Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker"

Transkript

1 Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 Dokumentnr P Version 0 Udgivelsesdato 12 december 2011 Udarbejdet TJL/LESP Kontrolleret HEO Godkendt TJL

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 11 Hvad skal en indsatsplan indeholde 3 12 Hvem udarbejder indsatsplanen 4 2 Indsatser 5 21 Omkostninger 5 22 Beskrivelse af indsatser 7 23 Overvågning og prøvetagning 12 3 Vandværksgennemgang Regstrup Vandværk Nørre Jernløse Vandværk Kvanløse Vandværk 26 4 Referencer 32

4 2 1 Forord Denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Holbæk Kommune jf bestemmelserne i vandforsyningsloven /2/ og bekendtgørelse om indsatsplaner /3/ Indsatsplanen er en delindsatsplan for en gruppe af vandværker, og udgør sammen med en overordnet rammeindsatsplan /1/, og tre andre delindsatsplaner det samlede indsatsplangrundlag for Holbæk Øst indsatsområde Denne delindsatsplan er udarbejdet for: Nørre Jernløse Vandværk Regstrup Vandværk Kvanløse Vandværk Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter, at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af den kortlægning det daværende Vestsjællands Amt og det nuværende Miljøcenter Roskilde har udført i Holbæk Øst indsatsområde Indsatsområdet og de vandværker, der er omfattet af denne indsatsplan, er vist i Figur 1

5 3 Figur 1 Indsatsområde med vandværker 11 Hvad skal en indsatsplan indeholde I Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner /3/ er det angivet, hvad en indsatsplan mindst skal indeholde: Et resumé af den kortlægning, der er grundlaget for indsatsplanen En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres En angivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan udarbejdes, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen

6 4 En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse Herudover bør en indsatsplan indeholde en vurdering af de økonomiske udgifter forbundet med indsatsplanen En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan I rammeindsatsplanen /1/ er der foretaget en gennemgang af den udførte kortlægning i hele indsatsområdet og de indsatser som er generelle for området, hvornår de skal gennemføres og hvem, der er ansvarlige for deres gennemførelse Desuden er der udført en overordnet vurdering af udgifterne forbundet med indsatserne i /1/ Denne delindsatsplan indeholder: Gennemgang af indsatser der er specifikke for det enkelte vandværk, herunder skema med aftalte indsatser, hvor det angives, hvem der er ansvarlig for deres gennemførelse, hvornår indsatsen skal ske, samt udgifter forbundet med den En præsentation af de vandværker, der er omfattet af indsatsplanen Præsentation af geologi, hydrogeologi, vandkemi, sårbarhed, arealanvendelse, forureningskilder og trusler i indvindingsoplandet til vandværkerne Anbefalet overvågningsprogram 12 Hvem udarbejder indsatsplanen Vestsjællands Amt og Holbæk Vand har stået for den indledende kortlægning i indsatsområdet, men siden 2007 er kortlægning af grundvandsressourcerne og deres beskyttelse udført af staten ved Miljøcenter Roskilde Holbæk Kommune har udarbejdet indsatsplanen i et samarbejde med vandværkerne i området (Holbæk Vand, Vipperød Vandværker (Vipperød Vandforsyning og Vipperødgårde Vandværk), Tuse Vandværk, Vestervangen Vandværk, Allerup Vandværk, Kvanløse Vandværk, Regstrup Vandværk og Nørre Jernløse Vandværk) og Dansk Brøndejerforening Der har i forbindelse med udarbejdelsen været afholdt fællesmøde med deltagelse af de ovennævnte parter, hvor kortlægningens resultater og forslag til mulige indsatser er fremlagt Efterfølgende er hvert enkelt vandværk blevet besøgt, og indsatsplanens indhold blevet fremlagt og diskuteret, før en indsatsplan er udsendt til de enkelte vandværker for kommentering De indkomne og relevante kommentarer er efterfølgende indarbejdet i planen

7 5 2 Indsatser Indsatserne, der skal gennemføres omkring de tre vandværker omfattet af indsatsplanen, er resumeret på skemaform, Tabel 1 I skemaet er endvidere angivet, hvem der gennemfører indsatsen og hvornår den skal gennemføres Skemaet efterfølges af en mere uddybende beskrivelse af indsatserne i afsnit 22 I rammeindsatsplanen /1/ gennemgås en række indsatser der er generelle for hele indsatsområdet og derfor ikke vandværksspecifikke For en gennemgang af disse henvises til /1/ Indsatserne er især rettet mod kildepladszonen og indvindingsoplandet Kildepladszonen er et område som ligger inden for 300 m afstand fra indvindingsboringerne Zonen udgør det område, der har størst vigtighed i relation til grundvandsbeskyttelse, og er på figurerne afgrænset med rødt Indvindingsoplandet udgør det område, hvorfra vand vil strømme til indvindingsboringerne Oplandets størrelse form og udbredelse afhænger af bla geologi, nedbør, indvinding og grundvandets strømningsretning Området har stor vigtighed i relation til grundvandsbeskyttelse, og er på figurerne afgrænset med mørkegrønt 21 Omkostninger Omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af de nødvendige indsatser kan være vanskelige at fastsætte, da de er afhængige af en lang række faktorer Omkostningerne sættes som udgangspunkt til 0 kr i de tilfælde, hvor der er tale om forbrugt tid hos kommune eller Region Sjælland, samt hvor det skønnes, at indsatsen er en del af vandværkets normale administration eller uden væsentligt tidsforbrug Eksempelvis sættes omkostningerne til opsporing af boringer og brønde til 0 kr Hvis der derimod er behov for at sløjfe den pågældende brønd/boring afholdes udgiften af vandværket og koster pr brønd/boring Omkostninger i forbindelse med overvågning er ikke angivet i Tabel 1, idet den omfattes af den almindelige og lovpligtige overvågning og prøvetagning Der er dog i flere tilfælde anbefalet supplerende analyser for oliekomponenter og -enkeltstoffer Udgifterne til denne supplerende analyse er i størrelsesordenen

8 kr pr prøve Ved en anbefaling om også analysere for chlorerede opløsningsmidler er udgiften yderligere 1000 til 2000 kr pr prøve Udgifter til tryk og udsendelse af breve og pjecer er sat til 2000 kr pr vandværk Tabel 1 Indsatser i kildepladszoner og indvindingsoplande til Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter Regstrup Vandværk Opsporing, tilstandsvurdering og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og vandværk pr boring Pjece om privates brug af pesticider Vandværkets forbrugere og indsatsområdet Holbæk Kommune og vandværk Prioritering af kortlagte arealer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og efterfølgende Region Sjælland Opsporing af nedsivningsanlæg Kildepladszone Holbæk Kommune Nørre Jernløse Vandværk Opsporing, tilstandsvurdering og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og vandværk pr boring Pjece om privates brug af pesticider Vandværkets forbrugere og indsatsområdet Holbæk Kommune og vandværk Prioritering af kortlagte arealer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og efterfølgende Region Sjælland Opsporing af nedsivningsanlæg Kildepladszone Holbæk Kommune

9 7 Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter Kvanløse Vandværk Opsporing, tilstandsvurdering og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og vandværk pr boring Pjece om privates brug af pesticider Vandværkets forbrugere og indsatsområdet Holbæk Kommune og vandværk Prioritering af kortlagte arealer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og efterfølgende Region Sjælland Opsporing af nedsivningsanlæg Kildepladszone Holbæk Kommune Beskrivelse af indsatser Nedenfor beskrives de indsatser der er fundet nødvendige og realistiske at gennemføre både ressourcemæssigt og økonomisk for Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker 221 Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer og brønde En af de vigtigste indsatser i et ellers geologisk velbeskyttet område som Holbæk Øst er opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Disse kan virke som lodrette dræn, så forurening fra jordoverfladen i form af pesticider og andre miljøfremmede stoffer uhindret kan sive ned i grundvandsmagasinerne uanset mægtige dæklag, der generelt beskytter magasinet Da brønde og boringer i det åbne land typisk ligger nær eller på gårdspladser, udgør de en særlig trussel, da det ofte er disse steder der benyttes som vaske- og fyldpladser Der kan også være spild af olie og benzin, samt nedsivning af bakterier fra overfladen Det er aftalt mellem Holbæk Kommune og områdets vandværker, at sløjfning af boringer og brønde varetages på følgende vis: 1 Holbæk Kommune udarbejder udkast til et brev, som opfordrer eventuelle brønd- eller boringsejere til at oplyse om de har en ubenyttet boring eller brønd

10 8 2 Det lokale vandværk færdiggør brevet og sender det ud til relevante ejendomme inden for kildepladszonen 3 Vandværket modtager oplysninger om ubenyttede boringer og brønde inden for kildepladszonen og oplyser desuden om kendskab til boringer inden for deres indvindingsopland til Holbæk Kommune 4 Holbæk Kommune undersøger via boringsdatabasen om der er registreret ubenyttede boringer inden for indvindingsoplandet til kildepladserne 5 Holbæk Kommune udfører via feltarbejde en tilstands- og risikovurdering af de pågældende brønde og boringer 6 Holbæk Kommune fremsender en prioriteret liste til vandværket over brønde og boringer, som bør sløjfes 7 Det lokale vandværk sørger for gennem brøndborer at prioriterede brønde og boringer sløjfes forskriftsmæssigt og afholder udgifterne til dette Bemærk at både ubenyttede brønde og boringer opspores inden for kildepladszonen (dvs inden for 300 m fra indvindingsboringerne), mens der i indvindingsoplandet til vandværket kun opspores boringer Det er valgt ikke at opspore brønde uden for kildepladszonen, da det vurderes at de grundet den større afstand til indvindingsboringerne udgør en mindre risiko Uden for indvindingsoplandet fortages der ingen opsporing af hverken boringer eller brønde Ad 1) I Holbæk Kommunes udkast til brev vil der blive appelleret til ejeren om at han beskytter sit grundvand I brevet vil det fremgå at han ikke vil blive pålagt udgifter til sløjfning, da udgifterne vil blive afholdt af det lokale vandværk Lovmæssigt er der mulighed for at påbyde ejeren af en grundvandstruende brønd/boring at han får den sløjfet og betaler for det Det er dog sandsynligt at mange ejere ikke vil melde at de har en brønd/boring, hvis de ved at det kan være forbundet med udgifter I brevet vil der også blive opfordret til at oplyse om evt opfyldte eller utilgængelige brønde eller boringer Herved er der mulighed for at få disse registreret, samt at kommunen kan udføre en risikovurdering af disse, og henstille til at grundvandtruende aktiviteter ikke udføres i nærheden af de opfyldte eller utilgængelige brønde eller boringer Der skal bemærkes at mange af de opfylde brønde sandsynligvis er fyldt med murbrokker, jord eller andet, der ikke giver nogen egentlig beskyttelse i forhold til nedsivning af forureninger Ad 2) Brevet sendes ud af det lokale vandværk Da ejendommene ligger inden for kildepladszonen, vil de som regel også ligge ingen for vandværkets forsyningsopland Derfor er det sandsynligt at brønd-/boringsejeren vil være mere positivt stemt over for sit lokale vandværk end hvis brevet udsendes af kommunen Brevet kan evt sendes ud sammen med anden korrespondance - feks vandopkrævningen og evt vedlægges en pjece om privates brug af pesticider, se afsnit 222 Man skal dog være opmærksom på at vigtigheden af, at opsporingen ikke drukner i den øvrige information

11 9 Der sendes kun ud til relevante ejendomme inden for kildepladszonen Feks er der ikke grund til at sende til boligområder, som er udstykket efter at vandværket har kunnet forsyne det pågældende område Det anbefales at delindsatsplanens 3 vandværker efter Nørre Jernløse vandværks ønske mødes og koordinerer ordlyden af brevet, dets udsendelse og den generelle strategi for denne indsats Ad 3) Vandværket modtager oplysningerne og videregiver dem til Holbæk Kommune I den forbindelse oplyser vandværket også om øvrige brønde eller boringer, de måtte have kendskab til, og som bør tilstands- og risikovurderes af kommunen Ad 4) I modsætning til brønde vil boringer som regel være registreret i GEUS' database, idet der har været indberetningspligt på disse i mange år Holbæk Kommune søger via boringsdatabasen relevante boringer, der bør tilstands- og risikovurderes nærmere Det vil være muligt at frasortere nogle boringer, der ikke vil kræve besigtigelse Det vil feks være aktive indvindingsboringer, sløjfede boringer, eller boringer hvis dybde er så lille i forhold til tykkelsen af lerede dæklag, at de ikke udgør nogen trussel Ad 5) Holbæk Kommune foretager via feltbesøg en tilstandsvurdering af brøndene/boringerne, herunder om der er risiko for nedsivning i selve brønden/boringen eller langs forerør mm I samme forbindelse foretages der en risikovurdering Risikovurderingen vil bla inddrage forhold som arealanvendelsen omkring brønden, mulighed for tilløb fra overfladen (terrænhældning) og dybde Det forventes at de fleste brønde ikke er særligt dybe i forhold til det magasin vandværket indvinder fra Som regel har det været muligt at finde vand nogle få meter under terræn, hvorfor brøndene næppe er mere end få meter dybere Vandværkernes indvindingsboringer er væsentlig dybere og som regel beskyttet af mange meter lerede dæklag Det betyder, at brøndene kun i få tilfælde vil udgøre en risiko, og derfor ikke være nødvendige at sløjfe Der er muligt at enkelte brønde/boringer anvendes til havevanding uden tilladelse Disse brønde/boringer bør også tilstandsvurderes og der bør tilknyttes en indvindingstilladelse med krav om forbedring/vedligeholdelse af anlægget, hvis tilstanden vurderes ringe Vælger ejeren at beholde en sådan boring/brønd, bør han selv afholde disse udgifter Der bør under alle omstændigheder opfordres til, at arealanvendelsen omkring brønden eller boringen er hensigtsmæssig og ikke er grundvandstruende, feks bør anvendelse af pesticider i nærheden undgås Ad 6) På baggrund af de udførte tilstands- og risikovurderinger fremsender Holbæk Kommune en prioriteret liste til vandværket med brønde og boringer, som skal sløjfes

12 10 Ad 7) Vandværket tager kontakt til autoriseret brøndborer og sørger for at brøndene/boringerne sløjfes forskriftsmæssigt Alt efter størrelse og dybde af brønden/boringen forventes det at koste ca til kr pr stk Det forventes kun at det enkelte vandværk skal sløjfe nogle få brønde/boringer, så der vil næppe være større udgifter for vandværket forbundet med aktiviteten Afhængig af prioritet, vil der sandsynligvis være mulighed for at sløjfningerne foretages over en kortere årrække, så det ikke vil være nødvendigt for vandværket at afholde alle udgifterne til sløjfning på ét år At vandværkerne afholder udgifterne til sløjfning af boringer og brønde, vil i de flest tilfælde betyde, at dette først skal godkendes på vandværkets generalforsamling Vandværkerne opfordres derfor til på den førstkommende generalforsamling at gennemføre, at de kan afholde sløjfningsudgifterne Hvis der ikke kan opnås en godkendelse, så udgifterne pålægges brønd-/boringsejeren, er det sandsynligt, at kun få af de ubenyttede boringer og brønde vil blive opsporet 222 Pjece om privates brug af pesticider Holbæk Kommune udarbejder en pjece omkring brug af pesticider blandt private I pjecen opfordres der til ikke at anvende pesticider til formål der ikke er relateret til landbrug, dvs at undlade at sprøjte i haver, indkørsler og gårdspladser Kommunen udarbejder og trykker pjecen, som udsendes af vandværket til dens forbrugere Andre informationskampagner rettet mod grundvandsbeskyttelse kan overvejes at blive gennemført af Holbæk Kommune Som led i udsendelse af denne indsatsplan udarbejdes der en pressemeddelelse, men kommunen kan overveje via feks dagblade eller andre medier at oplyse om deres arbejde med grundvandsbeskyttelse 223 Prioritering af kortlagte arealer Ifølge Region Sjælland er der samlet 9 forurenede grunde inden for indvindingsoplandene til de tre vandværker På en del af grundene er der dog flere kortlagte arealer, og antallet af forureninger er derfor reelt større Langt hovedparten af forureningskortlægningerne skyldes forurening med olie og benzinstoffer Fundet af oliestoffer i enkelte boringer kan være naturligt betinget og kan endnu ikke direkte henføres til de kortlagte grunde Holbæk Kommune vil dog følge og samle op på oliefund i alle vandværkernes indvindingsboringer som en generel indsats i hele Holbæk Øst indsatsområde /1/ Der er ikke oplysninger om eventuelle igangværende afværgeanlæg på registrerede lokaliteter, og Region Sjællands prioritering af de kortlagte grunde er ikke kendt Undersøgelse af og eventuelle indsatser vedrørende forurenede lokaliteter prioriteres og foretages af Region Sjælland, og indsatsen fra kommunens side vil

13 11 være at følge dette arbejde Kommunen fremsender oplysninger om de reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande til regionen med anmodning om, at regionen prioriterer de forurenede lokaliteter, så der først iværksættes undersøgelse og/eller afværgeforanstaltninger i kildepladszonerne Herefter følger en tilsvarende indsats i indvindingsoplandene Olie- og benzinstoffer er generelt ikke så mobile, så disse stoffer udgør en begrænset trussel mod grundvandet Dog er tilsætningsstoffet MTBE, der anvendes i benzin, meget letopløseligt i vand og svært nedbrydeligt, så stoffet er meget mobilt Der er dog ikke fundet spor af stoffet i indvindingsoplandene Omkostningerne til prioriteringen sættes til 0 kr idet der er tale om forbrugt tid Der kan på baggrund af prioriteringen forekomme udgifter til undersøgelse af grundene, men disse udgifter er det ikke muligt at fastsætte på det foreliggende grundlag Det tidligere Vestsjællands Amt har undersøgt en række grunde, som på baggrund af tidligere eller nuværende arealanvendelse er kategoriserede som muligt forurenede grunde (V0) Der findes 4 V0 kortlagte arealer i indvindingsoplandene til de 3 vandværker Disse grunde er ikke kortlagt, men afventer yderligere undersøgelser Det er valgt ikke at vise disse grunde på Figur 2 eller medtage dem i Tabel 2 på grund af den usikre status I lighed med de V1 og V2-kortlagte grunde opfordrer kommunen regionen til at prioritere V0 grunde inden for kildepladszoner og dernæst indvindingsoplande højest Hvis vandværkerne har kendskab til evt grundvandstruende aktiviteter på arealer i indvindingsoplandene, opfordres de til at kontakte Holbæk Kommune, som derefter, på baggrund af en konkret vurdering, vil anmode Region Sjælland om yderligere undersøgelser af arealerne 224 Ændret spildevandshåndtering Gennemgangen af spildvandshåndteringen viser, at der er en del ukloakerede ejendomme i flere af kildepladszonerne Omfanget er dog ikke kortlagt i hele området Der er ingen data, der beskriver nedsivningsanlæg, men de må forventes at være til stede i stort antal i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret Det anbefales, at der sker en opsporing, risikovurdering og en eventuel sløjfning af nedsivningsanlæg inden for kildepladszonerne Her er der ofte en stor grundvandsdannelse, hvilket øger risikoen for forureningsspredning til de underliggende magasiner Nye nedsivningsanlæg kan i udgangspunktet ikke placeres i kildepladszonerne Omkostningerne til opsporing og vurdering sættes til 0 kr idet der er tale om forbrugt tid Der kan på baggrund af opsporingen forekomme udgifter til renovering og evt sløjfning af anlæg samt til renovering af kloakker og regnvandsledninger, men disse udgifter er det ikke muligt at fastsætte på det foreliggende grundlag Data omkring nedsivningsanlæg findes i kommunens BBR-register

14 12 Udsivning fra kloakker, septiktanke og regnvandsledninger vurderes at udgøre en risiko, men kun i områder hvor disse ligger over grundvandsspejlet I forbindelse med den kommende spildevandplan, vil renovering af kloakker i kildepladszonerne blive prioriteret højt 23 Overvågning og prøvetagning Formålet med overvågningen er primært at følge udviklingen i grundvandskvalitet, samt overvåge om kendte forureningskilder udgør en trussel for grundvandskvaliteten Overvågningen består af vandprøvetagning, registrering af oppumpede mængder og pejling Generelt anbefales det at bekendtgørelse nr 1449 af 11 december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /6/ følges Der er dog i flere tilfælde anbefalet supplerende analyser for relevante stoffer - primært olieprodukter Den oppumpede mængde skal registreres og indberettes i henhold til /6/ Den krævede pejlehyppighed er fastsat i indvindingstilladelsen Der er generelt anbefalet er reduceret pejleprogram, idet der i mange tilfælde er udført længerevarende tæt overvågning af grundvandsstanden, hvorfor det vurderes at pejlehyppigheden kan nedsættes Kravet formuleret i indvindingstilladelsen er dog gældende, hvorfor Holbæk Kommune bør sende tillæg til de eksisterende tilladelser, hvor pejlehyppighed og -omfang svarer til det, der er angivet i delindsatsplanen for det enkelte vandværk Kildepladsspecifik overvågning Da indvindingens størrelse på de tre vandværker er relativt begrænset, vurderes det ikke nødvendigt med en omfattende overvågning Dette skal også ses i lyset af arbejdsbelastningen forbundet med overvågningen samt det faktum, at der omkring de tre vandværker ikke er muligheder for at anvende eksisterende boringer (ud over selve indvindingsboringerne) til yderligere overvågning Det anbefales dog, at der i visse vandværksboringer analyseres for olie- og benzinstoffer samt MTBE da de er placeret i nærheden af kendte forureninger Analyserne foretages i forbindelse med den normale boringskontrol og vil betyde en merudgift på ca 2000 kr pr prøve/boring På Nørre Jernløse Vandværk suppleres herudover med analyse for chlorerede opløsningsmidler så den samlede merudgift bliver ca kr pr prøve/boring Det anbefales at pejlinger på de tre vandværker udføres to gange om året af både ro- og driftsvandspejl Vandværksgennemgangen indeholder en oversigt over den anbefalede overvågning på det enkelte vandværk

15 13 Ansvarsfordeling Analysepakker Vandværkerne er selv ansvarlige for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning Holbæk Kommune følger løbende vandkvaliteten som led i deres myndighedsopgave På grundlag af konstaterede fund eller overskridelser besluttes konkrete handlinger Således findes der faste procedurer for bakteriefund, mens den konkrete handling ved fund eller overskridelser af miljøfremmede og naturlige parametre besluttes i det konkrete tilfælde Der er i tabellerne i vandværksgennemgangen defineret følgende analysepakker: Boringskontrol, som indeholder 27 uorganiske parametre, samt 23 pesticider og deres nedbrydningsprodukter (antallet af parametre kan ændres i fremtiden som følge af nye anbefalinger) Olie- og benzinstoffer samt MTBE, som indeholder BTEX og totalkulbrinter samt MTBE Chlorerede opløsningsmidler, som indeholder chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter Da pesticider indgår i boringskontrollen anbefales der ikke separate analysepakker for pesticider

16 14 3 Vandværksgennemgang Nedenfor gennemgås de 3 vandværker enkeltvist Nørre Jernløse Vandværk og Regstrup Vandværk ligger inden for samme indvindingsopland, mens indvindingsoplandet til Kvanløse Vandværk ligger sydøst herfor Figur 2 viser oplandet til 2 førstnævnte vandværker Det skal bemærkes, at Regstrup Udflytter Vandværk ikke er aktiv længere, idet vandværket er raget ned, men indvindingsboringen findes stadigvæk, men er ikke aktiv (boringen er vist på Figur 2) Området forsynes nu af Regstrup Vandværk Regstrup Udflytter Vandværks fremtid er på nuværende tidspunkt ukendt, men hvis det vælges ikke at fortsætte indvindingen fra den eksisterende boring, skal den sløjfes Holbæk Kommune bør følge sagen, herunder at boringen evt sløjfes og at indvindingstilladelsen for det vandværk, der overtager forsyningen i fremtiden, udvides så det passer med behovet Vandværksgennemgangen omfatter beskrivelse af indvinding, arealanvendelse, geologi, hydrogeologi, vandkemi og forureningskilder i indvindingsoplandet til vandværkerne

17 15 Figur 2 Indvindingsopland, kildepladszoner og forurenede grunde omkring Nørre Jernløse og Regstrup Vandværk

18 16 31 Regstrup Vandværk 311 Vandværket og kildepladsen Regstrup Vandværk er et privat fælles vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af m 3 /år Figur 3 viser den årlige indvinding på vandværket siden 1997 Indvindingen har indtil 2005 ligget lidt under det tilladte, men i de seneste år har den ligget omkring eller over m 3 /år I 2009 er indvindingen , hvilket skyldes at vandværket har forsynet Regstrup Udflytter Vandværks forsyningsområde Der indvindes fra 2 boringer med DGU nr og Begge boringerne indvinder fra det Nedre Sand omkring 50 til 55 mut 120,000 Regstrup vandværk 100,000 Indvinding (m3) 80,000 60,000 40,000 20,000 Indvinding Tilladt År Figur 3 Årlig indvinding på Regstrup Vandværk siden Arealanvendelsen i oplandet Oplandet til Regstrup Vandværk falder sammen med oplandet til Nørre Jernløse Vandværk, der også indvinder vand fra Nedre Sand magasinet Grundvandsmagasinet er beskrevet nærmere i rammeindsatsplanen Samlet er arealet 5,4 km² stort, og det ligger i den sydvestlige del af indsatsområdet, se Figur 1 I den nordligste del af indvindingsoplandet dominer byområderne Regstrup og Nørre Jernløse, hvorimod den sydligste del udgøres af landbrug Inden for oplandet er nitratudvaskningen hovedsagligt begrænset til under 100 mg/l /4/, og der er et større areal, der drives økologisk i den sydlige del af oplandet Byområderne er kloakerede, men der er ingen oplysninger om ukloakerede områder, som dog må forventes at være udbredt i de landbrugsdominerede dele af oplandet

19 17 Inden for det samlede opland er der syv forureningskortlagte grunde To af disse ligger umiddelbart opstrøms Regstrup Vandværk, blot m fra de to indvindingsboringer, og dermed i kildepladszonen Disse to grunde er forurenet med olie og benzinstoffer Inden for oplandet findes de øvrige kortlagte grunde i afstanden 1000 m eller mere, men opstrøms indvindingsboringerne Grundene ligger dog langt tættere på indvindingsboringerne til Nørre Jernløse Vandværk og vurderes at udgøre en større risiko for dette vandværk Der er fire V0 kortlagte arealer i indvindingsoplandet, men ingen inden for kildepladszonen til Regstrup Vandværk Tabel 2 V1 og V2 kortlagte arealer inden for indvindingsoplandet til Regstrup og Nørre Jernløse Vandværker Lokali- Status Aktivi- Periode Aktivitetstype Branchenavn tetsnr tetsnr 321-I V1 og V2 kortlagt 321-I Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Jernbaner V2 kortlagt 321-U U Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af - V1 kortlagt 321-D D Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker V1 kortlagt 321-D D Ikke specificeret Fremstilling af andre plastprodukter V1 og V2 321-I kortlagt og lettere foru- 321-I Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Autoreparationsværksteder renet V1 og V2 321-I kortlagt og lettere foru- 321-I ?- Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Autoreparationsværksteder renet 321-I V2 kortlagt 321-I Benzin og olie, salg af Servicestationer 321-I V2 kortlagt 321-I Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af 321-I V2 kortlagt 321-I Benzin og olie, salg af Servicestationer V2 kortlagt 321-G G Aktiviteter vedr jord og affald Renovation, snerydning mv

20 Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi Lokal geologi og hydrogeologi Det Nedre Sand, hvorfra der indvindes i vandværkets to boringer træffes på 40 til 50 m dybde, og har lokalt en tykkelse på 5 til 10 m både lokalt og i større afstand; mod øst er tykkelsen dog over 10 m /4/ Den samlede lertykkelse over det anvendte grundvandsmagasin er mere end 30 m i hele indvindingsoplandet - lokalt i kildepladszonen over 40 m, se Figur 4 Tolkning af indvindingsboringers specifikke kapacitet giver transmissivitetsværdier omkring 5*10-3 m 2 /s Grundvandskemi Den naturlige grundvandskvalitet i værkets to boringer er god og der er ingen fund af miljøfremmede stoffer I råvandet ses en høj koncentration af både jern og ammonium Det findes typisk i reduceret vand Vandbehandlingen på vandværket nedbringer koncentrationen af jern til under grænseværdien, mens ammoniumindholdet ligger væsentligt over grænseværdien på 0,05 mg/l Såfremt grænseværdien til stadighed overskrides, skal ammoniumkoncentrationen nedbringes ved yderligere vandbehandling eller andre tiltag Ingen af de øvrige vandkemiske parametre giver anledning til bemærkninger, og der er ikke observeret ændringer i vandkemien gennem de seneste år Råvandet i boring er den 18 januar 2010 analyseret for pesticider, nedbrydningsprodukter, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter uden fund Råvandet i boring er den 18 marts 2003 analyseret for pesticider, nedbrydningsprodukter, aromatiske kulbrinter klorerede opløsningsmidler og enkelte andre organiske stoffer Der er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler Der er ikke fundet spor af miljøfremmede stoffer i råvandet I vandværkets nu sløjfede boring er der i 1995 fundet pesticiderne MCPA og 2,4-D i koncentrationer under grænseværdien for drikkevand Stofferne blev ikke genfundet i en prøve fra 2007 I drikkevandet er der 3 november 2009 analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter, chlorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og enkelte andre organiske stoffer uden nogen fund

21 19 Figur 4 Lertykkelse over Nedre Sand magasinet, hvorfra der indvindes vand

22 Risikovurdering Dæklagene af ler i indvindingsoplandet er mere end 30 m tykke, og medfører en god beskyttelse Vandanalyser viser en reduceret vandtype og ingen fund af miljøfremmede stoffer, hvilket peger på en lille risiko for forurening Arealanvendelsen i nærheden af kildepladsen består mest af Regstrup by mens den i større afstand består af landbrugsarealer Arealanvendelsen vurderes samlet at udgøre en lille risiko pga dæklagenes store tykkelse De kortlagte grunde inden for indvindingsoplandet vurderes at udgøre en begrænset risiko pga den gode beskyttelse Det anbefales, at overvågningsprogrammet (se afsnit 315) justeres lidt i forhold til de mulige forureningskilder 315 Forslag til overvågningsprogram I indvindingsoplandet til Regstrup Vandværk anbefales et overvågningsprogram, der svarer til bekendtgørelsens /6/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens I Tabel 3 ses en oversigt over anvendte boringer, overvågede parametre samt overvågningshyppigheder Vandanalyser Der er ikke tidligere gjort fund af miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer Der findes to kortlagte grunde inden for kildepladszonen i vandværket (321-I jernbanestation og 321-U villaolietank) Det anbefales derfor, at der i forbindelse med næste prøvetagning fra de to indvindingsboringer suppleres med analyser for olie-, benzinstoffer og MTBE Hvis der ikke gøres fund i den forbindelse, nedsættes analysefrekvensen for de pågældende komponenter til hver anden boringskontrol i boringerne, svarende til hvert 8 år Pejlinger Pejling af grundvandstanden foretages i vandværkets to indvindingsboringer Det anbefales at både ro- og driftsvandpejlet pejles to gange årligt Tabel 3 Fremtidigt overvågningsprogam for Regstrup Vandværk Boring DGU nr Magasin Analyseprogram* Hyppighed, antal årligt Pejling Hyppighed, antal årligt (ro og drift) Bemærkninger Nedre Sand Nedre Sand B,O 1/4 Ro og drift B,O 1/4 Ro og drift 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- eller benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for olie- og benzinstoffer til hvert 8 år 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- eller benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for olie- og benzinstoffer til hvert 8 år *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl pesticider), O: Olie- og benzinstoffer samt MTBE

23 Forslag til indsatser Nedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonen, samt opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer i resten af indvindingsoplandet Holbæk Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider, som vandværkerne udsender til deres forbrugere Holbæk Kommune fremsender reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande, så regionen kan prioritere lokaliteter inden for disse områder Der findes to kortlagte grunde nedstrøms indvindingsboringerne De ligger begge inden for kildepladszonen og skyldes begge forurening med olie Der er tale om en villatanksag (afstand ca 240 m) og oplag af benzin og olie (afstand ca 130 m) Status for de to lokaliteter kendes ikke, men de bør risikovurderes og eventuelt oprenses grundet den korte afstand til boringerne Der er ingen oplysninger om ukloakerede ejendomme, men by-områderne ved Regstrup er kloakerede Det må dog forventes, at der er enkelte ukloakerede ejendomme i det åbne land i indvindingsoplandet, men uden for kildepladszonen Det anbefales dog, at der af kommunen laves en opsporing, risikovurdering samt evt sløjfning af eventuelle anlæg inden for kildepladszonen

24 22 32 Nørre Jernløse Vandværk 321 Vandværket og kildepladsen Nørre Jernløse Vandværk er et privat fælles vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af m 3 /år Figur 5 viser den årlige indvinding på vandværket siden 1997 Indvindingen har igennem mange år ligget på knap m 3 /år, men i 2008 er den dog lidt over det tilladte Der indvindes fra 2 boringer med DGU nr og med en indbyrdes afstand på ca 40 m Førstnævnte boring er filtersat i Mellem Sand 33 til 39 mut, mens den anden boring er filtersat i det Nedre Sand 60 til 69 mut Indvinding (m3) Nørre Jernløse Vandværk 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 Indvinding 5,000 Tilladt År Figur 5 Årlig indvinding på Nørre Jernløse Vandværk siden Arealanvendelsen i oplandet Oplandet til Nørre Jernløse Vandværk falder sammen med oplandet til Regstrup Vandværk, der ligger nord for Nørre Jernløse Oplandet er 5,4 km² stort, se Figur 2 Se afsnit 312 for yderligere beskrivelse Der er en enkelt V1-kortlagt grund inden for kildepladszonen, mindre end 200 m opstrøms indvindingsboringerne Her foregår der produktion af plast, og der er oplag af benzin, hvilket giver mistanke om forurening Der er i en boring ved grunden fundet toluen i en ganske lille koncentration langt fra grænseværdien for drikkevand Lige syd for kildepladszonen ligger Nørre Jernløse losseplads, der er kortlagt på V2 niveau Sydøst for kildepladszonen ligger der yderligere to V2 kortlagte grunde samt en grund, hvorpå der både er en V1 og V2 kortlægning Afstanden til disse er m De er alle forurenet med olie og benzinstoffer

25 23 Der er ingen V0 kortlagte arealer inden for kildepladszonen, men i alt fire arealer i den øvrige del af indvindingsoplandet 323 Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi Lokal geologi og hydrogeologi Vandværket indvinder fra to boringer; boring og Boring er filtersat i Mellem Sand 33 til 39 mut Laget har lokalt en tykkelse på mellem 5 og 10 m, men endnu større tykkelser ses i østlig retning I andre retninger falder tykkelsen til mindre end 2 m Den samlede lertykkelse over laget er generelt mere end 25 meter, og endnu tykkere lokalt i indvindingsoplandet På baggrund af indvindingsboringens specifikke kapacitet vurderes transmissiviteten i Mellem Sand lokalt at være mellem ca 8*10-3 m 2 /s Boring indvinder fra Nedre Sand fra 60 til 69 mut Laget har en tykkelse på ca 10 m lokalt, og endnu tykkere mod nord I sydøstlig retning er laget iflg den geologiske model tyndere, og er lokalt mindre end 2 m tykt Den samlede lertykkelse over laget er lokalt mere end 50 m I andre dele af oplandet er lertykkelsen over magasinet op til 65 m Beregning af transmissiviteten via den specifikke kapacitet giver en høj værdi på ca 20*10-3 m 2 /s Grundvandskemi Den naturlige grundvandskvalitet i værkets to boringer er god og der er ingen fund af miljøfremmede stoffer eller forhøjet indhold af naturligt forekommende problemstoffer I råvandet er der en høj koncentration af jern og ammonium Det findes typisk i reduceret - stærkt reduceret vand, men vandbehandlingen på vandværket nedbringer koncentrationerne til under grænseværdien Der er ikke observeret ændringer i vandkemien gennem de seneste år Råvandet i boring er den 2 maj 2002 analyseret for pesticider, nedbrydningsprodukter og enkelte organiske stoffer uden fund Der er ikke analyseret for aromatiske kulbrinter, klorerede opløsningsmidler eller andre miljøfremmede stoffer Den 11 marts 2004 er der analyseret for BAM i boring - også uden fund Råvandet i boring er den 22 maj 2007 analyseret for pesticider, nedbrydningsprodukter og enkelte organiske mikroforureningen stoffer uden fund Der er ikke analyseret for aromatiske kulbrinter, klorerede opløsningsmidler eller andre miljøfremmede stoffer I drikkevandet er der senest 18 januar 2010 analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter uden nogle fund

26 Risikovurdering Dæklagene af ler over det Nedre Sand, hvorfra den ene af vandværkets boringer indvinder, er mere end 50 m, mens dæklagstykkelsen er mere end 25 m over Mellem Sand, hvor den anden boring indvinder fra, hvilket samlet set medfører en god beskyttelse Der er dog nitratsårbare områder med begrænset dæklagstykkelse over Mellem Sand i den sydligste del af indvindingsoplandet Vandanalyser viser en stærkt reduceret vandtype, og at der ikke er fund af miljøfremmede stoffer, hvilket peger på en begrænset risiko for forurening Arealanvendelsen omkring kildepladsen består mest af landbrugsarealer, hvilket i nærheden generelt udgør en lille risiko for vandindvindingen pga den gode beskyttelse, bortset fra længst mod syd, hvor forureningsrisikoen i forhold til både nitrat og pesticider må betegnes som nogen til stor Den kortlagte grund inden for indvindingsoplandet vurderes at udgøre en begrænset risiko pga den gode beskyttelse Det anbefales dog at overvågningsprogrammet justeres lidt i forhold til den mulige forureningskilde 325 Forslag til overvågningsprogram I indvindingsoplandet til Nørre Jernløse Vandværk anbefales et overvågningsprogram, der svarer til bekendtgørelsens /6/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens I Tabel 4 ses en oversigt over anvendte boringer, overvågede parametre samt overvågningshyppigheder Vandanalyser Pejlinger Der er ikke tidligere gjort fund af miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer Der findes en kortlagt grund inden for kildepladszonen til vandværket (321-D plastproduktion) desuden findes der 4 kortlagte grunde nær og opstrøms kildepladszonen (321-I autoreparationsværksted, 321-I servicestation, servicestation, 321-G losseplads) Det anbefales derfor, at der i forbindelse med næste prøvetagning fra de to indvindingsboringer suppleres med analyser for olie-, benzinstoffer, MTBE og chlorerede opløsningsmidler Hvis der ikke gøres fund i den forbindelse, nedsættes analysefrekvensen for de pågældende komponenter til hver anden boringskontrol i boringerne, svarende til hvert 10 år Pejling af grundvandstanden foretages i vandværkets to indvindingsboringer Det anbefales at både ro- og driftsvandpejlet pejles to gange årligt

27 25 Tabel 4 Fremtidigt overvågningsprogam for Nørre Jernløse Vandværk Boring DGU nr Magasin Analyseprogram* Hyppighed, antal årligt Pejling Hyppighed, antal årligt (ro og drift) Bemærkninger Mellem Sand B,O,C 1/5 Ro og drift Nedre Sand B,O,C 1/5 Ro og drift 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer eller chlorerede opløsningsmidlerved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 10 år 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer eller chlorerede opløsningsmidlerved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 10 år *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl pesticider), O: Olie- og benzinstoffer samt MTBE, C: Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter 326 Forslag til indsatser Nedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonen, samt opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer i resten af indvindingsoplandet Holbæk Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider, som vandværkerne udsender til deres forbrugere Holbæk Kommune fremsender reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande, så regionen kan prioritere lokaliteter inden for disse områder Der findes fem kortlagte grunde i og ved kildepladszonen Opstrøms indvindingsboringerne findes en V1-kortlagt grund med mistanke om benzin- og olieforurening grundet oplag på lokaliteten, samt anden forurening grundet produktion af plast Der er ingen oplysninger om ukloakerede ejendomme, men byområderne ved Regstrup er kloakerede Det må dog forventes at der er enkelte ukloakerede ejendomme i det åbne land i indvindingsoplandet, men uden for kildepladszonen Det anbefales dog, at der af kommunen laves en opsporing, risikovurdering samt evt sløjfning af eventuelle anlæg inden for kildepladszonen

28 26 33 Kvanløse Vandværk Indvindingsoplandet til Kvanløse Vandværk ligger sydøst for de 2 øvrige vandværker Figur 6 Indvindingsopland, kildepladszone og forurenede grunde omkring Kvanløse Vandværk 331 Vandværket og kildepladsen Kvanløse Vandværk er et privat fælles vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af m 3 /år Figur 6 viser den årlige indvinding på vandværket siden 1997 Indvindingen ligger generelt mellem og m 3 /år Vandværket er behandlet i forbindelse med indsatsplan for Tølløse Indsatsområde /5/, men behandles alligevel i denne rapport, da det ligger inden for Holbæk Øst indsatsområde, og da eventuelle forhold eller konklusioner i nærværende undersøgelse kan berøre vandværket Der indvindes fra 2 boringer med DGU nr og med en indbyrdes afstand på ca 30 m Begge boringer er iht den geologiske model filtersat i det Nedre Sand, og er filtersat henholdsvis 71 til 73 mut og 56 til 60 mut

29 27 25,000 Kvanløse vandværk Indvinding (m3) 20,000 15,000 10,000 5,000 Indvinding Tilladt År Figur 7 Årlig indvinding på Kvanløse Vandværk siden Arealanvendelsen i oplandet Oplandet til Kvanløse Vandværk ligger syd for Holbæk Øst indsatsområde Oplandet er 1,2 km² stort og strækker sig fra byområdet ved Kvanløse og mod sydøst Det er domineret af landbrugsarealer Størstedelen af oplandet ligger i et område, der udpeget som nitratfølsomt /1/ og /5/, hvilket bla begrundes i en meget kompleks geologi med potentielle sandvinduer fra terræn og ned til grundvandsmagasinerne I den nordlige del af oplandet er nitratudvaskningen begrænset til under 75 mg/l, mens den længere mod syd stiger til over 100 mg/l En begrænset del i både syd og nord dyrkes økologisk, men nogen pesticidbelastningen må forventes inden for oplandet /1/ Vejen gennem byområderne er kloakeret, men der er ingen oplysninger om ukloakerede ejendomme, hvilket må forventes i landbrugsområdet Der er en V1 og en V2 kortlagt grund i oplandet V2-grunden er kortlagt grundet olie og benzinstoffer fra autoværksted og servicestation Denne ligger inden for kildepladszonen, blot 130 m opstrøms indvindingsboringerne På den nordlige afgrænsning af oplandet er der udpeget en V1-kortlagt grund med mistanke om olieforurening fra autoværksted, samt eventuel forurening med chlorerede opløsningsmidler fra Kvanløse Maskinfabrik Der er ingen V0 kortlagte arealer i indvindingsoplandet til vandværket

30 28 Tabel 5 V1 og V2 kortlagte arealer inden for indvindingsoplandet til Kvanløse Vandværk Lokali- Status Aktivi- Periode Aktivitetstype Branchenavn tetsnr tetsnr 321-I I I I I I V1 kortlagt V1 kortlagt V1 kortlagt V2 kortlagt V2 kortlagt V2 kortlagt 321-I ? Benzin og olie, salg af Servicestationer Fremstilling af traktorer Metal, skæring, fræsning, og maskiner til 321-I04- svejsning og lod- land-, have- og skov ning af brug 321-I04- Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af steder Autoreparationsværk I Benzin og olie, salg af Servicestationer 321-I04- Benzin og olie, erhvervsmæssig Autoreparationsværk oplag af steder 321-I04- Benzin og olie, erhvervsmæssig Autoreparationsværksteder oplag af 333 Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi Lokal geologi og hydrogeologi Begge indvindingsboringer er iht den geologiske model filtersat i det Nedre Sand, og er filtersat henholdsvis 71 til 73 mut (20549) og 56 til 60 mut (205357) Det Nedre Sand har lokalt en tykkelse mellem 5 og 10 m, men tynder generelt ud i større afstand Den samlede tykkelse af lerlag over magasinet er lokalt mere end 50 m og endnu tykkere i sydligøstlig retning Beregning af transmissiviteten på baggrund af indvindingsboringernes specifikke kapacitet giver værdier mellem 0,5 og 2*10-3 m 2 /s Grundvandskemi Den naturlige grundvandskvalitet i værkets to boringer er god og der er ingen fund af miljøfremmede stoffer eller forhøjet indhold af naturligt forekommende stoffer I råvandet er der en høj koncentration af jern, ammonium og arsen Det findes typisk i reduceret - stærkt reduceret vand, men vandbehandlingen på vandværket nedbringer koncentrationerne til under grænseværdien Der er ikke observeret ændringer i vandkemien gennem de seneste år Råvandet i boringerne er den 27 november 2008 analyseret for pesticider, nedbrydningsprodukter og enkelte organiske stoffer I 1996 er der analyseret for aromatiske kulbrinter I drikkevandet er der senest 18 januar 2010 analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter uden nogle fund Der er ikke fundet spor af miljøfremmede stoffer i råvandet i nogen analyser

31 29 Figur 8 Lertykkelse over Nedre Sand magasinet, hvorfra der indvindes vand 334 Risikovurdering Dæklagene af ler over det Nedre Sand, hvorfra der indvindes, er mere end 50 m tykke lokalt og endnu tykkere længere mod syd Indvindingsoplandet er i /5/ udpeget som nitratsårbart, men denne udpegning gælder for Mellem Sand, hvorimod vandværket indvinder fra Nedre Sand I /5/ er det vurderet, at der indvindes fra en velbeskyttet del af magasin på stor dybde Samlet vurderes det, at sårbarheden og forureningsrisikoen for vandværkets to boringer er begrænset Dette bekræftes af vandanalyser, som viser en stærkt reduceret vandtype og ingen fund af miljøfremmede stoffer Arealanvendelsen omkring kildepladsen består af mest af landbrugsarealer, og byområde lokalt omkring vandværket, som samlet vurderes at udgøre en begrænset risiko for vandindvindingen pga den gode beskyttelse Den kortlagte grund inden for kildepladszonen vurderes at udgøre en begrænset risiko pga den gode beskyttelse Det anbefales dog, at overvågningsprogrammet justeres lidt i forhold til den mulige forureningskilde

32 Forslag til overvågningsprogram I indvindingsoplandet til Kvanløse Vandværk anbefales et overvågningsprogram, der svarer til bekendtgørelsens 1 med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens I Tabel 6 ses en oversigt over anvendte boringer, overvågede parametre samt overvågningshyppigheder Vandanalyser Pejlinger Der er ikke tidligere gjort fund af miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer Der findes en kortlagt grund inden for kildepladszonen (321-I autoreparationsværksted) til vandværket Det anbefales derfor, at der i forbindelse med næste prøvetagning fra de to indvindingsboringer suppleres med analyser for olie-, benzinstoffer og MTBE Hvis der ikke gøres fund i den forbindelse, nedsættes analysefrekvensen for de pågældende komponenter til hver anden boringskontrol i boringerne, svarende til hvert 10 år Pejling af grundvandstanden foretages i vandværkets to indvindingsboringer Det anbefales at både ro- og driftsvandpejlet pejles to gange årligt Tabel 6 Fremtidigt overvågningsprogam for Nørre Jernløse Vandværk Boring DGU nr Magasin Analyseprogram* Hyppighed, antal årligt Pejling Hyppighed, antal årligt (ro og drift) Bemærkninger Nedre Sand Nedre Sand B,O 1/5 Ro og drift B,O 1/5 Ro og drift 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 10 år 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 10 år *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl pesticider), O: Olie- og benzinstoffer samt MTBE 336 Forslag til indsatser Nedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonen, samt opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer i resten af indvindingsoplandet Holbæk Kommune fremsender reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande, så regionen kan prioritere lokaliteter inden for disse områder Der har været salg af benzin på lokaliteten hvorfor den sandsynligvis er omfattet af Oliebranchens Miljøpulje Den V1-kortlagte lokalitet opstrøms ind-

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Holbæk Kommune Indsatsplan

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker Vordingborg Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Vordingborg Kommune Indsatsplan

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker Vordingborg Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen November 2010 Vordingborg Kommune

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde

Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde Holbæk Kommune Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Holbæk Kommune

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord

Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord Allerød Kommune Indsatsplan Sjælsø - Tillæg Allerød Nord Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Telefon 48 10 01 00 E-mail kommunen@alleroed.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Resumé 7

Indholdsfortegnelse. 2 Resumé 7 Vordingborg Kommune Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 11

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde:

Grejs Vandværk. Indvindingsopland: ca. 90 ha. Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha. Arealanvendelse: primært landbrug. V1 og V2 kortlagte grunde: Grejs Vandværk Indvindingsopland: ca. 90 ha Grundvandsdannende opland: ca. 69 ha Arealanvendelse: primært landbrug V1 og V2 kortlagte grunde: ingen i oplandene Gms. pot. nitrat udvask. i GVD: 125 mg/l

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere