bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober"

Transkript

1 nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side P-Kval giver kvaler side side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Indhold 3 Leder 4 Forside: 'Esbern Snare ' og besætning klar til afgang. Foto: Hanne Hansen Nye krav ved fysisk test 5 P-kval giver kvaler 8-9 SK og FKKF - igen to foreninger 11 Nyt om navne Klargøring på 'Esbern Snare' Chef SOK: -Giv forandringerne tid til at falde på plads Debatindlæg: Det er din leders ansvar at yde SIT - for at DU kan yde DIT Næste nummer Udkommer 2. december og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 8. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: ISSN trykt udgave ISSN online udgave FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF

3 Leder Omstruktureringer af Ib Skoubo, formand for SK Siden sidste udgave af Bladet! har vi ved en ministerrokade først i august fået ny forsvarsminister. SK vil naturligvis ønske Nicolai Halby Wammen velkommen og tillykke med posten - en post, de fleste nok vil se som en udfordring i den nuværende situation. På vores fælles arbejdsplads - forsvaret - er de frygtede personelreduktioner heldigvis stort set indtil videre, gået udenom M100 gruppen men har desværre ramt 3F, HK og METAL hårdt, hvilket vi naturligvis mange steder allerede mærker. Til gengæld vil mange af os blive berørt, når de nye forretningsgange (business cases) bliver godkendt af forsvarskommandoen og den endelige omstrukturering kan finde sted. Her vil mange uden tvivl få nye opgaver og i nogle tilfælde også nyt arbejdsted. Vi håber at alle udfordringerne vil bringe forsvaret videre i den nødvendige moderniseringprocess. SK og FKKF forandringer På det fagpolitiske område vakte det ikke jubelscener hos omverdenen, at vi på kongressen tidligere i år valgte at optage FKKF som en del af SK. Som vi omtalte i Bladet! nr. 2 i år anførte OAO, Offentligt Ansattes Organisation, at optagelsen var i strid med formalia omkring SKs medlemskab af OAO. Efter nogen skriverier frem og tilbage mellem OAO og os omkring dette spørgsmål, stod det os klart, at hvis SK forsat ønskede at være en del af OAO, skulle forholdet bringes tilbage til tiden før kongressen. Dette har en samlet bestyrelse taget til efterretning og valgt at efterleve. Rent praktisk betyder det, at vores vedtægter skal laves om og vedtages på næste kongres -muligvis en ekstraordinær kongres. Jeg vil på SK s vegne beklage, at noget, som vi har opfattet som en ren teknikalitet og naturlig forlængelse af samarbejdet mellem SK og FKKF, har afstedkommet denne virak. Det administrative samarbejde mellem FKKF og SK omkring udgivelse af bladet og fælles sekretariat mv. fortsætter uberørt, mens SK og FKKF organistorisk fortsætter som to selvstændige foreninger - som før kongressen. Til slut vil jeg ikke undlade at gentage, hvad I har hørt mig sige før: Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen og i den process må i hverken lade jer selv, jeres leder eller arbejdspladsen stå i vejen, pas godt på jer selv og hinanden derude den kolde årstid er langt fra ovre. Ib Skoubo»Efteruddannelse og videreuddannelse er det bedste redskab til selv at styre, hvor I vil hen«3

4 Bladet! oktober årgang Nye basiskrav ved fysisk test i Forsvaret er på vej. Det er ikke lykkedes SK at finde svaret på, hvornår. Fra Forsvarets Sundhedstjeneste har SK-bestyrelsesmedlem Jens Peter Janum til gengæld fået svar på en række andre spørgsmål ang. testen. Nye krav ved fysisk test? Svar Hvorfor skal vi have nye krav? Er det samme krav for alle uanset alder og køn? Skal jeg også kunne honorere disse krav efter INTOPS / togt /sejlads mm.? Hvad bliver kravene? Bliver jeg fyret, hvis jeg ikke kan bestå? af major Klaus Gabriel Sørensen, chef for Studie- og Udviklingssektionen, Forsvarets Sundhedstjeneste Erfaringer fra bl.a. udsendt personel har vist, at de gamle basiskrav ikke er et retvisende afsæt for de fysiske udfordringer, som forsvarets personel møder under udsendelse i INTOPS. De nye basiskrav er fremkommet m.h.p. at sikre en bedre sammenhæng. De fysiske belastninger, som personellet møder på forsvarets uddannelser bl.a. sergent- og officersskoler har vist sig at være af en sådan karakter, at der bør skabes en bedre sammenhæng mellem de uddannelsesmæssige belastninger og det optagelseskrav, som ansøgere møder ved optagelsesprøven. Basiskravet er et minimumskrav, der understøtter sundhed og tjenesten generelt uanset funktion. Der differentieres i et vist omfang på alder og køn. Der er tale om et fælles basiskrav bestående af en coretest og en løbetest. Testene er beskrevet i FSUPUB , som kan downloades via FSU hjemmeside på Intra- og internettet. Såfremt kredsløbstesten ikke kan gennemføres ved løb, er det planen, at denne kan aflægges ved Steptest eller Cykel watt maxtest. Konsekvensen af manglende beståelse af basiskravet er i sidste ende et chef-anliggende, eller et anliggende for den ansættende myndighed og ikke anderledes end hidtil. Der vil i første omgang blive tale om en handlingsplan m.h.p. ny test. Sager, hvor medarbejdere ikke lever op til basiskravet og vurderes varigt uegnet til udsendelse, vil fortsat skulle behandles i overensstemmelse med reglerne herfor, jf. FSU BST 960-2, Håndtering af personel i rammen af Sundhedstriaden. Betegnelsen varigt uegnet betyder ikke nødvendigvis afsked, men kan naturligvis gøre det. Forsvarets applikation Træn med Forsvaret er designet, så den understøtter individuel træning frem mod det nye basiskrav. En Web-tilpasset version af applikationen forventes lanceret ultimo Den kommer ikke i en windows-phone baseret version grundet økonomi. FSU/CFI påbegynder uddannelse af et stort antal testledere, som kan afvikle testene. Personer med kompetence af Militær Fysisk træner II/III kan ligeledes stå for afvikling af testen. Der planlægges på en overgangsordning på 3 år. Under perioden for overgangsordningen, skal der testes i det nye basiskrav, men såfremt en person ikke kan bestå, kan TTP aflægges efter de gamle krav. Der trænes herefter igen frem mod at bestå det nye basiskrav det efterfølgende år. 4

5 Faglige sager og noter P-kval giver kvaler: Uhørt krav om medlemskab af en bestemt fagforeing "Vil du gøre dig håb om P-kval, så skal du være medlem af CS." Det var beskeden fra lederen til et SK-medlem, der forespurgte om P-kval tillæg. Lad os slå det fast med syv-tommer søm. Den udmelding fra lederen skal ingen finde sig i. Om du er medlem af den ene eller den anden faglige organisation, har intet med din ret til P-kval at gøre. Kun én ting afgør, om du kan komme i betragtning til P-kval, og det er dine personlige kvalifikationer. Deraf forkortelsen: P-kval. Møder du ovenstående argument fra din leder, når du er til forhandling om P-kval, så bed om at få det på skrift. Under alle omstændigheder, så giv lyd til os i SK og FKKF med det samme, og vi vil prompte rejse en sag om organisationsfjendtlig handling. SK er allerede ved at forberede en sag mod FPT omkring dette, men jo mere information og konkrete eksempler vi har, desto bedre. SK-formand: Usmageligt -Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor, siger formand for SK, Ib Skoubo, og tilføjer: -Som ansat i Forsvaret er det vigtigt, at tjenesten kommer før end ens personlige holdninger til fagforeningerne. Netop det faktum, at det er din leder, du skal forhandle med, og denne måske er med i en anden fagforening eller måske endda tillidsrepræsentant, stiller dig rigtig dårligt, når selvsamme forening eller tillidsrepræsentant skal hjælpe dig med at klage uanset om det er vedrørende tildeling af P-kval eller om det generelt drejer sig om forholdene på dit tjenestested. Dette er hovedårsagen til at både Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening blev stiftet. Som konstabel havde du ingen andre steder at gå hen, når de, der skulle bistå dig, samtidigt var dem, som du klagede over. At lederne blander egen præference af faglig organisation ind i tjenesten og gør P-kval til et "belønnings-tillæg" til de, der er medlem af en bestemt fagforening, skal stoppes. Ledernes egen fagforening stopper det næppe. Men det vil SK og FKKF. af Hanne Hansen»Det er et usmageligt forsøg på, at tvinge nogen til at melde sig ind i en forening, som medlemmerne bevidst har valgt at stå udenfor.«ib Skoubo, formand for SK 5

6 SK og FKKF administration Medlemsregistrering, opkrævning, til og framelding af tillægskøb af forsikringer for medlemmer af SK og FKKF varetages alt sammen af administrationen i CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening har adresse i Rødovre og kontorfællesskab med CO-Søfart. I administrationen er det pt. kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, der opdaterer og vedligeholder medlemsdatabaserne for de to foreninger. Hendes kollega, kontorassistent Mohni Bambara, varetager normalt FKKF-administrationen, men hun er for tiden udlånt til hovedafdelingen i Dansk Metal. Derfor er ind- og udmelding og opkrævning af det månedlige kontingent for begge foreninger samlet på Corlis Hansens skrivebord. Det er også ofte Corlis Hansen, medlemmerne først kommer i kontakt med, når de ringer til SK og FKKF forudsat der ringes på hovedtelefonnummeret. Reception og omstilling er nemlig også én af hendes mange forskelligartede opgaver i huset i Mohni Bambaras fravær. Spørgsmål direkte relateret til medlemsregistreringen varetager Corlis Hansen naturligvis selv. Er det spørgsmål af faglig karakter, stiller hun om til den faglige konsulent i huset, der kan besvare netop det spørgsmål, som medlemmet henvender sig med. Det kommer helt an på, hvad henvendelsen nærmere drejer sig om. En del faglige spørgsmål varetages af de to foreningers formænd, Ib Skoubo for SK og Jan Lyngsøe fra FKKF, hvor Ib Skoubo siden januar har været konstitueret forretningsfører i SK. For at finde den rigtige at stille om til er Corlis Hansen nødt til at spørge ind til, hvad henvendelsen drejer sig om. -Det kan da godt være, at nogen synes, jeg spørger om meget, smiler hun og fortsætter: -Men jeg er jo nødt til at vide mere præcist, hvad medlemmet har brug for at få svar på for at få vedkommende stillet videre til den rigtige. Administration af tilkøb Gennem medlemsskabet af enten SK eller FKKF har medlemmerne mulighed for at tilkøbe forskellige forsikringsprodukter. Generelt er disse tilkøb et anliggende mellem det enkelte medlem og forsikringsselskabet. Tilkøbene inddrager dog administrationen og Corlis Hansen i forskellige sammenhænge. Ved forsikringskøb ved Tjenestemændenes Forsikring skal SK overfor forsikringsselskabet bekræfte køberens medlemskab. Den bekræftelse indhenter forsikringsselskabet selv. Det samme gælder ved evt. bookning af feriebolig gennem Tjenestemændenes Forsikring. Enkelte medlemmer har gennem SK / Kasserer og faglig assistent Corlis Hansen, CO-Søfart FKKF tilkøbt en Sundhedsforsikring hos Tryg. Her er det SK / FKKF, der forestår opkrævningen af præmien. Derfor skal evt. opsigelse af netop den forsikring meldes til SK / FKKF. Siden januar i år har medlemmer af SK og FKKF haft mulighed for at tilkøbe Helbredssikring i PFA. Administrationen af denne forsikring varetages af PFA, mens SK og FKKF her alene skal bekræfte at køberen er medlem af SK eller FKKF. Husk at melde flytning Det grundlæggende udgangspunkt for alle opgaverne er medlemsregistreringerne. -I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre folk til at huske at melde ændringer af adresse, telefon eller tjenestested, indskyder Corlis Hansen og tilføjer: -De skal bare sende en mail eller ringe med ændringerne. tekst Hanne Hansen Tilkøb / opsigelse af forsikringer - hvordan - se nederst side 8 6

7 Tilbud til SK og FKKF medlemmer Skaf et nyt medlem og få én måneds gratis medlemskab Skaf et nyt medlem Når han/hun har været medlem af SK eller FKKF i 6 måneder, får du én måneds gratis medlemskab. Hvordan? Det nye medlem indmelder sig enten via formularen på hjemmesiden eller via telefon / mail. Det nye medlem skal ved indmeldelsen oplyse navn, adresse og MA-nummer på vedkommende, som har anbefalet medlemskabet. Tlf mail : web: Gør din forening endnu stærkere og støt på den måde dine menige kolleger ved aktivt at bidrage til nytegning af medlemmer. Vi hører ofte, at nye medlemmer er blevet opmærksomme på fordelene ved medlemskab af SK eller FKKF af en kollega. Det er jo dejligt at høre. Vi har derfor besluttet at belønne de medlemmer, der således bidrager til foreningernes udvikling. mvh bestyrelserne i SK og FKKF Tlbudet gælder også talsmænd men ikke bestyrelsesmedlemmer BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 7

8 SK & FKKF-info SK og FKKF fortsætter samarbejdet -men som to foreninger SK's optagelse af FKKF som selvstændig gruppe i foreningen mødte uforudsete problemer i forhold til SK's medlemskab af OAO, Offentlige Ansattes Organisation, hvilket vi blandt andet kort omtalte i Bladet! nr. 2 i juni. SK's bestyrelse drøftede problemstillingerne på et bestyrelsesmøde midt i september og foreslog herefter OAO en løsning, hvor SK og FKKF fortsætter som to selvstændige foreninger. Det praktiske samarbejde de to foreninger imellem vil fortsætte i form af fælles administration, fælles bladudgivelse mv. OAO har 1. oktober meldt tilbage, at de har noteret sig ændringerne og herefter ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. For medlemmerne af FKKF vil det i praksis ikke betyde nogen ændringer i forhold til den faglige organisering pt. Omstruktureringen har til gengæld betydning for FKKF-medlemmernes muligheder for tilkøb af forsikringstilbud gennem medlemskabet. En opdateret oversigt over mulighedenerne for SK- og FKKF-medlemmer ses her nederst på siden. Af oversigten vil det fremgå, at FKKFmedlemmer ikke kan gøre brug af tilbudene fra Tjenestemændenes Forsikring. På det punkt er FKKF tilbage ved status, som den var for medlemmerne sidste år. Baggrunden for problemstillingen er, at forhandlingsretten for konstabler og korporaler ligger hos CS - og at FKKF derfor er at regne som "ikke en forhandlingsberettiget organisation". hanh Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF FKKF Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer Tryg Sundhedssikring Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem dit medlemskab af SK eller FKKF, står administrationen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF. PFA Helbredssikring Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på Opkrævning af præmie varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA. Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikringen automatisk. Mulige tilkøb kun for SK medlemmer Tjenestemændenes Forsikring Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjenestemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikringsselskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening, du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet. Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjenestemændenes Forsikring. Efter indsigelser fra OAO og efterfølgende omstrukturering i SK- FKKF samarbejdet i oktober i år, er FKKF ikke mere en del af SK men en selvstændig forening. FKKF kan som forening uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjenestemændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF Nyt tilbud fra 1. januar i år HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Bladet! - udgivelse blev udskudt Bladet! nr. 3 skulle have landet i postkasserne sidst i august / først i september. Udgivelsen blev imidlertid udskudt, da et teknisk nedbrud ramte redaktionen. Uden at trætte med detaljerne i den historie, skal vi alene tilføje, at nedbruddet var underlagt Murphys Lov: "Alt hvad der kunne gå galt, gik galt." Såvel software som hardware er nu både fornyet og opgraderet. Redaktionen beklager forsinkelsen. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Redaktionen efterlyser Ideer til artikler Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd. Billeder Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 9

10 Nyt om navne Ny talsmand i Søopmålingen Med Karsten Nielsens fratræden i Søopmålingen er posten som både fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen blevet ledig. MSPC Morten Wallin Jensen fra Søopmålingen har tilbudt at varetage talsmandsopgaven indtil de ved en samling senere på året får én valgt. SK takker for Morten Wallin Jensens tilbud og byder ham velkommen på posten. Jubilæer mangler Omlægninger i FPT over sommeren har betydet, at SK og FKKF ikke har modtaget information om jubilæer. Ihærdige forsøg på at få genoprettet forbindelsen er desværre ikke lykkedes inden deadline på dette blad. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Runde dage oktober - december 2013 SK 30 år 3/10 Christian Sohnemann 29/11 John Stampe 50 år 20/10 Carsten Arno Majlund 25/11 Helge Sebelius 60 år 28/11 Steen Bylov Møller FKKF 40 år 6/11 Jesper Rintza Jørgensen 28/11 Jonas Hovmann Oldenburg Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Vi præsenterer i denne portrætserie kort medlemmerne af SKs bestyrelse. Portrætseriens første del blev bragt i Bladet! i juni. Serien følges op og fortsætter i de kommende numre. Hjemsendt - men Portræt af bestyrelsesmedlem Karsten Nielsen hjemsendt fra Søopmålingen For 60-årige Karsten Nielsen er konstablernes vilkår en mærkesag og har været det lige siden han sidst i 80 erne som det første indledte kampen for, at personel på Y-kutterne skulle have kuttertillæg. Kampiveren førte til, at han blev valgt ind i bestyrelsen for CS-Søværnet i 89 uden egentlig at have stillet op. Spændingerne mellem sergentgruppen og konstablerne i CS-Søværnet var som bekendt årsag til, at konstabelgruppen i 1997 brød ud og etablerede SK. En proces, som Karsten Nielsen tog både aktiv og engageret del i og i SK løftede han igen et bestyrelsesansvar som næstformand i den nyetablerede forening. På grund af sygdom måtte han imidlertid i 2003 trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men stillede op igen i Der er brug for SK Og selv om han nu er hjemsendt, fortsætter han arbejdet i bestyrelsen. -Først og fremmest fortsætter jeg, fordi flere opfordrede mig til det, da vi på kongressen i vinter havde bestyrelsesvalg, siger Karsten Nielsen og fortsætter: 10

11 SK-bestyrelse portrætserie - del 2 fortsætter i bestyrelsen -Jeg er den sidste af de gamle fra etableringen af SK i bestyrelsen. Min baggrundsviden om, hvordan tingene hænger sammen på kryds og tværs kommer foreningen til gavn. Og så synes jeg, at jeg skylder kollegerne fortsat at gøre en indsats, når de nu opfordrer mig til det. -Der er i allerhøjeste grad brug for SK i dag. Udviklingen har jo ikke ændret på, at det er sergenterne, der styrer det hele. SK er den eneste forening, der varetager konstablernes sag i Søværnet, og det er vigtigt, at de menige har et talerør. Karsten Nielsens chef i Søopmålingen, orlogskaptajn Lars Hansen gav ham et par gode ord med på vejen ved afskedsreceptionen Kan ikke holde k... Karsten Nielsen fyldte 60 sidst i maj og blev herefter hjemsendt efter 40 år i Forsvaret. Dermed forlod han også SK-hvervevne som fællestalsmand i 1. eskadre og talsmand i Søopmålingen. -SK har for mig været en stor del af det og er det altså stadigvæk i bestyrelsen. Jeg er bare sådan, at jeg ikke kan holde min k, hvis der er ting, der ikke er i orden, bemærker han. En velbesøgt afskedsreception blev det formelle punktum for hans tid i Søværnet. -Det var en god dag, synes jeg og med den turbulens, der er i dag med besparelser og fyringer og al den utryghed, det fører med sig, så er jeg egentlig glad for, at det kom til at passe med, at jeg nu skulle hjemsendes. Og så har jeg nu ekstra god Karsten Nielsens hjemsendelse blev markeret ved en velbesøgt reception. Fra CO-Søfart kiggede sekretariatschef John Ibsen forbi samt bogholder Barno Jensen, der er bag kameraet. tid, når medlemmerne i SK har brug for hjælp, smiler han. hanh 11

12 24 timer før afgang mod deltagelse i NATO-flådens antipirat-indsats ud for Somalia var et vagthold på otte mand i fuld gang med at gøre klar om bord på Esbern Snare i Frederikshavn. Forsyninger, reservedele og udstyr kom om bord, forbindelseslinjer blev sat op og diverse tjek blev gennemført. Sidste klargøring på Esbern Snar -Planlægningen kunne godt have været noget bedre, lyder den samlede vurdering fra de fem konstabler, som Bladet! møder om bord præcis et døgn før støtteskibet skal afgå. Kritikken af planlægningen er møntet på de sidste uger op mod afgang. Vagtholdet, der er alene om bord, mønstrede aftenen før og først dagen efter til middag mødte den resterende besætning af de i alt 94, der var om bord ved afgang. De seneste to uger op mod afgangen har besætningen efter missionsforberedelse og øvelser holdt fri. Og vagtholdet lægger ikke skjul på, at den planlægning har undret dem. Nogle ekstra hænder her tæt på afsejling, havde bestemt ikke været af vejen. Og generelt havde de gerne set, at de havde haft nogle uger til at gøre det hele klar. -Det kan godt virke lidt uoverskueligt lige nu, bemærker marinespecialist Jørgen Pedersen. tekst & foto Hanne Hansen -Men selvfølgelig bliver vi klar, smiler han og tilføjer: -Vi når det altid. Så det gør vi også denne gang. Fra venstre marinespecialisterne Knud Erik Huus og En særlig division Selv om der er travlhed, uafklarede spørgsmål og kasser i stakkevis med reservedele og udstyr, der skal fordeles og stuves af vejen, så er den vante meget frie og venskabeligt drillende tone konstablerne imellem uanfægtet. At en del af dem har flere års samarbejde og samsejlads bag sig i Søværnet er tydeligt. Besætningen er oprindeligt fra Absalon, hvor maskinbesætningen har måttet efterlade deres våbenskjold. Mellemledergruppen benævnte en dag maskinbesætningen som Kongedivisionen og den udnævnelse syntes maskinfolkene da var på sin plads og fik standeret et passende våbenskjold. Det faldt imidlertid ikke i god jord højere oppe i systemet, og våbenskjoldet blev fjernet. Det fandt de naturligvis råd for på god latin. Det nye navn blev Rex Divisio, og det nye våbenskjold blev lavet så tungt og monteret så fast, at det ikke kan flyttes. Det lider de så selv under nu, for de ville gerne have haft det med om bord på Esbern Snare. I stedet må de nøjes med de velcro- Foto Witold Kotlinski 12

13 Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. e før afgang Christian Vandkrog. Fra venstre MOKS Ulrik Stender og MOKS Casper Søger. mærkater, de bærer på brystet. Med guldbogstaver på sort baggrund informeres omverden om, at de her står overfor et medlem af Rex Divisio. Historien om våbenskjold og kongedivision bliver fortalt med både glimt i øjet og store smil. Ser frem til normal dagligdag Klargøringsarbejdet her et døgn før afgang omfatter også forberedelserne til den officielle del af afsejlingen dagen efter med fælles samling for besætning og pårørende og tale af chefen for SOK, Frank Trojahn, på helikopterdækket. Så der slæbes stole og koordineres. På flexdækket svejses der. Et eksternt smedefirma er hyret til etablering af celler. Her skal evt. tilbageholdte, formodede pirater placeres bag lås og trådgitter. fortsætter næste side 13

14 Sidste klargøring... fortsat fra side 13 Midt i virvaret dagen før dagen, ser alle frem til at komme af sted. At komme ind i faste rutiner. At få faste tørner med vagt og frihed. At få udstyr og dele på rette plads og få albuerum til fælles idræt og fritidsaktiviteterne som for eksempel hockey og floorball på flexdækket. De prioriterer alle højt det sociale samvær om bord. Det er vigtigt, at divisionerne om bord snakker sammen på kryds og tværs, for fællesskabet og sammenholdet i fritiden har stor effekt på det daglige arbejde. Sådan havde de det indbyrdes på Absalon og kulturen har de taget med sig over på Esbern Snare. Alle er de klar til at løse opgaven, der venter forude som aktiv del i NATOs indsats mod pirateriet ud for Somalia. -Det er jo vores arbejde og det, vi har trænet målrettet imod nu i flere måneder, siger marinespecialist Christian Vandkrog. Marinespecialist Jørgen Pedersen - og den ene af 'Esbern Snare's to hovedmotorer. Efterlyser hensyn Først om fire måneder vender Esbern Snare tilbage til Frederikshavn. Under forlægningen fra Frederikshavn til Somalibassinet gøres et kort stop på Malta, hvor den resterende del af besætningen på i alt 155 mand påmønstrer, ligesom eksterne instruktører flyver hjem. Dele af besætningen skiftes i løbet af de fire måneder, men for konstablerne bliver det fire måneder uafbrudt. Det er der ikke de store indvendinger imod. Sådan er det bare. Men de er ærgerlige over, at der i systemet ikke er plads til at tage hensyn og at der tilsyneladende ikke er lige rettigheder for alle. At der ikke er elastik til at afløse en konstabel, der senere i år står overfor at skulle på barsel, finder de simpelthen både urimeligt og kritisabelt. Resultatet er, at de i maskinen kommer til at sejle en mand for kort, da konstablen har været nødtvunget til ikke at tage med. De har svært ved at se logikken, når nu både en afløser havde meldt sig og der flyves alligevel. Nej, det giver ingen god mening, synes de. Indbyrdes er de altid parat til at hjælpe hinanden med at bytte. Og de er ærgerlige over, at den velvillighed ikke imødekommes. -Nej, der er plads til forbedringer på det punkt, lyder konklusionen fra konstablerne. Dagen efter, lørdag 21. september, afsejlede Esbern Snare kl. 16 fra Flådestation Frederikshavn. 14

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14 Centralorganisationen

Læs mere

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG 10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: HENRIETTE OG FRIDA fotograf Jan Christensen har fulgt henriette Mikkelsen i løbet af hendes graviditet og efter fødslen. en periode

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nummer 4 december 2007 37. årgang

Nummer 4 december 2007 37. årgang Søværnsorientering Nummer 4 december 2007 37. årgang Galionsfigurer med national værdi...side 26 TEMA fastholdelse Klar til udfordringerne i det grå rederi >> Søværnet på frierfødder >> Kadet fik en chance

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere