Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Miracle Hosting A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til driftsog hostingydelser for perioden 1. januar 2012 til 31.december 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Uafhængig revisors erklæring 1 2. Udsagn fra Miracle Hosting A/S 4 3. Systembeskrivelse fra Miracle Hosting A/S Introduktion Beskrivelse af Miracle Hosting A/S ydelser Miracle Hosting A/S organisation og sikkerhed Risikostyring ved Miracle Hosting A/S Kontrol rammer, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering Etableret kontrolmiljø Informationssikkerhed Fysisk sikkerhed Styring af kommunikation med kunder Backup Drift og overvågning Adgangskontrol Anskaffelse og vedligeholdelse af infrastruktur Business Continuity Management Supplerende information omkring det etablerede kontrolmiljø Forhold, som skal iagttages af kundernes revisorer Information distribueret af Deloitte Introduktion Kontrolmiljøelementer Test af effektivitet Test af udførte kontroller hos Miracle Hosting A/S Yderligere information fra Miracle Hosting A/S Kommentarer til beredskabsplan 27

3 Deloitte 1 1. Uafhængig revisors erklæring Til ledelsen hos Miracle Hosting A/S, Miracle Hosting A/S kunder og deres revisorer. Omfang Vi har fået til opgave, at erklære os vedrørende Miracle Hosting A/S udsagn i afsnit 2 samt de tilhørende beskrivelser af system- og kontrolmiljøet i afsnit 3 for Miracle Hosting A/S hostingydelser for de tilsluttede kunder, omfattende design, implementering og effektivitet af kontroller anført i beskrivelsen. Miracle Hosting A/S beskrivelse omhandler hosting og drift af applikationer samt den underliggende infrastruktur. Erklæringen omfatter de fælles kontroller, som varetages af Miracle Hosting A/S i forbindelse med hosting og drift. Vi har ikke vurderet den faktiske sikkerhedsopsætning i applikationerne for hver kunde samt eventuelle kontroller, der udføres lokalt hos de enkelte kunder. Disse forhold forudsættes udført af kundernes egne revisorer med udgangspunkt i de etablerede forretningsgange hos hver kunde. Denne erklæring er udarbejdet efter helhedsmetoden og omfatter således ledelsens beskrivelse af kontrolmål og de hertil hørende kontrolaktiviteter hos Miracle Hosting A/S på alle områder inden for de generelle it-kontroller, som hen henføres til de leverede serviceydelser. Miracle Hosting A/S ansvar Miracle Hosting A/S er ansvarlig for udarbejdelse af foranstående udsagn samt beskrivelsen af system- og kontrolmiljøet, jf. afsnit 3. Miracle Hosting A/S er endvidere ansvarlig for sikring af beskrivelsernes fuldstændighed og nøjagtighed, herunder sikre en korrekt fremstilling og præsentation af udsagn og beskrivelse i denne erklæring. Det er endvidere Miracle Hosting A/S ansvar at levere de ydelser, som beskrivelsen omfatter, at udforme og designe samt implementere effektive kontroller for at opnå de identificerede kontrolmål. Miracle Hosting A/S er ikke ansvarlig for arbejdsprocesser og kontroller, som udføres hos deres kunder. Oplysningerne i afsnit 5 - Miracle Hosting A/S kommentarer til den udførte revision - er ikke en del af beskrivelsen af system- og kontrolmiljøet omkring de tilsluttede virksomheder. Information i afsnit 5 har ikke været genstand for de procedurer, der udføres af Deloitte ved gennemgangen af beskrivelsen i afsnit 3.

4 Deloitte 2 Revisors ansvar Det er vores ansvar, baseret på vores procedurer, at udtrykke en konklusion om Miracle Hosting A/S udsagn, herunder om beskrivelse af system- og kontrolmiljøet er korrekt, om udførte kontroller er designet til at imødegå de identificerede risici, implementeret i organisationen hos Miracle Hosting A/S, samt om kontrollerne har fungeret effektivt i perioden, som erklæringen omfatter. Vi har udført vores arbejder i henhold til International Standard on Assurance Engagements 3402, Assurance Reports on Controls at a Service Organization, udgivet af International Auditing and Assurance Standards Board. Denne standard kræver, at vi opfylder etiske krav samt planlægger og udfører vores procedurer med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er dækkende, og at kontrollerne er hensigtsmæssigt designet og fungerer effektivt. En erklæringsopgave med sikkerhed for beskrivelsen, design og effektiviteten af kontroller hos Miracle Hosting A/S omfatter udførelse af procedurer med henblik på at opnå bevis for Miracle Hosting A/S beskrivelse af sit system samt for kontrollernes design og effektivitet. De udvalgte procedurer afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for, at beskrivelsen ikke fremstår dækkende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt designet eller ikke fungerer effektivt. Vores procedurer omfatter en test af effektiviteten af de kontroller, som vi anser som nødvendige for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen bliver nået. Vores procedurer omfatter endvidere en vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i afsnit 2. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør Miracle Hosting A/S beskrivelse er udarbejdet med henblik på at imødekomme kravene fra kunderne og disses revisorer og kan derfor ikke omfatte alle aspekter af kontrol i et system, som den enkelte kunde anser som værende vigtig for eget kontrolmiljø. Kontroller i en servicevirksomhed kan heller ikke i sagens natur forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser i proces- eller rapporteringstransaktioner. Derudover er forskydningen af effektivitetsvurdering udsat for den risiko, at kontroller i en servicevirksomhed kan blive utilstrækkelige eller fejle. Endvidere vil en anvendelse af vores konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller eller i virksomhedens over-

5 Deloitte 3 holdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vores konklusion muligvis ikke længere vil være gældende. Konklusion Vores konklusion er udformet på basis af de forhold, der er beskrevet i denne erklæring. De kriterier, som vi har anvendt i forbindelse med vores konklusion er beskrevet i afsnit 4. På grundlag af den udførte revision er det vores vurdering, at: a) beskrivelsen af de generelle it-kontroller relateret til drifts- og hostingydelser for de tilsluttede kunder, således som de var udformet og implementeret i perioden til , i alle væsentlige henseender er retvisende b) kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden til c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået, i alle væsentlige henseender har fungeret effektivt i hele perioden til Beskrivelse af test af kontroller De specifikke kontroller, der blev testet samt arten, den tidsmæssige placering og resultatet af disse tests fremgår af afsnit 4. Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring, beskrivelse af system- og kontrolmiljø i afsnit 4 samt vores test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der anvender Miracle Hosting A/S serviceydelser og disses revisorer, og som har tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om de tilsluttede kunders egne kontroller, når de vurderer risici for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. Aarhus, den 8. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mikkel Schøning statsautoriseret revisor, CISA Henrik Roed Svendsen director, CISA, CGEIT

6 Deloitte 4 2. Udsagn fra Miracle Hosting A/S Dette udsagn er udarbejdet til brug for Miracle Hosting A/S kunder, der anvender Miracle Hosting A/S serviceydelser og disse revisorer. Vores udsagn omfatter beskrivelsen af system og kontrolmiljøet, herunder de kontroller, som Miracle Hosting A/S udfører for kunderne i relation til de indgåede aftaler med Miracle Hosting A/S. Vores beskrivelse af arbejdsprocesser og udførte kontroller er nærmere beskrevet i afsnit 3 Systembeskrivelse fra Miracle Hosting A/S. Vores beskrivelse omfatter perioden til og forudsætter, at kunderne og deres revisorer har tilstrækkelig forståelse for og omkring de leverede serviceydelser til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har etableret ved vurdering af risiciene for fejlinformation i kundernes regnskaber. Miracle Hosting A/S bekræfter, at: Beskrivelserne i afsnit 3 giver en dækkende redegørelse for vores arbejdsprocesser og udførte kontroller til sikring af betryggende sikringsforanstaltninger omkring hosting-ydelserne, herunder: o de typer af serviceydelser, som Miracle Hosting A/S leverer o at der er defineret en risikovurderingsproces til identifikation af risici i hostingydelserne o at der med udgangspunkt i risici er fastsat kontrolmål og kontroller til imødegåelse af de identificerede risici o at de beskrevne arbejdsprocesser og kontroller er implementeret o at der er etableret ledelsesmæssige overvågningskontroller til sikring af, at kontrollerne er effektive beskrivelserne indeholder relevante oplysninger om væsentlige ændringer i de outsourcede ydelser i perioden til beskrivelserne er udarbejdet under hensyntagen til, at de skal opfylde almindelige behov for information til brug for aflæggelse af kunders regnskaber

7

8 Deloitte 6 3. Systembeskrivelse fra Miracle Hosting A/S 3.1 Introduktion Denne beskrivelse er udfærdiget med henblik på at levere information til brug for Miracle Hostings kunder og disses revisorer i overensstemmelse med kravene i den danske revisionsstandard ISAE 3402 for erklæringsopgaver om kontroller hos serviceleverandør. Beskrivelsen omfatter informationer om system- og kontrolmiljøet, der er etableret i forbindelse med Miracle Hostings leverance af serviceydelser på drift og hosting. Beskrivelsen indeholder beskrivelser af de anvendte procedurer til sikring af en betryggende afvikling af systemer. Formålet er at give tilstrækkelige informationer til, at hostingkunders revisorer selvstændigt kan vurdere afdækningen af risici for kontrolsvagheder i kontrolmiljøet, i det omfang det kan medføre en risiko for væsentlige fejl i hosting kunders it-drift for perioden til Beskrivelse af Miracle Hosting A/S ydelser Miracle Hosting har siden etableringen i 2011 været en del af hostingbranchen og har leveret drift af it-løsninger til flere forskellige brancher på markedet. Miracle Hosting leverer udover hosting en bred vifte af øvrige it-relaterede ydelser. Miracle Hosting tilbyder i relation til denne erklæring følgende serviceydelser til hosting-markedet: Hosting Housing Remote Backup Nærværende systembeskrivelse indeholder en beskrivelse af anvendte arbejdsprocedurer og udførte kontroller på ovenstående serviceydelser.

9 Deloitte Miracle Hosting A/S organisation og sikkerhed Ansvar og organisering i Miracle Hosting A/S fremgår af nedenstående organisationsdiagram: Steen Knudsen Direktør Thomas Møller Driftschef Service Desk Driftafdeling Presale Direktionen i Miracle Hosting, som er den øverst ansvarlige for it-sikkerheden, søger for, at der til stadighed er etableret procedurer og systemer, der understøtter overholdelsen af den til enhver tid gældende it-sikkerhedspolitik. For at understøtte dette har Miracle Hosting A/S etableret en itsikkerhedsgruppe, som er ansvarlig for overordnede målsætninger for implementering af it-sikkerhed på serviceydelserne. Det er driftschefen, som er ansvarlig for udarbejdelse og implementering af relevante kontroller til efterlevelse af it-sikkerhedspolitikken. Sikkerhedsniveauet skal være målbart og kontrollabelt, hvor dette overhovedet er muligt, og være udtryk for best practice inden for de enkelte kontrolaktiviteter på de serviceområder, som tilbydes kunderne. It-sikkerhedsgruppen består pt. af følgende medlemmer: Direktør - Steen Knudsen Driftschef - Thomas Møller Gruppen mødes 1 gang årligt for at fastsætte og følge op på målsætninger i relation til it-sikkerheden. 3.4 Risikostyring ved Miracle Hosting A/S Risikostyring gennemføres i Miracle Hosting på flere områder og niveauer. Der gennemføres en årlig risiko- og trusselsvurdering, der sigter mod interne systemer generelt. Input til denne vurdering indhentes i hele organisationen. Processen faciliteres af ansvarlige og ledere, der udarbejder udkast til

10 Deloitte 8 Miracle Hostings ledelse. Efter intern bearbejdning godkendes vurderingen af Miracle Hostings ledelse. I projektindstillingsfasen udarbejdes der, afhængig af projektets karakter, dels en sikkerhedsvurdering samt en vurdering af særlige risici og usikkerheder. Dette sker efter en foruddefineret proces. På operationelt projektniveau gennemføres løbende risikostyring. Der arbejdes efter en fast projektstyringsmodel, hvor ansvaret for projektrelateret risikostyring gennemføres af projektlederen, som ofte vælger at inddrage projektdeltagere, eksterne partnere og eventuelle styregruppemedlemmer i processen. 3.5 Kontrolrammer, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering Miracle Hostings it-sikkerhedspolitik, etablerede processer og kontroller omfatter alle systemer og ydelser, der tilbydes kunderne. Det fortsatte arbejde med tilpasning og forbedring af Miracle Hostings sikringsforanstaltninger sker løbende i samarbejde med højt kvalificerede specialister. Fastsættelse af kriterier for kontrolimplementering hos Miracle Hosting tager udgangspunkt i DS-484. På basis af dette kontrol-framework er relevante kontrolområder og kontrolaktiviteter implementeret ud fra best practice for minimering af risici på de serviceydelser, som leveres af Miracle Hosting. Med udgangspunkt i den valgte kontrolmodel indgår følgende kontrolområder i det samlede kontrolmiljø: Informationssikkerhed Intern organisering af it-sikkerhed Fysisk sikkerhed Styring af kommunikation med kunder Backup Drift og overvågning Adgangskontrol Anskaffelse og vedligeholdelse af netværk Business Continuity Management 3.6 Etableret kontrolmiljø Hvert enkelt område er detaljebeskrevet i de efterfølgende afsnit.

11 Deloitte Informationssikkerhed Formål En ledelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med udgangspunkt i en it-risikoanalyse og kommunikeret ud til relevante medarbejdere i virksomheden. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting afdækker relevante it-risici på de etablerede serviceydelser. Dette varetages gennem en løbende trussels- og risikovurdering hos Miracle Hosting, dels i forbindelse med alle udviklingsprojekter og ændringer i systemmiljøer og dels ved en årlig revurdering af risikoanalysen. Resultatet af den årlige gennemgang forelægges ledelsen. På baggrund af ovenstående trussels- og risikovurdering af hostingaktiviteterne defineres itsikkerhedspolitikken. Miracle Hosting stiller endvidere en række informationer til rådighed for hostingkundernes revisorer til brug for deres vurdering af Miracle Hosting som serviceleverandør. Ud over driftsrelaterede forhold kan Miracle Hosting også informere om sikkerhedsmæssige forhold, i det omfang kunderne efterspørger dette. Tidspunkt for udførsel af kontrollen It-risikoanalysen og it-sikkerhedspolitikken revurderes mindst en gang årlig forinden udførelse af itrevision og udarbejdelse af erklæring. Hvem udfører kontrollen Den årlige gennemgang udføres af sikkerhedsgruppen. Kontrol dokumentation Der er versionsstyring på dokumenterne Fysisk sikkerhed Miracle Hosting har et datacenter til kundernes og eget udstyr. Fysisk adgangskontrol og sikring Formål Den fysiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med kunders ønsker.

12 Deloitte 10 Anvendte procedurer og kontroller Adgang til bygning er kontrolleret via nøglekort, som er udleveret til Miracle Hostings driftspersonale ud fra et arbejdsmæssigt behov. Serverrummet er hævet over grundniveau, og alle døre i datacenteret er sikret med en elektronisk låsemekanisme, som kun kan låses op med registrerede nøglekort. Endelig er der etableret et alarmsystem, som alarmerer vagtcentralen ved forsøg på indbrud. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Der sker en periodisk gennemgang af nøglekortholdere ved udskiftning af personale eller som minimum en gang om året. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen. Kontrol dokumentation Udskrift af nøglekortholdere fra nøglestyrringssystemet. Sikring mod miljømæssige hændelser Formål It-udstyr er beskyttet mod miljømæssige hændelser som strømsvigt og brand. Anvendte procedurer og kontroller Datacenterets serverrum er beskyttet mod følgende miljømæssige hændelser: Strømsikring Brandsikring Klima På alt vitalt it-udstyr er stabil strøm sikret med en UPS-installation, som kan holde systemerne med strøm, indtil generatoren automatisk er startet og klar. I serverrumet er der etableret røg- og temperaturføler, der er koblet sammen med det centrale brandovervågningssystem. Serverrummet er endvidere forsynet med automatisk brandbekæmpelsesudstyr (der aktiveres ved for høje værdier på enten røg eller varme). Der udføres løbende service på disse anlæg.

13 Deloitte 11 Varmeudviklingen i serverrummet reguleres gennem det fuldautomatiske kølesystem, som sikrer den korrekte temperatur for sikring af stabil drift og lang holdbarhed på det anvendte it-udstyr. Der udføres løbende service på anlægget. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Der udføres løbende visuel kontrol af teknik- og serverrum af driftspersonalet Der udføres 1 årlige kontrol/service af alarmsystemet fra alarmselskabet Der udføres 1 årlig kontrol/service af brandbekæmpelsesudstyr Der udføres 1 årlige kontrol/service af UPS og generator Der udføres 1 årlige kontrol/service af køleanlægget Hvem udfører kontrollen Kontrollen udføres af leverandører af systemerne. Kontrol dokumentation Alle kontrol-/serviceskemaer forefindes hos driftschefen Styring af kommunikation med kunder Service Desk og kundesupport Formål Der udføres betryggende brugersupport for brugere, der kontakter Service Desk, herunder at der ydes den aftalte support i de tidsrum og på de i kontrakten aftalte områder. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting har etableret et sæt af skriftlige Service Desk-procedurer på de områder, der er aftalt i aftalen med kunden. Service Desk-procedurerne udarbejdes af Service Desk i tæt samarbejde med kunden samt 3. parts leverandøre. Support til bruger sker over telefon og evt. via fjernstyringsværktøjer. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Service Desk gennemgår dagligt sager, der afventer løsning. Hvem udfører kontrollen Kontroller udføres af Service Desk, og uden for normal arbejdstid udføres den af Service Desk vagten.

14 Deloitte 12 Kontrol dokumentation Dokumentation for henvendelser og udførelse af opgaver for kunderne sker i Miracle Hostings sagsstyringssystem. Incidenthåndtering Formål Der gennemføres en betryggende Incidenthåndtering ud fra de indgåede aftaler med kunder, herunder at Miracle Hosting kontrollerer, at dette sker til normal fuldførelse og med forventet resultat. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting anvender sagsstyringssystem til registrering og håndtering af incidents. Der noteres følgende i sagen: Fejl Hvad der er gjort for afhjælpning af fejl Hvem der har udført opgaver Tidsstempling for, hvad tid der er noteret i sagen Tidsregistrering (om det er ifølge driftsaftale, eller det skal faktureres) Ledelsen af driftsafdelingen er ansvarlig for overvågning af, at indkomne henvendelser i Service Desk prioriteres og tildeles ressourcer, samt at incident håndtering gennemføres i overensstemmelse med de indgåede kundeaftaler. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Incidenthåndtering sker inden for de aftalte SLA-tider med kunden. Hvem udfører kontrollen Håndteringerne af incidents udføres af Miracle Hostings driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af en konsulent (vagten). Kontrol dokumentation Dokumentation for incidents og udførelse af incidents for kunderne sker i Miracle Hostings sagsstyringssystem.

15 Deloitte Backup Formål Data sikkerhedskopieres og opbevares, så de kan reetableres i overensstemmelse med gældende SLAkrav. Miracle Hosting kontrollerer, om backup udføres fejlfrit, og ved fejl i backup at der udføres en vurdering af fejl og opfølgning på evt. fejlretning. Anvendte procedurer og kontroller Der er udarbejdet udførlig beskrivelse af backupprocedure. Backupproceduren er en del af den daglige kørsel og er således automatiseret i systemet. Manuelle rutiner i forbindelse med backup er beskrevet i driftsprocedurerne. Alle backups gemmes på 2 lokationer med betryggende afstand. Backup testes løbende, idet backups anvendes til at reetablere kundedata, ligesom der ved den årlige afprøvning af recoveryprocedurer sker en efterprøvning af restore i forbindelse med en fuld reetablering af én enkelt kundes miljø, dvs. både systemopsætning og brugerdata. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Der udføres tjek af backuplogs i normal arbejdstid. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen forestår den daglige kontrol af backuplogs. Kontrol dokumentation Daglig kontrol i Miracle Hostings sagsstyringssystem Drift og overvågning Formål Der udføres proaktiv overvågning af, at aftalte services er tilgængelige, at tilgængelige ressourcer er i overensstemmelse med de aftalte normer/tærskelværdier, og at nødvendige jobs og kørsler, såvel online som batch, afvikles rettidigt og korrekt. Miracle Hosting kontrollerer, at dette sker til normal fuldførelse og med forventet resultat. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting har etableret et sæt af skriftlige driftsprocedurer på alle væsentlige driftsaktiviteter, som er afstemt med kundens krav og den tilhørende it-sikkerhedspolitik. Driftsprocedurerne udarbejdes af driftsafdelingen i et tæt samarbejde med kunden, 3. parts leverandører samt driftsafdelingen. Der foreligger en række jobbeskrivelser for driftsafdelingen, hvor der er fastsat, hvilken overvågning og kontroller der udføres dagligt ugentlig - årligt. Konstaterede fejl i udførte kontroller og eventuel-

16 Deloitte 14 le fejl fra det systemtekniske overvågningssystem korrigeres hurtigst muligt ved hjælp af procedure eller best practice. Kunden informeres løbende om omfanget og konsekvenserne af de konstaterede fejl. Følgende funktionsområder har adgang til kundernes it-systemer: Service Desk medarbejdere Driftsmedarbejder Konsulenter Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen udføres i primær driftstid ifølge SLA-aftalen med den enkelte kunde. Hvem udfører kontrollen Kontroller udføres af Miracle Hostings driftsafdeling, og uden for normal arbejdstid udføres den af en konsulent (vagten). Kontrol dokumentation Dokumentation for udførelse af dette for kunderne sker i Miracle Hostings sagsstyringssystem Adgangskontrol Formål Adgang til systemer, data og andre it-ressourcer administreres, vedligeholdes og overvåges i overensstemmelse med de tilsluttede kunders behov. Adgangen deles op i 3 områder: Kundens medarbejder Miracle Hostings medarbejder 3. part Anvendte procedurer og kontroller Det er Miracle Hostings ansvar at sikre en betryggende adgang til de enkelte systemer, ved at kunden godkender 3. parts-oprettelse af brugere og tildeling af roller. Brugere oprettes på baggrund af skriftlige henvendelser/mail sendt til Miracle Hostings driftsafdeling. Det er Miracle Hosting, der fastsætter, hvilken af de foruddefinerede roller, som brugerne skal tildeles på baggrund af kundens godkendelse. Det er endvidere kundens ansvar at meddele Miracle Hosting, når rolletildelingen skal ændres eller fjernes. Rettigheder til interne brugere hos Miracle Hosting oprettes efter de samme principper og

17 Deloitte 15 godkendes af Driftschefen. For interne medarbejdere er der udarbejdet formelle retningslinjer vedrørende sletning af brugere. Disse sikrer bl.a., at en fratrådt medarbejder ved arbejdsophør hos Miracle Hosting afleverer nøgler og adgangskort, således at der ikke kan opnås fysisk adgang til bygningen, og vedkommendes bruger-id spærres for log-in. Tidspunkt for udførsel af kontrollen For kunder sker det i forbindelse med anmodning fra kunden og når 3. part tilgår kundens system internt sker der kontrol i forbindelse med personaleændringer. Hvem udfører kontrollen For kunder er det driftsafdelingen ved Miracle Hosting, der har ansvaret for at proceduren for 3. partsadgang til kundens miljø bliver overholdt ifølge aftale med kunden. For medarbejdere ved Miracle Hosting er det Driftschefen, der har ansvaret for, hvem der har adgang til hvad (kunde miljø interne systemer). Kontrol dokumentation Ved behov for adgang fra en 3. part til kundens it-miljø er det kundens it-ansvarlige, der fremsender en godkendelsesmail til Driftsafdelingen. Denne lagres herefter på kundedrevet i kundens Driftsmappe. For Miracle Hostings medarbejder gemmes brugerskemaer i den enkeltes personalemappe på Direktionsdrevet Anskaffelse og vedligeholdelse af infrastruktur Netværk og kommunikationssoftware Formål Netværks- og kommunikationssoftware vedligeholdes og supporteres, og ledelsen sikrer, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting har fuld dokumentation for netværk og kommunikationslinjer frem til de tilsluttede kunder, hvor der foreligger en aftale omkring drift af kundens netværksudstyr Miracle Hosting vurderer løbende behov for opdatering af firmware på netværks- og kommunikationssoftware. For at sikre en stabil drift vil der alene ske opdateringer, såfremt det er nødvendigt for at sikre kommunikationen. Inden ændringer foretages, tages backup af konfigurationsfilerne til netværks komponenter, ligesom udskiftet udstyr beholdes i en karensperiode i tilfælde af, at nyt udstyr ikke

18 Deloitte 16 fungerer korrekt eller optimalt. Væsentlige ændringer til netværkskonfigurationer foretages inden for de med kunderne aftalte servicevinduer. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen udføres i forbindelse med opdatering og ændring. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen har ansvaret for udførsel af opdateringer samt kontrol af funktionalitet. Kontrol dokumentation Der laves dokumentation i Miracle Hostings sagsstyringssystem, omkring opgaver, der er udført på kundens system. Systemsoftware Formål Systemsoftware vedligeholdes og supporteres, og ledelsen sikrer, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med virksomhedens behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller For Windows-servere indhentes fyldestgørende systemdokumentation efter behov. Miracle Hosting har fastsat procedurer for anskaffelse og opdatering af systemsoftware Windows-platformene. På Windows-platformen hentes opdateringer fra Microsoft og rulles manuelt på efter aftale med kunden. Vurderinger og test sker ved, at der i forbindelse med servicevindue tages stilling til, om der er behov for de frigivne patches og fixes. Herefter testes de på mindre kritiske systemer, inden de rulles på alle systemer. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Kontrollen for opdateringer sker efter opsatte kontroller i Miracle Hostings sagsstyringssystem. Hvem udfører kontrollen Driftsafdelingen er ansvarlig for udførsel af opdateringer og kontrol heraf. Kontrol dokumentation Det fremgår af de installerede patches på den enkelte server samt Miracle Hostings sagsstyringssystem.

19 Deloitte Business Continuity Management Formål En plan for genoptagelse af virksomhedens mest kritiske it-baserede forretningsprocesser efter en katastrofe er indtruffet. Anvendte procedurer og kontroller Miracle Hosting har tegnet service på alle kritiske komponenter i datacenteret. Herudover er alle kritiske netværkskomponenter redundante for at sikre den fortsatte drift i tilfælde af nedbrud og fejl. De virtuelle servere drives primært i et VMware cluster for at sikre høj tilgængelighed i tilfælde af nedbrud på en eller flere noder. Backup foretages dagligt, og data kopieres til en sekundær lokation efter endt backup. Tidspunkt for udførsel af kontrollen Miracle Hosting gennemgår årligt service niveauet for kritisk udstyr for at sikre høj tilgængelighed i datacenteret. Hvem udfører kontrollen Sikkerhedsgruppen udfører den årlige gennemgang og tilpasning af serviceniveauer og infrastrukturarkitektur. Kontrol dokumentation Den årlige gennemgang dokumenteres i Miracle Hostings sagsstyringssystem. 3.7 Supplerende information omkring det etablerede kontrolmiljø Forhold, som skal iagttages af kundernes revisorer Levering af serviceydelser Ovenstående systembeskrivelse af kontroller er baseret på Miracle Hostings standard betingelser. Det bevirker, at kundernes afvigelser fra Miracle Hostings standard betingelser ikke er omfattet af nærværende erklæring. Kundernes egne revisor bør derfor vurdere, om denne erklæring kan anvendes på den konkrete kunde og selv afdække eventulle andre risici, der vurderes som væsentlige for aflæggelse af kundernes årsregnskaber. Brugeradministration Miracle Hosting giver adgang og tildeler rettigheder i overensstemmelse med kundernes instrukser, i takt med at disse bliver indmeldt i Service Desk. Miracle Hosting er ikke ansvarlig for, at disse informationer er korrekte, og det er således kundernes eget ansvar at sikre, at de tildelte adgange og ret-

20 Deloitte 18 tigheder til systemer og applikationer sker i overensstemmelse med kundens egen forventninger til en betryggende funktionsadskillelse hos kunden. Efterlevelse af relevant lovgivning Miracle Hosting har tilrettelagt procedurer og kontroller, således at de områder, som er Miracle Hostings ansvar efterleves betryggende. Miracle Hosting er ikke ansvarlig for applikationer, som afvikles på det hostede udstyr, og som følge af dette omfatter denne erklæring ikke sikkerhed for, at der er etableret betryggende kontroller i brugerapplikationerne, herunder at applikationerne efterlever bogføringsloven, persondataloven eller anden relevant lovgivning.

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere