bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober"

Transkript

1 nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler side side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Indhold 3 Leder 4 Forside: 'Esbern Snare ' og besætning klar til afgang. Foto: Hanne Hansen Nye krav ved fysisk test 5 P-kval giver kvaler 8-9 SK og FKKF - igen to foreninger 11 Nyt om navne Klargøring på 'Esbern Snare' Chef SOK: -Giv forandringerne tid til at falde på plads Debatindlæg: Det er din leders ansvar at yde SIT - for at DU kan yde DIT Næste nummer Udkommer 2. december og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 8. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: ISSN trykt udgave ISSN online udgave FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF

3 Leder Omstruktureringer af Ib Skoubo, formand for SK Siden sidste udgave af Bladet! har vi ved en ministerrokade først i august fået ny forsvarsminister. SK vil naturligvis ønske Nicolai Halby Wammen velkommen og tillykke med posten - en post, de fleste nok vil se som en udfordring i den nuværende situation. På vores fælles arbejdsplads - forsvaret - er de frygtede personelreduktioner heldigvis stort set indtil videre, gået udenom M100 gruppen men har desværre ramt 3F, HK og METAL hårdt, hvilket vi naturligvis mange steder allerede mærker. Til gengæld vil mange af os blive berørt, når de nye forretningsgange (business cases) bliver godkendt af forsvarskommandoen og den endelige omstrukturering kan finde sted. Her vil mange uden tvivl få nye opgaver og i nogle tilfælde også nyt arbejdsted. Vi håber at alle udfordringerne vil bringe forsvaret videre i den nødvendige moderniseringprocess. SK og FKKF forandringer På det fagpolitiske område vakte det ikke jubelscener hos omverdenen, at vi på kongressen tidligere i år valgte at optage FKKF som en del af SK. Som vi omtalte i Bladet! nr. 2 i år anførte OAO, Offentligt Ansattes Organisation, at optagelsen var i strid med formalia omkring SKs medlemskab af OAO. Efter nogen skriverier frem og tilbage mellem OAO og os omkring dette spørgsmål, stod det os klart, at hvis SK forsat ønskede at være en del af OAO, skulle forholdet bringes tilbage til tiden før kongressen. Dette har en samlet bestyrelse taget til efterretning og valgt at efterleve. Rent praktisk betyder det, at vores vedtægter skal laves om og vedtages på næste kongres -muligvis en ekstraordinær kongres. Jeg vil på SK s vegne beklage, at noget, som vi har opfattet som en ren teknikalitet og naturlig forlængelse af samarbejdet mellem SK og FKKF, har afstedkommet denne virak. Det administrative samarbejde mellem FKKF og SK omkring udgivelse af bladet og fælles sekretariat mv. fortsætter uberørt, mens SK og FKKF organistorisk fortsætter som to selvstændige foreninger - som før kongressen. Til slut vil jeg ikke undlade at gentage, hvad I har hørt mig sige før: Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen og i den process må i hverken lade jer selv, jeres leder eller arbejdspladsen stå i vejen, pas godt på jer selv og hinanden derude den kolde årstid er langt fra ovre. Ib Skoubo»Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen«3

4 Bladet! oktober årgang Nye basiskrav ved fysisk test i Forsvaret er på vej. Det er ikke lykkedes SK at finde svaret på, hvornår. Fra Forsvarets Sundhedstjeneste har SK-bestyrelsesmedlem Jens Peter Janum til gengæld fået svar på en række andre spørgsmål ang. testen. Nye krav ved fysisk test? Svar Hvorfor skal vi have nye krav? Er det samme krav for alle uanset alder og køn? Skal jeg også kunne honorere disse krav efter INTOPS / togt /sejlads mm.? Hvad bliver kravene? Bliver jeg fyret, hvis jeg ikke kan bestå? af major Klaus Gabriel Sørensen, chef for Studie- og Udviklingssektionen, Forsvarets Sundhedstjeneste Erfaringer fra bl.a. udsendt personel har vist, at de gamle basiskrav ikke er et retvisende afsæt for de fysiske udfordringer, som forsvarets personel møder under udsendelse i INTOPS. De nye basiskrav er fremkommet m.h.p. at sikre en bedre sammenhæng. De fysiske belastninger, som personellet møder på forsvarets uddannelser bl.a. sergent- og officersskoler har vist sig at være af en sådan karakter, at der bør skabes en bedre sammenhæng mellem de uddannelsesmæssige belastninger og det optagelseskrav, som ansøgere møder ved optagelsesprøven. Basiskravet er et minimumskrav, der understøtter sundhed og tjenesten generelt uanset funktion. Der differentieres i et vist omfang på alder og køn. Der er tale om et fælles basiskrav bestående af en coretest og en løbetest. Testene er beskrevet i FSUPUB , som kan downloades via FSU hjemmeside på Intra- og internettet. Såfremt kredsløbstesten ikke kan gennemføres ved løb, er det planen, at denne kan aflægges ved Steptest eller Cykel watt maxtest. Konsekvensen af manglende beståelse af basiskravet er i sidste ende et chef-anliggende, eller et anliggende for den ansættende myndighed og ikke anderledes end hidtil. Der vil i første omgang blive tale om en handlingsplan m.h.p. ny test. Sager, hvor medarbejdere ikke lever op til basiskravet og vurderes varigt uegnet til udsendelse, vil fortsat skulle behandles i overensstemmelse med reglerne herfor, jf. FSU BST 960-2, Håndtering af personel i rammen af Sundhedstriaden. Betegnelsen varigt uegnet betyder ikke nødvendigvis afsked, men kan naturligvis gøre det. Forsvarets applikation Træn med Forsvaret er designet, så den understøtter individuel træning frem mod det nye basiskrav. En Web-tilpasset version af applikationen forventes lanceret ultimo Den kommer ikke i en windows-phone baseret version grundet økonomi. FSU/CFI påbegynder uddannelse af et stort antal testledere, som kan afvikle testene. Personer med kompetence af Militær Fysisk træner II/III kan ligeledes stå for afvikling af testen. Der planlægges på en overgangsordning på 3 år. Under perioden for overgangsordningen, skal der testes i det nye basiskrav, men såfremt en person ikke kan bestå, kan TTP aflægges efter de gamle krav. Der trænes herefter igen frem mod at bestå det nye basiskrav det efterfølgende år. 4

5 Faglige sager og noter P-kval giver kvaler: Uhørt krav om medlemskab af en bestemt fagforeing "Vil du gøre dig håb om P-kval, så skal du være medlem af CS." Det var beskeden fra lederen til et SK-medlem, der forespurgte om P-kval tillæg. Lad os slå det fast med syv-tommer søm. Den udmelding fra lederen skal ingen finde sig i. Om du er medlem af den ene eller den anden faglige organisation, har intet med din ret til P-kval at gøre. Kun én ting afgør, om du kan komme i betragtning til P-kval, og det er dine personlige kvalifikationer. Deraf forkortelsen: P-kval. Møder du ovenstående argument fra din leder, når du er til forhandling om P-kval, så bed om at få det på skrift. Under alle omstændigheder, så giv lyd til os i SK og FKKF med det samme, og vi vil prompte rejse en sag om organisationsfjendtlig handling. SK er allerede ved at forberede en sag mod FPT omkring dette, men jo mere information og konkrete eksempler vi har, desto bedre. SK-formand: Usmageligt -Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor, siger formand for SK, Ib Skoubo, og tilføjer: -Som ansat i Forsvaret er det vigtigt, at tjenesten kommer før end ens personlige holdninger til fagforeningerne. Netop det faktum, at det er din leder, du skal forhandle med, og denne måske er med i en anden fagforening eller måske endda tillidsrepræsentant, stiller dig rigtig dårligt, når selvsamme forening eller tillidsrepræsentant skal hjælpe dig med at klage uanset om det er vedrørende tildeling af P-kval eller om det generelt drejer sig om forholdene på dit tjenestested. Dette er hovedårsagen til at både Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening blev stiftet. Som konstabel havde du ingen andre steder at gå hen, når de, der skulle bistå dig, samtidigt var dem, som du klagede over. At lederne blander egen præference af faglig organisation ind i tjenesten og gør P-kval til et "belønnings-tillæg" til de, der er medlem af en bestemt fagforening, skal stoppes. Ledernes egen fagforening stopper det næppe. Men det vil SK og FKKF. af Hanne Hansen»Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor.«ib Skoubo, formand for SK 5

6 SK og FKKF administration Medlemsregistrering, opkrævning, til og framelding af tillægskøb af forsikringer for medlemmer af SK og FKKF varetages alt sammen af administrationen i CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening har adresse i Rødovre og kontorfællesskab med CO-Søfart. I administrationen er det pt. kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, der opdaterer og vedligeholder medlemsdatabaserne for de to foreninger. Hendes kollega, kontorassistent Mohni Bambara, varetager normalt FKKF-administrationen, men hun er for tiden udlånt til hovedafdelingen i Dansk Metal. Derfor er ind- og udmelding og opkrævning af det månedlige kontingent for begge foreninger samlet på Corlis Hansens skrivebord. Det er også ofte Corlis Hansen, medlemmerne først kommer i kontakt med, når de ringer til SK og FKKF forudsat der ringes på hovedtelefonnummeret. Reception og omstilling er nemlig også én af hendes mange forskelligartede opgaver i huset i Mohni Bambaras fravær. Spørgsmål direkte relateret til medlemsregistreringen varetager Corlis Hansen naturligvis selv. Er det spørgsmål af faglig karakter, stiller hun om til den faglige konsulent i huset, der kan besvare netop det spørgsmål, som medlemmet henvender sig med. Det kommer helt an på, hvad henvendelsen nærmere drejer sig om. En del faglige spørgsmål varetages af de to foreningers formænd, Ib Skoubo for SK og Jan Lyngsøe fra FKKF, hvor Ib Skoubo siden januar har været konstitueret forretningsfører i SK. For at finde den rigtige at stille om til er Corlis Hansen nødt til at spørge ind til, hvad henvendelsen drejer sig om. -Det kan da godt være, at nogen synes, jeg spørger om meget, smiler hun og fortsætter: -Men jeg er jo nødt til at vide mere præcist, hvad medlemmet har brug for at få svar på for at få vedkommende stillet videre til den rigtige. Administration af tilkøb Gennem medlemsskabet af enten SK eller FKKF har medlemmerne mulighed for at tilkøbe forskellige forsikringsprodukter. Generelt er disse tilkøb et anliggende mellem det enkelte medlem og forsikringsselskabet. Tilkøbene inddrager dog administrationen og Corlis Hansen i forskellige sammenhænge. Ved forsikringskøb ved Tjenestemændenes Forsikring skal SK overfor forsikringsselskabet bekræfte køberens medlemskab. Den bekræftelse indhenter forsikringsselskabet selv. Det samme gælder ved evt. bookning af feriebolig gennem Tjenestemændenes Forsikring. Enkelte medlemmer har gennem SK / Kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, CO-Søfart FKKF tilkøbt en Sundhedsforsikring hos Tryg. Her er det SK / FKKF, der forestår opkrævningen af præmien. Derfor skal evt. opsigelse af netop den forsikring meldes til SK / FKKF. Siden januar i år har medlemmer af SK og FKKF haft mulighed for at tilkøbe Helbredssikring i PFA. Administrationen af denne forsikring varetages af PFA, mens SK og FKKF her alene skal bekræfte at køberen er medlem af SK eller FKKF. Husk at melde flytning Det grundlæggende udgangspunkt for alle opgaverne er medlemsregistreringerne. -I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre folk til at huske at melde ændringer af adresse, telefon eller tjenestested, indskyder Corlis Hansen og tilføjer: -De skal bare sende en mail eller ringe med ændringerne. tekst Hanne Hansen Tilkøb / opsigelse af forsikringer - hvordan - se nederst side 8 6

7 Tilbud til SK og FKKF medlemmer Skaf et nyt medlem og få én måneds gratis medlemskab Skaf et nyt medlem Når han/hun har været medlem af SK eller FKKF i 6 måneder, får du én måneds gratis medlemskab. Hvordan? Det nye medlem indmelder sig enten via formularen på hjemmesiden eller via telefon / mail. Det nye medlem skal ved indmeldelsen oplyse navn, adresse og MA-nummer på vedkommende, som har anbefalet medlemskabet. Tlf mail : web: Gør din forening endnu stærkere og støt på den måde dine menige kolleger ved aktivt at bidrage til nytegning af medlemmer. Vi hører ofte, at nye medlemmer er blevet opmærksomme på fordelene ved medlemskab af SK eller FKKF af en kollega. Det er jo dejligt at høre. Vi har derfor besluttet at belønne de medlemmer, der således bidrager til foreningernes udvikling. mvh bestyrelserne i SK og FKKF Tlbudet gælder også talsmænd men ikke bestyrelsesmedlemmer BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 7

8 SK & FKKF-info SK og FKKF fortsætter samarbejdet -men som to foreninger SK's optagelse af FKKF som selvstændig gruppe i foreningen mødte uforudsete problemer i forhold til SK's medlemskab af OAO, Offentlige Ansattes Organisation, hvilket vi blandt andet kort omtalte i Bladet! nr. 2 i juni. SK's bestyrelse drøftede problemstillingerne på et bestyrelsesmøde midt i september og foreslog herefter OAO en løsning, hvor SK og FKKF fortsætter som to selvstændige foreninger. Det praktiske samarbejde de to foreninger imellem vil fortsætte i form af fælles administration, fælles bladudgivelse mv. OAO har 1. oktober meldt tilbage, at de har noteret sig ændringerne og herefter ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. For medlemmerne af FKKF vil det i praksis ikke betyde nogen ændringer i forhold til den faglige organisering pt. Omstruktureringen har til gengæld betydning for FKKF-medlemmernes muligheder for tilkøb af forsikringstilbud gennem medlemskabet. En opdateret oversigt over mulighedenerne for SK- og FKKF-medlemmer ses her nederst på siden. Af oversigten vil det fremgå, at FKKFmedlemmer ikke kan gøre brug af tilbudene fra Tjenestemændenes Forsikring. På det punkt er FKKF tilbage ved status, som den var for medlemmerne sidste år. Baggrunden for problemstillingen er, at forhandlingsretten for konstabler og korporaler ligger hos CS - og at FKKF derfor er at regne som "ikke en forhandlingsberettiget organisation". hanh Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF FKKF Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer Tryg Sundhedssikring Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem dit medlemskab af SK eller FKKF, står administrationen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF. PFA Helbredssikring Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på Opkrævning af præmie varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA. Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikringen automatisk. Mulige tilkøb kun for SK medlemmer Tjenestemændenes Forsikring Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjenestemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikringsselskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening, du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet. Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjenestemændenes Forsikring. Efter indsigelser fra OAO og efterfølgende omstrukturering i SK- FKKF samarbejdet i oktober i år, er FKKF ikke mere en del af SK men en selvstændig forening. FKKF kan som forening uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjenestemændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF Nyt tilbud fra 1. januar i år HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Bladet! - udgivelse blev udskudt Bladet! nr. 3 skulle have landet i postkasserne sidst i august / først i september. Udgivelsen blev imidlertid udskudt, da et teknisk nedbrud ramte redaktionen. Uden at trætte med detaljerne i den historie, skal vi alene tilføje, at nedbruddet var underlagt Murphys Lov: "Alt hvad der kunne gå galt, gik galt." Såvel software som hardware er nu både fornyet og opgraderet. Redaktionen beklager forsinkelsen. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Redaktionen efterlyser Ideer til artikler Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd. Billeder Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 9

10 Nyt om navne Ny talsmand i Søopmålingen Med Karsten Nielsens fratræden i Søopmålingen er posten som både fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen blevet ledig. MSPC Morten Wallin Jensen fra Søopmålingen har tilbudt at varetage talsmandsopgaven indtil de ved en samling senere på året får én valgt. SK takker for Morten Wallin Jensens tilbud og byder ham velkommen på posten. Jubilæer mangler Omlægninger i FPT over sommeren har betydet, at SK og FKKF ikke har modtaget information om jubilæer. Ihærdige forsøg på at få genoprettet forbindelsen er desværre ikke lykkedes inden deadline på dette blad. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Runde dage oktober - december 2013 SK 30 år 3/10 Christian Sohnemann 29/11 John Stampe 50 år 20/10 Carsten Arno Majlund 25/11 Helge Sebelius 60 år 28/11 Steen Bylov Møller FKKF 40 år 6/11 Jesper Rintza Jørgensen 28/11 Jonas Hovmann Oldenburg Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Vi præsenterer i denne portrætserie kort medlemmerne af SKs bestyrelse. Portrætseriens første del blev bragt i Bladet! i juni. Serien følges op og fortsætter i de kommende numre. Hjemsendt - men Portræt af bestyrelsesmedlem Karsten Nielsen hjemsendt fra Søopmålingen For 60-årige Karsten Nielsen er konstablernes vilkår en mærkesag og har været det lige siden han sidst i 80 erne som det første indledte kampen for, at personel på Y-kutterne skulle have kuttertillæg. Kampiveren førte til, at han blev valgt ind i bestyrelsen for CS-Søværnet i 89 uden egentlig at have stillet op. Spændingerne mellem sergentgruppen og konstablerne i CS-Søværnet var som bekendt årsag til, at konstabelgruppen i 1997 brød ud og etablerede SK. En proces, som Karsten Nielsen tog både aktiv og engageret del i og i SK løftede han igen et bestyrelsesansvar som næstformand i den nyetablerede forening. På grund af sygdom måtte han imidlertid i 2003 trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men stillede op igen i Der er brug for SK Og selv om han nu er hjemsendt, fortsætter han arbejdet i bestyrelsen. -Først og fremmest fortsætter jeg, fordi flere opfordrede mig til det, da vi på kongressen i vinter havde bestyrelsesvalg, siger Karsten Nielsen og fortsætter: 10

11 SK-bestyrelse portrætserie - del 2 fortsætter i bestyrelsen -Jeg er den sidste af de gamle fra etableringen af SK i bestyrelsen. Min baggrundsviden om, hvordan tingene hænger sammen på kryds og tværs kommer foreningen til gavn. Og så synes jeg, at jeg skylder kollegerne fortsat at gøre en indsats, når de nu opfordrer mig til det. -Der er i allerhøjeste grad brug for SK i dag. Udviklingen har jo ikke ændret på, at det er sergenterne, der styrer det hele. SK er den eneste forening, der varetager konstablernes sag i Søværnet, og det er vigtigt, at de menige har et talerør. Karsten Nielsens chef i Søopmålingen, orlogskaptajn Lars Hansen gav ham et par gode ord med på vejen ved afskedsreceptionen Kan ikke holde k... Karsten Nielsen fyldte 60 sidst i maj og blev herefter hjemsendt efter 40 år i Forsvaret. Dermed forlod han også SK-hvervevne som fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen. -SK har for mig været en stor del af det og er det altså stadigvæk i bestyrelsen. Jeg er bare sådan, at jeg ikke kan holde min k, hvis der er ting, der ikke er i orden, bemærker han. En velbesøgt afskedsreception blev det formelle punktum for hans tid i Søværnet. -Det var en god dag, synes jeg og med den turbulens, der er i dag med besparelser og fyringer og al den utryghed, det fører med sig, så er jeg egentlig glad for, at det kom til at passe med, at jeg nu skulle hjemsendes. Og så har jeg nu ekstra god Karsten Nielsens hjemsendelse blev markeret ved en velbesøgt reception. Fra CO-Søfart kiggede sekretariatschef John Ibsen forbi samt bogholder Barno Jensen, der er bag kameraet. tid, når medlemmerne i SK har brug for hjælp, smiler han. hanh 11

12 24 timer før afgang mod deltagelse i NATO-flådens antipirat-indsats ud for Somalia var et vagthold på otte mand i fuld gang med at gøre klar om bord på Esbern Snare i Frederikshavn. Forsyninger, reservedele og udstyr kom om bord, forbindelseslinjer blev sat op og diverse tjek blev gennemført. Sidste klargøring på Esbern Snar -Planlægningen kunne godt have været noget bedre, lyder den samlede vurdering fra de fem konstabler, som Bladet! møder om bord præcis et døgn før støtteskibet skal afgå. Kritikken af planlægningen er møntet på de sidste uger op mod afgang. Vagtholdet, der er alene om bord, mønstrede aftenen før og først dagen efter til middag mødte den resterende besætning af de i alt 94, der var om bord ved afgang. De seneste to uger op mod afgangen har besætningen efter missionsforberedelse og øvelser holdt fri. Og vagtholdet lægger ikke skjul på, at den planlægning har undret dem. Nogle ekstra hænder her tæt på afsejling, havde bestemt ikke været af vejen. Og generelt havde de gerne set, at de havde haft nogle uger til at gøre det hele klar. -Det kan godt virke lidt uoverskueligt lige nu, bemærker marinespecialist Jørgen Pedersen. tekst & foto Hanne Hansen -Men selvfølgelig bliver vi klar, smiler han og tilføjer: -Vi når det altid. Så det gør vi også denne gang. Fra venstre marinespecialisterne Knud Erik Huus og En særlig division Selv om der er travlhed, uafklarede spørgsmål og kasser i stakkevis med reservedele og udstyr, der skal fordeles og stuves af vejen, så er den vante meget frie og venskabeligt drillende tone konstablerne imellem uanfægtet. At en del af dem har flere års samarbejde og samsejlads bag sig i Søværnet er tydeligt. Besætningen er oprindeligt fra Absalon, hvor maskinbesætningen har måttet efterlade deres våbenskjold. Mellemledergruppen benævnte en dag maskinbesætningen som Kongedivisionen og den udnævnelse syntes maskinfolkene da var på sin plads og fik standeret et passende våbenskjold. Det faldt imidlertid ikke i god jord højere oppe i systemet, og våbenskjoldet blev fjernet. Det fandt de naturligvis råd for på god latin. Det nye navn blev Rex Divisio, og det nye våbenskjold blev lavet så tungt og monteret så fast, at det ikke kan flyttes. Det lider de så selv under nu, for de ville gerne have haft det med om bord på Esbern Snare. I stedet må de nøjes med de velcro- Foto Witold Kotlinski 12

13 Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. e før afgang Christian Vandkrog. Fra venstre MOKS Ulrik Stender og MOKS Casper Søger. mærkater, de bærer på brystet. Med guldbogstaver på sort baggrund informeres omverden om, at de her står overfor et medlem af Rex Divisio. Historien om våbenskjold og kongedivision bliver fortalt med både glimt i øjet og store smil. Ser frem til normal dagligdag Klargøringsarbejdet her et døgn før afgang omfatter også forberedelserne til den officielle del af afsejlingen dagen efter med fælles samling for besætning og pårørende og tale af chefen for SOK, Frank Trojahn, på helikopterdækket. Så der slæbes stole og koordineres. På flexdækket svejses der. Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. fortsætter næste side 13

14 Sidste klargøring... fortsat fra side 13 Midt i virvaret dagen før dagen, ser alle frem til at komme af sted. At komme ind i faste rutiner. At få faste tørner med vagt og frihed. At få udstyr og dele på rette plads og få albuerum til fælles idræt og fritidsaktiviteterne som for eksempel hockey og floorball på flexdækket. De prioriterer alle højt det sociale samvær om bord. Det er vigtigt, at divisionerne om bord snakker sammen på kryds og tværs, for fællesskabet og sammenholdet i fritiden har stor effekt på det daglige arbejde. Sådan havde de det indbyrdes på Absalon og kulturen har de taget med sig over på Esbern Snare. Alle er de klar til at løse opgaven, der venter forude som aktiv del i NATOs indsats mod pirateriet ud for Somalia. -Det er jo vores arbejde og det, vi har trænet målrettet imod nu i flere måneder, siger marinespecialist Christian Vandkrog. Marinespecialist Jørgen Pedersen - og den ene af 'Esbern Snare's to hovedmotorer. Efterlyser hensyn Først om fire måneder vender Esbern Snare tilbage til Frederikshavn. Under forlægningen fra Frederikshavn til Somalibassinet gøres et kort stop på Malta, hvor den resterende del af besætningen på i alt 155 mand påmønstrer, ligesom eksterne instruktører flyver hjem. Dele af besætningen skiftes i løbet af de fire måneder, men for konstablerne bliver det fire måneder uafbrudt. Det er der ikke de store indvendinger imod. Sådan er det bare. Men de er ærgerlige over, at der i systemet ikke er plads til at tage hensyn og at der tilsyneladende ikke er lige rettigheder for alle. At der ikke er elastik til at afløse en konstabel, der senere i år står overfor at skulle på barsel, finder de simpelthen både urimeligt og kritisabelt. Resultatet er, at de i maskinen kommer til at sejle en mand for kort, da konstablen har været nødtvunget til ikke at tage med. De har svært ved at se logikken, når nu både en afløser havde meldt sig og der flyves alligevel. Nej, det giver ingen god mening, synes de. Indbyrdes er de altid parat til at hjælpe hinanden med at bytte. Og de er ærgerlige over, at den velvillighed ikke imødekommes. -Nej, der er plads til forbedringer på det punkt, lyder konklusionen fra konstablerne. Dagen efter, lørdag 21. september, afsejlede Esbern Snare kl. 16 fra Flådestation Frederikshavn. 14

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere