Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (Ændring af styrelse af visse uddannelsesinstitutioner og udmøntning af aftale om fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole m.v.) 1 I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, med de ændringer, der følger af lov nr af 16. december 2009 om ændring af lov om videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, foretages følgende ændringer: 1. 1 affattes således: 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole affattes således: 2. Det Kongelige Danske Kunstakademi har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk og beslægtede fag, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, konservering og restaurering a affattes således: 2 a. Arkitektskolen Aarhus har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur. Dok. nr

2 Side 2 4. I 11 ophæves stk Stk. 5 bliver herefter stk Efter 11 indsættes: Institutioner ledet af en rektor 11 a. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole ledes alle af en rektor. Stk. 2. Rektor på de institutioner, der er nævnt i stk.1, træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved denne lov eller i henhold til 11, stk.1, er henlagt til kulturministeren eller til institutionens kollegiale organer. Stk. 3. Rektor ansættes og afskediges af kulturministeren. Stk. 4. På de institutioner, der er nævnt i stk. 1, nedsættes et eller flere kollegiale organer. Institutionens øverste kollegiale organ inddrages i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og medvirker ved fastlæggelsen af retningslinjer for dens langsigtede virksomhed og udvikling. Institutioner ledet af en bestyrelse 11 b. Det Kongelige Danske Kunstakademi og Arkitektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer beskikket af kulturministeren. Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen skal samlet have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til. Stk. 3. Kulturministeren udpeger et flertal af eksterne bestyrelsesmedlemmer og heriblandt formand og næstformand. De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi. Stk. 4. Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere og studerende. Stk. 5. Kulturministeren beskikker den samlede bestyrelse. Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter beskikkes for 4 år, mens studenterrepræsentanter beskikkes for 2 år. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden. Stk. 6. Kulturministeren kan beslutte, at bestyrelsen skal træde tilbage, hvis ministeren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, jf. 11 c. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i stk. 3-5.

3 Side 3 11 c. Bestyrelsen er over for kulturministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed, for institutionens anvendelse af bevillingen, for institutionens regnskab og for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Stk. 2. Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og varetage institutionens interesser som kultur-, uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Stk. 3. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor institutionens budget, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse. Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Rektor på institutioner ledet af en bestyrelse 11 d. Rektor på de institutioner, der er nævnt i 11 b, stk. 1, har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af institutionens undervisning, forskning, kunstneriske udviklingsvirksomhed, administration og økonomi. Stk. 2. Rektor på de institutioner, der er nævnt i 11 b, stk. 1, ansætter og afskediger institutionens øvrige personale. Fagligt råd 11 e. På de institutioner, der er nævnt i 11 b, stk. 1, nedsættes et fagligt råd. Stk. 2. Rådet inddrages i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Rådet kan udtale sig om alle faglige forhold af væsentlig betydning for institutionens virksomhed og har pligt til at drøfte de faglige forhold, som rektor forelægger. 2 Loven træder i kraft den xx juni Stk. 1. Rektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler fortsætter i sit hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, som følger af denne lov. Ved ledighed ansættes rektor efter reglerne i 11 a, stk. 3. Stk. 2. Rektor på Arkitektskolen Aarhus, fortsætter i sit hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, som følger af denne lov. Ved ledighed herefter ansættes rektor efter reglerne i 11 c, stk. 4. Stk. 3. Rektorerne på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole fortsæt-

4 ter i deres hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, de tillægges af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi, jf. 11 d, stk.1, indtil der er ansat en rektor efter reglerne i 11 c, stk. 4. Side 4

5 Side 5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Baggrund 2.1 Politisk aftale 2.2 Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole 3. Forslagets indhold 3.1 Fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole 3.2 Gældende lov for styrelse på visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Ny styrelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Ny styrelse på Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademi 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser 4.1 De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.2 De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 4.3 De administrative konsekvenser for borgerne 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Forholdet til EU-retten 7. Høring 8. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Formål Formålet med lovforslaget er at udmønte aftalen om indførelse af bestyrelser på visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt indførelse af ansat rektor og deraf følgende justeringer af skolerådenes kompetencer på visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Endvidere foreslås en række konsekvensrettelser som følge af aftalen om fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole til en ny fælles uddannelsesinstitution: Det Kongelige Danske Kunstakademi. 2.Baggrund 2.1 Politisk aftale Rammerne for Kulturministeriets videregående uddannelser er aktuelt fastlagt i flerårs aftaler. Den gældende 4-årige aftale er indgået 27. oktober 2010 mellem regeringen

6 Side 6 og alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten. Aftalen dækker perioden og skal sikre fortsat bred politisk opbakning til udviklingen af Kulturministeriets videregående uddannelser. Aftalen indeholder indsatsområdet Bæredygtige uddannelsesmiljøer. Af aftalen for (flerårsaftalen) fremgår det blandt andet, at der: iværksættes en fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole. Det forudsættes, at den fusionerede institution fortsat udbyder såvel arkitektuddannelse som designuddannelse. Den fusionerede institution der senest etableres pr. 1. januar 2012 ledes af en bestyrelse udpeget af kulturministeren. Bestyrelsen ansætter rektor. For at skabe ensartede ledelsesforhold på alle arkitekt- og designskoler under Kulturministeriet etableres der tilsvarende en bestyrelse til at lede Arkitektskolen Aarhus. Bestyrelsen udpeges af kulturministeren og bestyrelsen ansætter rektor. Derudover fremgår det af aftalen, at: Styrelsesreglerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunstakademiets Konservatorskole, hvorefter rektor som hovedregel vælges kollegialt, ændres, så rektor fremover ansættes af kulturministeren. Det er aftalt, at alle ændringer af styrelsesreglerne skal gennemføres senest pr. 1. januar Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole I forlængelse af flerårsaftalen foreslår Kulturministeren, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole indgår i fusionen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole. Konservatorskolen er med sine ca. 70 årselever en af de mindste uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Skolen, der optager elever hvert tredje år på bachelordelen og hvert år på kandidat-delen, dækker fagligt fem uddannelsesretninger: Grafisk linje, Kulturhistorisk linje, Kunstlinjen, Monumentalkunst og Naturhistorisk linje. Skolen befinder sig med sin begrænsede studentermasse og ressourcekrævende uddannelse aktuelt i en skrøbelig økonomisk situation, hvorfor skolens ledelse i december 2010 har rettet henvendelse til Kulturministeriet. Skolens ledelse og ministeriet har på den baggrund drøftet, at en fusion kan være en del af løsningen på skolens betrængte situation. Fagligt er skolen imidlertid stærk, og strukturudvalget har i sin rapport fra 2009 peget på en fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole med blandt andet Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks

7 Side 7 Designskole som en mulighed. Kulturministeren har derfor fundet det hensigtsmæssigt at foreslå, at skolen indgår i fusionen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole. 3. Forslagets indhold 3.1 Fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole Med hjemmel i gældende lovs 3, stk. 1, kan der foretages fusion af de uddannelsesinstitutioner, som loven omfatter. Med den aftalte fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskolen, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole etableres en ny institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi. I lovforslaget foreslås, at navnet på den fusionerede institution indarbejdes i lovens 1 og dermed erstatter de tre hidtidige institutioners navne. Endvidere foreslås en sammenskrivning af de tre hidtidige institutioners opgavebeskrivelse til én samlet opgavebeskrivelse for den fusionerede institution. 3.2 Gældende lov for styrelse på visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Der er med hjemmel i gældende lov aktuelt 3 styreformer ved de kunstneriske uddannelsesinstitutionerne under Kulturministeriet: Institutioner ledet af en rektor ansat af kulturministeren Rektor på disse institutioner ansættes af kulturministeren og er skolens øverste leder med samlet ansvar for institutionen. Et kollegialt valgt skoleråd drøfter og afgiver udtalelse til rektor om blandt andet skolens budget, struktur, organisation og langsigtede virksomhed. Modellen benyttes med enkelte mindre variationer på 7 af de 11 videregående uddannelsesinstitutioner omfattet af den gældende lov: Danmarks Designskole, de 4 musikkonservatorier, Den Danske Filmskole og Statens Teaterskole. Institutioner ledet af en rektor valgt eller ansat af institutionen Rektor på disse institutioner vælges kollegialt blandt skolens lærere og har det overordnede ansvar for institutionen. Rektor suppleres af et kollegialt valgt skoleråd, der med mere vidtgående beføjelser blandt andet godkender rektors forslag til budget, fastlægger overordnede rammer for anvendelse af skolens bevilling, træffer beslutning om ansættelse af lærere og godkender forskningsplaner. Skolerådet kan beslutte at erstatte valgproceduren med et opslag af rektorstillingen, hvorefter rektor ansættes af skolerådet. Modellen benyttes på 4 videregående uddannelsesinstitutioner: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole (valgt rektor), Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (rektor ansat af skolerådet), Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole (valgt rektor) og Arkitektskolen Aarhus (rektor ansat af skolerådet). Institutioner ledet af en bestyrelse På disse institutioner er bestyrelsen den øverste ledelse, og bestyrelsen ansætter en rektor som daglig og faglig leder. Denne model benyttes på den selvejende institution

8 Side 8 Designskolen Kolding. Bestyrelsen er her valgt af et repræsentantskab udpeget af organisationer og myndigheder. Desuden er der til bestyrelsen udpeget en række observatører blandt institutionens ledelse og medarbejdere. Det har været den generelle udvikling gennem de seneste 10 år inden for det videregående uddannelsesområde, at ledelsesmodellen med en kollegialt valgt eller ansat rektor er afviklet. Denne udvikling ønskes nu også konsekvent indført for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Dette sker ved, at institutionerne fremover enten ledes af en rektor ansat af kulturministeren eller af en bestyrelse, som ansætter rektor. Efter Kulturministeriets opfattelse vil disse ledelsesmodeller styrke institutionernes evne til at agere strategisk og fortage relevante langsigtede prioriteringer. Bestyrelsesmodellen foreslås indført på de større institutioner med en tæt tilknytning til det private erhvervsliv, mens modellen med rektorer ansat af kulturministeren indføres på de mindre uddannelsesinstitutioner Ny styrelse på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Det foreslås, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, der hidtil har haft kollegialt valgt eller af skolerådet ansat rektor, overgår til at have rektor ansat af kulturministeren. Rektor vil med forslaget få udvidede beføjelser, og institutionens øverste kollegiale organ skolerådet vil tilsvarende få mindsket beføjelser i forhold til gældende regler. Skolerådet vil dog fremover som institutionens øverste kollegiale organ forsat skulle inddrages i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som uddannelsesog forskningsinstitution, og medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for dens langsigtede virksomhed og udvikling. Forslaget indebærer, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler får de samme styrelsesregler og den samme kompetencedeling mellem rektor og skolerådet, som allerede er gældende på Danmarks Designskole, musikkonservatorierne, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole Ny styrelse på Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademi Det foreslås, at Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademi fremover ledes af en bestyrelse, som ansætter rektor. De to arkitektskoler og konservatorskolen har hidtil haft kollegialt valgte eller af skolerådet ansatte rektorer, mens rektor på Danmarks Designskole har været ansat af kulturministeren. Arkitekt- og designskolerne samt konservatorskolen er højere videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag, og som med dette udgangspunkt har tilknytning til det private erhvervsliv. Kulturministeriet finder det fordelagtigt, at repræsentanter for erhvervslivet, forskningsog uddannelsesinstitutioner, samt institutionernes fagområder kan indgå i institutionernes øverste ledelse, hvor de kan bidrage til den strategiske og langsigtede udvikling af uddannelserne med afsæt i institutionernes aftagerområder og omverden. Kulturmi-

9 Side 9 nisteriet finder endvidere, at en rektor ansat af en kompetent bestyrelse tæt på fagene og erhvervene vil have et solidt mandat til den videre nødvendige udvikling af den enkelte institution. Modellen svarer til den gennemførte ændring af universiteternes styrelse ved lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteterne. Universiteterne ledes i dag af en bestyrelse, der fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Det er tilsvarende sket ud fra en forventning om, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen kan bidrage til at fremme universiteternes strategiske og overordnede udvikling med deres indsigt i uddannelse, forskning og videnformidling På den baggrund foreslås det, at bestyrelserne sammensættes af et flertal af eksterne medlemmer udpeget af kulturministeren, heriblandt formand og næstformand, mens et mindretal udpeges af og blandt medarbejdere og studerende. Bestyrelsen får ansvaret for at fremme institutionens virke og varetage institutionens interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og bliver over for kulturministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed og for de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Institutionerne vil dog fortsat være underlagt Kulturministeriets tilsyn. Det betyder, at ministeriet har mulighed for at gribe ind over for bestyrelsen som institutionens øverste myndighed, hvis den ikke lever op til sine forpligtelser efter dette lovforslag. Det foreslås, at rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, får ansvaret for den daglige ledelse af institutionens undervisning, forskning, kunstneriske udviklingsvirksomhed, administration og økonomi. Rektor ansætter og afskediger desuden institutionens øvrige personale. Forslaget indebærer en afskaffelse af de hidtidige skoleråd på institutionerne. På den baggrund foreslås bestyrelserne suppleret af et fagligt råd, som det er tilfældet på universiteterne. Derved sikres en formaliseret dialog mellem bestyrelse, rektor og skolens faglige personale om strategier for uddannelse, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser 4.1. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Omkostningerne til fusionen af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole holdes inden for rammerne af den eksisterende bevilling til Kulturministeriets uddannelser. På Det Kongelige Danske Kunstakademi og Arkitektskolen Aarhus skal udgifterne til honorarer samt andre øvrige omkostninger til bestyrelserne afholdes af institutionerne.

10 Side 10 Honorar til bestyrelserne fastsættes af Kulturministeriet efter en vurdering af arbejdsbyrden i bestyrelsesarbejdet i sammenligning med bestyrelseshonorarer på andre uddannelses- og kulturinstitutioner De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet De administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 5. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 7. Høring Forslaget har været sendt i høring hos: KUR (Kulturministeriets Rektorer), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Rigsrevisionen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Arkitektskolen Aarhus, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Designskolen Kolding, Danmarks Designskole, Den Danske Filmskole, Skuespillerskolen og Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Statens Teaterskole, De Konservatoriestuderendes Landsråd, Dansk Arkitektur Center, AC (Akademikernes Centralorganisation), HK (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund), Nordisk Konservatorforbund, Teknisk Landsforbund, Dansk Kunstnerråd, Danske Designere, DI Organisation for erhvervslivet, Dansk Erhverv, DDA (Danish Design Association), Danske Kunsthåndværkere, Akademiske Arkitektforening, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster - Akademiraadet, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. 8. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser eller mindre udgifter Negative konsekvenser eller udgifter

11 Side 11 Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forhold til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det følger af den gældende lovs 1, stk. 3, at institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem to eller flere af de institutioner, som er nævnt i lovens 1, stk. 1, også omfattes af loven. Med den aftalte fusion af Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, kulturministerens beslutning om at lade Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole indgå i fusionen, etableres en ny institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi. På den baggrund foreslås navnet på den nye institution indsat i 1, stk. 1. De hidtidige navne på de fusionerede institutioner udgår tilsvarende af 1, stk. 1. Ændringerne vedrører ikke de øvrige institutioner nævnt i 1, stk.1. Til nr. 2 Forslaget er af teknisk karakter. I henhold til den gældende lovs 2 skal Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau, og det er tilsvarende fastsat i gældende lovs 2 a, at Danmarks Designskole har til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau. I gældende lovs 4 fremgår det ligeledes, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag skal give uddannelse i konservering og restaurering samt på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for disse fagområder. Med forslaget sammenskrives opgavebeskrivelsen for den fusionerede institution. Det Kongelige Danske Kunstakademi har til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk og beslægtede fag, konservering og restaurering indtil det højeste niveau. Der foretages således ikke indholdsmæssige ændringer af kravene til de uddannelser, som den nu fusionerede institution skal udbyde.

12 Side 12 Til nr. 3 Forslaget er af teknisk karakter. Den hidtidige opgavebeskrivelse for Arkitektskolen Aarhus, jf. den gældende lovs 2, udskilles i en selvstændig paragraf, da Arkitektskolen Aarhus hidtil har været beskrevet sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, der nu fusioneres med Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. Forslaget indebærer ikke indholdsmæssige ændringer af kravene til den uddannelse, som institutionen skal udbyde. Til nr. 4 Det foreslås, at bestemmelserne i den gældende lovs 11, stk. 2-4, ophæves, idet disse styrelsesbestemmelser ikke længere er dækkende som følge af forslaget om dels at indføre bestyrelser på visse uddannelsesinstitutioner, dels at indføre krav om ansatte rektorer på visse andre uddannelsesinstitutioner. Indholdet af bestemmelserne i den gældende lovs 11, stk. 2 og stk. 4, foreslås genindsat i den foreslåede nye 11 a for de institutioner, der allerede har, og de institutioner, der skal have, en styrelse, hvor rektor ansættes af kulturministeren. Dermed er der ikke fortaget indholdsmæssige ændringer for de institutioner, der allerede har en rektor ansat af kulturministeren, men muligheden for at have en kollegialt valgt rektor eller en rektor ansat af skolerådet afskaffes. Til nr. 5 Der foreslås indsat en ny 11 a og en ny 11 b, der regulerer henholdsvis institutioner ledet af en rektor ( 11 a) og institutioner ledet af en bestyrelse ( 11 b). Til 11 a, stk. 1 Med forslaget præciseres det, hvilke institutioner der er ledet af en rektor ansat af kulturministeren. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har hidtil med hjemmel i gældende lovs 11, stk. 3, haft mulighed for enten at have en kollegialt valgt rektor eller at erstatte valgproceduren med en ansættelsesprocedure, som indebærer, at rektorstillingen opslås eksternt, hvorefter rektor ansættes af skolerådet. Med forslaget ophører muligheden for, at rektor kan vælges eller ansættes af skolerådet på denne institution der fremover vil have en rektor ansat af kulturministeren, svarende til de øvrige institutioner nævnt i 11 a, stk. 1. Der er således ikke for disse øvrige institutioner tale om en indholdsmæssig ændring af styrelsesforholdene på institutionen. Til 11 a, stk. 2 Den foreslåede bestemmelse om rektors kompetence på de institutioner, der er nævnt i 11 a, stk. 1, svarer til bestemmelsen i den gældende lovs 11, stk. 2, 2. pkt. Efter denne bestemmelse gives rektor på de nævnte institutioner kompetence til at træffe beslutning i alle sager vedrørende skolen, der ikke eksplicit er henlagt til kulturministeren eller andre i medfør af 11, stk. 1. Kulturministeren vil, jf. 11, stk. 1, og som følge af forslaget, fastsætte nye regler for styrelsen af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, der betyder, at rektor ansat af kulturministeren vil få udvidede beføjelser og at institutionens øverste kollegiale organ skolerådet tilsvarende vil få mindsket sine beføjelser, i forhold til gældende regler. Skolerådet skal således ikke

13 Side 13 længere godkende rektors forslag til budget, skolens organisation og struktur, studieordning eller forskningsplaner. Skolerådet skal desuden ikke fastsætte retningslinjer for skolens langsigtede virksomhed og udvikling, regler for valg af rektor og valg til skoleråd og studienævn. Det vil endelig heller ikke være skolerådet, der fremover træffer beslutning om ansættelse af lærere eller om antallet af studienævn på institutionen. Alle disse beføjelser overgår fremover til rektor. Forslaget indebærer, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler får de samme styrelsesregler og den samme kompetencedeling mellem rektor og skolerådet, som i dag er gældende på Danmarks Designskole, musikkonservatorierne, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole. Til 11 a, stk. 3 Den foreslåede bestemmelse om, at rektor på de institutioner, der er nævnt i 11 a, stk. 1, ansættes og afskediges af kulturministeren, er en ændring af bestemmelsen i den gældende lovs 11, stk. 3, idet rektor ikke længere kan vælges eller ansættes af institutionen. På den baggrund vil rektor på Det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler fremover skulle ansættes af kulturministeren frem for at blive ansat eller valgt kollegialt. Til 11 a, stk. 4 Den foreslåede bestemmelse svarer til den gældende lovs 11, stk. 4, hvorefter der på institutioner ledet af en rektor nedsættes et eller flere kollegiale organer. Sammensætningen og størrelsen af de kollegiale organer fastsættes i de enkelte institutioners styrelsesbekendtgørelser, jf. den gældende lovs 11, stk. 1. Institutionernes øverste kollegiale organ, skolerådet inddrages, jf. bemærkningerne til gældende lov, i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som uddannelsesinstitution, og medvirker ved fastlæggelse af retningslinjer for institutionens langsigtede virksomhed og udvikling. Skolerådet afgiver udtalelse til rektor om blandt andet skolens budget, struktur, organisation og langsigtede virksomhed. Skolerådet er fremover således kun rådgivende, mens beslutningsretten og -pligten er placeret hos rektor. Der henvises desuden til bemærkningerne til lovforslagets 11 a, stk. 2. Til 11 b, stk. 1 Formålet med forslaget er at fastsætte, at Det Kongelige Danske Kunstakademi og Arkitektskolen Aarhus skal ledes af en bestyrelse beskikket af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter med hjemmel i 11, stk. 1, nærmere regler i bekendtgørelse for styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademi og Arkitektskolen Aarhus. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal personer. Der kan være grund til, at bestyrelsen for den fusionerede institution Det Kongelige Danske Kunstakademi umiddelbart får en bredere repræsentation af medarbejdere for derved at bidrage til en øget integration af den hidtidige arkitektskole, designskole og konservatorskole. På den baggrund forventes det, at bestyrelsen på Det Kongelige Kunstakademi kommer til at bestå af 11 med-

14 Side 14 lemmer, mens bestyrelsen for Arkitektskolen Aarhus kommer til at bestå af 7 medlemmer. Til 11 b, stk. 2 Det foreslås, at bestyrelsen skal afspejle institutionens samlede opgaver. Det betyder, at der i bestyrelsen skal være kompetencer til stede, der tilsammen dækker uddannelse, forskning, administration, ledelse samt det arbejdsmarked og de erhverv, som institutionen uddanner til. Det foreslås, at de udefra kommende medlemmer skal komme fra forskellige sektorer, fx andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder og det private erhvervsliv. Formålet hermed er at sikre, at bestyrelsen afspejler institutionens samlede profil og opgaver og bliver sammensat så bredt, at der ikke er en ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, interesser eller erfaringer. Eksterne medlemmer af bestyrelsen må ikke være indskrevet ved den pågældende institution eller være ansatte ved institutionen. Ved bestyrelsens sammensætning skal forvaltningslovens bestemmelser om habilitet iagttages. Til 11 b, stk. 3 Det foreslås, at kulturministeren udpeger et flertal af eksterne medlemmer, heriblandt formand og næstformand. Der udpeges 6 eksterne medlemmer til bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi og 4 eksterne medlemmer til bestyrelsen for Arkitektskolen Aarhus. Det foreslås, at de eksterne medlemmer tilsammen skal have erfaring med ledelse, organisation og økonomi for at sikre, at alle væsentlige ledelseskompetencer er samlet i bestyrelsen. Til 11 b, stk. 4 Det foreslås, at medarbejdere og studerende repræsenteres i bestyrelsen. Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges således af og blandt medarbejdere og studerende. For medarbejderne skal både det teknisk-administrative personale og det akademiske og kunstfaglige personale repræsenteres. De studerende og de teknisk administrative medarbejdere udpeger hver ét medlem til bestyrelsen. På Arkitektskolen Aarhus udpeger de akademiske og kunstfaglige medarbejdere også ét medlem til bestyrelsen, der herved får 3 interne medlemmer fra institutionen i bestyrelsen. På Det Kongelige Danske Kunstakademi udpeger de akademiske og kunstfaglige medarbejdere tre medlemmer til bestyrelsen. Det er hensigten, at de tre akademiske og kunstfaglige medarbejdere i bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi skal repræsentere medarbejdere fra de tre uddannelsesområder: Arkitektur, design og konservering. På Det Kongelige Danske Kunstakademi er der herved 5 interne medlemmer i bestyrelsen. De nærmere regler for bestyrelsessammensætningen fastlægges i en bekendtgørelse. Til 11 b, stk. 5 Det foreslås, at både de eksterne medlemmer af bestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen beskikkes af kulturministeren for 4 år. Første gang, der beskikkes en bestyrelse, kan kulturministeren dog vælge en kortere beskikkelsesperiode for 2

15 Side 15 ud af de 4 eksterne medlemmer af bestyrelsen for Arkitektskolen Aarhus samt for 3 ud af de 6 eksterne medlemmer af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi. Den forkortede beskikkelsesperiode omfatter ikke formand og næstformand. Dette sker for at sikre en glidende udskiftning af bestyrelsens eksterne medlemmer, hvilket kan bidrage til at fastholde kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Det foreslås desuden, at de studerendes repræsentant i bestyrelsen beskikkes for 2 år, fordi de studerende typisk ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsen i 4 år, medmindre de udpeges på det første år af deres uddannelse. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden. Til 11 b, stk. 6 Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at kulturministeren kan vælge at afbeskikke bestyrelsen inden udløbet af beskikkelsesperioden og beskikke en ny bestyrelse. Dette sker, hvis kulturministeren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, som det er beskrevet i lovens 11 c. Det foreslås, at den nye bestyrelse i så fald skal beskikkes efter reglerne i 11 b, stk Til 11 c, stk. 1 Det foreslås, at bestyrelsen over for ministeren er ansvarlig for institutionens samlede virksomhed. Ansvaret omfatter alle økonomiske dispositioner. Bestyrelsen har ansvaret for overholdelse af bevillingen og de regler, der gælder for disponering heraf, og for overholdelsen af de særlige bestemmelser, der er fastsat for institutionen. Særlige bestemmelser for institutionens virksomhed findes fx i anmærkningerne til finansloven og i indgåede rammeaftaler om institutionen virke. Det foreslås, at bestyrelsen underskriver institutionens regnskab. Den løbende månedlige interne regnskabsgodkendelse på institutionen og kvartalsvise regnskabsgodkendelse over for Kulturministeriet og Finansministeriet kan varetages af institutionens rektor efter delegation fra bestyrelsen, jf. 11 d, stk. 1. En sådan delegation skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden samt institutionens regnskabsinstruks. Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen følger de til enhver tid gældende regler vedrørende statens budget- og bevillingssystem. Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen følger reglerne for statens regnskabsaflæggelse. Institutionen er som andre statsinstitutioner underlagt Rigsrevisionens revision, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr.590 af 13.juni Til 11 c, stk. 2 Det foreslås, at medlemmerne med deres samlede erfaring og indsigt skal bidrage til at fremme institutionens strategiske virke, herunder styrke kvalitet og relevans i varetagelsen af institutionens kerneopgaver. Ved kerneopgaver forstås blandt andet uddan-

16 Side 16 nelse, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt institutionsdrift. De udefra kommende medlemmer skal derudover fungere som ambassadører for institutionen med henblik på at styrke institutionens samfundsmæssige legitimitet. Det foreslås, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for institutionens organisering, langsigtede virksomhed og udvikling efter indstilling fra rektor. Til 11 c, stk. 3 Det foreslås, at bestyrelsens vedtagelse af budgettet samt princip for ressourcefordeling sker efter indstilling fra rektor. Til 11 c, stk. 4 Det foreslås, at bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Det forudsættes, at bestyrelsen tilrettelægger en proces, der sikrer, at rektor har de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at bestride stillingen. Det Kongelige Danske Kunstakademi og Arkitektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvorfor bestyrelsen skal følge de statslige regler om løn- og ansættelsesvilkår ved ansættelsen af rektor. Til 11 d, stk. 1 Det foreslås, at rektor varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker, samt de rammeaftaler, som rektor og bestyrelsen indgår med kulturministeren. Dette indebærer, at rektor skal påse, at uddannelserne, den kunstneriske udviklingsvirksomhed og forskningen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige, at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og at skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer Til 11 d, stk. 2 Det foreslås, at det er rektor, der ansætter og afskediger institutionens øvrige personale. Rektor skal i den forbindelse overholde de statslige regler om løn- og ansættelsesvilkår. Til 11 e, stk. 1 Det følger at forslaget om at etablere bestyrelser, at de nuværende skoleråd afskaffes. Der foreslås derfor etableret et fagligt råd for hele institutionen i stedet. Rådet skal beskæftige sig med institutionens faglige aktiviteter i forhold til forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og uddannelse. Det faglige råd består af repræsentanter valgt af henholdsvis det faglige fastansatte personale, herunder ph.d.-studerende og de studerende. Da hovedopgaven for rådet er at beskæftige sig med faglige forhold, foreslås det teknisk-administrative personale repræsenteret med observatørstatus. Det tekniskadministrative personales indflydelse skal hovedsaglig kanaliseres via repræsentation i institutionens bestyrelse og via samarbejdsudvalget.

17 Side 17 Til 11 e, stk. 2 Det faglige råd har til opgave at rådgive rektor om forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, uddannelse, strategier og planer for videnudveksling og indstiller til faglige bedømmelsesudvalg. Rådet inddrages i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Rektor kan inddrage rådet i andre emner. Rådet kan udtale sig om alle faglige forhold af væsentlig betydning for institutionens virksomhed og har pligt til at drøfte de faglige forhold, som rektor forelægger. Bestemmelsen er parallel til universitetslovens bestemmelse om akademiske råd, jf. 15 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteterne. Nærmere regler for rådets konstitution og virke fastsættes af ministeren, jf. 11, stk. 1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den [1. juni 2011] således, at der er skabt klarhed om styrelsesforholdene på de berørte institutioner ved begyndelsen af skoleåret Til 3 De foreslåede overgangsbestemmelser fastlægger den ansættelsesretlige stilling for de siddende rektorer, der er ansat eller valgt efter de gældende regler for skoleråds kompetence i forhold til rektorvalg og -ansættelser. Det er desuden hensigten, at overgangsbestemmelserne skal sikre ledelsesmæssig kontinuitet på de enkelte uddannelsesinstitutioner i forbindelse med de organisatoriske ændringer, der følger af lovforslaget. Til 3, stk.1 Det følger af 11 a i lovforslaget, at Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler overgår til at være ledet af en rektor ansat af kulturministeren. Rektor ansættes eller vælges derfor ikke længere af skolerådet. Det foreslås, at rektor ved denne institution, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er valgt eller ansat efter beslutning i skolerådet, fortsætter i sit hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, som følger af denne lov. Ved ledighed, når valgperiode eller ansættelse ophører, ansættes rektor efter reglerne i 11 a, stk. 2 af kulturministeren. Til 3, stk.2 Det følger af 11 b i lovforslaget, at Arkitektskolen Aarhus overgår til at være ledet af en bestyrelse, som ansætter rektor. Rektor ansættes eller vælges derfor ikke længere af skolerådet. Det foreslås, at rektor ved Arkitektskolen Aarhus, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er ansat på åremål efter beslutning i skolerådet, fortsætter i sit hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, som følger af denne lov. Ved åremålets udløb

18 Side 18 kan bestyrelsen forlænge ansættelsen i op til 3 år uden opslag eller vælge at opslå stillingen. Ved ledighed ansættes rektor efter reglerne i 11 c, stk. 4 af bestyrelsen. Til 3, stk.3 Det følger af 11 b i lovforslaget, at den fusionerede institution Det Kongelige Danske Kunstakademi skal være ledet af en bestyrelse, som ansætter rektor. Det foreslås, at rektorerne på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole fortsætter i deres hverv efter lovens ikrafttræden med de kompetencer, de tillægges af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi, jf. 11 d, stk. 1, indtil der er ansat en rektor efter reglerne i 11 c, stk. 4

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 3. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 2010/1 LSF 148 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 23. februar 2011 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Til lovforslag nr. L 148 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 11. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH)

Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) Vedtægt for: Sankt Annæ Gymnasium (SAG) med European School Copenhagen (ESCPH) 1. Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole med European School Copenhagen. Sankt Annæ Gymnasium med Europaskole

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde UDKAST Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for følgende statslige uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af universitetsloven

Udkast til Forslag. Lov om ændring af universitetsloven Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 64 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Regulerede selvejende institutioner

Regulerede selvejende institutioner Professionshøjskoler Regulerede selvejende institutioner Eksterne repræsentanter Særligt om kommunale og regionale bestyrelsesrepræsentanter Særligt om arbejdsgiver- og Særligt om forældre Studerende Der

Læs mere