Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk"

Transkript

1 Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål at skabe entydige kriterier for registrering, administration og konfliktløsning af andenordens domænenavne under.dk-domænet med det formål at sikre, at domænenavneservicen for.dk-topdomænet kan fungere så effektivt og gennemsigtigt som muligt Oversigt Dokumentet består af Del 1. Generelle bestemmelser. Del 2. Regler om registrering af domænenavne til ibrugtagning Del 3. Registrators og zonekontaktens virke Del 4. Særlige regler om visse domænenavne Del 5. Behandling af tvister om domæneregistrering 1.3. Grundlag Dokumentet er udstedt af Dansk Internet Forum, der i henhold til sine af Forskningsministeren godkendte vedtægter har fået overdraget ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internetdomænenavne under.dk-domænet. Det kan til enhver tid ændres af Dansk Internet Forum. Den til enhver tid seneste version vil være offentliggjort på Dansk Internet Forums hjemmeside, Ændringer, der vil blive gennemført med mindst en måneds varsel, vil blive meddelt på DK Hostmasters hjemmeside, Definitioner a. Dansk Internet Forum, i det følgende kaldt DIFO: Den juridiske person, som efter delegation af ICANN/IANA har ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internet-domænenavne under.dkdomænet. b. DK Hostmaster: Et aktieselskab, der ejes 100 % af DIFO, og som efter delegation fra DIFO registrerer og delegerer andenordens domænenavne under.dk-domænet. c. Domænecheck: Den kontrol af Registrantens domæne og servere, som DK Hostmaster kan udføre i henhold til pkt d. DNS test: Den undersøgelse af de af Registrators eller Zonekontaktens (hoved)domæne, der udføres af DK Hostmaster ved, at DK Hostmaster gennemgår en eller flere zoner for validering, jf. pkt. 5 i disse regler. e. Domænenavn: En betegnelse sammensat af bogstaver fra A til Z og/eller tallene fra 0 til 9 med mulighed for adskillelse med bindestreg(er) og med et karakterantal fra 1 til og med 63 og efterfulgt af 1

2 et toplevel-domænenavn, f.eks. ".dk". I nærværende regelsæt benyttes ordet alene for domænenavne under.dk-domænet, der således afsluttes med ".dk". f. Domæneanmeldelse: Den skriftlige anmeldelse hvorved en Registrant, der ønsker at anmelde et domænenavn via en Registrator, meddeler de hertil fornødne oplysninger til Registrator, der beholder disse oplysninger til brug for DK Hostmaster. En elektronisk ansøgningsformular til brug for Registrator findes på DK Hostmasters hjemmeside. g. Host-ansøgning: Den af Zonekontakten indsendte ansøgning om godkendelse af en navneserver for domæner under.dk-domænet, jf. pkt. 3.1 i dette regelsæt. h. IANA/ICANN: International organisation, oprettet på privatretligt grundlag, som i henhold til vedtagelserne i dokumenterne RFC 1591 og IPC1 søger at koordinere visse internationale Internetaktiviteter med særligt sigte på toplevel-domænenavne. i. Klagenævnet for Domænenavne: Den instans, der i henhold til dette regelsæts del 5 har kompetence til at behandle tvister om domænenavne under.dk-domænet. j. Registrator: Den virksomhed eller person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere andenordens domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre. k. Registratoransøgning: Ansøgning om godkendelse som Registrator under.dk-domænet. l. Registrant: En virksomhed eller person, som ved registrering hos DK Hostmaster via en Registrator, har erhvervet ret til at tage et Domænenavn i brug på Internet. m. RFC.: Request for Comments ("Anmodning om kommentarer ).Oprindeligt betegnelse for et udkast udsendt med henblik på kommentering. Betegnelse for en serie dokumenter, der indeholder Internet-standarder og andre dokumenter, der berører Internet. For nærværende regelsæt har navnlig RFC 1591 med titlen "Domain Name System Structure and Delegation" betydning. n. Zonekontakt: En person eller en virksomhed, som er registreret af DK Hostmaster, som ansvarlig kontaktperson for en eller flere af DK Hostmaster godkendte navneservere Konfliktløsning Alle krav mod DIFO og/eller DK Hostmaster, som måtte udspringe af dette regelsæt og som ikke er underkastet den i afsnit 5. omhandlede konfliktløsningsprocedure, skal påkendes ved Sø- og Handelsretten i København, som hermed vedtages som rette værneting. Sager opstået som følge af disse regler skal afgøres på grundlag af dansk ret og danske fortolkningsprincipper. 2. Registrering af domænenavne til ibrugtagning 2.1. Betingelser Registreringer af domænenavne til ibrugtagning under.dk-domænet sker efter "first filed first served"- princippet. En sådan registrering er ikke ensbetydende med nogen materiel prøvelse af registreringens 2

3 berettigelse. Et domænenavn kan alene registreres til ibrugtagning, såfremt a. Oplysningerne på anmeldelsen er korrekte. b. Registranten har afgivet den under pkt. 2.2.b. nævnte indeståelse. c. Anmeldelsen indgives via en godkendt Registrator Fremgangsmåde a. Anmeldelsessted: En Registrant, der ønsker at anmelde et domænenavn skal indgive Domæneanmeldelse herom til DK Hostmaster via en Registrator. b. Oplysningspligt: I Domæneanmeldelsen skal Registranten meddele følgende oplysninger: o registrantens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer o det ønskede domænenavn o faktureringsadresse for løbende årsafgift o registrantens fysiske underskrift eller digitale signatur (i overensstemmelse med de krav, DK Hostmaster måtte stille hertil) som indeståelse for, at registrantens brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning c. Opbevaring: Registrator skal enten holde Domæneanmeldelsen elektronisk tilgængelig for DK Hostmaster i et af DK Hostmaster defineret filformat, eller på skrift i et sikkert arkivsystem. Foreligger oplysningerne alene på skrift, kan DK Hostmaster på anfordring forlange originaldokumentet udleveret til sig af Registrator. Hvis Registrator ophører med sin virksomhed, skal alle domæneanmeldelser overgives til DK Hostmaster. d. Procedure: Domæneanmeldelsen videresendes til DK Hostmaster på en af DK Hostmaster defineret elektronisk anmeldelsesformular. Forinden skal Registrator have gennemført en test af, om der er DNS for domænet. Denne test gennemføres via DK Hostmasters hjemmeside (under rubrikken DNS Opslag). DK Hostmaster registrerer ved hjælp af et tracknummer den rækkefølge, hvori anmeldelserne ankommer til DK Hostmaster. Ved anmeldelsens modtagelse fremsender DK Hostmaster tracknummeret til Registrator som kvittering for modtagelse af og bevis for rækkefølgenummer for anmeldelsen. e. Registrering: Kan DK Hostmaster efter opslag i sin database konstatere, at det ansøgte domænenavn ikke er i brug, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldte, registreres domænenavnet som ibrugtaget af Registranten. Da DK Hostmaster ikke foretager nogen prøvelse af domænenavnet er registreringen ikke ensbetydende med, at der erhverves nogen ret eller noget ejerskab til de navne- eller varemærkerettigheder mv., der måtte knytte sig til domænenavnet. 3

4 f. Opkrævning: Inden det registrerede domænenavn aktiveres, påses det, at Registrator har indbetalt for den således forfaldne registreringsafgift eller at der er dækning herfor i det af Registrator indbetalte depositum, jf. pkt. 3.3.a Gebyrer a. Registreringsgebyr: Ved registrering af et domænenavn til ibrugtagning under.dk-domænet betaler Registrator et registreringsgebyr på 150 kr. ekskl. moms til DK Hostmaster. Gebyret dækker tillige Registrantens årsafgift for det indeværende år. b. Årsafgift: Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på 40 kr. ekskl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via . Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Manglende betaling af årsafgift giver DK Hostmaster ret til at slette domænenavnet efter reglerne i pkt Årsafgiften bidrager til at finansiere de omkostninger, der er forbundet med DK Hostmasters løbende DNS-administration og med driften af Ankenævnet for Domænenavne Bortfald af domænenavnsregistrering En registrering kan efter beslutning af DIFO slettes såfremt der indtræder en eller flere af følgende forhold: a. Der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret eller gyldigt påbud fra offentlige myndigheder. b. Domænenavnet åbenbart bruges i strid med dansk lovgivning eller med reglerne offentliggjort af DIFO, og der foreligger en begæring fra den kompetente myndighed om fjernelse af den pågældende registrering. c. Forfalden årsafgift til DK Hostmaster ikke er betalt. d. Registranten undlader at efterkommen en opfordring som nævnt i pkt. 2.9, stk. 1. e. Registranten undlader at efterleve de i afsnit 2.2.b. afgivne indeståelser. f. Registranten misligholder sine forpligtelser vedrørende navneservice for domænet, herunder om pligten til at opretholde DNS-service på mindst to navneservere, som er godkendte af DK Hostmaster. g. Foreligger der begrundet tvivl om hvem, der er et domænenavns Registrant, eller er den angivne Registrants adresse ukendt, kan enhver med retlig interesse deri begære domænenavnet slettet. Inden slettelse kan ske, skal DK Hostmaster anmode Registranten om at give sig til kende inden en frist på 8 uger. Meddelelse om frist gives ved anbefalet brev eller på lignende betryggende måde. Hvis Registrantens adresse ikke kendes, meddeles fristen ved offentlig bekendtgørelse i Statstidende. Har indehaveren herefter ikke givet sig til kende, slettes domænenavnet. 4

5 Inden registreringen slettes af de under litra b. - g. anførte grunde, skal der fremsendes påkrav med almindelig og anbefalet post til Registranten på den i Domæneanmeldelsen angivne adresse, eller til en senere anmeldt adresse. Registranten skal herefter have en periode på 8 uger regnet fra poststemplets dato til at bringe forholdet i orden. Sker dette ikke, kan DK Hostmaster uden yderligere varsel slette registreringen og stille domænenavnet til rådighed for anden registrering. Ved overtrædelse af den under f. omhandlede forpligtelse skal Registranten oplyses om muligheden for vederlagsfri redelegering af domænenavnet til en anden af Registranten udpeget Zonekontakt, jf. pkt. 2.6 (Redelegering af domænenavne) Overdragelse af rettigheder til et domænenavn. Registranten kan overdrage sin ret til at tage domænenavnet i brug til en tredjepart. Anmeldelse herom skal Registranten foretage skriftligt til registrering hos DK Hostmaster, evt. gennem en Registrator. Overdragelsen skal indeholde samme oplysninger, som de, der skal fremgå af Domæneanmeldelsen, jf. pkt Ved overdragelsen anvendes en hjælpeformular, som findes på DK Hostmasters hjemmeside Redelegering af et domænenavn Registranten har ret til at få redelegeret sit domæne, når det ønskes. Anmeldelse herom kan fremsendes til DK Hostmaster af Registranten selv eller af en Registrator. Redelegering kan ske under følgende betingelser: a. De involverede navneservere er registreret hos DK Hostmaster i overensstemmelse med pkt b. DK Hostmaster har modtaget en af Registranten underskrevet erklæring om indforståelse med redelegeringen. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside. c. DK Hostmaster har modtaget en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgning om redelegering, som henviser til den i pkt. b. omtalte erklæring. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside. d. Domænet må ikke være suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat DNS, jf. pkt Når DK Hostmaster har modtaget de under pkt. b. og c. nævnte formularer, påbegyndes redelegeringen, der almindeligvis vil være gennemført 3 arbejdsdage herefter Sletning på registrantens begæring Registranten kan ved indsendelse af en underskrevet erklæring herom til DK Hostmaster begære sit domæne slettet af databasen over domænenavne. Formular hertil findes på DK Hostmasters hjemmeside Fejlopsatte domæner Hvis DK Hostmaster finder et fejlopsat domæne under det automatiske Domænecheck for DK-zonen, anmodes Zonekontakten om at rette fejlen inden 14 dage. Er fejlen ikke rettet indenfor dette tidsrum, suspenderer DK Hostmaster domænet fra DK-zonen, og der fremsendes skriftlig anmodning til Registranten om at bringe forholdet i orden inden for en frist af 8 uger. Er der ikke inden udløbet af 5

6 dette frist opsat korrekt DNS for domænet, nedlægges domænet uden yderligere varsel, og domænet fjernes fra DK Hostmasters database over andenordens domænenavne under.dk, jf. pkt. 2.4.f Indsigelser mod brugen af et domænenavn DK Hostmaster kan til enhver tid forlange, at Registranten fremsender en erklæring som nævnt i pkt. 2.2.b til DK Hostmaster. Indsigelser mod stedfundne registreringer behandles efter reglerne i del 5 af dette regelsæt. Sådanne indsigelser skal i første række rettes mod Registranten. Hverken DIFO eller DK Hostmaster er ansvarlig for registrantens registrering eller anvendelse af domænenavnet. Registranten er forpligtet til at holde DIFO og DK Hostmaster skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af navnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af navnet. 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet Godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet Enhver fysisk eller juridisk person kan ved indgivelse af en host-ansøgning til DK Hostmaster søge om godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet. Godkendelse hertil opnås for hver navneserver, der ønskes valideret og registreret. Formular for host-ansøgning er tilgængelig fra DK Hostmasters hjemmeside. Host-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: a. Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. b. Servernavn og IP-nummer for den server, ansøgningen vedrører. c. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. d. -adresse på ovennævnte person eller funktion. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Zonekontakt meddeles, hvis ansøgeren overfor DK Hostmaster har dokumenteret fornøden teknisk viden om DNS-funktioner, herunder om opsætning af domæner på en navneserver. Til brug for sin vurdering af, om dette krav er opfyldt, skal DK Hostmaster kunne validere en eller flere zoner på den navneserver, ansøgningen drejer sig om, hvilket bl.a. forudsætter, at ansøgeren tillader zoneoverførsel fra den pågældende navneserver til DK Hostmaster. Valideringen vil blive udført på det domæne, som navneserveren ligger under. Registrering: Godkendes ansøgeren som Zonekontakt, registrerer DK Hostmaster den godkendte navneserver og giver ansøgeren meddelelse om retten til at være Zonekontakt under.dk for denne navneserver. Afvises en ansøgning, kan ansøgeren indklage DK Hostmasters afgørelse til DIFO Zonekontaktens forpligtelser Pligt til at stå til rådighed: Zonekontakten forpligter sig til at være til rådighed for besvarelse og afklaring af tekniske spørgsmål vedrørende opsatte DNS-servere. Sker der ændring af den fysiske eller elektroniske adresse, der er angivet i ansøgningsformularen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse herom til DK Hostmaster. Zonekontakten har pligt til at underkaste de kontrolforanstaltninger, DK Hostmaster til enhver tid 6

7 måtte anse for nødvendige for at sikre en forsvarlig løbende drift af DNS. DK Hostmaster kan efter eget valg gennemføre testen på en eller flere af de.dk-zoner, som Zonekontakten administrerer. Registreringsafgift: Som gebyr for DK Hostmasters behandling af Host-ansøgning betales en ansøgningsafgift på 500 kr. ekskl.. moms til DK Hostmaster. Skulle ansøgningen ikke resultere i godkendelse og dermed registrering af pågældende navneserver, får ansøgeren tilbagebetalt 200 kr. ekskl. moms. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav slette en navneserver, hvis den pågældende Zonekontakt har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter dette regelsæt Godkendelse som Registrator under.dk-domænet Ansøgningssted: Enhver fysisk eller juridisk person kan ved indgivelse af Registratoransøgning søge DK Hostmaster om ret til at virke som Registrator under.dk-domænet. Ansøgning indgives på en ansøgningsformular, der er tilgængelig fra DK Hostmasters hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: a. Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. b. Servernavne og IP-numre for de servere, som Registrator vil benytte. c. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. d. -adresse på ovennævnte person eller funktion. Grundbetingelser: Ansøgning om godkendelse som Registrator kan tages under behandling, når ansøgeren a. har indbetalt et depositum på kr. inkl. moms. b. afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at ansøgeren selv er eller har samarbejde med Zonekontakten for de servere, der skal betjene de registrerede domæner, og at ansøgeren forpligter sig til at følge nærværende regler samt de relevante RFC-regler, som nærmere angivet fra DK Hostmasters hjemmeside. Det under pkt. a. omhandlede depositum kan til enhver tid kræves forhøjet til et beløb, der korresponderer med DK Hostmaster A/S løbende tilgodehavende hos den pågældende Registrator. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Registrator forudsætter, at ansøgeren har kendskab til de nødvendige og relevante RFC-regler. For at afklare dette kan DK Hostmaster forlange enhver oplysning hos ansøgeren om dennes eller ledende medarbejderes DNS-relaterede erfaring. Ligeledes kan DK Hostmaster undersøge ansøgerens domæne og gennemgå en eller flere zoner for validering ("DNS test"). Registrering: Er ovennævnte betingelser opfyldt, registrerer DK Hostmaster ansøgeren som Registrator under.dk Registrators rettigheder Ved DK Hostmasters imødekommelse af ansøgningen opnår Registrator ret til at oprette domæner for sig selv eller andre. 7

8 3.5. Registrators forpligtelser Domænecheck: Som led i sin løbende kontrol gennemgår DK Hostmaster jævnligt samtlige domæner i DK-zone for at sikre, at de tilsluttede DNS-navneservere er korrekt sat op (Domænecheck), og at der er tilsluttet mindst to navneservere. Registrator og/eller dennes Zonekontakt(er) er forpligtet til løbende at sikre DK Hostmasters adgang til zone-overførelse på de navneservere, der skal testes. Fejlopsatte domæner: Meddelelse vedrørende fejlopsatte domæner vil tilgå Zone kontakten for en given navneserver i DK Hostmasters database over godkendte navneservere via den angivne adresse. DK Hostmaster anvender ikke SOA-recorden, som kilde til Zone kontakten. Finder DK Hostmaster fejlopsatte domæner, skal Zonekontakten informeres om forholdet, og at det er dennes pligt at rette fejlen inden 14 dage. Hvis fejlen ikke er rettet indenfor dette tidsrum, kan domænet suspenderes fra DK-zonen hos DK Hostmaster, og Registranten skal skriftligt bedes om at bringe forholdet i orden inden 8 uger. Hvis der ikke er korrekt DNS for domænet inden denne frist overskrides, nedlægges domænet uden yderligere varsel, og domænet fjernes fra DK Hostmasters database over 2. ordens domænenavne under.dk. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav fratage en Registrator retten til at anmelde domænenavne under.dk-domænet, hvis den pågældende har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter dette regelsæt. 4. Særlige regler om visse domænenavne 4.1. Inddragelse i almenhedens interesse DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse. Har domænenavnet været taget i aktiv anvendelse som led i registrantens almindelige virke, kan der tilkendes indehaveren en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFOs afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for det i pkt omhandlede klagenævn. 5. Behandling af tvister om domænenavne 5.1. Klagenævnet for Domænenavne DIFO nedsætter et klagenævn for domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den under pkt. 5.2 nævnte art. Klagenævnet består af tre medlemmer, der hver udpeges for en treårig periode. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer. Det ene af de to andre medlemmer skal have dokumenteret sagkundskab til rettighedsforhold vedrørende navne- og varemærkerettigheder. Det andet medlem skal have kendskab til Internet og Internet-teknologi. I sager, der involverer forbrugerkrav, skal klagenævnet tiltrædes af to medlemmer, der repræsenterer 8

9 henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Medlemmer af DIFOs bestyrelse kan ikke samtidig være medlemmer af Klagenævnet for Domænenavne. Genudpegning samt udpegning af suppleanter kan finde sted. Klagenævnet for Domænenavne fastsætter selv sin forretningsorden Sagsområde Klagenævnet for domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering er sket i strid med gældende dansk ret og nærværende regelsæt. Uden for de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt fremgår af dette regelsæt har klagenævnet ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse Sagsbehandling DIFO udpeger en sekretær for klagenævnet, som forestår forberedelsen af sagerne ved nævnet og i den forbindelse tilbyder parterne at søge en forligsmæssig løsning udvirket. Inden sekretæren er udpeget virker forretningsføreren for DIFO som sekretær for nævnet. Klage indgives til klagenævnets sekretær på papir eller elektronisk. Samtidig med klagens indgivelse betales et klagegebyr på 500 kr. i erhvervssager og 200 kr. i forbruger/civile sager. En klage tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Sekretæren drager omsorg for, at klagen forelægges indklagede til kommentering inden for en periode på 2 uger. Indklagedes kommentarer skal herefter forelægges klageren med en tilsvarende svarfrist og dennes gensvar herpå igen indklagede. Nævnets formand kan i særlige tilfælde beslutte, at de nævnte frister skal forlænges. Når indklagedes kommentarer hertil foreligger - eller den angivne frist udløber uden kommentering - træffer sekretæren beslutning om, hvorvidt sagen skal fremsendes sagen til klagenævnet til afgørelse eller om der skal igangsættes forligsprocedure ved sekretærens mellemkomst. Forligsproceduren må maksimalt vare 4 uger. Igangsættes forligsprocedure kan sekretæren foreslå parterne, at der oprettes en portal for et domænenavn, som dækker over flere sideordnede navne- eller varemærkerettigheder, således at domænenavnet alene anvendes som middel til at etablere forbindelse med hver af de sideordnede rettighedshavere. Den part, der allerede måtte have opnået registrering for det pågældende domænenavn, kan forlange en rimelig kompensation for således at skulle afgive sin eneregistrering af domænet. Ligeledes kan sekretæren foreslå parterne, at den, der har opnået gyldig registrering af et domænenavn, der dækker over et særligt indarbejdet eller værdifuldt navn eller varemærke, skal afgive dette domænenavn mod betaling af en rimelig godtgørelse af indehaveren af det pågældende varemærke. Oversendes sagen til behandling ved klagenævnet, beslutter klagenævnets formand, om sagen kan afgøres skriftligt eller under møde. Ligeledes kan formanden træffe beslutning om, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. Sager, hvori der medvirker forbruger- og erhvervsrepræsentanter, skal dog altid afgøres under møde. 9

10 5.4. Omkostninger Tages klagerens påstand helt eller delvis til følge, tilbagebetales klagegebyret til denne. Klagenævnet kan i så fald træffe beslutning om, at dette gebyr i stedet skal afholdes af indklagede. Sagsbehandlingen for klagenævnet er ikke i øvrigt forbundet med omkostninger for de involverede parter Offentliggørelse Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne offentliggøres fra DIFOs hjemmeside. Sekretærens forligsbestræbelser sker under fortrolighed. København, den 21. februar, 2000 På Dansk Internet Forums vegne Mads Bryde Andersen / Per Kølle Formand / Forretningsfører Ændret den 11. april

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost 1. Generelle betingelser. 1.1 MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Version 06 1. januar 2013 I henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vilkår for Navneserveransvarlige

Vilkår for Navneserveransvarlige Vilkår for Navneserveransvarlige 1. Formål Nærværende vilkår fastlægger betingelserne pligter og rettigheder for validering og registrering af såvel Navneservere som Navneserveransvarlig herunder i forbindelse

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S VALGREGULATIV 2013 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valgtidspunkt og valgperiode...

Læs mere

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale (Aftalen) er indgået mellem Registratoraftale Betingelser for forholdet mellem DK Hostmaster og Registrator i relation til registrering og administration af domænenavne under det danske top level domæne.dk Version 3.1, Marts 2017

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere