Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge"

Transkript

1 Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Oktober 2007 med ændringer af 22. juni 2011

2 Tilsvarende studieordning er udarbejdet for Københavns Universitet Indhold 1. Indledning... side Bekendtgørelsesgrundlag 1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil 1.3 Studienævnstilhørsforhold 1.4 Adgangsbetingelser 1.5 Ansøgning om optagelse 1.6 Varighed 1.7 Studiestruktur 1.8 Rækkefølgen 1.9 Eksamensbestemmelser 2. De enkelte studieelementer... side Sprogbeskrivelse 2.2 Andetsprogspædagogik 2.3 Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 2.4 Sprogtilegnelse 3. Prøveformer... side 8 1) Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler 2) Bunden mundtlig prøve med forberedelse og hjælpemidler 3) Fri mundtlig prøve med synopsis 4) Fri skriftlig hjemmeopgave 5) Projekt 4. Andre bestemmelser... side 10 Bilag 1: Vurderingskriterier og begrebsforklaring... side 11 Der henvises til følgende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006 af lov om universiteter (Universitetsloven) Bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse mv.) Gældende bekendtgørelser om karakterskala, eksamen og censorinstitution Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved DPU Side 2 af 12

3 Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 1. Indledning 1.1. Bekendtgørelsesgrundlag Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge er en videregående uddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i medfør af lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter (Universitetsloven), af Bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne, Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelsen mv.) samt gældende bekendtgørelser om eksamen, censorinstitution og karakterskala. Uddannelsen er en videregående etårig uddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen kan tages som heltidsstudium på to semestre eller som deltidsstudium på fire semestre. Uddannelsen skal være afsluttet inden for seks år. 1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil Uddannelsen gennemføres på et niveau der svarer til master- og kandidatniveau. Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at varetage undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. Det er uddannelsens mål at den studerende erhverver faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning, samt at den studerendes personlige og faglige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold og gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer. Intellektuelle kompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende: på et kritisk videnskabeligt grundlag analysere, vurdere, diskutere og formidle teorier og metoder inden for dansk som andet- og fremmedsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik relatere fagets teorier inden for dansk som andetsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik til et andetsprogspædagogisk felt. Faglige kompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende: analysere, vurdere og diskutere forskellige sproglige og sociokulturelle faktorer af betydning i det interkulturelle læringsrum analysere materialer og undervisning samt udvikle, planlægge og afvikle undervisning rettet mod dansk som andetsprog og interkulturel kommunikation analysere sproglig progression med afsæt i et kommunikativt, interaktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier implementere adækvate andetsprogspædagogiske og kulturpædagogiske teorier. Praksiskompetencer Efter endt uddannelse kan den studerende udvikle, tilrettelægge og gennemføre undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog og herunder interkulturel kommunikation. 1.3 Studienævnstilhørsforhold Uddannelsen hører under Studienævnet for masteruddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Side 3 af 12

4 1.4 Adgangsbetingelser Adgang til uddannelsen har ansøgere der har gennemført en læreruddannelse hvori indgår en liniefagsuddannelse i sprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse hvori indgår sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Studienævnet for masteruddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole kan efter en konkret vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere med andre kvalifikationer som skønnes nødvendige for at gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering. Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse skal have bestået Studieprøven eller danskprøver på tilsvarende niveau. De studerende skal være opmærksomme på at der i uddannelsen kan anvendes faglitteratur på engelsk, tysk, norsk og svensk. 1.5 Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse foregår ved indsendelse af et særligt ansøgningsskema til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole inden for en nærmere fastlagt tidsfrist. Optagelse finder sted med studiestart i september hvert år. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde, fx manglende lærerressourcer, og til ikke at oprette hold hvis søgningen er utilstrækkelig. 1.6 Varighed Uddannelsen består af fire moduler som tilsammen udgør et årsværk svarende til 60 ECTS point (et års heltidsstudium). Undervisning tilrettelægges således at uddannelsen efter den studerendes valg kan tages på et år (som heltidsstudium over to semestre) eller på to år (som deltidsstudium over fire semestre). Ifølge bekendtgørelsen skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter optagelsen. 1.7 Studiestruktur I uddannelsen arbejdes der med temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for følgende fire moduler og med den angivne årsværksvægt: 1. Sprogbeskrivelse (15 ECTS) 2. Andetsprogspædagogik (15 ECTS) 3. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (15 ECTS) 4. Sprogtilegnelse (15 ECTS) Uddannelsen afsluttes med et projekt, der bygger på ét af følgende tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation eller Sprogtilegnelse. 1.8 Rækkefølgen Undervisningen tilrettelægges fortrinsvis således for fuldtidsstuderende: 1. semester Sprogbeskrivelse Andetsprogspædagogik 2. semester Sprogtilegnelse Kulturforståelse og interkulturel kommunikation Side 4 af 12

5 De deltidsstuderende følger fortrinsvis studieelementerne således: 1. semester: Sprogbeskrivelse 2. semester: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 3. semester: Andetsprogspædagogik 4. semester: Sprogtilegnelse 1.9 Eksamensbestemmelser Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved universiteter. Vurderingskriterier Den studerende skal til eksamen demonstrere opfyldelse af de mål der er beskrevet i punktform under overskriften mål for hvert modul. I bilag 1: 'Vurderingskriterier og begrebsforklaring' præciseres begrebet 'videnskabeligt grundlag' og kompetencebegreberne, som de anvendes i målbeskrivelserne. Hvis den studerendes stave- og formuleringsevne i væsentlig grad nedsætter forståeligheden af skriftlige eksamensopgaver, nedsættes karakteren med ét karakterpoint i forhold til den faglige vurdering, jf. bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004, 11 stk.1. Der kan gives dispensation herfor for studerende der dokumenterer funktionsnedsættelse, jf. eksamensbekendtgørelsens 11 stk. 3. Generelt om eksamen Alle eksaminer på Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge er med ekstern censur og bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterbekendtgørelse. For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende overholde tidsfrister for: Tilmelding til eksamen, godkendelse af problemformulering samt aflevering af skriftlige arbejder. Der vil ligeledes være en frist for at framelde sig eksamen. Overholdes denne frist ikke, vil den studerende blive noteret for et eksamensforsøg. Tidsfristerne meddeles de studerende via e- learningsystemet. Der foretages individuel bedømmelse ved alle eksamensformer. Den mundtlige del af eksamen aflægges altid individuelt. Den skriftlige del af en eksamen udarbejdes individuelt eller af en gruppe, dog skal mindst én skriftlig opgave udarbejdes individuelt. Mindst en prøve skal aflægges mundtligt. I en skriftlig gruppeopgave der ikke følges op af en mundtlig prøve, skal den enkelte studerendes bidrag kunne identificeres. En gruppe må maksimalt omfatte tre deltagere. For alle skriftlige arbejder gælder at en normalside er på 2400 anslag inklusiv mellemrum. Noter og litteraturliste tælles med ved beregningen af opgavens sidetal. Bilag indgår ikke i beregningen. Antallet af anslag skal fremgå af forsiden på eksamensopgaven. Hvert modul skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Den studerende kan højst indstille sig til eksamen i samme modul tre gange. Studienævnet kan tillade en fjerde og femte indstilling hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksaminer aflægges på dansk Side 5 af 12

6 Indstilling til eksaminer (herunder reeksamination) uden for den for hver eksamen fastlagte termin kan kun ske med eksaminators og studieleders godkendelse. Studerende der er forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom, kan indstille sig til eksamen i næstfølgende eksamenstermin. For at skabe mulighed for at Danmarks Pædagogiske Universitetsskole kan bidrage til udvikling af eksamensformer, kan andre eksamensformer end de foreslåede godkendes af Studienævnet for masteruddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den pågældende eksamen. Merit og overgangsregler Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan godskrives som dele af uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse af Studienævnet for masteruddannelserne jf. Bekendtgørelse om Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne. Studienævnets afgørelser om merit, herunder forhåndsmerit, kan for så vidt angår faglige spørgsmål, indbringes for et ankenævn af den afgørelsen vedrører. Beståede udenlandske eksaminer overføres med karakteren bestået. Dog kan normalt højst to moduler erstattes af eksaminer aflagt ved andre institutioner. Prøver fra Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge på studieordningen 2001 med administrative ændringer 2007 afholdes sidste gang ved sommerterminen Studerende, der ikke har færdiggjort deres uddannelse under 2001 studieordningen, kan efter ansøgning til studienævnet overflyttes til denne studieordning efter følgende principper: Modulerne Sprogbeskrivelse, Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation og Sprogtilegnelse fra 2001 studieordningen kan hver især meriteres svarende til 10,5 ECTS af enslydende moduler i denne studieordning. Da de enslydende moduler i denne studieordning hver er på 15 ECTS, kan de resterende 4,5 ECTS opnås ved: 1. At bestå en af studienævnet defineret afløsningsopgave. 2. Studieelementet Projekt fra 2001 studieordningen kan sammen med et af ovennævnte moduler fra 2001 studieordningen meriteres til et enslydende modul i denne studieordning. 3. Studieelementet Praktik kan sammen med et af ovennævnte moduler (fortrinsvis Andetsprogspædagogik) meriteres som enslydende modul i denne studieordning. Andre kombinationer af merit fra studieordning 2001 kan komme på tale efter en konkret individuel vurdering. 2. De enkelte studieelementer 2.1. Sprogbeskrivelse (15 ECTS) Hensigten med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i og redskaber til sprogbeskrivelse, således at han/hun kan analysere, forklare og vurdere voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Mål Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: Side 6 af 12

7 analysere, forklare og vurdere sproglige træk i dansk talt eller skrevet som andet- og fremmedsprog analysere, forklare og vurdere andetsprogstræk inden for alle sprogets niveauer (ortografi, fonetik, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) under såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel. Indhold Der arbejdes med sprog og sprogbrug med hensyn til fonetik, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik under såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel. Prøveform Bunden skriftlig prøve af 5 timers varighed. Der afleveres ingen opgivelser. 2.2 Andetsprogspædagogik (15 ECTS) Hensigten med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Det er endvidere hensigten at den studerende opnår reflekteret indsigt i curriculum vedrørende dansk som andetsprog. Mål Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere overblik over og indsigt i andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder andetsprogsundervisning der ikke forudsætter skriftkyndighed analysere, vurdere og diskutere andetsprogsdidaktik og moderne andetsprogspædagogiske undervisningsmetoder demonstrere overblik over og indsigt i samspillet mellem andetsprogspædagogiske teorier og metoder og deres anvendelse i praksis analysere, vurdere og diskutere samspillet mellem andetsprogspædagogiske teorier og metoder og deres anvendelse i praksis analysere, vurdere og diskutere de rammer som undervisning i dansk som andetsprog er underlagt. Indhold: Der arbejdes med andetsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 sider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv. Prøveform Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt hvori der skal inddrages relevante sprogtilegnelsesteorier jf. prøveform 5. Til fri mundtlig prøve med synopsis opgives 1000 siders metodisk og fagdidaktisk litteratur som skal afspejle områdets bredde, samt minimum 20 normalsiders undervisningsmaterialer eller 10 normalsiders transskriptioner af undervisningssamtaler til analyse, med mindre andet er aftalt med eksaminator. Til fri skriftlig hjemmeopgave og projekt afleveres der ingen opgivelser. Side 7 af 12

8 2.3 Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (15 ECTS) Hensigten med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer samt udvikler redskaber til at inddrage og analysere kulturmøder og interkulturelle kommunikationssituationer. Mål Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere indsigt i moderne kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til kulturmøder og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på mikro- og makroniveau analysere, vurdere og diskutere kulturteorier og sprogvidenskabelige teorier i relation til interkulturel kommunikation analysere, vurdere og diskutere curriculum for så vidt angår minoritetsspørgsmål og andetsprogsundervisning. Indhold Der arbejdes med kulturteorier og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individplan. Der indgår analyser af læremidler, evalueringsredskaber, styringsdokumenter mv. Prøveformer Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, bunden mundtlig prøve med forberedelse, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt hvori der skal inddrages en andetsprogspædagogisk dimension jf. prøveform 5. Til fri mundtlig prøve med synopsis og bunden mundtlig prøve opgives 1000 sider der skal omfatte såvel kulturteori som interkulturel kommunikation og kulturforståelse i pædagogisk sammenhæng. Til fri skriftlig hjemmeopgave og projekt afleveres der ingen opgivelser. 2.4 Sprogtilegnelse (15 ECTS) Hensigten med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen. Desuden skal den studerende opnå indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Mål Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: demonstrere overblik over og indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse, herunder teorier om udvikling af grundlæggende skriftsprogskompetencer i andet- og fremmedsprogsundervisningen af voksne og unge analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen analysere, vurdere og diskutere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Indhold Der arbejdes med: teorier om fremmed- og andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning teorier om literacy med særligt fokus på udvikling af grundlæggende læse- og skrivekompetencer hos voksne og unge analyse af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. Prøveformer Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, bunden mundtlig prøve med forberedelse, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt hvor der skal inddrages en andetsprogspædagogisk dimension jf. prøveform 5. Side 8 af 12

9 Til fri mundtlig prøve med synopsis og bunden mundtlig prøve opgives 800 sider der skal afspejle modulets delområder. Endvidere opgives der tekstprøver på intersprog svarende til ca. 20 normalsider. En del af disse kan være udskrifter af mundtligt sprog. Til fri skriftlig hjemmeopgave og projekt afleveres der ingen opgivelser. 3. Prøveformer 1) Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Eksaminanden har 5 timer til sin rådighed. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til prøven (faglitteratur og noter i ikke-digitaliseret form samt ordbøger i digitaliseret eller ikke-digitaliseret form). 2) Bunden mundtlig prøve med forberedelse og hjælpemidler Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål der er godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator. Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering, og der gives 45 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til forberedelsen (faglitteratur, transskriptioner, noter, ordbøger). 3) Fri mundtlig prøve med synopsis Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 20 minutter efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand. Gruppebestemmelser: Synopsis kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 3 deltagere. Den mundtlige prøve aflægges individuelt. Omfang: Prøven varer 45 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe synopsis og disposition med stikord til prøven. Særlige bestemmelser: Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i eksaminandens synopsis og materiale, som kan være elevsprogsdata, eksempler på undervisningsmateriale, undervisningsvejledninger o. lign. Synopsis og materiale skal afleveres mindst 14 dage før eksaminationen i tre eksemplarer (dato udmeldes af Studie*Service). Synopsis skal præsentere og afgrænse den valgte problemstilling. Omfang af synopsis og materiale: 10 normalsider med mindre andet er aftalt med eksaminator. Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer. 4) Fri skriftlig hjemmeopgave Prøven består i belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator. Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Side 9 af 12

10 Omfang: Opgaven skal være af et omfang på normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. 5) Projekt Prøven består i en skriftlig belysning af en empirisk funderet faglig problemstilling formuleret af eksaminanden. Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator. Hensigten med projektet er at den studerende bliver i stand til under vejledning at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for det modul som herigennem søges afløst. Projektopgaven skal vise at den studerende kan afgrænse en faglig, empirisk funderet problemstilling og inddrage relevant teoretisk viden til belysning, diskussion og perspektivering af problemstillingen. Projektopgaven skal desuden vise at den studerende kan disponere sin skriftlige fremstilling klart og på en måde der lever op til kravene for en universitetsopgave. Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeopgave med højst tre deltagere. Den enkelte studerendes bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Der foretages individuel vurdering. Omfang: Projektet skal være af et omfang på normalsider. Ved gruppeopgave ganges med antallet af deltagere. Hjælpemidler: Ubegrænset brug af hjælpemidler. Særlige bestemmelser: Projektet afslutter uddannelsen Projektet udarbejdes på baggrund af ét af følgende moduler: 1) Andetsprogspædagogik med inddragelse af relevante sprogtilegnelsesteorier jf. 2.2 og ) Kulturforståelse og interkulturel kommunikation med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension jf. 2.3 og ) Sprogtilegnelse med inddragelse af en andetsprogspædagogisk dimension jf. 2.4 og Andre bestemmelser Danmarks Pædagogiske Universitetsskole kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens bestemmelser der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Klager Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet afgiver en udtalelse som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på en uge. Klagen videresendes til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Fristen for at indgive klage er to uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Overgangsbestemmelser Studieordningen træder i kraft den 1. september Side 10 af 12

11 Studieordningen er gældende for studerende der påbegynder Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne den 1. september 2008 eller senere. Studerende der har påbegyndt uddannelsen før den 1. september 2008, færdiggør deres uddannelse efter bestemmelserne i Studieordningen for uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, september 2001 med administrative ændringer september Godkendt af dekanen for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole den... Side 11 af 12

12 Bilag 1 Vurderingskriterier og begrebsforklaring Udfoldelse af videnskabeligt grundlag Den studerende skal have kompetence på et videnskabeligt grundlag inden for hvert modul efter dets gennemførelse. Det betyder, at den studerende i eksamenssammenhængen skal kunne give en besvarelse, der er kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet. Disse kriterier kan have forskellig vægt afhængigt af om modulet f.eks. primært har teoretisk eller empirisk fokus. At besvarelsen er kritisk betyder, at den studerende behandler fagindholdet problematiserende og formulerer (nye) problemstillinger eller teser. At besvarelsen er systematisk betyder, at den studerende redegør for sin metodes styrker og svagheder, anvender klart definerede begreber konsistent, argumenterer logisk og disponerer det faglige stof. At besvarelsen er teoretisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant teori, der baserer sig på original litteratur (evt. i oversættelse). At besvarelsen er empirisk funderet betyder, at den studerende inddrager relevant empiri, der baserer sig på originalundersøgelser (eksisterende eller egen indsamlet). Udfoldelse af de kompetencebegreber, der bruges i modulernes målbeskrivelser: Demonstrere overblik og indsigt: vise kendskab til det samlede fagområde, som modulet omfatter (bredde), og kunne identificere væsentlige problemstillinger (dybde) inden for fagområdet Analysere: kunne identificere og differentiere elementer i et fagområde Vurdere: kunne begrunde kvaliteten af forskellige udsagn Diskutere: kunne sammenstille elementer i et teoretisk eller praktisk fagområde (syntetisere), vurdere dem i forhold til hinanden og perspektivere resultatet af vurderingen Formulere (f.eks. praksisproblemstillinger, undersøgelsesdesign eller løsningsforslag): kunne beskrive og begrunde hvordan problemstillinger inden for fagområdet kan behandles Formidle: kunne kommunikere fagligt til en bestemt målgruppe Gennemføre: kunne udføre i praksis og begrunde udførelsen (f.eks. en undersøgelse, en evaluering, en vejledning eller en uddannelsesplanlægning) Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af, i hvilken udstrækning den studerende i eksamenssituationen er i stand til at demonstrere det videnskabelige grundlag i forhold til modulets krav. Karakteren 12 forudsætter en udtømmende opfyldelse af modulets mål på et kvalificeret videnskabeligt grundlag. Mangler i forhold til målopfyldelse bedømmes som en helhedsvurdering af, om modulets mål er opfyldt og samtidig er af den kvalitet, der fremgår af det videnskabelige grundlag. Stave- og formuleringsevne indgår i helhedsvurderingen. Side 12 af 12

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen

Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for Uddannelsen til Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Teaching Danish as a Second and Foreign

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as a Second Language The 2010 Curriculum Justeret 2016 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side 3 Indledende

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i børnelitteratur. MEd in Children's Litterature

Studieordning for Masteruddannelsen i børnelitteratur. MEd in Children's Litterature Studieordning for Masteruddannelsen i børnelitteratur MEd in Children's Litterature Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere