QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP"

Transkript

1 QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

2 Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME PLANLÆGNING ANALYSEMETODER QuikRead Referencemetoder GENNEMFØRELSE RESULTATER Præcision Inden for serien. Referencemetoder Inden for serien. QuikRead metoden Dag til dag variation. Referencemetoder Dag til dag variation. QuikRead Præcision. Inden for serien. Almen praksis Akkuratesse. Referencemetoderne Akkuratesse. QuikRead Akkuratesse. QuikRead i almen praksis Linearitet Effekt af Erytrocyt Volumen Fraktion (EVF) Praktikabilitet Efterfølgende kommentarer fra Orion

3 Side 2 af 18 RESUMÉ QuikRead er et mindre måleudstyr (20x13x7 cm, vægt 1,5 kg.), der er beregnet til måling af C- reaktivt protein (CRP) i kapillærblod eller heparin/edta fuldblod. Heparin/EDTA plasma eller serum kan også anvendes, men så skal der enten bruges mindre prøvemateriale eller multipliceres med en faktor. Produktoplysninger Leverandør: Danmark Norge Sverige Orion Diagnostica A/S Orion Diagnostica A/S Orion Diagnostica AB Ndr. Strandvej 119 Solbråveien 43 Industrigatan Hellebæk 1383 Asker Trosa Tlf Tlf Tlf Aflæsningsudstyr: QuikRead incl. dispenser og transformer. QuikRead CRP-kit, 50 stk.: CRP-reagens låg, buffer, cuvetter, magnetkort, dansk pakningsvedlæg, kapillærrør og stempler til kapillærrør. Kontrolmateriale: Bestilles separat. Oplysninger om priser fås ved at kontakte leverandøren. Testprincip QuikRead CRP er en immunturbidimetrisk metode baseret på mikropartikler coatede med anti-human CRP. Prøvens CRP reagerer med antistoffet på mikropartiklerne og den deraf følgende ændring i opløsningens turbiditet, måles med QuikRead instrumentet. Fuldblodsmateriale hæmolyseres i bufferen. Reagenset er kalibreret fra producenten og den batch specifikke kalibreringskurve er kodet på et magnetkort, der er vedlagt hvert kit. Udførelse Magnetkortet (kalibreringskurven) indlæses i instrumentet. Med dispenser afpipetteres 1 ml buffer i kuvetten. Der tilsættes med kapillærrør 20 µl fuldblod, hvorefter CRP-reagens låget sættes på og kuvettens indhold blandes forsigtigt (ikke op og ned). Kuvetten sættes i aflæsningsbrønden på instrumentet, der nu aflæser prøvens blindværdi (ca. 40 sec.). Den inderste del af kuvettens låg trykkes ned for at frigive CRP-reagenset. Kuvetten tages op og blandes kraftigt ved at vende kuvetten op og ned, slutteligt rystes den (ca. 6 sek.). Kuvetten sættes tilbage i aflæsningsbrønden på instrumentet, der nu aflæser resultatet (max. 120 sek.). Kalibrering og kontrol Instrumentet kalibreres ved hjælp af det magnetkort, der ligger med i hvert kit. Magnetkortet, der indlæses i instrumentet, er specifikt for hvert kit og må derfor kun bruges sammen med reagenser fra samme kit. Kontrolmateriale rekvireres særskilt. Vedligeholdelse Der er kun lidt vedligeholdelse. Instrumentet beskyttes mod støv og dispenseren skal rengøres med jævne mellemrum med vand.

4 Side 3 af 18 Afprøvning Præcision: Der findes ikke etablerede krav til CRP-analysens kvalitet, men et realistisk krav til variationen i måleområdet mg/l bør maximalt være 10%. Vurderet herudfra er den opnåede præcision med QuikRead udstyret tilfredsstillende, idet resultater fra afprøvningen både på laboratoriet og i 2 af 3 almene praksis viser variationer på henholdsvis 2-6% og 2-8% afhængigt af koncentrationsniveauet. Én praksis viser dog lidt højere variation (3-12%). Akkuratesse: Der findes ikke en egentlig referencemetode, men derimod et referencemateriale, som de fleste laboratoriemetoder er kalibreret op imod. For at opfange små forskelligheder i laboratoriemetoderne er QuikRead sammenligningerne foretaget mod gennemsnittet af 3 almindeligt anvendte laboratoriemetoder. Ved måling på Li-heparin plasma på laboratoriet er der en fin overensstemmelse mellem QuikRead og laboratoriemetoderne (y = 0,98 x + 0,32). Ved måling på fuldblod i almen praksis ligger QuikRead resultaterne ca. 10% lavere end de tilsvarende laboratorieresultater. For værdier større end 75 mg/l er forskellen helt op til 20%. Måleområde: mg/l for fuldblod. Måles der på serum/plasma skal metoden justeres for de manglende blodlegemer enten ved at bruge mindre prøvevolumen eller ved at multiplicere resultatet med 0,6. Hæmatokrit: QuikRead er kalibreret til at måle prøver med hæmatokrit på 0,40. Jo mere prøvens hæmatokrit afviger herfra jo større målefejl, f.eks. ved en hæmatokrit på 0,35 eller 0,45 er målefejlen ca. 8%. Dette forhold gælder alle fuldblodsmetoder og skyldes proteinets fordeling mellem intra- og extracellulærfasen. Kender man prøvens hæmatokritværdi kan der korrigeres herfor. Prøvemateriale: Kapillær- eller veneblod med eller uden antikoagulans. Ved kapillærprøvetagning er det vigtigt at være omhyggelig, idet det kræver at prøvetagningsstedet har en god blodgennemstrømning (ex. varm finger), og at prøven tages fra fritløbende dråbe. Serum og plasma (heparin/edta) kan også anvendes, se kommentaren i afsnittet Måleområde. Brugervejledning I kittet findes en udmærket dansk brugervejledning. I den engelske instruktionsbog til instrumentet er der et afsnit om fejlfinding. Praktikabilitet QuikRead instrumentet er forholdsvis let at betjene, men det kræver dog en grundig instruktion, så man er bekendt med de risici, der er for fejlhåndtering. Der kan være problemer med at sætte låget på kuvetterne. Svartiden (2-4 min.) kan for lægen synes lidt lang. Konklusion QuikRead til CRP-bestemmelse har en tilfredsstillende præcision (CV = 2-8% med de højeste værdier i det lave område < 25 mg/l). Akkuratessen er god for plasmaprøver målt på en klinisk biokemisk afdeling. Måles der på fuldblodsprøver i almen praksis ligger QuikRead resultaterne ca. 10% lavere end på det lokale laboratorium. For værdier større end 75 mg/l er forskellen op til 20%.

5 Side 4 af 18 Ved måling på fuldblod har prøvens hæmatokrit indflydelse på akkuratessen, idet CRP kun findes i plasmafasen. QuikRead er indstillet til måling af prøver med hæmatokrit = 0,40. Instrumentet er forholdsvist let at betjene efter en grundig oplæring, der tager højde for de forskellige fejlmuligheder. Man bør supplere med ekstern kvalitetssikring og en laboratoriekonsulentordning. Analysetiden (nogle minutter) kan synes lang i en patientsituation. Kommentarer fra leverandør: Orion har efterfølgende justeret CRP QuikRead niveauet med ca. 3% i det lave område og med ca. 13% i det høje område.

6 Side 5 af 18 PLANLÆGNING Efter henvendelse fra Orion Diagnostica A/S v/britt Vinderslev blev det i august 1999 aftalt at udføre en SKUP-afprøvning af QuikRead til måling af CRP i blod. Afprøvningen skulle følge retningslinjerne angivet i bogen Utprøvning av analyseinstrumenter udgivet på forlaget Alma Mater i efteråret Afprøvningen på de klinisk biokemiske afdelinger på Hillerød Sygehus, Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital omfattede: Inden for serie præcision. Dag til dag præcision. Sammenligning af laboratoriemetoder. Korrelation til laboratoriemetode. Vurdering af linearitet. Vurdering af hæmatokritens betydning. Når denne afprøvning foregik på 3 klinisk biokemiske afdelinger skyldes det, at der ikke findes en egentlig referencemetode. Derfor er alle de kommercielle metoder principielt lige gode. Valget af laboratorier er foretaget således, at 3 af de almindeligste metoder i Danmark er repræsenterede. Alle 3 metoder er efter firmaernes angivelser hæftet op på det certificerede referencemateriale til proteiner CRM 470 (IRMM, Geel, Belgien). Desværre er CRP-indholdet (39 mg/l) i dette referencemateriale så lavt, at overføringen af værdier til firmaernes kalibratorer ikke er optimal. Dette kan give anledning til forskelle mellem de kommercielle metoder, selv om de har samme kalibreringsgrundlag. Derfor de 3 klinisk biokemiske afdelinger. Præcisionsundersøgelserne på QuikRead blev kun udført på klinisk biokemisk afdeling, Odense Universitetshospital. Instr.nr lot nr. AE 005 Hos de praktiserende læger omfattede undersøgelsen: Inden for serie præcision. Dag til dag præcision. Korrelation til laboratoriemetode. Brugervenlighed og praktikabilitet. Følgende praktiserende læger deltog: Lægerne, Østergade 35, 3200 Helsinge; Instr. nr Lot nr. AE 005 Lægerne Sigh, 6052 Viuf; Instr. nr Lot nr. AE 005 Lægehuset Bondovej, 5250 Odense SV; Instr. nr Lot nr. AE 005 Disse praktiserende læger er alle tilknyttet en lokal klinisk biokemisk afdeling, der har understøttet undersøgelserne i praksis. Følgende klinisk biokemiske afdelinger har haft denne rolle: Hillerød Sygehus, Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital. Til undersøgelsen har der været udarbejdet forsøgsprotokol, som indgår i beskrivelsen af rapportens resultatafsnit.

7 Side 6 af 18 ANALYSEMETODER QuikRead QuikRead metoden er en reagensglas-metode, hvor en kendt mængde fuldblod tilsættes en bufferopløsning i målekuvetten. Blodlegemerne hæmolyseres og fotometret aflæser prøvens blindværdi. Fra målekuvettens låg frigives reagens, der består af mikropartikler coatede med antistoffer mod humant CRP. Prøvens indhold af CRP reagerer med disse antistoffer med en øget turbiditet til følge. Denne turbiditet måles nu af fotometret, idet prøvens udgangsværdi trækkes fra. Måleværdien aflæses på den indlagte kalibreringskurve, og instrumentet viser prøvens resultat i enheden mg/l. Det er vigtigt, at instrumentet er kalibreret med det magnetkort, der følger med reagenskittet. QuikRead kan også måle på serum eller plasma (heparin/edta), men her skal man huske at korrigere for de manglende blodlegemer. Metoden er kalibreret til prøvemateriale med en hæmatokritværdi på 0,40. Bruges der serum eller plasma må man derfor enten bruge mindre prøvemateriale (12 µl = 0,60x20 µl) eller multiplicere resultaterne med 0,60. Referencemetoder De 3 laboratoriers referencemetoder anvender alle samme princip, som er meget lig QuikRead metoden. CRP i prøven reagerer med antistof mod humant CRP. Ved hjælp af et sekundært antistof dannes immunkomplekser, der måles ved en turbidimetrisk måling. Afdeling KKA, Odense Universitetshospital: CRP er ved dette laboratorium analyseret på et analyseudstyr Axon fra Bayer. Reagenserne er fra Dako. Metoden er kalibreret med kalibratorer fra Dako. Kalibreringskurven består af 6 punkter. Klinisk Biokemisk Afdeling, Hillerød Sygehus: CRP er ved dette laboratorium analyseret på et analyseudstyr Cobas Integra fra Roche. Reagenserne er fra Roche (kat.nr ). Metoden er kalibreret med kalibratorer fra Roch (nr ). Kalibreringskurven består af 6 punkter (konc. 0, 111, 445, 890, 1187, 1780 µmol/l). Klinisk Kemisk Afdeling, Kolding Sygehus: CRP er ved dette laboratorium analyseret på et analyseudstyr HITACHI fra Roche. Reagenserne er fra Orion. Metoden er kalibreret med kalibratorer fra DAKO. Kalibreringskurven består af 6 punkter. Enheder QuikRead instrumentet skriver resultaterne ud i enheden mg/l. Vil man have resultatet i enheden µmol/l, kan man benytte omregningen: (C-reaktivt Protein har molekylvægten ). µmol/l = 9,52 x mg/l mg/l = 0,105 x µmol/l

8 Side 7 af 18 GENNEMFØRELSE. I afsnittet Resultater er det under de enkelte punkter beskrevet, hvorledes de enkelte delundersøgelser er udført. Ved undersøgelsens start blev de deltagende praksis besøgt af den lokale laboratoriekonsulent, der gennemgik forsøgsplanen med personalet. Da Orion Diagnostica ved levering af QuikRead instrumentet giver oplæring til praksispersonalet er denne model også valgt i denne afprøvning. Efter denne oplæring har Orion Diagnostica ikke henvendt sig til de involverede praksis. I tilfælde af spørgsmål har praksis henvendt sig til den lokale laboratoriekonsulent. RESULTATER. Præcision. Inden for serien. Referencemetoder. Hver af de 3 klinisk biokemiske afdelinger i Odense, Hillerød og Kolding udvælger ca. 40 patientprøver (serum eller heparinplasma) fordelt over hele koncentrationsområdet som f.eks.: 2-3 prøver med koncentrationen < 10 mg/l ca. 10 prøver med koncentrationen mg/l ca. 20 prøver med koncentrationen mg/l 7-8 prøver med koncentrationen > 100 mg/l Den enkelte patientprøve fordeles i 3 glas á 1 ml., hvoraf det ene analyseres på eget laboratorium, mens de 2 øvrige glas sendes til de 2 andre laboratorier. Prøvematerialet til de andre laboratorier opbevares i køleskab (max. 5 dage) indtil forsendelse, der sker på is. Når prøverne fra de 2 andre laboratorier ankommer analyseres disse umiddelbart efter modtagelsen eller senest efterfølgende dag. Alle disse prøver analyseres i dobbeltbestemmelse på laboratoriets rutinemetode (referencemetode). På Lab. 3 er 7 prøver målt til 0 mg/l, de udgår af beregningen. Resultaterne ses i bilag 1. Tabel 1: Inden for serie variationen med 90% konfidens interval fordelt på koncentrationsintervaller. Referencemetoder på de klinisk biokemiske afdelinger. Koncentration Lab. 1 CV% antal Lab. 2 CV% antal Lab 3. CV% antal < 10 mg/l 3,3 (2,4-5,4) 9 3,0 (2,3-4,7) (34,1-63,2) mg/l 1,8 (1,5-2,4) 26 1,9 (1,6-2,4) 27 14,9 (11,4-21,7) mg/l 2,4 (2,1-2,9) 60 2,0 (1,7-2,3) 62 5,6 (4,8-6,6) 60 > 100 mg/l 1,2 (1,0-1,6) 25 2,2 (1,7-3,0) 20 2,0 (1,7-2,7) 24 Alle 2,0 (1,8-2,3) 120 2,7 (2,5-3,0) 120 4,7 (4,2-5,2) 113 Vurdering: Inden for serie variationen for de 3 deltagende klinisk biokemiske afdelinger ligger typisk mellem 2-5%, men en tendens til højere variationskoefficient for de laveste koncentrationsniveauer. De to af laboratorierne viser CV% under 3,3% i alle niveauer, mens det tredje laboratorium har noget højere CV% er (uacceptabelt højt ved koncentrationen < 10 mg/l).

9 Side 8 af 18 Inden for serien. QuikRead metoden. På Afdeling KKA, Odense Universitetshospital blev alle ovennævnte prøver (egne samt tilsendte fra Hillerød og Kolding) analyseret i dobbeltbestemmelse på QuikRead. Aflæsningerne er multiplicerede med 0,60 i henhold til forskriften for analysering af serum- og plasmaprøver. For alle resultater større end 8 mg/l er inden for serie variationen beregnet. Resultaterne ses i bilag 1. Tabel 2. QuikRead. Inden for serie variationen med 90% konfidensinterval fordelt på koncentrationsintervaller. Udført på Afd. KKA, OUH. QuikRead Koncentration CV% antal 8-25 mg/l 6,1 (5,0-7,8) mg/l 2,4 (2,1-2,9) 63 > 100 mg/l 1,7 (1,4-2,3) 20 Alle 2,5 (2,1-2,8) 111 Vurdering: De opnåede variationer 2-6% på QuikRead instrumentet er sammenlignelige med, hvad der er målt med referencemetoderne på de klinisk biokemiske afdelinger som helhed. Dag til dag variation. Referencemetoder. På de 3 klinisk kemiske afdelinger er dag til dag variationen vurderet ud fra kontrolprøver analyseret over en måned. Resultaterne viser variationer på 2-5% i koncentrationsområdet omkring 30 mg/l. Tabel 3. Dag til dag variation. Referencemetoder på de klinisk biokemiske afdelinger. Lab. 1 Koncentration CV% Lab. 2 Koncentration CV% Lab. 3 Koncentration CV% 32,9 mg/l 5,0 29,7 mg/l 1,7 ikke oplyst Dag til dag variation. QuikRead. På Afdeling KKA, Odense Universitetshospital blev det humant baserede kontrolmateriale fra Orion målt i alt 9 gange under forsøgsperioden. Resultaterne i tabel 4 viser en højere variation end forventet ud fra inden for serie resultaterne. Ved nærmere gennemsyn af data viser det sig, at to bestemmelser fra samme dag afviger meget fra de øvrige. Det vurderes, at problemet kunne skyldes kontrolmaterialet. Resultaterne er genberegnet uden de to afvigende resultater.

10 Side 9 af 18 Tabel 4. QuikRead. Dag til dag variation på Afd. KKA, OUH. QuikRead Koncentration CV% Antal (60,8 mg/l) 62,9 mg/l (7,4) (5,3-12,7) (9) 3,4 (2,3-6,4) 7 Præcision. Inden for serien. Almen praksis. Hver af de 3 deltagende praksis udvælger 40 patienter, der skal have målt CRP. De udvalgte patienter blev informeret om undersøgelsens formål. Målet er at opnå CRP-værdier, der dækker hele måleområdet op til 160 mg/l vel vidende at dette er svært. Prøverne tages i 5 ml Liheparinglas og blandes straks grundigt. Derefter måles CRP i dobbeltbestemmelse på QuikRead udstyret. Prøveglasset tilproppes og sendes til det lokale laboratorium til CRP-bestemmelse. Måleresultaterne ses i bilag 2. Variationen inden for serien i almen praksis beregnes på de målte dobbeltbestemmelser inddelt i 3 koncentrationsområder 8-25 mg/l, mg/l og større end 100 mg/l. På resultaterne < 8 mg/l (n=81) beregnes ikke variation. I tabel 5 er angivet resultaterne for hver praksis. Tabel 5. QuikRead. Inden for serie variationen med 90% konfidensinterval målt i almen praksis. Resultaterne fordelt i koncentrationsintervaller. Koncentration Praksis A CV% Antal Praksis B CV% Antal Praksis C CV% Antal 8-25 mg/l 7,7 (5,3-14,7) 6 5,9 (4,1-10,6) 7 11, mg/l 1,3 2 2,0 (1,4-3,2) 9 8,3 (5,7-15,9) 6 > 100 mg/l 0, ,0 4 Alle 3,4 9 2,8 16 6,0 14 Vurdering. Resultaterne viser for 2 almene praksis variation på 2-8% afhængig af koncentrationsniveauet. Den 3. praksis (C) viser noget højere variation (3-12%). Dag til dag variation. Almen praksis. I de to praksis (A og B) blev et humant baseret kontrolmateriale med værdi i intervallet mg/l fra Orion Diagnostica analyseret med flere gange i løbet af forsøgsperioden. Tabel 6. Den tredje praksis (C) benyttede ikke kontrolmaterialet. Tabel 6. QuikRead. Dag til dag variation med 90% konfidensinterval i almen praksis. Praksis A Praksis B Koncentration CV% n Koncentration CV% n 58,7 mg/l 2,5 (1,9-3,6) 15 58,5 mg/l 2,6 (2,1-3,7) 17 Vurdering.

11 Side 10 af 18 Resultaterne viser en meget fin overensstemmelse imellem de to praksis. Variationen er bestemt til ca. 2,5%, hvilket svarer nogenlunde til de samme to praksis resultater for inden for serie variationen (tabel 5). Samlet vurdering af præcisionen. Der findes ikke etablerede krav til CRP-analysens kvalitet. Det bliver derfor ud fra subjektive skøn, at QuikRead metoden evalueres. Et realistisk krav til analysevariationen i det vigtige måleområde mg/l bør være på max. 10%, således at det med en god sikkerhed er muligt at registrere ændringer i CRP-niveau hos den enkelte patient. Med QuikRead instrumentet er der på Afd. KKA, Odense Universitetshospital på plasma fundet en inden for serie variation på 2-6% (koncentrationsafhængig) og en dag til dag variation på 3,4% (se bemærkninger til dette afsnit). I almen praksis ses på fuldblod inden for serie variationer på op til 8% (koncentrationsafhængig) for to praksis, mens den tredje praksis generelt har større variationer. Dag til dag variationen er i to praksis bestemt til mindre end 3%. Det må konkluderes, at QuikRead lever op til de skønnede præcisionskrav for CRP-analysen, det skal dog bemærkes, at én praksis ikke fik helt så gode resultater som de to andre, derfor må oplæring af det udførende personale samt deltagelse i kvalitetskontrol være højt prioriteret. Akkuratesse. Referencemetoderne. De 3 deltagende klinisk kemiske afdelinger bruger forskellige metoder. Da der ikke er noget holdepunkt for at vurdere den ene metode bedre end de andre, er det besluttet at bruge gennemsnittet af de 3 metoder som referenceværdi. Resultaterne fra de 120 prøver, der er analyseret med henblik på inden for serien præcision, kan også anvendes til at beregne gennemsnit og konfidensinterval for referenceværdierne. Bilag Prøver opsamlet i laboratorierne 200 Laboratorieværdier, mg/l Lab. 1 Lab. 3 Lab Middelværdi af laboratorierne, mg/l Fig. 1. De enkelte prøvers resultat (middelværdi af dobbeltbestemmelsen) for hvert laboratorium afsat mod gennemsnitsværdien for den samme prøve målt på alle 3 laboratorier. Identitetslinien x = y er indtegnet. (n=339). Figuren viser en god overensstemmelse mellem de 3 metoder, hvorfra vor beslutning om at bruge et gennemsnit af metoderne er acceptabelt.

12 Side 11 af 18 Laboratorium 1 deltager løbende i ekstern kvalitetskontrol fra Labquality i Finland med gode resultater. Akkuratesse. QuikRead. På Afdeling KKA, Odense Universitetshospital blev alle ovennævnte Li-heparin plasmaprøver (egne samt tilsendte fra Hillerød og Kolding) analyseret i dobbeltbestemmelse på QuikRead.(Bilag 1). Aflæsningerne på QuikRead er multipliceret med 0,60 i henhold til forskriften for analysering af serum og plasma prøver. Hvis måleresultatet overskred øverste målegrænse (>160 mg/l) blev prøven fortyndet 1:2 med 0,9% NaCl og resultatet derefter multipliceret med 2. Resultater < 8 mg/l (laveste måleværdi) indgår ikke i de følgende beregninger. I følgende x-y plot (figur 3) er de enkelte prøvers gennemsnitsværdi på QuikRead afsat mod gennemsnitsværdien for den samme prøve målt på alle 3 laboratorier. Et 95% toleranceinterval er beregnet ud fra den samlede måleusikkerhed på QuikRead og laboratoriemetoderne. Det afvigende punkt (125, 172) er en out-layer, da punktet ligger uden for 3-SD y,res. Punktet medtages ikke i beregningerne.

13 Side 12 af QuikRead vs. reference QuikRead, mg/l Middelværdi af laboratorierne, mg/l Figur 3. QuikRead resultater (plasma) målt i Odense over for gennemsnitsværdien for den samme prøve målt på de 3 laboratorier. Identitetslinien x = y samt 95% konfidensinterval er indtegnet. (n=109). For at få et bedre indtryk af sammenhængen er de samme data brugt til et differensplot (figur 4) QuikRead vs. reference QuikRead - reference, mg/l Middelværdi af laboratorierne, mg/l Figur 4: Differensplot med forskellen mellem QuikRead (plasma) og referencemetoden over for referencemetoden (middelværdi af laboratorierne). n = 109.

14 Side 13 af 18 Vurdering: Der er en fin overensstemmelse mellem QuikRead resultaterne målt på plasma på klinisk kemisk afdeling og laboratoriernes målinger. Regressionsligning: 0,989 x X + 0,12 Determinationskoefficient, R 2 = 0,977 Standard SE y/x = 6,85 Antal observationer n = 110 Usikkerhed ved beregnet hældningskoefficient SE a = 0,015 Usikkerhed ved beregnet intercept SE b = 1,11 Hældningskoefficienten a er ikke signifikant 1 Skæringspunktet b er ikke signifikant 0 Af de i alt 109 prøver falder 7 uden for 95% konfidensintervallet mod de statistisk forventede 6, hvis der var fuldstændig identitet. Akkuratesse. QuikRead i almen praksis. De 3 almene praksis har hver målt på ca. 40 patientprøver. Prøvematerialet Li-heparin blod blev først målt i dobbeltbestemmelse på QuikRead i almen praksis og derefter sendt til CRPbestemmelse på det lokale laboratorium (Odense Universitetshospital, Hillerød Sygehus eller Kolding Sygehus). På laboratoriet er prøvens Erythrocyt Volumen Fraktion (EVF) (hæmatokrit) bestemt inden centrifugering. CRP måles derefter i Li-heparin plasmaprøven med laboratoriets referencemetode.(bilag 2). I x-y plot (figur 5) er gennemsnittet af hver prøve målt på QuikRead i almen praksis afsat mod gennemsnitsværdien for samme prøve målt på det lokale laboratorium. QuikRead giver CRPresultater ned til 8 mg/l, værdier herunder vises som <8 mg/l. Disse resultater (<8 mg/l) er ikke tegnet ind på figuren. Et 95% konfidensinterval beregnet ud fra den samlede måleusikkerhed på QuikRead og laboratoriemetoderne er indtegnet. 150 QuikRead almen praksis QuikRead, mg/l Referencemetode, mg/l Figur 5: QuikRead resultater målt i almen praksis over for samme prøve målt på lokalt laboratorium. Identitetslinien x = y samt 95% toleranceinterval er indtegnet (n=41).

15 Side 14 af 18 For at få et bedre indtryk af forskellene er de samme data brugt til et differensplot (figur 6). QuikRead - lab, mg/l QuikRead, almen praksis,evf korrigeret Referencemetode, mg/l Figur 6: Differensplot med forskellen mellem QuikRead i almen praksis og samme prøve målt i det lokale laboratorium over for laboratoriets værdi. 95% toleranceinterval er indtegnet. (n=41). Det fremgår af figurerne 5 og 6, at QuikRead resultaterne på fuldblodsprøver i almen praksis ligger lavere end hvis samme prøve (plasma) måles i laboratoriet. Særlig i den høje ende (d.v.s. over 75 mg/l) bliver forskellene tydelige. Kan det være på grund af prøvernes EVF? Da vi har målt EVF, korrigeres alle værdier herfor og et nyt differensplot tegnes (figur 7). QuikRead - lab, mg/l QuikRead, almen praksis,evf korrigeret Referencemetode, mg/l Figur 7: Differensplot med forskellen mellem QuikRead CRP (EVF korrigeret) i almen praksis og samme prøve målt i det lokale laboratorium over for laboratoriets værdi. 95% toleranceinterval er indtegnet (n=41). Denne EVF korrektion ændrer meget lidt i forhold til resultaterne vist i figur 6. I et relativt differensplot (figur 8) får man et indtryk af de systematiske forskelle mellem QuikRead i almen praksis og laboratoriemetoderne.

16 Side 15 af 18 0,50 QuikRead, almen praksis,evf korrigeret Ratio - 1 0,25 0,00-0,25-0, Referencemetode, mg/l Figur 8: Relativt differensplot med (ratio -1) mellem QuikRead (EVF-korrigeret), almen praksis og samme prøve målt i det lokale laboratorium over for laboratoriets værdi. 95% toleranceinterval er indtegnet (n=41). Vurdering. Prøverne målt på fuldblod i almen praksis med QuikRead metoden ligger i gennemsnit ca. 10% lavere end den tilsvarende prøves resultat målt på plasma på det lokale laboratorium. For CRPværdier større end 75 mg/l tenderer forskellen til at stige helt op til 20%. De registrerede forskelle forklares ikke med afvigende EVF-værdier, idet en EVF-korrektion kun marginalt ændrer værdierne. Denne systematiske forskel betyder at 12 punkter ud af 40 falder uden for 95% konfidensintervallet (mod forventet 2). Linearitet. Der er ikke lavet specielle undersøgelser for at vurdere QuikRead CRP-metodens linearitet. Firmaet angiver for fuldblod måleområdet mg/l. Resultaterne i afsnittet om akkuratesse viser, at der er en god linearitet i hele måleområdet. For plasma og serumprøver gælder måleområdet 5-96 mg/l, hvis man bruger 20 µl prøve som for fuldblodsprøver. Effekt af Erythrocyt Volumen Fraktion (EVF). QuikRead CRP er kalibreret til at måle i fuldblod med en EVF-værdi på 0,40. Da CRP ikke findes i blodlegemerne, men kun i plasmafasen, er resultaterne afhængige af EVF-værdien. Kender man prøvens EVF-værdi kan man beregne en korrigeret CRP-værdi ved hjælp af formlen: 60 ( plasmavolumen) 100 aktuel EVF x aflæst QuikRead CRP-værdi = CRP-værdi (korrigeret). For nogle udvalgte EVF-værdier er korrektionsfaktorerne beregnet. Hæmatokrit Faktor 20 0, , , , , ,30

17 Side 16 af 18 Praktikabilitet. QuikRead er blevet evalueret af de deltagende lægepraksis ved hjælp af et spørgeskema, bilag 3. Svarene på de enkelte spørgsmål, vist i bilag 3, er talt sammen således, at tallet i svarboksene angiver det antal praksis, der har svaret i pågældende rubrik. I nogle få tilfælde har en praksis svaret i 2 rubrikker. Det skal nævnes, at de deltagende praksis har fået udleveret QuikRead instrumentet af leverandøren sammen med den oplæring, der normalt følger med udstyret. Derefter har de deltagende lægepraksis ikke været kontaktet af firmaet under evalueringen, men udelukkende haft det lokale laboratorium som sparringspartner. Analyserne er udført af det personale, der sædvanligvis udfører laboratorieundersøgelser i den enkelte lægepraksis. For QuikRead analyserne var det lægen selv (1 praksis) eller bioanalytiker/laborant (2 praksis). Spørgeskemaernes besvarelser viser, at deltagernes umiddelbare indtryk af QuikRead var godt. Firmaets introduktion og den skriftlige vejledning var god til særdeles god. Dernæst vurderes den praktiske udførelse. Indlæsning af magnetkort er let til særdeles let. Derimod er deltagernes vurdering af buffertilsætningen noget forskellig, både særdeles let og mindre let; det sidste skyldes, at man skal være opmærksom på, at der ikke kommer luftbobler i systemet. Tilsætning af prøvemateriale vurderes at være let til særdeles let, men til gengæld har én praksis bemærket, at det er svært at sætte låget på kuvetten. Aflæsning af kuvettens blindværdi samt tilsætning af CRP-reagens og aflæsning af resultatet er særdeles let, én praksis har dog lejlighedsvis konstateret afvisning af kuvetten. Hygiejnen omkring det at arbejde med instrumentet vurderes at være særdeles god til mindre god. Analysetiden fornemmes at være henholdsvis hurtig/acceptabel eller lang afhængig af, om det vurderes af en bioanalytiker eller lægen selv. Aflæsningens tydelighed på displayet er god til særdeles god og måleområdet tilfredsstillende. Udstyrets måde at vise fejlmeddelelser på er god til særdeles god. Vedligeholdelse af instrumentet er let til særdeles let. Kalibrering af instrumentet er særdeles let og risikoen for at glemme at kalibrere ved ibrugtagning af nyt reagenslot vurderes at være lille. Reagensernes holdbarhed er god til særdeles god, mens forholdene omkring opbevaring af reagenserne vurderes at være gode til mindre gode, den sidste melding skyldes at reagenserne skal stå på køl. Overordnet vurderes anvendeligheden af QuikRead CRP i almen praksis at være god til særdeles god. Undervisning og vedligeholdelse af træning i brug af instrumentet er meget vigtig, hvilket afspejles i understående kommentarer. Kommentarer fra praksis: Pas på luftbobler. Før hver 1. påfyldning af kuvetterne skal 1. afpipettering smides ud. Ved henstand kommer der luft i slangen. Tilsætning af blod er meget let, men at sætte låget på er bestemt ikke for svage hænder, det burde være bedre. Kuvetten skal ikke rystes, men vendes 10 gange så passer tiden. Det eneste, jeg havde problemer med, var isætning af låget. Kuvetten skal tages op i hånden, når låget skrues på. Analysetiden er for en bioanalytiker acceptabel, men for en læge uacceptabel. Det er en fordel at reagens og blod forbliver i den lukkede kuvette. Anvendeligheden af QuikRead CRP i almen praksis er god, hvis der findes kvalificeret personale til at udføre analysen. For læger, der ikke er laboratoriemindede, er proceduren for besværlig.

18 Side 17 af 18 Ved serieanalyser (flere prøver) savnes patientidentifikation. Reagenslågene går for stramt ved isætning i kuvetten. Det ville være ideelt ikke at skulle opbevare reagenserne på køl. Det er en fordel at få svar straks. Relativ lang analysetid. Hurtig og let at arbejde med. Ingen umiddelbare ulemper. Bemærkning til 3. punkt: Ifølge vejledningen fra firmaet skal kuvetten rystes kraftigt, idet vending af kuvetten ikke er tilstrækkeligt.

19 Side 18 af 18 Kommentarer fra Orion Diagnostica: Efter påbegyndelse af den kliniske afprøvning af QuikRead CRP i SKUP regi, er QuikRead Systemet løbende blevet forbedret: 1. CRP-reagens lågene i QuikRead CRP kittet har generelt fået en forbedret holdbarhed, hvilket vil sige mindst et år i køleskab. Desforuden kan QuikRead CRP-reagens lågene også opbevares ved stuetemperatur, hvor holdbarheden er 4 uger. 2. Som anført under vurdering (på side 15), at QuikRead metoden giver CRP resultater på ca. 10% lavere for værdier < 75 mg/l, og ca. helt op til 20% lavere værdier > 75 mg/l. Dette har medført, at Orion Diagnostica, Finland, har ændret QuikRead CRP niveauet med ca. 3% i det lave område og med ca. 13% i det høje område. Dette er for at udligne niveauforskellen mellem QuikRead CRP resultaterne og resultaterne fra de kliniske biokemiske afdelinger. 3. På selve kuvetterne er der ridset to vandrette afmærkninger (streger), så det er muligt visuelt at kontrollere at dispenseren afpippeterer korrekt buffermængde (1 ml).

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Precision Xtra B-Glucose måling Precision Xtra Electrodes. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

Precision Xtra B-Glucose måling Precision Xtra Electrodes. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Precision Xtra B-Glucose måling Precision Xtra Electrodes Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP 1 Side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE. Resumé...2 Planlægning...4 Analysemetoder...4 Precision Xtra...4 Rutinemetode...5

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Almen Praksis ABX Micros CRP Hæmatologi-instrument med CRP Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP i Danmark, Afdeling KKA, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1 Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: Nyt koagulationsudstyr til afløsning

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Dorit Borgstrup Lis Bülow Birgit Hansen R:\Klinisk

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS. Specialgrupper

Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS. Specialgrupper Alere 2016 SPECIALGRUPPER 1 DKK EKSKL. MOMS Specialgrupper Follo Futura HÅNDKONTAKT T/FOLLO LEJER Håndkontakt til Follo lejer. 670-004230 1 Stk 914,00 LEJEPAPIRHOLDER, METAL, T/FOLLO Lejepapirholder, metal

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret Spørgsmål og svar Spg. modtaget Spg. besvaret Spørgsmål 6/10-09 8/10-09 Vil der blive anvendt en yderligere differentieret vægtning af underkriterier end de i udbudet oplyste procentsatser for tildelingskriterierne

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

DEKS informerer April

DEKS informerer April Dette DEKS informerer indeholder: Laboratoriestamdata Nyt EQA-program, hurtig tilmelding Bilirubin og ABL Clostridium difficile fra UKNEQAS, program 3776 UK Nye komponenter og ændringer i HK-kontrolmaterialerne

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Validering af analyserne C-reaktivt protein og D-dimer på AQT90 Flex

Validering af analyserne C-reaktivt protein og D-dimer på AQT90 Flex Validering af analyserne C-reaktivt protein og D-dimer på AQT90 Flex Professionsbachelorprojekt Studerende: Louise Bengtsson 205445@via.dk Louise Vincent Lorenzen 206304@via.dk Maiken Bruun Kristensen

Læs mere

Analyseteknik 3. udgave

Analyseteknik 3. udgave Analyseteknik 3. udgave Facitliste til testopgaver 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,0002 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0004 g]; 99,9 % [0,9999 g; 1,0003

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Facitliste til analyseteknik 3. udgave

Facitliste til analyseteknik 3. udgave Facitliste til analyseteknik 3. udgave kap 1: 1.01 a) 1,0002 g 0,00005 g b) 0,016 % c) 1,0001g ; 1,0003g 1,0000 g ; 1,0003 g 0,9999 g ; 1,0004 g d) Kontrollen er ikke OK, da 1,0000 g ikke ligger i 95%-konfidensintervallet

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser

Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Holdbarhed på udvalgte kemiske og immunkemiske analyser Analyseret i Lithium Heparin rør med og uden gel på Cobas 8000 Natacha Fischer 60081005 og Maria Mejnborg Hansen 60081009 Modul 14 Bachelorprojekt

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Resultatskemaer: Biopsi Muskel- 0 Muskel- 1 Muskel- 2 Muskel- 3 Vægt [g] 1,32 1,82 1,35 1,58 PCA tilsat [ml] 12,42

Læs mere

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20 Dokument nr.: 11.2.HH.1 Procedurevejledning Side 1 af 5 Formål Før radiojodbehandling af thyreotoksikose eller struma bestemmes thyreoideas jodoptagelse 24 timer efter peroral indgift af 131 J. Dette med

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN RUDERSDAL KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance

Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance Validering af fæces-calprotectin, på BEP 2000 Advance - med undersøgelse af en udskiftning af ekstraktionsmetode og afprøvning af Quantum Blue på klinisk biokemisk afdeling, Køge Mia Kühl Laursen 03-01-2014

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere