ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF. Den er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred. Dens opgaver er beskrevet i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 15 i direktiv 2002/58/EF. Sekretariatet varetages af Direktorat C (Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab) i Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, 1049 Bruxelles, Belgien. Kontor: MO-59 02/013. Websted: 1

2 Resumé I denne udtalelse analyserer Artikel 29-Gruppen alle relevante problemstillinger for cloud computing-tjenesteudbydere, der driver virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og deres kunder, og der er i relevant omfang en nærmere beskrivelse af alle gældende principper i EU's databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF (som ændret ved direktiv 2009/136/EF). Til trods for erkendelsen af, at der er både økonomiske og samfundsmæssige fordele ved cloud computing, fremgår det af denne udtalelse, hvordan udbredt anvendelse af cloud computing-tjenester kan udløse en række risici vedrørende databeskyttelse, hovedsagelig i form af manglende kontrol med personoplysninger samt utilstrækkelige informationer med hensyn til, hvordan, hvor og af hvem personoplysninger bliver behandlet. Disse risici skal offentlige myndigheder og private virksomheder vurdere nøje, når de overvejer at indgå aftale om tjenester fra en cloud-udbyder. I denne udtalelse gennemgås de problemstillinger, der er forbundet med at dele ressourcer med andre, den manglende gennemsigtighed i en outsourcingkæde bestående af mange forskellige registerførere og underleverandører, den manglende tilstedeværelse af fælles globale dataportabilitetsrammer og usikkerheden med hensyn til det tilstedelige i at videregive personoplysninger til cloud-udbydere i lande uden for EØS. Ligeledes er det i udtalelsen pointeret, at den manglende gennemsigtighed vedrørende de informationer, en registeransvarlig er i stand til at give en registreret part om, hvordan vedkommendes personoplysninger behandles, giver anledning til alvorlig bekymring. De registrerede skal 1 informeres om, hvem der behandler deres personoplysninger til hvilke formål, således at de kan håndhæve deres rettigheder desangående. En af hovedkonklusionerne i denne udtalelse er, at virksomheder og forvaltningsorganer, der gerne vil gøre brug af cloud computing, indledningsvis bør foretage en omfattende og grundig risikoanalyse. Alle cloud-udbydere, der udbyder tjenester i EØS, bør give cloudkunden alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at kunne afveje fordele og ulemper ved at gøre brug af en sådan tjenesteydelse. Sikkerhed, gennemsigtighed og retssikkerhed for kunderne bør være det, der primært driver en udbyder til at tilbyde cloud computing-tjenester. For så vidt angår henstillingerne i denne udtalelse, er der fokus på en cloud-kundes pligter som registeransvarlig, og det henstilles således, at kunden bør vælge en cloud-udbyder, der sikrer, at EU's databeskyttelseslovgivning bliver overholdt. Udtalelsen omhandler bl.a. passende kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger med krav om, at enhver kontrakt mellem en cloud-kunde og en cloud-udbyder bør indeholde tilstrækkelig sikkerhed hensyn til tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Henstillingen om, at cloud-kunden bør kontrollere, om cloud-udbyderen kan garantere lovmæssigheden af alle internationale videregivelser af oplysninger er også af stor betydning. 1 Nøgleordene "SKAL" ("MUST"), "MÅ IKKE" ("MUST NOT"), "NØDVENDIGVIS" ("REQUIRED"), "SKAL/MÅ" ("SHALL"), "SKAL IKKE" ("SHALL NOT"), "BØR" ("SHOULD"), "BØR IKKE" "SHOULD NOT"), "HENSTILLET" ("RECOMMENDED"), "KAN/ER MÅSKE/MÅTTE/MÅ" ("MAY") og "EVENTUELT" ("OPTIONAL") skal i dette dokument fortolkes som beskrevet i anmodningen om kommentarer Dokumentet findes på For læselighedens skyld er disse ord dog ikke skrevet med versaler i dette dokument. 2

3 Lige som i alle andre udviklingsforløb udgør den øgede anvendelse af cloud computing som et globalt teknologisk paradigme en udfordring. Den nuværende udgave af udtalelsen kan anses for at være et vigtigt initiativ med hensyn til at fastlægge de opgaver, som skal løses i databeskyttelseskredse i de kommende år. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning Databeskyttelsesrisici ved cloud computing Lovgrundlag Databeskyttelsesrammer Lovvalgsregler De forskellige aktørers pligter og ansvar Cloud-kunde og cloud-udbyder Underleverandører Databeskyttelseskrav i relationen mellem kunde og udbyder Overholdelse af grundprincipper Gennemsigtighed Formålsspecifikation og -begrænsning Sletning af personoplysninger Kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med relationen(-erne) mellem "registeransvarlig" og "registerfører" Tekniske og organisatoriske foranstaltninger i forbindelse med databeskyttelse og datasikkerhed Tilgængelighed Integritet Fortrolighed Gennemsigtighed Isolation (formålsbegrænsning) Interveneringsmulighed Portabilitet Ansvarlighed Internationale videregivelser Safe harbor og lande med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Undtagelser Standardkontraktbestemmelser Bindende virksomhedsregler: på vej mod en global tilgang Konklusioner og henstillinger Retningslinjer for kunder og udbydere af cloud computing-tjenester Tredjepartscertificeringer vedrørende databeskyttelse Henstillinger: Den fremtidige udvikling BILAG a) Rollout-modeller b) Servicemodeller

5 1. Indledning For nogle er cloud computing en af de største teknologiske omvæltninger, man har set i nyere tid. For andre er det blot en naturlig udvikling af en række teknologier, der har til formål at opfylde den længe nærede drøm om "utility computing". Under alle omstændigheder har en lang række aktører fokuseret på cloud computing i udviklingen af deres teknologiske strategier. Cloud computing består af en række teknologier og servicemodeller med fokus på internetbaseret brug og levering af it-applikationer samt databehandlings-, lager- og hukommelseskapacitet. Cloud computing kan skabe væsentlige økonomiske fordele, fordi det er ganske nemt at konfigurere, udvide og få adgang til on demand-ressourcer via internettet. Ud over økonomiske fordele kan cloud computing også give sikkerhedsmæssige fordele. Virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, kan for et ubetydeligt beløb få adgang til førsteklasses teknologier, der ellers ville være uden for økonomisk rækkevidde. Cloud-udbydere udbyder en hel vifte af tjenester lige fra virtuelle databehandlingssystemer (der erstatter og/eller fungerer side om side med konventionelle servere under den registeransvarliges direkte kontrol) til tjenester, som understøtter applikationsudvikling og "advanced hosting", og til webbaserede softwareløsninger, som kan erstatte de applikationer, der konventionelt installeres på slutbrugernes pc'er. Dette omfatter også tekstbehandlingsapplikationer, agendaer og kalendere, arkivsystemer til onlinelagring af dokumenter og outsourcede -løsninger. Nogle af de mest anvendte definitioner på disse forskellige typer tjenester er nævnt i bilaget til denne udtalelse. I denne udtalelse analyserer Artikel 29-Gruppen (i det følgende benævnt "WP29") lovvalgsregler og pligter for registeransvarlige i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt "EØS") og for cloud-tjenesteudbydere med kunder i EØS. I denne udtalelse er der fokus på den situation, hvor en relation formodes at være en registeransvarlig-registerfører-relation, hvor kunden optræder som registeransvarlig, og cloud-udbyderen optræder som registerfører. I de tilfælde, hvor cloud-udbyderen ligeledes fungerer som registeransvarlig, skal vedkommende opfylde yderligere krav. Som følge heraf er det en forudsætning for at benytte sig af cloud computing-løsninger, at den registeransvarlige foretager en fyldestgørende risikovurdering, hvilket bl.a. omfatter placeringen af de servere, hvor oplysningerne behandles, og overvejelser vedrørende fordele og ulemper med hensyn til databeskyttelse, jf. de nedenfor anførte kriterier. I denne udtalelse præciseres de gældende principper for både registeransvarlige og registerførere ifølge det generelle databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF) som f.eks. formålsspecifikation og -begrænsning, sletning af oplysninger og tekniske og organisatoriske foranstaltninger. I udtalelsen opstilles der retningslinjer for sikkerhedskravene, både med hensyn til struktur og procedurer. Der lægges især vægt på de kontraktlige aftaler, der i den forbindelse bør regulere relationen mellem en registeransvarlig og en registerfører. De klassiske mål vedrørende datasikkerhed er tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Databeskyttelse er dog ikke begrænset til datasikkerhed, og derfor suppleres disse mål med specifikke databeskyttelsesmål vedrørende gennemsigtighed, isolation, interveneringsmulighed og portabilitet for at underbygge enkeltpersoners ret til databeskyttelse, jf. artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 5

6 Med hensyn til videregivelse af personoplysninger uden for EØS er der en analyse af instrumenter såsom de standardkontraktbestemmelser, Europa-Kommissionen har vedtaget, procedurer til konstatering af et passende beskyttelsesniveau og nogle eventuelle fremtidige bindende virksomhedsregler for registerførere samt databeskyttelsesrisici som følge af internationale anmodninger med henblik på retshåndhævelse. Til sidst i denne udtalelse er der nogle henstillinger til cloud-kunder som registeransvarlige, cloud-udbydere som registerførere og til Europa-Kommissionen med hensyn til fremtidige ændringer i EU's regelsæt om databeskyttelse. Den internationale arbejdsgruppe vedrørende databeskyttelse inden for telekommunikation (Berlin-gruppen) vedtog Sopot-memorandummet 2 i april I dette memorandum gennemgår man problemstillinger vedrørende privatlivets fred og databeskyttelse inden for cloud computing, og man understreger, at cloud computing ikke må føre til en forringelse af standarderne for databeskyttelse i forhold til konventionel databehandling. 2. Databeskyttelsesrisici ved cloud computing Da der i denne udtalelse er fokus på behandling af personoplysninger, hvor man anvender cloud computing-tjenester, er der kun taget højde for de specifikke risici i denne sammenhæng. 3 De fleste af disse risici findes inden for to store områder, nemlig manglende kontrol over personoplysningerne og utilstrækkelige informationer om selve databehandlingsopgaven (manglende gennemsigtighed). Specifikke cloud computing-risici, som har været overvejet i forbindelse med denne udtalelse, omfatter bl.a.: Manglende kontrol Når cloud-kunder overgiver personoplysninger til de systemer, der forvaltes af en cloududbyder, har de måske ikke længere fuldt ud kontrol med disse oplysninger og kan ikke tage de tekniske og organisatoriske foranstaltninger i brug, der er nødvendige for at sikre 4 tilgængelighed, integritet, fortrolighed, gennemsigtighed, isolation, interveneringsmulighed og portabilitet, for så vidt angår oplysningerne. Denne manglende kontrol kan komme til udtryk på følgende måde: o manglende tilgængelighed på grund af manglende interoperabilitet (leverandørafhængighed). Hvis cloud-udbyderen er afhængig af ophavsretsbeskyttet teknologi, kan det vise sig at være vanskeligt for en cloud-kunde at flytte oplysninger og dokumenter mellem forskellige cloud-baserede systemer (dataportabilitet) eller udveksle oplysninger med enheder, der anvender cloud-tjenester, som forvaltes af andre udbydere (interoperabilitet). o Manglende integritet som følge af, at man er fælles om ressourcerne: En "sky" består af fælles systemer og infrastrukturer. Cloud-udbydere behandler personoplysninger fra en lang række kilder, dvs. registrerede og virksomheder, og der kan muligvis opstå interessekonflikter og/eller være forskellige målsætninger Ud over de risici i forbindelse med personoplysninger, der behandles "i skyen", som udtrykkeligt er nævnt i denne udtalelse, skal der også tages højde for alle risici i forbindelse med outsourcing af behandling af personoplysninger. I Tyskland har man indført det bredere begreb "unlinkability". Jf. fodnote 24 nedenfor. 6

7 o Manglende fortrolighed ved anmodninger om retshåndhævelse fremsat direkte over for en cloud-udbyder. Personoplysninger, der behandles i "skyen", kan være omfattet af reglerne om anmodning med hensyn til retshåndhævelse fra retshåndhævende organer i EU's medlemsstater og tredjelande. Dette indebærer en risiko for, at personoplysninger kan videregives til (udenlandske) retshåndhævende organer uden noget gyldigt EU-retsgrundlag, og dette ville således være en overtrædelse af EU's databeskyttelseslovgivning. o Manglende interveneringsmulighed på grund af outsourcingkædens kompleksitet og dynamik. Den cloud-tjenesteydelse, som en udbyder tilbyder, kan frembringes ved at kombinere tjenester fra en række andre udbydere, som dynamisk kan tilføjes eller fjernes i kontraktens løbetid. o Manglende interveneringsmulighed (de registreredes rettigheder). En cloud-udbyder tilvejebringer måske ikke de nødvendige foranstaltninger og redskaber til at bistå den registeransvarlige med at forvalte oplysningerne med hensyn til f.eks. adgang til eller sletning eller rettelse af oplysninger. o Manglende isolation: En cloud-udbyder benytter måske sin fysiske kontrol over oplysninger fra forskellige kunder til at sammenkæde personoplysninger. Hvis administratorer får tildelt tilstrækkeligt privilegerede adgangsrettigheder (højrisikoroller), kan de sammenkæde oplysninger fra forskellige kunder. Manglende oplysninger om databehandling (gennemsigtighed) Utilstrækkelige informationer om databehandlingsopgaverne i forbindelse med en cloudtjenesteydelse udgør en risiko for de registeransvarlige samt for de registrerede, fordi de måske ikke er opmærksomme på de potentielle trusler og risici og således ikke kan træffe de foranstaltninger, de anser for at være passende. Nogle potentielle trusler kan opstå, fordi den registeransvarlige ikke ved, at o Der er tale om kædebehandling, som involverer flere forskellige registerførere og underleverandører. o Personoplysninger behandles på forskellige geografiske lokaliteter inden for EØS. Dette påvirker direkte lovvalgsreglerne for alle de uoverensstemmelser om databeskyttelse, som måtte opstå mellem bruger og udbyder. o Personoplysninger videregives til tredjelande uden for EØS. Tredjelande yder måske ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og videregivelser er måske ikke sikret via passende foranstaltninger (f.eks. standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler) og kan således være ulovlige. Det er et krav, at de registrerede, hvis personoplysninger behandles i "skyen", informeres om den registeransvarliges identitet og formålet med behandlingen (et allerede eksisterende krav for alle registeransvarlige ifølge databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF). I betragtning af den potentielle kompleksitet ved behandlingskæder i et cloud computingmiljø bør de registeransvarlige for at garantere en loyal behandling af personoplysninger i forhold til den registrerede (artikel 10 i direktiv 95/46/EF) også i overensstemmelse med god skik give yderligere informationer om de (subkontraherede) registerførere, der stiller cloud-tjenesterne til rådighed. 7

8 3. Lovgrundlag 3.1 Databeskyttelsesrammer Det relevante lovgrundlag er databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF. Dette direktiv finder anvendelse i alle tilfælde, hvor personoplysninger behandles som følge af anvendelse af cloud computing-tjenester. Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF (som ændret ved direktiv 2009/136/EF) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester i offentlige kommunikationsnetværk (teleoperatører) og er således relevant, hvis sådanne tjenester leveres via en cloud-løsning Lovvalgsregler Kriterierne for at fastslå, om lovgivningen finder anvendelse, fremgår af artikel 4 i direktiv 95/46/EF, hvor der henvises til, at loven finder anvendelse på registeransvarlige 6 med en eller flere virksomheder inden for EØS, og at loven også finder anvendelse på registeransvarlige, der er etableret uden for EØS, men anvender midler, der befinder sig i EØS, til at behandle personoplysninger. Artikel 29-Gruppen har analyseret denne problemstilling i sin udtalelse 8/2010 om lovvalgsregler 7. Det, der i første omgang udløser, at EU-lovgivningen finder anvendelse på den registeransvarlige, er beliggenheden af vedkommendes virksomhed og de aktiviteter, der udføres, jf. artikel 4, stk. 1, litra a, i direktivet, idet typen af cloud-tjenesteydelse er irrelevant. Den gældende lovgivning er loven i det land, hvor den registeransvarlige, der indgår kontrakt om cloud computing-tjenester, er etableret, snarere end det sted, hvor cloud computingudbyderne befinder sig. Hvis den registeransvarlige er etableret i flere forskellige medlemsstater, og databehandling udgør en del af vedkommendes aktiviteter i disse lande, skal lovvalgsreglerne være de regler, der findes i de enkelte medlemsstater, i hvilke denne behandling finde sted. Artikel 4, stk. 1, litra c, 8 omhandler, hvordan databeskyttelseslovgivningen finder anvendelse på registeransvarlige, der ikke er etableret i EØS, men anvender elektroniske eller ikkeelektroniske midler, der befinder sig på medlemsstatens område, medmindre disse kun benyttes med henblik på forsendelse. Det vil sige, at hvis en cloud-kunde er etableret uden for Direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (som ændret ved direktiv 2009/136/EF): Direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation finder anvendelse på udbydere af elektroniske kommunikationstjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, og det pålægges udbyderne at sikre, at de overholder forpligtelserne angående hemmeligholdelse af kommunikation og beskyttelse af personoplysninger samt angående rettigheder og forpligtelser med hensyn til elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Hvis cloud computing-udbydere fungerer som leverandører af en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjenesteydelse, vil de være omfattet af dette direktiv. Begrebet "registeransvarlig" fremgår af artikel 2, litra h, i direktivet og blev analyseret af Artikel 29- arbejdsgruppen i dens udtalelse 1/2010 om begreberne registeransvarlige og registerførere. Af artikel 4, stk. 1, litra c, fremgår det, at lovgivningen i en medlemsstat skal finde anvendelse på behandling af personoplysninger, "der foretages af en registeransvarlig, der ikke er etableret på Fællesskabets område, og som med henblik på behandling af personoplysninger anvender midler, det være sig elektroniske eller ikke-elektroniske, som befinder sig på den pågældende medlemsstats område, medmindre disse midler kun benyttes med henblik på forsendelse gennem Det Europæiske Fællesskabs område". 8

9 EØS, men indgår aftale med en cloud-udbyder, der befinder sig i EØS, "eksporterer" udbyderen databeskyttelseslovgivningen til kunden. 3.3 De forskellige aktørers pligter og ansvar Som tidligere tilkendegivet involverer cloud computing en række forskellige aktører. Det er vigtigt at vurdere og præcisere hver enkelt af disse aktørers rolle for at få fastslået deres specifikke pligter vedrørende den nuværende databeskyttelseslovgivning. Man bør erindre, at WP29 i sin udtalelse 1/2010, for så vidt angår begreberne "registeransvarlig" og "registerfører", påpegede, at "formålet med begrebet den registeransvarlige først og fremmest er at fastlægge, hvem der er ansvarlig for, at databeskyttelsesreglerne overholdes, og hvordan de registrerede kan udøve disse rettigheder i praksis. Med andre ord: at tildele ansvar." Disse to generelle kriterier vedrørende overholdelse og tildeling af ansvar bør de involverede parter have in mente i hele den pågældende analyse Cloud-kunde og cloud-udbyder Cloud-kunden fastlægger det endelige formål med behandlingen og træffer beslutning om outsourcing af denne behandling, og uddelegeringen af alle eller en del af databehandlingsopgaverne til en ekstern virksomhed. Cloud-kunden fungerer dermed som registeransvarlig. I direktivet fastlægges en registeransvarlig som "den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger". Cloud-kunden skal som registeransvarlig påtage sig sit ansvar for at overholde databeskyttelseslovgivningen og bærer ansvaret og er underlagt alle de lovbestemte pligter, som er omhandlet i direktiv 95/46/EF. Cloud-kunden kan pålægge cloud-udbyderen opgaven med at finde metoderne og de tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, der skal anvendes for at nå den registeransvarliges mål. Cloud-udbyderen er den enhed, som tilvejebringer cloud computing-tjenesterne i de forskellige ovenfor beskrevne former. Når cloud-udbyderen tilvejebringer hjælpemidlerne og platformen og optræder på cloud-kundens vegne, betragtes cloud-udbyderen som en registerfører, jf. direktiv 95/46/EF "den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der [alene eller sammen med andre] behandler personoplysninger på den registeransvarliges vegne". 910 Som anført i udtalelse 1/2010 kan man anvende visse kriterier 11 til at vurdere, hvem der er registeransvarlig for behandlingen. Faktisk kan der være situationer, hvor en udbyder af cloud-tjenester kan betragtes som enten fælles registeransvarlig eller som registeransvarlig alene afhængigt af de konkrete omstændigheder. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis udbyderen behandler oplysninger til egne formål. Det bør understreges, at selv i komplekse databehandlingsmiljøer, hvor flere forskellige registeransvarlige er involveret i behandlingen af persondata, skal ansvarsfordelingen være I denne udtalelse fokuseres der kun på den almindelige registeransvarlig-registerfører-relation. Cloud computing-miljøet kan også anvendes af fysiske personer (brugere) til at foretage helt personlige eller hjemlige aktiviteter. I så fald skal det analyseres grundigt, om den såkaldte undtagelse for private finder anvendelse, hvor man fritager brugere fra at fungere som registeransvarlige. Dette spørgsmål ligger imidlertid uden for rammerne af denne udtalelse. F.eks. omfanget af instrukser, kontrol fra cloud-kundens side, parternes ekspertise. 9

10 klar med hensyn til overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne og eventuelt overtrædelse af disse bestemmelser for at undgå, at beskyttelsen af personoplysninger begrænses, eller at der opstår en "kompetencestrid" og uafklarede situationer, hvor nogle af pligterne eller rettighederne ifølge direktivet ikke varetages af nogen af parterne. I det nuværende cloud computing-scenarie har cloud computing-kunder måske ikke så stort et spillerum ved forhandling af kontraktbetingelserne for anvendelse af cloud-tjenester, da mange cloud computing-tjenester er kendetegnet ved standardiserede tilbud. Ikke desto mindre er det i sidste ende kunden, der tager beslutning om at få nogle af eller alle sine databehandlingsopgaver løst via cloud-tjenester med et specifikt formål for øje, og cloududbyderens rolle er at være leverandør i forhold til kunden, hvilket i denne forbindelse er det afgørende punkt. Som det fremgår af Artikel 29-Gruppens udtalelse 1/ om begreberne registeransvarlig og registerfører, "skal misforholdet mellem en lille registeransvarligs kontraktlige beføjelser og store tjenesteudbydere ikke anses for at berettige den registeransvarlige til at acceptere vilkår og betingelser i kontrakter, som ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen". Den registeransvarlige skal derfor vælge en cloud-udbyder, der garanterer, at databeskyttelseslovgivningen bliver overholdt. Der skal lægges særlig vægt på indholdet i de pågældende kontrakter de skal omfatte en række standardiserede databeskyttelsessikkerhedsforanstaltninger, herunder de foranstaltninger, der er beskrevet i punkt (Tekniske og organisatoriske foranstaltninger) og i punkt 3.5 (Internationale videregivelser) samt eventuelle supplerende mekanismer, som kan vise sig at være egnede til at fremme due diligence og ansvarlighed (såsom uvildig tredjepartsaudit og certificering af en udbyders tjenester jf. punkt 4.2). Cloud-udbydere har (som registerførere) pligt til at sikre fortrolighed. Af direktiv 95/46/EF fremgår det: "Enhver, der udfører arbejde under den registeransvarlige eller registerføreren, herunder registerføreren selv, og som får adgang til personoplysninger, må kun behandle disse efter instruks fra den registeransvarlige, bortset fra tilfælde der er fastsat i lovgivningen." Cloud-udbyderens adgang til oplysninger i forbindelse med levering af tjenesteydelserne er også principielt fastsat via kravet om, at man skal overholde bestemmelserne i direktivets artikel 17 jf. punkt Registerførere skal tage højde for, hvilken type "sky", der er tale om (offentlig, privat, fælles eller en hybrid / IaaS, SaaS eller PaaS [jf. bilag a) Rollout-modeller b) Servicemodeller]), og hvilken type tjenesteydelse, kunden har indgået kontrakt om. Registerførere er ansvarlige for at indføre sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med dem, der fremgår af EU's lovgivning, sådan som de finder anvendelse i hhv. den registeransvarliges og registerførerens jurisdiktion. Registerførere skal også støtte og bistå den registeransvarlige med at overholde de registreredes (udøvede) rettigheder Underleverandører Cloud computing-tjenester kan indebære inddragelse af en række kontrahenter, der fungerer som registerførere. Det er også almindeligt, at registerførere indgår aftaler med underkontraherede registerførere, der så får adgang til personoplysninger. Hvis registerførere indgår aftaler om levering af tjenester med underkontraherede registerførere, har de pligt til at oplyse kunden om dette og nærmere beskrive den type tjenesteydelse, der er indgået aftale med underleverandøren om, og detaljerne om de nuværende eller potentielle 12 Udtalelse 1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører" 10

11 underleverandører og garantere, at disse virksomheder tilbyder udbyderen af cloud computing-tjenester at overholde direktiv 95/46/EF. Alle relevante pligter skal derfor også gælde for de underkontraherede registerførere via kontrakter mellem cloud-udbyderen og underleverandøren, hvori bestemmelserne i kontrakten mellem cloud-kunde og cloud-udbyder kommer til udtryk. I sin udtalelse 1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører" henviste Artikel 29-Gruppen til situationen med flere forskellige registerførere, hvor registerførere kan have en direkte relation til den registeransvarlige eller fungere som underleverandører, hvis registerførere outsourcer en del af det databehandlingsarbejde, de har fået til opgave at foretage. "Der er intet i direktivet, som forhindrer, at flere enheder på grund af organisatoriske krav kan udnævnes til registerførere eller (under-)registerførere, endda ved at underinddele de relevante opgaver. De skal dog alle følge de instrukser, som den registeransvarlige giver dem, under behandlingen." 13. I sådanne scenarier bør de forpligtelser og det ansvar, der udspringer af databeskyttelseslovgivningen, fremgå klart og ikke være spredt i hele outsourcing- eller underleverancekæden for at sikre effektiv kontrol over og tildele et klart ansvar for databehandlingen. En evt. model for disse sikkerhedsforanstaltninger, der kan anvendes til at præcisere registerføreres forpligtelser, når de outsourcer databehandling, blev første gang introduceret i Kommissionens afgørelse af den 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande 14. I denne model er udlicitering kun tilladt med forudgående skriftligt samtykke fra den registeransvarlige og med en skriftlig aftale, der pålægger den underkontraherede registerfører samme forpligtelser, som er pålagt registerføreren. Hvis den underkontraherede registerfører ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, er registerføreren fuldt ansvarlig over for den registeransvarlige for, at den underkontraherede registerførers forpligtelser i henhold til en sådan aftale opfyldes. En formulering af denne type kan anvendes i alle kontraktbestemmelser mellem en registeransvarlig og en cloudtjenesteudbyder, hvis sidstnævnte agter at levere tjenesteydelser via underleverance, for at sikre de nødvendige garantier for udliciteringen. Kommissionen har for nylig foreslået en tilsvarende løsning vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udlicitering i forslaget om en generel databeskyttelsesforordning 15. En registerførers handlinger skal fastlægges i en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument mellem registerføreren og den registeransvarlige, hvori det bl.a. fastsættes, at registerføreren kun må gøre brug af en anden registerfører med forudgående tilladelse fra den registeransvarlige (forslagets artikel 26, stk. 2). Efter WP29's opfattelse kan registerføreren kun udlicitere sine aktiviteter på baggrund af den registeransvarliges samtykke, som kan gives generelt, når leveringen af tjenesteydelsen 16 påbegyndes, med en klar forpligtelse for registerføreren til at informere den registeransvarlige om alle påtænkte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underleverandører, idet den registeransvarlige til enhver tid fortsat har mulighed for at gøre Jf. WP169, s. 29, udtalelse 1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører" (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf) Jf. FAQ II.5 i WP176. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, den 25. januar Jf. FAQ II, 1) i WP176, vedtaget den 12. juli

12 indsigelse mod sådanne ændringer eller bringe kontrakten til ophør. Der bør være en klar forpligtelse for cloud-udbyderen til at oplyse navnet på samtlige underleverandører, der er indgået aftale med. Desuden bør der indgås en kontrakt mellem cloud-udbyder og underleverandør, hvori bestemmelserne i kontrakten mellem cloud-kunde og cloud-udbyder kommer til udtryk. Den registeransvarlige bør kunne benytte sig af kontraktlige regresmuligheder i tilfælde af kontraktbrud på grund af de underkontraherede registerførere. Dette kan lade sig gøre ved at sikre, at registerføreren er direkte ansvarlig over for den registeransvarlige for ethvert brud forårsaget af de eventuelle underkontraherede registerførere, han har gjort brug af, eller ved, at man indfører en tredjepartsrettighed til gunst for den registeransvarlige i kontrakter indgået mellem registerføreren og de underkontraherede registerførere, eller ved, at disse kontrakter indgås på vegne af den registeransvarlige, hvorved denne senere bliver medkontrahent. 3.4 Databeskyttelseskrav i relationen mellem kunde og udbyder Overholdelse af grundprincipper Lovmæssigheden af behandlingen af personoplysninger i "skyen" afhænger af, om man overholder grundprincipperne i EU's databeskyttelseslov, nemlig at gennemsigtigheden over for de registrerede skal garanteres, princippet om formålsspecifikation og -begrænsning skal overholdes, og personoplysninger skal slettes, så snart det ikke er nødvendigt at have dem mere. Desuden skal der gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en tilstrækkelig grad af databeskyttelse og datasikkerhed Gennemsigtighed Gennemsigtighed er af central betydning for en loyal og lovlig behandling af personoplysninger. I direktiv 95/46/EF forpligtes cloud-kunden til at informere en registreret part, om hvem der indsamles personoplysninger, om den registeransvarliges identitet og formålet med behandlingen. Cloud-kunden bør også give alle yderligere informationer som f.eks. om modtagerne eller typen af modtagere af personoplysninger, herunder også registerførere og underkontraherede registerførere, for så vidt at sådanne yderligere informationer er nødvendige for at garantere en fair behandling af personoplysninger i forhold til den registrerede (jf. direktivets artikel 10) 17. Gennemsigtighed skal også sikres i relationen(-erne) mellem cloud-kunde, cloud-udbyder og underleverandører (hvis aktuelt). Cloud-kunden kan kun vurdere lovmæssigheden af behandlingen af personoplysninger i "skyen", hvis udbyderen informerer kunden om alle relevante spørgsmål. En registeransvarlig, der overvejer at indgå aftale med en cloud-udbyder, bør nøje gennemgå cloud-udbyderens betingelser og vilkår og vurdere dem set ud fra et databeskyttelsessynspunkt. Gennemsigtighed i "skyen" betyder, at det er nødvendigt for cloud-kunden at blive gjort opmærksom på alle de underleverandører, der bidrager til levering af den pågældende cloudtjenesteydelse, samt beliggenheden af alle de datacentre, hvor personoplysningerne måtte blive behandlet. 18 Hvis levering af tjenesteydelsen kræver installation af software på cloud-kundens systemer (f.eks. en browser-plug-in), bør cloud-udbyderen i overensstemmelse med god skik informere En tilsvarende forpligtelse til at informere den registrerede part findes, når data, der ikke er indhentet fra den registrerede part selv, men fra andre kilder, registreres eller videregives til en tredjepart (jf. artikel 11). Kun da vil han kunne vurdere, hvorvidt personoplysningerne må videresendes til et såkaldt tredjeland uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor der ikke er sikkerhed for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktiv 95/46/EF. Jf. også punkt nedenfor. 12

13 kunden herom og især om konsekvenserne set ud fra et databeskyttelses- og datasikkerhedssynspunkt. Omvendt bør cloud-kunden på forhånd tage sagen op, hvis cloududbyderen ikke i tilstrækkelig grad har taget hånd om spørgsmålet Formålsspecifikation og -begrænsning Princippet om formålsspecifikation og -begrænsning kræver, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, samt at senere behandling heraf ikke må være uforenelig med disse formål (jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i direktiv 95/46/EF). Cloudkunden skal præcisere formålet(-ene) med behandlingen inden indsamlingen af personoplysninger fra de registrerede og informere de registrerede derom. Cloud-kunden må ikke behandle personoplysninger til andre formål, som ikke er forenelige med de oprindelige formål. Desuden skal det sikres, at cloud-udbyderen eller en af hans underleverandører ikke (ulovligt) behandler personoplysninger til yderligere formål. Da et typisk cloud-scenarie let kan involvere et stort antal underleverandører, må risikoen for behandling af personoplysninger til yderligere, uforenelige formål derfor vurderes at være ret høj. For at begrænse denne risiko bør kontrakten mellem cloud-leverandør og cloud-kunde også omfatte tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed man kan imødegå risikoen og yde sikkerhed mod logning og audit af de pågældende aktiviteter vedrørende behandling af personoplysninger, som foretages af cloud-udbyderens ansatte eller underleverandørerne. 19 Kontrakten bør indeholde bestemmelser om sanktioner over for udbyderen eller underleverandøren, hvis databeskyttelseslovgivningen ikke overholdes Sletning af personoplysninger Ifølge artikel 6, stk. 1, litra e, i direktiv 95/46/EF må personoplysninger ikke lagres på en måde, der giver mulighed for at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne indsamles, eller i forbindelse med hvilke de behandles på et senere tidspunkt. Personoplysninger, som ikke mere er nødvendige, skal slettes eller fuldstændig anonymiseres. Hvis disse personoplysninger ikke kan slettes på grund af regler om, at det er lovpligtigt at lagre dem (f.eks. skattebestemmelser), bør adgangen til disse personoplysninger blokeres. Det påhviler cloud-kunden at sikre, at personoplysninger slettes, så snart de ikke mere er nødvendige i ovennævnte forstand 20. Princippet om sletning af personoplysninger finder anvendelse på personoplysninger, uanset om de lagres på harddiske eller på andre lagringsmedier (f.eks. backuptape). Da personoplysninger evt. lagres som ekstrakopi på forskellige servere på forskellige lokaliteter, skal man sikre, at hver enkelt forekomst af dem slettes uigenkaldeligt (dvs. at tidligere versioner, midlertidige filer og selv filfragmenter ligeledes skal slettes). Cloud-kunder skal være klar over, at registreringsdata, 21 der fremmer mulighederne for audit af f.eks. lagring, ændringer eller sletning af oplysninger, også kan opfylde betingelserne for personoplysninger om den person, der tog initiativ til den pågældende behandling. 22 Sikker sletning af personoplysninger kræver enten, at lagringsmedierne tilintetgøres eller afmagnetiseres, eller at de lagrede personoplysninger slettes på en effektiv måde via Jf. punkt nedenfor. Sletning af personoplysninger er noget, der er aktuelt både i den periode, cloud computing-kontrakten løber, og efter dens udløb. Det er også et relevant punkt, hvis en underleverandør bliver erstattet med en anden eller trækker sig ud. Bemærkninger om logningskrav fremgår af punkt nedenfor. Det vil sige, at der skal fastlægges nogle rimelige perioder for varigheden af lagringen af logfilerne, og at der skal være nogle processer, som sikrer rettidig sletning eller anonymisering af disse oplysninger. 13

14 overskrivning. Til overskrivning af personoplysninger bør der anvendes særlige softwareredskaber, som overskriver data flere gange i overensstemmelse med en anerkendt specifikation. Cloud-kunden bør drage omsorg for, at cloud-udbyderen sørger for sikker sletning i ovennævnte betydning, og at kontrakten mellem udbyderen og kunden indeholder en klar bestemmelse om, at personoplysningerne skal slettes 23. Det samme gør sig gældende for kontrakter mellem cloud-udbydere og underleverandører Kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med relationen(-erne) mellem "registeransvarlig" og "registerfører" Hvis registeransvarlige beslutter sig for at indgå kontrakt om cloud computing-tjenester, skal de vælge en registerfører, der stiller tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske foranstaltninger, som den behandling, der skal foretages, er underlagt, og skal sikre at disse foranstaltninger overholdes (artikel 17, stk. 2, i direktiv 95/46/EF). Desuden er de juridisk forpligtet til at indgå en formel kontrakt med cloud-tjenesteudbyderen som fastsat i artikel 17, stk. 3, i direktiv 95/46/EF. I denne artikel fastlægges det, at der skal forefindes en kontrakt eller et andet retligt bindende dokument, der fastlægger relationen mellem den registeransvarlige og registerføreren. Med henblik på opbevaring af beviserne skal de dele i kontrakten eller det retlige dokument, der vedrører beskyttelse af oplysninger, og kravene vedrørende de tekniske og organisatoriske foranstaltninger foreligge skriftligt eller i en anden tilsvarende form. I kontrakten skal det som minimum især fastlægges, at registerføreren skal følge den registeransvarliges instrukser, og at registerføreren skal gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at beskytte personoplysninger. Af hensyn til retssikkerheden bør kontrakten også indeholde følgende punkter: 1. Detaljer om (omfanget og modaliteten af) kundens instrukser, der skal tilgå udbyderen og især med hensyn til gældende serviceaftaler (der bør være objektive og målelige) og de relevante sanktioner (bl.a. økonomiske, herunder muligheden for at sagsøge udbyderen i tilfælde af manglende overholdelse). 2. Specifikation af sikkerhedsforanstaltninger, som cloud-udbyderen skal overholde afhængigt af risiciene ved behandlingen og beskaffenheden af de personoplysninger, der skal beskyttes. Det har stor betydning, at de konkrete tekniske og organisatoriske foranstaltninger er præciseret som f.eks. de foranstaltninger, der fremgår af punkt nedenfor. Dette er med forbehold af anvendelse af eventuelle strengere foranstaltninger, som måtte fremgå af kundens nationale lovgivning. 3. Genstand og tidsramme for den cloud-tjenesteydelse, cloud-udbyderen skal levere, omfang, måde og formål, så vidt angår cloud-udbyderens behandling af personoplysninger, samt typen af behandlede personoplysninger. 4. Specifikation af betingelserne for tilbagelevering af (person-)oplysningerne eller tilintetgørelse af oplysningerne, når levering af tjenesteydelsen er afsluttet. Det skal desuden sikres, at personoplysninger slettes sikkert på cloud-kundens anmodning. 5. Indføjelse af en fortrolighedsbestemmelse, som er bindende for både cloud-udbyderen og alle de ansatte, der måtte få adgang til oplysningerne. Kun autoriserede personer kan få adgang til de pågældende oplysninger. 23 Jf. punkt nedenfor. 14

15 6. Udbyderens pligt til at støtte kunden i at gøre det lettere at udøve de registreredes rettigheder til at få adgang til, korrigere eller slette deres oplysninger. 7. Det bør i kontrakten udtrykkeligt fastlægges, at cloud-udbyderen ikke må viderebringe oplysningerne til tredjepart, selv med beskyttelse for øje, medmindre det fremgår af kontrakten, at der vil være underleverandører. Det bør i kontrakten præciseres, at der kun kan hverves underkontraherede registerførere på baggrund af et samtykke, som den registeransvarlige kan give generelt i overensstemmelse med en klar forpligtelse for registerføreren til at informere den registeransvarlige om påtænkte ændringer i så henseende, idet den registeransvarlige til enhver tid har muligheden for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer eller at bringe kontrakten til ophør. Cloududbyderen bør have en klar forpligtelse til at oplyse navnet på samtlige underleverandører, der er indgået aftale med (f.eks. i et offentligt digitalt register). Det skal sikres, at kontrakter mellem cloud-udbyder og underleverandør giver udtryk for bestemmelserne i kontrakten mellem cloud-kunde og cloud-udbyder (dvs. at underkontraherede registerførere er underlagt de samme kontraktlige pligter som cloud-udbyderen). Det skal især garanteres, at både cloud-udbyder og samtlige underleverandører kun optræder efter instrukser fra cloud-kunden. Som anført i afsnittet om udlicitering bør ansvarskæden fremgå tydeligt af kontrakten. Det bør fremgå, at registerføreren har pligt til at udforme aftaler om internationale videregivelser, f.eks. ved at indgå kontrakter med underkontraherede registerførere på baggrund af standardkontraktbestemmelserne i 2010/87/EU. 8. Præcisering af cloud-udbyderens ansvar for at underrette cloud-kunden i tilfælde af en overtrædelse af reglerne om databeskyttelse, der vedrører cloud-kundens oplysninger. 9. Cloud-udbyderens pligt til at tilvejebringe en liste over lokaliteter, hvor oplysningerne måtte blive behandlet. 10. Den registeransvarliges ret til at føre kontrol og cloud-udbyderens tilsvarende forpligtelse til at samarbejde. 11. Det bør i kontrakten fastsættes, at cloud-udbyderen skal informere kunden om relevante ændringer med hensyn til den pågældende cloud-tjenesteydelse såsom implementering af yderligere funktioner. 12. Kontrakten bør indeholde en bestemmelse om logning og audit af relevante aktiviteter vedrørende den behandling af personoplysninger, som cloud-udbyderen eller underleverandørerne foretager. 13. Meddelelse til cloud-kunden om retshåndhævende myndigheders retligt bindende anmodninger om videregivelse af personoplysninger, medmindre dette på anden måde er forbudt som for eksempel ved et forbud ifølge strafferetten med henblik på at sikre fortrolighed i efterforskningssager. 14. Udbyderens generelle pligt til at give sikkerhed for, at vedkommendes interne organisation og databehandlingsdispositioner (og eventuelle underkontraherede registerføreres dispositioner) overholder de gældende nationale og internationale lovkrav og standarder. I tilfælde af den registeransvarliges overtrædelse skal enhver person, der lider skade som følge retsstridig behandling, være berettiget til at modtage erstatning fra den registeransvarlige for den voldte skade. Skulle registerførerne anvende oplysningerne til noget andet formål eller viderebringe dem eller anvende dem på en måde, der er i strid med kontrakten, skal de også anses for at være registeransvarlige og skal holdes ansvarlige for de overtrædelser, i hvilke de personligt var involveret. 15

16 Det skal bemærkes, at cloud-tjenesteudbydere i mange tilfælde tilbyder standardtjenester og -kontrakter, der skal underskrives af registeransvarlige, og som indeholder et standardformat for behandling af personoplysninger. Misforholdet mellem en lille registeransvarligs kontraktlige beføjelser og store tjenesteudbydere bør ikke anses for at berettige registeransvarlige til at acceptere vilkår og betingelser i kontrakter, som ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven Tekniske og organisatoriske foranstaltninger i forbindelse med databeskyttelse og datasikkerhed I artikel 17, stk. 2, i direktiv 95/46/EF tillægger man cloud-kunder (der fungerer som registeransvarlige) det fulde ansvar for at vælge cloud-udbydere, der gennemfører tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, og at kunne udvise ansvarlighed. Ud over de centrale sikkerhedsmål vedrørende tilgængelighed, fortrolighed og integritet skal der også fokuseres på de supplerende databeskyttelsesmål vedrørende gennemsigtighed (jf ovenfor), isolation 24, interveneringsmulighed, ansvarlighed og portabilitet. I dette afsnit fokuseres der på disse centrale databeskyttelsesmål, uden at det berører andre supplerende sikkerhedsrelaterede risikoanalyser Tilgængelighed Levering af tilgængelighed betyder, at man sikrer rettidig og pålidelig adgang til personoplysninger. En alvorlig trussel vedrørende tilgængelighed i "skyen" er tilfældigt tab af netværksforbindelse mellem kunden og udbyderen eller manglende serverfunktion som følge af ondsindede handlinger som f.eks. (Distributed) Denial of Service (DoS) 26 -angreb. Andre risici vedrørende tilgængelighed omfatter tilfældige hardwarefejl både på netværket og i cloud-behandlingssystemerne og datalagringssystemerne, strømsvigt og andre problemer med infrastrukturen. Registeransvarlige bør kontrollere, om cloud-udbyderen har indført rimelige foranstaltninger til at kunne håndtere risikoen for forstyrrelser som f.eks. backup via onlinenetværksforbindelser, reservelagring og effektive mekanismer til databackup Integritet Integritet kan defineres som den egenskab, at oplysninger er autentiske og ikke med ond vilje eller tilfældigt er blevet ændret under behandlingen, lagringen eller videregivelsen. Begrebet integritet kan udvides til at omfatte it-systemer og kræver, at behandlingen af personoplysninger på disse systemer forbliver uændret. Påvisning af ændringer af personoplysninger kan ske ved kryptografiske autentificeringsmekanismer som f.eks. beskedautentificeringskoder eller -underskrifter I Tyskland har man indført det bredere begreb "unlinkability" i lovgivningen, og det har fundet støtte på den europæiske konference for datatilsynsmyndigheder. Jf. f.eks. ENISA på Et DoS-angreb er et koordineret forsøg på at gøre en computer eller et netværk utilgængeligt for de autoriserede brugere, enten midlertidigt eller på ubestemt tid (f.eks. ved at et stort antal angrebssystemer lammer deres mål med en lang række eksterne kommunikationsanmodninger). 16

17 Indgreb i it-systemers integritet i "skyen" kan hindres eller påvises ved hjælp af systemer, der forhindrer uautoriseret adgang til et netværk (IPS/IDS). Dette er særdeles vigtigt i den type åbne netværksmiljøer, hvori cloud-løsninger sædvanligvis afvikles Fortrolighed I et cloud-miljø kan kryptering i høj grad bidrage til fortroligheden af personoplysninger, hvis krypteringen gennemføres korrekt, selv om den ikke gør personoplysninger uigenkaldeligt anonyme 27. Kryptering af personoplysninger bør anvendes i alle tilfælde, når oplysninger "er på vej", og hvis muligt når oplysningerne er "i ro". 28 I nogle tilfælde (f.eks. en IaaSlagringstjenesteydelse) ønsker en cloud-kunde måske ikke at benytte sig af den krypteringsløsning, som cloud-udbyderen tilbyder, men vælger måske at kryptere personoplysningerne, inden de videresendes til "skyen". Kryptering af oplysninger "i ro" kræver særlig fokus på forvaltningen af kryptografiske nøgler, da datasikkerheden så ultimativt afhænger af fortroligheden i forbindelse med krypteringsnøglerne. Kommunikationen mellem cloud-udbyder og kunde samt mellem datacentrene bør være krypteret. Fjernadministration af cloud-platformen bør kun finde sted via en sikker kommunikationskanal. Hvis en kunde ikke bare påtænker at lagre, men også viderebehandle personoplysninger i "skyen" (f.eks. søgning i databaser), skal vedkommende huske, at krypteringen ikke kan opretholdes under databehandlingen (bortset fra særdeles specielle beregninger). Yderligere tekniske foranstaltninger, der har til formål at sikre fortrolighed, omfatter autorisationsmekanismer og effektiv autentificering (f.eks. autentificering med to faktorer). Via kontraktbestemmelser bør ansatte hos cloud-kunder, cloud-udbydere og underleverandører også pålægges fortrolighedspligt Gennemsigtighed Tekniske og organisatoriske foranstaltninger skal underbygge gennemsigtigheden og gøre det muligt at foretage en evaluering, jf Isolation (formålsbegrænsning) I cloud-infrastrukturer er der mange parter, som er fælles om ressourcerne som f.eks. lagerkapacitet, hukommelse og netværk. Dette skaber nye risici for, at oplysninger videregives og behandles med ulovlige formål for øje. Formålet med beskyttelsesmålet "isolation" er at tage hånd om denne problemstilling og medvirke til at garantere, at oplysninger ikke anvendes til andet end det oprindelige formål (artikel 6, stk. 1, litra b, i direktiv 95/46/EF), og opretholde fortroligheden og integriteten. 29 Opnåelse af isolation kræver for det første tilstrækkelig styring af rettighederne og rollerne vedrørende adgang til personoplysninger, hvilket evalueres regelmæssigt. Gennemførelse af roller med alt for omfattende privileger bør undgås (f.eks. bør ingen bruger eller administrator autoriseres til at have adgang til hele "skyen"). Mere generelt skal administratorer og brugere Direktiv 95/46/EC betragtning 26: "(...) beskyttelsesprincipperne gælder ikke oplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres; (...)". På tilsvarende måde vil de tekniske datafragmenteringsprocesser, der kan anvendes i forbindelse med levering af CC-tjenester, ikke føre til uigenkaldelig anonymisering og indebærer dermed ikke, at databeskyttelsespligten ikke finder anvendelse. Dette gælder især for registeransvarlige, der påtænker at videregive følsomme oplysninger i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8 i direktiv 95/46/EF (f.eks. helbredsoplysninger) til "skyen", eller som er underlagt særlige juridiske forpligtelser vedrørende tavshedspligt. Jf

18 kun kunne få adgang til de oplysninger, der er nødvendige til deres lovlige formål (princippet om mindst mulig forret, "least privilege"). For det andet kommer isolation også an på tekniske foranstaltninger som f.eks. "hærdning" af hypervisorer og hensigtsmæssig forvaltning af fælles ressourcer, hvis der anvendes virtuelle maskiner til at dele de fysiske ressourcer mellem forskellige cloud-kunder Interveneringsmulighed Ifølge direktiv 95/46/EF har den registrerede ret til adgang, berigtigelse, sletning, blokering og indsigelse (jf. artikel 12 og 14). Cloud-kunden skal kontrollere, at cloud-udbyderen ikke lægger tekniske og organisatoriske hindringer i vejen for disse krav, bl.a. hvis oplysningerne viderebehandles af underleverandører. Kontrakten mellem kunden og udbyderen bør indeholde en bestemmelse om, at cloududbyderen er forpligtet til at støtte kunden med hensyn til at gøre det lettere at udøve de registreredes rettigheder og sikre, at det samme gør sig gældende for hans relation til en eventuel underleverandør Portabilitet I øjeblikket gør de færreste cloud-udbydere brug af standarddataformater og serviceinterface, der fremmer interoperabilitet og portabilitet mellem forskellige cloud-udbydere. Hvis en cloud-kunde beslutter sig for at gå fra en cloud-udbyder over til en anden, kan denne manglende interoperabilitet resultere i, at der er umuligt eller i det mindste vanskeligt at videregive kundens (person-)oplysninger til den nye cloud-udbyder (såkaldt leverandørafhængighed). Det samme gør sig gældende for tjenester, som kunden har udviklet på en platform, som den oprindelige cloud-udbyder tilbyder (PaaS). Cloud-kunden bør kontrollere, om og hvordan udbyderen garanterer portabilitet af data og tjenester inden bestilling af en cloud-tjenesteydelse Ansvarlighed Inden for it kan ansvarlighed defineres som muligheden for at fastlægge, hvad en enhed gjorde på et givet tidspunkt og hvordan. For så vidt angår databeskyttelse, har ordet ofte en bredere betydning og beskriver den mulighed, parterne har for at vise, at de tog passende foranstaltninger for at sikre, at databeskyttelsesprincipperne er blevet gennemført. Ansvarlighed inden for it-området er især vigtig for at kunne undersøge overtrædelse af reglerne om personoplysninger, hvor cloud-kunder, udbydere og underkontraherede registerførere hver især kan bære en del af det operationelle ansvar. Muligheden for med cloud-platforme at tilvejebringe pålidelig overvågning og omfattende logningsmekanismer er i den sammenhæng af umådelig stor betydning. Desuden bør cloud-udbydere tilvejebringe dokumentation for passende og effektive foranstaltninger, der resulterer i de principper om databeskyttelse, som fremgår af de foregående afsnit. Bestemmelser om at sikre identifikation af alle databehandlingsopgaver som reaktion på anmodninger om at få adgang, ressourcetildelingen, herunder udpegningen af databeskyttelsesansvarlige med ansvar for organiseringen af overholdelsen af databeskyttelse eller uvildig udstedelse af certificeringsprocedurer er eksempler af sådanne foranstaltninger Jf. punkt 3.4.2, nr. 6, ovenfor. Udbyderen kan endda blive bedt om at svare på anmodninger på kundens vegne. Udbyderen bør fortrinsvis anvende standardiserede eller åbne dataformater og interfaceløsninger. Under alle omstændigheder bør man blive enig om kontraktbestemmelser om sikrede formater, bevarelse af logiske relationer og eventuelle omkostninger som følge af flytningen til en anden cloud-udbyder. 18

19 Desuden bør registeransvarlige sikre, at de er klar til efter anmodning at påvise iværksættelsen af de fornødne foranstaltninger over for de kompetente tilsynsmyndigheder Internationale videregivelser Artikel 25 og 26 i direktiv 95/46/EF indeholder en bestemmelse om fri udveksling af personoplysninger til lande uden for EØS, hvis blot det pågældende land eller modtageren tilvejebringer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Ellers skal den registeransvarlige og dennes registermedansvarlige og/eller registerførere iværksætte særlige sikkerhedsforanstaltninger. Cloud computing bygger imidlertid for det meste på en total mangel på enhver stabil lokalitet for data inden for cloud-udbyderens netværk. Oplysningerne kan være i et givet datacenter kl og på den anden side af jorden kl Cloudkunden er derfor sjældent i stand til at kunne vide her og nu, hvor oplysningerne befinder sig eller opbevares eller videregives. I den forbindelse har de traditionelle retlige instrumenter, der udgør rammerne for regulering af videregivelse af oplysninger til ikke-eu-lande, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, sine begrænsninger Safe harbor og lande med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Resultaterne med hensyn til at konstatere et passende beskyttelsesniveau, herunder safe harbor, er begrænsede rent geografisk og omfatter derfor ikke alle former for videregivelse i "skyen". Videregivelse til virksomheder i USA, som overholder principperne, kan ske på lovlig vis ifølge EU-lovgivningen, da modtagervirksomhederne skønnes at tilvejebringe et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de overførte oplysninger. Efter Artikel 29-Gruppens opfattelse kan selvcertificering alene med safe harbor imidlertid ikke anses for at være tilstrækkelig, hvis der ikke sker nogen håndfast håndhævelse af databeskyttelsesprincipperne i cloud-miljøet. Desuden kræves det i artikel 17 i EU-direktivet, at der skal indgås en kontrakt mellem en registeransvarlig og en registerfører om behandlingens formål, hvilket bekræftes i FAQ 10 i dokumenterne vedrørende rammerne for aftalen mellem EU og USA om safe harbor. Denne kontrakt kræver ikke forudgående tilladelse i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesmyndigheder. I en sådan kontrakt præciseres det, hvilken behandling der skal foretages, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at oplysningerne forbliver i sikkerhed. Via forskellige nationale lovgivninger og databeskyttelsesmyndigheder kan der være tale om yderligere krav. WP29 mener, at virksomheder, der videresender oplysninger, ikke blot bør sætte sin lid til en erklæring fra importøren, der påberåber sig, at han har en safe harbor-certificering. Derimod bør selskabet, der eksporterer oplysninger, fremskaffe dokumentation for, at safe harborselvcertificeringen er i orden, og bede om dokumentation for, at principperne deri er overholdt. Dette er navnlig vigtigt med hensyn til de oplysninger, der leveres til de registrerede, som er berørt af databehandlingen 33, 34. WP29 mener også, at cloud-kunder skal kontrollere, om de standardkontrakter, cloududbydere udarbejder, overholder nationale krav vedrørende kontraktlig databehandling. Ifølge Arbejdsgruppen udarbejdede detaljerede bemærkninger om spørgsmålet om ansvarlighed i sin udtalelse 3/2010 om princippet om ansvarlighed, Jf. den tyske databeskyttelsesmyndighed: Jf , for så vidt angår kravene vedrørende indgåelse af kontrakt med underregisterførere. 19

20 national lovgivning kan det være nødvendigt, at udlicitering er defineret i kontrakten, herunder også lokaliteterne og andre oplysninger om underkontraherede registerførere og oplysningers sporbarhed. Normalt tilbyder cloud-udbyderne ikke kunden sådanne informationer deres løfte vedrørende safe harbor kan ikke gøre det ud for de manglende ovenstående garantier, hvis dette er påkrævet ifølge national lovgivning. I disse tilfælde opfordres dataeksportøren til at anvende andre foreliggende retlige instrumenter som f.eks. standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler. Endelig mener WP29, at safe harbor-principperne i sig selv ikke nødvendigvis garanterer dataeksportøren de fornødne midler til at sikre, at cloud-udbyderen i USA har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, således som det måtte foreskrives i national lovgivning på grundlag af direktiv 95/46/EF 35. Med hensyn til datasikkerhed er cloud computing forbundet med adskillige cloud-specifikke sikkerhedsrisici som f.eks. manglende kontrol, usikker eller ufuldstændig sletning af oplysninger, utilstrækkelige auditspor eller manglende isolation 36, idet disse punkter ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af de eksisterende safe harborprincipper om datasikkerhed 37. Der kan således tages yderligere sikkerhedsforanstaltninger for datasikkerhed i brug som f.eks. inddragelse af ekspertise og ressourcer fra en tredjepart, som via forskellige audit-, standardiserings- og certificeringsordninger er i stand til at vurdere, om cloud-udbydere kan udfylde deres rolle 38. Det kan af disse grunde tilrådes at supplere dataimportørens løfte om safe harbor med yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvor der tages hensyn til den særlige karakter, cloud computing har Undtagelser Undtagelserne i artikel 26 i EU-direktiv 95/46/EF gør det muligt for dataeksportører at videregive oplysninger til modtagere uden for EU uden at stille yderligere garantier. Imidlertid har WP29 vedtaget en udtalelse, hvoraf det fremgår, at undtagelser kun kan komme på tale, hvis videregivelser hverken er tilbagevendende, meget omfattende eller strukturelle. 39 På baggrund af sådanne fortolkninger er det næsten umuligt at benytte sig af undtagelser i forbindelse med cloud computing Standardkontraktbestemmelser Standardkontraktbestemmelser som vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på udformning af aftaler om international videregivelse af oplysninger mellem to registeransvarlige eller en registeransvarlig og en registerfører bygger på en bilateral tilgang. Når cloud-udbyderen anses for at være registerføreren, er modelbestemmelserne i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/87/EF et instrument, der kan anvendes mellem registerføreren og den registeransvarlige som grundlag for cloud computing-miljøet med henblik på at give tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med internationale videregivelser Jf. udtalelse fra den danske datatilsynsmyndighed: Beskrevet i detaljer i ENISA's dokument "Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for Information Security" på adressen: https://www.enisa.europa.eu/activities/riskmanagement/files/deliverables/cloud-computing-risk-assessment. "Organisationer skal træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og tilintetgørelse." Jf. punkt 4.2 nedenfor. Arbejdsdokument 12/1998: Videregivelse af personoplysninger til tredjelande: Anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv, vedtaget af arbejdsgruppen den 24. juli 1998 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_en.pdf). 20

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere