HJEMFORSIKRING VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMFORSIKRING VERSION 2138008"

Transkript

1 HJEMFORSIKRING VERSION Forsikringsbetingelser af januar 2015

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit Side 7 Indbodækningen Afsnit Side 10 Tyveridækningsskema Afsnit 13.7 Side 12 Erstatningsopgørelse Afsnit 16 Side 15 Ansvarsdækning Afsnit 17 Side 17 Retshjælp Afsnit 18 Side 18 Cykel Afsnit 19 Side 19 El-skadedækning I, alm. elektriske apparater Afsnit 20 Side 20 El-skadedækning II, særlige elektriske apparater Afsnit 21 Side 21 Ferierejse Afsnit 22 Side 30 Afbestilling Afsnit 23 Side 32 Glas- og kumme Afsnit 24 Side 33 Windsurfer- og småbåde Afsnit 25 Side 34 Pludselig skade Afsnit 26 Side 35 Elektronikdækning Afsnit 27 Side 36 Udvidet husejerdækning Afsnit 28 Side 37 Udvidet golfdækning Afsnit 29 Side 38 Hundeansvar Afsnit Side 39 Udvidet hundeansvar Afsnit 32 Side 40 Fortrydelsesret 2 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

3 BETINGELSER Forsikringsbetingelsernes opbygning Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne. Fællesbetingelser gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om præmiebetaling, opsigelse og hvordan du anmelder en skade. Hvem og hvor her beskrives, hvem der er sikret og hvor forsikringen dækker. Indbodækningen er en af grunddækningerne på forsikringen, her fremgår det, hvilke skadetyper der er dækket. Erstatningsopgørelse her beskrives det, hvordan skaderne erstattes. Ansvars- og Retshjælpsdækning er de to øvrige grunddækninger på Hjemforsikringen. Ansvarsforsikringen dækker efter gældende betingelser - det juridiske erstatningsansvar du kan blive pålagt, men dækker også særlige situationer hvor der ikke er et juridisk ansvar som fx gæstebudsskader. Retshjælpsdækningen dækker omkostninger til visse private retstvister. Diverse tilvalgsdækninger finder du efter grunddækningerne. Vær opmærksom på at det fremgår af din police, hvilke tilvalgsdækninger du har valgt. Fortrydelsesret sidst i betingelserne fremgår reglerne for din ret til at fortryde købet af forsikringen. Forklaring af enkelte begreber Selskabet Ved selskabet forstås Nykredit Forsikring A/S. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået forsikringsaftalen med Nykredit Forsikring. Sikrede Sikrede er den, som har ret til erstatning. Fællesbetingelser Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1. Præmiebetaling 1.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice eller indbetalingskort. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 1.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 1.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 1.4 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 1.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 1.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 1.4., opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 1.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 1.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 1.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 1.8 Gebyrer Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

4 1.8.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 1.9 Offentlige afgifter Der vil blive opkrævet offentlige afgifter i det omfang selskabet, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, pålægges at opkræve disse. 2. Indeksregulering 2.1 Præmien, forsikringssummer og erstatningsbeløb reguleres hvert år i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. 2.2 Selvrisiko reguleres hvert tredje år. Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal Det regulerede beløb afrundes nedad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding. 2.3 Alle beløb reguleres pr. 1. januar. Ændring af præmien får først virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. 2.4 Ophører udgivelsen af det anvendte indeks, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen efter andre indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 3. Ændring af præmie, summer, selvrisici eller betingelser Hvis selskabet ønsker at foretage ændringer i præmie, summer, selvrisici og betingelser ud over ændringer som følge af afsnit 2, kan dette kun ske til hovedforfaldsdatoen ifølge policen, og kun med respekt af det i punkt 4.1 angivne opsigelsesvarsel. Hvis ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt Varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen gælder for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis den ikke skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. 4.2 Forsikringstager kan vælge et kortere opsigelsesvarsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et gebyr jf. punkt Fra den dag selskabet har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at selskabet har betalt erstatning eller afvist skaden, kan både forsikringstageren og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Inden for samme tidsfrist kan selskabet gennemføre ændringer som en betingelse for forsikringens fortsættelse. 5. Flytning og risikoændringer Selskabet skal underrettes: 5.1 Hvis forsikringstageren flytter til anden helårsbolig (nyt forsikringssted). Har den nye helårsbolig anden tagdækning eller kælderstatus, skal dette også oplyses. 5.2 Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag til anden tagbelægning. 5.3 Hvis helårsboligen får kælder eller ikke længere har kælder. Gælder ikke for kælderrum tilknyttet lejligheder i etageejendomme. 5.4 Undladelse af at give ovennævnte meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis jf. regler i lov om forsikringsaftaler. 5.5 De under punkt 5.1 til 5.3 nævnte forhold kan endvidere indvirke på præmie eller selvrisiko i op- eller nedadgående retning. 6. Anmeldelse af skade Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre det ved at ringe til os på tlf Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en anmeldelse med så fyldestgørende oplysninger som muligt. 6.2 Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige, udenlandske politi vedlægges skadeanmeldelsen til selskabet. 6.3 Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for selskabets erstatningsforpligtelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 7. Hvis skaden også er dækket i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 8. Krig, jordskælv, atomenergi mv. Forsikringen dækker ikke skader som følge af: 8.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvori den sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. 4 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

5 Det er dog et krav for dækning at sikrede forlader landet ved først givne lejlighed og i øvrigt følger de danske myndigheders anvisninger. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse ind i et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer. 8.2 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark. Dog dækkes på Færøerne og Grønland. 8.3 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. Hvis du er utilfreds med selskabet Hvis du er utilfreds med selskabets behandling af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, har du som kunde i selskabet mulighed for at klage. 9.1 Klageansvarlig enhed Vil du klage over vores afgørelse, den måde vi har behandlet din sag på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet din sag. Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os. Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage kontakt til vores klageansvarlige enhed via eller brev. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 9.2 Ankenævn Fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Efter anmodning kan du få tilsendt klageskemaet. Henvendelse om klageskema mv. kan ske til: a. Selskabet b. Ankenævnet for Forsikring c. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

6 HVEM OG HVOR DÆKKES (Afsnit 10-11) 10. Hvem er sikret 10.1 Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås: Familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren. Personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Det er en betingelse, at de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Delebørn, uden folkeregisteradresse på forsikringstagers helårsbolig, er dog sikret, når de bor eller opholder sig hos forsikringstager eller anden person fra husstanden, og har folkeregisteradresse hos sin anden forælder. Ved delebørn forstås, børn (biologiske eller adoptivbørn) af forsikringstager eller person der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstager. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen (afsnit 17) og kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 11. Hvor dækkes 11.1 Med de begrænsninger der følger af de enkelte bestemmelser i afsnit 12 og 13 dækker indbodækningen i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig, i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes - i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt Se endvidere afsnit 5 om flytning og risikoændringer i kundeboks i pengeinstitut i et af selskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 12.3, og særlige private værdigenstande, jf. punkt 12.4, er ikke dækket I fritidshus, følgende genstande der midlertidigt er medbragt fra helårsboligen: Almindeligt privat indbo jf. pkt I perioden uden for 1. juni til 31. august skal genstandene dog befinde sig i fritidshuset Øvrige indbogenstande jf. pkt i perioden 1. juni august, eller så længe en sikret bor i fritidshuset. Weekendophold alene bevirker ikke at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekenderne Forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der Forsikrede genstande der i øvrigt i Danmark jf. punkt 11.1 midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet. Som midlertidigt uden for forsikringsstedet anses: Genstande der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet Genstande der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet Genstande der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet. Har ovennævnte genstande,jf. punkt , befundet sig uden for forsikringsstedet i mere end 12 månder, betragtes de som værende permanent uden for forsikringsstedet og er ikke omfattet af forsikringen Rideudstyr der permanent befinder på et ridecenter For genstande der medbringes på udlandsrejser, gælder særlige betingelser. Se afsnit Gravsten, beliggende på gravsted, som sikrede har erhvervet sig brugsretten til Ansvars- og retshjælpsdækningen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. 6 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

7 INDBODÆKNINGEN (Afsnit 12-16) BETINGELSER R Hvilke genstande er dækket Forsikringen dækker Med de i afsnit nævnte begrænsninger, nedennævnte genstande, såfremt disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privatboligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i punkt eller er undtaget efter punkt Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: Antikviteter (antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under punkt 12.4) Bånd, plade-, cd- og MP3-afspillere og lignende Bånd, kassetter, plader, cd er og dvd er Forstærkere Fotokopieringsmaskiner Fotoudstyr og film Højttaleranlæg Kikkerter Kunstværker Malerier Mobiltelefoner med tilbehør Musikinstrumenter Pelse Pelsværk Private computere med tilbehør, herunder spillekonsoller og multimediecentre Radioamatørudstyr Radio-, video-, dvd- og tv-apparater samt harddiskoptagere med tilbehør Skind Skindtøj Spiritus Ure Vin Våben og ammunition Walkie-talkies Ægte tæpper 12.3 Penge m.m. Som penge m.m. anses: Penge Pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker Møntkort Dækningen er begrænset til maksimalt kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed Særlige private værdigenstande Som særlige private værdigenstande anses: Frimærkesamlinger Ting af guld, platin eller sølv*) Møntsamlinger Perler*) Smykker Ædelstene*) Genstande, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 15 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed Almindelige husdyr der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed Cykler med en hjuldiameter under 12 tommer Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men som almindeligt privat indbo. For øvrige cykler henvises til særskilte betingelser for cykeldækning (afsnit 19), såfremt denne dækning ikke er fravalgt Værktøj, rekvisitter, instrumenter som sikrede ejer, og som sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 4 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed Bygningsdele som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri- og hærværksskader Forsikringen omfatter ikke Motordrevne køretøjer, jf. færdselsloven, haveredskaber over 10 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art, herunder windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås fx biler, knallerter, motorcykler, traktorer og elscooter der kan køre mere end 15 km/t Småbåde indtil 5,5 meters længde herunder kanoer og kajakker, inklusiv tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor kun medforsikret, såfremt der købes særlig tilvalgsdækning Gravsten Gravsten, beliggende på gravsted, som sikrede har erhvervet sig brugsretten til. Dækningen er begrænset til kr. pr. år, og der er en selvrisiko på 500 kr. pr. skadebegivenhed. Dækningssum og selvrisiko indeksreguleres ikke. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

8 13. Hvilke typer skader dækkes 13.1 Brand, lynnedslag og eksplosion mv Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Brand ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Hvis der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, såfremt maskinen er under 9 år gammel Forsikringen dækker ikke Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand, eller der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt Udstrømning af vand, andre væsker eller damp Forsikringen dækker Skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke Skade som følge af frostsprængning af rør og installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen Frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se punkt ) Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder Storm og visse nedbørsskader Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Storm hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 svarende til en vind-hastighed på 17,2 m pr. sekund Voldsomt sky- eller tøbrud Forsikringen dækker skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen, stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger. Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde svarer til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 40 mm i løbet af 24 timer. Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer Kælderrum lejlighed Er skaden sket i kælderrum i etageejendom dækkes indbo med op til 5 % af forsikringssummen Smeltevand eller nedbør hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen dækker ikke Skade på genstande uden for bygning Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger Skade efter grundvand der trænger ind gennem vægge eller op gennem gulv. 8 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

9 Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud Vandskade på lejeres forsikrede genstande Ud over de i punkt 13.2 og 13.3 nævnte vand- og nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som følge af, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen, at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen I tilfælde hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Krav der er betalt af udlejeren Skade på genstande uden for bygning Skade hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker Med indtil 1 % af forsikringssummen skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt Forsikringen dækker ikke Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen Skade der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, fx en sælger Skade hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12 år gammelt Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet. Ved færdselsuheld forstås påkørsel, sammenstød eller væltning. Som trafikmiddel anses: motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler og traktorer) tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer to- og trehjulede cykler med stelnummer hestevogne øvrige offentlige trafikmidler invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Skade på trafikmidlet Skade på dyr. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

10 13.7 Ikke dækket TYVERIBEGREBER/ STEDER Forsikringen dækker ikke: FORSIKREDE GENSTANDE jf. afsnit 12 INDBRUDSTYVERI Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale 1. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. 2. Som indbrudstyveri dækkes ikke: 2.1 Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 2.2 Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 2.3 Tyveri fra lystfartøj. SIMPELT TYVERI Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. Ting under opmagasinering. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. 6. Genstande, der er i kommision. BEGRÆNSNINGER I DÆKNINGEN Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i uaflåste og uaflukkede biler, beboelsesvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. 4. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. Kravet om voldeligt opbrud gælder ikke for biler. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. Almindeligt privat indbo, jf. punkt 12.1: Maksimum 5 % af forsikringssummen i A. lofts- og kælderrum i etagebyggeri, B. udhuse og garager. Maksimum 2 % af forsikringssummen i A. lofts- og kælderrum i etagebyggeri, B. udhuse og garager. C. for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Særligt privat indbo, jf. punkt 12.2: Ikke i A. lofts- og kælderrum i etagebyggeri B. udhuse og garager Maksimum 10 % af forsikringssummen, dog ingen dækning A. i lofts- og kælderrum i etagebyggeri, B. i udhuse og garager. C. for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Maksimum kr. (2014), Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. Penge m.m. maksimum kr. (2014) jf. punkt 12.3 Særlige private værdigenstande (maksimum 15 % af forsikringssummen), jf. punkt 12.4 Ikke i A. lofts- og kælderrum i etagebyggeri B. udhuse og garager C. bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder D. opbevaringsmagasin Almindelige husdyr (maksimalt 2 % af forsikringssummen), jf. punkt 12.5 Værktøj m.v. (maksimum 4 % af for sikringssummen), jf. punkt 12.7 Dog ikke fra arbejdsskure Bygningsdele, jf. punkt 12.8 Småbåde, kanoer og kajakker samt tilbehør maksimum kr. (2014), jf. punkt Tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis genstandene er fastlås til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, eller hvis tyveriet er sket som beskrevet i punkt Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. 10 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

11 INDBODÆKNINGEN - fortsat BETINGELSER R Røveri, overfald mv Forsikringen dækker Tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri) Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, eller hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 12.3 (maksimalt kr. (2014)), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 12.4, kan dog ikke overstige kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 12.3 (maksimalt kr. (2014)) og særlige private værdigenstande, jf. punkt 12.4, kan dog ikke overstige kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer Hærværk Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet) Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus. Se dog punkt om begrænsninger i dækningen Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker Hærværk på gravsten, som er beliggende på gravsted, som sikrede har erhvervet sig brugsretten til Forsikringen dækker ikke Hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere end 6 måneder Hærværk på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på særlige private værdigenstande, hvis de nævnte effekter befinder sig uden for den sikredes beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo, samt på særligt privat indbo Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset. 14. Dækning under rejser 14.1 Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen for indboforsikringen: Under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 12.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 12.4), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 12.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 12.4), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet Forsikringen dækker ikke Skader som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 15. Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning Forsikringen dækker Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen erstattes ud over forsikringssummen endvidere: Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning De under punkt nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

12 ERSTATNINGSOPGØRELSE 16. Erstatningsopgørelse 16.1 Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstande Fremskaffe eller levere nye genstande som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede For genstande, der er købt som brugte eller er mere end 2 år gamle på skadetidspunktet, kan selskabet erstatte med identiske brugte genstande, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede I øvrigt udligne det lidte tab kontant Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere. Ved væsentlig samme stand forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50% af nyværdien på skadetidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt eller , med mindre forsikringstageren ønsker reparation. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50% af nyværdien på skadetidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter punkt eller , medmindre forsikringstageren ønsker reparation. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Modsætter sikrede sig genanskaffelse af nye genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. For følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: - guld- og sølvvarer, herunder guld- og sølvbelagte genstande - smykker, som er købt som brugte eller arvet - porcelæn, inklusiv platter - glasvarer Modsætter sikrede sig genanskaffelse af de nævnte genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør selskabet har anvist. For genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end 2 år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var væsentlig nedsat før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er selskabet ikke forpligtiget til at udbetale mere, end hvad en ny genstand, der er nærliggende at sammenligne den beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for Afskrivningsregler: Definition af genanskaffelsesprisen - se punkt Vedrørende de genstande, for hvilke der er fastsat særlige afskrivningsregler, kan sikrede altid, medmindre selskabet fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. punkt , forlange kontanterstatning i overensstemmelse med følgende regler, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede. 12 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

13 ERSTATNINGSOPGØRELSE - fortsat BETINGELSER R Briller Erstattes efter nedenstående tabel: Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: Alder - år Erstatning 0-2 år 100% 2-3 år 90% 3-4 år 80% 4-5 år 75% 5-6 år 70% 6-7 år 65% 7-8 år 60% 8-9 år 50% 9-10 år 40% år 30% 11 år og derefter 20% Almindelige elektriske apparater Der udelukkende er til privat brug. Til almindelige elektriske apparater henregnes: Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere mv.). Elartikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster mv.). Elektrisk hobbyværktøj. Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd-, dvd- og MP3-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer, fotoudstyr, harddiscoptagere samt tilbehør til de nævnte genstande). Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer og vandvarmere). Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, ure, skrivemaskiner og symaskiner) Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør. Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: Alder - år Erstatning 0-2 år 100% 2-3 år 85% 3-4 år 75% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8 år og derefter 20% Særlige elektriske apparater der udelukkende er til privat brug. Til særlige elektriske apparater henregnes: Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inklusiv standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation. Spillekonsoller og multimediecentre. Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør. Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og radioamatørudstyr, dog anvendes for disse genstande afskrivningsregler som anført i punkt Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: Alder - år Erstatning 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 70% 3-4 år 50% 4-5 år 30% 5 år og derefter 10% Genanskaffelsesprisen svarer til den pris genstanden/genstandene kan købes for af kunden gennem selskabets leverandør, eller gennem en leverandør selskabet har anvist Hvis reglerne i findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Ved skader på private film, båndoptagelser/ edb-programmer eller elektroniske lagringsmedier, fx kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af indboet fx er dobbelt så stor som forsikringssummen for indboet, medfører det, at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt - direkte eller indirekte - anføres en højeste forsikringssum (fx ved penge, særlige private værdigenstande og husdyr), erstattes skader inden for de angivne summer dog fuldt ud. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

14 16.6 Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen - i det omfang man er i besiddelse heraf - indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn Selvrisiko For skade sket i kælder ved voldsomt sky- eller tøbrud gælder en fast selvrisiko på kr. (2014) Er forsikringen tegnet med en generel højere selvrisiko, gælder denne. 14 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

15 ANSVARSDÆKNING (Afsnit 17) BETINGELSER R Privatansvar Dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. Derudover - dvs. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar - yder forsikringen dækning ved skader forvoldt af små børn, jf. punkt , og ved gæstebudsskader, jf. punkt Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Ansvarsdækningens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar - og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller -krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for at man er erstatningsansvarlig og selskabet dermed kan være pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i punkt Forsikringen dækker De sikredes ansvar: som privatpersoner som lejere over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog punkt om hunde som grundejer vedrørende: Privat grund, en- og tofamiliehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Fritidshus og -grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv Særlige situationer Nedenfor er anført nogle typiske situationer, der erfaringsmæssigt giver anledning til problemer: Skader forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækkes personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko på kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader Gæstebudsskader er dækket. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på 500 kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed dækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, fx skadelidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsansvarsloven, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

16 17.4 Følgende ansvar er ikke dækket Skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Dog dækkes personskader Skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring Skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for: Skader ved brug af kørestole Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk. samt - for personskader - ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk Skader ved brug af haveredskaber - til og med - 10 hk Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder Skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for: Personskade forvoldt med: Både uden motor samt windsurfere Både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk Skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robåde, og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk Skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i afsnit 13, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indbodækningen, jf. afsnit 12. Forsikringen dækker også ansvar for skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i punkt 12.1, 12.2, 12.5 og 12.6 samt cykler, når der er tale om pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder. For dækningen gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr. I det omfang, forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sikrede: ejer, bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af, af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. Om ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr gælder punkt Forsikringssummer Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummerne for ansvarsdækningen indeksreguleres ikke Omkostninger og renter Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 16 Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

17 RETSHJÆLP (Afsnit 18) BETINGELSER R Retshjælpsdækning 18.1 Forsikringsbetingelserne for retshjælp er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende betingelser, der lægges til grund for dækningen. De fuldstændige betingelser for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller hos Forsikringsoplysningen. Det der er beskrevet nedenfor er en begrænset beskrivelse af retshjælpsdækningen Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Forsikringen dækker Omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende: mindre private lejeforhold erstatning (ikke erhverv) køb og salg af indbogenstande ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds-/andelsboligforeningen) Hjemforsikring eller andre private forsikringers dækningsområde 18.4 Områder der ikke er omfattet Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes tvister vedrørende arbejds- eller lønspørgsmål skatte- og afgiftssager de fleste familieretlige spørgsmål opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber skiftesager straffesager inkassosager mod den sikrede fast ejendom *) motorkøretøjer *) lystbåde. *) *) Dækkes på henholdsvis bygningsforsikringen, autokaskoforsikringen og lystfartøjsforsikringen Forsikringen dækker Med indtil kr. (2014). Selvrisiko udgør kr. (2014) pr. instans Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

18 CYKEL (Afsnit 19) BETINGELSER R Gælder, medmindre det fremgår af policen, at dækningen er fravalgt For cykeldækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbetingelserne for Hjemforsikring (afsnit 1-9) 19. Cykeldækning 19.1 Hvem er sikret Forsikringen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Hjemforsikring punkt Hvor dækkes De forsikrede genstande dækkes i Danmark og under rejser til/fra og i udlandet. Se Hjemforsikring punkt 11.1 og Hvilke genstande er dækket Cykler dækkes med maksimalt 2 % af forsikringssummen for indbo pr. forsikringsbegivenhed. Der er dog altid dækning indtil kr. (2014) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Cykler med hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo Hvilke typer skader dækkes Cykeldækningen omfatter de typer af skader, som er anført i Hjemforsikring punkt , samt punkt 14, med tilhørende undtagelser. Brand, lynnedslag og eksplosion mv., jf. punkt Udstrømning af vand, andre væsker eller damp, jf. punkt Storm og visse nedbørsskader, jf. punkt Vandskade jf. punkt Færdselsuheld og havari jf. punkt uanset undtagelsen i punkt dækkes færdselsuheld på cykler, hvor cyklen blev anvendt som trafikmiddel. For denne type skader, gælder en selvrisiko på kr. (2014). I det omgang Hjemforsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko der gælder. Tyveri, jf. punkt Retten til erstatning for tyveri er betinget af følgende: at cyklens stelnummer kan oplyses og ved simpelt tyveri endvidere, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller selskabet, at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. Røveri, overfald mv., jf. punkt Hærværk jf. punkt Punkt er desuden udvidet til at dække hærværk uanset stedet. Dækning under rejser jf. punkt Erstatningsopgørelse Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet, som anført i Hjemforsikring: sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden, jf. punkt , godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstande, jf. punkt , fremskaffe eller levere nye genstande, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede, jf. punkt , i øvrigt udligne det lidte tab kontant, jf. punkt Hvis selskabet ikke fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. punkt , kan sikrede altid forlange kontanterstatning efter tabellen herunder, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede jf. punkt og Alder: % af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet: Alder - år Erstatning 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 år - derefter 10% Såfremt reglerne i findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

19 EL-SKADEDÆKNING I ALM. ELEKTRISKE APPARATER (Afsnit 20) BETINGELSER R TILVALG TIL INDBOFORSIKRINGEN Gælder kun, hvis det fremgår af policen 20. El-skadedækning I (almindelige elektriske apparater) 20.1 Hvilke genstande er dækket Almindelige elektriske apparater til privat brug, herunder hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. (2014) pr. genstand, dog maksimalt kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Til almindelige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Hvilke typer skader dækkes Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden Forsikringen dækker ikke Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit I det omfang, skaden er dækket af garantiog serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt og Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar

20 EL-SKADEDÆKNING II SÆRLIGE ELEKTRISKE APPARATER (Afsnit 21) BETINGELSER R TILVALG TIL INDBOFORSIKRINGEN Gælder kun, hvis det fremgår af policen 21. El-skadedækning II (særlige elektriske apparater) 21.1 Hvilke genstande er dækket Særlige elektriske apparater til privat brug, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. (2014) pr. genstand, dog maksimalt kr. (2014) pr. forsikringsbegivenhed. Til særlige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Hvilke typer skader dækkes Forsikringen dækker Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden Forsikringen dækker ikke Skader der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit I det omfang skaden er dækket af garanti- og serviceordninger Skader der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning Skader der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt og Betingelser Nykredit Forsikring - Hjemforsikring - januar 2015

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION

HJEMFORSIKRING VERSION HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af december 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Hjemforsikring. ABC forsikringsvilkår HJE

Hjemforsikring. ABC forsikringsvilkår HJE Hjemforsikring ABC forsikringsvilkår HJE 2016-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 2 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 6 3. Indbodækningen afsnit 12-15 Side 7 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 1828 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2137002 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes? afsnit 10-11 Side 6 3. Indboforsikringen afsnit

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere