Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg"

Transkript

1 Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983

2 ISBN Ju bet. Eloni Tryk. København

3 3 Ijndholdsfortegjnelse; side Kort oversigt over betæjnkjnijngejn 11 Kapitel 1. Udvalgets arbejde m.v 13 Kapitel 2._ Udvalgets kommissorium 16 Kapitel 3. Gældejnde dajnsk ret Ijndledjnijng Persojnskade Helbredelsesudgifter Tabt arbejdsfortjejneste Erstatjnijng for varige følger (ijnvaliditet - tab af erhvervsevjne) Ikke-økojnomisk skade Tab af forsørger Erstatjnijng Godtgørelse Begravelsesudgifter 34 Kapitel 4. Arbejdsskadeforsikrijngslovejn Ijndledjnijng Ydelserjne efter arbejdsskadeforsikrijngslovejn Persojnkredsejn m.v Sygebehajndlijng, optræjnijng og hjælpemidler Erstatjnijng for tab af erhvervsevjne Erstatjnijng for varigt méjn Overgajngsbeløb til efterladte efter dødsfald Erstatjnijng for tab af forsørger Erstatjnijngerjne efter arbejdsskadeforsikrijngslovejn sammejnholdt med erstatjnijngerjne i dejn private erstatjnijngsret Erstatjnijng for erhvervsevjnetab og méjnerstatjnijng Erstatjnijng for tab af forsørger 41

4 4 Kapitel 5. Fremmed ret Norge Lovgrundlaget m.v Erstatningsudmålingen Sverige Lovgrundlaget m.v Erstatningsudmålingen m.v Erstatningsniveauet i andre vesteuropæiske lande 47 Kapitel 6. Flertallets hovedsynspunkter Indledning Flertallets hovedsynspunkter Den individuelle erstatningsfastsættelse Opdelingen af erstatningskravet Individuel erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Individuel erstatning for tab af forsørger Kapitaliseringsspørgsmål Begrænsning af erstatningen 6o Standarderstatning Reguleringer af erstatningsbeløb m.v 64 Kapitel 7. Mindretallets hovedsynspunkter Mindretallets principale standpunkt Mindretallets lovforslag Erstatningsfastsættelsen efter gældende ret Kritik af gældende ret Ulykkesforsikringsloven og ASF's betydning for erstatningsfastsættelsen 7o 7.6. Gennemgang af sikringsstyrelsens praksis Vurdering af sikringsstyrelsens praksis Forskelle mellem sikringsstyrelsens og domstolenes arbejdsmåde ASF-principperne er uegnede på erstatningsrettens område 79

5 Specielt om erstatning til invaliderede, der umiddelbart ikke synes at have lidt økonomisk tab Sammenligning af erhvervsevnetabserstatningen efter flertallets lovforslag ved individuel afgørelse ( 5 og 6) og ved skemaerstatning ( 7) Den principielle beregningsforskel Skadelidtes økonnomiske fordel ved at træffe det rigtige valg 82 Kapitel 8. Flertallets lovforslag 8 8 Lovtekst 88 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 94 Bemærkninger til o o 4 loo - 5. Io o xx Kapitel 9. Mindretallets lovforslag 132 Lovtekst 132 Generelle bemærkninger til lovforslaget 141 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 144 Bemærkninger til

6 Kapitel 10. Økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag Indledning Flertallets forslag Mindretallets forslag, 159 Bilag til betænkningen Bilag 1. Flertallets redegørelse om fastsættelse af tab af erhvervsevne 16o 1. Indledning 16o 2. Arbejdsskadeforsikringsloven Materielle bestemmelser Bestemmelsernes ordlyd Forarbejderne til bestemmelserne Processuelle bestemmelser Bestemmelsernes ordlyd, Forarbejderne til bestemmelserne Sikringsstyrelsens praksis 17o 3.1. Hvilke oplysninger indhentes? 17o 3.2. Fastsættelsen af erhvervsevnetabet Skadelidte er i arbejde Skadelidte er ikke i arbejde Sikringsstyrelsens vurdering af nogle hovedspørgsmål 2oo Tidspunktet for afgørelsen 2oo Betydningen af forudbestående lidelser 2o2 4. Udkast til lov om erstatningsansvar 2o Materielle bestemmelser 2o4

7 Processuelle bestemmelser 2o4 5. Kan sikringsstyrelsens praksis være vejledende ved opgørelse af erstatningskrav efter erstatningsloven?, 2o Indledning 2o Grundlaget for afgørelsen 2o Skadelidte er i arbejde ved sagens afgørelse.. 2o Skadelidte er ikke i arbejde 2o Processuelle problemer 2o Hvornår skal afgørelse træffes? 2o Genoptagelse af erstatningsspørgsmålet Vurdering, 214 Bilag 2. Flertallets redegørelse om forholdet mellem privatretlig erstatning og sociale ydelser Indledning, Tidligere overvejelser, Erstatningslovudvalgets betænkning 679/1973 om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger Erstatningslovudvalgets betænkning 829/1978 om lempelse af erstatningsansvar De sociale ydelser m.v, Indledning Socialindkomsten, De enkelte sociale ydelser Sygesikringsloven 22o Dagpengeloven.., 2 2o Arbejdsskadeforsikringsloven Sociale pensionslove (folkepensionsloven, enkepensionsloven og invalidepensionsloven) ATP-loven Børnetilskud og ungdomsydelse Individuel boligstøtte Bistandsloven Hvilke sociale ydelser kan fradrages i den privatretlige erstatning?, Flertallets forslag 248

8 8 Bilag 3. Flertallets redegørelse om fastsættelse af kapitaliseringsfaktor ved kapitalerstatninger for erhvervsevnetab og tab af forsørger Problemstillingen Fastsættelse af kapitaliseringsrenten Realrente og nominel rente Sikringsstyrelsens kapitaliseringsrente Den skattemæssige fastsættelse af værdien af renteydelser m.v Norge Løbetid Flertallets overvejelser vedrørende kapitaliseringsspørgsmålet Forskellige løsningsmuligheder Udvalgets forslag 258 Underbilag A. Bek. nr. 210 af 20. marts 1978 om regler for omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter arbejdsskadeforsikringsloven 259 Underbilag B. Bek. nr. 591 af 22. december 1931 om tabeller til fastsættelse af værdien af brugsrente eller indtægtsnydelse ved beregning af arv- og gaveafgift 265 Bilag 4. Eksempler på erstatningsfastsættelsen efter flertallets lovforslag Bilag 5. The standard of compensation for personal injury and death in European countries (udarbejdet af dr. jur. Paul Szöllösy) Introduction Comparison of compensation practice in various countries Examples for assessing damages in six European countries 287

9 Six model cases Social security schemes Federal Republic of Germany 29o 3.4. France Italy Spain Switzerland United Kingdom, Approximation of the standard of compensation in Western European countries 297 Selected Bibliography 3oo Table 1-6. Case nr. 1, 2 og 6 3o6 Comparative table of the assessment of damages in 6 European countries 312 Comparative table of the quantum of damages for nonpecuniary loss in the most severe bodily injury cases. 313 Bilag 6. Sikringsstyrelsens mén-tabel 314 B i1ag 7. Kurve visende erstatning/godtgørelse for varigt mén (flertallets lovforslag) 326 Bilag 8. Kurve visende standarderstatning ved erhvervsevnetab (flertallets lovforslag) 327 Bilag 9. Kurve visende standarderstatning ved erhvervsevnetab samt mén-godtgørelse (flertallets lovforslag) 328 Bilag 10. Kurve visende standarderstatning ved tab af forsørger (flertallets lovforslag) 329 Bilag 11. Justitsministeriets cirkulærskrivelse af 22. december 1982 om vejledende retningslinier for fastsættelse af højere børnebidrag end normalbidraget 33o Bilag 12. Sikringsstyrelsens cirkulære af 17. august

10 lo 1982 om størrelsen af ydelser efter børnetilskudsloven pr. 1. oktober 1982 og indtægtsgrænsen for Bilag 13. Oversigt over godtgørelse for varigt mén samt erstatning for erhvervsevnetab (mindretallets lovforslag) 333 Bilag 14. Kurve visende godtgørelse for mén og erstatning for erhvervsevnetab (mindretallets lovforslag) 334 Bilag l5. Assurandør-Societetets beregninger af udgifterne ved udvalgets lovforslag 335 Bilag 16._ Sikringsstyrelsens beregninger af udgifterne ved udvalgets lovforslag 344

11 11 Kort oversigt over betænkningen. Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af udvalgets sammensætning samt en omtale af udvalgets tidligere betænkninger og de hovedspørgsmål, man tidligere har drøftet. Kapitel 2 indeholder udvalgets kommissorium. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af gældende dansk ret med hensyn til fastsættelse af erstatning ved personskade og tab af forsørger. I kapitel 4 findes en gennemgang af arbejdsskadeforsikringsloven. I kapitel 5 omtales erstatningsniveauet i en række vesteuropæiske lande. Kapitlet indeholder ikke en egentlig sammenlignende beskrivelse af erstatningsreglerne i de enkelte lande. Sigtet er alene at angive erstatningsniveauet. En mere indgående beskrivelse af reglerne findes i bilag 5 til betænkningen. Udvalgets flertal redegør i kapitel 6 for sine hovedsynspunkter. Som det fremgår af indledningen til kapitlet, har der i udvalget ikke kunnet opnås enighed om, hvorledes regler om erstatningsfastsættelsen bør udformes. Kapitel 6 indeholder således de hovedsynspunkter, som et flertal på 5 af udvalgets 7 medlemmer har. Kapitel 7 indeholder de hovedsynspunkter, som et mindretal på 2 af udvalgets medlemmer har. Kapitel 8 indeholder et af flertallet udarbejdet lovforslag og kapitel 9 et af mindretallet udarbejdet forslag. I kapitel 10 findes en vurdering af de økonomiske konsekvenser af såvel flertallets som mindretallets forslag. Bilag 1 indeholder en redegørelse fra flertallet om fastsættelse af tab af erhvervsevne. I bilag 2 redegør flertallet for forholdet mellem privatretlig erstatning og sociale ydelser og i bilag 3 for fastsættelsen af kapitaliseringsfaktor

12 12 ved omregning af årlige ydelser til kapitalerstatning. Bilag 4 indeholder nogle af flertallet udarbejdede eksempler på erstatningsfastsættelsen efter flertallets lovforslag. Bilag 5 indeholder en redegørelse for erstatningsreglerne ved personskade og tab af forsørger i en række vesteuropæiske lande. Bilag 6-12 skal ses som supplement til flertallets lovforslag. Bilag 6 indeholder således sikringsstyrelsens mén-tabel, bilag 7-10 kurver, der illustrerer erstatningsfastsættelsen efter flertallets forslag, og bilag er optryk af retningslinier fra justitsministeriet og sikringsstyrelsen til brug ved fastsættelse af børnebidrag. Disse bidrags størrelse har betydning ved fastsættelsen af forsørger tabserstatningen til børn. Bilag vedrører mindretallets lovforslag. Bilag 13 er en skematisk opstilling af erstatningernes størrelse og bilag 14 er en kurve, der viser størrelsen. Bilag 15 og bilag 16 indeholder henholdsvis Assurandør-Societetets og sikringsstyrelsens beregninger af udgifterne ved udvalgets forslag.

13 13 Kapitel 1. Udvalgets arbejde m.v. Erstatningsudvalget blev nedsat i 1966 med den opgave i samarbejde med tilsvarende udvalg i de øvrige nordiske lande at overveje og eventuelt fremsætte forslag til ny bestemmelser om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger. Udvalget afgav i 1973 "Betænkning om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger" (Betænkning nr. 679/1973). I betænkningen fremlagde udvalget et udkast til lov om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger. Udvalget stillede dog ikke forslag om, at der skulle gennemføres regler om udmålingen af disse erstatninger, idet man fandt, at domstolene i overensstemmelse med traditionen i dansk ret også fortsat ubundet af lovregler burde tage stilling til udmålingen på grundlag af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Udvalget anbefalede desuden, at dets kommissorium blev udvidet til at omfatte spørgsmål om at indføre almindelige regler om lempelse af erstatningsansvar, gældende både for tingsskade, personskade og almindelig formueskade. I 1974 anmodede justitsministeriet udvalget om i samarbejde med tilsvarende udvalg i de andre nordiske lande at overveje og eventuelt fremsætte forslag til nye bestemmelser om lempelse eller bortfald af erstatningsansvar, om erstatningsansvar forvoldt af flere og om følgerne af skadelidtes medvirken til skaden samt at behandle spørgsmål om ændring af forsikringsaftalelovens 25. I 1978 afgav udvalget "Betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v." (Betænkning nr. 829/1978). Betænkningen indeholder et udkast til lov om erstatningsansvar. De forslag, som udvalget stiller i betænkning 679, er indarbejdet i lovudkastet. Forslagene er dog på enkelte punkter ændret i forhold til forslagene i den første betænkning. I marts 1979 anmodede justitsministeriet udvalget om at overveje, hvorvidt det var nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udarbejde detaljerede lovregler om udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Baggrunden herfor var, at udvalget tidligere havde anbefalet en væsentlig forhøjelse

14 14 af erstatningerne, hvilket ikke var sket, samt at der ved gennemførelse af arbejdsskadeforsikringsloven i 1978 var sket væsentlige ændringer i reglerne om erstatning for tab i anledning af arbejdsskader. Efter arbejdsskadeliorsikr ingsloven ydes væsentligt højere erstatninger end efter den private erstatningsret. Justitsministeriet anmodede endvidere udvalget om i givet fald at udarbejde udkast til lovregler om disse spørgsmål. Hvis udvalget fandt, at der ikke burde lovgives på dette område, anmodede man udvalget om at redegøre for de retningslinier, der efter udvalgets opfattelse burde følges i praksis med hensyn til erstatningsudmålingen. Som et resultat af udvalgets overvejelser vedrørende ovennævnte spørgsmål fremlægges denne betænkning, hvori der stilles forslag om, at der gennemføres lovregler om erstatningsudmålingen. Udvalget har haft følgende sammensætning: Professor, dr.jur., Anders Vinding Kruse (formand), Retspræsident 01e Agersnap, Kontorchef i justitsministeriet Christian Trønning, Advokat Hans Fischer-Møller (udpeget efter :.ndstilling fra advokatrådet), Direktør Asger Friis (udpeget af socialministeriet som repræsentant for sikringsstyrelsen), Professor, dr.jur., Bernhard Gomard (udpeget efter indstilling fra Assurandør-Societetet), Direktør Bent Lehde-Petersen (udpeget efter indstilling fra Assurandør-Societetet), Direktør Lehde-Petersen udtrådte af udvalget i oktober 198o og blev afløst af: Afdelingsdirektør Preben Blach (udpeget efter indstilling fra Assurandør-Societetet). Indtil oktober 1980 var kontorchef Christian Trønning, justitsministeriet, foruden medlem tillige sekretær for udvalget.

15 15 Siden har fuldmægtig Jens Møller, justitsministeriet været udvalgets sekretær. København, den 19. januar Ole Agersnap Hans Fischer-Møller Asger Friis Preben Blach Christian Trønning Bernhard Gomard Anders Vinding Kruse (formand) / Jens Møller

16 16 Kapitel 2. Udvalgets kommissorium. I marts 1979 blev udvalgets kommissorium som nævnt i kapitel 1 udvidet. Kommissoriet fik følgende affattelse: "1. Erstatningslovudvalget blev nedsat i 1966 med den opgave i samarbejde med tilsvarende udvalg i de øvrige nordiske lande at overveje og eventuelt fremsætte forslag til nye bestemmelser om erstatning for tab ved personskade og for tab af forsørger. Udvalget afgav i 1973 betænkning herom (nr. 679/1973). I betænkningen stiller udvalget forslag til regler om, hvilke erstatningsposter der skal kunne kræves dækket, og om hvad der bl. a. skal lægges vægt på ved beregningen af erstatning for invaliditet og tab af forsørger. Udvalgets lovudkast indeholder også regler om godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Udvalget foreslår endvidere regler om samordning af erstatningen med bl.a. sociale ydelser og forsikringssummer, som kommer til udbetaling som følge af den skete skade. Med hensyn til formen for erstatning for inva.liditet og tab af forsørger foreslår udvalget, at erstatningen kan fastsættes enten til et kapitalbeløb eller til en løbende renteydelse eller til en kombination af disse to former for erstatning. Efter forslaget kan en fastsat renteerstatning i visse tilfælde senere omsættes til en kapitalerstatning. Der er derimod ikke adgang til senere at genoptage spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen, hvis forholdene udvikler sig anderledes end oprindelig påregnet. Herudover foreslår udvalget bl.a. en regel om, at skadevolderens ansvar for en personskade kan lempes, hvis det ville virke urimeligt tyngende, samt i andre særlige tilfa;lde. Udvalget stiller ikke forslag om regler om personskadeerstat-

17 17 ningernes beløbsmæssige størrelse, men betænkningen indeholder en redegørelse for udvalgets syn på erstatningsniveauet. Det understreges, at erstatning i anledning af personskade efter udvalgets mening i princippet bør udmåles således, at skadelidte får fuld dækning for det tab, han lider. Udvalget tager således afstand fra tanken om at begrænse erstatningen til et "borgerligt jævnmål". Princippet om, at der skal gives fuld erstatning for invaliditet og tab af forsørger, giver imidlertid kun begrænset vejledning i den enkelte sag, idet der i vurderingen af et fremtidigt indtægtstab indgår en række usikre faktorer som f.eks. skadelidtes forventede levetid og hans indtjeningsmuligheder. Udvalget konstaterer, at de i praksis ydede erstatninger for invaliditet efter en grov gennemsnitsregel i svarede til invaliditetsgraden ganget med kr. Med hensyn til erstatning for tab af forsørger lå niveauet for de højeste erstatninger på ca kr. Efter udvalgets opfattelse gav disse erstatninger ikke skadelidte fuld dækning for det lidte tab. Man fandt således, at erstatningerne for de største invaliditeter burde forhøjes væsentligt. Endvidere burde der ske en vis forhøjelse af erstatningsniveauet for så vidt angår invaliditetsgrader på % og for tab af forsørger. Udvalget stiller som nævnt ikke forslag om en lovbestemmelse om erstatningsniveauet. Baggrunden herfor er, at en lovregel vil kunne vanskeliggøre en smidig erstatningsfastsættelse, der tager hensyn til de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Det er derfor efter dansk retstradition domstolene, der ubundet af lovregler tager stilling til erstatningsudmålingen. Udvalget finder i overensstemmelse hermed, at den ønskelige forhøjelse bør ske gennem udviklingen i retspraksis. 2. Justitsministeriet forelagde i 1973 udvalgets betænkning for en række interesserede myndigheder og organisationer. I de afgivne udtalelser om betænkningen blev der ikke mindst fra domstolenes side givet udtryk for tilslutning til det af

18 J 8 udvalget udtrykte ønske om en forhøjelse af erstatningsniveuaet gennem domstolenes praksis. 3. Justitsministeriet anmodede i 1974 erstatningslovudvalget om at overveje og eventuelt fremsætte forslag om nye regler om lempelse af erstatningsansvar for alle former for skade og en række andre erstatningsretlige spørgsmål samt om at behandle spørgsmålet om ændring af forsikringsaftalelovens 25. Samtidig blev det besluttet at vente med at fremsætte lovforslag på grundlag af forslagene i betænkning 679, indtil udvalget havde færdiggjort sit arbejde med de spørgsmål, der er nævnt i kommissoriet fra I 1978 afgav erstatningslovudvalget betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v. (nr. 829/1978). Betænkningen indeholder et udkast til en lov om erstatningsansvar. De forslag, som udvalget stiller i betænkning 679, er indarbejdet i lovudkastet. Forslagene er dog på visse punkter ændret i forhold til forslagene i den første betænkning. Det foreslås således, at det hidtil benyttede medicinske invaliditetsbegreb ved erstatningsberegningen skal afløses af et økonomisk invaliditetsbegreb, som indebærer, at erstatning for erhvervsevnetab skal udmåles efter en konkret vurdering af skadens erhvervsmæssige betydning for den tilskadekomne. Skadens medicinske art og omfang skal fremover kun danne grundlag for beregningen af godtgørelsen for varigt mén. Udvalgets forslag bygger på dette punkt på de nye regler om erstatning for arbejdsskader, jfr. nedenfor pkt. 5. De særlige undergrænser med hensyn til invaliditetsgraden (15 % for erhvervsevnetab og 5 % for mén), der gælder for erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, skal dog efter udvalgets forslag ikke gælde for privatretlige erstatninger. Hvad angår formen for erstatning for invaliditet og tab af forsørger foreslår to af udvalgets medlemmer, at erstatningen altid bør fastsættes som et kapitalbeløb. De tre øvrige medlemmer af udvalget går fortsat ind for den i betænkning 679 foreslåede regel, hvorefter der også er mulighed for at fastsætte erstatningen som en løbende renteydelse.

19 19 5. Siden afgivelsen af erstatningslovudvalgets første betænkning er der gennemført væsentlige ændringer i reglerne om erstatning for tab i anledning af arbejdsskader, jfr. lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring. Denne lov, der har afløst den hidtil gældende ulykkesforsikringslov, finder anvendelse på arbejdsskader, der er indtrådt den 1. april 1978 eller senere. Efter loven skal fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten ske ud fra en konkret økonomisk vurdering på samme måde, som det er foreslået i erstatningslovudvalgets seneste betænkning. Som noget nyt ydes der fra arbejdsskadeforsikringen en ménerstatning fastsat under hensyn til skadens medicinske art og omfang. Erhvervsevnetabserstatningen beregnes på grundlag af 3/4 af den tilskadekomnes bruttoårsløn, dog maksimalt af et beløb på kr., som reguleres i takt med den almindelige lønudvikling. I forhold til de erstatninger, der blev ydet efter ulykkesforsikringsloven, medfører dette en væsentlig forhøjelse af erstatningernes størrelse. Ménerstatningen udgør ved 100 % mén kr. årligt. Dette beløb reguleres ligeledes efter den almindelige lønudvikling. Erstatning for tab af forsørger til ægtefæller ydes med 3o % af afdødes årsløn maksimeret på samme måde som ved beregning af erhvervsevnetabserstatning. Erstatning for tab af erhvervsevne ydes som en løbende renteydelse, hvor erhvervsevnetabet overstiger 50 %. Erstatningen kan dog efter ansøgning kapitaliseres, hvis det skønnes formålstjenligt med henblik på en bedring af den pågældendes erhvervsmæssige eller økonomiske forhold. Erstatning til ægtefælle for tab af forsørger ydes som en løbende ydelse i en for det enkelte tilfælde fastsat periode, dog normalt højst 10 år. Erstatningen kan kapitaliseres efter samme regler, som gælder for erhvervsevnetabserstatningen. Øvrige ydelser fra arbejdsskadeforsikringen udbetales som kapitalerstatninger.

20 2Q Løbende renteydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven reguleres i takt med den almindelige lønudvikling. Spørgsmål om størrelsen af erstatningerne efter lov om arbejdsskadeforsikring kan genoptages inden for en frist af 5 år fra erstatningens første fastsættelse, hvis omstændighederne har ændret sig væsentligt. I særlige tilfælde kan der ses bort fra denne frist. Flere sociale love indeholder regler om samordning mellem arbejdsskadeforsikring og andre sociale ydelser. Det skal særlig fremhæves, at der efter invalidepensionslovens 8 foretages en nedsættelse af invalidepensionen med ca. 20 % af det beløb, der modtages fra arbejdsskadeforsikringen. Med hensyn til erstatningsniveauet for arbejdsskader skal det fremhæves, at de højeste samlede erstatninger efter arbejdsskadeforsikringsloven i kapitaliseret form vil overstige 1 mill. kr. Det fremgår af forarbejderne til loven, at det med de nye regler om erstatningsudmålingen tilstræbes i højere grad end tidligere at give skadelidte fuld dækning for erhvervsevnetab. 6. Erstatningslovudvalget gav som nævnt under pkt. 1 i betænkning 679 udtryk for det ønskelige i, at der i retspraksis ville ske en forhøjelse af det privatretlige erstatningsniveau for så vidt angår tab i anledning af personskade. De højeste erstatninger, der ifølge den- foreliggende trykte retspraksis fra de seneste år er tilkendt, udgør imidlertid kun kr. for så vidt angår invaliditetserstatninger og kr. for så vidt angår erstatning for tab af forsørger til ægtefæller. Da forbrugerpristallet i perioden juli 1978 er steget fra 100 til 183,6, er der således ikke som anbefalet af udvalget sket en stigning i erstatningsniveauet, men snarere et fald i realværdien af de tilkendte erstatninger. 7. Justitsministeriet kan tilslutte sig de af erstatnings-

21 21 lovudvalget i betænkning 679 anførte synspunkter om, at det må anses for ønskeligt, at der i hvert fald for visse kategorier af skadelidte sker en forhøjelse af de erstatninger, der ydes i anledning af personskade. Spørgsmålet om en forhøjelse af erstatningsniveauet aktualiseres ved den nye lov om arbejdsskadeforsikring, som medfører en stigning i de erstatninger, der ydes for arbejdsskader. Der bør således være et rimeligt forhold mellem de erstatninger, der udmåles for den samme skade efter henholdsvis arbejdsskadeforsikringsloven og de almindelige erstatningsregler. Det bør derfor på ny overvejes, om den ønskelige forhøjelse af erstatningsniveauet fortsat - som anbefalet i betænkning kan ske gennem retspraksis, eller om det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at udarbejde lovregler om spørgsmålet. Det må i denne forbindelse bemærkes, at domstolene, så vidt det er justitsministeriet bekendt, ikke har haft anledning til at tage stilling til de nye arbejdsskadereglers betydning for det almindelige erstatningsniveau. Justitsministeriet skal anmode erstatningslovudvalget om på den angivne baggrund at overveje, hvorvidt der bør gennemføres lovregler om udmålingen af erstatning i anledning af personskade. Justitsministeriet skal endvidere anmode udvalget om i givet fald at fremsætte et udkast til lovregler om disse spørgsmål. Hvis udvalget finder, at der ikke bør lovgives på dette område, skal man anmode udvalget om at redegøre for de retningslinier, der efter udvalgets mening bør følges i praksis med hensyn til erstatningsudmålingen. Hovedspørgsmålet under udvalgsarbejdet vil være, hvilket niveau der skal fastlægges for de privatretlige erstatninger i anledning af personskader, herunder i hvilket omfang erstatningsniveauet efter arbejdsskadeloven bør søges overført på den private erstatningsret. Det bør i den forbindelse tages i betragtning, at erstatningerne efter arbejdsskadeforsikringsloven er undergivet særlige begrænsninger. Erstatningen be-

22 22 regnes således kun på grundlag af 3/4 af tilskadekomnes bruttoårsløn, og denne må ikke overstige et bestemt maksimum. På den anden side bør der imidlertid også tages hensyn til, at en forhøjelse af erstatningernes størrelse vil medføre stigninger i forsikringsselskabernes skadesudbetalinger og som følge heraf formentlig præmieforhøjelser for almindelige ansvarsforsikringer, herunder motoransvarsforsikringer. Udvalget bør søge at beregne virkningerne af en forhøjelse af erstatningsniveauet i relation til forsikringspræmierne. Ved udarbejdelsen af lovudkastet bør udvalget søge at udforme klare og let anvendelige regler, således at antallet af retssager om erstatningsudmålingen begrænses mest muligt. Udvalget vil formentlig kunne lægge det i betænkning 829 foreslåede økonomiske invaliditetsbegreb, der bygger på reglerne i arbejdsskadeforsikringsloven, til grund. Opgørelsen af det fremtidige indtægtstab for en tilskadekommen kan foretages på forskellige måder. Udvalget bør i denne forbindelse bl.a. overveje at basere erstatningsberegningen på en nærmere angivet årsløn for skadelidte. Det bør således overvejes, om arbejdsskadeforsikringslovens regel, hvorefter skadelidtes arbejdsfortjeneste i det år, der går forud for arbejdsskadens indtræden, normalt er afgørende for erhvervsevnetabserstatningen, kan overføres til den private erstatningsret, eller om der ved erstatningsudmålingen på dette område også bør tages hensyn til udsigterne for den fremtidige indtægtsudvikling, f.eks. indtægtsstigninger ved forfremmelser. Efter arbejdsskadeforsikringsloven er bruttolønnen afgørende. Det bør imidlertid overvejes, on der i den almindelige erstatningsret i stedet bør lægges vægt på skadelidtes disponible indkomst, således at der bortses fra skatter og udgifter i forbindelse med indtægtserhvervelsen. Udvalget bør særlig overveje, hvorledes erhvervsevnetabet kan beregnes for persongrupper, der ikke er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, f.eks. selvstændige erhvervsdrivende, husmødre og børn.

23 23 Såfremt udvalget kan gå ind for et årslønprincip, bør det overvejes, efter hvilke retningslinier årslønnen eventuelt skal kapitaliseres. Med hensyn til godtgørelse for varigt mén bliver hovedspørgsmålet, hvilke grundbeløb beregningen skal baseres på. Udvalget bør navnlig overveje, om et grundbeløb svarende til det, der er valgt i arbejdsskadeforsikringsloven, også bør lægges til grund i den almindelige erstatningsret. Reglerne om udmålingen af erstatning for tab af forsørger til ægtefæller og samlevere vil muligvis kunne knyttes til reglerne om erhvervsevnetabserstatningens størrelse, således at udgangspunktet for beregningen er den erstatning, afdøde ville have fået, hvis han i stede 1 : fuldstændigt havde mistet erhvervsevnen. Der bør imidlertid i så fald foretages et fradrag, der modsvarer den del *t afdødes indtægt, som han selv ville have forbrugt. Den indtægt, som den efterlevende har mulighed for at skaffe sig ved egen virksomhed, bør endvidere formentlig fratrækkes. Det er muligt, at der vil kunne opstilles regler, der standardiserer de fradrag, som skal foretages. Det bør overvejes, hvorvidt forsørgertabsersstatning til efterladte børn bør sættes i forhold til afdødes forventede årsløn. Udvalget bør endvidere tage stilling til, hvilke antal år efterladte børn skal have erstatning for. Det bør herved overvejes, om aldersgrænserne i 14, stk. 2 og 3, i lov om børns retsstilling kan lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen. Med hensyn til formen for erstatning for varig nedsættelse af erhvervsevnen og for tab af forsørger kan udvalget tage udgangspunkt i forslagene i de tidligere afgivne betænkninger. Udvalget bør på ny overveje, hvorvidt der bør være mulighed for genoptagelse af fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab og tab af forsørger.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven)

Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) Forholdet mellem erhvervsevnetabserstatning (arbejdsskadeforsikringsloven) og uddannelseshjælp efter bistandslovens 42 Med udgangspunkt i en klage drøftet med sikringsstyrelsen og socialministeriet spørgsmålet

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER

ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER BETÆNKNING OM ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER Afgivet af det af justitsministeriet den 9. september 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 679 KØBENHAVN 1973 ISBN 87 503 13835 8. L.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE

GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE GUNNAR L. CHRISTRUP ERSTATNING FOR PERSONSKADE ERSTATNING FOR PERSONSKADE Af GUNNAR L. CHRISTRUP Erstatning for personskade må omfatte modydelser for forbigående eller vedvarende skadelige følger af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens 42, hvor der var

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar Civilafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2014-702-0052 Dok.: 1221787 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B354600H-TSS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 20. december 2011 af Østre Landsrets (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Taber Rasmussen og Karin Hoffmann-Hansen (kst.)). 1) Andreas 2) Line (advokat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere