g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 s- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser lser Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser g leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser

2 A AFTALEGRUNDLAG Ethvert salg eller levering af produkter fra Vetrotech SG Nordic & Baltic Branch of Vetortech SG International AG Switzerland, CVR-nr (herefter Vetrotech ), til en kunde (herefter Køber ) er underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet fremgår ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige betingelser og vilkår kan ikke anses som aftalt, medmindre Vetrotech skriftligt har accepteret dem. Aftalen mellem Køber og Vetrotech anses for endeligt indgået på tidspunktet for Vetrotechs fremsendelse af ordrebekræftelsen til Køber. Købers annullering eller ændring af en ordre efter indgåelsen af endelig aftale kan kun ske med Vetrotechs skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Vetrotech gøres betinget af, at Køber betaler Vetrotechs omkostninger og tab ved annullering og ændring. Vetrotech kan under visse omstændigheder være berettiget til at annullere aftalen, jf. punkt. O, nedenfor. B PRISER Den endelige pris fremgår af Vetrotechs ordrebekræftelse. Til prisen skal tillægges moms, told, fragt og andre gebyrer. C KØBERS BETALING Købers betaling skal ske som angivet i Vetrotechs ordrebekræftelse eller faktura. Ved Købers manglende rettidige betaling påløber renter i overensstemmelse med renteloven fra den i fakturaen anførte forfaldsdag. D LEVERING, FRAGT OG FORSIKRING INCOTERMS er gældende for levering, fragt og forsikring. Medmindre andet skriftligt aftales mellem Køber og Vetrotech, sker levering i Danmark DDU (levering ufortoldet). Levering anses hermed for sket på det tidspunkt, hvor produktet er stillet til rådighed for Køber på det i ordrebekræftelsen angivne leveringssted. Køber oplyses så vidt muligt i ordrebekræftelsen om det forventede tidspunkt for produktets forsendelse fra produktionsstedet og den forventede leveringstid. Leveringstidspunktet er alene vejledende og kan ændres af Vetrotech. Emballagen udgøres af trækasser eller specialstel. Specialstellene er udlånt af Vetrotech og skal returneres af Køber til leveringsstedet. Hvis (en) sådan returnering ikke foretages inden 4 uger fra levering, vil stellene blive debiteret Køber med pt. DKK 2.500,00. E KØBERS UNDERSØGELSE OG REKLAMATION Køber er forpligtet til ved levering at foretage de fornødne undersøgelser af varen til konstatering af eventuelle mangler. Reklamation vedrørende eventuelle mangler skal ske straks manglen kunne være konstateret og senest 2 år efter leveringen. Montage af mangelfulde produkter må ikke finde sted. Vetrotech er ikke ansvarlig for tab eller omkostninger som følge af montering af mangelfulde produkter. s. 2 oktober 2012

3 F PRODUKTEGENSKABER Nedenfor følger en beskrivelse af de kontraktmæssige egenskaber ved Vetrotechs produkter. De i dette punkt F nævnte egenskaber udgør således ikke en mangel ved produktet. I) PRODUKTIONSSPECIFIKKE DATA Glas er en vare, som har en række særlige egenskaber. Vetrotech stiller på information til rådighed om produkternes egenskaber og afvigelser. Disse informationer, herunder informationer om afvigelser i dimensioner, indhold, tykkelser, vægt og farvetoner, er almindelige for glasprodukter. II) AFVIGELSER FRA NORMER Når glas indbygges i en given konstruktion, vil de fysiske betingelser altid afvige fra de teoretiske forudsætninger, hvorunder de offentliggjorte funktionsdata er angivet. Det kan eksempelvis være afvigelser i omgivelsernes temperaturændringer i lufttrykket, vindforholdene, opvarmning og stråling eller rammematerialer. Disse fysisk afvigende betingelser kan indebære, at produktets funktionsdata også ændres. III) INTERFERENS Ved isoleringsruder kan der forekomme interferenser i form af pektral farver. Disse opstår som følge af specielt plane glasoverflader, som spejler sig i hinanden i helt specifikke lyssituationer. IV) KONKAV/KONVEKS OVERFLADE På produktionstidspunktet eksisterer der en ligevægt mellem trykket i det producerede glas og det ydre barometertryk. Denne ligevægt kan ødelægges gennem ændringer i dette udefra kommende tryk (vejrlig, indbygningshøjde over havets overflade mv.). Konsekvenserne kan være konkave eller konvekse udbøjninger i den producerede enhed. Derved kan glasset set udefra forekomme svagt deformt. V) IRISATIONER Fremstillingen af hærdet glas foregår ved hjælp af varme og en indesluttet spænding i glaskernen. Spændingszonerne viser sig af og til ved polariseret lys. Eftersom dagslys alt efter vejrlig og tidspunkt indeholder flere eller færre mængder polariseret lys, kan der forekomme farvede ringe irisationer eller andre optiske forstyrrelser i glasset. VI) FARVEOPTIK RÅSTOFPROBLEMATIK Alle råstofkomponenter i glasprodukter har en egenfarve, som bliver tydeligere alt efter, hvor tykt glasset er. Også belagte glas har en egenfarve. Disse nuancer kan forekomme forskellige alt efter synsvinkel (direkte gennemsyn, skråt gennemsyn m.v.). Svingninger i farveoplevelsen opstår som følge af såvel glassets indhold af jernoxid, belægningsprocessen, selve belægningen såvel som en ændring af glastykkelser og rudeopbygning, og disse kan ikke undgås. VII) UDBØJNINGER Udbøjning på op til 5 mm pr. løbende meter kan forekomme i hærdet glas. G BRANDEGENSKABER Alle de af Vetrotech oplyste brandegenskaber er baseret på test- og klassifikationsrapporter fra et uafhængigt brandteknisk godkendelsesinstitut. Brandegenskaber testes i forskellige installationsløsninger, som omfatter rammeelementer af træ, stål eller aluminium samt beslag. s. 3 oktober 2012

4 De installationsløsninger, der er testet og godkendt sammen med produktet, betegnes som godkendte installationsløsninger. For at opnå de oplyste brandegenskaber skal produktet monteres i en godkendt installationsløsning og i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens til enhver tid gældende Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri samt øvrige myndighedskrav. H MONTERING Monteringsanvisninger kan findes på Spørgsmål vedrørende montering kan også rettes til Vetrotech. Advarsel: Det leverede produkt skal monteres i en godkendt installationsløsning. Brug i en ikke-godkendt installationsløsning kan medføre, at produktet ikke besidder oplyste brandegenskaber. I VIDERESALG Køber skal ved eventuelt videresalg af det leverede produkt give advarsel om montering som angivet i punkt H ovenfor og betinge sig, at denne advarsel videregives og gentages i alle omsætningsled indtil slutkunden. J VIDEREBEARBEJDNING AF PRODUKTET Advarsel: Viderebearbejdning af det leverede produkt må ikke finde sted. Viderebearbejdning kan medføre, at produktet mister oplyste eller sædvanlige egenskaber. K ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING Vetrotech er ikke ansvarlig for skade eller tab, der skyldes fejl ved produktets montering; skade eller tab, hvis Køber har viderebearbejdet produktet; og erhvervstingsskade som følge af konstruktionsfejl eller fabrikationsfejl. I ØVRIGT ER VETROTECHS ANSVAR BEGRÆNSET SOM FØLGER: Mangler: Såfremt Køber har iagttaget sin undersøgelses- og meddelelsespligt, jf. pkt. E ovenfor, og det ved leveringen eller efterfølgende konstateres, at produktet er behæftet med en mangel, vil Vetrotech efter en konkret bedømmelse af sagen eller efter fysisk inspektion af produktet foretage omlevering uden beregning for Køber. Vetrotechs ansvar for mangler er begrænset til omlevering. Omlevering sker til leveringsstedet, jf. punkt D ovenfor. Ansvarsbegrænsningen til omlevering gælder også, hvis produktet er behæftet med en mangel, som Køber ikke kunne eller burde opdage ved leveringen. Såfremt det ikke er muligt at foretage omlevering, tilbagebetaler Vetrotech den af Køber betalte købesum for det mangelfulde produkt. I tilfælde af omlevering, hvor leveringsstedet var skibe og boreplatforme i off-shore sektoren, er leveringsstedet ved omlevering Købers forretningsadresse. Forsinkelse: Hvis et leveringstidspunkt er skriftligt aftalt, er Køber forpligtet til at give Vetrotech meddelelse i tilfælde af varens forsinkelse. Vetrotech har herefter en rimelig frist til at afhjælpe forsinkelsen. Vetrotech er alene ansvarlig for varens forsinkelse, såfremt varen er forsinket med mere end 14 arbejdsdage fra leveringstidspunktet. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller fortsæt fra Vetrotechs side kan Vetrotechs ansvar aldrig overstige 100 % af den af Køber betalte købesum for det mangelfulde eller forsinkede produkt. Vetrotechs erstatningsansvar er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler. s. 4 oktober 2012

5 L INDIREKTE TAB Vetrotech er ikke ansvarlig for Købers indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt arbejdsfor-tjeneste, tidsforskydningsomkostninger, dagbøder, avancetab, driftstab og andre former for indirekte tab. M SKADESLØSHOLDELSE I det omfang erstatningskrav rejses af tredjemand mod Vetrotech som følge af Købers forhold, herunder som følge af Købers fejlagtige montering eller manglende iagttagelse af pkt. I ovenfor, er Køber forpligtet til på anfordring at skadesløsholde Vetrotech for ethvert tab og enhver omkostning. N FORCE MAJEURE Parterne er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af force majeure. Force majeure kan foreligge i tilfælde af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, strejke, lockout og naturkatastrofer, herunder jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse og skypumpe, når disse omstændigheder hverken kunne eller burde være forudset på tidspunktet for indgåelsen af denne aftale. O VETROTECHS ANNULLERING AF ORDRER Vetrotech er berettiget til at annullere Købers ordre i nedenstående tilfælde. Annullering i de angivne tilfælde medfører ikke erstatningsansvar for Vetrotech. I) PRODUKTIONSSPECIFIKKE PROBLEMER Uforudsete problemer forbundet med produktion af de bestilte varer, uregelmæssigheder i råvarefor-syningerne i form af eksempelvis glasmangel, væsentlige produktionsforstyrrelser, som stammer fra strejker, krig eller force majeure situationer, kan føre til, at Vetrotechs leverandører ser sig ude af stand til at acceptere en ordre, som Vetrotech har tilbudt. II) UBETALTE FORFALDNE FORDRINGER Består der et løbende forretningsforhold mellem Vetrotech og Køber, afgives enhver ordrebekræftelse med forbehold for, at der på tidspunktet for ordrebekræftelsens udstedelse til Køber ikke er ubetalte forfaldne fordringer vedrørende tidligere leveringer. I så tilfælde kan Vetrotech annullere den/de efterfølgende ordrer. s. 5 oktober 2012

6 KONTAKTPERSONER BRANCH OFFICE MANAGER KLAUS TOPP Mobil KEY ACCOUNT MANAGER KJELD ØSTERGAARD Mobil TECHNICAL MANAGER MICHAEL A. THORSTED Mobil INTERN SALG KIRSTEN SEEBERG Direkte telefon INTERN SALG CHRISTINA TRANBERG Direkte telefon INTERN SALG TINE CHRISTOFFERSEN Direkte telefon BOGHOLDERI TOVE CHRISTENSEN Direkte telefon s. 6 oktober 2012

7 VETROTECH SAINT-GOBAIN NORDIC & BALTIC Branch of Vetrotech Saint-Gobain International AG, Switzerland «8TALLET» Robert Jacobsens Vej 62 A DK-2300 København S Tel.: Fax:

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og Leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Dette dokument kan være fremsendt af UTC Fire & Security Danmark A/S som agent for eller på vegne af en anden enhed.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere