Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008"

Transkript

1 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON

2 1. ANVENDELSE LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER STARTTIDSPUNKT BETALING OG BETALINGSPERIODER OPPETID ADGANG FORBRUG INDHOLD IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG TREDJEMANDS RETTIGHEDER OPSIGELSE UDLEVERING AF INFORMATION og DATA MISLIGHOLDELSE SIKKERHED OG PERSONDATABESKYTTELSE ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING UNDERLEVERANDØRER OVERDRAGELSE FORCE MAJEURE LOVVALG OG TVISTER ÆNDRINGER... 6 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON

3 1. ANVENDELSE 1.1 Disse betingelser ( Hostingbetingelserne ) er gældende for alle hostingydelser leveret af Resource it ApS ( Leverandøren ), såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Ved hostingydelser forstås eksempelvis: - hosting af hjemmesider - hosting af systemer udviklet af Leverandøren - alle enheder, der er tilsluttet netværket på en af Leverandørens hostinglokationer, og systemer på disse enheder, som tilgår netværket 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER 2.1 Den eller de valgte hostingydelser ( Hosting ) samt hostingpriser aftales skriftligt mellem Leverandøren og kunden i et særskilt dokument ( Hostingaftalen ). Nærværende Hostingbetingelser udgør en integreret del af Hostingaftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem indholdet af Hostingaftalen og Hostingbetingelserne har Hostingaftalen forrang. 2.2 Hostingaftalen omfatter kun ydelser eksplicit aftalt mellem Leverandøren og kunden. 2.3 Medmindre andet er aftalt, faktureres support på timebasis i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende timesatser, der kan findes på Tilsvarende gælder dersom kunden ved Hostingaftalens ophør - anmoder Leverandøren om assistance til at skifte til et andet hostingmiljø. 2.4 Leverandøren er efter udløbet af den uopsigelige periode, jf. punkt 10, berettiget til skriftlig at varsle prisstigninger med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 3. STARTTIDSPUNKT 3.1 Hvis andet starttidspunkt ikke er aftalt mellem Leverandøren og kunden, starter Hosting ved indgåelsen af Hostingaftalen. 4. BETALING OG BETALINGSPERIODER 4.1 Hosting faktureres 12 måneder forud, og skal betales netto kontant senest 14 kalenderdage efter fremsendelse af faktura. Fakturaer fremsendes pr. . Ved for sen betaling skal kunden betale en morarente på 1,75 % pr. måned. Leverandøren forbeholder sig ret til at holde sin Hosting tilbage efter et varsel på ikke under 3 hverdage efter forfaldstid, såfremt kunden er forsinket med betaling

4 5. OPPETID 5.1 Leverandøren vil bestræbe sig på at opretholde en oppetid på 99 % for Hosting. Nedetid kan imidlertid forekomme, og Leverandøren kan ikke holdes erstatningsansvarlig herfor. Nedetid udgør ikke misligholdelse, med mindre nedetiden overstiger 10 % opgjort på årsbasis. 6. ADGANG 6.1 Adgangen til Leverandørens servere og systemer er personlig, og må kun benyttes af den eller de personer, de er tildelt. 7. FORBRUG 7.1 Ved Hostingaftaler, hvor der ikke faktureres efter forbrug, opgraderes kundens aftale i henhold til punkt 7.2 og 7.3, hvis kunden overskrider forbrugsgrænserne fastsat i Hostingaftalen. 7.2 Hvis forbruget er mindre end det dobbelte af forbrugsgrænsen fastsat i Hostingaftalen, forvarsles opgraderingen, og kunden har mulighed for at undgå denne, hvis kunden kan bringe sig under forbrugsgrænsen indenfor 30 dage. 7.3 Hvis forbruget er mere end det dobbelte af forbrugsgrænsen fastsat i Hostingaftalen, sker der automatisk opgradering. 8. INDHOLD 8.1 Hosting må kun anvendes til den type data, der er aftalt i Hostingaftalen. 8.2 Hosting må ikke anvendes til lovstridigt eller anstødeligt indhold. Leverandøren har ret til omgående at lukke en Hosting, hvis Leverandøren vurderer, at indholdet kan være lovstridigt eller anstødeligt. 8.3 Kunden må ikke anvende Hosting til formål, der efter Leverandørens vurdering kompromitterer serverens sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: - indhold, som tiltrækker speciel negativ interesse - systemer med kendte sikkerhedshuller - systemer, hvis natur gør dem svære at sikre mod angreb eller uautoriseret indtrængen 8.4 Kunden må ikke anvende Hosting til særligt følsomme data, medmindre dette er skriftligt aftalt

5 9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG TREDJEMANDS RETTIGHEDER 9.1 Der sker ikke ved indgåelsen af Hostingaftalen overdragelse af nogen parts immaterielle rettigheder til den anden part. 9.2 Kunden skal respektere Leverandørens rettigheder, samt rettighedshaverne for de øvrige systemer og software impliceret i Hosting, og kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af systemer eller software. 9.3 Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser vedrørende rettighedsforhold, varemærker eller lignende, samt uberettiget til helt eller delvist at kopiere systemer eller software udviklet eller stillet til rådighed af Leverandøren. 9.4 Kunden forpligter sig til at anvende Hosting, herunder systemer og software på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter eller immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke vil kunne finde sted. 10. OPSIGELSE 10.1 Kunden Hostingaftalen er, medmindre andet er skriftligt aftalt, uopsigelig fra kundens side i 12 måneder fra startstidspunktet. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan kunden skriftligt opsige Hostingaftalen i sin helhed eller opsige enkelte hostingydelser med 7 dages varsel til udgangen af en betalingsperiode Leverandøren Leverandøren er til enhver tid berettiget til skriftligt at opsige Hostingaftalen i sin helhed eller opsige enkelte hostingydelser med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 11. UDLEVERING AF INFORMATION OG DATA 11.1 På kundens skriftlige begæring skal Leverandøren assistere med overførslen til kunden af information og data, som ejes af kunden. Skriftlig begæring skal fremsættes inden udløbet af opsigelsesperioden. Udlevering af information og data sker ved, at kunden får adgang til en passwordbeskyttet URL, hvor information og data kan downloades i tar.gz-format. Kunden kan, mod betaling, få information eller data tilsendt på CD'er eller DVD'er Leverandøren er berettiget til at slette alle informationer og data, som ejes af kunden efter udløbet af opsigelsesperioden, hvis kunden ikke har fremsat begæring om udlevering. Hvis kunden har fremsat begæring om udlevering, er Leverandøren berettiget til at slette alle informationer og data, som ejes af kunden, efter udleveringen. 13. oktober

6 12. MISLIGHOLDELSE 12.1 Såfremt en part væsentligt misligholder Hostingaftalen (herunder Hostingbetingelserne), er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve Hostingaftalen. Hostingaftalen kan imidlertid kun ophæves efter udløbet af en afhjælpningsperiode på ikke under 30 dage efter at den misligholdende part er blevet skriftligt underrettet af den ikkemisligholdende part om dennes hensigt om ophævelse, såfremt den misligholdende part ikke bringer misligholdelsen til ophør indenfor den anførte tidsfrist Hvis en af parterne standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling eller indleder forhandlinger om akkord, er den anden part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve Hostingaftalen I tilfælde af ophævelse på grund af kundens misligholdelse, er kunden kun berettiget til udlevering af information og data i henhold til punkt 11, hvis kunden har betalt al forfalden gæld til Leverandøren. 13. SIKKERHED OG PERSONDATABESKYTTELSE 13.1 Leverandøren vil efter bedste evne opretholde rimelige sikkerhedsprocedurer til sikring mod tredjemands uberettigede indtrængen, men kan ikke gøres ansvarlig for (i) (ii) (iii) tredjemands forsøg på eller opnåelse af elektronisk adgang til Leverandørens servere, installerede systemer eller kundens data, tredjemands overvågning eller opsamling af trafik eller data, eller tredjemands angreb på Leverandørens servere, kundens servere eller kundens systemer eller netværksenheder i øvrigt med nedbrud eller nedsat funktionsevne til følge Kunden må ikke uden forudgående skriftligt samtykke - foretage sikkerhedstests af nogen art vedrørende Hosting, herunder eksempelvis port-scanning Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres via de installerede systemer og hvorledes disse anvendes. Lov om persondatabeskyttelse 41, stk. 3-5 gælder for Leverandørens behandling af de pågældende personoplysninger. Leverandøren er som databehandler ansvarlig i henhold til lov om persondatabeskyttelse. Herunder handler Leverandøren som databehandler alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig. Leverandøren træffer jf. disse Hostingbetingelser de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Leverandøren er uden ansvar for alle forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger, som kunden er ansvarlig for som dataansvarlig, og kunden skal friholde Leverandøren for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personop

7 lysninger og, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering, medmindre krav udspringer af forhold for hvilke Leverandøren er ansvarlige i henhold til Hostingbetingelserne. 14. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 14.1 Hvor ikke andet følger af Hostingaftalen eller Hostingbetingelserne, kan hver af parterne til enhver tid reklamere og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor den anden part i henhold til dansk rets almindelige regler En parts erstatningsansvar overfor den anden part, er begrænset til partens direkte tab som følge af den første parts misligholdelse. En part er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for den anden parts indirekte tab, driftstab, følgeskader, eller tab af data eller retableringen heraf Leverandørens erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset til beløb svarende til det samlede vederlag betalt af kunden for de 12 måneder, der går forud for kravets opståen Leverandøren er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med Lov om produktansvar i det omfang denne lov ikke kan fraviges ved aftale. Leverandøren fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag Leverandøren er uden ansvar for fejl eller mangler der ikke relaterer sig til Hosting. Leverandøren er endvidere uden ansvar for integrationen mellem Hosting og kundens eksisterende hardware og programmel. 15. UNDERLEVERANDØRER 15.1 Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Hosting Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser i henhold til Hostingaftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold. Ved anvendelse af underleverandører skal kunden stilles på samme vis som hvis Leverandøren selv havde leveret de pågældende ydelser. 16. OVERDRAGELSE 16.1 Den ene part må ikke overdrage eller på anden måde overføre rettigheder og forpligtelser under Hostingaftalen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part Parterne må dog overdrage Hostingaftalen til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion, virksomhedsoverdragelse, omstrukturering eller anden selskabsretlig omdannelse

8 17. FORCE MAJEURE 17.1 Hverken Leverandøren eller kunden skal anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke med rimelig agtpågivenhed, burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan højst gøres gældende med det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet meddelelse herom til den anden part senest syv dage efter, at force majeure er indtrådt. 18. LOVVALG OG TVISTER 18.1 Hostingaftalen og Hostingbetingelserne er undergivet dansk ret Tvister skal søges løst ved forhandling. Den part, der ønsker forhandling, skal meddele dette ved anbefalet brev til den anden part med angivelse af, hvori tvisten består Er tvisten ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten på begæring fra en part afgøres ved byretten, med tiltrædelse af sagkyndige dommere om muligt, jf. retsplejelovens 20, og i henhold til retsplejelovens regler i øvrigt, hvilket dog ikke er til hinder for sagens henvisning til landsret eller Sø og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler herom Uanset den ovenfor anførte bestemmelse om værneting skal enhver tvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure og mediationsregler (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. 19. ÆNDRINGER 19.1 Den nyeste version af disse betingelser kan findes på Kunden er til enhver tid berettiget til at kontakte Leverandøren, og få udleveret betingelserne, hvis disse ikke kan findes på hjemmesiden Det er altid den nyeste version af Hostingbetingelserne, som var tilgængelige ved starten af betalingsperioden, som er gældende for hostingaftalen Kunden er forpligtet til at læse og acceptere den nyeste version af disse betingelser forud for hver betalingsperiode, eller meddele Leverandøren, at denne ønsker at opsige Hostingaftalen senest 7 dage før den nye betalingsperiode

9 19.4 Hvis betingelserne ændres mindre end 14 dage før en ny betalingsperiode, er Leverandøren forpligtet til at gøre kunden opmærksom på dette, og kunden har herefter 7 dage til at opsige Hostingaftalen Hvis leverandøren ikke gør kunden opmærksom på ændringer foretaget mindre end 14 dage før en ny betalingsperiode, er den foregående version gældende for perioden

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere