Retsudvalget B 60 - Bilag 1 O. OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR vedrørende Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget B 60 - Bilag 1 O. OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR vedrørende Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte"

Transkript

1 Retsudvalget B 60 - Bilag 1 O Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: Dok.: CAG40167 OVERSIGT OVER HØRINGSSVAR vedrørende Det Dyreetiske Råds udtalelse om katte 1. Indledning Udtalelsen har været sendt i høring hos: Alle Dyrs Ret, Amtsrådsforeningen, Boligselskabernes Landsforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Landbrug, Dansk Industri, Dansk Land- og Strandjagt, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Racekatte Klub (DARAK), Den Danske Dyrlægeforening, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Det Veterinære Sundhedsråd, Direktoratet for FødevareErhverv, Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsforeningen Freja, DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsUdvalg (DOSU), Dyreværnsrådet, Felis Danica, Forbrugergruppen for Dyrevelfærd, Forbrugerrådet, Fødevaredirektoratet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Inges Kattehjem, Jysk Racekatte Klub (JYRAK), Katteklubben, Kattens Værn, Kommunernes Landsforening, Landbrugsraadet, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Politidirektøren i København, Politimesterforeningen, Racekatten, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Samarbejdende Dyreværnsforeninger i Danmark, Scandinavian Cat Protection Society, Skatteministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Socialministeriet, Vildtforvaltningsrådet, WSPA og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende myndigheder og organisationer: Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

2 Amtsrådsforeningen, Danmarks Jægerforbund, Dansk Land- og Strandjagt af 1991, Dansk Skovforening, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsrådet, Felis Danica, Forbrugerrådet, Gruppen For Dyrevelfærd, Inges Kattehjem, Kattens Værn, Kommunernes Landsforening, Landbrugsraadet (tillige på vegne af Dansk Landbrug), Ministeriet for Familieog Forbrugeranliggender (tillige på vegne af Fødevarestyrelsen), Politidirektøren i København, Politimesterforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Skatteministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Socialministeriet og Vildtforvaltningsrådet. Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. 2. Generelle bemærkninger til udtalelsen Amtsrådsforeningen, Politimesterforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Skatteministeriet og Socialministeriet har ikke haft bemærkninger til udtalelsen. Forbrugerrådet har meddelt, at rådet af ressourcemæssige årsager ikke har mulighed for at forholde sig til udtalelsen. Dyreværnsrådet, Felis Danica, Inges Kattehjem og Kattens Værn har tilkendegivet en overordnet positiv holdning til udtalelsen. Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Gruppen for Dyrevelfærd, Kommunernes Landsforening, Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet har tilkendegivet en overordnet negativ holdning til udtalelsen. Landbrugsraadet (tillige på vegne af Dansk Landbrug) finder generelt, at udtalelsen er afbalanceret. Landbrugsraadet anfører endvidere, at eftersom Vildtforvaltningsrådet repræsenterer relevante parter på natur- og vildtforvaltningsområdet, og diskussionen her således vil være relevant for den videre stillingtagen, vil Landbrugsraadet vente med at kommentere disse aspekter i Det Dyreetiske Råds udtalelse til efter Vildtforvaltningsrådets møde den 7. december (Justitsministeriet har ikke modtaget et sådant supplerende høringssvar fra Landbrugsraadet). Den Danske Dyrlægeforening er stort set enig med Det Dyreetiske Råds anbefalinger. Foreningen er dog uenig i rådets tøvende stillingtagen til en egentlig lovgivning på området, ligesom den heller ikke er enig i det af rådet foreslåede frivillighedsprincip, når det gælder mærkning af katte. Politidirektøren i København bemærker, at spørgsmålet om, hvorledes samfundet bør forholde sig til herreløse katte og generende ejerkatte først og fremmest er et politisk spørgsmål. Politiets og anklagemyndighedens interesse i sagen kan således indskrænkes til en stillingtagen til even

3 tuelle overtrædelser af dyreværnsloven og til en mulig belastning af politiet i forbindelse med anmeldelser om generende katte og i tilknytning hertil til nabostridigheder og selvtægt. Hvis alle kommuner kan pålægges en pligt til at sørge for at indfange og aflive de herreløse katte, der er til gene, vil dette efter Politidirektøren i Københavns opfattelse formentlig løse en del problemer. Der vil dog fortsat være problemer i relation til ejerkatte, der kan være generende for ejerens naboer, idet kattene færdes overalt. Dansk Land- og Strandjagt af 1991 er enige i mange af synspunkterne i udtalelsen. Efter foreningens opfattelse bærer udtalelsen imidlertid præg af et markant urbant synspunkt på katte. Udtalelsen mangler endvidere i højere grad konkrete foranstaltninger for katte, der antræffes i skove og på markeder langt fra menneskeboliger. Endvidere finder foreningen, at de foreninger, der har beskyttelse af katte i deres fundats, selv må betale for de nævnte programmer, således at det ikke skal belaste almindelige skatteborgere. Dyrenes Beskyttelse undrer sig over fraværet af egentlige etiske overvejelser i udtalelsen. Det Dyreetiske Råds anbefalinger løser endvidere efter Dyrenes Beskyttelses opfattelse ikke de problemer, som foreningen har i dens daglige arbejde. Dyrenes Beskyttelse havde forventet, at rådet i sin udtalelse tog udgangspunkt i at løse de velfærdsmæssige problemer, der ifølge foreningen eksisterer for katte, og som foreningen meget ofte bliver konfronteret med. Skov- og Naturstyrelsen finder det problematisk, at udtalelsen kun referer til gener i forhold til mennesker, hvorimod den ikke behandler gener i forhold til den øvrige natur. Danmarks Jægerforbund finder, at den eksisterende lovgivning vedrørende katte er tilfredsstillende og hensigtsmæssig i det omfang, at lovgivningen bliver overholdt af befolkningen og kontrolleret af myndighederne. Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor, at der ikke foretages grundlæggende ændringer i kattenes juridiske status eller i lovgivningen om katte. 3. Bemærkninger til Det Dyreetiske Råds enkelte anbefalinger 3.1. Kommunernes pligt til at udarbejde handlingsplaner forvaltningen af herreløse katte Danmarks Jægerforbund støtter udarbejdelsen af handlingsplaner i kommunerne som udtryk for en konsekvent forvaltningslinie, der har som overordnet mål, at katte ikke optræder frit i naturen

4 Felis Danica finder, at ansvaret for de herreløse katte bør være placeret entydigt hos kommunerne. Kattens Værn finder, at der er behov for at placere et ansvar både overfor katteejerne og kommunerne for så vidt angår de herreløse katte. Kattens Værn oplyser i den forbindelse, at foreningen igennem flere år har serviceret omkring 60 kommuner. Foreningen er fortsat indstillet på at udføre dette arbejde, selv om foreningens midler, som alene fremkommer gennem arv og frivillige bidrag, sætter sine naturlige begrænsninger for dette arbejde. Den Danske Dyrlægeforening er enig med Det Dyreetiske Råd i, at kommunerne må påtage sig ansvaret for overvågningen af herreløse katte og de hermed forbudne udgifter. Dyrlægerne vil i den forbindelse gerne bistå kommunerne i arbejdet dog ikke uden betaling. Dyrenes Beskyttelse finder, at Det Dyreetiske Råds anbefaling om udarbejdelse af kommunale handlingsplaner ikke er tilstrækkelig detaljeret. Det fremgår således ikke klart af rådets udtalelse, hvad kommunerne præcist skal forpligtes til ud over at sikre et beredskab og udarbejde en handlingsplan. Der er i udtalelsen ikke anført noget om handlingsplanernes indhold, ligesom Det Dyreetiske Råd heller ikke kommer med forslag til, hvad kommunerne skal gøre, hvis borgerne henvender sig med konkrete problemer med katte. Dyrenes Beskyttelse finder, at kommunernes ansvar for at tage sig af herreløse katte skal fastlægges i lovgivningen, idet foreningen ellers frygter, at der ikke vil komme til at ske meget. Efter Dyrenes Beskyttelses opfattelse bør det i den forbindelse endvidere være en kommunal opgave at træde til og hjælpe foderværter i de tilfælde, hvor bestanden af fodrede katte bliver meget stor, idet foderværterne ofte er mindrebemidlede personer. Dyrenes Beskyttelse finder endvidere, at der er behov for at gøre en indsats over for de katte, som har et tilhørsforhold, men som ikke er mærket og registreret. Efter foreningens opfattelse bør det således være forbudt for private at indfange katte ved brug af tvang eller særlige instrumenter uden særskilt godkendelse fra kommunen. Endvidere bør kommunerne forpligtes til at fremlyse katte, så en ejer/besidder får mulighed for at melde sig i hvilken forbindelse det bør være muligt at kræve af ejeren/besidderen, hvis han/hun melder sig, at katten bliver mærket og registreret. Kommunerne bør endvidere forpligtes til at indgå aftaler med f.eks. dyreværnsorganisationer om formidling af de katte, der er egnet hertil. Endelig ser foreningen gerne, at der bliver taget initiativ til oplysningskampagner, der opfodrer katteejere til at erkende deres ansvar for de katte, som de fodrer, og f.eks. få dem mærket og registreret. Dansk Skovforening finder ikke, at der er basis for at pålægge samtlige kommuner en pligt til at udarbejde en handlingsplan, der inddrager både mulighed for programmer med neutralisering og genudsætning og mulighed for aflivning. Efter foreningens opfattelse skal dette bl.a. ses i lyset - 4 -

5 af, at eventuelle handlingsplaner givetvis alligevel vil komme til at afspejle de forskelle og lokale vilkår, der allerede i dag eksisterer kommunerne imellem. Foreningen går i den forbindelse ud fra, at man dér, hvor der er lokale problemer, netop løser disse lokalt. At etablere og finansiere et beredskab er derfor efter Dansk Skovforenings opfattelse overflødigt, når det i udtalelsen samtidig anføres, at der ikke generelt er problemer. Kommunernes Landsforening finder ikke, at der er hjemmel i miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om skadedyr og/eller offentlig hygiejne til at pålægge kommunerne en forpligtelse til at udarbejde en handlingsplan i forhold til herreløse katte, der enten er forhutlede og syge eller er til gene for mennesker. Efter Kommunernes Landsforenings opfattelse vil en realisering af Det Dyreetiske Råds anbefalinger på dette punkt derfor kun kunne realiseres med en ændring af dyreværnsloven. Ifølge Kommunernes Landsforening er det i øjeblikket kun få steder, at kommunerne bruger ressourcer på reguleringen af bestanden af vilde katte og/eller bortløbne huskatte. Indsatsen består i disse kommuner typisk i, at kommunen har indgået en aftale med en private dyre- eller katteværnsorganisation, som kommunens borgere henvises til, hvis de mener sig generet af vilde katte. Det vil derfor medføre en ekstraudgift for landets kommuner, hvis de skal pålægges at udarbejde de af Det Dyreetiske Råds foreslåede handlingsplaner. Størrelsen af ekstraudgiften kan vanskeligt vurderes men efter Kommunernes Landsforenings opfattelse vil en handlingsplan koste mindst kr. Hertil kommer udgifter til gennemførelse af handlingsplanen. Det bør derfor efter Kommunernes Landsforenings opfattelse nøje overvejes, hvorvidt generne er så væsentlige, at de står mål med de udgifter en gennemførelse af Det Dyreetiske Råds anbefaling vil medføre Mærkning og registrering af katte Kattens Værn er enige med Det Dyreetiske Råd i, at det ikke skal være lovpligtigt at mærke og registrere katte. Det er efter Kattens Værn ikke en realistisk mulighed alene af den grund, at det vil være uhyre svært at skelne imellem de forskellige typer af katte. Kattens Værn ser dog gerne, at der måske via forsikringsordninger foretages en bearbejdelse af folks holdninger således, at de lader deres kat mærke og registrere. Felis Danica støtter, at det skal være frivilligt at registrere sin kat i et kommende fælles register. Herudover oplyser foreningen, at der i foreningens regi allerede er truffet beslutning om, at alle foreningens opdrættere fra 1. januar 2007 skal have mærket deres avlsdyr. Foreningen vil nu imidlertid set i lyset af Det Dyreetiske Råds udtalelse overveje, hvorvidt man generelt skal stille krav om, at alle foreningens racekatte er mærkede

6 Landbrugsraadet (tillige på vegne af Dansk Landbrug) er enig med Det Dyreetiske Råd i, at der ikke bør være krav om mærkning og registrering af katte. Det bør således være op til den enkelte ejer at bestemme dette, idet mærkningens primære formål må være at sikre, at eventuelle bortkomne katte kan komme tilbage til deres ejere. Den Danske Dyrlægeforening er uenig med Det Dyreetiske Råd i, at det bør være frivilligt, hvorvidt man ønsker at mærke sin kat. Foreningen finder endvidere, at chipmærkning er en mere sikker og mere permanent mærkningsform sammenlignet med tatovering, selv om chipmærkning kræver, at der er adgang til elektronisk aflæsning. Det må ifølge foreningen endvidere forventes, at efterhånden som adgangen til chiplæsere bliver mere udbredt, vil tatovering helt blive afløst af chipmærkning. Registreringen bør efter foreningens opfattelse naturligvis sikres i forbindelse med mærkningen, og dyrlægerne vil forudsat at der findes et fælles katteregister kunne foretage denne, ligesom det i dag sker ved mærkning af hunde. Dyrenes Beskyttelse finder det afgørende nødvendigt, at der bliver et lovkrav om, at alle katteejere skal registrere deres katte i ét enkelt katteregister i forbindelse med, at kattene bliver mærket. Dette vil efter foreningens opfattelse sikre, at katteejerne kan fastholdes på deres ansvar. Dyrenes Beskyttelse finder det således helt uholdbart, at der i dag er to registre. Endvidere finder Dyrenes Beskyttelse ikke, at det skal være muligt for katteejere at frasige sig ejerskabet ved at afmelde katten i katteregisteret. Selve etableringen af registeret skal efter Dyrenes Beskyttelses opfattelse ske ved lov, ligesom det skal sendes i offentligt udbud. Den bedste løsning vil i øvrigt efter foreningens opfattelse være et samlet hunde- og katteregister Neutralisering eller aflivning af overskydende kattekillinger Inges Kattehjem finder ikke, at det bør overlades til den enkelte katteejer eller fodervært at vurdere, hvorvidt man ønsker at neutralisere katte eller aflive eventuelle overskydende killinger. Inges Kattehjem finder det endvidere etisk forkert at regulere en bestand ved at slå ihjel. Et synspunkt, der støttes af Felis Danica og Gruppen for Dyrevelfærd. Gruppen for Dyrevelfærd finder endvidere, at det bør overvejes om ikke et beskedent beløb i forbindelse med køb/salg fra hold og opdræt af katte kan medfinansiere neutralisering af katte til omsorg for og begrænsning af bestanden af katte Lovgivningen om katte - 6 -

7 Dyrenes Beskyttelse finder, at Det Dyreetiske Råds anbefaling om, at de berørte myndigheder og organisationer bør udarbejde f.eks. pjecer eller andet informationsmateriale, der samler de relevante oplysninger om reglerne for katte kræver, at f.eks. dyreværnsorganisationerne tolker lovgivningen rigtigt, og at Justitsministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet sørger for at samordne deres opgaver, så alle relevante områder dækkes. Hvis disse myndigheder alligevel skal ofre tid og ressourcer på dette, bør der efter Dyrenes Beskyttelses opfattelse i stedet startes en proces, der fører frem til, at lovgivningen vedrørende katte bliver samlet, ligesom katte (og hunde) tages ud af mark- og vejfredsloven. Den Danske Dyrlægeforening finder, at der er basis for en lovgivningsmæssig ramme for hold og forvaltning af katte. Der er således efter foreningens opfattelse et klart behov for i lovgivningen at få fastslået ejerskab og ansvar for katte. Landbrugsraadet (tillige på vegne af Dansk Landbrug) støtter Det Dyreetiske Råds opfattelse af, at katte ikke er retsløse, men anser det samtidig for hensigtsmæssigt at samle lovgivningen vedrørende katte i ét regelsæt. Dette vil betyde større overskuelighed, ligesom det vil kunne lette administrationen af reglerne. Inges Kattehjem finder ikke, at det er muligt at lave ens regler for alle katte Mark- og vejfredsloven, herunder forbud mod at skyde katte Kattens Værn, Felis Danica og Gruppen for Dyrevelfærd støtter Det Dyreetiske Råds anbefalingen om, at det skal være forbudt at skyde katte. Gruppen for Dyrevelfærd finder dog ikke, at dette forbud skal være totalt. Det bør efter foreningens opfattelse således fortsat være tilladt at skyde katte, hvis aflivning skønnes nødvendigt, og indfangning er forsøgt uden held. Der skal dog efter Gruppen for Dyrevelfærds opfattelse i sådanne tilfælde altid indhentes en tilladelse til skydningen. Foreningen mener, at kun personer, der er uddannet i at aflive dyr, må aflive katte. Dyrenes Beskyttelse finder, at mark- og vejfredsloven giver problemer for kattene ved at åbne mulighed for, at private kan indfange katte, der færdes på deres ejendom. Hvis private indfanger katte med fælder er der f.eks. ingen garanti for, at fælderne er rigtigt udformet, bliver anvendt korrekt eller bliver tilset med den hyppighed, som de skal. Det bør derfor efter foreningens opfattelse være forbudt for private at indfange katte, hvis det kræver brug af særlige instrumenter

8 Politidirektøren i København finder, at for at forhindre overtrædelser af dyreværnsloven er det nødvendigt med lovregler, der gør det muligt for eventuelle plagede naboer til katteejere at kunne gribe ind med lovlige midler, således som muligheden er ifølge mark- og vejfredslovens 14. Det bør endvidere være muligt at udstede bøder til katteejeren, jf. samme lovs 13. Hvis man fjerner disse regler, risikerer man efter Politidirektøren i Københavns opfattelse en udvidet brug af selvtægt og aflivninger i strid med dyreværnsloven. Hvorvidt aflivning bør ske ved skydning eller på anden måde, må ifølge Politidirektøren i København afgøres af dyrlæger, der bedst ved, hvilke metoder der er bedst for katten. En regel om, at katten kun kan indfanges og afleveres hos en dyrlæge til aflivning, vil efter Politidirektøren i Københavns opfattelse næppe være tilstrækkelig, da indfangning kan være umulig, ligesom dyrlægen vil kræve betaling af den, der kommer med katten. Det kan også tænkes, at en dyrlæge slet ikke vil medvirke til en aflivning, medmindre ejeren har givet samtykke hertil. Skov- og Naturstyrelsen anfører, at katte er rovdyr, der jager, selv om de fodres godt hjemme. Katte er således lystjægere. En gennemførelse af Det Dyreetiske Råds synspunkt om, at det som udgangspunkt ikke længere skal være muligt at skyde katte vil efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse indebære, at katte vil komme til at nyde en unødig stor beskyttelse i forhold til de øvrige rovdyr, der findes i den danske natur. Kattes jagt på små pattedyr og fugle udgør ifølge Skov- og Naturstyrelsen ikke en generel trussel mod disse arters overlevelse i Danmark. Katte vil imidlertid lokalt kunne have stor indflydelse på tilstedeværelse af fuglearter, ligesom det efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse ikke kan udelukkes, at katte kan være en trussel mod fåtallige arter. Herudover vil kattes jagt ifølge Skov- og Naturstyrelsen betyde, at der alt andet lige vil blive et mindre fødegrundlag for de hjemmehørende, vildtlevende rovdyr. Kattes tilstedeværelse betyder således efter Skov- og Naturstyrelsens mening, at der et mindre antal vildtlevende rovdyr i naturen end der ellers ville have været. Skov- og Naturstyrelsen finder på den baggrund, at huskatten ikke bør betragtes som en hjemmehørende art i den danske fauna/natur. Efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse har Det Dyreetiske Råd ikke anført argumenter, der kan begrunde ændringer i den eksisterende retstilstand, hvorefter det i visse tilfælde er tilladt at skyde katte. Der bør derfor også fremover være mulighed for at regulere katte i naturen, ligesom der er behov for at intensivere en forebyggende indsats mod katte i naturen. Et synspunkt som støttes af Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Dansk Land- og Strandjagt af Krav til erhvervsmæssigt hold og opdræt af katte - 8 -

9 Dansk Skovforening finder det rimeligt, at der udarbejdes regler for erhvervsmæssigt hold af katte i lighed med de regler, der eksisterer for hunde. Foreningen kan i den forbindelse tilslutte sig Det Dyreetiske Råds anbefalinger til indholdet af sådanne regler. Felis Danica finder, at Det Dyreetiske Råds anbefalinger vedrørende krav til hold og opdræt af katte er relevante. Foreningen er dog en smule forbeholden over for rådets anbefaling om, at der bør stilles krav til personalet, idet langt størstedelen af de erhvervsmæssige hold af katte, der findes i Danmark i dag, er ren hobbyvirksomhed med mellem et eller tre kuld kattekillinger om året, hvor der næppe er mere end en enkelt person eller allerhøjest familien, der tager sig af opdrættet. Der eksisterer således ikke et eneste momsregistreret katteri i Danmark. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (tillige på vegne af Fødevarestyrelsen) er enig i Det Dyreetiske Råds anbefaling om, at der bør fastsættes en aldersgrænse på 12 uger for overdragelse af kattekillinger (medmindre særlige forhold gør sig gældende). Efter ministeriets opfattelse vil det dog være hensigtsmæssigt tillige at forbyde indførsel af killinger under 12 uger for at forhindre, at der opstår lignende problemstillinger som dem, der var årsag til den nylige ændring af bekendtgørelsen om forbud mod overdragelse af hundehvalpe. Den Danske Dyrlægeforening savner videnskabelig dokumentation for, at killinger skal være minimum 12 uger gamle, før de må videreformidles Generelle krav til hold af katte, herunder indendørs hold af katte og begrænsning i antallet af katte i en husstand Gruppen for Dyrevelfærd mener, at det er uacceptabelt at holde dyr uden, at de har adgang til det fri. Foreningen tager således skarpt afstand fra, at katte holdes i stalde for at fange mus og rotter uden mulighed for at komme ud. Endvidere tager foreningen afstand fra, at katte holdes i bur og/eller små rum. Efter foreningens opfattelse bør der sættes grænser for tætheden af katte i en enkelt husstand ved hjælp af krav til arealer, faciliteter, muligheder for udfoldelse, muligheder for ikke at være tæt sammen med andre katte og/eller mennesker uden at skulle løbe væk hjemmefra (hvis det er muligt) og dermed øge antallet af herreløse katte

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret

Læs mere

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015 Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015-1 - Formålet med denne rapport er på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes indsats overfor herreløse katte at udlede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget år vi en Kattelov? Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget Så er der endelig ved at ske noget omkring katteloven og forhåbentlig kan det medvirke

Læs mere

Kattelov og mærkning af katte

Kattelov og mærkning af katte Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Kattelov og mærkning af katte Karina Ryborg Formand, Sektion Vedr. Hund, Kat og Smådyr Historien om katte 2002 - Lovfor

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag om ændring af lov om mark- og vejfred.

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag om ændring af lov om mark- og vejfred. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og departementet Kontor/initialer: Økologi & Landbrugslov/TIPA og Erhvervsenheden/NIHJ Sagsnr.: 19346, departementet Dato:

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om katte. Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om katte. Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Det Dyreetiske Råd Udtalelse om katte Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K September 2004 Udtalelse om katte 2004 Det Dyreetiske Råd København Grafisk tilrettelæggelse: Karsten

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20. februar 2006.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20. februar 2006. Europaudvalget 2006 2708 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. februar 2006 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0028 Dok.: CAG40502 Bidrag

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte 14. december 2016 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte I medfør af 10, 13, stk. 2 og 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Hvis katten ikke er din

Hvis katten ikke er din Hvis katten ikke er din Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte

Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte Beslutningsforslag nr. B 96 Folketinget 2004-05 (2. samling) Fremsat den 3. juni 2005 af Christian H. Hansen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Morten Messerschmidt

Læs mere

STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL

STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL STOP FOR ULOVLIG HUNDEHANDEL: 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL FEBRUAR 2017 9 INITIATIVER MOD VANRØGT AF HUNDE VED SALG OG AVL 1 INDHOLD BAGGRUND... 3 9 INITIATIVER: GØR REGISTRERING

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 1 I lov nr. 173 af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte

om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte B 138 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte. Fremsat den 8. april 2003 af Christian H. Hansen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Hunde er ikke omfattet af denne lov.« 2. 4, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

1. Efter 1 indsættes:» 1 a. Hunde er ikke omfattet af denne lov.« 2. 4, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1. Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred (Ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.) I lov om mark- og vejfred,

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0089 Bilag 1, KOM (2012) 0090 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere