1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt"

Transkript

1 Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres automatisk ved accept af kontrakten. Definitioner Delleverance forstås som en opdeling af leverancen i de tilfælde, hvor Kontrakten indeholder mere end en adresse og/eller ydelse. Ved aflevering af en delleverance påbegynder fakturering af denne umiddelbart herefter. Fejl betyder en pludselig opstået fejl eller u varslet forringelse. Leveringsdato er den faktiske dato, hvor en ydelse bliver klarmeldt overfor Kunden. Service Level Agreement SLA, er et selvstændigt dokument, der beskriver, hvad Welcom servicemæssigt forpligter sig til overfor for Kunden. Ydelse er fælles betegnelse for serviceydelser, produkter, el og tjenester. 1 Generelt 1.1 Disse handelsbetingelser regulerer forholdet mellem Parterne (Welcom og Kunden), i det Welcom leverer ydelser i overensstemmelse med Kontrakten, Handelsbetingelserne, samt Service Level Agreement. 1.2 I tilfælde af uoverensstemmelse følger rangordenen af ovenstående punkts rækkefølge. En eventuel løsningsbeskrivelse udgør ingen juridisk forpligtelse. 1.3 Enhver aftale som indgås med Welcom er omfattet af betingelserne samt den til enhver tid gældende dansk lovgivning. 1 2 Kundens oplysningspligt 2.1 Kunden skal i forbindelse med bestilling give Welcom oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson, telefonnummer, adresse samt de for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som Welcom måtte bede om. 2.2 Kunden er forpligtet til at oplyse Welcom om ændringer i de af Kundens forhold, som har betydning for Kundens fakturering. 3 Aftaleperiode 3.1 Kontrakten træder i kraft ved Parternes underskrift og aftaleperioden er fastsat jf. tilbud fra levering jf. punkt Såfremt Kontrakten består af delleverancer vil de have individuelle leveringsdatoer og dermed individuelle udløbsdatoer. 3.3 For alle abonnementsaftaler på mobil, fastnet og access, gælder dog som minimum et opsigelsesvarsel på aftaleperioden (som andrager mindst 12 måneder) + minimum 3 måneders varslet opsigelse, medmindre andet skriftligt er aftalt. 4 Opsigelse og forlængelse af aftale 4.1 Aftalen er uopsigelig i Kontraktens aftaleperiode, med undtagelse af forhold reguleret af punkt 11 Misligholdelse. 4.2 Aftalen forlænges automatisk med et år af gangen, med mindre Kontrakten opsiges skriftligt af Kunden med et varsel før aftaleperiodens udløb på løbende måned + 3 måneder. Dette er kun gældende, hvis ikke andet fremgår af tilbud. 4.3 Welcom kan til enhver tid opsige aftalen, eller dele af denne, med 3 måneders varsel. 5 Betaling og fakturering 5.1 Alle priser oplyst af Welcom er angivet i danske kroner, eksklusiv moms.

2 5.2 Fakturering vil ske fra den faktiske leveringsdato. Dog vil ethvert etableringsvederlag der overstiger ,- faktureres med 50 % ved indgåelse af aftale og de resterende 50 % umiddelbart efter den faktiske leveringsdato. Forsinker Kunden bevidst leveringen, vil Welcom være berettiget til at fakturere, når Kunden har fået påbud om udlevering af de til Kontrakten nødvendige informationer. 5.3 Såfremt Kontrakten består af delleverancer, vil der ske fakturering for hver delleverance fra delleverancens faktiske leveringsdato. 5.4 Faste løbende vederlag faktureres månedsvis eller kvartalsvis forud til forfald hver den 1. i måneden. Faktura fremsendes på den af kunden oplyste adresse, medmindre der aftales andet. 5.5 Indkøbsordrenummer og/eller andre faktureringsdata skal fremgå særskilt på Kontrakten, såfremt dette ønskes af Kunden. Enhver faktura skal betales netto 14 dage fra fakturadato, til den til enhver tid af Welcom anviste betalingsadresse medmindre andet er angivet eller aftalt. 5.6 Alle betalinger skal, af Kunden, gennemføres uden fradrag eller modregning af nogen art. 5.7 Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, betaler Kunden morarenter og gebyr i overensstemmelse med Renteloven. Welcom forbeholder sig retten til at ændre renten, med et skriftligt varsel på 90 dage. 5.8 Welcom forbeholder sig retten til at standse levering, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes. Der fremsendes mindst et forudgående varsel. 5.9 Welcom kan opkræve et gebyrfor genåbning af et produkt Såfremt Kunden har undladt at betale forfalden gæld, kan Welcom hæve eller pause nye tilbud/aftaler før gælden er betalt Spørgsmål vedrørende fakturering kan ske alle hverdage mellem 8:00 og 16: Ændringer af vilkår og priser 6.1 Welcom forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår i nærværende aftale, herunder tekniske specifikationer. Væsentlige ændringer skal meddeles Kunden med 30 dages forudgående varsel (pr. brev eller til den af Kunden oplyste adresse eller adresse). Mindre ændringer kan til enhver tid og uden forudgående varsel meddeles Kunden på Welcoms hjemmeside. 6.2 Ændringer af begunstigende karakter over for Kunden f.eks. prisreduktioner eller ændringer som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller lignende kan gennemføres uden forudgående varsel, reguleringen vil ske forholdsmæssigt. 6.3 Den til enhver tid gældende pris reguleres hvert år pr. 1. januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Reguleringen foretages således, at den til enhver tid gældende pris ændres med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra november forrige år til november i året før reguleringsåret. 7 Leveringsbetingelser 7.1 Welcom leverer de ydelser, der er defineret i Kontrakten/tilbud. 7.2 Enhver kontrakt der omfatter mere end én ydelse kan opdeles i delleverancer. 7.3 Levering har fundet sted, når ydelsen er udført/idriftsat. Idriftsættelse eller implementering vil kun foretages inden for almindelig arbejdstid. Såfremt Kunden ønsker idriftsættelse eller implementering uden for disse tider, vil Kunden blive faktureret for det faktiske timeforbrug, eller efter tilbud. 7.4 Leveringsdatoen er tidspunktet, hvor ydelsen bliver omfattet af Welcoms Service Level Agreement. 7.5 Support der ikke vedrører sikring af normal drift, kan ske på alle hverdage mellem 8:00 og 16:00. Al support faktureres pr. påbegyndt halve time + kørsel. Materialeforbrug afregnes særskilt. 7.6 Finder Kunden, at den aftalte ydelse ikke opfylder det aftalte, skal Parterne samarbejde med henblik på at identificere og korrigere enhver mangel. Skulle der opstå en tvist om dette mellem Parterne, skal denne søges afhjulpet i mindelighed.

3 Såfremt Parterne ikke er i stand til at løse en sådan tvist inden 15 arbejdsdage regnet fra dagen, hvor Kunden giver skriftlig meddelelse om fejlen, overgives sagen til en uvildig ekspert til vurdering, hvis beslutning skal være bindende. Den uvildige ekspert udpeges efter aftale mellem Parterne og kan enighed herom ikke nås, udpeger Præsidenten for Sø- og Handelsretten denne. Den valgte person skal handle som ekspert og ikke som opmand. Krænkede afholder omkostninger til den uvildige ekspert, dog overgår betalingsforpligtelsen til modparten, hvis krænkede får medhold i sin klage. 7.7 De i Kontrakten angivne priser inkluderer ikke omkostninger til intern kabling og etablering af føringsveje indendørs, medmindre dette er særskilt aftalt. 7.8 Udgifter til eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af Welcoms installationer, påhviler Kunden. 7.9 Udgifter til en eventuel flytning af Welcoms udstyr og installationer, efter idriftsættelse, påhviler alene Kunden Ved aftalens ophør skal Kunden straks nedtage samt returnere Welcoms udstyr, der er udleveret i forbindelse med aftalen. Såfremt Kunden ikke nedtager og returnerer udstyret straks, vil Welcom være berettiget til at udføre dette arbejde og kræve betaling herfor eller fakturere Kunden for udstyret. 8 Vedligeholdelsesforpligtelser 8.1 Welcom foretager vedligeholdelse og fejlretning, og bestræber sig på at sikre, at Kundens brug af den aftalte ydelse udsættes for minimal afbrydelse eller funktionsforringelse. I tilfælde af, at den aftalte ydelse forringes under aftalte værdier, søger Welcom omgående at udbedre dette i overensstemmelse med Service Level Agreement. 8.2 For service og support gælder tillige den, af Welcoms hjemmeside, gældende standard Service Level Agreement, medmindre der er aftalt anden SLA. 8.3 Kunden må ikke foretage vedligeholdelse på den aftalte ydelse, og må ikke tillade eller anmode andre end Welcom om at foretage vedligeholdelse eller fejlretning på dette. Kunden vil være fuld erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge af uautoriseret vedligeholdelse eller fejlretning udført af Kunden eller den af Kunden antaget tredjemand. 8.4 Kunden er forpligtet til at vedligeholde eget udstyr. 3 9 Parternes supplerende forpligtelser 9.1 Hver Part skal overholde alle love, regulativer og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af de ydelser, der leveres af den pågældende Part. 9.2 Hvis udstyr eller interne net (Kundens LAN), der tilsluttes Welcoms netværk, giver anledning til forstyrrelser i netværket, er Kunden på Welcoms foranledning forpligtet til straks at afbryde tilslutningen, hvis kunden ikke efterkommer Welcoms anmodning, forbeholder Welcom sig retten til at afbryde Kundens tilslutning til netværket. 9.3 Kunden skal på egen regning bistå Welcom ved alle typer af fejlsøgning. 10 Overdragelse og videresalg 10.1 Kunden er ikke berettiget til at videresælge de af Welcom leverede ydelser til tredje part uden skriftlig accept fra Welcom Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjepart, med mindre den erhvervende tredjepart indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og Welcom forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt. Overdragelsen skal være indgået på den af Welcom udarbejdet Overdragelsesaftale.

4 10.3 Welcom kan foretage overdragelse af samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser, mod orientering derom til Kunden senest samtidig med overdragelsen. 11 Misligholdelse 11.1 Nærværende opregning af hvad der anses som misligholdelse af Kontrakten er ikke udtømmende. Welcom kan skriftligt hæve Parternes aftale, såfremt Kunden: Standser eller erklærer at ville standse Kundens virksomhed eller væsentlige dele heraf. Bliver ude af stand til at betale sine forfaldne udeståender. Bliver erklæret konkurs eller træder i rekonstruktionsbehandling. I øvrigt ikke overholder sine forpligtigelser iht. denne aftale. Ikke indhenter behørige og nødvendige tilladelser, til sikring af Welcoms levering. Give uberettiget adgang til tredjemand til Welcoms ejendom Forligger der misligholdelse, skal der uden ugrundet ophold gives skriftlig meddelelse herom til den misligholdende Part, hvori det fremgår, at Aftalen i sin helhed hæves med 20 dages varsel. Der indrømmes den misligholdende part mindst 5 arbejdsdage til at bringe det misligholdende forhold til ophør, inden for de førnævnte 20 dage Såfremt Kunden ikke har overholdt betaling efter skriftlig påmindelse, vil Welcom være berettiget til at standse al levering af de i Kontrakten definerede ydelser Ophævelse af Parternes Aftale - af hvilken som helst årsag - har ikke indvirkning på de bestemmelser i denne, herunder disse betingelser, der fortsat skal være gældende eller træde i kraft i tilfælde af ophævelse og skal ikke have indvirkning på Kundens betalingsforpligtelser i henhold til Aftalen. 12 Ansvar og Ejendomsret Welcom har ejendomsretten til udstyret og installationerne, der opsættes hos Kunden, medmindre kunden har købt det til ejendom. Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte, mv.) Welcoms udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Welcoms udstyr og installationer på installationsadressen, som Kunden - eller nogen som Kunden har ansvar for - forvolder. For Welcoms udstyr og installationer på installationsadressen bærer Kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Welcoms tab (udstyr såvel som medgået tid) i de nævnte tilfælde Efter leveringsdatoen er Welcoms forpligtelser med hensyn til den aftalte ydelse, begrænset til vedligeholdelsesforpligtelser i overensstemmelse med punkt Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er bestemt i Parternes aftale, gælder at: Parternes misligholdelsesbeføjelser udgøres af de i betingelserne og Kontrakten beskrevne beføjelser i det omfang gældende præceptive regler ikke foreskriver andet. Ingen af Parterne er ansvarlige overfor den anden Part eller dennes datterselskaber, forhandlere, kunder eller andre slutbrugere inden for kontrakt, uden for kontrakt (herunder forsømmelse eller undladelse af lovmæssige pligter) eller som på anden måde opstår med indirekte, følgende eller økonomiske tab eller skade af nogen art, herunder - men ikke afgrænset til tabt fortjeneste eller indtægt, tab af kontrakter, kunder, goodwill, data eller signaler, selv hvis den anden Part er blevet oplyst om muligheden for, at tabet kunne forekomme. I tilfælde hvor Kunden har udgifter til eventuelle specialister interne såvel som eksterne, i forbindelse med fejlsøgning, kan Welcom ikke holdes ansvarlig for disse, trods fejlen måtte vise sig i den Welcoms leverede ydelse. Welcom kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

5 Ingen af Parterne skal under nogle omstændigheder være erstatningsansvarlige for et beløb, der overstiger 100 % af værdien af den konkrete kontrakt. Erstatningen vil være baseret på den positive opfyldelsesinteresse Parterne er enige om, at Parternes aftale, herunder betingelserne har været genstand for drøftelse og forhandling, og at Parterne er indforstået med aftalens indhold Intet i Parternes aftale udelukker, eller er konstrueret som et forsøg på at udelukke, ethvert ansvar for nogen af Parterne i det omfang gældende præceptive regler eksisterer på området Indholdet i punkt 12 er ment konstrueret som en separat begrænsning, gældende under alle omstændigheder, selv hvis en eller flere af aftalens bestemmelser dømmes uanvendelige, urimelige eller ugyldige. 13 Tavshedspligt 13.1 Hver Part skal behandle alle dokumenter og oplysninger modtaget fra den anden, som fortrolige, og må ikke bruge, videregive eller røbe nogen fortrolige dokumenter og oplysninger, undtagen til nødvendig anvendelse med henblik på opfyldelse af Parternes aftale. Sådan udlevering af fortrolige oplysninger forudsætter, at modtageren skriftligt bliver pålagt samme fortrolighedsbetingelser som fastsat i denne bestemmelse Forpligtelser med hensyn til fortrolighed i overensstemmelse med denne bestemmelse skal opretholdes ved ophævelse af Parternes aftale, forudsat at de ikke er omfattet af information, der er almindelig kendt i offentligheden, samt at dette ikke skyldes den Part til hvem den fortrolige information er givet, eller på tidspunktet for udlevering af informationen, at denne information allerede var kendt af den modtagne Part af en anden kilde end den Part den fortrolige information hidrører fra Welcom forbeholder sig retten til mundtligt at benytte Kunden som referencekunde, ved skriftlig anvendelse dog altid mod forudgående godkendelse fra Kunden Force Majeure 14.1 Hver Part er fritaget fra at yde Partens forpligtelser efter Parternes aftale, hvis - og i den udstrækning - en sådan ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af Force Majeure, der blandt andet anses som, men ikke udtømmende; strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, oprør, væbnet konflikt, ulykke, tredjemands misligholdelse af leveringsforpligtigelser, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, usædvanlig længerevarende strømafbrydelse, brand, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger uden for, hvad Parterne med rimelighed kan antages at kontrollere. 15 Lovvalg og værneting 15.1 Parternes aftale er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på tvister, og til at gøre det på en sådan måde, at de normale ydelser eller den normale produktion ikke berøres heraf. I mangel af mindelig løsning efter forhandling, indbringes sagen for retten i København.

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere