Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk"

Transkript

1 Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål at skabe entydige kriterier for registrering, administration og konfliktløsning af andenordens domænenavne under.dk-domænet med det formål at sikre, at domænenavneservicen for.dk-topdomænet kan fungere så effektivt og gennemsigtigt som muligt Oversigt Dokumentet består af Del 1. Generelle bestemmelser. Del 2. Regler om registrering af domænenavne til ibrugtagning Del 3. Registrators og zonekontaktens virke Del 4. Særlige regler om visse domænenavne Del 5. Behandling af tvister om domæneregistrering 1.3. Grundlag Dokumentet er udstedt af Dansk Internet Forum, der i henhold til sine af Forskningsministeren godkendte vedtægter har fået overdraget ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internetdomænenavne under.dk-domænet. Det kan til enhver tid ændres af Dansk Internet Forum. Den til enhver tid seneste version vil være offentliggjort på Dansk Internet Forums hjemmeside, Ændringer, der vil blive gennemført med mindst en måneds varsel, vil blive meddelt på DK Hostmasters hjemmeside, Definitioner a. Dansk Internet Forum, i det følgende kaldt DIFO: Den juridiske person, som efter delegation af ICANN/IANA har ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internet-domænenavne under.dkdomænet. b. DK Hostmaster: Et aktieselskab, der ejes 100 % af DIFO, og som efter delegation fra DIFO registrerer og delegerer andenordens domænenavne under.dk-domænet. c. Domænecheck: Den kontrol af Registrantens domæne og servere, som DK Hostmaster kan udføre i henhold til pkt d. DNS test: Den undersøgelse af de af Registrators eller Zonekontaktens (hoved)domæne, der udføres af DK Hostmaster ved, at DK Hostmaster gennemgår en eller flere zoner for validering, jf. pkt. 5 i disse regler. e. Domænenavn: En betegnelse sammensat af bogstaver fra A til Z og/eller tallene fra 0 til 9 med mulighed for adskillelse med bindestreg(er) og med et karakterantal fra 1 til og med 63 og efterfulgt af 1

2 et toplevel-domænenavn, f.eks. ".dk". I nærværende regelsæt benyttes ordet alene for domænenavne under.dk-domænet, der således afsluttes med ".dk". f. Domæneanmeldelse: Den skriftlige anmeldelse hvorved en Registrant, der ønsker at anmelde et domænenavn via en Registrator, meddeler de hertil fornødne oplysninger til Registrator, der beholder disse oplysninger til brug for DK Hostmaster. En elektronisk ansøgningsformular til brug for Registrator findes på DK Hostmasters hjemmeside. g. Host-ansøgning: Den af Zonekontakten indsendte ansøgning om godkendelse af en navneserver for domæner under.dk-domænet, jf. pkt. 3.1 i dette regelsæt. h. IANA/ICANN: International organisation, oprettet på privatretligt grundlag, som i henhold til vedtagelserne i dokumenterne RFC 1591 og IPC1 søger at koordinere visse internationale Internetaktiviteter med særligt sigte på toplevel-domænenavne. i. Klagenævnet for Domænenavne: Den instans, der i henhold til dette regelsæts del 5 har kompetence til at behandle tvister om domænenavne under.dk-domænet. j. Registrator: Den virksomhed eller person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere andenordens domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre. k. Registratoransøgning: Ansøgning om godkendelse som Registrator under.dk-domænet. l. Registrant: En virksomhed eller person, som ved registrering hos DK Hostmaster via en Registrator, har erhvervet ret til at tage et Domænenavn i brug på Internet. m. RFC.: Request for Comments ("Anmodning om kommentarer ).Oprindeligt betegnelse for et udkast udsendt med henblik på kommentering. Betegnelse for en serie dokumenter, der indeholder Internet-standarder og andre dokumenter, der berører Internet. For nærværende regelsæt har navnlig RFC 1591 med titlen "Domain Name System Structure and Delegation" betydning. n. Zonekontakt: En person eller en virksomhed, som er registreret af DK Hostmaster, som ansvarlig kontaktperson for en eller flere af DK Hostmaster godkendte navneservere Konfliktløsning Alle krav mod DIFO og/eller DK Hostmaster, som måtte udspringe af dette regelsæt og som ikke er underkastet den i afsnit 5. omhandlede konfliktløsningsprocedure, skal påkendes ved Sø- og Handelsretten i København, som hermed vedtages som rette værneting. Sager opstået som følge af disse regler skal afgøres på grundlag af dansk ret og danske fortolkningsprincipper. 2. Registrering af domænenavne til ibrugtagning 2.1. Betingelser Registreringer af domænenavne til ibrugtagning under.dk-domænet sker efter "first filed first served"- princippet. En sådan registrering er ikke ensbetydende med nogen materiel prøvelse af registreringens 2

3 berettigelse. Et domænenavn kan alene registreres til ibrugtagning, såfremt a. Oplysningerne på anmeldelsen er korrekte. b. Registranten har afgivet den under pkt. 2.2.b. nævnte indeståelse. c. Anmeldelsen indgives via en godkendt Registrator Fremgangsmåde a. Anmeldelsessted: En Registrant, der ønsker at anmelde et domænenavn skal indgive Domæneanmeldelse herom til DK Hostmaster via en Registrator. b. Oplysningspligt: I Domæneanmeldelsen skal Registranten meddele følgende oplysninger: o registrantens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer o det ønskede domænenavn o faktureringsadresse for løbende årsafgift o registrantens fysiske underskrift eller digitale signatur (i overensstemmelse med de krav, DK Hostmaster måtte stille hertil) som indeståelse for, at registrantens brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning c. Opbevaring: Registrator skal enten holde Domæneanmeldelsen elektronisk tilgængelig for DK Hostmaster i et af DK Hostmaster defineret filformat, eller på skrift i et sikkert arkivsystem. Foreligger oplysningerne alene på skrift, kan DK Hostmaster på anfordring forlange originaldokumentet udleveret til sig af Registrator. Hvis Registrator ophører med sin virksomhed, skal alle domæneanmeldelser overgives til DK Hostmaster. d. Procedure: Domæneanmeldelsen videresendes til DK Hostmaster på en af DK Hostmaster defineret elektronisk anmeldelsesformular. Forinden skal Registrator have gennemført en test af, om der er DNS for domænet. Denne test gennemføres via DK Hostmasters hjemmeside (under rubrikken DNS Opslag). DK Hostmaster registrerer ved hjælp af et tracknummer den rækkefølge, hvori anmeldelserne ankommer til DK Hostmaster. Ved anmeldelsens modtagelse fremsender DK Hostmaster tracknummeret til Registrator som kvittering for modtagelse af og bevis for rækkefølgenummer for anmeldelsen. e. Registrering: Kan DK Hostmaster efter opslag i sin database konstatere, at det ansøgte domænenavn ikke er i brug, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldte, registreres domænenavnet som ibrugtaget af Registranten. Da DK Hostmaster ikke foretager nogen prøvelse af domænenavnet er registreringen ikke ensbetydende med, at der erhverves nogen ret eller noget ejerskab til de navne- eller varemærkerettigheder mv., der måtte knytte sig til domænenavnet. 3

4 f. Opkrævning: Inden det registrerede domænenavn aktiveres, påses det, at Registrator har indbetalt for den således forfaldne registreringsafgift eller at der er dækning herfor i det af Registrator indbetalte depositum, jf. pkt. 3.3.a Gebyrer a. Registreringsgebyr: Ved registrering af et domænenavn til ibrugtagning under.dk-domænet betaler Registrator et registreringsgebyr på 150 kr. ekskl. moms til DK Hostmaster. Gebyret dækker tillige Registrantens årsafgift for det indeværende år. b. Årsafgift: Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på 40 kr. ekskl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via . Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Manglende betaling af årsafgift giver DK Hostmaster ret til at slette domænenavnet efter reglerne i pkt Årsafgiften bidrager til at finansiere de omkostninger, der er forbundet med DK Hostmasters løbende DNS-administration og med driften af Ankenævnet for Domænenavne Bortfald af domænenavnsregistrering En registrering kan efter beslutning af DIFO slettes såfremt der indtræder en eller flere af følgende forhold: a. Der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret eller gyldigt påbud fra offentlige myndigheder. b. Domænenavnet åbenbart bruges i strid med dansk lovgivning eller med reglerne offentliggjort af DIFO, og der foreligger en begæring fra den kompetente myndighed om fjernelse af den pågældende registrering. c. Forfalden årsafgift til DK Hostmaster ikke er betalt. d. Registranten undlader at efterkommen en opfordring som nævnt i pkt. 2.9, stk. 1. e. Registranten undlader at efterleve de i afsnit 2.2.b. afgivne indeståelser. f. Registranten misligholder sine forpligtelser vedrørende navneservice for domænet, herunder om pligten til at opretholde DNS-service på mindst to navneservere, som er godkendte af DK Hostmaster. g. Foreligger der begrundet tvivl om hvem, der er et domænenavns Registrant, eller er den angivne Registrants adresse ukendt, kan enhver med retlig interesse deri begære domænenavnet slettet. Inden slettelse kan ske, skal DK Hostmaster anmode Registranten om at give sig til kende inden en frist på 8 uger. Meddelelse om frist gives ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde. Hvis Registrantens adresse ikke kendes, meddeles fristen ved offentlig bekendtgørelse i Statstidende. Har indehaveren herefter ikke givet sig til kende, slettes domænenavnet. 4

5 Inden registreringen slettes af de under litra b. - g. anførte grunde, skal der fremsendes påkrav med almindelig og anbefalet post til Registranten på den i Domæneanmeldelsen angivne adresse, eller til en senere anmeldt adresse. Registranten skal herefter have en periode på 8 uger regnet fra poststemplets dato til at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke, kan DK Hostmaster uden yderligere varsel slette registreringen og stille domænenavnet til rådighed for anden registrering. Ved overtrædelse af den under f. omhandlede forpligtelse skal Registranten oplyses om muligheden for vederlagsfri redelegering af domænenavnet til en anden af Registranten udpeget Zonekontakt, jf. pkt. 2.6 (Redelegering af domænenavne) Overdragelse af rettigheder til et domænenavn. Registranten kan overdrage sin ret til at tage domænenavnet i brug til en tredjepart. Anmeldelse herom skal Registranten foretage skriftligt til registrering hos DK Hostmaster, evt. gennem en Registrator. Overdragelsen skal indeholde samme oplysninger, som de, der skal fremgå af Domæneanmeldelsen, jf. pkt Ved overdragelsen anvendes en hjælpeformular, som findes på DK Hostmasters hjemmeside Redelegering af et domænenavn Registranten har ret til at få redelegeret sit domæne, når det ønskes. Anmeldelse herom kan fremsendes til DK Hostmaster af Registranten selv eller af en Registrator. Redelegering kan ske under følgende betingelser: a. De involverede navneservere er registreret hos DK Hostmaster i overensstemmelse med pkt b. DK Hostmaster har modtaget en af Registranten underskrevet erklæring om indforståelse med redelegeringen. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside. c. DK Hostmaster har modtaget en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgning om redelegering, som henviser til den i pkt. b. omtalte erklæring. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside. d. Domænet må ikke være suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat DNS, jf. pkt Når DK Hostmaster har modtaget de under pkt. b. og c. nævnte formularer, påbegyndes redelegeringen, der almindeligvis vil være gennemført 3 arbejdsdage herefter Sletning på registrantens begæring Registranten kan ved indsendelse af en underskrevet erklæring herom til DK Hostmaster begære sit domæne slettet af databasen over domænenavne. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside Fejlopsatte domæner Hvis DK Hostmaster finder et fejlopsat domæne under det automatiske Domænecheck for DK-zonen, anmodes Zonekontakten om at rette fejlen inden 14 dage. Er fejlen ikke rettet indenfor dette tidsrum, suspenderer DK Hostmaster domænet fra DK-zonen, og der fremsendes skriftlig anmodning til Registranten om at bringe forholdet i orden inden for en frist af 8 uger. Er der ikke inden udløbet af 5

6 dette frist opsat korrekt DNS for domænet, nedlægges domænet uden yderligere varsel, og domænet fjernes fra DK Hostmasters database over andenordens domænenavne under.dk, jf. pkt. 2.4.f Indsigelser mod brugen af et domænenavn DK Hostmaster kan til enhver tid forlange, at Registranten fremsender en erklæring som nævnt i pkt. 2.2.b til DK Hostmaster. Indsigelser mod stedfundne registreringer behandles efter reglerne i del 5 af dette regelsæt. Sådanne indsigelser skal i første række rettes mod Registranten. Hverken DIFO eller DK Hostmaster er ansvarlig for registrantens registrering eller anvendelse af domænenavnet. Registranten er forpligtet til at holde DIFO og DK Hostmaster skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af navnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af navnet. 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet Godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet Enhver fysisk eller juridisk person kan ved indgivelse af en host-ansøgning til DK Hostmaster søge om godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet. Godkendelse hertil opnås for hver navneserver, der ønskes valideret og registreret. Formular for host-ansøgning er tilgængelig fra DK Hostmasters hjemmeside. Host-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: a. Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. b. Servernavn og IP-nummer for den server, ansøgningen vedrører. c. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. d. -adresse på ovennævnte person eller funktion. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Zonekontakt meddeles, hvis ansøgeren overfor DK Hostmaster har dokumenteret fornøden teknisk viden om DNS-funktioner, herunder om opsætning af domæner på en navneserver. Til brug for sin vurdering af, om dette krav er opfyldt, skal DK Hostmaster kunne validere en eller flere zoner på den navneserver, ansøgningen drejer sig om, hvilket bl.a. forudsætter, at ansøgeren tillader zoneoverførsel fra den pågældende navneserver til DK Hostmaster. Valideringen vil blive udført på det domæne, som navneserveren ligger under. Registrering: Godkendes ansøgeren som Zonekontakt, registrerer DK Hostmaster den godkendte navneserver og giver ansøgeren meddelelse om retten til at være Zonekontakt under.dk for denne navneserver. Afvises en ansøgning, kan ansøgeren indklage DK Hostmasters afgørelse til DIFO Zonekontaktens forpligtelser Pligt til at stå til rådighed: Zonekontakten forpligter sig til at være til rådighed for besvarelse og afklaring af tekniske spørgsmål vedrørende opsatte DNS-servere. Sker der ændring af den fysiske eller elektroniske adresse, der er angivet i ansøgningsformularen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse herom til DK Hostmaster. Zonekontakten har pligt til at underkaste de kontrolforanstaltninger, DK Hostmaster til enhver tid 6

7 måtte anse for nødvendige for at sikre en forsvarlig løbende drift af DNS. DK Hostmaster kan efter eget valg gennemføre testen på en eller flere af de.dk-zoner, som Zonekontakten administrerer. Registreringsafgift: Som gebyr for DK Hostmasters behandling af Host-ansøgning betales en ansøgningsafgift på 500 kr. ekskl.. moms til DK Hostmaster. Skulle ansøgningen ikke resultere i godkendelse og dermed registrering af pågældende navneserver, får ansøgeren tilbagebetalt 200 kr. ekskl. moms. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav slette en navneserver, hvis den pågældende Zonekontakt har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter dette regelsæt Godkendelse som Registrator under.dk-domænet Ansøgningssted: Enhver fysisk eller juridisk person kan ved indgivelse af Registratoransøgning søge DK Hostmaster om ret til at virke som Registrator under.dk-domænet. Ansøgning indgives på en ansøgningsformular, der er tilgængelig fra DK Hostmasters hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: a. Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. b. Servernavne og IP-numre for de servere, som Registrator vil benytte. c. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. d. -adresse på ovennævnte person eller funktion. Grundbetingelser: Ansøgning om godkendelse som Registrator kan tages under behandling, når ansøgeren a. har indbetalt et depositum på kr. inkl. moms. b. afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at ansøgeren selv er eller har samarbejde med Zonekontakten for de servere, der skal betjene de registrerede domæner, og at ansøgeren forpligter sig til at følge nærværende regler samt de relevante RFC-regler, som nærmere angivet fra DK Hostmasters hjemmeside. Det under pkt. a. omhandlede depositum kan til enhver tid kræves forhøjet til et beløb, der korresponderer med DK Hostmaster A/S løbende tilgodehavende hos den pågældende Registrator. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Registrator forudsætter, at ansøgeren har kendskab til de nødvendige og relevante RFC-regler. For at afklare dette kan DK Hostmaster forlange enhver oplysning hos ansøgeren om dennes eller ledende medarbejderes DNS-relaterede erfaring. Ligeledes kan DK Hostmaster undersøge ansøgerens domæne og gennemgå en eller flere zoner for validering ("DNS test"). Registrering: Er ovennævnte betingelser opfyldt, registrerer DK Hostmaster ansøgeren som Registrator under.dk Registrators rettigheder Ved DK Hostmasters imødekommelse af ansøgningen opnår Registrator ret til at oprette domæner for sig selv eller andre. 7

8 3.5. Registrators forpligtelser Domænecheck: Som led i sin løbende kontrol gennemgår DK Hostmaster jævnligt samtlige domæner i DK-zone for at sikre, at de tilsluttede DNS-navneservere er korrekt sat op (Domænecheck), og at der er tilsluttet mindst to navneservere. Registrator og/eller dennes Zonekontakt(er) er forpligtet til løbende at sikre DK Hostmasters adgang til zone-overførelse på de navneservere, der skal testes. Fejlopsatte domæner: Meddelelse vedrørende fejlopsatte domæner vil tilgå Zone kontakten for en given navneserver i DK Hostmasters database over godkendte navneservere via den angivne adresse. DK Hostmaster anvender ikke SOA-recorden, som kilde til Zone kontakten. Finder DK Hostmaster fejlopsatte domæner, skal Zonekontakten informeres om forholdet, og at det er dennes pligt at rette fejlen inden 14 dage. Hvis fejlen ikke er rettet indenfor dette tidsrum, kan domænet suspenderes fra DK-zonen hos DK Hostmaster, og Registranten skal skriftligt bedes om at bringe forholdet i orden inden 8 uger. Hvis der ikke er korrekt DNS for domænet inden denne frist overskrides, nedlægges domænet uden yderligere varsel, og domænet fjernes fra DK Hostmasters database over 2. ordens domænenavne under.dk. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav fratage en Registrator retten til at anmelde domænenavne under.dk-domænet, hvis den pågældende har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter dette regelsæt. 4. Særlige regler om visse domænenavne 4.1. Inddragelse i almenhedens interesse DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse. Har domænenavnet været taget i aktiv anvendelse som led i registrantens almindelige virke, kan der tilkendes indehaveren en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFOs afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for det i pkt omhandlede klagenævn. 5. Behandling af tvister om domænenavne 5.1. Klagenævnet for Domænenavne DIFO nedsætter et klagenævn for domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den under pkt. 5.2 nævnte art. Klagenævnet består af tre medlemmer, der hver udpeges for en treårig periode. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer. Det ene af de to andre medlemmer skal have dokumenteret sagkundskab til rettighedsforhold vedrørende navne- og varemærkerettigheder. Det andet medlem skal have kendskab til Internet og Internet-teknologi. I sager, der involverer forbrugerkrav, skal klagenævnet tiltrædes af to medlemmer, der repræsenterer 8

9 henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Medlemmer af DIFOs bestyrelse kan ikke samtidig være medlemmer af Klagenævnet for Domænenavne. Genudpegning samt udpegning af suppleanter kan finde sted. Klagenævnet for Domænenavne fastsætter selv sin forretningsorden Sagsområde Klagenævnet for domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering er sket i strid med gældende dansk ret og nærværende regelsæt. Uden for de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt fremgår af dette regelsæt har klagenævnet ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse Sagsbehandling DIFO udpeger en sekretær for klagenævnet, som forestår forberedelsen af sagerne ved nævnet og i den forbindelse tilbyder parterne at søge en forligsmæssig løsning udvirket. Inden sekretæren er udpeget virker forretningsføreren for DIFO som sekretær for nævnet. Klage indgives til klagenævnets sekretær på papir eller elektronisk. Samtidig med klagens indgivelse betales et klagegebyr på 500 kr. i erhvervssager og 200 kr. i forbruger/civile sager. En klage tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Sekretæren drager omsorg for, at klagen forelægges indklagede til kommentering inden for en periode på 2 uger. Indklagedes kommentarer skal herefter forelægges klageren med en tilsvarende svarfrist og dennes gensvar herpå igen indklagede. Nævnets formand kan i særlige tilfælde beslutte, at de nævnte frister skal forlænges. Når indklagedes kommentarer hertil foreligger - eller den angivne frist udløber uden kommentering - træffer sekretæren beslutning om, hvorvidt sagen skal fremsendes sagen til klagenævnet til afgørelse eller om der skal igangsættes forligsprocedure ved sekretærens mellemkomst. Forligsproceduren må maksimalt vare 4 uger. Igangsættes forligsprocedure kan sekretæren foreslå parterne, at der oprettes en portal for et domænenavn, som dækker over flere sideordnede navne- eller varemærkerettigheder, således at domænenavnet alene anvendes som middel til at etablere forbindelse med hver af de sideordnede rettighedshavere. Den part, der allerede måtte have opnået registrering for det pågældende domænenavn, kan forlange en rimelig kompensation for således at skulle afgive sin eneregistrering af domænet. Ligeledes kan sekretæren foreslå parterne, at den, der har opnået gyldig registrering af et domænenavn, der dækker over et særligt indarbejdet eller værdifuldt navn eller varemærke, skal afgive dette domænenavn mod betaling af en rimelig godtgørelse af indehaveren af det pågældende varemærke. Oversendes sagen til behandling ved klagenævnet, beslutter klagenævnets formand, om sagen kan afgøres skriftligt eller under møde. Ligeledes kan formanden træffe beslutning om, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. Sager, hvori der medvirker forbruger- og erhvervsrepræsentanter, skal dog altid afgøres under møde. 9

10 5.4. Omkostninger Tages klagerens påstand helt eller delvis til følge, tilbagebetales klagegebyret til denne. Klagenævnet kan i så fald træffe beslutning om, at dette gebyr i stedet skal afholdes af indklagede. Sagsbehandlingen for klagenævnet er ikke i øvrigt forbundet med omkostninger for de involverede parter Offentliggørelse Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne offentliggøres fra DIFOs hjemmeside. Sekretærens forligsbestræbelser sker under fortrolighed. København, den 21. februar, 2000 På Dansk Internet Forums vegne Mads Bryde Andersen / Per Kølle Formand / Forretningsfører Ændret den 11. april

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Generelle Forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser Generelle Forretningsbetingelser Generelle betingelser. Tillæg til forretningsbetingelser ved offline og online Fejl opstået ved software & hardware opdateringer Version 2.2 01. januar, 2011 Forretningsbetinglelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere