Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden"

Transkript

1 Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse: Køber Tlf. privat/arb./mobil: Ejendomsmæglervirksomheden Navn: Cvr-nummer: Adresse: Vejlsøvej Silkeborg BoligOne Thomas Jørgensen ApS Tlf.: / Vederlag Det er mellem parterne aftalt, at ejendomsmæglervirksomhedens vederlag udgør flg.: Vederlag inkl. moms, jf. afsnit 3 for arbejdets nærmere omfang kr ,00 Udlæg til tredjemand (anslået) kr. 0,00 I alt kr ,00 Evt. berigtigelse, herunder tinglysning af skøde, jf. nedenfor* kr ,00 I alt, inkl. evt. berigtigelse kr ,00 Det samlede beløb skal betales til ejendomsmæglervirksomheden senest 14 dage efter endelig handel og fortrydelsesfristens udløb Ønskes der rådgivning i forbindelse med køb/salg af flere ejendomme, er det aftalt mellem parterne, at der udover ovennævnte vederlag til ejendomsmæglervirksomheden, betales kr ,00 pr. ejendom. Hertil kommer evt. udlæg til tredjemand. Såfremt der ikke gennemføres en handel, er det mellem parterne aftalt, at der betales kr ,00, inkl. moms i vederlag til ejendomsmæglervirksomheden. Beløbet forfalder senest 14 dage efter købet er fortrudt eller på anden vis ikke gennemført Ved kundens opsigelse af aftalen før udløb, betales kr ,00, jf. afsnit 4. Ved mæglerens opsigelse af aftalen før udløb betales kr. 0,00, jf. afsnit 4. Beløbet forfalder samtidigt med opsigelsen Side 1 af 5

2 Beløb til ejendomsmæglervirksomheden bedes indbetalt på flg. bankkonto: reg.nr. kontonr. Beløb vedr. evt. tinglysningsafgift, jf. nedenfor, bedes betalt senest til bankkonto: reg.nr. kontonr. *) Vedr. handlens berigtigelse, herunder tinglysningsmæssige ekspeditioner: Såfremt det fremgår af købsaftalen eller andet aftaledokument, at undertegnede rådgiver sørger for handlens berigtigelse, herunder de tinglysningsmæssige ekspeditioner, udarbejdelse af refusionsopgørelse samt frigivelse af købesummen, opkræves der yderligere ovennævnte betaling herfor. Der gøres desuden opmærksom på, at det som udgangspunkt er køber, der skal betale selve tinglysningsafgiften i forbindelse med tinglysning af skøde. Dette kan dog være fraveget ved aftale. Beløbet hertil er afhængigt af købesummen på den konkrete ejendom og udgør som hovedregel kr ,6 % af købesummen (den procentmæssige andel af købesummen oprundes til nærmeste 100). Såfremt der er tinglyst sikkerhed til grund- eller ejerforening el.lign. kan der desuden være omkostninger til tinglysning af overtagelse/forhøjelse af sikkerheden for køber/ sælger. 3. Ejendomsmæglervirksomhedens opgaver Ejendomsmæglervirksomheden vil udføre flg. opgaver i forbindelse med rådgivningen, såfremt det er relevant i den konkrete handel: Inden handlen: - Opgaver i følge tilvalg på bilag "Inden handlen" I forbindelse med handlen: - Opgaver i følge tilvalg på bilag "I forbindelse med handlen" Efter endelig handel: - Opgver i følge tilvalg på bilag "Efter endelig handel" Opdraget omfatter ikke rådgivning/bistand vedr. efterfølgende konstatering af mangler eller fejlagtige oplysninger vedr. ejendommen el.lign., med mindre andet er aftalt ovenover. 4. Varighed og opsigelse Aftalen løber, indtil handlen er endelig, og alle aftalte opgaver er udført af ejendomsmæglervirksomheden eller indtil kunden har truffet beslutning om ikke at gennemføre en handel. Kunden kan opsige aftalen før dette tidspunkt uden varsel. I så tilfælde betales kr ,00, jf. afsnit 2. Ejendomsmæglervirksomheden kan udelukkende opsige aftalen, såfremt dette sker på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. I så tilfælde betales kr. 0,00, jf. afsnit Side 2 af 5

3 5. Uddannelsesmæssig baggrund Personen, der udfører berigtigelsesopgaverne på vegne af ejendomsmæglervirksomheden, har flg. uddannelsesmæssige baggrund i relation til nærværende rådgivning: Ejendomsmælger Bankrådgiver 6. Fuldmagt og samtykke Videregivelse af cpr-nummer.: Kunden gøres opmærksom på, at ifølge lovbekendtgørelse om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr-nummer eller cvr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cprnumre eller cvr-numre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre eller cvr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Kunden gøres endvidere opmærksom på, at købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre eller cvr-numre, og restgældsoplysninger og, deponeringskonti vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, fx for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne. Fuldmagt til indhentning af dokumenter/oplysninger: Ejendomsmæglervirksomheden gives hermed fuldmagt til at indhente relevante dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold, herunder oplysninger om prioritetsforhold og gældsforhold samt restancer hos realkreditinstitutter, pengeinstitutter og private kreditorer, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber og offentlige myndigheder i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af de i aftalen nævnte opgaver. Fuldmagten omfatter tillige, at ejendomsmæglervirksomheden er berettiget til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden, med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv., og hos forsyningsselskaber at få oplyst om forbrug mv. og hos forsikringsselskaber at få oplysninger om kundens forsikringsforhold, forsikringspræmien, eventuelle forbehold i forsikringen mv. Oplysningerne indhentes til brug for ejendomsmæglervirksomhedens rådgivning kunden i forbindelse med køb af fast ejendom. NEM-Id/fuldmagt: Køber vil anvende NEM-id til signering af tinglysningsmæssige ekspeditioner: Ja Nej Køber vil i stedet signere via fuldmagt udstedt til ejendomsmæglervirksomheden anden person Fuldmagten udstedes som papirfuldmagt digital fuldmagt Ejendomsmæglerens oplysninger til kunden: Ejendomsmægleren oplyser om, at undertegnede i forbindelse med nærværende rådgivning har flg. økonomiske eller personlige interesser i kundens valg af Finansiering: BRFkredit og BRFkredit Bank Provision/rabat/vederlag: Provision Side 3 af 5

4 Forsikring: Husejernes Forsikring og FRIDA Forsikring Provision/rabat/vederlag: Provision Der gøres opmærksom på, at kunden på forlangende kan få oplyst størrelsen af provisionen/rabatten/vederlaget. Samtykke til videregivelse og behandling af oplysninger via digital kommunikationsplatform: Kunden giver ved sin underskrift af nærværende aftale hermed samtykke til at samtlige oplysninger, som fremgår af en købsaftale samt alle øvrige nødvendige oplysninger til gennemførelse og finansiering af handlen (fx oplysningerne om garanti, konti, restgæld, gældsovertagelse, transporter og ejendomsoplysninger) kan behandles, videregives og udveksles digitalt mellem parternes rådgivere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter via e-nettets digitale kommunikationsplatform e-bolighandel med det formål, at ejendomshandlen kan gennemføres digitalt. Tilsvarende giver kunden samtykke til, at e- nettet kan modtage, opbevare og videresende de samme oplysninger til de nævnte aktører. Oplysningerne opbevares i digital form på den digitale kommunikationsplatform, indtil handlen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes derfra. 7. Øvrige vilkår Legitimation: Kunden er gjort opmærksom på, at ejendomsmæglervirksomheden i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Andre udgifter: Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med køb/salg af fast ejendom oftest vil være yderligere omkostninger end beløbene nævnt i nærværende aftales afsnit 2. Dette kan være udgifter i relation til ejendommens finansiering/belåning, tegning af forsikring, udbedring af mangler etc. 8. Underskrifter Dato Dato Køber BoligOne Thomas Jørgensen ApS Cpr-nummer: Kunden erklærer ved sin underskrift at have fået udleveret en kopi af nærværende aftale Side 4 af 5

5 Tillæg til Rådgivningsaftalen Oplysning til kunden om forsikringsforhold: Undertegnede skal hermed oplyse, at jeg/virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et evt. erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved min rådgivning, kan dækkes af Lovpligtige forsikringer er tegnet gennem DE i Tryg for et beløb af indtil kr ,00 pr. skade, De som kunde måtte lide. Jeg skal tillige oplyse, at den samlede forsikringssum maksimalt udgør kr ,00, og at der i dette forsikringsår er rejst krav mod mig for i alt kr. 0,00, hvilket kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvist vil blive udnyttet i indeværende forsikringssår. De skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, hvor gælder ingen begrænsninger vedr. forsikringsdækningen der Side 5 af 5

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere