Lovtidende A Udgivet den 29. juni Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder. 24. juni Nr. 727.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. juni 2011. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder. 24. juni 2011. Nr. 727."

Transkript

1 Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. juni juni Nr Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder I medfør af 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 29 og 30 i postloven, lov nr af 21. december 2010, fastsættes: Tilladelse til postbefordring 1. En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra Trafikstyrelsen. Stk. 2. Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet. Stk. 3. Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve på op til 2 kg, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg. Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke adresserede pakker, hvis befordringen er omfattet af en kontrakt mellem transportvirksomheden og afsenderen. Stk. 5. Kurértjenester, hvorved forstås befordring af hasteforsendelser fra dør til dør, anses ikke for erhvervsmæssig postbefordring. Stk. 6. Virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af forsendelser, eller som indgår som et led i postbefordringen som underleverandør for en postvirksomhed, anses ikke for at udøve erhvervsmæssig postbefordring, men virker på postvirksomhedens ansvar. 2. Tilladelse til postbefordring kan udstedes til virksomheder, som opfylder følgende betingelser: 1) ikke er under konkurs, 2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over kr., 3) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens 78, stk. 2, og 4) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere. Stk. 2. Ansøgeren skal være myndig og må ikke være under værgemål eller samværgemål og skal i øvrigt kunne sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde. Stk. 3. Betingelserne i stk. 1 og 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse. Stk. 4. Udstedelse af en tilladelse til postbefordring er endvidere betinget af, at virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, og at den forpligter sig til i givet fald at bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten. Stk. 5. Udstedelse af en tilladelse er betinget af betaling af gebyr. Ansøgning om tilladelse mv. 3. Ansøgningsskema om tilladelse til at udøve postbefordring hentes på og sendes i udfyldt stand til Trafikstyrelsens adresse Stk. 2. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt fejlagtigt eller ufuldstændigt. Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Postvirksomhedens navn, herunder eventuelle binavne, adresse og hjemsted. 2) Selskabsformen (personligt drevet virksomhed, interessentskab, aktieselskab, anpartsselskab eller anden selskabsform). 3) Navn, adresse og cpr. nr. på de(n), der er tegningsberettiget i virksomheden (administrerende direktør eller indehaver(e)). 4) Postvirksomhedens cvr-nr. 5) Postvirksomhedens geografiske dækningsområde. 6) Postvirksomhedens service og kvalitet for sine posttjenester. Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere indeholde følgende: 1) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at betingelserne i 2, stk. 1 og 2, er opfyldt. 2) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse om, at betingelserne i 2, stk. 3, er opfyldt. 3) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at virksomheden er indforstået med i givet fald at skulle bidrage til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten, jf. 2, stk. 4. 4) Erklæring fra den ansøgende virksomheds ledelse eller indehaver om, at Trafikstyrelsen kan indhente nærmere oplysninger om virksomheden og virksomhedens ejer Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS BL000533

2 24. juni Nr hos offentlige myndigheder, herunder om økonomiske og eventuelle strafbare forhold. 5) Virksomhedens generelle forretningsbetingelser. Stk. 5. Til brug for bedømmelsen af, hvorvidt virksomheden har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt, kan ansøgningen vedlægges en forretningsplan for det første år, seneste årsregnskab, årsrapport, budget eller lignende. Trafikstyrelsen kan udbede sig yderligere oplysninger fra virksomheden til brug for denne bedømmelse. Stk. 6. Ændringer i de i 3, stk. 3, nævnte oplysninger skal meddeles til Trafikstyrelsen inden én måned efter ændringen. Postvirksomheders pligter 4. Postvirksomheden skal mærke adresserede forsendelser på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres. Stk. 2. Mærkning kan ske ved stempel, frankeringsaftryk, påklæbning af et frimærke, påskrift på forsendelsen eller ved udlevering af et fragtbrev eller kvittering til modtageren, hvorpå postvirksomhedens navn er oplyst. Stk. 3. Oplysninger om postvirksomhedens navn på forsendelsen kan undlades, når der er tale om befordring af uemballerede aviser og blade. 5. En postvirksomhed har pligt til at modtage og befordre adresserede forsendelser, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde. Stk. 2. Adresserede forsendelser, som befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender, medmindre andet er aftalt mellem de pågældende postvirksomheder. Udleveringen skal ske på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede. Adresserede forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder, hvorefter de kan tilintetgøres. 6. Adresserede forsendelser, som er indleveret til befordring hos en postvirksomhed, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen. Stk. 2. Adresserede forsendelser og genstande, hvor det ikke efter iværksættelse af rimelige foranstaltninger har været muligt at finde hverken adressat eller afsender, og som dermed er uanbringelige for postvirksomheden, og som er af værdi, fremlyses inden én måned ved bekendtgørelse i Statstidende, medmindre forsendelsens eller genstandens værdi ikke står i et rimeligt forhold til omkostningerne ved fremlysningen. Stk. 3. Fremlyste forsendelser og genstande ligger til afhentning hos postvirksomheden i 3 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres. Stk. 4. Adresserede forsendelser og genstande uden værdi lægges til afhentning hos postvirksomheden i 2 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres. Stk. 5. Salg uden om offentlig auktion må ikke ske til personer, der virker i postvirksomheden. 7. Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere adresserede forsendelser til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede. Stk. 2. Forsendelserne indleveres samlet til postvirksomheden på det postbetjeningssted, hvor postboksen befinder sig, medmindre der er indgået anden aftale med postvirksomheden. Omdeling, afleveringsforhold, brevkasser mv. 8. Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til modtagerens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks, til andre med modtager aftalte omdelingssteder eller til en person på adressen. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted eller en automat, jf. dog 12. Stk. 2. Adresserede forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen. Stk. 3. En postvirksomhed kan i forretningsbetingelserne fastsætte nærmere regler om, hvem der på adressen er berettiget til at tage imod adresserede forsendelser. Stk. 4. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast. Det samme gælder, hvis der ikke er givet adgang til brevkasseanlægget, eller hvis modtagerens brevkasse er fyldt helt op. Stk. 5. Adresserede forsendelser, som ikke kan afleveres eller anmeldes over for modtageren, eller som kan undlades omdelt efter stk. 4, returneres til afsenderen eller lægges til afhentning på et postbetjeningssted eller lignende. Stk. 6. Aflevering af uadresserede forsendelser skal ske til mindst mulig ulempe for modtageren. Uadresserede forsendelser må ved afleveringen ikke blive siddende i brevindkastet, i brevkassen, i brevkasseanlægget, sættes i dørhåndtaget, lægges på dørmåtte, i opgang, i ejendommens indgangsparti, på havegang eller lignende steder uden for brevkassen eller brevkasseanlægget, medmindre det er aftalt med modtageren, jf. stk. 1. Er en brevkasse fyldt helt op, eller fremgår det tydeligt, at der ikke er beboere på adressen, må uadresserede forsendelser ikke afleveres. 9. Ejeren af en ejendom skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv mv. Brevkassen skal være placeret således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen let og uden særlige vanskeligheder direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Forsendelser skal således kunne afleveres i brevkassen, uden at omdeleren skal begive sig fra vejarealet ind på ejendommen eller i øvrigt begive sig gennem en forhave, en carport, bevoksning eller anden form for afspærring

3 24. juni Nr eller lignende. Følgende regler gælder for opstilling af brevkasser: 1) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej enten direkte fra ejendommen eller via en privat vej, skal brevkassen placeres ved overkørslen til den offentlige vej. 2) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej, skal brevkassen placeres ved indkørslen til ejendommen fra den private fællesvej. 3) Ved ejendomme, der har adgang til offentlig vej via en privat fællesvej og en privat vej, skal brevkassen placeres ved den private vejs tilslutning til den private fællesvej. Stk. 2. For ejendomme beliggende i landzone skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommens bygninger. Afstanden mellem ejendommens bolig eller stuehuset og brevkassen må dog højst være 50 m, medmindre ejeren finder en placering af brevkassen længere væk fra boligen mere hensigtsmæssig. Der skal som udgangspunkt være fri og uhindret adgang til brevkassen direkte fra et køretøj. Stk. 3. Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv mv.). Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Hvis sådan adgang alene kan gives ved hjælp af nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, har postvirksomheder ret til at få udleveret sådanne mod betaling af de direkte omkostninger til nøglerne, nøglekortene eller lignende. Stk. 4. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, jf. dog stk. 5. Reglerne i stk. 1 om placering af brevkassen finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. I fritidshusområder med fritidshuse, som er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg, uanset om fritidshusene bebos på helårsbasis. Betegnelsen fritidshuse omfatter også kolonihavehuse (haveforeningshuse). Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at afsætte det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget. Stk. 6. Det påhviler ejeren at drage omsorg for, at der er fri og uhindret adgang til brevkassen eller brevkasseanlægget. Stk. 7. Trafikstyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter. Det er en forudsætning for meddelelse af dispensation, at der i stedet etableres afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren. Stk. 8. Trafikstyrelsen kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet eller anvendes som ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation. Tilsvarende gælder for botilbud efter 109 og 110 i lov om social service. Stk. 9. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, ligestilles med postvirksomheder i relation til bestemmelserne i stk. 3. Ved individualiserede, uadresserede forsendelser menes uadresserede forsendelser, som med henblik på segmenteret omdeling enten er mærket fra distributørens side med adresse på modtager ved hjælp af et omslag eller lignende eller fremgår af distributørens adresselister, elektroniske budbøger eller lignende. 10. Nærmere regler for opstilling og indretning af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast samt krav til postvirksomheders opbevaring af udleverede nøgler, nøglekort eller lignende fremgår af bekendtgørelsens bilag Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution afleveres samlet på ét sted, når enhederne er placeret inden for et afgrænset område, og enhederne ikke kan identificeres ved offentligt anerkendt gadenavn og nummer og derfor ikke kan siges at have en selvstændig adresse. Stk. 2. Forsendelser til modtagere, der bor på kaserner, hoteller, hospitaler, plejehjem, ældreboliger, herunder plejeboliger, og tilsvarende boligtyper, der kræver forudgående kommunal visitation, botilbud efter 109 og 110 i lov om social service, kollegier, kontorhoteller og lignende, afleveres i receptionen, brevkasseanlæg eller lignende. Er der ikke mulighed for at aflevere forsendelserne i reception, brevkasseanlæg eller lignende, træffes der særskilt aftale med ledelsen af institutionen om aflevering af forsendelserne. 12. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente forsendelser i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes folkeregisterkommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen. Det er en forudsætning for at få afleveret adresserede forsendelser direkte til boligen, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast i døren eller brevkasse ved døren. I etageejendomme med aflåst indgangsdør er det endvidere en forudsætning, at postvirksomheden har fået udleveret nøgler, nøglekort eller lignende til døren. Stk. 2. Nærmere regler for aflevering af adresserede forsendelser direkte til boligen, herunder om kommunens sagsbehandling og videregivelse af oplysninger til den befordringspligtige postvirksomhed med henblik på dennes opdatering af modtagerdatabasen, fremgår af Trafikstyrelsens Vejledning om post til døren. 13. Postvirksomheder kan opstille postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang, på følgende betingelser: 1) At det tydeligt fremgår af postkassen, hvilken postvirksomhed der ejer postkassen, 2) at postkassen ikke må kunne forveksles med postkasser tilhørende den befordringspligtige postvirksomhed, 3) at nødvendige oplysninger om tømningstidspunkt, hvilke forsendelser der kan lægges i postkassen, postvirk-

4 24. juni Nr somhedens geografiske dækningsområde mv., anføres på postkassen. Stk. 2. Postvirksomheden indhenter tilladelse til opstilling og placering af de konkrete postkasser hos kommuner, grundejere og lignende. Øvrige krav til postvirksomheder, klager, erstatningsbestemmelser mv. 14. Postvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre generelle forretningsbetingelser, der blandt andet oplyser brugerne om: 1) Udbuddet af virksomhedens posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse samt takstfastsættelsen. 2) Service og kvalitet. 3) Klageadgangen til postvirksomheden. 4) Reklamations- og forældelsesreglerne. 5) Erstatningsbetingelserne i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser, herunder postvirksomhedens erstatningssatser. Stk. 2. Postvirksomheden kan begrænse erstatningspligten i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af adresserede forsendelser ved at fastsætte maksimale erstatningsbeløb eller ved at begrænse erstatningspligten således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af uregistrerede adresserede breve samt adresserede blade, kataloger eller lignende. Erstatningspligten kan ligeledes begrænses således, at der ikke ydes erstatning for forsinkelse af adresserede forsendelser til eller fra udlandet. 15. En postvirksomhed skal sikre, at brugerne af virksomhedens posttjenester har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser. Stk. 2. Postvirksomheden skal behandle klager fra brugerne inden én måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. Stk. 3. En postvirksomhed, som fejlagtigt modtager en klage over anden postvirksomhed, skal straks videresende klagen til rette postvirksomhed til behandling. Stk. 4. Postvirksomheden udarbejder årligt en redegørelse, hvoraf antallet af klager over virksomhedens posttjenester og udfaldet af deres behandling fremgår. Redegørelsen offentliggøres. 16. En postvirksomhed skal mindst én gang om året gennemføre målinger vedrørende overholdelsen af virksomhedens service, jf. 3, stk. 3, nr. 6. Resultatet af målingerne offentliggøres og sendes til Trafikstyrelsen. Stk. 2. Målingerne kan enten gennemføres af postvirksomheden selv eller af en anden. 17. Virksomheder, som erhvervsmæssigt omdeler individualiserede, uadresserede forsendelser, jf. 9, stk. 9, er omfattet af reglerne i postlovens 13 om postvirksomheders adgang til adresseinformationer fra den befordringspligtige postvirksomheds modtagerdatabase. Tilsyn og klageadgang 18. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. 19. Til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen eller til klart afgrænsede statistiske formål skal en postvirksomhed efter anmodning meddele Trafikstyrelsen enhver oplysning om postbefordringen og udførelsen heraf, herunder økonomiske oplysninger. Stk. 2. Postvirksomheden skal efter anmodning meddele Trafikstyrelsen oplysninger om antallet af postbetjeningssteder, deres geografiske placering mv. 20. Ved klager fra brugere over post- eller distributionsvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem virksomhederne, skal virksomheden, som der klages over, have haft lejlighed til selv at behandle klagen. Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler klager over postvirksomheder eller distributionsvirksomheder fra brugerne, herunder klager indbyrdes mellem virksomhederne, for så vidt angår overholdelsen af postloven eller denne bekendtgørelse. Klager vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven behandles af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Stk. 3. Klager til Trafikstyrelsen indbringes senest 3 måneder efter, at post- eller distributionsvirksomhedens afgørelse er meddelt den pågældende bruger. Trafikstyrelsen kan bestemme, at klager, som indbringes efter klagefristens udløb, kan behandles. Stk. 4. Trafikstyrelsen afgørelser truffet i medfør af postloven eller denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed eller for transportministeren, men kan indbringes for domstolene. Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til postbefordring 21. En tilladelse til at udøve postbefordring bortfalder, hvis virksomheden kommer under konkurs. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse: 1) groft eller gentagne gange har overtrådt postloven, denne bekendtgørelse eller andre regler fastsat i medfør af postloven eller vilkårene i tilladelsen, 2) har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, eller 3) ikke længere opfylder betingelserne i 2, stk. 4, 1. led. Stk. 3. En tilladelse kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. 3, stk. 3, nr. 5 og 6. Stk. 4. Trafikstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Trafikstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af Trafikstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former. Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilla-

5 24. juni Nr delsen ikke skal have adgang til at udøve postbefordring under sagens behandling. Straf 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder denne bekendtgørelses 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bestemmelsen i 9, stk. 1, finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012 for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar Stk. 3. Bestemmelsen i 9, stk. 2, finder dog først anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om postvirksomhed og postbefordring. Trafikstyrelsen, den 24. juni 2011 CARSTEN FALK HANSEN / Nicolai Bundgaard

6 24. juni Nr Regler for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt etablering af brevindkast 1. Generelle bestemmelser Generelle krav til udformning og indretning mv. af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast Bilag 1 For udformningen af brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast henvises til den gældende europæiske standard, pt. Postale Tjenester Åbninger i private postkasser og brevsprækker Krav og testmetoder (DS/EN 13724). Brevkasser, brevkasseanlæg og brevindkast skal dog opstilles eller placeres i den højde, der fremgår nedenfor, ligesom brevindkastet uanset type skal have en højde på minimum 35 mm. Navneskilt Den enkelte brevkasse eller brevindkast skal være forsynet med navneskilt placeret i nærheden af brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort til brevkassen. I stedet for navneskilt kan angivelserne påklæbes brevkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Eventuelle børn eller logerende bør medtages. På navneskilte i brevkasseanlæg i etageejendomme anføres desuden etagebetegnelse og eventuel dørbetegnelse (sidebetegnelse eller dørnummer). På navneskilte ved fritidshuse skal der anføres gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset. På brevkasser ved fritidshuse, som for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere. Fastgørelse Brevkasser skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan fjernes af uvedkommende. Belysning Brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så omdeleren til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis brevkassernes navneskilte. Om nødvendigt skal brevkasseanlæg være forsynet med tilstrækkelig elektrisk belysning. Nedbør Brevkasser og brevkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal sikres, så nedbør ikke kan trænge ind i brevkassen. 2. Regler for opstilling af brevkasser ved villaer og rækkehuse, landbrugsejendomme mv. Definition Ved en brevkasse forstås en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign.

7 24. juni Nr Anvendelse Brevkasser skal opstilles ved villaer og rækkehuse, landbrugsejendomme mv. og skal forsynes med navneskilt. Placering Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til ejendommen. Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal normalt opstilles umiddelbart ved siden af hinanden. Ved placering oven på hinanden skal nederste indkast være mindst 65 cm fra terræn og øverste indkast højst 175 cm over terræn. Ved placeringen af brevkassen på landbrugsejendomme skal der tages trafikale hensyn for så vidt angår til- og frakørsel, herunder til kørslen med store køretøjer, landbrugsmaskiner mv. Brevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til terræn, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm. 3. Regler for opstilling af brevkasseanlæg i etageejendomme Definition Ved et brevkasseanlæg forstås et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert afleveringssted (beboelse) i ejendommen (opgangen). Anvendelse Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved hver opgang i etageejendomme. Placering Brevkasseanlæg skal placeres indvendigt eller udvendigt nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetagen eller ved hovedindgangsdøren, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget. Brevkasseanlæg kan eventuelt anbringes i et port- eller gårdareal, hvis det ikke er muligt at opsætte brevkasseanlæg ved hovedindgangsdøren eller i stuetagen. Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej. Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør (-døre), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren. Hvis det ikke er muligt at etablere brevkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen enten give adgang til ejendommen eller udlevere nøgler, nøglekort, adgangskode eller lignende til indgangsdøren til postvirksomheden. Opstillingsorden De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal normalt placeres således, at brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

8 24. juni Nr Regler for opbevaring af nøgler til etageejendomme Postvirksomheder har ansvaret for at opbevare nøgler mv. til etageejendomme forsvarligt og sikret mod, at nøglerne misbruges. Postvirksomheder skal fastsætte procedurer for opbevaring, administration og sikring af udleverede nøgler, elektroniske nøglekort, koder eller lignende, som giver adgang til aflåste opgange. Procedurerne skal offentliggøres. En postvirksomhed bærer erstatningsansvaret for virksomhedens tab af nøgler mv. Ved tab af nøgler, nøglekort eller lignende skal postvirksomheden erstatte de direkte omkostninger til nye nøgler eller lignende og til en eventuel nødvendig udskiftning eller omlægning af låse, koder eller lignende. 4. Regler for opstilling af brevkasseanlæg og brevkasser i fritidshusområder Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet brevkasse eller brevkasseanlæg. Definition Ved et brevkasseanlæg forstås i denne sammenhæng et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert fritidshus i området. Ved en brevkasse forstås en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende. Brevkasseanlæg Anvendelse Brevkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den l. januar Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der afsættes det fornødne areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Placering Brevkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette. Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra terræn, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over terræn, fortov eller vej. Opstillingsorden De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Brevkasserne placeres således, at brevkassen til fritidshuset med det laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt. Brevkasser Anvendelse Ved fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt den 1. januar 1973 eller tidligere, anvendes brevkasser. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

9 24. juni Nr Placering Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til fritidshuset. Såfremt den pågældende parcel indeholder flere selvstændige fritidshuse, skal der opstilles en brevkasse for hvert fritidshus. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal normalt opstilles umiddelbart ved siden af hinanden. Ved placering oven på hinanden skal nederste indkast være mindst 65 cm fra terræn og øverste indkast højst 175 cm over terræn. 5. Regler for etablering af brevindkast Hvis der ikke skal etableres brevkasse eller brevkasseanlæg i henhold til reglerne for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg, skal der etableres brevindkast i dør eller opsættes brevkasse ved hovedindgangsdøren. Brevindkast placeres normalt horisontalt og i en højde på mindst 65 cm fra dørens underkant. Der skal opsættes et navneskilt ved brevindkastet. 6. Afsluttende regler Tvivlsspørgsmål om brevindkastets, brevkassens eller brevkasseanlæggets placering og udformning mv. rettes til den befordringspligtige postvirksomhed, Post Danmark, som kan rådgive nærmere om placeringen mv. I tilfælde af uenighed mellem ejeren og Post Danmark kan ejeren rette henvendelse til Trafikstyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

UDKAST. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder

UDKAST. Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder Trafikstyrelsen UDKAST Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder I medfør af 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 29 og 30 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Tilladelse

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

FORORD. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Post Danmarks Kundeservice på 80 20 70 30.

FORORD. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Post Danmarks Kundeservice på 80 20 70 30. OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2008 INDHOLD 2 3 4 8 9 10 13 15 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1536. Postlov 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til 2010/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. I medfør af 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2010-11 OMTRYK (Omtryk Bilag 1 og 2 indsat) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER

GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER Oplæg GRØNDALSVÆNGE HAVEBOLIGFORENING // ETABLERING AF POSTKASSER udarbejdet af Harrsen Industrial Design Copyright 2011 Harrsen Industrial Design Aps www.harrsen.net SIDE 2 overvejelser Det overordnede

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Indledning. Brevkassebestemmelserne blev indført ved en ændring af Postloven pr. 1. juli 1971.

Indledning. Brevkassebestemmelserne blev indført ved en ændring af Postloven pr. 1. juli 1971. Indhold 2 Indledning Love og bekendtgørelser 4 Etageejendomme Husbrevkasseanlæg 6 Villaer og rækkehuse Enkeltbrevkasser 8 Fritidshuse Brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser i fritidshusområder 10 Placering

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten I medfør af 18 i lov nr. 1536 af 21. december 2010 (postloven) fastsættes: Almindelige bestemmelser 1. Postvirksomheder, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser

BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser BREVKASSER Lysets Fælles Regler om Brevkasser December 2011 Kære naboer, Vi har igennem året arbejdet for, at skaffe en dispensation fra de nye regler om brevkasser i skel. Et af vore hovedargumenter har

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 26. januar 2009 08/02484-252 /Anne Zerman Nielsen Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 Indledning 1. Afgrænsninger

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder)

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) I medfør af 5, 8, 10-11, 13, stk. 3-4 og 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap BEK nr 661 af 11/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-802-0069 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE 1 INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er lokale ugeaviser? 4 Aftale med Post Danmark 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 7 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsen

Trafik- og Byggestyrelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 326 Offentligt Trafik- og Byggestyrelsen UDKAST 30/6 2016 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændring af betegnelsen for B-breve og ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

I postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: Trafikstyrelsen Udkast 10-09-2013 Forslag til Lov om ændring af postloven (ændringer i udmøntningen af befordringspligten og justeringer vedrørende tilladelsespligtig postvirksomhed, post til døren m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere