Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling"

Transkript

1 Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Følgende foreninger og organisationer i Københavns Kommune har afgivet høringssvar i forbindelse med forslag om 10 bydelsinddeling af Københavns Kommune. Her følger en sammenfatning af de centrale holdninger og pointer fra de enkelte høringssvar. Hvem har afgivet høringssvar? Hvad står der i høringssvaret? Lokalråd og lokaludvalg Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd er tilfreds med forlængelsen af høringsfristen. Koordinationsudvalget opfordrer til, at det fremkomne forslag fastholdes og godkendes, i de områder, hvor bydelenes og lokalrådenes ønsker er tilgodeset og som i øvrigt kan tilslutte sig forslaget. Samtidig advares der dog på det kraftigste imod, at ændringer af bydelsgrænser og sammenlægninger gennemføres, hvor der ikke i de pågældende bydele er tilslutning hertil. Årsagen hertil er, at den lokale sammenhængskraft og det lokale tilhørsforhold er afgørende for at nærdemokratiet kommer til at fungere. Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd mener ikke, at de egentlige bydelsgrænser som lokaludvalgene og nærdemokratiet skal operere indenfor, nødvendigvis behøver at følge inddelingen af den forvaltningsmæssige struktur. To bydele kan godt deles om et socialcenter osv., men der bør være et lokaludvalg i alle bydelene. Vanløse Lokalråd Endelig opfordrer Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd til, at arbejdet med at etablere lokaludvalg iværksættes nu, og at lokaludvalgene tages med i budgettet for 2007, så der allerede til næste år kan være lokaludvalg i alle bydele. Lokalrådene Vanløse og Grøndal indgiver et fælles høringssvar og henviser til deres to oprindelige høringssvar. Lokalrådene Vanløse og Grøndal er enige i det aktuelle forslag om, at fastholde én fælles bydel med navnet Vanløse-Grøndal. 1

2 Grøndal Lokalråd Bispebjerg Lokalråd Østerbro Lokalråd Grøndal Lokalråd har indgivet fælles høringssvar med Vanløse Lokalråd. (Se ovenstående). Af hensyn til bydelenes sammenlignelighed og bæredygtighed lægger Bispebjerg Lokalråd op til en mere ensartet inddeling af bydelene og foreslår derfor at: Såfremt Østerbro samles, flyttes Emdrup Øst (afgrænset af Farumbanen, ringbanen, Lyngbyvejen og den nordlige kommunegrænse) tilbage til Bispebjerg Bydel. Såfremt en Brønshøj-Vanløse bydel etableres, flyttes Utterslev Vest (området mellem Hyrdevangen og Hareskoven) tilbage til Bispebjerg Bydel. Såfremt en Brønshøj-Vanløse bydel etableres, indlemmes Genforeningspladsen (afgrænset af Borups Allé, Hvidkildevej og Hulgårdsvej) i Bispebjerg Bydel. Bispebjerg Lokaludvalg anerkender, at dette i nogen grad strider imod ønsket om bydelsgrænsernes entydighed, men at det er foreneligt med mange beboeres holdning. Østerbro og Ryvang Lokalråd har indgivet et fælles høringssvar. I kraft af, at delingen af Østerbro aldrig har syntes naturlig, ønsker Østerbro og Ryvang Lokalråd, at bydelene Indre- og Ydre Østerbro snarest lægges sammen, samt at der oprettes et lokaludvalg for hele Østerbro. Ryvang Lokalråd Nørrebro Lokalråd Østerbro Lokalråd har også indsendt høringssvar på egne vegne, hvor opbakning til 10- bydelsinddelingen, for så vidt angår Østerbro, tilkendegives. Såfremt det besluttes, at foretage reduktioner af Østerbro (udskilninger til andre bydele), anbefaler Lokalrådet dog, at man afholder høringer i de aktuelle bykvarterer, da det må formodes at dette vil vække stærk modstand. Ryvang Lokalråd har indsendt høringssvar sammen med Østerbro Lokalråd. (Se ovenstående). Ryvang Lokalråd har desuden tidligere indsendt høringssvar af 1. november 2005, som opretholdes. Ryvang Lokalråd noterer sig, at det nye forslag om 10 bydele tilgodeser dets synspunkter vedr. bydelsgrænser. Nørrebro Lokalråd støtter høringssvaret fra Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd. Lokalrådet mener, at et Lokaludvalg for hele Nørrebro, er den bedste model for en dynamisk videreudvikling af bydelen. 2

3 Indre By Lokalråd Christianshavns Lokalråd Indre By Lokalråd har følgende holdninger/ anbefalinger til 10-bydelsforslaget: Man er imod sammenlægning af Indre By og Christianshavn, da borgerne i de to bydele ikke føler en sammenhørighed eller fælles identitet. Borgerne bør tilhøre den bydel, som de orienterer sig imod og som de opfatter som deres. I forhold til de administrative opgaver i forvaltningerne vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis der findes en inddelingsmodel, som giver mulighed for løbende justeringer, således at inddelingen sker efter de faktiske behov. Der bør være et servicecenter i hver bydel. Valgkredsinddelingen bør følge inddelingen af bydele i København. I forhold til Kartoffelrækkerne og grænsen til Vesterbro bør inddelingen blive foretaget efter samme princip som ovenfor: borgerne skal tilhøre den bydel de orienterer sig imod, og som de føler at høre hjemme i. Christianshavns Lokalråd mener, at bydelsinddeling bør opdeles i to spor: 1) Den administrative opdeling af København i 10 områder/distrikter. 2) Den nærdemokratiske opdeling af de bydele, som kan danne rammen om lokaldemokrati i hverdagen, herunder lokaludvalg m.m. Christianshavns Lokalråd er enig i, at de administrative distrikter bør have en vis størrelse, for at kunne fungere på tværs af væsentlige forvaltningsområder og er indstillet på at høre under samme administrative distrikt som fx Indre By eller Islands Brygge. Disse bydele kan dele fælles Borgerservicecenter og lignende forvaltningsenheder. Dog lever den foreslåede administrative inddeling, visse steder, ikke op til målsætningen om at være naturlig. Det anbefales, at den eksakte inddeling af distrikter lægges ud til lokal debat, således at de tættest berørte borgere får lejlighed til at udtale sig, inden der træffes beslutning om at ændre et lokalområdes eller kvarters tilhørsforhold. I forhold til den nærdemokratiske opdeling af byen, frygter Christianshavns Lokalråd at det lokale engagement vil blive sat alvorligt ud af kraft, hvis man kunstigt vil diktere, hvortil borgerne skal føle et tilhørsforhold. Der bør derfor dannes et lokaludvalg i både Christianshavns bydel og Indre By. I forhold til finansiering af lokaludvalgene mener Christianshavns Lokalråd, at udgifterne i forbindelse med driften af de enkelte lokaludvalg bør gøres afhængig af befolkningsunderlaget, og evt. tillige fastsættes ud fra et hensyn til de sociale forhold i bydelene. 3

4 Sundby Lokalråd Vesterbro Lokalråd Sundby Lokalråd tilslutter sig det tidligere høringssvar fra Koordinationsudvalget mellem de Københavnske Lokalråd. Sundby Lokalråd bemærker, at mindre enheder styrker nærdemokratiet og finder det således uhensigtsmæssigt, at slå de lokale nærdemokratiske tilhørsforhold i stykker. Kun hvor bydelsgrænserne er kunstige og hvor der opstår lokale behov, kan det være hensigtsmæssigt, at ændre grænserne efter debat. Sundby Lokalråd foreslår i stedet en opdeling med 12 bydele, som indebærer at Christianshavn, Islands Brygge og Sundby hver udgør en bydel og har hver sit Lokaludvalg. I forhold til det eksisterende forslag finder Sundby Lokaludvalg ikke at der er fællesnævnere mellem det gamle Sundbyvester og den nye Ørestad. Der foreslås i stedet, at den lille bydel Islands Brygge lægges sammen med Ørestaden. Sundby Lokalråd foreslår, at Sundbyerne som én bydel får følgende vestlige grænse: Fra Amager Boulevard (Ved Stadsgraven), Bardenfelthsgade, Peter Vedels Gade, Amagerfælledvej (inkl. beboelsen på vestsiden ned til Njalsgade), Grønsjordsvej, afvandingskanalen ved Nordre Digevej Digevej, Fælleddiget og hele området øst for Kanalvej ned til Finderupvej/Tårnby Kommune. Vesterbro Lokalråd henviser, udover dette senest indsendte høringssvar, til tidligere indsendt høringssvar samt høringssvar fra De Københavnske Lokalråds Koordinationsudvalg. Vesterbro Lokalråd mener at have en passende størrelse både geografisk og indbyggermæssigt (ca ), til at udgøre en selvstændig bydel med et dertil hørende lokaludvalg. Det frygtes, at det gode arbejde der er blevet sat i gang i forbindelse med byfornyelsesprojektet, med at samle det nye og det gamle Vesterbro, vil blive ødelagt med en sammenlægning med Kgs. Enghave. Der argumenteres for, at der ved en sammenlægning vil være et for stort mentalt og fysisk spænd mellem beboerne, til at bydelen og lokaludvalget kan fungere ordentligt. F.eks., kræver lokaludvalgets arbejde med at udarbejde bydelsplaner et grundigt kendskab til bydelen noget der ikke synes realistisk ved en sammenlægning. Vesterbro Lokalråd er tilfreds med, at dets ønsker i tidligere høringssvar, for så vidt angår indlemmelse af havnen, Havneholmen, Fisketorvet, Hovedbanegården, DGI-byen og dele af baneterrænet i Vesterbro, er blevet tilgodeset. Endvidere finder Vesterbro Lokalråd, at beboerne i området mellem Bernstorffsvej og Vester Voldgade føler sig knyttet til Vesterbro, og derfor bør tilhøre denne bydel. Af hensyn til nærdemokratiet ønsker Vesterbro Lokalråd således, at bydelsgrænsen mellem Vesterbro og Kgs. Enghave opretholdes, og at der snarest muligt etableres et lokaludvalg for hver 4

5 Sydhavnsrådet for Kongens Enghave bydel. Med hensyn til de forvaltningsmæssige grænser kan Vesterbro Lokalråd acceptere, at Vesterbro og Kgs. Enghave administrativt hører under samme område, og som sådan deler f.eks. socialkontor. Det understreges, at den forvaltningsmæssige inddeling ikke nødvendigvis behøver, at være identisk med den egentlige bydelsinddeling, som skal ligge til grund for nærdemokrati, lokaludvalg m.v. Sydhavnsrådet gør på baggrund af borgermøder indsigelse imod forslaget om ny bydelsinddeling, idet man ønsker at bevare Kgs. Enghave som en selvstændig bydel. Kgs. Enghave rummer specielle udfordringer og en klar lokal identitet og Sydhavnsrådet frygter, at den øgede borgerdeltagelse i bydelen ikke kan fastholdes uden en selvstændig lokal repræsentationsstruktur. Sydhavnsrådet kan ikke se nødvendigheden af, at det forvaltningsmæssige og det lokaldemokratiske absolut skal hænge sammen. Med hensyn til det konkrete forslag om sammenlægning med Vesterbro mener Sydhavnsrådet, at de to bydele ikke har nok til fælles til at retfærdiggøre en sammenlægning. Derimod mener Sydhavnsrådet, at have flere kontaktflader med Valby. Endvidere udtrykker Sydhavnsrådet undren over forlængelsen af høringen omkring bydelsinddeling, når kommunen samtidig udtrykker stærkt behov for sammenfald mellem den administrative og den lokaldemokratiske struktur, men allerede 1/ valgte, at gennemføre de forvaltningsmæssige strukturændringer. Følgelig hersker der fra Sydhavnsrådets side tvivl om intentionerne i den nærværende høringsrunde. Sydhavnsrådets medlemmer mener endeligt, at Sydhavnsrådet skal fortsætte indtil der er mulighed for at rådet kan afløses af en ny lokal struktur, såsom et Lokaludvalg. Ældreråd Bispebjerg Ældreråd Ældrerådet - Ydre Østerbro Bispebjerg Ældreråd tilslutter sig høringssvaret fra Bispebjerg Lokalråd. På baggrund af borgermøder samt kontakt med sociale boligselskaber i området, konstaterer Ældrerådet - Ydre Østerbro, at der er modstand mod udskillelse af Emdrup/Ryvang fra Østerbro til Bispebjerg Bydel, idet områdets beboere kun finder forringelser i dette forslag. Ældrerådet kan konstatere mange fordele ved et samlet Østerbro. Dog kan der, grundet det store antal ældre i et samlet Østerbro, blive behov for en ændret organisering af ældrerådene, hvis overskueligheden i ældrerådets arbejde skal bevares. 5

6 Christianshavns Senior-/Ældreråd Christianshavns Senior-/Ældreråd ønsker at Christianshavns status som selvstændig bydel opretholdes. Hvis forslaget om sammenlægning mellem Christianshavn og Indre By opretholdes anbefales det at denne bliver en fælles bydel mellem Christianshavn og Indre By. Hvis man vælger at etablere fælles administrative opdelinger af byen, som skal servicere flere bydele, påpeger Christianshavns Ældreråd på det kraftigste, at man pålægger disse enheder at arbejde i overensstemmelse med bydelsinddelingen, således at de lokale råd har muligheden for at få eksempelvis statistiske oplysninger. Dette gør det nemlig muligt for ældrerådene, at føre tilsyn med forholdene for de ældre i deres egen bydel. Kvarterløftområder og områdefornyelser Kvarterrådet i Kvarterrådet i Holmbladsgade mener, at Sundby bør udgøre én bydel og er modstander af en Holmbladsgade deling af Sundby ved Amagerbrogade. Amager bør som minimum udgøre to bydele: Sundbyerne som en samlet bydel og Islands Brygge, Christianshavn og Ørestaden som den anden bydel. Endvidere anbefaler Kvarterrådet, at der af hensyn til nærdemokratiet, snarest etableres lokaludvalg i bydelene. Partiforeninger og opstillingskredse Socialdemokraterne i Socialdemokraterne i København tilslutter sig det overordnede forslag om 10 bydele, men mener København at der i videst muligt omfang bør være overensstemmelse mellem de nye opstillingskredse og bydele i Københavns Kommune. Socialdemokraterne i København anbefaler således, at man justerer på grænserne i de 4 mindre områder, hvor der med det eksisterende forslag ikke er overensstemmelse med forslag til opstillingskredse. Socialdemokraterne i København ser intet problem i, at fastholde Brønshøj-Husum og Vanløse som selvstændige bydele, samtidig med at de i relation til opstillingskredse, kun udgør en kreds. 6

7 Enhedslisten Sydhavnen Enhedslisten Sydhavnen har både indsendt et høringssvar på egne vegne, samt et fælles høringssvar fra Enhedslisten Sydhavnen og Enhedslisten Vesterbro i forening. Sammenfatningen af sidstnævnte figurerer under feltet: Enhedslisten Vesterbro. (se nedenfor). Enhedslisten Sydhavnen modsætter sig sammenlægning af bydelene Kgs. Enghave og Vesterbro. Ved en sammenlægning vil det lokale demokrati blive væsentligt forringet. Man finder det kritisabelt, at dette forslag om sammenlægning først fremkommer efter årelange debatter om nærdemokrati og kommuneplanshøring, uden at der her er blevet nævnt noget om ændring af bydelsgrænser. Samtidig påpeges det, at de mange forskelle mellem Vesterbro og Kgs. Enghave mht. indbyggersammensætning, udseende, erhvervsstruktur, skoledistrikter, politidistrikt mv., problematiserer et fælles lokaludvalg. Endvidere frygter Enhedslisten Sydhavnen, at der vil opstå en ubalance i et sådant lokaludvalg, idet Vesterbro udgør en større befolkningsmæssig enhed end Kgs. Enghave. Enhedslisten Vesterbro Socialistisk Folkeparti Sydvest Enhedslisten Sydhavnen mener at det må være muligt, at lave en administrativ forvaltningsstruktur, uden at lokaludvalgene og bydelene behøver at høre med herunder. Enhedslisten Sydhavnen foreslår 12 bydele, hvor også Indre By og Christianshavn adskilles. Enhedslisten Sydhavnen og Enhedslisten Vesterbro har indgivet fælles høringssvar. De to partiafdelinger modsætter sig sammenlægning af Kgs. Enghave og Vesterbro, grundet de forskelle der eksisterer mellem de to bydele. Der opleves dog ikke at være problemer i en harmonisering af administrative forvaltningsopgaver, hvor de lokaldemokratiske organer forbliver orienteret imod deres egne bydel. SF- Sydvest ønsker at Kgs. Enghave skal fortsætte som én selvstændig bydel og ikke slås sammen med Vesterbro, da Kgs. Enghave har specielle udfordringer og en identitet, som bedst varetages i lokalt regi. SF- Sydvest frygter at de gode nærdemokratiske initiativer, som er taget med oprettelsen af Sydhavnsrådet, vil gå tabt i en væsentlig større bydel. SF- Sydvest har forståelse for at den forvaltningsmæssige struktur og lokaldemokratiet ikke nødvendigvis behøver at følge den samme inddeling. I bydelen Vesterbro/Kgs. Enghave kan der f.eks. være to lokaludvalg. SF- Sydvest foreslår at der nedsættes et lokaludvalg for Kgs. Enghave, inklusive de nye kvarterer ved havnen: Sluseholmen og Teglholmen. 7

8 Socialdemokraterne Kreds 4 Sundby Kommunistisk Parti i Danmark Chr. Havns afd. Konservative Kreds 4 Sundby Socialdemokraternes 4.kreds mener ikke, at opdelingen af Amager er hensigtsmæssig. Amagerbrogade opfattes som et samlingsområde, der ikke bør adskille de to bydele. Socialdemokraterne 4.kreds s forslag til opdelingen af Amager følger skillelinien: Amager Fælledvej, Røde Mellemvej, Kongelundsvej til Bygrænsen. Alternativ løsning kan være: Amager Fælledvej, Grønjordsvej, Metroen v/universitetet. Kommunistisk Parti i Danmark- Chr. Havns afdeling mener, at der bør være et selvstændigt lokaludvalg på Christianshavn, ud fra betragtningen om, at jo tættere et lokaludvalg kommer på befolkningen, des mere engageret vil denne være. Lokaludvalgenes opdeling bør ikke være afhængig af de planlagte servicecentre, da lokaludvalgene ikke skal beskæftige sig med dem og da flere lokaludvalg sagtens kan eksistere inden for ét borgerserviceområde. De Konservatives Kreds 4 Sundby foreslår at, Sundbyerne bliver til én bydel med vestlig bydelsgrænse: Amager Fælledvej Grønfjordsvej Nordre Digevej Digevej og Fælleddiget. De Konservatives Kreds 4 mener, at dette forslag, hvor Sundby bliver en bydel og Islands Brygge og Ørestaden en anden, er en mere naturlig løsning. Andre foreninger og organisationer Københavns og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation har tidligere udtalt sig positivt om det Frederiksbergs oprindelige forslag om 8 bydele og 8 centre. KFF fastholder denne holdning, men har intet imod, Fællesrepræsentation at man eventuelt udvider antallet af bydele, blot man fastholder 8 centre, idet KFF ikke finder, at det økonomisk er muligt at bemande 10 centre. Agenda 21 Karens Minde Gruppen i Sydhavnen. Agenda 21 Karens Minde gruppen ønsker ikke en sammenlægning af lokaludvalgene i Sydhavnen og på Vesterbro. De kommende lokaludvalg bør dække områder, som byens mange lokalsamfund, uden uoverstigelig modstand, kan identificere som deres egen overskuelige bydel. Derfor ønsker Karens Minde gruppen, at Sydhavnen (af kommunen kaldet Kgs. Enghave) i forening med den nye bydel i Teglholmen, fremover skal fungere som én samlet bydel, i demokratisk forstand. Hvis det alligevel besluttes, at lokaludvalget skal dække både Sydhavnen og Vesterbro, forslår Karens Minde gruppen, at der som hidtil afsættes midler til lønnet hjælp til Sydhavnsrådet, som følge af, at behovet for et levende nærdemokrati ikke forsvinder. 8

Københavns Kommune Økonomiudvalget

Københavns Kommune Økonomiudvalget INDSTILLING Ny bydelsinddeling i København J.nr. ØU 399/2005 INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller til at godkende at denne indstilling om ny bydelsinddeling i Københavns Kommune sendes til høring

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene 1. Ens organisering på tværs af byer og mindre lokalområder: I et af høringssvarene stilles spørgsmålstegn ved relevansen af ens organisering på tværs af

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V E-mail aeo@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN

VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN VEJLEDNING TIL RUTEPLANLÆGNING- KØBENHAVN Indhold INTRODUKTION... 2 1. LOGGE IND PÅ RUT... 3 2. OVERSIGT OVER RUTER... 4 3. REDIGERING AF RUTER... 5 4. RETTELSE AF TEKSTER PÅ ALLE RUTEKORT... 8 1 INTRODUKTION

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Som ejendomsfunktionær eller beboer ved

Læs mere

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11

Børne- og Ungdomstandplejen. Kapacitetsplan 2008-11 Børne- og Ungdomstandplejen Kapacitetsplan 2008-11 Bilag 1 April 2007 KAPACITETSPLAN 2008-11 1. Principper for udbygning og omstrukturering af tandklinikker Indledning Ifølge Sundhedsloven af 24. juni

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Grovregistrering af mandtaller - vejledning

Grovregistrering af mandtaller - vejledning Grovregistrering af mandtaller - vejledning Indhold Grovregistrering trin for trin... 1 Regler for registrering af gadenavne... 2 Gode hjælpemidler... 3 Tak for hjælpen! Og spørgsmål... 4 De forskellige

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19

Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19 Høringssvar vedrørende Skoledistrikter 2018/19 Oprettet 4. may 2017 SVARNUMMER 1 INDSENDT AF Marie Ravnholt POSTNR. 2300 BY KBH S HØRINGSSVAR Kære beslutningstagere, Jeg bor på Islands Brygge; et nabolag

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

Høringssvar med forvaltningens kommentarer

Høringssvar med forvaltningens kommentarer Bilag 1 Høringssvar med forvaltningens kommentarer Indstillingen har været sendt i udvidet høring sammen med forvaltningens nye tilsynskoncept. Høringskredsen har været: Ældrerådene, Ældresagen, Pensionisternes

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet

LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 11. Skolernes

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 19.. december 2017 Sagsnr. 2017-0398490 Til medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Dokumentnr. 2017-0398490-1

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og ()

Samarbejdsaftale Mellem Vejle Kommune og () Samarbejdsaftale 2017 2019 Mellem Vejle Kommune og () Afsnit 1 - Baggrund og formål Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte,

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forslag til inddeling af landet i geografier

Forslag til inddeling af landet i geografier Forslag til inddeling af landet i geografier Indledning Et samfunds administration af en befolkning på blot 56.000 personer vil de fleste steder i verden sjældent have behov for ret mange geografiske inddelinger.

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet

Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet Bilag 1 Oversigt over belysning på rent private areal som udgår af fornyelsesprojektet Bydel Adresse Ejere Områdetype Brønshøj-Husum Voldfløjen Postfunkt Anddelsboligforening Beboelse Brønshøj-Husum Voldfløjen

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Østerbro den 5. juli 2007. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø. Kommunens journalnr. 026569-463301

Østerbro den 5. juli 2007. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø. Kommunens journalnr. 026569-463301 Bilag 1-6 Lokalt miljøarbejde efter 2007 (to særskilte høringssvar og et særskilt bilag til et høringssvar findes i tre filer som ikke er indeholdt i dette dokument) Bilag 1: Miljøvurderinger Indstillingen

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER Organisering af fritidscentre i område Amager Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar

Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar Høringssvar Kærdalen: Adm. svar Høringssvar MED Kærdalen den 21.01.2014 ang. puljemidler til løft

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere