Arbejdsrettens dom af 2. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 2. september 2010"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 i sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI (advokat Pernille Knudsen) Dommere: Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurits Rønn, Johnny Skovengaard, Niels Waage (retsformand) og Nicolai Westergaard. Indledning Sagens spørgsmål er, om arbejdsgiverne er forpligtede til at afholde omkostningerne ved gennemførelsen af ansatte chaufførers lovpligtige efteruddannelse. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede, DI, tilpligtes at pålægge deres medlemsvirksomheder at afholde omkostningerne, herunder udbetale overenskomstmæssig løn til ansatte chauffører, i forbindelse med lovpligtig efteruddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 950 af 22. september Indklagede, DI, tilpligtes at betale en efter rettens skøn fastsat bod til Fagligt Fælles Forbund. 1

2 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Retsgrundlaget Bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 950 af 22. september 2008, fastsætter en række krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse. Bekendtgørelsen definerer i 1 begreberne fører og chauffør, vejtransport, time, uddannelsescenter og rent privat kørsel. Om anvendelsesområdet hedder det i 2 bl.a.: Denne bekendtgørelse omfatter chauffører, som 1) Er statsborgere i og er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat indenfor den Europæiske Union, og 2) udfører godstransport eller personbefordring Efter 5, stk. 1, skal chaufføren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i bekendtgørelsen. I kapitel 4 er bl.a. følgende fastsat om efteruddannelse: 21. Chauffører, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer, skal gennemføre en efteruddannelse. Stk. 2. Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af emnerne, som er anført på listen i afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse. Efteruddannelsen tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug. Stk. 3. Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst 5 dage (37 timer) hvert femte år. Stk. 4. Når efteruddannelsen er gennemført, udstedes et chaufføruddannelsesbevis herfor. 2

3 22. 3 af de i 21, stk. 3, anførte dage i efteruddannelsen skal omfatte ajourføringer inden for følgende emner: De resterende 2 dage i efteruddannelsen skal bestå af kurser, der vælges frit blandt en række efteruddannelseskurser, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Efter 28 skal en chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis efter 21, stk. 4, herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år inden for chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode. Når betingelserne herfor er opfyldt, skal Færdselsstyrelsen udstede et chaufføruddannelsesbevis med en gyldighedstid på 5 år til chaufføren, jf. 32, stk er sålydende: For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 500 kr. I 61 er fastsat en strafbestemmelse, hvori det bl.a. hedder: Med bøde straffes den, der overtræder 5, stk. 1 og 3, Stk. 2. En arbejdsgiver kan straffes med bøde, hvis denne ikke har sikret sig, at dennes chauffører i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herom er i besiddelse af chaufføruddannelsesbevis eller rødt kvalifikationsbevis samt opfylder alders- og erfaringskravene fastsat i bekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 er udstedt med hjemmel i lov om godskørsel og lov om buskørsel, og reglerne gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej(uddannelsesdirektivet). Direktivet indeholder bl.a. følgende indledende betragtninger: (3) For at give chaufførerne mulighed for at opfylde de nye krav, der følger af udviklingen i markedet for vejtransport, bør fællesskabsreglerne anvendes på samtlige chauffører, hvad enten de udøver deres erhverv 3

4 som selvstændige erhvervsdrivende eller som lønmodtagere, for egen regning eller for tredjemands regning. (4) Formålet med at fastsætte nye fællesskabsregler er at sikre, at chaufføren har de nødvendige kvalifikationer både for adgang til og for at drive erhverv som chauffør. Med lov nr. 553 af 6. juni 2007 blev de nødvendige hjemmelsbestemmelser indsat i lov om godskørsel og lov om buskørsel til brug for den praktiske gennemførelse af kvalifikationsordningerne for chauffører i uddannelsesdirektivet. I lovforslaget hertil (Folketingstidende , tillæg A, L 182, s. 6596) hedder det bl.a.: Kvalifikationsordningerne skal bidrage til større trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og sikkerhed for erhvervschauffører samt øget fokus på rationelt brændstofforbrug. Et meget stort antal skønsmæssigt anslået ca vil blive omfattet af kvalifikationsordningerne. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, s. 6587) hedder det bl.a.: 6. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Indførelse af de obligatoriske kvalifikationsordninger vil indebære, at vognmandsvirksomheder m.v. løbende skal undvære chauffører, når disse skal deltage i den obligatoriske efteruddannelse, der har en varighed pr. chauffør på 35 timer hvert femte år. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Der forventes ikke ændringer i den nuværende finansieringsmodel for de eksisterende uddannelser på området. Der vil således kunne være tale om hel eller delvis egenbetaling for deltagelse på de relevante uddannelser. I lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, s. 6589) er det i pkt. 11 under Økonomiske konsekvenser for borgerne videre anført, at [d]er skal betales et gebyr på anslået ca. 500 kr. for modtagelse af et kvalifikationsbevis. 4

5 I transport- og energiminister Flemming Hansens svar af 9. maj 2007 til Folketingets Trafikudvalg hedder det bl.a.: Trafikudvalget har i brev af 19. april 2007 stillet mig følgende spørgsmål 3 vedrørende L 182, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål nr. 3: Ministeren bedes uddybe, hvem der vil skulle betale gebyret for kvalifikationsbeviset, hvorfor gebyret er på 500 kr. samt hvilke omkostninger gebyret dækker. Svar: Det er ikke reguleret i lovforslaget, hvem der i øvrigt skal betale gebyret. Men da det er et personligt bevis vil det, med mindre der indgås aftale om andet, være chaufføren, der skal afholde udgifterne til gebyret. Det vil imidlertid kunne aftales mellem en vognmand og dennes chauffør eller i brancheaftaler/overenskomster, at f.eks. arbejdsgiveren skal betale for beviset. Dette ses i vis udstrækning på en række områder i dag. Eksempelvis indførtes der ved en ændring af færdselsloven i 2005 et gebyr på 525 kr. for udstedelse af førerkort til den digitale fartskriver, tackografen. Arbejdsmarkedets parter indgik dengang en frivillig brancheaftale om, at arbejdsgiveren betalte førerkortet. Chaufføren skulle dog selv betale, såfremt han forlod virksomheden inden 6 måneder efter, at kortet var udstedt. Denne ordning er nu en del af de nye overenskomster på bus- og godsområdet. Et andet eksempel er gebyret på 260 kr. for fornyelse af erhvervskørekortet på busområdet, hvor der ligeledes er fundet en fælles brancheløsning. Det fremgår således af overenskomsterne på busområdet, at arbejdsgiveren betaler for fornyelse af erhvervs-kørekort. I transport- og energiminister Flemming Hansens svar af 21. maj 2007 til Folketingets Trafikudvalg hedder det bl.a.: Trafikudvalget har i brev af 10. maj 2007 stillet mig følgende spørgsmål 12 vedrørende L 182, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål nr. 12: Ministeren bedes oplyse, om ikke udgifterne til udstedelse af kvalifikations- og uddannelsesbeviser almindeligvis dækkes via arbejdsmarkedets parters indbetaling til 5

6 driften af arbejdsmarkedsuddannelsesaktiviteter i f.eks. AMU-regi og at der således normalt ikke opkræves særlige gebyrer for udstedelse af kvalifikationsbeviser. Og set i lyset af, at de uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter, som lovforslaget omhandler, er en konsekvens af EU-regler, mener ministeren så ikke, at det vil være rimeligt, at der ikke opkræves gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser for denne type lovbundne uddannelsesaktiviteter. Svar: Jeg kan oplyse, at kursusbevis for deltagelse i en arbejdsmarkedsuddannelse udstedes uden opkrævning af særskilt betaling. Kvalifikationsbeviset, der dokumenterer, at chaufføren har gennemført den obligatoriske uddannelse efter Uddannelsesdirektivet, er imidlertid ikke blot et kursusbevis, men et plastickort med identifikationsoplysninger, herunder foto og underskrift. Beviset skal leve op til de sikkerhedskrav, der stilles til kørekort. Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 3 viser erfaringerne, at der i vid udstrækning findes løsninger i branchen vedrørende betaling af gebyrerne, i særdeleshed gennem frivillige brancheaftaler/overenskomster. Jeg har derfor en klar forventning om, at branchen også finder en fornuftig løsning, for så vidt angår gebyret for udstedelse af kvalifikationsbeviset. Hovedaftalen Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) indeholder i 4, stk. 1, sålydende bestemmelse om ledelsesretten: Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler. Overenskomstgrundlaget Overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og 3F (ATLoverenskomsten) indeholder i 16 bl.a. følgende bestemmelser: Stk. 5 Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer sædvanlig overenskomstmæssig løn. Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed som den pågældende uddannelse. I 6

7 sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg men ikke tillæg for gener og overtid. Stk. 8 Deltager en medarbejder i uddannelsesaktiviteter uden for arbejdstiden, regnes uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen er omfattet af virksomhedens uddannelsesplan eller på anden måde aftalt med virksomheden. I 16 om Uddannelse/Kompetenceudvikling i Overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i HT-området mellem 3F Transportgruppen og Handel Transport Service/Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT-overenskomsten) hedder det bl.a.: Stk. 3. Frihed til efter- og videreuddannelse Den enkelte medarbejder har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders beskæftigelse ret til to ugers frihed (uden løn) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Stk. 5. Aflønning under uddannelse Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, aflønnes med fuld løn i henhold til vagtplan for perioden. Der vil i uddannelsesperioden ikke forekomme udbetaling af genetillæg i forhold til andet end chaufførens vagtplan. Sagen i øvrigt 3F udarbejdede i november 2008 en informationspjece om efteruddannelse for lastbilchauffører. Pjecen indeholder under overskriften Betaling sålydende afsnit: Vognmanden har pligt til at sikre sig at chaufførerne har gennemgået den lovpligtige efteruddannelse samt at de har bevis for det. Dette fremgår klart af lovgivningen. Chaufføren kan således ikke sige nej til at deltage. Chaufføren har hermed ret til sædvanlig løn under uddannelsen. Ligeledes skal vognmanden afholde deltagerbetalingen (p.t. 110 kr. pr. dag.) samt betalingen for uddannelsesbeviset (500 kr.) Til gengæld kan vognmanden hjemtage VEUgodtgørelsen på 95 kr. pr. deltagertime. En forudsætning for vognmandens pligt til at betale er at kursusdeltagelsen er aftalt. Derfor må du ikke tilmelde dig på egen hånd sørg for at det er aftalt med vognmanden (gerne skriftligt). 7

8 LO begærede fællesmøde i sagen ved brev af 26. august 2009, hvori det bl.a. hedder: Vi har fra vor medlemsorganisation 3F Transportgruppen modtaget indberetning om en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet [og] DI, angående brud på Hovedaftalens 4, stk. 1, idet DI ikke vil anerkende, at arbejdsgiverne har ansvaret for, at deres ansatte til en hver tid er i stand til at udføre deres arbejde inden for lovgivningens rammer. Den konkrete sag opstår på baggrund af ny lovgivning, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 samt Bekendtgørelse [] nr. 337 af 28. april 2008, hvoraf fremgår, at alle chauffører skal gennemføre en 5 dages obligatorisk efteruddannelse og have udstedt et bevis herpå. Arbejdsgiverne har som bekendt jf. DA/LO Hovedaftalens 4, stk. 1 ledelsesretten, men efter forbundets opfattelse dermed også pligten til at aftale indhold og gennemførelse af uddannelse og have udstedt et bevis herpå. Dette er på flere møder blevet afvist af DI, hvilket forbundet står uforstående overfor, idet det jo ikke er første gang, at man som arbejdsgiver er eller bliver forpligtet til af forskellig lovgivning til at efteruddanne sine ansatte, dette være både inden for transportområdet, men også inden for andre brancher. Som eksempler kan nævnes krav om 5 dages uddannelse i transport af dyr, uddannelse i transport af farligt gods, krav om hygiejnekursus inden for fødevarebranchen mv. Parterne afholdt fællesmøde den 23. september 2009, hvor enighed ikke kunne opnås. I en faglig voldgiftssag mellem 3F og DIO II v/di (AKT) fremsatte opmanden den 19. november 2009 en skriftlig tilkendegivelse, hvori det bl.a. hedder: Uoverensstemmelsen angik, om Landsoverenskomsten for Rutebilkørsel er til hinder for en aftale om virksomhedens betaling for den ansattes erhvervelse af kørekort til bus på vilkår om ret til modregning, hvis chaufføren opsiger sin stilling inden for et år. Det fremgår, at Arriva Skandinavien A/S i tiden først på året 2007 til engang i 2008, mens det var vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal buschauffører, i tilslutning til ansættelsen indgik aftale med mere end 100 nyansatte buschauffører, herunder med [] om, at Arriva på nærmere vilkår finansierede uddannelsen til erhvervelse af det nødvendige kørekort til bus. Opmanden tilkendegav herefter bl.a. følgende: 8

9 Det er i almindelighed overenskomstforholdet uvedkommende, hvis en arbejdsgiver med den ansatte indgår aftale om modregning til dækning af fx medarbejderlån, medarbejderkøb o. lign. På den givne foranledning bemærkes endvidere, at der intet grundlag er for at anses den modregningsaftale, der er indgået i nærværende sag, for urimelig. Overenskomsten bestemmer imidlertid i 16, stk. 5, at Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, aflønnes med fuld løn, og at arbejdsgiveren under kursusforløbet [betaler] feriepenge, SH-betaling og pension og faste tillæg, og indklagede har ikke heroverfor godtgjort, at AMU-kurserne til erhvervelse af kørekort til bus falder uden for området for 16, stk. 5. Navnlig kan det over for ordlyden af bestemmelsen ikke tillægges betydning, hverken at de omtvistede aftaler er indgået før ansættelsens påbegyndelse, idet lønnen under kurset er betalt under ansættelsen, eller at der er tale om en uddannelse, der er nødvendig for overhovedet at kunne arbejde som buschauffør. Som følge af overenskomstens 16, stk. 5, har Arriva derfor ikke været berettiget til over for [] at modregne nogen del af den løn mv., han havde oppebåret under AMU-kurset. Idet bemærkes, at der, som sagen er forelagt, ikke er anledning til at tage særskilt stilling til adgangen til modregning for kursusafgiften og andre af de udlæg, Arriva har afholdt i forbindelse med uddannelsen, vil klagers påstand herefter skulle tages til følge. Klager har fremlagt en korrespondance fra januar/februar 2010 mellem 3F Bornholm og en ATLmedlemsvirksomhed. Virksomheden henviser til ATL s hjemmeside, hvor ATL anfører som sin opfattelse, at chaufførerne selv må afholde omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af den lovpligtige efteruddannelse. Klager har endvidere fremlagt et protokollat af 19. december 2005 mellem HTS Arbejdsgiverforeningen og 3F, hvori det bl.a. hedder: Ved et møde d.d. har ovenstående parter drøftet omkostninger til erhvervelse af fører kort til brug for digital Tachograf ved kørsel omfattet af køre- hviletidsreglerne. Parterne er blevet enige om nedenstående aftale, der omfatter For medarbejdere, der er ansat på tidspunktet, hvor arbejdsgiveren erhverver et køretøj med digital tachograf, som skal anvendes, afholder arbejdsgiveren omkostninger ved 9

10 medarbejderens erhvervelse af førerkort. Såfremt medarbejderen inden for en periode på 6 måneder fra kortets udstedelse opsiger ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiveren kræve omkostninger til udstedelse af kortet refunderet i fuldt omfang. Refusion af omkostninger kan ske ved modregning i forbindelse med sidste lønafregning. I forbindelse med nyansættelse kan arbejdsgiveren kræve som forudsætning for ansættelsesforholdet, at medarbejderen er i besiddelse af førerkort, hvorfor medarbejderen ved nyansættelse selv bærer omkostningen til erhvervelse af førerkort. Indklagede har fremlagt to overenskomster vedrørende piloter. Det er heri aftalt bl.a., at arbejdsgiveren afholder omkostninger til vedligeholdelse af de for piloternes tjeneste nødvendige certifikater/beviser og til lægetjek samt pas, visum og vaccinationer mv. Indklagede har desuden fremlagt Aftale om natarbejde og helbredskontrol af 28. februar 2010 mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. I aftalen, som er et protokollat til butiksoverenskomsten, er det bl.a. aftalt, at medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natmedarbejder. Klager har under hovedforhandlingen oplyst, at bødeniveauet efter 61 i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 er kr. for chauffører og kr. for arbejdsgivere. Parternes argumentation Klager har til støtte for sine påstande anført, at arbejdsgivernes betalingsforpligtelse følger af deres forpligtelse til at udøve ledelsesretten, jf. Hovedaftalens 4, stk. 1, således at det arbejde, der pålægges de ansatte chauffører, kan udføres lovligt, herunder i overensstemmelse med de i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 fastsatte kvalifikationskrav og krav til arbejdets udførelse. Arbejdsgiverens ansvar for, at de beskæftigede chauffører er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer og efteruddannelse understreges af 61, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008, hvorefter arbejdsgiveren kan ifalde bødeansvar. 10

11 Der har stedse været lovgivningsmæssige krav til arbejdets udførelse, herunder til nødvendig opkvalificering og uddannelse af chaufførerne, som arbejdsgiverne bærer ansvaret for, jf. herved reglerne om uddannelse i transport af dyr og reglerne om vejtransport af farligt gods. Arbejdsgiverne har hidtil påtaget sig arbejdsgiveransvaret for sådan nødvendig opkvalificering af chaufførerne og har betalt deltagergebyr og løn under fravær i forbindelse med kurser. Det er en almindeligt gældende ordning, at arbejdsgiverne afholder omkostningerne ved medarbejdernes kursusdeltagelse i al fald i forbindelse med korterevarende efteruddannelse, hvor kvalifikationerne forbedres. På AKT-overenskomstens område har DI og arbejdsgiverne da heller ikke pålagt buschaufførerne selv at afholde udgifterne til den obligatoriske efteruddannelse. Klager har videre anført, at det i HTS s (nu DI s) overenskomster for chaufførarbejde udtrykkeligt er aftalt, at der skal betales løn under aftalte uddannelsesaktiviteter, jf. 16, stk. 5, i både ATL- og AKT-overenskomsten. Det har formodningen for sig, at disse overenskomster gør fuldstændig op med spørgsmålet om uddannelsesaktiviteter, hvorfor efteruddannelse, som chauffører er pålagt ved lov i modsætning til selvvalgt efteruddannelse må sidestilles med aftalte uddannelsesaktiviteter. Dette følger desuden af sædvane på området. Ved opmandstilkendegivelse af 19. november 2009 i faglig voldgiftssag mellem 3F og DIO II v/di (AKT), der angik en ligelydende overenskomstbestemmelse, er det udtrykkeligt fastslået, at aftalte uddannelsesaktiviteter omfatter lovpligtig efteruddannelse. At det forholder sig sådan, støttes desuden af, at fravær fra arbejdet på grund af uddannelsesaktiviteter forudsætter, at dette er aftalt med arbejdsgiveren. Klager har yderligere anført, at også arbejdsgiverne er pligtsubjekter efter uddannelsesdirektivet og reglerne i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008, jf. herved bekendtgørelsens 61, stk. 2. At lovgivningen ikke regulerer spørgsmålet om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med efteruddannelse, er sædvanligt, idet det overlades til arbejdsmarkedets parter. Da DI s overenskomster for chaufførarbejde netop regulerer spørgsmålet om betaling for efteruddannelse så grundigt og tydeligt, har 3F ikke haft anledning til at rejse dette som et tema i forbindelse med overenskomstforhandlinger. 11

12 Vedrørende påstanden om bod har klager anført, at DI gør sig delagtig i et løbende overenskomstbrud, herunder på Hovedaftalens 4, stk. 1, ved ikke at erkende og vejlede sine medlemsvirksomheder i overensstemmelse hermed. Tværtimod hvilket er skærpende afvises det på arbejdsgiverforeningens hjemmeside samt senest på fællesmøde den 23. september 2009, at medlemsvirksomhederne er forpligtede til at betale for den obligatoriske efteruddannelse. Dertil kommer, at medlemsvirksomhederne faktisk har rettet sig efter arbejdsgiverforeningens rådgivning. DI gør sig herved skyldig i et alvorligt organisationsansvar for en række medlemsvirksomheders overenskomstbrud ved ikke at erkende og vejlede sine medlemsvirksomheder om, at arbejdsgiveren er forpligtet til at afholde omkostningerne, herunder udbetale overenskomstmæssig løn til de beskæftigede chauffører under efteruddannelse, hvor dette er nødvendigt for lovlig og forsvarlig udførelse af det af arbejdsgiveren pålagte arbejde. Der ses i praksis strengt på organisationsansvar. Ved fastsættelsen af bod skal der tages hensyn til, at overenskomstbruddet har betydning for tusindvis af chauffører. Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke hverken i lovgivningen eller i de relevante chaufføroverenskomster er hjemmel til, at DI kan pålægge sine medlemsvirksomheder at afholde omkostninger i forbindelse med gennemførelse af lovpligtig efteruddannelse. Lovgivningen, herunder det bagvedliggende EU-direktiv, foreskriver ingen betalingsforpligtelse for virksomhederne. Reglerne retter sig derimod klart og direkte mod chaufførerne og har disse som pligtsubjekt, jf. herved forarbejderne til hjemmelsbestemmelserne i lov om godskørsel og lov om buskørsel. Det er således chaufførerne, der har ansvaret for at vedligeholde deres faglige kompetencer, uanset om de er selvstændige eller ansat i en virksomhed. Chaufførernes eventuelle ansættelsessteder er ikke en del af den relevante regulering. Efter bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 har virksomhederne alene pligt til at sikre sig at chaufførerne er i besiddelse af bevis for den lovpligtige efteruddannelse modsat f. eks. bestemmelserne om uddannelse i transport af dyr, hvor virksomhederne skal sikre, at det relevante personale gennemfører uddannelse. 12

13 Overenskomsternes 16, stk. 5, om aftalt uddannelse ikke kan sidestilles med lovpligtig efteruddannelse. Overenskomsterne tager således ikke højde for lovgivningskrav, og arbejdsvilkår, der ikke er reguleret i overenskomsten, er overladt til lokale eller individuelle aftaler på den enkelte arbejdsplads. Spørgsmålet om betaling af chaufførernes efteruddannelse er en interessekonflikt, som kunne være et overenskomsttema. Klager har imidlertid ikke rejst dette tema ved de mellemliggende overenskomstforhandlinger, siden uddannelsesdirektivet blev vedtaget. Der kan heller ikke udledes en betalingsforpligtelse for virksomhederne af ledelsesretten, jf. Hovedaftalens 4, stk. 1. Ledelsesretten angår arbejdsgivernes beføjelser til at lede og fordele arbejdet. At virksomhederne må tåle at undvære de ansatte chauffører, når de deltager i lovpligtig efteruddannelse, indebærer ikke, at virksomhederne har pligt til at betale de hermed forbundne omkostninger. Hvis der indfortolkes en betalingsforpligtelse i ledelsesretten, vil der være tale om en hidtil uset dynamisk fortolkning af Hovedaftalen. Indklagede har yderligere anført, at opmandstilkendegivelsen af 19. november 2009 i faglig voldgiftssag mellem 3F og DIO II v/di (AKT) ikke er relevant, idet der i den sag i modsætning til den foreliggende netop var indgået særskilte aftaler om virksomhedens betaling for den ansattes erhvervelse af kørekort til bus. Det samme er tilfældet i protokollatet vedrørende digital tachograf samt i de fremlagte pilotoverenskomster. Også i protokollat til butiksoverenskomsten er et eksempel på, at man konkret har aftalt en fordeling af udgifterne. 3F har desuden i sin egen informationspjece af november 2008 om efteruddannelse for lastbilchauffører anført, at det er en forudsætning for vognmandens pligt til at betale, at kursusdeltagelsen er aftalt mellem chauffør og vognmand. Dette er netop indklagedes opfattelse. Vedrørende spørgsmålet om bod har indklagede anført bl.a., hvis Arbejdsretten kommer frem til, at der består en betalingsforpligtelse for virksomhederne, fremgår denne under alle omstændigheder ikke tydeligt. DI har derfor ikke gjort sig skyldig i bodspådragende adfærd. Arbejdsrettens begrundelse og resultat 13

14 Denne sags hovedspørgsmål er, om der på noget grundlag består en forpligtelse for virksomhederne til at betale de omkostninger, der er i forbindelse med ansatte chaufførers deltagelse i lovpligtig efteruddannelse efter bekendtgørelse nr. 337 af 28. april Der kan ikke på grundlag af ordlyden af bestemmelserne i bekendtgørelsen udledes en sådan betalingsforpligtelse for virksomhederne. Tværtimod retter reglerne sig i første række til chaufførerne selv, og det fremgår klart af forarbejderne til de lovbestemmelser, som bekendtgørelsen er udstedt i medfør af, at det ikke er reguleret i loven, hvem der skal betale gebyret for efteruddannelsesbeviset. Det er endvidere forudsat, at det er chaufføren, der skal betale gebyret, med mindre der indgås aftale om andet. Det er herefter spørgsmålet, om der er bestemmelser i hovedaftalen mellem DA og LO eller i overenskomster på området, der giver hjemmel til at pålægge virksomhederne at betale for chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Arbejdsretten finder, at der hverken efter ordlyden af Hovedaftalens 4, stk. 1, om arbejdsgiverens ledelsesret eller efter den hidtidige forståelse af begrebet ledelsesret er grundlag for at antage, at ledelsesretten som sådan skulle kunne danne grundlag for en betalingsforpligtelse. ATL- og AKT-overenskomsterne fastsætter begge i 16, stk. 5, at medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer fuld løn. Det er således efter overenskomstens ordlyd en betingelse for, at arbejdsgiveren skal betale for chaufførernes efteruddannelse, at denne er aftalt. Dette er ikke tilfældet med hensyn til den lovpligtige efteruddannelse, som denne sag vedrører. Der ses således heller ikke at være hjemmel til at pålægge arbejdsgiverne at betale for chaufførernes lovpligtige efteruddannelse i de nævnte overenskomster. Efter det anførte frifindes indklagede. Thi kendes for ret: Dansk Arbejdsgiverforening for DI frifindes. 14

15 I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Niels Waage 15

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Færdselsstyrelsen Juridisk afdeling Dato: J. nr.: 6. marts 2007 FS Høringsnotat Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Grundlæggende kvalifikations-

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere