Alka Familieforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Familieforsikring"

Transkript

1 Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr

2 Fortrydelsesret De (forsikringstager) kan fortryde den indgående aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Personoplysninger Som kunde har De mulighed for at se hvilke personoplysninger vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og Deres forsikringer. Hvis De ønsker at se disse oplysninger skal De rette henvendelse til Alka forsikring. Informationer fra Alka Ønsker De ikke informationer fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka forsikring. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Alka udgøres af policen, evt. policetillæg samt forsikringsbetingelserne. Endvidere gælder Lov om forsikringsaftaler samt Lov om forsikringsvirksomhed. Forkortelse I betingelserne er Alka forsikring benævnt ved Alka. Hvordan fortryder man Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette Alka om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Alka forsikring Engelholm Allé Taastrup

3 Indhold HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Hvem er omfattet af forsikringen (sikrede personer)...3 INDBOFORSIKRINGEN Hvor dækker Indboforsikringen Hvilke genstande er dækket af Indboforsikringen Hvilke typer skader dækker Indboforsikringen Dækning under rejser Følgeudgifter (redning, oprydning, flytteomkostninger) Erstatningsopgørelse...13 ANSVARSFORSIKRINGEN Privatansvar...16 RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN Retshjælpsforsikring...20 TILVALGSDÆKNINGER TIL FORSIKRINGEN Glas- og kummeforsikring(gælder kun, hvis det fremgår af policen) Plus-dækning(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Elektronikdækning(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) FÆLLES BESTEMMELSER Opkrævning af forsikringen Indeksregulering af præmie, summer og selvrisici Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Risikooplysninger, risikodækninger og flytning Anmeldelse af skade Dokumentation Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælv- og atomskader Klagemuligheder

4 Forsikringsbetingelser for Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring består af en grundpakke med følgende dækninger - Indboforsikring, - Ansvarsforsikring samt - Retshjælpsforsikring. Hertil kan købes: - Glas- og kummeforsikring, - Plusdækning, - Elektronikdækning. Af policen fremgår, hvilke dækninger, som gælder for nærværende forsikring. Alka Familieforsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder, og forsikringsbetingelserne kan derfor hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Som kunde er det imidlertid vigtigt, at man kender den aftale man har indgået med sit forsikringsselskab. Læs derfor forsikringsbetingelserne igennem også før skaden sker og er der ting, vi ikke har forklaret tydeligt nok, så spørg Alka om hvad der menes. Når man læser forsikringsbetingelserne for at afgøre om en skade er dækket, er det vigtigt at vide, - om man hører til gruppen af sikrede, - om skaden er sket på et sted, hvor forsikringen dækker, - om den skadede genstand er dækket af forsikringen - om skadesbegivenheden er dækket af forsikringen. Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over forsikringens dækning. Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det under de enkelte punkter først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes eksempler på tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen. Det er derfor ved læsningen af de enkelte punkter i forsikringsbetingelserne meget vigtigt at være opmærksom på overskrifterne og at huske på, under hvilken overskrift man læser. 2

5 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 1. Hvem er omfattet af forsikringen (sikrede personer) 1.1. Forsikringen OMFATTER Forsikringstageren med husstand. Ved husstand forstås - personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren, - børn, herunder plejebørn, - øvrige familiemedlemmer, - fastboende medhjælp i husholdningen. Det er en forudsætning, at ovenstående personer, er tilmeldt samme helårsadresse på Folkeregisteret som forsikringstageren Udeboende børn af et medlem af husstanden (jf. punkt ), såfremt barnet - er under 21 år, - bor alene og - ikke har fastboende børn hos sig Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen Ansvarsforsikringen OMFATTER desuden Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse Forsikringen OMFATTER IKKE Logerende. 3

6 INDBOFORSIKRINGEN (Afsnit 2-7) 2. Hvor dækker Indboforsikringen 2.1. Indboforsikringen dækker i Danmark og Grønland (dog ikke Færøerne), når genstandene befinder sig i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved fl ytning dækkes - i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve fl ytningen, se punkt Se endvidere afsnit 17 om flytning og risikoændringer i kundeboks i pengeinstitut i et af Alka godkendt opbevaringsmagasin, fl yttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 3.3., og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4., er ikke dækket i fritidshus - men kun i følgende omfang: Bor der en sikret i fritidshuset, dækkes genstande der er medbragt fra helårsboligen. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene Bor der ikke en sikret i fritidshuset, dækkes - i perioden 1. juni til 31. august - genstande der er midlertidigt medbragt fra helårsbolig Bor der ikke en sikret i fritidshuset, dækkes - udenfor perioden 1. juni til 31. august - almindeligt privat indbo (jf. punkt 3.1.), når - genstandene er midlertidigt medbragt fra helårsboligen og - genstandene befinder sig i fritidshuset. Herudover dækkes: Genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der Genstande, der midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt , men fortsat befinder sig i Danmark eller Grønland. Uden særlig aftale med selskabet dækkes de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt udenfor forsikringsstedet anses også: - genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. - genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet Genstande, der med salg for øje midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt , men fortsat befinder sig i Danmark eller Grønland. Dog dækkes kun de første 2 måneder uden for forsikringsstedet Småbåde inkl. tilbehør der befinder sig udenfor forsikringsstedet men fortsat befi n- der sig i Danmark Genstande, der medbringes på udlandsrejser. Se særlige vilkår i afsnit 5. 4

7 3. Hvilke genstande er dækket af Indboforsikringen Forsikringen dækker genstande anført i punkt 3.1. til 3.9. såfremt disse tilhører en sikret eller sikrede bærer risikoen for dem ved lån eller leje. Forsikringen dækker ikke genstande, som har erhvervsmæssig karakter, bortset fra genstande anført i punkt Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt eller er undtaget efter punkt Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (2007-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under punkt 3.4.), - bånd-, plade-, cd- og dvd-afspillere og lignende, - bånd, kassetter, plader, dvd er og compact discs (cd er), - EDB-udstyr (Elektronisk DataBehandlings-udstyr), - forstærkere, - fotokopieringsmaskiner, - fotoudstyr og film, - højttaleranlæg, - kikkerter, - kunstværker, - malerier, - mobiltelefoner med tilbehør, - musikinstrumenter, - pelse, - pelsværk, - private computere med tilbehør, - radioamatørudstyr, - radio-, video- og tv-apparater med tilbehør, - skind, - skindtøj, - spiritus, - ure, - vin, - våben og ammunition, - walkie-talkies, - ægte tæpper. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand (2007-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen. 5

8 3.3. Penge m.m. Som penge m.m. anses: - penge, - pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker, - møntkort samt klippekort til bus og tog. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007- indeks) Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: - frimærkesamlinger, - ting af guld, platin eller sølv *), - møntsamlinger, - perler *), - smykker, - ædelstene *). Genstande, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007- indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen Cykler Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. cykel (2007-indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede ejer, og som vedkommende sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007- indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen Småbåde og windsurfere samt tilbehør Som småbåde anses både der ikke overstiger 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007- indeks). Er dækningen udvidet fremgår dette af policen Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader Forsikringen omfatter ikke motordrevne køretøjer, haveredskaber over 15 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art (bortset fra søfartøjer nævnt under punkt 3.8.). Dele og tilbehør til disse genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås køretøjer som er omfattet af færdselsloven - f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer. 6

9 4. Hvilke typer skader dækker Indboforsikringen 4.1. Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen DÆKKER skade som følge af: Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre - skaden er forårsaget af en løssluppen, fl ammedannende ild (brand), - der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket med mindre - skaden skyldes apparatsvigt og - maskinen er under 9 år gammel. Apparatsvigt skal dokumenteres i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler El-skader Forsikringen DÆKKER: Skade samt følgeskade på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Erstatning for el-skader opgøres efter punkt og Forsikringen DÆKKER IKKE: I det omfang, skaden er dækket af garantiog serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skade på genstande der - er beregnet til erhvervsmæssig brug, - ikke lovligt forhandles i Danmark, - ikke lovligt kan anvendes i Danmark, - udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring. 7

10 4.3. Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen DÆKKER: Skade som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra - installationer, - vandsenge, - akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere Skade som følge af langsom udsivning fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygning. Ved skjulte rør forstås rør, som befi nder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt ) Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder Storm samt visse nedbørsskader Forsikringen DÆKKER skade som følge af: Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade på genstande uden for bygning Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger Skade som følge af stormflod, oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud Vandskade på lejeres forsikrede genstande Forsikringen DÆKKER skade på lejeres forsikrede genstande som følge af: Nedbør eller smeltevand der trænger gennem utætheder i bygningen Vand der siver ud fra røranlæg, som befi n- der sig udenfor lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Krav, der er betalt af udlejeren Skade på genstande uden for bygning Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet. 8

11 4.6. Køle- og dybfrostdækning Forsikringen DÆKKER: Skade på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion Færdselsuheld og havari Forsikringen DÆKKER skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses: - motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer), - tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer, - to- og trehjulede cykler med stelnr., - hestevogne, - øvrige offentlige trafikmidler, - invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøjer, når - lystfartøjet ikke tilhører én af de sikrede, - der findes overdækkede køjepladser og - sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo (jf. punkt 3.1. og 3.2.) og kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007-indeks) Forsikringen DÆKKER IKKE: Skade på trafikmidlet Skade på briller ved eneuheld på cykel eller knallert. Ved eneuheld forstås trafi k- skade, hvor der ikke er andre implicerede end sikrede selv Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Skade på dyr. 9

12 4.8. Tyveri. Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet. TYVERIBEGREBER/ STEDER INDBRUDSTYVERI Tyveri ved indbrud i forsvarligt afl åst bygning eller lokale. Tyveri uden for bygning eller fra uafl åst bygning eller lokale. SIMPELT TYVERI Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. Forsikringen dækker ikke 1. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. 2. Som indbrudstyveri dækkes ikke: 2.1 Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 2.2 Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres, 2.3 Tyveri fra lystfartøj. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befi nder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. Ting under opmagasinering. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befi nder sig i uafl åsede og uafl ukkede biler, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. 4. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. FORSIKREDE GENSTANDE, jf. afsnit 3 B E G R Æ N S N I N G E R I D Æ K N I N G E N Almindeligt privat indbo (maksimalt kr. pr. genstand), jf. punkt 3.1. Maksimalt kr. (2007- indeks) i a) lofts- og kælderrum i etagebyggeri, Maksimalt kr. (2007- indeks) a) i lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b) udhuse og garager. b) i udhuse og garager. c) for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Særligt privat indbo (maksimalt kr. pr. genstand), jf. punkt 3.2. Ikke i a) lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b) udhuse og garager. Maksimalt kr. (2007- indeks), dog ingen dækning a) i lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b) i udhuse og garager. c) for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Maksimalt kr. (2007-indeks) Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. Penge m.m. (maksimalt kr.), jf. punkt 3.3. Særlige private værdigenstande (maksimalt kr.), jf. punkt 3.4. Bemærk, at genstandene ikke dækkes under opmagasinering jf. punkt Ikke i a) i lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b) i udhuse og garager. c) bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. IKKE DÆKKET IKKE DÆKKET Almindelige husdyr (maksimalt kr.), jf. punkt 3.5. IKKE DÆKKET IKKE DÆKKET Cykler (maksimalt kr. pr. cykel), jf. punkt 3.6. Se punkt om låsekrav m.v. Værktøj m.v. (maksimalt kr.), jf. punkt 3.7. Også fra forsvarligt afl åste arbejdsskure og containere. IKKE DÆKKET IKKE DÆKKET Småbåde og windsurfere samt tilbehør hertil (maksimalt kr.) jf. punkt 3.8. Det er en betingelse for dækning, at genstandene er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende. Det er en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. Bygningsdele, jf. punkt 3.9. IKKE DÆKKET 10

13 4.9. Røveri, overfald m.v Forsikringen DÆKKER: Tyveri sket - under anvendelse af vold eller - under trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri) Tyveri sket i sikredes umiddelbare nærhed, - hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller - hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Den samlede dækning af penge (jf. punkt 3.3.) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4.) kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007-indeks). Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2007- indeks) Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede. Den samlede dækning af penge (jf. punkt 3.3.) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4.) kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007-indeks). Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2007- indeks) Tricktyveri sket på forsikringsstedet. Ved tricktyveri forstås tyveri fra bolig, hvor - der ikke kan konstateres voldeligt opbrud af forsikringsstedet (indbrud) og - sikrede har haft kontakt med tyven ved indgangen til forsikringsstedet umiddelbart før skaden og - tyven har skaffet sig adgang til forsikringsstedet under falske forudsætninger. Den samlede dækning af penge (jf. punkt 3.3.) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4.) kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed (2007-indeks). Bemærk dog, at penge (jf. punkt 3.3.) maksimalt erstattes med kr. (2007- indeks) Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer Hærværk. Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen DÆKKER: Hærværk på genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet) Hærværk på almindeligt privat indbo jf. punkt 3.1., når genstandene befinder sig i fritidshus Hærværk på cykler i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af disse (uanset stedet) Hærværk på småbåde og windsurfere jf. punkt (uanset stedet) Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker Forsikringen DÆKKER IKKE: Hvis helårsboligen ikke har været anvendt til beboelse i mere end 6 måneder Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befi n- der sig i helårsboligen eller fritidshuset Skade som følge af programmer der kan skade computere, f.eks. virus, orme o.l. 11

14 5. Dækning under rejser 5.1. Forsikringen DÆKKER: Under rejse til/fra og i udlandet og Færøerne i indtil 3 måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3.) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4.), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3.) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4.), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet og Færøerne. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet Forsikringen DÆKKER IKKE: Skader som skyldes dårlig emballage eller udfl yden af medbragte væsker Skader som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods Skader sket under rejser i Danmark. 6. Følgeudgifter (redning, oprydning, flytteomkostninger) 6.1. Forsikringen DÆKKER: Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes endvidere (ud over eventuel forsikringssum) Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til redning, bevaring og oprydning Rimelige og nødvendige dokumenterede udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige dokumenterede merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning I forbindelse med en skade, der - ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring og - skaden har medført at helårsboligen ikke kan beboes dækkes samme udgifter for lejer som nævnt under punkt 6.1.2, hvis udgiften ikke kan forlanges afholdt af ejeren af bygningen. 12

15 7. Erstatningsopgørelse 7.1. Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme situation som umiddelbart før skaden fandt sted. Alka kan vælge at erstatte tabet på én af følgende måder: - Reparation, jf. punkt , - Erstatte værdiforringelsen, jf. punkt , - Genlevering, jf. punkt , - Kontanterstatning, jf. punkt Genstande der erstattes ved Genlevering, jf. punkt eller Kontanterstatning, jf. punkt tilhører Alka. Selvrisiko Selvrisiko er den del af skaden sikrede selv betaler. Af policen fremgår hvilken selvrisiko der gælder for Indboforsikringen. Uanset hvilken måde erstatningen opgøres på, skal denne selvrisiko betales Reparation Alka betaler for en reparation, som sætter de beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden Erstatte værdiforringelsen Alka godtgør værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelsen, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Genlevering Alka fremskaffer eller leverer tilsvarende genstande, som dem der er beskadiget eller stjålne. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. Alka genleverer nye genstande, såfremt det beskadigede eller stjålne er - indkøbt som nyt og - mindre end 1 år gammelt på skadetidspunktet og - i øvrigt ubeskadiget på skadetidspunktet. Er betingelserne for genlevering med nye genstande ikke opfyldt, kan Alka genlevere med brugte genstande. Ønsker sikrede ikke genlevering, udbetaler Alka kontanterstatning svarende til den pris, Alka skal betale for genstanden hos den leverandør, Alka har anvist Kontanterstatning Kontanterstatning opgøres - som Nyværdierstatning, jf. punkt , - som Dagsværdierstatning, jf. punkt , - efter Afskrivningstabeller, jf. punkt Nyværdierstatning Der ydes en kontanterstatning, svarende til Alkas genanskaffelsespris for tilsvarende nye gentande, såfremt det beskadigede eller stjålne er - indkøbt som nyt og - mindre end 1 år gammelt på skadetidspunktet og - i øvrigt ubeskadiget på skadetidspunktet. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. 13

16 Dagsværdierstatning Er betingelserne for nyværdierstatning ikke opfyldt beregnes erstatningen som nyværdierstatning (jf. punkt ) men med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. I denne situation tages der ikke hensyn til genstandens nytteværdi Afskrivningstabeller For følgende genstande gælder særlige erstatningsregler: - cykler, - briller, - almindelige elektriske apparater (almindelige husholdningsapparater), - særlige elektriske apparater (PC, mobiltelefoner m.m.). Erstatningen for disse genstande beregnes med udgangspunkt i Alkas genanskaffelsespris for en tilsvarende genstand. Ved tilsvarende genstande forstås genstande, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de genstande som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om genstande af samme fabrikat eller mærke. Erstatningen reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet i henhold til nedenstående tabeller: Cykler erstattes efter nedenstående tabel Cyklens alder % af Alkas genanskaffelsespris 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % 18 år - 10 % Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af - at cyklens stelnr. kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn og - at låsebevis haves. 14

17 Briller erstattes efter nedenstående tabel Genstandens alder % af Alkas genanskaffelsespris 0-2 år 100 % 2-3 år 90 % 3-4 år 80 % 4-5 år 75 % 5-6 år 70 % 6-7 år 65 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11år - 20 % Almindelige elektriske apparater erstattes efter nedenstående tabel Genstandens alder % af Alkas genanskaffelsespris 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år - 20 % Til almindelige elektriske apparater henregnes - el-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.), - el-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.), - elektrisk hobbyværktøj, - fotoudstyr, - radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd- og dvd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande), - hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere), - andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), - telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør, - elektriske musikinstrumenter, walkietalkies og radioamatørudstyr Særlige elektriske apparater erstattes efter nedenstående tabel Genstandens alder % af Alkas genanskaffelsespris 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 70 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år - 10 % Til særlige elektriske apparater henregnes - private computere med tilbehør (stationære, bærbare og håndholdte), herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation, - telefax og fotokopieringsmaskiner, - mobiltelefoner med tilbehør, - navigations- og satelitudstyr med tilbehør Skader af kosmetisk art erstattes ikke Ved skader på private film-, båndoptagelser/edb-programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 15

18 ANSVARSFORSIKRINGEN (Afsnit 8) 8. Privatansvar Ansvarsforsikrngens formål er - at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et juridisk erstatningsansvar, - at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller -krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Hvornår er man juridisk ansvarlig Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Særlige situationer der erfaringsmæssigt giver problemer - Skade på ting, som er dækket af en anden forsikring Hvis skadelidte har den ødelagte ting forsikret (f.eks. på en auto-, familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring) skal skaden først anmeldes og behandles på denne anden forsikring i henhold til erstatningsansvarsloven og aftaler mellem forsikringsselskaberne. Er skaden dækket af den anden forsikring bortfalder skadevolders erstatningsansvar med mindre skaden er forvoldt fortsætligt eller groft uagtsomt. - Skade forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Domstolene er tilbøjelige til at frifi nde skadevolder for ansvar, hvis skaden sker mens skadevolder gør skadelidte en tjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ. 16

19 8.1. Hvor dækker Ansvarsforsikringen I Danmark og Grønland I resten af verden, herunder Færøerne, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato I hvilken egenskab er de sikredes ansvar dækket af Ansvarsforsikringen Som privatperson, Som lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen, Som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog punkt om hunde Som grundejer vedrørende privat grund og en- og to-familiehus, hvis - huset i overvejende grad anvendes til beboelse, - sikrede bor i huset og - der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Som grundejer vedrørende fritidshus og -grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Hvad dækker Ansvarsforsikringen Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden Derudover yder forsikringen dækning ved Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen skade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Er der tale om skade på ting, gælder der en selvrisiko på 911 kr. (2007-indeks). Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader. Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr. 911 kr. (2007-indeks). 17

20 8.4. Hvad dækker Ansvarsforsikringen ikke Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. Dog dækkes personskader Ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af - et motordrevet køretøj, - et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for - Skader ved brug af kørestole, - Skader ved brug af legetøj med motorkraft til og med 5 hk, - Personskader ved brug af gocarts med motorkraft til og med 25 hk, - Skader ved brug af haveredskaber til og med 15 hk, - Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på under 14 år Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for skade på personer forvoldt med: - både uden motor, - både, med motorkraft til og med 25 hk, - windsurfere. Forsikringen dækker også ansvar for skade på ting eller dyr forvoldt med: - kanoer, kajakker, robåde og andre både, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk, - windsurfere Ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Forsikringen dækker dog ansvar for skade på følgende genstande: - Almindeligt privat indbo, jf. punkt 3.1., - Særligt privat indbo, jf. punkt 3.2., - Almindelige husdyr, jf. punkt 3.5., - Børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder samt - Feriebolig i udlandet samt inventar som nævnt i punkterne ovenfor når der er tale om - en pludselig skade og - skaden sker i de første 31 dage af låne- eller lejeperioden. For dækningen gælder en selvrisiko på 911 kr. (2007-indeks). Skaderne kan også være dækket efter reglerne i afsnit 4, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. afsnit Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sikrede - ejer, - bruger eller har brugt, - opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, - har sat sig i besiddelse af, - af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. Om ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr gælder punkt

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Alka Teltvognsforsikring

Alka Teltvognsforsikring Alka Teltvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TE-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere