Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen."

Transkript

1 Rackhosting ApS CVR. nr (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et tilbud eller ordrebekræftelse fra Rackhosting, som Kunden har accepteret eller hvis de på anden måde er accepteret af Kunden f.eks. ved ibrugtagning af en driftskonfiguration. Hvis andet er anført i tilbud eller ordrebekræftelse eller aftales senere har det forrang for disse vilkår. Hvis der ikke er lavet en særlig driftskonfiguration til Kunden, leverer Rackhosting en standard driftskonfiguration til Kunden, der er i stand til at hoste og drive de applikationer og domæner, Kunden har oplyst om ved aftalens indgåelse og som fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura fra Rackhosting. Har Rackhosting vedhæftet en særlig driftskonfiguration leverer Rackhosting de i driftskonfigurationen nævnte ydelser på de i tilbuddet nævnte vilkår. I øvrigt gælder disse vilkår. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af driftskonfigurationen ejer Rackhosting samtlige hardwareenheder og licenser, der anvendes ved leveringen af Kundens driftskonfiguration. Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Etablering og idriftsættelse af driftskonfigurationen sker først, når Kunden har betalt den første faktura. De første 30 dage efter at kunden får adgang/klarmelding til sin driftskonfiguration fungerer som testperiode. I testperioden finder oppetids- og -respons garantierne ikke anvendelse. I testperioden kontrolleres driftskonfigurationen for hardwarefejl og forhindringer i at opfylde de aftalte service- og kvalitetsmål. Testperioden slutter, hvis der i løbet af testperioden ikke findes uafklarede komplikationer der direkte forhindrer kundens brug af driftskonfigurationen, kompromitterer sikkerhedsnormerne eller umuliggøre de aftalte servicemål og kvalitetsmål. Om nødvendigt forlænges testperioden med 7 hverdages intervaller indtil der ikke er flere uafklaret komplikationer. Det for kunden gældende service niveau enten være Rackhostings til enhver tid gældende standard niveau eller et af kunden højere tilkøbt niveau. Betingelserne herfor fremgår af særskilt service niveau aftale (SLA) og har forrang over disse vilkår. Rackhosting har alm. telefontid på alle hverdage mellem 10:00 og 16:00. Kunden kan angive to navngivne kontaktpersoner, der kan kontakte Rackhosting. For alle henvendelser der ikke vedrørende forhold som Rackhosting er ansvarlig for, eller som ikke er dækket af separat aftalt SLA niveau, fakturerer Rackhosting kunden ved anvendelse af Rackhosting s sædvanlige timesatser som de er beskrevet Rackhosting kan henvise modtagelsen og besvarelsen af supportspørgsmål til , FAQ eller elektronisk helpdesk. Behandling af en supporthenvendelse vil normalt blive iværksat inden for et døgn efter modtagelsen. Problemer under Rackhostings ansvar, som forhindrer Kunden i at anvende sin driftskonfiguration, vil have fortrin og vil blive behandlet som hastehenvendelser. Support kan ske på enten dansk, engelsk, norsk eller svensk udført af skandinavisk talende supportmedarbejdere. Uden for den normale supporttid, kan henvendelse ske via . Henvendelser i dette tidsrum vil blive besvaret førstkommende hverdag. Ved hasteanmodninger om forhold som Rackhosting ikke er ansvarlige for, eller som ikke er dækket af kundens SLA aftale, beregner Rackhosting sig hastegebyr svarende til betaling for en time ved anvendelse af timetaksten for det tidsrum hvor udførelse af anmodningen sker.

2 Kunden driver selv sine applikationer. Ved kundens applikationer forstås applikationer/hjemmesider der indgår i driftskonfigurationen og som er vendt mod kunden eller kundes brugere/kunder. Rackhosting har ikke noget ansvar for opdatering og vedligeholdelse af kundens applikationer, der ligger på de servere der indgår i driftskonfigurationen Kunden indestår Rackhosting for, at Kunden har alle nødvendige licenser til de af kundens egne applikationer, der til enhver tid ligger på de servere der indgår i driftskonfigurationen. Kunden forpligter sig til løbende at vedligeholde licenserne og friholde Rackhosting for alle krav som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser. Hvis Rackhosting kræver det skal Kunden fremlægge en erklæring fra producenten af en applikation om i hvordan og i hvilket omfang applikationen er optimeret til hostet serverdrift. Kunden er eneansvarlig for alle nedbrud og merarbejde, som kan henføres til kundens applikationer. Kunden er ligeledes eneansvarlig for nedbrud eller performanceforringelser der skyldes ekstraordinær meget trafik til- eller load på- driftskonfigurationen, og må antages at være på grund af for få købte ressourcer i forhold til kundens behov. Rackhosting s merarbejde i forbindelse hermed, efter driftsprøven er overstået faktureres til kunden. Afregning sker månedsvis forud (Omkring 10 dage før d. 1 i næste måned), medmindre andet er aftalt særskilt. Trafikforbrug afregnes månedsvis bagud efter måling af faktisk forbrug, medmindre forbruget ligger under et allerede aftalt niveau, som enten medfølger i driftskonfigurationen eller købt særskilt i en trafikpakke. Hvis ikke der er aftalt en særskilt trafikpris eller trafikpakke, afregnes der efter den til enhver tid gældende prisliste. Dynamisk afregning af ressourcer på CloudCore DYNAMICS (Disk, CPU, RAM og trafik) afregnes månedligt bagud baseret på det faktiske forbrug for den pågældende måned. Kunden er opmærksom på, at kundens servere ikke begrænses på båndbredden, således at det er muligt, under optimale forhold, for serveren at trække op til switch port eller LAN kort maksimum. Straks en driftskonfiguration er taget i brug af kunden hæfter kunden for al trafik der til- og fragår serveren uanset formål forsætligt eller uforsætligt. Kunden hæfter ikke for trafik forårsaget af backup rutiner internt i Rackhostings netværk. Rackhosting scanner IKKE kundens applikationer og data for virus og malware, med mindre dette udtrykkeligt er anført i driftskonfigurationen eller på Kundens faktura. Rackhosting tager IKKE backup af kundens applikationer eller data med mindre dette udtrykkeligt er anført i driftskonfigurationen. Hvis Kunden abonnerer på backup er Kunden gjort opmærksom på og accepterer, at integriteten af backup ikke alene kan garanteres ved gennemførelse af backup, derfor er genskabelsestest (restore) altid er en nødvendig del af processen, i at sikre sine data. Genskabelse af data fra backup foretages kun på kundens anmodning og mængden af data samt antallet af filer kan være afgørende for hastigheden hvorved et system igen kan erklæres driftsklar. Reetablering faktureres efter timeforbrug. Kunden bør etablere rutiner der sikrer, at Kunden reelt kan anvende backuppen. Testmiljøer etc. tages der ikke backup af, med mindre det udtrykkeligt er anført, at testmiljøer er omfattet af backup.

3 Rackhosting har ingen rettigheder til Kundens data. Alle rettigheder til driftskonfigurationen bortset fra rettighederne til Kundens applikationer tilhører Rackhosting, uanset at Kunden har bidraget med ideer/ input/tests etc. til at etablere driftskonfigurationen. Kunden har ansvaret for at overholde Persondatalovens krav om anvendelse af personhenførbare data, herunder: a) At påse, at Kunden lovligt kan registrere personhenførbare data i konfigurationen. b) At sikre sig tredjemands samtykke til registrering, hvis det er opkrævet c) At besvare henvendelser om indsigt/ udlevering af registrerede oplysninger Inden for de i loven fastsatte tidsfrister. d) At påse, at data vedligeholdes og om nødvendigt slettes. Rackhosting optræder alene som databehandler i forhold til Kunden. Rackhosting handler alene efter instruks fra Kunden. Rackhosting skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kundens data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Rackhosting er ikke ansvarlig for sikkerhedsmæssige svagheder i kundens applikationer, da Rackhosting ikke foretager sikkerhedscheck af disse applikationer. Rackhosting skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Rackhostings systemer og behandling af data er indrettet, så de relevante dele af Bekendtgørelse nr. 528 af 25. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for det offentlige eller de bestemmelser der måtte træde i stedet for, overholdes. Rackhosting garanterer, at have interne processer som sikrer, at kun et meget begrænset antal relevante personer har adgang til Kundens data. Adgang til dataene sker kun efter aftale med Kunden eller hvis driftsmæssige årsager nødvendiggør adgang. Ledelsen påser at alle interne regler og procedurer overholdes. Når Kunden med et skriftligt varsel på 5 arbejdsdage beder om udlevering af sine data, skal Rackhosting på et relevant IT-læsbart medie i et af Kunden valgt anerkendt dataformat, udlevere en kopi af Kundens data. Kunden faktureres for tidsforbrug jævnfør den til enhver tid gældende prisliste. Efter aftalens ophør må Rackhosting kun efter konkret aftale med Kunden opbevare eventuelle kopier af Kundens data, bortset fra data på backup der med tiden automatisk slettes. Rackhosting garanterer, at alle Rackhosting s ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god IT-skik. Der betaltes særskilt for ydelser der ikke udtrykkeligt er nævnt i disse vilkår/driftskonfigurationen eller hvis det er aftalt, at betaling sker efter forbrug. Rackhostings almindelige prisvilkår finder anvendelse, herunder eventuelle mindste priser for at have adgang til driftskonfigurationen. Prislisten kan til enhver tid findes på Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Rackhosting kan regulere de aftalte priser med et varsel på 3 måneder, med mindre et længere varsel er aftalt. Rackhosting sender alle fakturaer og rykkere m.v. til Kunden via . Betalingsbetingelserne er 10 dage netto fra modtagelse af faktura. Ved for sen betaling kan Rackhosting kræve morarente, svarende til rentelovens bestemmelser herom. Rackhosting opkræver rykkergebyrer, hvis der udsendes rykkere til kunden på grund af manglende betaling. Ved manglende betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetidsgarantier, responshastighed og retten til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling.

4 Kunden er eneansvarlig for enhver brug af driftskonfiguration, herunder adgangen til driftskonfigurationen og kundens applikationer samt håndteringen af data. Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i den til driftskonfigurationen/ applikationerne tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v. Rackhosting er ikke ansvarlig for manglende adgang til driftskonfigurationen som skyldes: a) at Kundens it-miljø ikke understøtter/muliggøre adgang til driftskonfigurationen. b) problemer med Kundens internetadgang uanset årsag. c) generelle problemer med telefonkommunikation, f.eks. brud på kabler, for meget trafik, etc. d) Generelle fejl i udstyr for anderkendte leverandører. e) forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som Rackhosting eller deres under-leverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Hvis ikke andet fremgår af aftalen, er Rackhosting ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Rackhosting s erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til de seneste 12 måneders betaling fra Kunden, dog maksimalt kr per kalenderår. Kundens interne og eksterne revisor har ret til at foretage varslet og ledsaget sikkerhedsrevision hos Rackhosting. Tidsforbrug i forbindelse med sådan sikkerheds-revision faktureres Kunden, jf. den til enhver tid gældende prisliste/ underleverandørens prisliste. Rackhosting kan anvende Kundens til al kommunikation, herunder til services meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om nyheder eller andre ydelser som Rackhosting udbyder. Rackhosting kan vælge at anvende kunden som reference medmindre kunden har frabedt sig dette. Alle henvendelser vedrørende aftale-spørgsmål til Rackhosting, skal ske ved mail til Rackhosting kan ændre disse vilkår helt eller delvist med et varsel på 4 måneder. Aftalen løber i en periode, der specifikt er aftalt og anført i tilbud eller på faktura. Aftalen fornyes automatisk med en tilsvarende periode, medmindre den opsiges skriftligt af kunden senest 3 måneder inden udløb af den aktuelle periode. Rackhosting kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Hvis Kunden ikke betaler en forfalden regning til Rackhosting, har Rackhosting ret til at lukke for Kundens adgang til Kundens driftskonfiguration/domæner. For at en lukning kan ske kræver det, at Kunden ikke senest 10 dage efter modtagelsen af en rykkerskrivelse har betalt det skyldige beløb. Adgang til Kundens driftskonfiguration kan først etableres igen, når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle omkostninger. Rackhosting er uden ansvar berettiget til at lukke for internetadgangen til driftskonfigurationen, hvis Rackhosting bliver gjort opmærksom på, at der ligger materiale på de til driftskonfigurationen hørende servere, der strider mod dansk ret, grundlæggende retsprincipper eller mod tredjemands rettigheder. Hvor Rackhosting bliver præsenteret for klare beviser, kan adgangen lukkes uden varsel. I andre tilfælde skal Rackhosting give Kunden et varsel på 3 hverdage til at få bragt forholdene i orden eller dokumentere overfor Rackhosting, at Kunden er berettiget til at anvende det Driftskonfigurationen må ikke anvendes til at drive en virksomhed med pornografisk/anstødeligt indhold.

5 Ved opsigelse, ophævelse eller ophør skal Rackhosting på Kundens anfordring udlevere følgende til Kunden eller til en tredjemand udpeget af Kunden: alle Kundens data i et af Rackhosting valgt anerkendt læsbart - data format. Rackhosting har ingen tilbageholdsret. Udlevering skal således ske uanset årsag til ophør, herunder selvom Kunden måtte være i en påstået eller aktuel misligholdelse, samt uanset art og omfang af en sådan misligholdelse. Rackhosting skal på begæring fra Kunden yde yderligere relevant assistance i forbindelse med afviklingen af denne aftale. Denne bistand afregner Rackhosting til Kunden ved anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. Rackhosting kan forinden bistanden ydes kræve sikkerhed for betalingen. Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretnings-hemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne. Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden. Rackhosting kan frit overføre rettigheder og/eller forpligtelser under aftalen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden. Rackhosting kan endvidere anvende underleverandører til opfyldelse af hele eller dele af denne aftale. Kunden kan overdrage adgangen til konfigurationen til tredjemand f.eks. i forbindelse med en fusion eller et virksomhedssalg. Ved Rackhosting s konkurs, ophør eller forhold der kan ligestilles hermed, kan Kunden kræve sine data udleveret uden varsel. Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. Uoverensstemmelser mellem Parterne om aftalens opfyldelse, herunder disse vilkårs fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de almindelige domstole.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere