Frederikshavn Elnet A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Elnet A/S"

Transkript

1 Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN A/S s bestemmelser vedr. leveringsomfang, tilslutning, ændring og betaling 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1. Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Frederikshavn Elnet A/S's forsyningsområde (FN A/S). Netbestemmelser 1.2. Enhver, der tilsluttes FN A/S's forsyningsanlæg, er forpligtet til at overholde FN A/S's bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive Elnet (i daglig tale netbenyttelsesaftalen). Disse udleveres ved henvendelse til FN A/S eller via Tilslutningsbidrag 1.3. For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning betaler rekvirenten (kunden) tilslutningsbidrag til FN A/S, se 4. Tvivlsspørgsmål 1.4. Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oplyser FN A/S betingelserne for tilslutning. For tilslutning af vindmølleanlæg gælder særlige regler. 2. Definitioner og ejerforhold Leveringsomfang 2.1. Ved leveringsomfang forstås den i Amp, kva, KW målte tilslutningsværdi, der er betalt tilslutningsbidrag for.

2 Leveringsgrænsen 2.2. Leveringsgrænsen er det punkt i FN A/S's forsyningsanlæg, hvor stikledningen tilsluttes i fordelingsskab eller transformerstation og hvortil FN A/S etablerer og vedligeholder anlægget, jf. bilag 1 eller særlig aftale. Forsyningsanlæg 2.3. Ved FN A/S s forsyningsanlæg forstås eksempelvis højspændingsnettet, transformerstationer, forsyningsledninger, lavspændingsnettet, hovedsikring og fordelingsskabe. Forsyningsledning 2.4. En forsyningsledning er en lavspændingsledning, der forbinder stikledningen med transformerstationen og er beregnet til forsyning af en eller flere ejendomme/forbrugere. Stikledning 2.5. Hovedstrømskreds mellem installationens forsyningspunkt og første afgreningssted i installationen. Stikledningen forbinder normalt sikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation med første tavle og første afgreningssted i installationen. Hovedbly med sikringer betragtes som et fordelingsskab, når det forsynes fra en afgreningsmuffe i forsyningsledningen. Men hvor et hovedbly forsynes fra et fordelingsskab, er kablet fra fordelingsskab til hovedbly stikledning, og hovedblyet betragtes som en del af installationen. Forsynes række- og kædehuse gennem fælles stikledning, betragtes ledningerne mellem husene som hovedledninger. Kabelstikledning En stikledning udført som jordkabel etableres, ejes, vedligeholdes, betales og registreres af forbrugeren. Stikledningssikringer 2.6. Stikledningssikringer er det sikringsæt, der normalt er anbragt foran en stikledning. Disse etableres og betales af elforsyningen. 3. Tilslutning, ændring og udvidelse Generelle bestemmelser. 3.1.

3 FN A/S afgør hvor og hvorledes en ejendom/forbruger tilsluttes forsyningsanlægget. Tilslutningssted/ 3.2. fordelingsskab Tilslutningsstedet etableres ved fast offentlig vej maksimalt 30 m udenfor ejendommens grund-/matrikelskel, målt til mastefod eller fordelingsskab. Ved tilslutning i transformerstation efter aftale. Fremføring over 3.3. fremmed grund En kabelstikledning vil kun blive anvist/fremført over fremmed grund, såfremt der foreligger naboerklæring eller tinglyst deklaration. Forholdet mellem 3.4. kunde og ejer Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan FN A/S kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget. Stikledning på FN A/S's 3.5. foranledning Hvor FN A/S tager initiativ til ombygning eller kabellægning af ledningsnettet, genetablerer FN A/S forsyningen. Genetableringen er uden udgift for kunden. Såfremt kunden ønsker ændringer ud over, hvad FN A/S anser for nødvendig for etableringen af en stikledning mellem en ejendom og et af FN A/S ombygget ledningsnet, betales merudgiften af kunden. Tilslutning til egen 3.6. transformerstation. For kunder, der nødvendiggør etablering af egen transformerstation, fastsættes tilslutningsbidraget efter aftale. FN A/S fastsætter regler for driftsledelse og vedligeholdelse af egen transformerstation. Tilslutning i 3.7. transformerstation lnvesteringsbidrag, for elforbrugere hvis effektbehov nødvendiggør etablering af transformerstation eller tilslutning i transformerstation, fastsættes efter FN A/S s prisbog. Foretages en tilslutningsændring inden for det abonnerede leveringsomfang, kan dette ske uden yderligere betaling, dog afholder forbrugeren de udgifter, der er forbundet med den eventuelle ændring i transformerstationen.

4 FN A/S har vedligeholdelsespligt af samtlige anlæg i transformerstationen til leveringsgrænsen, dog ikke den bygningsmæssige vedligeholdelse, hvor stationsrummet er en del af forbrugerens ejendom. Vedr. anlæg på forbrugerens ejendom se 3.7 i Netbenyttelsesaftalen. 4. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets 4.1. størrelse For hver installation, der ønskes tilsluttet FN A/S's forsyningsanlæg, betales et tilslutningsbidrag, jf. bilag 2A-2D og FF Net A/S's prisbog. Standardinvesterings bidrag Standardinvesteringsbidrag dækker et leveringsomfang på 35 A. Parcelhuse/fritidshuse Fritliggende bolig for en familie. Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse Sammenbyggede boliger med en eller to etager. Lejligheder Boliger i bygninger med mere end to etager. Enfasede installationer Installationer < 1 kw, f.eks. telefonbokse, antenneanlæg, vejrmålestationer og mindre belysningsanlæg. Øvrige installationer til og med 35A Installationer, der ikke er nævnt i Installationer større end 35A Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 35A. Særligt investerings bidrag Særligt investeringsbidrag opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås bl.a.: - Afsides beliggende ejendomme. Se 4.3.5

5 - Tilslutning, hvor forbrugeren stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Se belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke. Se 4.7. Byzone Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder, jf. planloven. Landzone Ved landzone forstås bebyggelse, der falder uden for de ovenfor nævnte. Nyudstykning Ved nyudstykning kan det samlede investeringsbidrag kræves indbetalt af udstykkeren - offentlig eller privat - inden forsyningsnettet etableres. Hvor udstykning opdeles i etaper, og hvor det ikke giver forsyningsmæssige problemer, kan investeringsbidraget i samråd med FN A/S betales etapevis. Denne betalingspraksis gælder for udstykninger til såvel helårsboliger som fritidsboliger, jf. bilag 3. Investeringsbidragets 4.2. størrelse Investeringsbidrag betales i henhold til FN A/S's prisbog. Beregning af 4.3. investeringsbidrag Generelt I investeringsbidraget indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsanlæg, herunder tilslutning af stikledningen, hvis FN A/S foretager denne tilslutning. Byzone Det takstfastsatte investeringsbidrag omfatter etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. Ved udvidelse af leveringsomfanget betales investeringsbidrag for det forøgede leveringsomfang. Byfornyelse I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere parceller, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede er betalt investeringsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindelse med flytning af tilslutnings-

6 punkt eller ændringer af teknisk karakter kan dog opkræves inden for rammerne af anmeldte investeringsbidrag. Forøgelse af leveringsomfanget Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende i byzone leveringsomfang, betales et investeringsbidrag, der svarer til differencen mellem det ny leveringsomfang og det eksisterende. Landzone Det tariferede investeringsbidrag omfatter almindeligvis etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er beliggende afsides fra det eksisterende elforsyningsnet - og hvor omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end 3 gange større end standardinvesteringsbidraget for boligtypen parcelhuse/fritidshuse, betaler forbrugeren de faktiske anlægsomkostninger med fradrag af 3 gange standardinvesteringsbidraget for boligtypen parcelhuse/fritidshuse - dog minimum investeringsbidraget herfor. I tilfælde, hvor der i landzoneområder findes et mindre antal ejendomme beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, skal omkostninger til etablering af nødvendige forsyningsanlæg fordeles ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. Fra hver tilslutningsmulighed skal fratrækkes 3 gange standardinvesteringsbidrag for boligtypen parcelhuse/fritidshuse. Den/de første tilslutninger betaler det herved fremkomne beløb (ventepris) i investeringsbidrag, og FN A/S finansierer restbeløbet. Såfremt investeringsbidraget er ændret inden efterfølgende tilslutninger finder sted, reguleres "venteprisen" med samme procentiske regulering som investeringsbidraget. "Venteprisen" er ligeledes gældende for tilslutninger i området ud over de oprindeligt skønnede antal. Ved udvidelse af leveringsomfanget betales investeringsbidraget i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser herfor. Forøgelse af leveringsomfanget Ønskes forsyningen til en ejendom/et anlæg beliggende i landzone i landzone udvidet indtil 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en hel ny tilslutning. Reduktion i belastning Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt investeringsbidrag. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til 5.6.

7 Flytning af 4.4 tilslutningssted/ Det af forbrugeren betalte investeringsbidrag gælder alene for forbrugssted tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til. Forbrugeren kan anmode FN A/S om, at stikledningens tilslutningssted flyttes. Forbrugeren skal betale de med flytningen forbundne omkostninger. Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). Såfremt forbrugeren ønsker et andet forbrugssted (matrikel/ejendom) i FN A/S's forsyningsområde tilsluttet, skal der betales nyt investeringsbidrag. Fremtidssikker 4.5. stikledning En stikledning kan af hensyn til fremtidige udvidelser udføres med et større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning. Hvor dette finder sted, skal der isættes en sikring, der maksimalt svarer til det abonnerede leveringsomfang. Tilslutninger, 4.6. hvor forbrugeren stiller Hvis forbrugeren stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske særlige krav til udformning eller placering, betaler forbrugeren de omkostninger. der er forsyningsanlæggets forbundet med at opfylde de særlige krav udformninger eller placering Tilslutninger, 4.7. hvor forbrugeren stiller Hvis der tilsluttes belastninger, der stiller særlige krav til særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke, betaler forbrugeren efter aftale. forsyningsanlæggets elektriske styrke 5. Supplerende bestemmelser angående tilslutningsbidrag Midlertidig forsyning Midlertidig forsyning til byggepladser og vejarbejder samt øvrige installationer af mindre end 1 års varighed, kan etableres uden betaling af investeringsbidrag. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning. Tilslutning uden måler 5.2. Små brugsgenstande (max. effekt 50W) kan efter nærmere aftale med FN A/S tilsluttes forsyningsanlægget uden måler og efter følgende ret-

8 ningslinier: FN A/S kan beregne sig et årligt forbrug til afregning ud fra den tilsluttede effekt og forbrugstid. Brugsgenstande skal placeres i umiddelbar nærhed af forsyningsanlægget. Tilslutningen må ikke indeholde frit tilgængelige stikkontakter/tilslutningssteder. Installationen må ikke indføres i bygninger. FN A/S's udgifter i forbindelse med tilslutningen betales af forbrugeren. Hvis en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør en flytning af brugsgenstandes tilslutningspunkt, er forbrugeren forpligtet til at ændre disse brugsgenstandes tilslutningspunkt. Udgiften til sådanne ændringer af tilslutningen til forsyningsanlægget er FN A/S uvedkommende, hvis forbrugeren ikke har betalt investeringsbidrag. Gade- og 5.3. vejbelysningsanlæg For tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysning gælder samme regler som øvrige kunder. Se FN A/S s prisbog. Overbrændinger af de 5.4. aftalte sikringer Såfremt FN Net A/S konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er FN Net A/S berettiget til at forlange, at leveringsomfanget udvides. For udvidelsen betaler kunden et tilslutningsbidrag i henhold til 4.2. Deling af 5.5. leveringsomfang Et eksisterende leveringsomfang over 35 Ampere kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der foretages reduktion af det bestående leveringsomfang svarende til det fraskilte. FN A/S's omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af forbrugeren. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt investeringsbidrag for den/de fraskilte installationer. Nedlæggelse og 5.6. genetablering Hvor en installation nedlægges, fjernes stikledningen fra af installation forsyningsanlægget. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan (hvilende rettighed) genetableres uden betaling af investeringsbidrag. FN A/S's udgifter ved genetableringen betales af forbrugeren, dog maksimalt en udgift svarende til investeringsbidraget. Forbrugeren skal dokumentere det tidligere leveringsomfang.

9 6. Særlige bestemmelser Indgangssikringer og 6.1. maksimalafbryder I tavler forsynet direkte fra transformerstation kræves der normalt indgangssikringer eller maksimalafbryder. Der indsendes tavletegninger med tilhørende data, også for hovedtavler uden måler. Hvor sikringer anvendes, skal det være type DIN 00 eller DIN 2. Ved leveringsomfang på 500 Ampere og derover ved 400 Volt eller 300 Ampere og derover ved 690 Volt, skal der foran installationen monteres en maksimalafbryder. Strømtransformere 6.2. størrelse Strømtransformere afpasses efter målesektionens største og klasse belastningsstrøm således: Fra *80 A til og med 300 A - 300/5 Fra 301 A til og med 600 A - 600/5 Fra 601 A til og med 1000 A /5 Fra 1001 A til og med 1200 A /5 * Der tillades direkte måling ved 80A For nye installationer indbygges der strømtransformere af klasse 0,2s for alle spændingsniveauer og med en ydeevne svarende til målesystemet. Ved udskiftning af strømtransformere på lavspændingsniveau gælder samme bestemmelser som for nye. Strømtransformere leveres monteret i tavle og betales af forbrugeren. Til disse strømtransformere må kun tilsluttes elforsyningens måleudstyr. Tilgangsfeltets låge skal kunne åbnes uden at afbryde indgangsafbryder/maksimalafbryder. Placering af målere 6.3 i nye installationer Målerskabe til enfamiliehuse, rækkehuse og lejligheder skal placeres let tilgængeligt. Målerskabe til fritidshuse skal placeres let tilgængeligt udendørs på bygning eller stativ.

10 7. Betaling Betaling af 7.1. tilslutningsbidrag Enhver regning skal betales inden for den på regningen angivne frist. For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning og inden måleropsætning kan finde sted, skal tilslutningsbidraget og/eller særligt tilslutningsbidrag være indbetalt. Gyldighed af tilbud 7.2. Ethvert tilbud afgivet af FN A/S er kun gyldigt til den på tilbudet angivne tidsfrist og maksimalt i 3 måneder. Tilbudet er betinget af, at anlægget udføres som projekteret og uden yderligere erstatning for anlæggets anbringelse. Garantiordning ved 7.3. anlægsarbejde FN A/S kan, inden et arbejde sættes i gang, kræve, at kunden stiller bankgaranti eller depositum for anlægsbeløbet, ligesom FN A/S er berettiget til at kræve a conto beløb under arbejdet. 8. Ikrafttræden/ændringer Ikrafttræden 8.1. Tilslutningsbestemmelserne er vedtaget af FN A/S's bestyrelse og træder i kraft den 23. august 2007, og afløser Tilslutningsbestemmelser af 1. januar 2005, udgave 2. Ændringer 8.2. FN A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelser. Ændringerne meddeles kunderne ved påtryk på regningen eller på anden måde, således at kunderne har mulighed for at gøre sig bekendt med ændringen.

11 Bilag 1. Leverings- og vedligeholdelsesgrænse Leveringsgrænse Det punkt i forsyningsanlægget, hvortil elleverandøren etablerer anlægget, nærmere beregnet ved: Jordkabler Tilslutningsklemmerne i kabelskabet. Transformerstation Tilslutningsklemmerne i fordelingsarrangementet i transformerstationen eller hvor fordelingstavlen anbringes udenfor transformerrum, lavspændingsklemmer på transformeren. Efter særlig aftale er leveringsgrænsen på højspændingssiden.

12 Bilag 2 Kommentarer til brug ved fastsættelse af antal stikledninger. Ved boligbyggeri skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være en lejlighed. Bilag 2A. Boligbebyggelse (1) Bilag 2A. Boligbebyggelse (2)

13 Bilag 2A. Boligbebyggelse (3) 3) Hus med udnyttet tagetage, 2 familier (Tæt/lav bebyggelse). Kan forsynes gennem 1 stikledning Bilag 2A. Boligbebyggelse (4) 4) Dobbelthuse (Tæt/lav bebyggelse)

14 Bilag 2A. Boligbebyggelse (5) 5) Rækkehus (Tæt/lav bebyggelse) Bilag 2A. Boligbebyggelse (6) 6) Blandet bebyggelse

15 Bilag 2A. Boligbebyggelse (7) 7) Blandet bebyggelse (Tæt/lav bebyggelse) Bilag 2A. Boligbebyggelse (8) 8) Etagebyggeri over 2 etager - 15 lejligheder

16 Bilag 2A. Boligbebyggelse (9) 9) Pensionist- og ungdomsboliger med kogemulighed Bilag 2B. Blander etagebyggeri Ved etagebyggeri kan installationerne forsynes gennem fælles stikledning. Eksempler: 1) Etagebyggeri: a) 6 lejligheder + 2 erhverv b) 2 boliger + 1 erhverv Erhverv 1: 35A Erhverv 2: 35A Erhverv 3: 63A Der betales: a) Lejligheder: 6 gange investeringsbidrag i henhold til Erhverv 1: 1 investeringsbidrag i henhold til Erhverv 2: 1 investeringsbidrag i henhold til b) Boliger: 2 gange investeringsbidrag i henhold til Erhverv 3: 1 investeringsbidrag i henhold til 4.1.7

17 Bilag 2C Pensionist- og ungdomsboliger uden kogemulighed (plejehjem og kollegier) Bilag 2D. Erhvervsbyggeri Eksempel 1: Erhvervsbyggeri med flere erhvervslejemål på samme matrikel, i en eller flere etager, forsynes gennem fælles stikledning, dog mindst en pr. bygning.

18 Bilag 2D. Erhvervsbyggeri Eksempel 2: Erhvervsbyggeri med en lejer/erhvervslejemål med flere bygninger kan forsynes gennem fælles stikledning.

19 Bilag 3. Udstykningsområder I udstykningsområder er FN A/S berettiget til vederlagsfrit at anbringe an- de nødvendige forsyningsanlæg. Placering af læg El-anlægs anbringelse Anlæggene anbringes normalt i vej- og stiarealer, men hvor det findes hensigtsmæssigt, er FN A/S berettiget til at fremføre forsyningsanlæggene langs grundskel. Hvor det efter FN A/S's skøn er nødvendigt at etablere en transformerstation i området, skal et egnet areal stilles til rådighed. Tidsplaner FN A/S skal for sin del godkende tidsplaner for byggemodning, hvori etablering af forsyningsanlæggene er indpasset. Ændringer i tidsplanen skal betids meddeles til og godkendes af FN A/S. Nedlægning af rør i vej Hvor der etableres fast vej, nedlægges rør for stik- og forsyningsledninger efter FN A/S's anvisning og normalt uden udgift for FN A/S. Udstykkeren er ansvarlig for, at rørene er nedlagt efter givne anvisninger. Nedlægning af kabler i fortov Inden fortov anlægges eller retableres, skal FN A/S på et passende tidspunkt have lejlighed til at nedlægge forsyningskabler m.v. FN A/S er så vidt mulig indforstået med en koordineret nedlægning af forsyningskabler og andre leveringsanlæg.

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser INDHOLD 1. Generelle bestemmelser... 2 2. Leveringsomfang og ejerforhold... 2 2.1. Leveringsomfang... 2 2.2. Leveringsgrænsen... 3 2.3. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2008

Tilslutningsbestemmelser 2008 Tilslutningsbestemmelser 2008 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2012

Tilslutningsbestemmelser 2012 Tilslutningsbestemmelser 2012 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin Tilslutningsbidrag Priser gældende fra 1. januar 2012 NRGi Net område Nord (tidligere NRGi Net) Prisen er pr. installation eller Ampere. Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Odense, den 25. august 2015 KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1.

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere

Hovedemnerne på møderne har således været: Leveringsbetingelser. Krav/tilslutningspligt for de enkelte matrikler.

Hovedemnerne på møderne har således været: Leveringsbetingelser. Krav/tilslutningspligt for de enkelte matrikler. Memo Titel Dato 4 feb 2008 Til Kopi Fra Christiania - Forsyningsforhold Slots- og Ejendomsstyrelsen att: Charlotte Høst Madsen Hasløv & Kjærsgaard att: Berith Mavromatis TJO Per Jansen COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms Nyetablering, 25 Amp. kr 13.700,00 kr 17.125,00 Pr. Amp. - udover 25 Amp. kr 1.020,00

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Fjernvarmetilslutningsbidrag for enfamiliehuse-/boliger, etageboliger, flerfamiliehuse og erhvervsejendomme Gyldig fra 1.

Fjernvarmetilslutningsbidrag for enfamiliehuse-/boliger, etageboliger, flerfamiliehuse og erhvervsejendomme Gyldig fra 1. Fjernvarmetilslutningsbidrag for enfamiliehuse-/boliger, etageboliger, flerfamiliehuse og erhvervsejendomme Gyldig fra 1. januar 2003 TRE-FOR Kokbjerg 30 6000 Kolding tlf.: 7933 3435 fax.: 7933 3434 e-mail.:

Læs mere

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms.

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2011 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vand til Staten 6,25 kr./m

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne

Tilbud KØBER: Sags nr. 2011/ GELSER: AFLEDTEE. til fjernvarme, el, vandd og kloak. stikledninger TINGLYSTE. Deklaration Servitutterne Tilbud På Sandhusvænget 5000 Odense C SÆLGER: ODENSE KOMMUNE KØBER: V/ ODENSE BYRÅD Sags nr. 2011/ Tilbuddet er udarbejdet den AREAL OG PRIS: Parcelhusgrunden er udstykket som matr.nr. Grundens areal er

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Model til beregning af tilslutningsbidrag

Model til beregning af tilslutningsbidrag Version 2.1 Sag: 02/363 Doknr. 41 Vor ref/jvk Email: jvk@danskenergi.dk November 2011 Vejledning Model til beregning af tilslutningsbidrag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvorfor en ny beregningsmodel?...3

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1 Forretningsgang 4 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Leveringsbestemmelser 4 2.2 Tilslutningspris 4 2.3 Tilslutning af energiproducerende anlæg

Læs mere

Mads Nielsensvej i Langå. Salgsvilkår

Mads Nielsensvej i Langå. Salgsvilkår Mads Nielsensvej i Langå Salgsvilkår Langå ligger i en smuk ådal omgivet af skove og bakker. Efter danske forhold er niveauforskellene og naturen usædvanligt spændende, og ikke mindst vandvejene, som har

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere