PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland"

Transkript

1 PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret

2 Indhold 1. Indledning Patientkontorets funktion og opgaver Om Patientkontoret Særligt om år 2014 i Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret Patientmobilitets direktivet om sundhedsydelser i et andet EU/EØS land Statistik fra den centrale omvisiteringsfunktion Videreformidling af klager fra Patientombuddet til hospitalerne Afslutning REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

3 Region Midtjylland har 1,2 millioner indbyggere. Det svarer til ca. 22 % af den samlede befolkning i Danmark. Region Midtjyllands hospitaler: Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Randers og Grenaa Regionshospitalet Horsens Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Herning Silkeborg Syddjurs Favrskov Aarhus Århus Ringkøbing- Skjern Ikast- Brande Skanderborg Horsens Samsø Hedensted REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

4 1. Indledning Efter Sundhedslovens 51, stk. 8 skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Denne årsberetning skal indsendes til ministeren for sundhed og forebyggelse. 2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets opgaver er reguleret i sundhedslovens 51 og bekendtgørelse nr af : Sundhedslovens 51: Regionsrådet opretter et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg m.v., ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Patientkontorerne har desuden til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter fra EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland om adgang til behandling og rettigheder m.v. Stk. 2. Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet, jf. 86 og 87. Stk. 3. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende de i stk. 1 nævnte opgaver og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. Stk. 4. Med patientens mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykke kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om videregivelse og registrering af oplysninger og samtykke. Stk. 5. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret. Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om patientkontorernes opgaver og funktioner. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om patientkontorernes vejledning af patienter om behandling i udlandet og om patientkontorernes vejledning af personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland om behandling her i landet m.v. Stk. 7. Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for, hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til ministeren for sundhed og forebyggelse. Stk. 8. Patientkontorerne udarbejder årsberetninger for deres virksomhed. Årsberetningerne indsendes til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bekendtgørelse nr af om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner: 1. Patientkontorerne har til formål at yde information, vejledning og rådgivning vedrørende patientrettigheder m.v. og er uafhængige af instruktioner fra regionsråd vedrørende patientkontorernes informations-, rådgivningsog vejledningsfunktioner. 2. Patientkontorerne skal efter anmodning fra en patient bistå med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne for frit og udvidet 4 REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

5 frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, behandlingsfrister og reglerne på klage- og erstatningsområdet samt reglerne for behandling i udlandet. Stk. 2. Patientkontorerne skal desuden bistå patienter, der ønsker at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling, og vejlede om, hvorledes der kan ske viderehenvisning dertil. Stk. 3. Patientkontorerne skal endvidere bistå en patient med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed. Stk. 4. Bistand efter stk. 1 omfatter også forhold vedrørende private sygehuse og klinikker. 3. Patientkontorerne skal efter anmodning fra patienten informere om 1) standarder og retningslinjer for kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet, 2) regler for tilsyn med og evaluering af sundhedstjenesteydere, 3) hospitalers tilgængelighed for handicappede, og 4) om en sundhedsperson, der virker i Danmark, er autoriseret, hvorvidt der er fastsat begrænsninger i den pågældendes udøvelse af virksomhed, samt om autorisationen er tidsbegrænset. 4. Patientkontorerne skal yde generel information om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning og service. 5. Patientkontorerne bidrager til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen på regionsrådenes sygehuse. 6. Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og praktiserende speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og behandlingsfrister. Stk. 2. Efter anmodning fra en praktiserende læge eller praktiserende speciallæge skal patientkontorerne rådgive denne om en patients rettigheder vedrørende frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og behandlingsfrister. 7. Patientkontorerne skal videresende relevante informationer, der ikke indeholder personoplysninger, til Regionsrådets, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i Regionsrådets sundhedsvæsen. 8. Efter anmodning fra et nationalt kontaktpunkt etableret i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/ EU om af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser yder patientkontorerne bistand til afklaring af en dansk fakturas indhold. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner. 3. Om Patientkontoret Patientkontorets organisatoriske placering Patientkontoret er en del af Afdelingen for Kvalitet og Data, som er en del af Region Midtjyllands administration. Ved en fysisk og organisatorisk placering i administrationen har Patientkontorets medarbejdere umiddelbar adgang til at trække på administrationens øvrige ressourcer og kan bidrage til samarbejdet om udviklingen af kvalitet, service samt kapacitetsplanlægning. Patientkontorets opgaver varetages af 13 patientvejledere. Patientvejledernes faglige baggrund er fordelt, så der er 10 sygeplejersker, en administrativ uddannet medarbejder og to jurister, hvoraf den ene er kontorchefen. Patientvejlederne er uafhængige af administrationen ved behandling af enkeltsager, der hører under Patientkontorets opgaver. Patientkontoret er placeret i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Pa- REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

6 tientkontoret kan kontaktes både via brev, mail (guide til at sende sikker mail findes på hjemmesiden) eller på telefon På kan man læse mere om Patientkontoret samt finde rådgivning og vejledning om patientrettigheder. Den centrale omvisiteringsfunktion Udover de i lovgivningen henlagte opgaver, varetager Patientkontoret den centrale omvisiteringsfunktion i Region Midtjylland. Det betyder, at de patienter, der skal omvisiteres til et privathospital eller klinik, enten til et af Region Midtjyllands private samarbejdssygehuse eller via det udvidede frie sygehusvalg, skal kontakte Patientkontoret. Visitationsprocessen er samlet ét sted i regionen. Den centrale organisering sikrer et ens grundlag for afgørelsen af patientens ret til udvidet frit sygehusvalg, og er samtidigt med til at sikre at regionens egen kapacitet udnyttes fuldt ud, inden der bliver henvist til privathospitaler. 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret Patientkontorets kompetenceudvikling For at kunne tilbyde patienterne kvalificeret rådgivning, er det nødvendigt med en løbende videreuddannelse af patientvejlederne. Patientkontorets samarbejde, både regionalt og tværregionalt Udover de daglige opgaver, deltager Patientkontoret også i en række arbejdsgrupper: Regionalt Styregruppe for det ortopædkirurgiske visitationssamarbejde Styregruppe for det urologiske visitationssamarbejde Dialogmøder med Sundhedsplanlægning Koordineringsgruppe for kapacitetsudnyttelse Juridiske netværksmøder Task force til implementering af patientmobilitetsdirektivet I 2014 har 3 patientvejledere har gennemført den Sundhedsfaglige Coachuddannelse, som var udbudt af Center for Kompetenceudvikling, Koncern HR, Region Midtjylland. Uddannelsen tog afsæt i den systemiske og anerkendende coaching og har opkvalificeret og bevidstgjort patientvejlederne om brugen af kommunikationsredskaber i samtalen med den enkelte patient. 1 patientvejleder har deltaget i seminar Directive on Patients Rights in Cross-Border Healthcare: How to implement it with Mutual Learning, Cooperation between Member States and Communication to Citizens, Maastricht. Hele kontoret har deltaget i et engelskkursus (20 lektioner) for at være bedre rustet til at kunne vejlede udenlandske borgere om muligheden for at få behandling i Danmark. Hele kontoret har deltaget i et 2-dages seminar med patientvejledere fra de øvrige regioner. I 2014 blev seminaret afholdt af Region Hovedstaden. Tværregionalt Kontaktforum, Patientombuddet Gruppe til udvikling af venteinfo.dk, Sundhedsstyrelsen Baggrundsgruppe vedrørende udredning og behandling, Danske Regioner Erfagruppe om det udvidede frie sygehusvalg, Danske Regioner Arbejdsgruppe til implementering af patientmobilitetsdirektivet, Danske Regioner 5. Henvendelser til Patientkontoret Der har i alt været henvendelser til Patientkontoret i De seneste par år, er der sket fald i antallet af henvendelser til Patientkontoret. Årsagen til faldene er begrundet i, at der er færre patienter, der er blevet omvisiteret til privathospitaler. Herudover har Region Midtjylland lavet samarbejdsaftaler inden for 6 REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

7 visse specialer, som gør, at patienterne bliver omvisiteret direkte fra hospitalerne og derfor ikke registreres på Patientkontoret. I 2012 blev patienter omvisiteret til et privathospital via Patientkontoret, i 2013 var antallet af omvisiteringer , hvorimod antallet i 2014 kun var Hvordan henvender man sig til kontoret? Henvendelsesmåde 2014 Telefonisk Mail Brev 193 Personligt 52 I alt Som det ses af tabellen, henvender langt hovedparten sig telefonisk til Patientkontoret. Hvem har kontaktet Patientkontoret? Hver enkelt sag om en patient registreres en gang, men der vil ofte være flere henvendelser og kontakter om samme sag. F.eks. bliver de mange henvendelser fra både privathospitaler samt regionens offentlige hospitaler i forbindelse med omvisitering ikke registreret. Det samme gør sig gældende vedrørende henvendelserne fra hospitalerne omkring brugen af klar besked indkaldelsesbrevene. Som det ses af tabellen på side 8, tabel Hvad drejer henvendelserne sig om?, er der sket en stigning i antallet af henvendelser, der vedrører patientrettigheder, herunder også behandling i udlandet samt klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Patienterne er blevet mere bevidste om deres rettigheder og de henvendelser, som Patientkontoret får, giver ofte anledning til flere kontakter og er dermed mere tidskrævende. Nogle henvendelser kan afsluttes efter første samtale, hvorimod andre henvendelser kræver flere kontakter Hvem har kontaktet Patientkontoret 2014 Patient Pårørende Hospitaler 657 Praktiserende læge 46 Kommune 123 Hjemmeplejen 45 Speciallæge 258 Anonymt 14 Tomt/ ikke registreret 120 henvendelser i alt både med patienten men også med andre instanser Nogle af de sager, som ofte er særligt tidskrævende er de henvendelser, der vedrører vejledning om klage - og erstatningsmuligheder. Nogle patienter får blot en telefonisk vejledning, hvorimod andre patienter har brug for hjælp til at udfylde både klagen til Patientombuddet og anmeldelsesskemaet til Patienterstatningen. I de tilfælde, hvor patienten har brug for hjælp, aftales der et møde med patienten i Regionshuset, hvor patienten sammen med en patientvejleder formulerer klagen og erstatningsanmeldelsen. De patienter, som har fået hjælp til at klage og søge erstatning, kontakter ofte Patientkontoret mange gange, mens deres sag er under behandling i henholdsvis Patientombuddet og Patienterstatningen, da de har brug for vejledning i forhold til sagsbehandlingen og det materiale de løbende får tilsendt. Når en borger klager til direktionen eller regionsrådsformanden over et uhensigtsmæssigt patientforløb, bliver borgeren tilbudt at få kontakt til en patientvejleder. De fleste af borgerne ønsker at blive kontaktet af en patientvejleder, og derfor oplever Patientkontoret en stigning i antallet af henvendelser, som kommer fra borgere, der har klaget til regionen. Patientvejlederne hjælper borgerne med at finde en løsning på de forhold, der er klaget over. REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

8 Hvad drejer henvendelserne sig om? Anledning til henvendelse Frit sygehusvalg Ventetider Udvidet frit sygehusvalg Ret til hurtig udredning Privat samarbejdssygehus Visitationspraksis 9 6 Privathospital 18 4 Genoptræning Behandlingsgaranti livstruende sygdom 7 29 Befordring POB praksis POB- hospital POB rettighedsklager Patientforsikring praksis Patientforsikring - hospital POB og PF praksis POB og PF hospital Patientskadeankenævn 4 10 Serviceklage praksis Serviceklage hospital Utilfredshed med forløb praksis Utilfredshed med forløb hospitaler Patientrettigheder Behandling i udlandet Udvidet ret til undersøgelse Udvidet ret til behandling 8 22 Forskning og eksperimentel 3 2 Anmodning om accept 712 Diverse I alt Patientmobilitetsdirektivet om sundhedsydelser i et andet EU/EØS land Patientombuddet, International Sygesikring, er det danske koordinerende nationale kontaktpunkt for behandling i EU/EØS-landene. Det betyder, at International Sygesikring giver generel vejledning om retten til tilskud til behandling i et andet EU/EØS land samt generel vejledning til borgere fra andre EU/ EØS land, som måtte ønske behandling i Danmark. De regionale patientkontorer giver derimod konkret vejledning til danske borgere, der ønsker behandling i udlandet og borgere fra andre EU/EØS land, der søger behandling i Danmark. Med implementeringen af patientmobilitetsdirektivet i 2014 har Patientkontoret oplevet en stigning i antallet af henvendelser vedrørende behandling i udlandet. I 2013 var der 22 henvendelser, hvorimod der i 2014 var 145 henvendelser. Stigningen var 8 REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

9 forventet, da flere patienter ønsker at få undersøgt deres muligheder for behandling på tværs af grænserne. Henvendelserne har både været fra patienter bosat i Danmark, der ønsker at komme til et andet EU/EØS land for at få behandling men også fra patienter fra andre EU/EØS lande, som ønsker at komme til Danmark for at få en behandling. Efter sundhedslovens 51 a indsamler Patientombuddet oplysninger til brug for rapportering til Kommissionen, herunder til brug for Kommissionens udarbejdelse af rapporter m.v. om grænseoverskridende sundhedsydelser og regionen har pligt til at give Patientombuddet oplysninger herom. For at kunne afrapportere til Kommission har Patientkontoret i 2014 fået opdateret sit ESDH registreringssystem, så det er muligt at trække statistik på antallet af henvendelser som vedrører sundhedsydelser på tværs af grænserne. I 2014 har Patientkontoret afrapporteret følgende: Om retten til grænseoverskridende sundhedsydelser i henhold til direktivet 62 Om retten til grænseoverskridende sundhedsydelser i henhold til forordningerne om social sikring Om nationale kontaktpunkter i andre medlemsstater 3 Om de procedurer man skal følge for at få adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser Om sundhedsydelser hvor der kræves forhåndsgodkendelse 4 Om de administrative procedurer for refusion 18 Om sundhedstjenesteydere 2 Om behandlinger 1 Om medlemsstatens standarder og retningslinier vedr. kvalitet og sikkerhed af sundhedsydelser 0 Om takster 2 Andet 11 I alt REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

10 7. Statistik fra den centrale omvisiteringsfunktion Omvisitering af patienter i regionen udgør et vigtigt element, og derfor har Patientkontoret et tæt samarbejde med Sundhedsplanlægning og regnskabsafdelingen i forhold til overvågningen af patientstrømme og udnyttelsen af kapaciteten på regionens hospitaler. I forhold til dette arbejde bidrager Patientkontoret også med såvel faglig sparring som kontrol af enkeltregninger fra de private udbydere. Ret til hurtig udredning Hvis en patient er henvist til udredning på et hospital, skal hospitalet, hvis det er fagligt muligt, have udredt patienten inden for 1 måned (30 dage), efter patienten er henvist. Hvis hospitalet ikke selv kan udrede patienten inden for 1 måned, skal regionen forsøge at få patienten udredt inden for 1 måned på andre offentlige eller private hospitaler og klinikker. I 2014 er patienter blevet udredt på et privathospital, fordi der ikke var et hospital i Region Midtjylland, der kunne udrede inden for 1 måned: let af omvisitering til privathospitaler er både sket via de aftaler, der er indgået af Danske Regioner samt via regionens egne udbudsaftaler. I alt er 387 patienter blevet omvisiteret via udbudsaftalen samt 1559 er blevet omvisiteret via aftalerne med Danske Regioner. Speciale 2014 Billeddiagnostik 21 Intern Medicin 298 Kirurgi 361 Klinisk fysiologi 12 Neurologi 382 Ortopædkirurgi 282 Urologi 530 Øre, næse, hals 11 Gynækologi 23 Øvrige 26 I alt REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

11 Udvidet frit sygehusvalg Hvis en patient er henvist til behandling på et hospital i sin bopælsregion eller på et af de hospitaler, regionen samarbejder med, har patienten mulighed for at vælge at få behandlingen foretaget på et aftalesygehus, hvis patienten skal vente mere end 2 måneder (60 dage) på selve behandlingen, dog kun 1 måned, hvis der er tale om alvorlig sygdom. Af nedenstående tabel ses antallet af omvisiteringer via det udvidede frie sygehusvalg: Speciale 2014 Anæstesiologi tværfaglig smertebehandling 100 Billeddiagnostik 1769 Hudsygdomme 33 Gynækologi 20 Kirurgi 1225 Intern Medicin 194 Klinisk fysiologi 301 Neurokirurgi 79 Neurologi 32 Øjensygdomme 79 Ortopædkirurgi 694 Plastikkirurgi 399 Pædiatri 25 Urologi 261 Karkirurgi 16 Øre, næse, hals 329 Øvrige 6 Total Ændret eller aflyst dato for kirurgisk behandling Hvis regionen ændrer en dato for kirurgisk behandling på et hospital i regionen, får patienten ret til at blive behandlet på et privathospital Gynækologi 3 Kirurgi 246 Neurokirurgi 6 Ortopædkirurgi 115 Plastikkirurgi 11 Urologi 21 Øre, næse, hals 11 Øvrige 8 I alt 421 REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

12 Omvisiteringer til privathospitaler, som Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Region Midtjylland har indgået aftaler med en række privathospitaler om behandling inden for udvalgte områder. Disse private hospitaler og klinikker betragtes som samarbejdssygehuse. Af tabellen ses, hvor mange patienter, der er blevet omvisiteret til behandling på et af vores samarbejdssygehuse: Speciale 2014 Billeddiagnostik 1009 Intern Medicin 19 Kirurgi 11 Neurokirurgi 128 Ortopædkirurgi 239 Plastikkirurgi 235 Urologi 246 Anæstesiologi 45 Pædiatri 17 Øvrige 10 Total Videreformidling af klager fra Patientombuddet til hospitalerne Når en patient eller pårørende har sendt en klage til Patientombuddet, hvori der er klaget over Region Midtjylland, sender Patientombuddet klagen til regionen. Patientkontoret sørger derefter for at videreformidle klagen internt til det hospital, hvor behandlingen har fundet sted. Årligt videreformidler Patientkontoret ca klager til hospitalerne, og i flere tilfælde er det i forbindelse med videreformidlingen nødvendigt både at tage kontakt til klager samt Patientombuddet. let af klager, som Patientkontoret videreformidler, er ikke medtaget i statistikken over antallet af henvendelser til Patientkontoret. Når en patient eller pårørende klager til Patientombuddet, får de tilbudt en dialog med regionen. I Region Midtjylland foregår dialogen oftest med de sundhedspersoner, som har været en del af behandlingen. På den måde får patienten mulighed for at tale med de sundhedspersoner, som har været involveret i behandlingen og kan fortælle dem, hvordan de har oplevet forløbet. Det er også en god mulighed for patienter og pårørende at få stillet nogle opklarende spørgsmål og få svar på, hvorfor sundhedspersonalet handlede, som de gjorde. Når en patient har takket ja til tilbuddet om dialog, og der er klaget over flere hospitaler eller både hospital og praksissektor, kontakter Patientkontoret klager for at drøfte, hvor klager ønsker, at dialogen afholdes. Ifølge lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 12, stk. 4 udarbejder Patientombuddet en årsrapport om Patientombuddets virksomhed. Regionen bidrager efter Patientombuddets anmodning med oplysninger til brug for årsrapporten, herunder oplysninger om klager, der er bortfaldet efter en dialog med regionen. Fra år 2014 kunne Region Midtjylland rapportere følgende til Patientombuddet: Hvor mange sager var i dialog i 2014? sager i dialog i alt REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

13 Hvor mange sager vedrørte behandling På offentligt somatisk sygehus? 148 På offentligt psykiatrisk sygehus? 13 På privat sygehus? 2 I praksissektoren 25 Præhospital 5 I hvor mange sager var klager Mand? 98 Kvinde? 94 I hvor mange sager var klager 0 25 år? år? år og derover? 91 REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

14 Hvem deltog i dialogen? (Udfyld gerne flere rækker) I hvor mange tilfælde deltog den eller de behandlingsansvarlige sundhedspersoner? 98 I hvor mange tilfælde deltog afdelingsledelsen på et offentligt sygehus? 100 I hvor mange tilfælde deltog andre fra regionen i dialogen? 6 I hvor mange tilfælde deltog ledelsen af privat hospital eller klinik i praksissektoren? 27 I hvor mange tilfælde blev dialogen gennemført ved: Telefonisk kontakt? 24 Hvis klager var indkaldt til møde, i hvor mange tilfælde blev mødet afholdt: på den behandlende enhed? 93 et andet sted på hospitalet eller klinikken? 38 et andet sted end behandlingsstedet? 21 Bisidderfunktionen: I hvor mange tilfælde havde klager en bisidder med til dialogmøde? 103 I hvor mange tilfælde havde klager selv fundet sin bisidder? 95 I hvor mange tilfælde havde klager fundet sin bisidder på en liste fra en patientforening? I hvor mange tilfælde havde regionen i øvrigt hjulpet klager med at finde frem til en bisidder? I hvor mange tilfælde ville klager gerne have haft en bisidder med, men havde ikke mulighed for at finde en bisidder? REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING 2014

15 Udfald af dialogen: I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage efter dialogen? 78 I hvor mange tilfælde blev klagen trukket tilbage, fordi: (udfyld gerne flere rækker) Klager fik en forklaring på behandlingen/afklaret misforståelser? 69 Klager fik en undskyldning for behandlingen? 34 Klager fik oplysning om den læring klagen har afstedkommet og evt. ændrede procedurer fremadrettet? 39 Andre grunde? 7 I hvor mange tilfælde ændrede klagen indhold på grund af dialogen? Førte ændringen til, at klagen blev mindre omfattende efter dialogen? 34 Førte ændringen til, at klagen blev mere omfattende efter dialogen? 8 Initiativer udsprunget af dialogen: I hvor mange tilfælde har dialogen givet anledning til ændrede procedurer eller instrukser eller andre initiativer? I hvor mange tilfælde vil dialogen give anledning til ændrede procedurer eller instrukser eller andre initiativer? Dialogen skal hjælpe med at få de afklaringer og svar, som patienten søger. Mange patienter vælger derfor at frafalde deres klage efter, at dialogen er afholdt. I 2014 har 40 % af klagerne valgt at trække deres klage tilbage efter dialogen. 9. Afslutning Patientkontoret vil afslutningsvis takke vore samarbejdspartere, ikke mindst de ansatte på hospitalerne, for den imødekommende måde, Patientkontorets henvendelser håndteres på. REGION MIDTJYLLAND PATIENTKONTORETS ÅRSBERETNING

16 Grafisk Service 1508 Patientkontoret Regionshuset Viborg Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2015 Henvendelse om årsberetningen til: Region Midtjylland Patientkontoret Skottenborg 26 Postbox 21

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6 Patientkontorets årsberetning 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets organisation...5 3. Henvendelser til Patientkontoret...6 3.1 Antallet af henvendelser 3.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret?

Læs mere

2. Patientkontorets opgaver

2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets årsberetning 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets opgaver...4 3. Patientkontorets organisation...6 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013...7 5. Henvendelser til Patientkontoret...8

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i Patientkontorets årsberetning 2016 Indhold 1. Patientkontoret...3 1.1 Patientvejlederne 1.2 Tilgængelighed 2. Henvendelser til Patientkontoret i 2016...6 2.1 Antal henvendelser 2.2 Hvem henvender sig til

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden der skal vises her. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Normal - Patientkontoret Årsberetning 2015 Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden Indhold 1. Indledning. 3 2. Opgaver og funktion.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Orientering om udvidet frit valg 2011

Orientering om udvidet frit valg 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om udvidet frit valg 2011 Udgiften til privathospitaler vedrører

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet efter EF-retten Efter 31 i bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling mv. har du mulighed for

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientombuddet

Årsberetning 2014. Patientombuddet Årsberetning 2014 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2014, Patientombuddet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, Mødelokale H6 MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Januar 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. befordring under eventuelt. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Referat af mødet i samarbejdsudvalget mellem Region Midtjylland og Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK). Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

PATIENTVEJLEDNINGEN ÅRSBERETNING 2014

PATIENTVEJLEDNINGEN ÅRSBERETNING 2014 PATIENTVEJLEDNINGEN ÅRSBERETNING 2014 1. Indledning 2 2. Henvendelser til Patientvejledningen i 2014 3 3. Kort opfølgning pa a rsberetningen fra 2013 4 4. Udfordringer med.. 5 Den digitale indkaldelse...

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere