AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering"

Transkript

1 AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé Aarhus N.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi... 6 Sundhedsproblem... 6 Karakteristik af teknologi... 7 Sikkerhed og klinisk effektivitet... 9 Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Konklusion

4 4

5 Indledning AmbuFlex er et web-baseret system, som gør det muligt at tilrettelægge aktiviteterne i ambulatoriet med en systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger (PRO). AmbuFlex er udviklet ved Hospitalsenhed Vest i Herning siden 2007 på basis af et spørgeskemasystem til forskningsmæssig brug blandt patientgrupper med kronisk sygdom. Systemet er som princip generisk og kan derfor tilpasses patientgrupper, hvor data om patientens sygdomsforløb er centrale for klinisk beslutningstagning. Overlæge Niels Henrik Hjøllund er en drivende kraft både for det faglige indhold og den tekniske platform. AmbuFlex er en del af VestKronik, som består af en række PRO relaterede forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter udviklet siden 2004, herunder med national indsamling af PRO til 5 kliniske kvalitetsdatabaser. I pilot- og demonstrationsprojekterne er det vist, at systemet er driftsmæssigt stabilt, og at patienterne og det kliniske personale tager godt i mod systemet. Brugerinvolvering og tilfredshed er høj. AmbuFlex har vist sig velegnet til at erstatte ambulante konsultationer uden tab af kvalitet samtidig med at driftsomkostninger til at drive systemet er beskedne. Styregruppen for Telemedicin har iværksat en gennemgang af AmbuFlex. Formålet er at vurdere AmbuFlex potientiale i forhold til udbredelse af konceptet til regionale patientgrupper. Vurderingen tager afsæt i elementer fra Model for Assessement of Telemedicin (MAST) som udgangspunkt for et beslutningsoplæg til Strategisk Sundhedsledelsesforum. MAST består af i alt 3 trin, en forundersøgelse, en tværfaglig evaluering af effekter samt en vurdering af løsningens mulighed for udbredelse. Denne vurdering er baseret på en gennemgang af elementerne i trin 2, der indeholder 7 områder tilpasset telemedicinske løsninger: Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi Sikkerhed Klinisk effekt Patienten perspektiv Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Vurderingen er gennemført i tæt kontakt med centrale personer bag AmbuFlex og med ledelsen af Hospitalsenhed Vest. Endvidere er der indhentet sundhedsøkonomisk bistand fra KORA. 5

6 Sundhedsproblem og karakteristik af teknologi Dette afsnit beskriver AmbuFlex og hvilke patientgrupper, systemet er velegnet til. Afsnittet giver baggrunden for vurderingen. Sundhedsproblem AmbuFlex er et web-baseret system, som gør det muligt at tilrettelægge sundhedsydelser i ambulatorium ud fra systematisk anvendelse af patientrapporterede helbredsoplysninger (PRO). PRO defineres af Food and Drug Agency (FDA) som: A measurement based on a report that comes directly from the patient about the status of a patient s healt condition without amendment or interpretation of the patient s response by a clinician or anyone else. 1 AmbuFlex har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af ressourcer i sundhedsvæsenet, fremme patientens selvforvaltning og øge behandlingskvaliteten, herunder: At sætte patienten i fokus som aktiv medspiller med nye muligheder for patientbaseret monitorering. Dette kan fremme egenbehandling, patientuddannelse og kompliance. At give bedre mulighed for konsultation ved behov og undgå unødige konsultationer ved, at patienten definerer sit eget behov for kontakt til ambulatoriet At indsamle data til evaluering, kvalitetsudvikling, planlægning og forskning uden væsentlige ekstraomkostninger Definition af målgruppe og størrelse AmbuFlex kan tilpasses vidt forskellige sygdomsområder. På baggrund af de erfaringer, der er opnået i udviklingen af både VestKronik og AmbuFlex er de væsentligste kriterier for patientgrupper, hvor PRO-data bedst kan anvendes til beslutningsstøtte i behandlingsforløb, identificeret som: Ambulante patienter (eller patienter hos almen praksis), som indgår i længerevarende forløb med mange kontakter og rutineprægede kontroller PRO-data skal være klinisk centrale Klinisk hands-on ikke nødvendig såfremt PRO-data og eventuelle parakliniske data er tilfredsstillende Patientgruppen skal have en vis størrelse så investeringen i et nyt AmbuFlex-område kan stå mål med de forventede gevinster. AmbuFlex kan anvendes af en stor andel af en population. Tal fra AmbuFlex/epilepsi, AUH, viser at allerede efter 1 år indgår 62.1% af patienter med en epilepsidiagnose. I start-fasen udvalgte man fortrinsvis patienter, som var i stabil behandling og hvor man fra personalets side ikke forventede problemer. Sidenhen er kriterierne løsnet, og det vurderes nu at ca. 80% af den ambulante population egner sig til AmbuFlex/epilepsi. Konsekvenser og ressourceforbrug Ved at anvende AmbuFlex kan klinikere indsamle, behandle, formidle og anvende PRO data fra patienten til klinisk beslutningsstøtte. Systemet skaber overblik over patientens samlede forløb med data om symptomer, funktionsevne og ressourcer baseret på selvmonitorering med korte spørgeskemaer. Når patienten har svaret på det tilsendte skema, som valgfrit udfyldes på papir eller via internet, har den behandlingsansvarlige adgang til patientens oplysninger i realtid. 1 Food and Drug Administration Guidance for industry. Patient-reported outcome measures: Use in medicinal product development to support labeling claims

7 På baggrund af data vurderer klinikeren, om patienten skal ses ambulant, ringes op eller have et nyt spørgeskema. Patienter, som er i stabil fase og ikke har behov for kontakt til sundhedspersonalet, kan undgå at møde frem uden at behandlingskvaliteten sænkes mens patienter med behov for kontakt lettere kan få tid i ambulatoriet/hos lægen. Erfaringer fra AmbuFlex/epilepsi viser at 51,2% af kontakter som tidligere krævede enten telefon- eller normal konsultation nu kan håndteres, uden anden kontakt til patienten end AmbuFlex-spørgeskemaet. Endvidere viser evaluering til ABT-fonden af projektet AmbuFlex/hjertesvigt, at telefon-konsultationer baseret på overblikket i AmbuFlex gennemføres hurtigere med samme eller bedre kvalitet. Det er personalets oplevelse, at AmbuFlex har givet mere plads på ventelisten. Samtidigt er de patienter, man i dag ser i ambulatoriet, gradvis blevet tungere at håndtere, fordi de har større og mere komplekse behandlingsbehov. Nuværende håndtering AmbuFlex er et tilbud om tid i ambulatoriet, der fleksibelt kan tilbydes til patienter fordi de i højere grad baseres på deres PRO. I dag er det almindelige tilbud til flere grupper af patienter, at de følges i kortere eller længere tid i et ambulatorium. Før der træffes beslutning om anvendelse af AmbuFlex på et område, bør det undersøges, hvorledes den normale arbejdsgang er og om den proces, som AmbuFlex skal erstatte, allerede er fuld optimeret. Forandring i patientgrundlaget Indførsel af AmbuFlex medfører en forenklet procedure for kontrol af patienter i længerevarende behandlingsforløb. Dette kan tænkes at medføre en forøgelse i antallet af kontroller eller i varigheden af behandling på hospitalet pr. patient, som anvender AmbuFlex. Der foreligger endnu ikke data for, om dette er tilfældet. Med indførsel af AmbuFlex som et regionalt tilbud bør udviklingen i antallet af ambulante forløb generelt følges. Patienter, som overgår til kontrol hos egen læge, kan opleve en forringelse i kvaliteten ved bortfald af mulighed for at anvende AmbuFlex til at rapportere egne data. Med henblik på at styrke overgangen mellem hospitalet og egen læge bør der gennemføres et udviklingsprojekt, hvor muligheden for anvendelse af AmbuFlex i almen praksis bliver undersøgt. Karakteristik af teknologi AmbuFlex udspringer af VestKronik ved Hospitalsenhed Vest i Herning. VestKronik er en fællesbetegnelse for en række parallelle projekter, som med en fælles teknologi indsamler PRO-data i patientgrupper med kroniske sygdomme til kvalitetsudvikling og forskningsmæssig brug. Gennem AmbuFlex indsamles systematisk data om symptomer og funktionsevne hos patienter med kroniske lidelser eller i længerevarende ambulante forløb. AmbuFlex er et generisk og konfigurerbart system, som kan tilpasses forskellige sygdomsområder. Med hver sin konfiguration udarbejdet i samarbejde med klinikere på det specifikke område vil hvert område fremstå som unik med egne protokoller for klinikere og patienter og med mulighed for eget logo. Udvikling af AmbuFlex i forhold til en ny diagnosegruppe foregår altid i tæt samarbejde med klinikere fra det pågældende speciale. Af hensyn til fordele ved stordrift og ensartede behandlingstilbud i regionen, anbefales det, at AmbuFlex udvikles generelt for et klinisk speciale som et fælles regionstilbud. En regional AmbuFlex kan ved velbegrundet behov tilrettes den enkelte afdelings arbejdsgange. Ligeledes kan der udvikles AmbuFlex til et hospitals- eller afdelingsspecifikt tilbud inden for et givet speciale. 7

8 AmbuFlex er udviklet med særligt fokus på at opnå høje svarprocenter, feasibility og maksimal automatisering af drift og administration. De høje svarprocenter aktuelt 93% - er centrale for den kliniske anvendelse, og skyldes dual-mode tilgangen med anvendelse af både papir- og webudgaver af samtlige spørgeskemaer. Undervisning og information Enheden for AmbuFlex varetager i dag undervisning og information til klinikerne ved implementering af nye AmbuFlex områder. Her anvendes gennemsnitlig nogle timer til fx temadag. Informationsmøder og lignende. Når udviklings og implementeringsfaserne er overståede, er det erfaringen, at der ikke er brug for support i forhold til afdelingen. Afdelingen varetager undervisning og information af patienter ved oprettelse i AmbuFlex. En del patienter har brug for support i forhold til besvarelse på nettet, hvilket i praksis ofte er vanskeligt pga. lav it-kundskab hos nogle patienter. Patienterne i AmbuFlex er oftest patienter med kroniske tilstande og har lange forløb med mange spørgeskemaer. Erfaringen viser, at ca. 55% kan bringes til at svare på internettet, hvilket medfører en besparelse sammenlignet med en papirbaseret arbejdsgang. Der findes ikke systematisk indsamlet data på tidsforbrug til undervisning og information af patienter. Nødvendigt udstyr Klinikerne tilgår AmbuFlex gennem en almindelig computer ved en arbejdsstation. Der er adgang til AmbuFlex gennem en trykknap integration til MidtEPJ. Patientens besvarelse af skemaet står til rådighed for behandlerne i et grafisk interface via EPJ, som giver overblik over patientforløbet og nem adgang til dokumentation. Patienten kan enten tilgå AmbuFlex online via deres egen computer eller få tilsendt et papir skema, der udfyldes og sendes til enheden for AmbuFlex. De daglige driftsopgaver, består af a) løbende just-in-time printning af spørgeskemaer, følgebreve, rykkerskrivelser og for visse projekter svarskrivelser til patienterne, b) scanning af returnerede skemaer (tekstgenkendelse OCR), c) verifikation af svar, hvor OCR-systemet angiver tolkningsproblemer. Arbejdet varetages af enheden for AmbuFlex og udføres af studentermedhjælp. Arbejdet er fælles for alle VestKronik projekter. Det kan være relevant at overveje outsourcing af printopgaven (pakning og forsendelse af skemaer, fx ved brug af de centraliserede print faciliteter som regionerne i øjeblikket opretter) og outsourcing af postmodtagelse og scanning af skemaer til PDF. Løsningens modenhed AmbuFlex er udviklet siden 2007 som en delmængde af VestKronik og fungerer på det samme grundsystem, der er udviklet løbende siden VestKronik omfatter aktuelt i alt 14 projekter med volumen på flere end patienter, som har besvaret ca spørgeskemaer. Der er de seneste år kun lavet mindre tilpasninger af det grundlæggende system, som bærer VestKronik og AmbuFlex. Det har for nærværende nået en tilfredsstilende teknologisk modenhed og AmbuFlex har været anvendt i et stort og vellykket demonstrationsprojekt, AmbuFlex / hjertesvigt. Systemet har vist sig stabilt i drift, og kræfterne kan nu i højere grad bruges på at høste de volumenmæssige fordele med den kliniske anvendelse. Udvikling af systemet varetages i dag internt med ekstern konsulentbistand til visse opgaver. 8

9 Ansvar for den tekniske løsning Ansvar for udvikling, opdatering og vedligehold af både den tekniske platform og behandling af spørgeskemaer ligger hos enheden for Vestkronik/AmbuFlex. Ansvar for drift og sikkerhed af løsningen bør overgå til RM-IT. RM-IT vil i første omgang agere som hostingpartner, hvilket betyder at det er den eksterne hostingservice, der snarest flyttes ind i RM-IT. a. Al udvikling og applikationssupport vil også efter flytningen påhvile AmbuFlex. b. Flytningen forventes at ske i sommer Al udvikling og dokumentation er gennemført af VestKronik/AmbuFlex, og er i dag stort set afhængig af én person. Med hensyn til at sikre fuld integration med RM-IT drift er det nødvendigt, at RM-IT vurderer systemet med hensyn til dokumentation, arkitektur, sikkerhed mm. Infrastruktur og integration til andre systemer AmbuFlex tilgås via trykknap fra EPJ. Fra AmbuFlex er der forbindelse til CPR-registeret, hvilket medfører at stamdata og vitalstatus for den enkelte patient opdateres i forbindelse med udsendelse af hvert enkelt spørgeskema. Der er integration til FMK via Sundhedsdatanettet og Sundhed.dk samt patient log-in via Sundhed.dk. Teknisk support og bruger support Varetages i dag af enheden for Vestkronik/AmbuFlex. Back-up systemer og procedurer Varetages i dag af enheden for Vestkronik/AmbuFlex Sikkerhed og klinisk effektivitet Dette afsnit behandler henholdsvis patientsikkerhedsaspektet af løsningen og den kliniske effektivitet, der skal forstås som beskrivelse af, hvordan løsningen virker i praksis. Beskrivelsen af den kliniske effektivitet er baseret på interview med personale og med 13 patienter. Der findes i nuværende AmbuFlex programmer ikke tilstrækkelig dokumentation af tidsforbrug i forhold til anvendelse af systemet i praksis. I forbindelse med udbredelse af AmbuFlex anbefales det derfor, at opstille monitoreringsparametre for at følge den kliniske effektivitet. Sikkerhed for patienter og personale Der er ikke umiddelbart nogen risiko for hverken patienter eller personale forbundet med rent praktisk at anvende løsningen. Indtil nu er der ikke registreret utilsigtede hændelser som følge af anvendelse af AmbuFlex som erstatning for fysisk fremmøde. I begyndelsen af et AmbuFlex-program er grænseværdierne typisk definerede til at fange det mindste udsving i en tilbagemelding fra en patient. Når der er tilstrækkeligt datagrundlag til at justere grænseværdierne, har klinikerne i samarbejde med AmbuFlex justeret grænseværdier og revideret spørgsmål, som ligger bag farvekodning af patienter ud fra data. Det er derfor fortsat vigtigt at følge udviklingen med hensyn til patientsikkerheden. Teknisk reliabilitet Det tekniske backup system hviler i dag på enheden for AmbuFlex, hvor der er placeret to servere. Hosting overgår i løbet af sommeren 2013 til RM-IT, mens drift af løsningen først kan 9

10 overgå fra simpel hosting til normal drift med tilhørende ansvar for applikations oppetid efter en vurdering i RM-IT af den samlede opgave. Det er vurderingen, at særligt IT-konsolidering fremadrettet stadig må ofres opmærksomhed i forbindelse med en regional udbredelse af AmbuFlex. Det anbefales, at der i regi af RM-IT etableres et projekt med henblik på at få beskrevet den fremtidige udviklingsopgave for applikationen. Det drejer sig blandt andet om dokumentation af program- og kildekode, sikkerhed og tiltag til at mindske den nuværende personafhængighed. RM-IT anmodes om at udarbejde et oplæg for, hvorledes RM-IT s drift af løsningen kan overgå fra simpel hosting til normal drift med tilhørende ansvar for applikations oppetid. Dette indbefatter et arkitekturarbejde med efterfølgende mulige udviklingsopgaver på platformen. Desuden skal der sikres midler til produktforvaltnings drift og support. Oplægget præsenteres for Styregruppen for IT som besluttende organ. I øjeblikket er AmbuFlex godkendt af Datatilsynet som forskningsprojekt men det planlægges at AmbuFlex dataforskiftsmæssigt overgår til drift. Datasikkerhed og datakvalitet varetages af AmbuFlex. Klinisk effektivitet Personalet i ambulatoriet var på forhånd opmærksomme på hvorvidt man med en lettere adgang for patienten ville skabe en åben ladeport til ambulatoriet med deraf forøget efterspørgsel på kontakt fra patienterne og dermed forværring af ventetiden. Personalet angiver, at ambulante forløb nu vurderes til at være mere behovsstyrede. Vurderingen er, at unødvendige konsultationer i højere grad undgås i dag end tidligere. Personalet oplever, at AmbuFlex har givet mere plads på ventelisten. Samtidig er de patienter, man i dag ser i ambulatoriet, gradvis blevet tungere at håndtere fordi de har større og mere komplekse behandlingsbehov. I forbindelse med indførslen af AmbuFlex er der kommet et øget fokus på at opstille og forbedre kvalitetsmål for behandlingen. Personalet angiver, at beslutninger om den enkelte patient træffes på et mere veloplyst grundlag, når kliniske data og observationer kan suppleres med PRO. Alt i alt har personalet oplevet et kvalitetsløft med systemet. Endvidere vurderer personalet, at der med systemet spares tid på dokumentation i EPJ. Klinikerne, som behandler gule besvarelser, refererer i stigende grad til både specifikke forhold, til scores i besvarelserne og til generelle vurderinger af aktuelle AmbuFlex PRO-besvarelse. Jo flere PRO besvarelser, der foreligger i AmbuFlex oversigten for en konkret patient, jo bedre kan man ud fra PRO-forløbet vurdere udsving i den aktuelle status uden yderligere kontakt til patienten. Der er gennemført interview med 13 patienter fra AmbuFlex/epilepsi. De fleste af patienterne beskriver de konsultationer, de har haft inden overgang til AmbuFlex, som meget gentagende. På flere har det virket unødvendigt at skulle bruge en halv dag med transport og ventetid på 10 minutters samtale, der ikke rummer noget nyt. Flere mener, at personalet får en bedre og mere detaljeret viden via skemaet end ved konsultationer. Det er de samme spørgsmål, der stilles hver gang i skemaet, hvilket betyder, at både patient og personale opbygger en viden, som er konsistent og struktureret. Skemaet når gennem væsentligt flere punkter, end man når i en konsultation. I konsultationerne føler nogle patienter, at de skal svare hurtigt, og derfor når de ikke i samme grad at gennemtænke og præcisere svarene. Flere oplever desuden, at det, at man har udarbejdet et skema, giver udtryk for en seriøsitet og et ønske om at få en grundigere viden om dem som patienter. 10

11 Flere patienter har påpeget, at deres hukommelse på grund af epilepsien er blevet dårligere. Det har betydet, at de i selve konsultationerne ofte har glemt, hvad de havde planlagt at fortælle eller gerne ville spørge om. Ligeledes er der mange af lægens udtalelser, de heller ikke kan huske. Endvidere anfører nogle patienter at tillid til skemaerne bl.a. hænger sammen med, at svarene nu findes på skrift, så dokumentation ikke er afhængig af den person, de taler med i konsultationen. Resultater afspejlet i ændret adfærd Personalet oplever, at AmbuFlex-konceptet løfter deltagernes self-management, så både andelen af absolutte ønsker om konsultationer og antallet af spontane henvendelser til afdelingen er blevet reduceret. Overførbarhed AmbuFlex har vist sig velegnet til forskellige patientgrupper, og er ligeledes implementeret på forskellige hospitalsenheder og afdelinger. Systemet er generisk, men udvikling af relevante spørgeskemaer til forskellige patientgrupper er afhængig af involvering af kliniske specialister fra området. Accept af systemet Brugerne er overvejende meget positive overfor AmbuFlex systemet og kan se flere fordele såsom mere fleksibilitet i forhold til besøg i ambulatoriet; besparelse af tid; bedre information til personalet; mere læring om sig selv og et samfundsmæssigt godt perspektiv. Systemet forudsætter dog, at folk kan finde ud af at vælge konsultationsform, og det kan være et problem for nogle få. Alle brugere har overordnet udtalt sig positivt om spørgsmålenes relevans. De kan genkende spørgsmålene fra de tidligere konsultationer og synes, de giver mening. Nogle synes, der er lidt for mange spørgsmål, men de fleste siger, det bliver lettere at udfylde, når man har prøvet et par gange. Forståelse af information Det er forskelligt, hvordan brugerne er blevet introduceret til AmbuFlex. Nogle er blevet spurgt ved en konsultation og har kunnet vælge, om de ville have skemaet. Andre har fået skemaet tilsendt med posten uden at være spurgt. Første gang brugeren modtager et skema, er der vedlagt et følgebrev, som beskriver formålet med skemaet. Det er dog ikke alle, der helt har forstået meningen med skemaet, og det kan påvirke kvaliteten af deres svar. Spørgsmålene om bivirkninger giver desuden anledning til forvirring hos flere brugere, som ikke mener, der skelnes mellem bivirkninger og symptomer opstået på grund af andre forhold. Flere brugere har efterlyst mere information om skemaet, og om hvordan og hvad de forskellige svar skal bruges til. Dette for at få en bedre forståelse af, hvad meningen er med skemaet, og for bedre at kunne svare på de spørgsmål, der giver anledning til forvirring. Tillid til behandling Alle brugere giver udtryk for en meget stor grad af tillid til systemet og skemaet. Trygheden ved skemaet hænger sammen med flere forhold: at man kan kontakte ambulatoriet efter behov; at personalet er professionelt og reagerer hurtigt; at spørgsmålene er relevante, og at det føles betryggende at give mere struktureret information. Anvendelse af systemet De fleste udfylder digitalt, men nogle udfylder dem i hånden. En ældre kvinde har ingen pc, og en yngre kvinde, som i andre sammenhænge er ivrig netbruger udtalte, at ved at sidde med skemaet i en stol, var hun mere omhyggelig og brugte mere tid på at svare og lærte mere, end hvis hun udfyldte ved en pc, hvor hun i højere grad hastede igennem spørgsmålene. 11

12 Evalueringen har omfattet 2 handicappede brugere og deres hjælpere. Også her er der tilfredshed med løsningen, dog er der nogle forslag til forbedring. En konsultation i ambulatoriet med brugeren tager ofte lang tid.. Her er skemaet en fordel, fordi det kan besvares i hjemmet, hvor den fornødne tid og forklaring kan højne kvaliteten af svarene. Det indebærer dog, at skemaet og spørgsmålene skal tilpasses denne gruppe og deres formåen i forhold til at besvare spørgsmål. Empowerment Patienterne angiver, at det at udfylde skemaet generelt medfører en større bevidsthed om egen sygdom, symptomer og proces. Det, at man selv skal sidde og udfylde skemaet i stedet for at fortælle det til en læge, får folk til i højere grad at reflektere og blive bevidst om deres egen tilstand, og det opleves positivt af de fleste. Fra at brugerne ved konsultationerne havde en forholdsvis passiv rolle i forholdet til lægen, der vurderede og definerede deres symptomer og tilstand, er de nu i højere grad selv med til at foretage denne vurdering. Det betyder, at de i højere grad kan blive aktive medspillere. Det er tydeligt, at det i flere tilfælde giver en følelse af mere kontrol og styring i forhold til sygdommen. Den forøgede viden om egen sygdom kan desuden være med til at påvirke konsultationerne, således at de bliver til en mere jævnbyrdig og kvalificeret samtale mellem patient og læge. Adgang Det, at informationen har bevæget sig fra tale til skrift, har gjort den mere tilgængelig for brugerne. Nogle brugere har beskrevet, hvordan de tidligere i en konsultation, har sagt noget, som de hurtigt glemte igen. Nu kan de se oplysningerne i skemaet, og det betyder, at de får et bedre overblik. Flere har udtrykt ønske om at få adgang til deres tidligere udfyldte skemaer, så de kan se, hvordan de har svaret tidligere. På den måde kan de følge med i deres egen udvikling, og det gør det lettere at udfylde de nye skemaer. Økonomiske aspekter Beskrivelse af de økonomiske aspekter omfatter to typer af økonomiske analyser: Sundhedsøkonomisk evaluering, hvor den telemedicinske løsning sammenlignes med anden alternativ behandling med hensyn til omkostninger og effekt. Analyse af udgifter og indtægter for den institution, som implementerer den telemedicinske løsning Ud fra de foreliggende data er det ikke muligt at gennemføre en tilstrækkelig evaluering af de økonomiske aspekter i forhold til AmbuFlex. AmbuFlex opstod ud fra en grundlæggende interesse for og forskning i PRO s anvendelse i klinisk hverdag. Der er iværksat et antal pilotog prototypestudier med patienter, hvor målet har været at indsamle erfaringer og forbedre brugen af teknologien, men ikke nødvendigvis at opstille parametre, som gjorde det muligt at måle eller kvantificere de økonomiske konsekvenser. Idéen bag AmbuFlex er, at erstatte ambulante undersøgelser udført ved klinisk personale med analyse af PRO. Analysen foretages automatiseret af en computer på baggrund af algoritmer, hvor det kan ske sikkert og indebære bedre omkostningseffektivitet. Data fra AmbuFlex viser tydeligt, at det er lykkedes at erstatte ambulant fremmøde med vurdering af behov ud fra patienters besvarelse af spørgeskema. Der findes imidlertid ikke tilstrækkelig data til at eftervise om anvendelse af AmbuFlex er mere omkostningseffektiv. 12

13 Måling af de økonomiske aspekter er centrale, fordi de bærende argumenter for at indføre nye anvendelser ofte netop er økonomiske. Der er således behov for fremover grundigt og løbende at monitorere effekterne, der kan belyse de økonomiske aspekter i forhold til anvendelse af AmbuFlex. Data om økonomiske effekter er også vigtige, fordi disse kan give hospitaler, stabe og eventuelle samarbejdspartnere information om størrelsen af og sikkerheden for de gevinster, der skal sikre, at det samlede økonomiske resultat bliver hensigtsmæssigt når der investeres i nye AmbuFlex er. Ud fra både en forskningsmæssig og praktisk interesse bør man fremover tilstræbe et højere evidensniveau med studier, hvor man kan fastslå, om AmbuFlex er effektiv ved at effekten under almindelige forhold undersøges. En tættere monitorering vil kunne vise, om der med indførslen af AmbuFlex som en ny og digital tjeneste fx sker ubegrundede serviceudvidelser med øgede omkostninger til følge. Nogle af de relevante parametre, der fremadrettet kan belyses, er: Investering i udstyr Vedligehold Oplæring og uddannelse af personale Tidsforbrug for patienter og pårørende Tidsforbrug for personale Transport Reduktion i ambulante besøg Kontakt til primært sundhedsvæsen Betydning af klinisk effektivitet Udgift er pr år (IT, drift, udvikling) Indtægter Aktivitet DRG eller anden finansiering Risiko analyse Organisatoriske aspekter Implementering af telemedicinske løsninger vil påvirke de måder man normalt arbejder på i en organisation. Det er vigtigt at belyse, hvilke forandringer den teknologiske løsning kan medføre i forhold til proces, ressourceforbrug og ændringer i arbejdsgange og kultur. Arbejdsgange I de etablerede AmbuFlex-løsninger ses en ændring i arbejdsgange. Færre patienter møder frem til ambulante konsultationer, men tilses i stedet via deres besvarelser på computeren og modtager hvis nødvendigt et opkald. Det er ofte sygeplejersker, som varetager disse opgaver, hvorfor en glidning af arbejdsopgaver, som i AmbuFlex/Epilepsi fra læger til sygeplejersker, har fundet sted. Et andet resultat af indførsel af AmbuFlex, har medført, er, at afdelingen oplever tab af nem indtægt for de ukomplicerede patienter, som ikke længere kommer i ambulatoriet, mens de patienter, som kommer til konsultation er tungere og derfor også vanskeligere at nå på den tid, der er afsat. Det er derfor vigtigt at få beskrevet de nye arbejdsgange, så afdelingen kan tilrettelægge det daglige arbejde ud fra den nye praksis. Personaleuddannelse og ressourcer Indførsel af AmbuFlex som arbejdsredskab kræver, at personalet er oplært i brug af systemet. Hvis afdelingen ikke tidligere har anvendt AmbuFlex, skal der afsættes ca. 2 timer pr. 13

14 sygeplejerske/læge, som skal anvende systemet. De to timer går med undervisning fra enheden for AmbuFlex og individuel øvelse med brug af brugervejledning. Hvis afdelingen allerede anvender AmbuFlex, kan nye brugere oplæres internt ved hjælp af brugervejledning og sidemandsoplæring. Personalet vurderer, at der med systemet spares tid på dokumentation i EPJ. Klinikerne refererer i stigende grad til aktuelle AmbuFlex PRO-besvarelse i notater i EPJ. Jo flere PRO besvarelser, der foreligger i AmbuFlex oversigten for en konkret patient, jo bedre kan man ud fra PRO-forløbet vurdere udsving i den aktuelle status uden yderligere kontakt til patienten. Teknologi og økonomi AmbuFlex har trykknap integration til EPJ. Første gang en bruger tilgår AmbuFlex via EPJ, bliver han / hun registreret i VestKronik med stillingsbetegnelse, og telefonnummer. Ved efterfølgende opslag I AmbuFlex sker dette via almindelig brugeradgang til EPJ. Der findes ikke DRG-takster til brug i forhold til anvendelse af AmbuFlex, hvorfor det kan være nødvendigt at indgå andre aftaler i forhold til økonomisk afregning for at undgå et tab i indtægt for afdelingen. Etiske, juridiske og samfundsmæssige overvejelser Etiske overvejelser Patienterne oplever, at de ved anvendelse af AmbuFlex er mere lige med personalet og bedre forberedt til konsultationer. De finder, at de er bedre i stand til at vurdere følger af deres sygdom. Den øgede fokusering på patientens indrapportering af data, indebærer også, at patienterne får et større ansvar. I undersøgelsen af patienternes oplevelse af AmbuFlex, fremgår det at der kan være nogle brugere, som gerne vil gøre personalet tilfreds og svarer ud fra det, de tror, personalet gerne vil høre. Det kan være brugere, som gerne vil have en tid på ambulatoriet, men som ikke vælger det, fordi de ikke vil være til besvær. AmbuFlex systemet forudsætter, at brugerne selv formår at vurdere og vælge, hvornår de synes, behovet er stort nok til at kontakte ambulatoriet. Deri ligger en frihed for dem, som har let ved at foretage sådan et valg, men for dem, som ikke vil være besværlige, kan det have den modsatte effekt. Patienterne foreslår at det bliver muligt med et fritekstfelt, hvor de kan skrive kommentar og bemærkninger til svarene i spørgeskemaet. Patienter, der ikke taler og skriver dansk, kan ikke indgå i AmbuFlex. Juridiske overvejelser Det juridiske ansvar påhviler den afdeling, som anvender AmbuFlex. Enkelte brugere har haft svært ved at forstå meningen med AmbuFlex skemaet, og har ikke forstået, om det var til forskning eller klinisk brug. Det kan betyde, at man i AmbuFlex skal have større fokus på bedre information til patienterne. Samfundsmæssige overvejelser Patienterne vurderer, at AmbuFlex giver mening på et samfundsmæssigt niveau. Flere har udtalt det meningsløse i at bruge unødige ressourcer på dem selv, i stedet for på dem, der virkelig har brug for ambulatoriets ekspertise. Ligeledes har flere udtrykt, at de gerne vil svare på skemaet, hvis det kan hjælpe forskningen og derigennem andre mennesker. Det, at brugerne kan se en større mening med det, motiverer dem tydeligvis til at udfylde spørgeskemaet. 14

15 Konklusion De indsamlede date peger på følgende potentialer for Ambuflex: Kan erstatte ambulante konsultationer med patientrapporterede oplysninger via spørgeskema Kan øge kvaliteten af både ambulante konsultationer og telefon konsultationer efterfølgende en besvarelse i Ambuflex Kan øge patientens kendskab til egen sygdom og symptomer Kan involvere patienten aktivt i behandlingen Sparer tid for patienten Giver personalet et bedre og mere systematisk overblik over patientens forløb Reducerer tid anvendt på dokumentation Er enkel at anvende for både patienter og personale Kan indsamle data, som kan anvendes til behandling, kvalitetssikring og forskning I forhold til at anbefale en regional udbredelse af Ambuflex er det nødvendigt at iværksætte et IT-projekt, som har til opgave at sikre en teknisk konsolidering af systemet så det kan overgå til drift i RM-IT. Endvidere er de økonomiske effekter ved indførsel af AmbuFlex ikke tilstrækkeligt belyst, hvorfor det fremover vil være vigtigt at monitorere økonomiske parametre. 15

AmbuFlex. Bilag Patientperspektiv interview med 13 epilepsipatienter

AmbuFlex. Bilag Patientperspektiv interview med 13 epilepsipatienter AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Bilag Patientperspektiv interview med 13 epilepsipatienter Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200

Læs mere

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro

AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro AmbuFlex: Klinisk anvendelse af telepro Niels Henrik Hjøllund Professor i anvendt epidemiologi, overlæge, ph.d. AmbuFlex/VestKronik Hospitalsenheden Vest Herning Kendte kurver Vi skal nu og i fremtiden:

Læs mere

Notat om AmbuFlex. Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering

Notat om AmbuFlex. Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering Notat om AmbuFlex Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. Indledning Center for Telemedicin i Region

Læs mere

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau

AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Kvalitetskonference 2014; Danske Regioner og Lægeforeningen, København AmbuFlex: Erfaringer med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) på patient- og gruppeniveau Niels Henrik Hjøllund VestKronik Hospitalsenheden

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken. Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger ( Tele-PRO ) i klinikken Niels Henrik Hjøllund Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Liv Marit Schougaard Sygeplejerske, Cand.scient.san. Louise Pape Larsen

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser

AmbuFlex. Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Bilag Aktive AmbuFlex er og deres kliniske anvendelser Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200

Læs mere

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest ØNH Symposium 2017 Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Hvad er PRO(M)? PRO (Patient Reported Outcome (measures) er oplysninger

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Spørgsmål: Spørgsmål vedrørende mængden/nytten af kontrolundersøgelser efter udskrivning fra hospital

Spørgsmål: Spørgsmål vedrørende mængden/nytten af kontrolundersøgelser efter udskrivning fra hospital Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 60 13 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16025649 Sagsbeh..: knoe, relyse

Læs mere

Tjekliste til vurdering af telemedicin

Tjekliste til vurdering af telemedicin Tjekliste til vurdering af telemedicin (Information om og eksempler på besvarelse af de enkelte spørgsmål findes i vejledningen) Tjeklisten er udfyldt af (navn, titel, afdeling): OVERSIGT 1. Hvad er titlen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

AmbuFlex. Hvad, hvorfor og hvordan? Erfaringer med AmbuFlex fra Epilepsiklinikken, Aarhus Universitetshospital.

AmbuFlex. Hvad, hvorfor og hvordan? Erfaringer med AmbuFlex fra Epilepsiklinikken, Aarhus Universitetshospital. AmbuFlex Hvad, hvorfor og hvordan? Erfaringer med AmbuFlex fra Epilepsiklinikken, Aarhus Universitetshospital. Per Sidenius, ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Birgitte

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san.

AmbuFlex. Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. AmbuFlex Systematisk brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) Liv Marit Schougaard Projektleder, sygeplejerske, cand. scient. san. Louise Pape Larsen Ph.d. studerende, sygeplejerske, cand. scient.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Patienten som dokumentalist

Patienten som dokumentalist Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning www.amkherning.dk Patienten som dokumentalist Systematisk brug af patient rapporterede helbreds data Niels Henrik Hjøllund

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Tjekliste til screening og potentialevurdering af digitale værktøjer til brug i psykiatrien i Region Syddanmark

Tjekliste til screening og potentialevurdering af digitale værktøjer til brug i psykiatrien i Region Syddanmark Tjekliste til screening og potentialevurdering af digitale værktøjer til brug i psykiatrien i Region Syddanmark (baseret på National tjekliste til vurdering af telemedicin) Resumé 1. Hvad er titlen eller

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM 1 Formål med Fyraftenskursus At give jer viden og forståelse for kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring svarende til trin 3 og 4 i DDKM. Vi ønsker

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Bæredygtig telemedicinsk evidens 1001 nats internationale erfaringer 2 Som kommune bliver man simpelthen nødt til bare at springe ud i det siger Mads Frederiksen.

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne

Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne NOTAT Værdibaseret styring eksempler på konkrete effektmål, som regionerne vil styre efter Regionerne ønsker at udvikle et mere værdibaseret sundhedsvæsen, hvor effekt og værdi for patienten er i fokus.

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data

PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data PRO-data i kræftforløb hvorfor og hvordan? Konkrete erfaringer og resultater fra systematisk anvendelse af PRO-data 25. oktober 2016 kl. 13.00-14.30 Workshop: Patientrapporterede data hvordan og til hvad

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere