AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering"

Transkript

1 AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé Aarhus N.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi... 6 Sundhedsproblem... 6 Karakteristik af teknologi... 7 Sikkerhed og klinisk effektivitet... 9 Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Konklusion

4 4

5 Indledning AmbuFlex er et web-baseret system, som gør det muligt at tilrettelægge aktiviteterne i ambulatoriet med en systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger (PRO). AmbuFlex er udviklet ved Hospitalsenhed Vest i Herning siden 2007 på basis af et spørgeskemasystem til forskningsmæssig brug blandt patientgrupper med kronisk sygdom. Systemet er som princip generisk og kan derfor tilpasses patientgrupper, hvor data om patientens sygdomsforløb er centrale for klinisk beslutningstagning. Overlæge Niels Henrik Hjøllund er en drivende kraft både for det faglige indhold og den tekniske platform. AmbuFlex er en del af VestKronik, som består af en række PRO relaterede forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter udviklet siden 2004, herunder med national indsamling af PRO til 5 kliniske kvalitetsdatabaser. I pilot- og demonstrationsprojekterne er det vist, at systemet er driftsmæssigt stabilt, og at patienterne og det kliniske personale tager godt i mod systemet. Brugerinvolvering og tilfredshed er høj. AmbuFlex har vist sig velegnet til at erstatte ambulante konsultationer uden tab af kvalitet samtidig med at driftsomkostninger til at drive systemet er beskedne. Styregruppen for Telemedicin har iværksat en gennemgang af AmbuFlex. Formålet er at vurdere AmbuFlex potientiale i forhold til udbredelse af konceptet til regionale patientgrupper. Vurderingen tager afsæt i elementer fra Model for Assessement of Telemedicin (MAST) som udgangspunkt for et beslutningsoplæg til Strategisk Sundhedsledelsesforum. MAST består af i alt 3 trin, en forundersøgelse, en tværfaglig evaluering af effekter samt en vurdering af løsningens mulighed for udbredelse. Denne vurdering er baseret på en gennemgang af elementerne i trin 2, der indeholder 7 områder tilpasset telemedicinske løsninger: Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi Sikkerhed Klinisk effekt Patienten perspektiv Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Vurderingen er gennemført i tæt kontakt med centrale personer bag AmbuFlex og med ledelsen af Hospitalsenhed Vest. Endvidere er der indhentet sundhedsøkonomisk bistand fra KORA. 5

6 Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi Dette afsnit beskriver AmbuFlex og hvilke patientgrupper, systemet er velegnet til. Afsnittet giver baggrunden for vurderingen. Sundhedsproblem AmbuFlex er et web-baseret system, som gør det muligt at tilrettelægge sundhedsydelser i ambulatorium ud fra systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger (PRO). PRO defineres af Food and Drug Agency (FDA) som: A measurement based on a report that comes directly from the patient about the status of a patient s healt condition without amendment or interpretation of the patient s response by a clinician or anyone else. 1 AmbuFlex har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af ressourcer i sundhedsvæsenet, fremme patientens selvforvaltning og øge behandlingskvaliteten, herunder: At sætte patienten i fokus som aktiv medspiller med nye muligheder for patientbaseret monitorering. Dette kan fremme egenbehandling, patientuddannelse og kompliance. At give bedre mulighed for konsultation ved behov og undgå unødige konsultationer ved, at patienten definerer sit eget behov for kontakt til ambulatoriet At indsamle data til evaluering, kvalitetsudvikling, planlægning og forskning uden væsentlige ekstraomkostninger Definition af målgruppe og størrelse AmbuFlex kan tilpasses vidt forskellige sygdomsområder. På baggrund af de erfaringer, der er opnået i udviklingen af både VestKronik og AmbuFlex er de væsentligste kriterier for patientgrupper, hvor PRO-data bedst kan anvendes til beslutningsstøtte i behandlingsforløb, identificeret som: Ambulante patienter (eller patienter hos almen praksis), som indgår i længerevarende forløb med mange kontakter og rutineprægede kontroller PRO-data skal være klinisk centrale Klinisk hands-on ikke nødvendig såfremt PRO-data og eventuelle parakliniske data er tilfredsstillende Patientgruppen skal have en vis størrelse så investeringen i et nyt AmbuFlex-område kan stå mål med de forventede gevinster. AmbuFlex kan anvendes af en stor andel af en population. Tal fra AmbuFlex/epilepsi, AUH, viser at allerede efter 1 år indgår 62.1% af patienter med en epilepsidiagnose. I start-fasen udvalgte man fortrinsvis patienter, som var i stabil behandling og hvor man fra personalets side ikke forventede problemer. Sidenhen er kriterierne løsnet, og det vurderes nu at ca. 80% af den ambulante population egner sig til AmbuFlex/epilepsi. Konsekvenser og ressourceforbrug Ved at anvende AmbuFlex kan klinikere indsamle, behandle, formidle og anvende PRO data fra patienten til klinisk beslutningsstøtte. Systemet skaber overblik over patientens samlede forløb med data om symptomer, funktionsevne og ressourcer baseret på selvmonitorering med korte spørgeskemaer. Når patienten har svaret på det tilsendte skema, som valgfrit udfyldes på papir eller via internet, har den behandlingsansvarlige adgang til patientens oplysninger i realtid. 1 Food and Drug Administration Guidance for industry. Patient-reported outcome measures: Use in medicinal product development to support labeling claims

7 På baggrund af data vurderer klinikeren, om patienten skal ses ambulant, ringes op eller have et nyt spørgeskema. Patienter, som er i stabil fase og ikke har behov for kontakt til sundhedspersonalet, kan undgå at møde frem uden at behandlingskvaliteten sænkes mens patienter med behov for kontakt lettere kan få tid i ambulatoriet/hos lægen. Erfaringer fra AmbuFlex/epilepsi viser at 51,2% af kontakter som tidligere krævede enten telefon- eller normal konsultation nu kan håndteres, uden anden kontakt til patienten end AmbuFlex-spørgeskemaet. Endvidere viser evaluering til ABT-fonden af projektet AmbuFlex/hjertesvigt, at telefon-konsultationer baseret på overblikket i AmbuFlex gennemføres hurtigere med samme eller bedre kvalitet. Det er personalets oplevelse, at AmbuFlex har givet mere plads på ventelisten. Samtidigt er de patienter, man i dag ser i ambulatoriet, gradvis blevet tungere at håndtere, fordi de har større og mere komplekse behandlingsbehov. Nuværende håndtering AmbuFlex er et tilbud om tid i ambulatoriet, der fleksibelt kan tilbydes til patienter fordi de i højere grad baseres på deres PRO. I dag er det almindelige tilbud til flere grupper af patienter, at de følges i kortere eller længere tid i et ambulatorium. Før der træffes beslutning om anvendelse af AmbuFlex på et område, bør det undersøges, hvorledes den normale arbejdsgang er og om den proces, som AmbuFlex skal erstatte, allerede er fuld optimeret. Forandring i patientgrundlaget Indførsel af AmbuFlex medfører en forenklet procedure for kontrol af patienter i længerevarende behandlingsforløb. Dette kan tænkes at medføre en forøgelse i antallet af kontroller eller i varigheden af behandling på hospitalet pr. patient, som anvender AmbuFlex. Der foreligger endnu ikke data for, om dette er tilfældet. Med indførsel af AmbuFlex som et regionalt tilbud bør udviklingen i antallet af ambulante forløb generelt følges. Patienter, som overgår til kontrol hos egen læge, kan opleve en forringelse i kvaliteten ved bortfald af mulighed for at anvende AmbuFlex til at rapportere egne data. Med henblik på at styrke overgangen mellem hospitalet og egen læge bør der gennemføres et udviklingsprojekt, hvor muligheden for anvendelse af AmbuFlex i almen praksis bliver undersøgt. Karakteristik af teknologi AmbuFlex udspringer af VestKronik ved Hospitalsenhed Vest i Herning. VestKronik er en fællesbetegnelse for en række parallelle projekter, som med en fælles teknologi indsamler PRO-data i patientgrupper med kroniske sygdomme til kvalitetsudvikling og forskningsmæssig brug. Gennem AmbuFlex indsamles systematisk data om symptomer og funktionsevne hos patienter med kroniske lidelser eller i længerevarende ambulante forløb. AmbuFlex er et generisk og konfigurerbart system, som kan tilpasses forskellige sygdomsområder. Med hver sin konfiguration udarbejdet i samarbejde med klinikere på det specifikke område vil hvert område fremstå som unik med egne protokoller for klinikere og patienter og med mulighed for eget logo. Udvikling af AmbuFlex i forhold til en ny diagnosegruppe foregår altid i tæt samarbejde med klinikere fra det pågældende speciale. Af hensyn til fordele ved stordrift og ensartede behandlingstilbud i regionen, anbefales det, at AmbuFlex udvikles generelt for et klinisk speciale som et fælles regionstilbud. En regional AmbuFlex kan ved velbegrundet behov tilrettes den enkelte afdelings arbejdsgange. Ligeledes kan der udvikles AmbuFlex til et hospitals- eller afdelingsspecifikt tilbud inden for et givet speciale. 7

8 AmbuFlex er udviklet med særligt fokus på at opnå høje svarprocenter, feasibility og maksimal automatisering af drift og administration. De høje svarprocenter aktuelt 93% - er centrale for den kliniske anvendelse, og skyldes dual-mode tilgangen med anvendelse af både papir- og webudgaver af samtlige spørgeskemaer. Undervisning og information Enheden for AmbuFlex varetager i dag undervisning og information til klinikerne ved implementering af nye AmbuFlex områder. Her anvendes gennemsnitlig nogle timer til fx temadag. Informationsmøder og lignende. Når udviklings og implementeringsfaserne er overståede, er det erfaringen, at der ikke er brug for support i forhold til afdelingen. Afdelingen varetager undervisning og information af patienter ved oprettelse i AmbuFlex. En del patienter har brug for support i forhold til besvarelse på nettet, hvilket i praksis ofte er vanskeligt pga. lav it-kundskab hos nogle patienter. Patienterne i AmbuFlex er oftest patienter med kroniske tilstande og har lange forløb med mange spørgeskemaer. Erfaringen viser, at ca. 55% kan bringes til at svare på internettet, hvilket medfører en besparelse sammenlignet med en papirbaseret arbejdsgang. Der findes ikke systematisk indsamlet data på tidsforbrug til undervisning og information af patienter. Nødvendigt udstyr Klinikerne tilgår AmbuFlex gennem en almindelig computer ved en arbejdsstation. Der er adgang til AmbuFlex gennem en trykknap integration til MidtEPJ. Patientens besvarelse af skemaet står til rådighed for behandlerne i et grafisk interface via EPJ, som giver overblik over patientforløbet og nem adgang til dokumentation. Patienten kan enten tilgå AmbuFlex online via deres egen computer eller få tilsendt et papir skema, der udfyldes og sendes til enheden for AmbuFlex. De daglige driftsopgaver, består af a) løbende just-in-time printning af spørgeskemaer, følgebreve, rykkerskrivelser og for visse projekter svarskrivelser til patienterne, b) scanning af returnerede skemaer (tekstgenkendelse OCR), c) verifikation af svar, hvor OCR-systemet angiver tolkningsproblemer. Arbejdet varetages af enheden for AmbuFlex og udføres af studentermedhjælp. Arbejdet er fælles for alle VestKronik projekter. Det kan være relevant at overveje outsourcing af printopgaven (pakning og forsendelse af skemaer, fx ved brug af de centraliserede print faciliteter som regionerne i øjeblikket opretter) og outsourcing af postmodtagelse og scanning af skemaer til PDF. Løsningens modenhed AmbuFlex er udviklet siden 2007 som en delmængde af VestKronik og fungerer på det samme grundsystem, der er udviklet løbende siden VestKronik omfatter aktuelt i alt 14 projekter med volumen på flere end patienter, som har besvaret ca spørgeskemaer. Der er de seneste år kun lavet mindre tilpasninger af det grundlæggende system, som bærer VestKronik og AmbuFlex. Det har for nærværende nået en tilfredsstilende teknologisk modenhed og AmbuFlex har været anvendt i et stort og vellykket demonstrationsprojekt, AmbuFlex / hjertesvigt. Systemet har vist sig stabilt i drift, og kræfterne kan nu i højere grad bruges på at høste de volumenmæssige fordele med den kliniske anvendelse. Udvikling af systemet varetages i dag internt med ekstern konsulentbistand til visse opgaver. 8

9 Ansvar for den tekniske løsning Ansvar for udvikling, opdatering og vedligehold af både den tekniske platform og behandling af spørgeskemaer ligger hos enheden for Vestkronik/AmbuFlex. Ansvar for drift og sikkerhed af løsningen bør overgå til RM-IT. RM-IT vil i første omgang agere som hostingpartner, hvilket betyder at det er den eksterne hostingservice, der snarest flyttes ind i RM-IT. a. Al udvikling og applikationssupport vil også efter flytningen påhvile AmbuFlex. b. Flytningen forventes at ske i sommer Al udvikling og dokumentation er gennemført af VestKronik/AmbuFlex, og er i dag stort set afhængig af én person. Med hensyn til at sikre fuld integration med RM-IT drift er det nødvendigt, at RM-IT vurderer systemet med hensyn til dokumentation, arkitektur, sikkerhed mm. Infrastruktur og integration til andre systemer AmbuFlex tilgås via trykknap fra EPJ. Fra AmbuFlex er der forbindelse til CPR-registeret, hvilket medfører at stamdata og vitalstatus for den enkelte patient opdateres i forbindelse med udsendelse af hvert enkelt spørgeskema. Der er integration til FMK via Sundhedsdatanettet og Sundhed.dk samt patient log-in via Sundhed.dk. Teknisk support og bruger support Varetages i dag af enheden for Vestkronik/AmbuFlex. Back-up systemer og procedurer Varetages i dag af enheden for Vestkronik/AmbuFlex Sikkerhed og klinisk effektivitet Dette afsnit behandler henholdsvis patientsikkerhedsaspektet af løsningen og den kliniske effektivitet, der skal forstås som beskrivelse af, hvordan løsningen virker i praksis. Beskrivelsen af den kliniske effektivitet er baseret på interview med personale og med 13 patienter. Der findes i nuværende AmbuFlex programmer ikke tilstrækkelig dokumentation af tidsforbrug i forhold til anvendelse af systemet i praksis. I forbindelse med udbredelse af AmbuFlex anbefales det derfor, at opstille monitoreringsparametre for at følge den kliniske effektivitet. Sikkerhed for patienter og personale Der er ikke umiddelbart nogen risiko for hverken patienter eller personale forbundet med rent praktisk at anvende løsningen. Indtil nu er der ikke registreret utilsigtede hændelser som følge af anvendelse af AmbuFlex som erstatning for fysisk fremmøde. I begyndelsen af et AmbuFlex-program er grænseværdierne typisk definerede til at fange det mindste udsving i en tilbagemelding fra en patient. Når der er tilstrækkeligt datagrundlag til at justere grænseværdierne, har klinikerne i samarbejde med AmbuFlex justeret grænseværdier og revideret spørgsmål, som ligger bag farvekodning af patienter ud fra data. Det er derfor fortsat vigtigt at følge udviklingen med hensyn til patientsikkerheden. Teknisk reliabilitet Det tekniske backup system hviler i dag på enheden for AmbuFlex, hvor der er placeret to servere. Hosting overgår i løbet af sommeren 2013 til RM-IT, mens drift af løsningen først kan 9

10 overgå fra simpel hosting til normal drift med tilhørende ansvar for applikations oppetid efter en vurdering i RM-IT af den samlede opgave. Det er vurderingen, at særligt IT-konsolidering fremadrettet stadig må ofres opmærksomhed i forbindelse med en regional udbredelse af AmbuFlex. Det anbefales, at der i regi af RM-IT etableres et projekt med henblik på at få beskrevet den fremtidige udviklingsopgave for applikationen. Det drejer sig blandt andet om dokumentation af program- og kildekode, sikkerhed og tiltag til at mindske den nuværende personafhængighed. RM-IT anmodes om at udarbejde et oplæg for, hvorledes RM-IT s drift af løsningen kan overgå fra simpel hosting til normal drift med tilhørende ansvar for applikations oppetid. Dette indbefatter et arkitekturarbejde med efterfølgende mulige udviklingsopgaver på platformen. Desuden skal der sikres midler til produktforvaltnings drift og support. Oplægget præsenteres for Styregruppen for IT som besluttende organ. I øjeblikket er AmbuFlex godkendt af Datatilsynet som forskningsprojekt men det planlægges at AmbuFlex dataforskiftsmæssigt overgår til drift. Datasikkerhed og datakvalitet varetages af AmbuFlex. Klinisk effektivitet Personalet i ambulatoriet var på forhånd opmærksomme på hvorvidt man med en lettere adgang for patienten ville skabe en åben ladeport til ambulatoriet med deraf forøget efterspørgsel på kontakt fra patienterne og dermed forværring af ventetiden. Personalet angiver, at ambulante forløb nu vurderes til at være mere behovsstyrede. Vurderingen er, at unødvendige konsultationer i højere grad undgås i dag end tidligere. Personalet oplever, at AmbuFlex har givet mere plads på ventelisten. Samtidig er de patienter, man i dag ser i ambulatoriet, gradvis blevet tungere at håndtere fordi de har større og mere komplekse behandlingsbehov. I forbindelse med indførslen af AmbuFlex er der kommet et øget fokus på at opstille og forbedre kvalitetsmål for behandlingen. Personalet angiver, at beslutninger om den enkelte patient træffes på et mere veloplyst grundlag, når kliniske data og observationer kan suppleres med PRO. Alt i alt har personalet oplevet et kvalitetsløft med systemet. Endvidere vurderer personalet, at der med systemet spares tid på dokumentation i EPJ. Klinikerne, som behandler gule besvarelser, refererer i stigende grad til både specifikke forhold, til scores i besvarelserne og til generelle vurderinger af aktuelle AmbuFlex PRO-besvarelse. Jo flere PRO besvarelser, der foreligger i AmbuFlex oversigten for en konkret patient, jo bedre kan man ud fra PRO-forløbet vurdere udsving i den aktuelle status uden yderligere kontakt til patienten. Der er gennemført interview med 13 patienter fra AmbuFlex/epilepsi. De fleste af patienterne beskriver de konsultationer, de har haft inden overgang til AmbuFlex, som meget gentagende. På flere har det virket unødvendigt at skulle bruge en halv dag med transport og ventetid på 10 minutters samtale, der ikke rummer noget nyt. Flere mener, at personalet får en bedre og mere detaljeret viden via skemaet end ved konsultationer. Det er de samme spørgsmål, der stilles hver gang i skemaet, hvilket betyder, at både patient og personale opbygger en viden, som er konsistent og struktureret. Skemaet når gennem væsentligt flere punkter, end man når i en konsultation. I konsultationerne føler nogle patienter, at de skal svare hurtigt, og derfor når de ikke i samme grad at gennemtænke og præcisere svarene. Flere oplever desuden, at det, at man har udarbejdet et skema, giver udtryk for en seriøsitet og et ønske om at få en grundigere viden om dem som patienter. 10

11 Flere patienter har påpeget, at deres hukommelse på grund af epilepsien er blevet dårligere. Det har betydet, at de i selve konsultationerne ofte har glemt, hvad de havde planlagt at fortælle eller gerne ville spørge om. Ligeledes er der mange af lægens udtalelser, de heller ikke kan huske. Endvidere anfører nogle patienter at tillid til skemaerne bl.a. hænger sammen med, at svarene nu findes på skrift, så dokumentation ikke er afhængig af den person, de taler med i konsultationen. Resultater afspejlet i ændret adfærd Personalet oplever, at AmbuFlex-konceptet løfter deltagernes self-management, så både andelen af absolutte ønsker om konsultationer og antallet af spontane henvendelser til afdelingen er blevet reduceret. Overførbarhed AmbuFlex har vist sig velegnet til forskellige patientgrupper, og er ligeledes implementeret på forskellige hospitalsenheder og afdelinger. Systemet er generisk, men udvikling af relevante spørgeskemaer til forskellige patientgrupper er afhængig af involvering af kliniske specialister fra området. Accept af systemet Brugerne er overvejende meget positive overfor AmbuFlex systemet og kan se flere fordele såsom mere fleksibilitet i forhold til besøg i ambulatoriet; besparelse af tid; bedre information til personalet; mere læring om sig selv og et samfundsmæssigt godt perspektiv. Systemet forudsætter dog, at folk kan finde ud af at vælge konsultationsform, og det kan være et problem for nogle få. Alle brugere har overordnet udtalt sig positivt om spørgsmålenes relevans. De kan genkende spørgsmålene fra de tidligere konsultationer og synes, de giver mening. Nogle synes, der er lidt for mange spørgsmål, men de fleste siger, det bliver lettere at udfylde, når man har prøvet et par gange. Forståelse af information Det er forskelligt, hvordan brugerne er blevet introduceret til AmbuFlex. Nogle er blevet spurgt ved en konsultation og har kunnet vælge, om de ville have skemaet. Andre har fået skemaet tilsendt med posten uden at være spurgt. Første gang brugeren modtager et skema, er der vedlagt et følgebrev, som beskriver formålet med skemaet. Det er dog ikke alle, der helt har forstået meningen med skemaet, og det kan påvirke kvaliteten af deres svar. Spørgsmålene om bivirkninger giver desuden anledning til forvirring hos flere brugere, som ikke mener, der skelnes mellem bivirkninger og symptomer opstået på grund af andre forhold. Flere brugere har efterlyst mere information om skemaet, og om hvordan og hvad de forskellige svar skal bruges til. Dette for at få en bedre forståelse af, hvad meningen er med skemaet, og for bedre at kunne svare på de spørgsmål, der giver anledning til forvirring. Tillid til behandling Alle brugere giver udtryk for en meget stor grad af tillid til systemet og skemaet. Trygheden ved skemaet hænger sammen med flere forhold: at man kan kontakte ambulatoriet efter behov; at personalet er professionelt og reagerer hurtigt; at spørgsmålene er relevante, og at det føles betryggende at give mere struktureret information. Anvendelse af systemet De fleste udfylder digitalt, men nogle udfylder dem i hånden. En ældre kvinde har ingen pc, og en yngre kvinde, som i andre sammenhænge er ivrig netbruger udtalte, at ved at sidde med skemaet i en stol, var hun mere omhyggelig og brugte mere tid på at svare og lærte mere, end hvis hun udfyldte ved en pc, hvor hun i højere grad hastede igennem spørgsmålene. 11

12 Evalueringen har omfattet 2 handicappede brugere og deres hjælpere. Også her er der tilfredshed med løsningen, dog er der nogle forslag til forbedring. En konsultation i ambulatoriet med brugeren tager ofte lang tid.. Her er skemaet en fordel, fordi det kan besvares i hjemmet, hvor den fornødne tid og forklaring kan højne kvaliteten af svarene. Det indebærer dog, at skemaet og spørgsmålene skal tilpasses denne gruppe og deres formåen i forhold til at besvare spørgsmål. Empowerment Patienterne angiver, at det at udfylde skemaet generelt medfører en større bevidsthed om egen sygdom, symptomer og proces. Det, at man selv skal sidde og udfylde skemaet i stedet for at fortælle det til en læge, får folk til i højere grad at reflektere og blive bevidst om deres egen tilstand, og det opleves positivt af de fleste. Fra at brugerne ved konsultationerne havde en forholdsvis passiv rolle i forholdet til lægen, der vurderede og definerede deres symptomer og tilstand, er de nu i højere grad selv med til at foretage denne vurdering. Det betyder, at de i højere grad kan blive aktive medspillere. Det er tydeligt, at det i flere tilfælde giver en følelse af mere kontrol og styring i forhold til sygdommen. Den forøgede viden om egen sygdom kan desuden være med til at påvirke konsultationerne, således at de bliver til en mere jævnbyrdig og kvalificeret samtale mellem patient og læge. Adgang Det, at informationen har bevæget sig fra tale til skrift, har gjort den mere tilgængelig for brugerne. Nogle brugere har beskrevet, hvordan de tidligere i en konsultation, har sagt noget, som de hurtigt glemte igen. Nu kan de se oplysningerne i skemaet, og det betyder, at de får et bedre overblik. Flere har udtrykt ønske om at få adgang til deres tidligere udfyldte skemaer, så de kan se, hvordan de har svaret tidligere. På den måde kan de følge med i deres egen udvikling, og det gør det lettere at udfylde de nye skemaer. Økonomiske aspekter Beskrivelse af de økonomiske aspekter omfatter to typer af økonomiske analyser: Sundhedsøkonomisk evaluering, hvor den telemedicinske løsning sammenlignes med anden alternativ behandling med hensyn til omkostninger og effekt. Analyse af udgifter og indtægter for den institution, som implementerer den telemedicinske løsning Ud fra de foreliggende data er det ikke muligt at gennemføre en tilstrækkelig evaluering af de økonomiske aspekter i forhold til AmbuFlex. AmbuFlex opstod ud fra en grundlæggende interesse for og forskning i PRO s anvendelse i klinisk hverdag. Der er iværksat et antal pilotog prototypestudier med patienter, hvor målet har været at indsamle erfaringer og forbedre brugen af teknologien, men ikke nødvendigvis at opstille parametre, som gjorde det muligt at måle eller kvantificere de økonomiske konsekvenser. Idéen bag AmbuFlex er, at erstatte ambulante undersøgelser udført ved klinisk personale med analyse af PRO. Analysen foretages automatiseret af en computer på baggrund af algoritmer, hvor det kan ske sikkert og indebære bedre omkostningseffektivitet. Data fra AmbuFlex viser tydeligt, at det er lykkedes at erstatte ambulant fremmøde med vurdering af behov ud fra patienters besvarelse af spørgeskema. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelig data til at eftervise om anvendelse af AmbuFlex er mere omkostningseffektiv. 12

13 Måling af de økonomiske aspekter er centrale, fordi de bærende argumenter for at indføre nye anvendelser ofte netop er økonomiske. Der er således behov for fremover grundigt og løbende at monitorere effekterne, der kan belyse de økonomiske aspekter i forhold til anvendelse af AmbuFlex. Data om økonomiske effekter er også vigtige, fordi disse kan give hospitaler, stabe og eventuelle samarbejdspartnere information om størrelsen af og sikkerheden for de gevinster, der skal sikre, at det samlede økonomiske resultat bliver hensigtsmæssigt når der investeres i nye AmbuFlex er. Ud fra både en forskningsmæssig og praktisk interesse bør man fremover tilstræbe et højere evidensniveau med studier, hvor man kan fastslå, om AmbuFlex er effektiv ved at effekten under almindelige forhold undersøges. En tættere monitorering vil kunne vise, om der med indførslen af AmbuFlex som en ny og digital tjeneste fx sker ubegrundede serviceudvidelser med øgede omkostninger til følge. Nogle af de relevante parametre, der fremadrettet kan belyses, er: Investering i udstyr Vedligehold Oplæring og uddannelse af personale Tidsforbrug for patienter og pårørende Tidsforbrug for personale Transport Reduktion i ambulante besøg Kontakt til primært sundhedsvæsen Betydning af klinisk effektivitet Udgift er pr år (IT, drift, udvikling) Indtægter Aktivitet DRG eller anden finansiering Risiko analyse Organisatoriske aspekter Implementering af telemedicinske løsninger vil påvirke de måder man normalt arbejder på i en organisation. Det er vigtigt at belyse, hvilke forandringer den teknologiske løsning kan medføre i forhold til proces, ressourceforbrug og ændringer i arbejdsgange og kultur. Arbejdsgange I de etablerede AmbuFlex-løsninger ses en ændring i arbejdsgange. Færre patienter møder frem til ambulante konsultationer, men tilses i stedet via deres besvarelser på computeren og modtager hvis nødvendigt et opkald. Det er ofte sygeplejersker, som varetager disse opgaver, hvorfor en glidning af arbejdsopgaver, som i AmbuFlex/Epilepsi fra læger til sygeplejersker, har fundet sted. Et andet resultat af indførsel af AmbuFlex, har medført, er, at afdelingen oplever tab af nem indtægt for de ukomplicerede patienter, som ikke længere kommer i ambulatoriet, mens de patienter, som kommer til konsultation er tungere og derfor også vanskeligere at nå på den tid, der er afsat. Det er derfor vigtigt at få beskrevet de nye arbejdsgange, så afdelingen kan tilrettelægge det daglige arbejde ud fra den nye praksis. Personaleuddannelse og ressourcer Indførsel af AmbuFlex som arbejdsredskab kræver, at personalet er oplært i brug af systemet. Hvis afdelingen ikke tidligere har anvendt AmbuFlex, skal der afsættes ca. 2 timer pr. 13

14 sygeplejerske/læge, som skal anvende systemet. De to timer går med undervisning fra enheden for AmbuFlex og individuel øvelse med brug af brugervejledning. Hvis afdelingen allerede anvender AmbuFlex, kan nye brugere oplæres internt ved hjælp af brugervejledning og sidemandsoplæring. Personalet vurderer, at der med systemet spares tid på dokumentation i EPJ. Klinikerne refererer i stigende grad til aktuelle AmbuFlex PRO-besvarelse i notater i EPJ. Jo flere PRO besvarelser, der foreligger i AmbuFlex oversigten for en konkret patient, jo bedre kan man ud fra PRO-forløbet vurdere udsving i den aktuelle status uden yderligere kontakt til patienten. Teknologi og økonomi AmbuFlex har trykknap integration til EPJ. Første gang en bruger tilgår AmbuFlex via EPJ, bliver han / hun registreret i VestKronik med stillingsbetegnelse, og telefonnummer. Ved efterfølgende opslag I AmbuFlex sker dette via almindelig brugeradgang til EPJ. Der findes ikke DRG-takster til brug i forhold til anvendelse af AmbuFlex, hvorfor det kan være nødvendigt at indgå andre aftaler i forhold til økonomisk afregning for at undgå et tab i indtægt for afdelingen. Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Etiske overvejelser Patienterne oplever, at de ved anvendelse af AmbuFlex er mere lige med personalet og bedre forberedt til konsultationer. De finder, at de er bedre i stand til at vurdere følger af deres sygdom. Den øgede fokusering på patientens indrapportering af data, indebærer også, at patienterne får et større ansvar. I undersøgelsen af patienternes oplevelse af AmbuFlex, fremgår det at der kan være nogle brugere, som gerne vil gøre personalet tilfreds og svarer ud fra det, de tror, personalet gerne vil høre. Det kan være brugere, som gerne vil have en tid på ambulatoriet, men som ikke vælger det, fordi de ikke vil være til besvær. AmbuFlex systemet forudsætter, at brugerne selv formår at vurdere og vælge, hvornår de synes, behovet er stort nok til at kontakte ambulatoriet. Deri ligger en frihed for dem, som har let ved at foretage sådan et valg, men for dem, som ikke vil være besværlige, kan det have den modsatte effekt. Patienterne foreslår at det bliver muligt med et fritekstfelt, hvor de kan skrive kommentar og bemærkninger til svarene i spørgeskemaet. Patienter, der ikke taler og skriver dansk, kan ikke indgå i AmbuFlex. Juridiske overvejelser Det juridiske ansvar påhviler den afdeling, som anvender AmbuFlex. Enkelte brugere har haft svært ved at forstå meningen med AmbuFlex skemaet, og har ikke forstået, om det var til forskning eller klinisk brug. Det kan betyde, at man i AmbuFlex skal have større fokus på bedre information til patienterne. Samfundsmæssige overvejelser Patienterne vurderer, at AmbuFlex giver mening på et samfundsmæssigt niveau. Flere har udtalt det meningsløse i at bruge unødige ressourcer på dem selv, i stedet for på dem, der virkelig har brug for ambulatoriets ekspertise. Ligeledes har flere udtrykt, at de gerne vil svare på skemaet, hvis det kan hjælpe forskningen og derigennem andre mennesker. Det, at brugerne kan se en større mening med det, motiverer dem tydeligvis til at udfylde spørgeskemaet. 14

15 Konklusion De indsamlede date peger på følgende potentialer for Ambuflex: Kan erstatte ambulante konsultationer med patientrapporterede oplysninger via spørgeskema Kan øge kvaliteten af både ambulante konsultationer og telefon konsultationer efterfølgende en besvarelse i Ambuflex Kan øge patientens kendskab til egen sygdom og symptomer Kan involvere patienten aktivt i behandlingen Sparer tid for patienten Giver personalet et bedre og mere systematisk overblik over patientens forløb Reducerer tid anvendt på dokumentation Er enkel at anvende for både patienter og personale Kan indsamle data, som kan anvendes til behandling, kvalitetssikring og forskning I forhold til at anbefale en regional udbredelse af Ambuflex er det nødvendigt at iværksætte et IT-projekt, som har til opgave at sikre en teknisk konsolidering af systemet så det kan overgå til drift i RM-IT. Endvidere er de økonomiske effekter ved indførsel af AmbuFlex ikke tilstrækkeligt belyst, hvorfor det fremover vil være vigtigt at monitorere økonomiske parametre. 15

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand

Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse. Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden. 12. og 13. oktober Nyborg Strand Forbedret IT anvendelse gennem brugerinddragelse Six Sigma projekt på en medicinsk afdeling, Region Hovedstaden 12. og 13. oktober Nyborg Strand Susanne Østerberg, Afdelingen for Kunderelationer, Koncern

Læs mere