Bilag 0. Terminologi og definitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 0. Terminologi og definitioner"

Transkript

1 Bilag 0 Terminologi og definitioner

2 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse af tilbud. Dette og andre afsnit markeret med kursiv slettes ved Kontrakt underskrift. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 2 af 10

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. er 4 Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 3 af 10

4 1. Indledning Bilaget angiver definitioner anvendt i Kontrakten med tilhørende bilag. 2. er Medmindre sammenhængen tilsiger anden forståelse, skal definerede udtryk omfatte anvendelsen både i ental og flertal og i bestemt eller ubestemt form. Begreb 1st level support Ved 1st level support forstås service desk, der fungerer som Single Point Of Contact for Brugere. 2. level support Teknisk support som overtager sager eller incidents modtaget og overdraget af en Service Desk (1. level). Ved 2. level support forstås supportgrupper, som understøtter alle supportydelser, herunder eksperter inden for et givent område, som kan bistå med fejlsøgning og fejlrettelse. Afklaringsfase Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse, og i overensstemmelse med tidsplanen, jf. bilag 3.a og bilag 6, igangsættes og gennemføres en Afklaringsfase, der omfatter alle dele af Leverancen, med særlig vægt på de Transitionsleverancen. Afklaringsfasen har til formål at bekræfte, at Leverandøren har, eller med rimelighed som professionel leverandør burde have forudsat, samtlige nødvendige specifikke informationer til levering af Leverancen, jf. Kontraktens punkt 8.1. Afklaringsfasen skal herunder sikre, at Leverandøren, er i besiddelse af de nødvendige oplysninger om Kundens forhold for Leverandørens varetagelse af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, herunder leveringen af Leverancen. Afklaringsfasen afsluttes ved Kundens godkendelse af Leverandørens forslag til afklaringsrapport, der kan indeholde revideringer af Kravspecifikationen og/eller Leverandørens Løsningsbeskrivelse. Aftalt driftstid Applikation Arbejdsdag Benchmarker Ved Aftalt driftstid forstås det eller de tidsrum, hvor Systemerne skal være tilgængelige, og Leverandøren skal opretholde de aftalte Servicemål. Ved Applikation forstås en forretningsløsning bestående af programmer, funktionalitet, tabeller, brugergrænseflade, roller og rettigheder, og specifikke opsætninger samt integration med andre applikationer og med den underliggende Platform. Ved Arbejdsdag forstås en hverdag i tidsrummet mandag til fredag bortset fra officielle danske helligdage, 24. december, 1. januar og 5. juni. 1. maj er ikke en helligdag. Ved Benchmarker forstås en uafhængig tredjepart udpeget i overensstemmelse med Kontrakten. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 4 af 10

5 CAB Change Change Advisory Board Change management Cloud Se Change Advisory Board Se Ændring. Change Advisory Board (CAB) er den samarbejdsgruppe, der kigger på ændringshåndteringen i forhold til Systemerne. Se Ændringshåndtering. Cloud dækker over en it-leverancemodel, der almindeligvis omfatter en eller flere af følgende typer leverancer infrastructure as a service, platform as a service, application as a service. Det betyder meget forenklet, at det der normalt befinder sig i Kundens serverrum, i stedet leveres som en service. Dag Disaster/recovery Kunden læner sig i ovenstående forståelse af Cloud-begrebet op ad NIST (US National Institute of Standards and Technology), som har defineret udtrykket. Væsentlige karakteristika fra NIST s definition af Cloud, som Kunden lægger vægt på er: On-demand self-service (selvbetjening/automatisering), Rapid elasticity (skalering), Ressource pooling (stordrifts-optimering). Ved Dag forstås kalenderdag. Del af en virksomheds beredskabsplan, som anvendes i tilfælde af en katastrofe. Disaster recovery fokuserer på den it-mæssige del af beredskabet og omfatter de procedurer, planer og foranstaltninger, som udgør det it-beredskab, der sikrer at en virksomheds it kan videreføres eller genetableres under eller efter en katastrofe. Dokumentation Drift Driftsfasen Driftsleverancen For Kunden består disaster recovery i, at sikre at udvalgte it-løsninger kan genetableres indenfor kort tid efter en katastrofe på en anden lokation end den primære. Katastrofe forstås på den baggrund hovedsageligt, som en situation der forhindrer it-drift på den primære lokation. En af Leverandøren udarbejdet beskrivelse relateret til Leverancen, udfærdiget i overensstemmelse med Kontraktens bilag 7, herunder driftsvejledninger, driftsplaner og samarbejdshåndbøger. Leverandørens rapportering anses som en del af Dokumentationen. Se også definitionen af Kundedokumentation. Leverandørens anvendelse af sit driftsmiljø og det nødvendige udstyr samt eksekvering af det nødvendige Programmel, der sikrer, at Kunden og Kundens brugere kan anvende de af Kontrakten ydelser indeholdt i Driftsleverancen samt eventuelle ændringer hertil, der senere er aftalt mellem Parterne. Perioden fra Overtagelsesdagen til Kontraktens ophør. De af Kontrakten omfattede ydelser, der skal leveres af Leverandøren efter Overtagelsesdagen, herunder omfattende Drift, vedligeholdelse og support samt de naturlige tillægsydelser hertil. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 5 af 10

6 Driftsmiljø Driftsperioden Driftsprøve Driftssystemer Drive Events Fejl Forsinkelse God it-skik Det miljø, herunder den platform, det udstyr og de systemer, som Leverandøren anvender for at levere de aftalte ydelser. Den periode der påbegyndes på Overtagelsesdagen, og indtil Kontraktens ophør. Driftsfasen anvendes synonymt med Driftsperioden. Den prøve der skal afvikles i henhold til Kontraktens punkt og bilag 9. Prøven skal omfatte mindst 20 Arbejdsdage i træk, hvori Transitionsleverancen har været i Drift med normale funktioner. De systemer som Leverandøren anvender for at levere de aftalte driftsydelser. Dette kan eksempelvis dreje sig om overvågningssystem, værktøj til patch-udrulning, managementsystemer osv. Skal forstås som den aktive form af ordet drift. Hermed menes udførelse af alle de funktioner, som er nødvendige for at sikre, at Driftsleverancen kan fungere tilfredsstillende for Kunden og i overensstemmelse med Kontrakten. Ved Events forstås automatisk genererede meddelelser fra Leverandørens drifts- og overvågningsværktøjer. Events opdeles efter 3 typer: Informationer, der ikke kræver handling fra Leverandøren Alarmer, der ikke kræver handling fra Leverandøren Afvigelse, der kræver handling fra Leverandøren. Denne type af Events medfører, at Leverandøren skal oprette et Incident. Der foreligger en Fejl i det leverede, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af Kontrakten, herunder Leverancebeskrivelsen i Kontraktens bilag, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. Se tillige definitionen af Mangler. Tidsmæssig overskridelse af en bodspålagt milepæl, jf. Kontraktens bilag 3.a, eller en aftalt tidsplan for gennemførelse af ændringer eller frist for levering af rapportering eller andre ydelser til hvortil, der er knyttet en tidsfrist, og dette skyldes forhold, som Leverandøren er ansvarlig for. En af it-branchen alment accepteret norm for de branchemæssige sædvaner og praksis for god udførelse inden for et bestemt område. Er andet ikke skriftligt aftalt, anvender Leverandøren markedstilgængelige standardkomponenter i forhold til Programmel og eget udstyr samt anvender de standardværktøjer, metoder, processer og sædvaner, der som minimum følger af god it praksis, og som er relevante set i forhold til de aftalte ydelser indeholdt i Driftsleverancen. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 6 af 10

7 High Availability IaaS Idriftsættelse Implementeringsfase En designmekanisme der anvendes til at gøre en it-komponent (f.eks. en server) fejltolerant. Et eksempel på en metode til at levere High Availability kunne være brug af redundans. En anden som benyttes i virtuelle miljøer, kunne være at sikre, at en virtuel server automatisk flyttes til et andet host-miljø, hvis der opstår fejl på en host. Infrastructure as a Service. Dette er et udtryk der dækker over den samlede it-service som Kontrakten omfatter. I den service indgår leverance af en række it-mæssige leverancer (hardware, software) samt tilknyttede ydelser for drift, support og vedligehold. I dette udbud omfatter den fysiske leverance ift. IaaS primært følgende: Servere inkl. operativsystem Storage (datalager) Netværksforbindelse til Kundens netværk (kaldet WANforbindelse) Derudover er der med ovenstående forbundet en række leverancer, som Leverandøren formodes at benytte til at levere en samlet driftsservice. Disse kunne være, men er ikke begrænset til faciliteter, strøm, lokalnetværk i datacenter, overvågning og backup. Leverandørens idriftsættelse af en aftalt ydelse. Implementeringsfasen påbegyndes efter Afklaringsfasens afslutning i overensstemmelse med tidsplanen i bilag 3.a. En specifikation af aktiviteterne i Implementeringsfasen fremgår af bilag 6. Implementeringsfasen afsluttes samtidigt med Overtagelsesfasens afslutning på Overtagelsesdagen. Incident Initiativpligt Installationsprøve Katastrofeberedskab Kontrakten Ved et Incident forstås enhver hændelse, der ikke er en planlagt del af de aftalte ydelser, og som medfører eller kan medføre forstyrrelse af eller reduktion i kvaliteten af ydelserne i Driftsleverancen. En pligt der påhviler en Part til, på eget initiativ og uden opfordring eller påkrav fra den anden Part, at foretage en given aktivitet. Den prøve der skal afvikles i henhold til Kontraktens punkt 8.3, som gennemføres før Migreringsprøven, og som bl.a. omfatter afprøvning af design og løsningskomponenter, og om konfigurationen er korrekt udført og tilgængelig for det videre testforløb. Installationsprøven omfatter også Smoketest ud fra det i bilag 9 beskrevne. Katastrofeberedskabet er virksomhedens planer, procedurer og foranstaltninger, for sikring af forretningens videreførelse og overlevelse i tilfælde af en erklæret katastrofe. Benævnes også Business continuity management. Den kontrakt om levering af Drift, vedligeholdelse og support af kontorapplikationerne Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint og Microsoft Lync, hvor nærværende bilag 0 hører til, med øvrige bilag og senere ændringer og tillæg. Kontrakten regulerer Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Leverandørens levering i henhold til Kontrakten. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 7 af 10

8 Kravspecifikation KPI Kundedokumentation Leverancen Leverancebeskrivelse Løsningsbeskrivelse Mangler MBU-optionen De af Kunden udarbejdede krav i Kontraktens bilag til Leverancen med de af Leverandøren indarbejdede ændringer og tilføjelser. Ved KPI (Key Performance Indicator) forstås et for Kunden vigtigt Målepunkt, som Leverandøren skal rapportere på. Dokumentation i form af Kundens optegnelser, angivelser, specifikationer m.v. som angivet i Kontraktens bilag 2.a-1 og 2.a-3. Alt, hvad der skal leveres af Leverandøren i henhold til Kontrakten med tilhørende bilag, omfattende såvel Transitionsleverancen som Driftsleverancen. Udgøres af Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse Leverandørens beskrivelse af, hvorledes Leverandøren opfylder Kundens Kravspecifikation. Der foreligger en Mangel ved det leverede, såfremt det ikke opfylder de af Leverandøren givne garantier, eller det i øvrigt ikke er, foreligger eller fungerer, som Kunden med føje kunne forvente på grundlag af Kontrakten, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. Se tillige definitionen af Fejl. Optionen vedr. overtagelse, samt efterfølgende drift, support og vedligeholde af servere på pædagogisk netværk fra Kundens Magistratsafdeling for Børn og Unge (MBU). Meddelelse Migreringsprøven Målepunkt Overdragelsesdag Overdragelsesfasen Skriftlig kommunikation fra den ene Part til den anden Part afgivet i overensstemmelse med de i bilag 10.a anførte om kontaktoplysninger m.v. Kan også være meddelelse givet på et møde i samarbejdsorganisationen, såfremt det fremgår af godkendt referat. Den prøve der skal afvikles i henhold til Kontraktens punkt 8.3, som gennemføres før Overtagelsesprøven, men efter afsluttet opsætning og indlæsning af grundlæggende data. Ved et Målepunkt forstås en parameter, der i henhold til Kontrakten skal registreres data på. Ved Overdragelsesdag forstås den Dag, hvor Kunden skriftligt godkender, at Leverandøren op til Kontraktens ophør har overdraget ansvaret for levering af ydelserne indeholdt i Driftsleverancen til en (anden) modtagende leverandør eller til Kundens selv. Perioden fra Kundens skriftlige meddelelse til Leverandøren om, at Kontrakten bringes til ophør, frem til Overdragelsesdagen, eller perioden fra en Parts ophævelse af Kontrakten til Overdragelsesdagen. I denne periode etablerer Leverandøren alle forudsætninger, herunder planlægningsmæssige forudsætninger, for levering af Kontraktens ydelser, herunder ydelserne indeholdt i Driftsleverancen. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 8 af 10

9 Overtagelsesdag Den Dag, hvor Kunden skriftligt overfor Leverandøren godkender Overtagelsesprøven, der konstaterer, at Leverandøren har afsluttet Transitionsleverancen og kan påbegynde levering af Driftsleverancen i overensstemmelse med Kontraktens krav. Overtagelsesfasen Perioden fra Kontraktens underskrivelse frem til Overtagelsesdagen. Overtagelsesprøven Den prøve der skal afvikles i henhold til Kontraktens punkt 8.4, hvorefter Idriftsættelse kan påbegyndes, hvis Kontraktens bestemmelser herom i øvrigt er opfyldt. Parterne Ved Parterne forstås Kunden og Leverandøren, og ved "Part" en af disse. Pilottest Den prøve der skal afvikles i henhold til Kontraktens punkt 8.3, som gennemføres før efter Migreringsprøve, men før Overtagelsesprøven. Platform Ved Platform forstås den nødvendige hardware, storage, Standardprogrammel, integration med andre platforme samt Netværk, der samlet set sikrer udvikling, test og afvikling af Applikationen. Problem Ved et Problem forstås en endnu ukendt underliggende årsag til en eller flere Incidents. Programmel Består af alt programmel, herunder Standardprogrammel, som indgår i, eller anvendes til brug for, Leverancen. Root Cause Ved Root Cause forstås den eller de bagvedliggende årsager eller kilder til et Problem. Release ITIL-begreb som dækker over håndteringen af nye versioner af programmel, operativsystemer, firmware osv. Generelt dækker det over processen fra udvikling til software frigives til brug. Restore Genetablering af en backup. Samarbejdshåndbog Ved Samarbejdshåndbog forstås et dokument, der på operationelt niveau beskriver snitfladerne i det daglige samarbejde mellem Leverandøren og Kunden omkring Drift, Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling. Selvbetjening Ved selvbetjening forstås Kundens muligheder for gennem forenklede, automatiserede og strukturerede måder, at kunne foretage ændringer på sine systemer eller ydelser. Service Management Ved Service Management System forstås det system, som hos System henholdsvis Kunden og Leverandøren anvendes til registrering af og opfølgning på Incidents, Problems og Ændringer, samt anmodning om service. Servicemål Ved Servicemål forstås et mellem Kunden og Leverandøren aftalt kvalitetsniveau for en given KPI. Servicemål for Driftsleverancen fremgår af bilag 4.b. og 5.b. Servicevindue Et servicevindue defineres som et aftalt tidspunkt, hvor Leverandøren kan foretage service på de platforme, hvis Drift er omfattet af Driftsleverancen. Leverandørens forpligtelser med hensyn til tilgængelighed gælder ikke ved et aftalt servicevindue. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 9 af 10

10 Smoketest Smoketest tjener til at teste - ved brug af en mindre mængde test cases - en netop installeret Release/Version af en Komponent eller en Applikation/et System. Målet er at sikre, at de vigtigste funktioner i Komponenten/Applikationen/Systemet fungerer og at Komponenten/Applikationen/Systemet dermed er tilgængelig for videre og dybere test/brug. Standardprogrammel Programmel, som ikke er tilpasset, tilrettet eller udviklet specielt til Kunden i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, som har en udbredt brugerskare, og som findes i samme version hos mange kunder. Standardændring En ofte forekommende Ændring, som er velkendt og derfor følger en foruddefineret og forhåndsgodkendt proces. Denne Ændring gennemgår derfor ikke den generelle proces for Ændringshåndtering. Systemerne Ved Systemerne forstås den infrastruktur, de Platforme og de Applikationer, som Leverandøren skal yde drift, support, vedligeholdelse og/eller videreudvikling af. Der benyttes under denne Kontrakt flertalsformen Systemerne, da der er tale om tre forskellige typer Systemer, der er omfattet af Leverancen, som en samlet ittjeneste. Testmiljø Ved Testmiljø forstås den Instans af Systemet, hvor nye Releases af Applikation og Platform kan testes. Miljøet indeholder alene testdata. Transitionsleverancen Alt, der i henhold til Kontrakten skal leveres senest på Overtagelsesdagen, også omfattende Dokumentation, etablering, implementering, uddannelse og andre ydelser, der skal leveres senest på Overtagelsesdagen. Drift, vedligeholdelse og support er ikke en del af Transitionsleverancen selv om den eventuelt udføres forud for Overtagelsesdagen. Vedligehold(else) Ved Vedligeholdelse forstås ydelser som beskrevet i bilag 5.a Version Ved Version forstås en udgave af software, der indeholder væsentligt ændret udseende og/eller funktionalitet. Ændring Enhver ændring i henhold til Kontrakten, der ændrer Leverancen, herunder de ydelser der leveres i henhold til Kontrakten. Ændringsanmodning En anmodning om en Ændring, der påvirker Leverancen eller Kontrakten. Synonymt anvendes betegnelsen RFC. Ændringshåndtering De processuelle retningslinjer for og krav til styring af Ændringer. Svarende til Change management i ITIL-terminologi. Bilag 0 Terminologi og definitioner Aarhus Kommune, side 10 af 10

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0 Bilag 7 Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

OIO Standardaftale for Web Services

OIO Standardaftale for Web Services OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Høring Udkast til revision af OIO Standardaftale for Web Service Bilag 5 Servicemål > OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Udgivet

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET... 7 3.1 SYSTEMBESKRIVELSE...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold

Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Kom godt i gang med 02.18 VEJLEDNING TIL Rammeaftale 02.18 It-løsninger og vedligehold Dokument: 02 18 Vejledning v1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Indledende overvejelser... 6 2.1. Opgørelse

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 DEFINITIONER... 3 Bilag 0 Definitioner Side 1 af 17 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke udfyldes af

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere