (specialforeninger), 111, stk. 7, (fåmandsforeninger), 114a, stk. 7, (hedgeforeninger) og 110a, stk. 5 (professionelle foreninger). 7, stk. 1. Finanstilsynet godkender investeringsforeninger og special-foreninger, når. 5) Finanstilsynet har godkendt det af foreningen valgte depotselskab, som skal yde tilstrækkelig finansiel og faglig sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet. Der er tilsvarende regler i LIS 114 c (hedgeforeninger) og 110 d om registrering (professionelle foreninger). Det er ikke muligt at etablere nye fåmandsforeninger. 9 a. Bestyrelsen kan efter vedtægternes bestemmelser herom etablere andelsklasser i en afdeling. Det skal fremgå af afdelingens navn, hvis bestyrelsen kan etablere andelsklasser i afdelingen. Stk. 2. En andelsklasse i en investeringsforening eller i en specialforening skal have en formue på mindst 10 mio. kr. Andelsklassens formue skal, senest 3 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering, enten være tegnet, eller der skal foreligge en ubetinget garanti fra et pengeinstitut eller et forsikringsselskab om tegning af andele for mindst 10 mio. kr. Stk. 3. Senest 8 hverdage efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering af en andelsklasse, skal meddelelse herom indsendes til Finanstilsynet. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om andelsklassens karakteristika og principperne for fordeling af omkostninger, jf. stk. 5. Stk. 4. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, herunder eventuelle klassespecifikke aktiver. Den har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 5. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, skal bestyrelsen fastsætte principper for fordeling af omkostninger mellem andelsklasserne, således at hver andelsklasse kun bærer sin andel af afdelingens fælles omkostninger samt de særlige omkostninger, der er forbundet med andelsklassens specifikke karakteristika. Finanstilsynet kan påbyde en bestyrelse for en forening at ændre den omkostningsfordeling, der er nævnt i 1. pkt., hvis en andelsklasse efter de principper, der er nævnt i 1. pkt., pålægges omkostninger, der ikke kan henføres til andelsklassen. Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 og 86 a, stk. 1-4, finder ikke anvendelse for ex kupon-andelsklasser. Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om andelsklasser, herunder bestemme, at visse typer af andelsklasser ikke kan etableres. 37. En forening skal have effektive former for virksomhedsstyring,

18 28. september Nr. 82. herunder 1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, 2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, 3) skriftlige forretningsgange for alle de væsentlige aktivitetsområder, 4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, som foreningen er eller kan blive udsat for, 1. juni Nr ) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og en hensigtsmæssig anvendelse af disse, 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer og 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området. Stk. 2. En forening skal opbygge og organisere sin virksomhed på en sådan måde, at risikoen for interessekonflikter begrænses mest muligt. Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, en forening skal træffe for at have effektive former for virksomhedsstyring, jf. stk. 1. Indgreb i eller ophør af foreninger eller afdelinger Fusion, spaltning og overflytning af afdelinger fra en forening til en anden 78. En beslutning om fusion af to eller flere foreninger, en beslutning om spaltning af en forening og afvikling eller opløsning af en forening er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt fusionen, spaltningen, afviklingen eller opløsningen. Tilsvarende gælder, når en deltagende forening er en udenlandsk forening med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 2. En beslutning om sammenlægning eller deling af to eller flere afdelinger eller af en forening og en afdeling samt afvikling eller opløsning af en afdeling er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen, afviklingen eller opløsningen. Stk. 3. De for aktieselskaber gældende bestemmelser om fusion og spaltning i aktieselskabsloven finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på fusion og spaltning af foreninger efter stk. 1 samt på sammenlægninger eller delinger af afdelinger efter stk. 2. Foreningen skal offentliggøre fusions-, spaltnings-, sammenlægnings- og delingsdokumenter på foreningens kontor. Foreningen skal bekendtgøre i Statstidende, at disse dokumenter kan rekvireres på foreningens kontor. Stk. 4. En grænseoverskridende fusion eller spaltning mellem foreninger er betinget af, at 1) deltagende foreninger fra et andet land i struktur og juridisk form svarer til den eller de deltagende danske foreninger, og at 2) lovgivningen, som de øvrige deltagende foreninger hører under, på tilsvarende vis tillader grænseoverskridende fusioner eller spaltninger med den pågældende type foreninger. Stk. 5. Finanstilsynet kan meddele tilladelse til, at en afdeling af en forening overflyttes til en anden forening. 79. Investeringsforeninger og afdelinger heraf kan kun omdannes, fusioneres med, spaltes til, sammenlægges eller deles med andre investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger. Inddragelse af tilladelse og ophør 80. Finanstilsynet kan tilbagekalde en forenings godkendelse, hvis foreningen anmoder herom.

19 28. september Nr Opfylder en forening ikke formuekravene i 4, stk. 7, eller 5, stk. 7, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne formue inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal Finanstilsynet tilbagekalde godkendelsen. Stk. 2. Finanstilsynet kan endvidere tilbagekalde en forenings eller afdelings godkendelse, hvis 1) foreningen eller afdelingen ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 3 for at få godkendelse, 2) foreningen eller afdelingen gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af regler i denne lov eller af regler udstedt i medfør af loven, 3) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke påbegyndes senest 12 måneder efter godkendelsens meddelelse, eller 4) foreningens eller afdelingens virksomhed ikke udøves i en periode på over 6 måneder. 82. Når Finanstilsynet i henhold til 80 eller 81 tilbagekalder godkendelsen af en forening eller afdeling, skal foreningen eller afdelingen afvikles. Stk. 2. Er der ikke fastsat andet i lovgivningen, træffes beslutning om afvikling af en forening eller afdeling af generalforsamlingen og gennemføres ved likvidation. Finanstilsynet kan fastsætte en frist for denne beslutnings vedtagelse. Overskrides fristen, kan Finanstilsynet beslutte, at foreningen træder i likvidation. 83. De for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på foreninger omfattet af denne lov samt afdelinger heraf. Foreningen skal snarest ved en bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af mindst 3 måneder opfordre foreningens kreditorer til at anmelde deres krav. Opfordring til at anmelde krav skal samtidig sendes til alle kendte kreditorer. 84. Finanstilsynet kan dog tillade anden form for afvikling eller opløsning af en forening eller afdeling, såfremt foreningen fremlægger en afviklingsplan og depotselskabet erklærer at ville hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld. Stk. 2. Inden afviklingen efter stk. 1 skal foreningens ledelse til Finanstilsynet indsende en erklæring om, at al gæld er betalt. Såfremt foreningen eller afdelingen er skattepligtig, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra told- og skattemyndighederne om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende foreningen eller afdelingen. 85. Finanstilsynet kan udnævne en likvidator til sammen med den eller de af generalforsamlingen valgte at foretage likvidationen, såfremt hensynet til foreningens medlemmer eller kreditorer taler herfor, jf a. 233, 234, stk. 1-3, og 235, 238 og 240 i lov om finansiel virksomhed finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for foreninger. 86. Bestemmelserne i denne lov om Finanstilsynets beføjelser og om foreningernes pligter over for Finanstilsynet finder tilsvarende anvendelse på foreninger, der er under opløsning. Andelsklassers ophør 86 a. Beslutning om afvikling af en andelsklasse træffes af andelsklassens medlemmer på en generalforsamling, jf. dog stk. 2. Hvis andelsklassens medlemmer ikke ønsker deres andele overført til en anden andels-klasse, gennemføres afviklingen, ved at afdelingen indløser samtlige andele, som er udstedt i andelsklassen. Stk. 2. Opfylder en andelsklasse ikke formuekravene i 9 a, stk. 2, senest 3 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om etablering, skal foreningen afvikle andelsklassen ved at tvangsindløse samtlige andele, som er udstedt af andelsklassen, uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. Opfylder en andelsklasse ikke formuekravet i 9 a, stk. 2, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne formue inden for en af Finans-tilsynet fastsat frist, skal foreningen ligeledes afvikle andelsklassen ved at tvangsindløse samtlige andele, som er udstedt af andelsklassen, uden forudgående generalforsamlingsbeslutning. Ved tvangsindløsning skal medlemmerne dog have tilbud om at overføre deres andele til en anden andelsklasse.

20 28. september Nr. 82. Stk. 3. Finanstilsynet kan påbyde en forening at afvikle en andelsklasse, hvis andelsklassen ikke har påbegyndt sin virksomhed, senest 12 måneder efter at bestyrelsen har truffet beslutning om andelsklassens etablering. Stk. 4. Når en andelsklasse er afviklet, skal foreningen straks orientere Finanstilsynet herom med angivelse af årsagen til beslutningen samt oplyse, hvem der har truffet beslutningen. Stk. 5. Finanstilsynet kan fratage en forening retten til at have andelsklasser. Finanstilsynets vejledning om ophør efter LIS 84 Finanstilsynets vejledning om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter 84 m.fl. i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Vejledning om hvilke markeder, investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger kan placere deres midler på i henhold til 87 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger (LIS).

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere