Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!"

Transkript

1 %!&!$ '&!()* +!,$ -.&/! """!#$!! Regionsrådet skal påpege, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det nødvendigt, at Sundhedsstyrelsen anerkender behovet for en styrkelse af den præhospitale indsats og en præcisering af almen praksis rolle og sammenhæng til det øvrige akutberedskab. Regionsrådet i Region Midtjylland konstaterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen har gennemgået det akutte beredskab og at Sundhedsstyrelsens har gjort et stort stykke arbejde med kortlægning og indsamling af data. 0(% 123 4!1 Det værdsættes, at Sundhedsstyrelsens tilgang til regionernes akutplanlægning er præget af dialog, og at anbefalingerne rummer mulighed for lokale løsninger og tilpasninger. På det præhospitale område er rapporten præget af anbefalinger om helikoptere. Det betragtes som udtryk for, at regionerne har stort råderum til at tilpasse og udvikle lokale præhospitale løsninger, der er tilpasset lokale geografiske og demografiske forhold. Med en omlægning af hospitalernes akutstruktur er der behov for en stærk og effektiv landbaseret præhospital indsats ikke mindst i områder med langt til nærmeste akutmodtagelse. Helikoptere er fortsat alene et supplement hertil. Der er tilslutning til Sundhedsstyrelsens princip om at øvelse gør mester, samt overvejelserne om sammenhæng mellem kvalitet og volumen. Akutmodtagelser skal have et vist minimums befolkningsgrundlag for at sikre en vedvarende faglig kvalificeret udredning og bemanding. Det konstateres dog også, at der fortsat er en række væsentlige udeståender, der kræver yderligere afklaring i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og 1

2 hospitalerne, ligesom offentligheden er blevet inddraget via et åbent møde og via en åben debat på regionens hjemmeside Til grund for Region Midtjyllands høringssvar ligger således: Rapport fra studiebesøg i Boston - Underudvalget vedr. service og kvalitet og plan og struktur på sundhedsområdet Høring af specialerådene i Region Midtjylland Høring af hospitalerne i Region Midtjylland Åbent temamøde den 6. februar med deltagelse af interesserede borgere, hospitalsansatte, specialerådene, MED-organisationen, kommunerne m.fl. Input fra en åben internet-debat og intranet-debat om Sundhedsstyrelsens rapport Lukket temamøde den 7. februar 2007 for Regionsrådet Regionsrådet i Region Midtjylland har i lyset af ovennævnte input drøftet de enkelte anbefalinger og har på baggrund deraf følgende bemærkninger til Sundhedsstyrelsens rapport. 1. Ét landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen Region Midtjylland tilslutter sig anbefalingen. Region Midtjylland har allerede som den første region indgået aftale om lægevagtstrukturen, og der er etableret ét fælles nummer til lægevagten ( ) i Region Midtjylland. Det bemærkes, at etableringen af et fælles landsdækkende telefonnummer forudsætter, at der rent teknisk kan ske en automatisk viderestilling til rette visiterende enhed. 2. Al henvendelse til den fælles akutmodtagelse bør være visiteret Region Midtjylland er principielt enig i, at al henvendelse til akutmodtagelsen bør være visiteret, således det sikres, at patienten tilbydes behandling på rette niveau. Sundhedsstyrelsen angiver, at borgerne kan visiteres via praktiserende læge/vagtlæge eller via 112 til alarmcentralen. Region Midtjylland konstaterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen tilføjer, at erfaringer fra forskellige ordninger bør analyseres og indgå i planlægningen. Med dannelsen af Region Midtjylland er der udover erfaring med visitation via praktiserende læge/vagtlæge tillige erfaringer med telefonisk sygeplejerskebetjent skadestuevisitation i det tidligere Århus Amt. Region Midtjylland vil lade erfaringerne herfra indgå i den videre planlægning af en harmoniseret model for hele regionen. Region Midtjylland vil i valg af endelig model lægge vægt på, at der dels er meget høj grad af tilgængelighed til den telefoniske skadestuevisitation (upåagtet hvem der varetager den), dels at visitationen er i stand til at leve op til en række nærmere specificerede servicemål (ventetid i telefonen, rådgivning om egenomsorg m.v.). Region Midtjylland vil således ikke uden yderligere analyse af de eksisterende 2

3 ordninger tilslutte sig anbefalingen om, at visitation kun kan ske via praktiserende læge/vagtlæge eller 112. Visitation via andet sundhedsfagligt personale skal også være muligt. 3. Konkret samarbejde mellem praktiserende læge/vagtlæge og sygehusenes akutmodtagelser om fordeling af specifikt beskrevne patientkategorier, samt sammenhæng og samarbejde mellem alarmcentral, vagtcentral, præhospitale indsatsordninger, lægevagten, de fælles akutmodtagelser og regionens AMK om visitation og disponering. Region Midtjylland er enig i, at strukturændringer på akutområdet kræver en kvalificeret og præcis visitation. En præcis visitation forudsætter et styrket samarbejde mellem praktiserende læge/vagtlæge og regionens akutmodtagelser, herunder samarbejde om specifikt beskrevne patientkategorier. Endvidere er regionen enig i, at samarbejdet mellem aktørerne i den præhospitale indsats skal styrkes, så der sikres den mest hensigtsmæssige disponering og visitation. Sundhedsstyrelsen peger på fælles fysiske lokaliteter, som et element til at fremme koordination og samarbejde. Region Midtjylland er enig i, at overvejelser om samspillet mellem de fysiske rammer og opgaveløsningen skal indgå i den videre planlægning. Udviklingen må ske under hensyn til de fysiske rammer og vilkår, som eksisterer i Region Midtjylland. 4. Afklaring af de sundhedsfaglige opgaver på alarmcentralerne så det formelle ansvar for kompetencer, ansvar for disponering, hjælp til ændringer, klagesagsbehandling og tavshedspligt over for borgeren fastlægges i sundhedsfagligt regi. Samt 5: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i regionerne sikres ensartet landsdækkende sundhedsfaglig opkvalificering af alarmcentralernes personale, herunder løbende efteruddannelse. Region Midtjylland er enig i Sundhedsstyrelsens 4. og 5. anbefaling, da det er afgørende for den præhospitale indsats, at de sundhedsfaglige kompetencer på alarmcentralerne udvikles og vedligeholdes. Det er regionens opfattelse, at dette bør ske ved en entydig placering af ansvar og kompetence, i forhold til specifikke sundhedsfaglige opgaver, i sundhedsfagligt regi. En løsning kunne være, at der sker en telefonisk sammenkobling mellem alarmcentralen og sundhedsfagligt personale. 6. Iværksættelse af en løbende elektronisk afrapportering af sundhedsrelevante data fra alarmcentralerne til sundhedsvæsenet. Dokumentation af indsats og aktivitet er afgørende for fortsat udvikling og høj kvalitet i den præhospitale indsats. Region Midtjylland støtter således Sundhedsstyrelsens anbefaling om elektronisk afrapportering af sundhedsrelevante data fra alarmcentralerne til sundhedsvæsenet. For at sikre kvalificeret dokumentationsmateriale er det væsentligt, at der udvikles en kontinuerlig og systematisk elektronisk afrapportering. 3

4 7. De telemedicinske muligheder for præhospital diagnostik og behandlinger udvikles og udnyttes. Region Midtjylland deler Sundhedsstyrelsens opfattelse af, at brugen af telemedicin skal udvikles og udnyttes som et væsentligt aktiv i den præhospitale indsats. Region Midtjylland anvender allerede telemedicin til hjertepatienter og ved diagnostik og visitation af patienter med akut blodprop i hjernen. Der er telemedicin i alle ambulancer i Region Midtjylland. Erfaringerne fra det hidtidige arbejde vil indgå i regionens videre planlægning af den præhospitale indsats. I forhold til den fremtidige anvendelse af telemedicin, finder Region Midtjylland det problematisk, at det kommende tetra-net forventes at indeholde store begrænsninger for telemedicinske løsninger. Båndbredden er ikke tilstrækkelig til fx videokonferencer. 8. Al præhospital indsats dokumenteres ud fra en fælles og landsdækkende præhospital journal, der omfatter både ambulancer, lægebiler, lægehelikopter og andre indsatsområder. Region Midtjylland anser det for afgørende for både kvalitet og ressourceudnyttelse i den præhospitale indsats, at der etableres en elektronisk præhospital journal og database, herunder muligheden for at lagre telemedicinske data. Det er væsentligt, at der til alarmcentralen og ambulancetjenesten stilles samme krav til patientsikkerhed som i sundhedsvæsenet i øvrigt, herunder krav om anonymiseret registrering af fejl og utilsigtede hændelser. 9. Der etableres en lægehelikopterordning i Danmark, som et supplement til øvrige præhospitale indsatsordninger. Region Midtjylland konstaterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen anbefaler etableringen af en landsdækkende helikopterordning som et supplement til de øvrige præhospitale indsatsordninger. 10. Der foretages yderligere vurdering af implementeringen af den landsdækkende helikopterordning, herunder placeringen af helikoptere 2-4 steder i landet ved eksisterende lufthavne og/eller ved traumecentre. Såfremt der etableres en landsdækkende helikopterordning er Region Midtjylland af den opfattelse, at der bør etableres 4 helikopterberedskaber med henblik på bedst mulig dækning af hele landet. Lægehelikopterne bør organisatorisk tilknyttes landets traumecentre. Lægehelikopterne bør ligeledes bemandes fra landets traumecentre, så der sikres den højeste grad af ekspertise og rutine. Region Midtjylland ønsker dog, at der foretages en nærmere analyse af den fysiske placering af helikopterne. 4

5 11. Fælles landsdækkende disponeringsvejledning for disponering af den præhospitale indsats (ambulancer, lægebiler og lægehelikoptere). Desuden at lægehelikopterne på landsplan disponeres af én fast AMK med en anden AMK som back-up. Region Midtjylland er enig i Sundhedsstyrelsen anbefaling af, at der for alarmcentralerne udvikles fælles landsdækkende disponerings-retningslinier så det sikres, at rette hjælp når rette patient. Region Midtjylland forudsætter, at der fortsat er mulighed for, at den konkrete præhospitale indsats tilpasses lokale geografiske og demografiske forhold. Region Midtjylland er af den opfattelse, at disponeringen af lægehelikopterne bør varetages af den enkelte regions AMK. Ved større katastrofer og ulykker bør koordineringen ske i et samarbejde mellem regionernes traumecentre og AMK ere. 12. Den sundhedsfaglige bemanding af lægehelikoptere. Region Midtjylland finder, at ansvaret for bemanding af lægehelikopterne bør tillægges traumecentrene. Bemanding bør ske under behørig hensyntagen til den opgave, som helikopteren skal ud på. Bemandingen ved overflytning af kritisk syge bør tilpasses den enkelte regions organisering og prioritering af de sundhedsfaglige ressourcer ved interhospitale transporter. 13. I første fase kun flyvninger i dagtid (dagslys), idet døgnbehovet løbende registreres og vurderes i en forsøgsperiode. Region Midtjylland er af den opfattelse, at lægehelikopterne bør stå til rådighed og flyve døgnet rundt. 14. Lægehelikopterordningens aktivitet indberettes sammen med øvrige data for de præhospitale indsatsordninger til en landsdækkende database. Region Midtjylland er enig i, at lægehelikopteren - såvel som de øvrige præhospitale indsatsordninger - systematisk skal indberette aktivitetsdata. Idet helikopterordningen anbefales etableret i et tværregionalt landsdækkende samarbejde, er det regionens holdning, at databasen bør forankres i regionerne. 15. Vedligeholdelsesundervisning fx på sygehusene af ambulancepersonalet. Region Midtjylland er opmærksom på vigtigheden af, at ambulancepersonalets kompetencer vedligeholdes. I Region Midtjylland er der allerede at struktureret og formaliseret samarbejde med ambulanceentreprenørerne om vedligeholdelsestræning og undervisning. 16. Al personale, der involveres i den præhospitale indsats, har modtaget målrettet undervisning heri. Region Midtjylland er enig i Sundhedsstyrelsens anbefaling om krav til uddannelse og rutine hos det personale som arbejder præhospitalt. Rutinen for de personalegrupper som arbejder præhospitalt bør baseres både på arbejde udenfor dvs. præhospitalt og arbejde indenfor på hospitalet. 5

6 17. Rapporten skal snarest muligt suppleres med anbefalinger om modtagelse af patienter med akut psykisk sygdom. Region Midtjylland tilslutter sig anbefalingen. Region Midtjylland har igangsat arbejdet med en samlet psykiatriplan og bidrager gerne med bistand ved udarbejdelse af anbefalinger om modtagelse af patienter med akut psykisk sygdom. 18. Al modtagelse af uselekterede patienter på sygehus skal ske enten via 112 eller via praktiserende læge. Den akutte modtagelse af patienter på sygehusene skal ske gennem en fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau eller tilsvarende via traumecentre på højtspecialiseret niveau. Region Midtjylland tilslutter sig overvejelserne om, at den akutte modtagelse af uselekterede patienter på hospitaler skal ske gennem en fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau. En sådan organisering og samling af akutmodtagelse internt på det enkelte hospital vil skabe rammerne for at vurdere, prioritere, stabilisere og diagnosticere de akutte patienter, samt foretage indledende behandling målrettet en række almindeligt forekommende akutte symptomer og sygdomstilfælde. En lang række patienter har mere end en sygdom og en tværfaglig diagnosticering er væsentligt mere hensigtsmæssig end den eksisterende monofaglige diagnosticering, der finder sted på specialeafdelingerne. Til gengæld er der ikke hensigtsmæssigt, at alle akutte patienter skal igennem en fælles akutmodtagelse. Der kan peges på flere patientgrupper, hvor den faglige vurdering er, at patienterne kan gå direkte til specialeafdelingerne og ikke skal forsinkes unødigt af modtagelse i en stor fælles akutmodtagelse. Det gælder eksempelvis børn, der kan indlægges direkte på børneafdelingen, det gælder fødende, der kan gå direkte til fødeafdelingen og det gælder visse hjertepatienter, der kan indlægges direkte på hjerteafdelingen. Der gælder samme principper for åbne indlæggelser, overflytninger mellem hospitaler og interne indlæggelser fra f.eks. ambulatorier. Region Midtjylland tilslutter sig behovet for en højere prioritering af den akutte patient. Der er brug for øget forskning og udvikling af diagnostik og behandling overfor denne gruppe. Dette forudsætter, at det akut medicinske område sikres en selvstændig profil i forhold til lægers karrierevalg og forskningsmæssige prioritering, hvilket bedst imødekommes via etablering af akutmodtagelser med særligt fokus på den akutte patient. Region Midtjylland anbefaler derfor, at der arbejdes videre på at etablere akutmedicin som et fagområde, hvortil det er muligt at komme fra flere forskellige specialer. Region Midtjylland opfordrer Sundhedsstyrelsen til at overveje etableringen af akut medicin som selvstændigt speciale. Etablering af akutmodtagelser giver samtidigt muligheden for at styrke den akutte observation og pleje i efteruddannelsen af sygeplejersker og øvrigt plejepersonale. 6

7 I forbindelse med udarbejdelse af planen for Det Nye Universitetshospital i Århus er det skønnet, at op til halvdelen af alle indlæggelser med fordel kan ske direkte på sengeafdelinger. For den anden halvdel skønnes, at disse skal gå til den fælles akutmodtagelse med henblik på vurdering og indledende diagnostik, behandling og pleje. Region Midtjylland tilslutter sig således anbefalingen om modtagelse i fælles akutmodtagelse med ovenstående tilføjelser. Region Midtjylland må dog konstatere, at etablering og samling af de akutte modtagefunktioner vil kræve omfattende ændringer af de eksisterende bygningsmæssige rammer. Hospitalerne i Region Midtjylland har flere akutte modtagefunktioner på den enkelte matrikel og flere af hospitalerne har flere akutte modtagefunktioner på flere matrikler. Det stiller Region Midtjylland i en situation, hvor anlægsinvesteringerne fremadrettet både omfatter en geografisk samling af akutmodtagelserne på færre hospitaler og en samling af de uselekterede akutte modtagefunktioner på den enkelte fysiske hospitalsmatrikel. 19. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. grundlaget for den fælles akutmodtagelse, mht. specialedækning på matriklen. De fælles akutmodtagelser kan i øvrigt være forskellige. Region Midtjylland støtter intentionerne i anbefalingen om det specialemæssige grundlag for en akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau. Anbefalingen om krav om tilstedeværelse af speciallæge døgnet rundt bør dog nuanceres. Tilstedeværelse af et så stort antal speciallæger i vagt er vanskelig at realisere. Det gælder som minimum inden for en tidshorisont af 5-10 år i lyset af den aktuelle og kommende mangel på speciallæger. Det er næppe ønskeligt, at flytte så stor en del af speciallægernes arbejdstid fra dagtid til vagtid på grund af de konsekvenser det vil få for de opgaver, som speciallægerne skulle løse i dagtid. Særligt inden for det kirurgiske og ortopædkirurgiske område kan det medføre øgede ventetider og en stærkt nedsat produktivitet på sygehusene. Inden for det intern medicinske område skønnes det, at der er et så stort flow af akutte patienter med behov for højt specialiseret behandling, at en anbefaling om tilstedeværelse af speciallæger døgnet rundt er et realistisk krav. Ligeledes kræver en intensiv afdeling på niveau 2 eller herover tilstedeværelse af anæstesiologer på højt kvalificeret niveau. Et krav om pædiatri på alle fødesteder vil medføre en så kraftig reduktion i antallet af fødesteder i Danmark, at en højere grad af dokumentation var ønskelig i forhold til så stor en omlægning. Sundhedsstyrelsen opfordres til at arbejde videre med denne problemstilling for om muligt at søge en større grad af dokumentation for denne anbefaling. Det findes ikke dokumenteret, at det er nødvendigt med speciallæger i pædiatri i tilstedeværelsesvagt på alle fødesteder, og Region Midtjylland 7

8 finder, at det ikke er en relevant prioritering af speciallægernes arbejdskraft. Selv med færre fødesteder i regionen, vil flere pædiatriske afdelinger have et akut patientgrundlag, der ikke i sig selv kan betinge et krav om tilstedeværelse af en speciallæge hele døgnet. Prioritering af dette vil medføre en væsentligt lavere produktivitet og risikere at medføre reduktion i varetagelsen af ambulante og indlagte patienter i dagtid på alle pædiatriske afdelinger. Pædiatrisk bemanding på fødesteder på nær den højt specialiserede enhed i regionen bør varetages af yngre læger med speciallæge i rådighedsvagt. De opstillede anbefalinger vedrørende tilgængelighed af intensiv afdeling på niveau 2 samt diagnostiske muligheder synes realistiske og relevante. De kunne med fordel suppleres med adgangen til mikrobiologisk/ infektionsmedicinsk prøvetagning på matriklen og rådgivning telefonisk døgnet rundt. I forhold til en række områder vedrørende anbefaling 19 er der tvivlsspørgsmål eller behov for fortolkning. Det gælder især krav om adgang til speciallæge, der kan varetage ekkokardiografi døgnet rundt, men også krav til parenkymkirurgisk (kirurgisk og/eller urologisk) bemanding mv. Det er nødvendigt at se tvivlsspørgsmål i lyset af de regionale forudsætninger, herunder muligheden for at rekruttere speciallæger, sygehusstruktur og geografiske afstande. Region Midtjylland vil arbejde videre med disse spørgsmål i en dialog med hospitalsledelser og personale inden for sundhedsområdet. I forlængelse af anbefaling 19 og i sammenhæng med anbefaling 21 bemærkes det, at Sundhedsstyrelsen ikke forholder sig til sammenhængene mellem akutmodtagelser og eksempelvis operation af tarmkræft. Den faglige anbefaling som Regionsrådet har fået forelagt, viser entydigt, at der en snæver sammenhæng mellem akutkirurgisk modtagelse og varetagelse af tyktarmskræftkirurgi. Det antages således, at Sundhedsstyrelsens udmelding betyder, at der kan opereres tyktarmskræft de steder, hvor der fremover vil være akutmodtagelse. 20. Diagnostiske faciliteter Region Midtjylland tilslutter sig anbefalingen, idet der skal ske en nærmere planlægning af det diagnostiske set up på de enkelte hospitaler. 21. Befolkningsgrundlag på for akutmodtagelse Region Midtjylland noterer sig, at Sundhedsstyrelsen selv påpeger, at der er overordentlig begrænset evidens for fastsættelse af befolkningsgrundlaget på Billedet kompliceres yderligere af, at det optimale grundlag formentlig varierer fra speciale til speciale. Der er dog tilslutning til princippet om at øvelse gør mester, og at kvalitet hænger tæt sammen med volumen. 8

9 Region Midtjylland har i dag akutmodtagelse 10 steder i regionen. Et befolkningsunderlag på betyder konkret, at der fremadrettet vil være følgende råderum for Region Midtjylland = 3 akutmodtagelser = 4 akutmodtagelser = 5 akutmodtagelser = 6 akutmodtagelser En samling af akutmodtagelser vil betyde, at borgere i regionen vil få længere til akutmodtagelse og skadestue end de har i dag. Der vil derfor være behov for dels at styrke den præhospitale indsats, dels at etablere skadeklinikker eller lignende funktioner, hvor patienter kan få behandlet mindre skader. Region Midtjylland vil påpege, at det synes uklart, hvorvidt et befolkningsunderlag på anses som værende et absolut minimum, og om et befolkningsunderlag på anses som værende et maksimum. I samme forbindelse er der behov for at klargøre, hvorledes tallene forholder sig til eventuelle stordriftsulemper. Regionsrådet har særligt noteret sig Sundhedsstyrelsens anbefaling nr. 21, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i alle regioner er områder, hvor geografiske eller andre lokale forhold nødvendiggør specifikke løsninger, som beskrives i regionens sygehus-/sundhedsplan. Der kan være tale om særlige præhospitale ordninger, afvigelser fra befolkningsunderlaget mv. og kvaliteten skal sikres gennem et formaliseret og dokumenteret samarbejde med relevante parter Anbefalinger vedr. specialedækning, tilstedeværelsesvagter samt diagnostiske faciliteter på traumecentre. Region Midtjylland har med stor interesse læst Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. specialedækning og tilgængelighed på traumecentre samt overvejelserne om antallet af traumecentre. På baggrund af eksisterende viden om antallet af traumepatienter i Danmark er et kvalificeret skøn, at der årligt er patienter af denne type i Danmark. Et patientunderlag af denne størrelse giver basis for 2 højt specialiserede traumecentre i Danmark. Med det planlagte akutcenter på Det Nye Universitetshospital i Århus etableres kapacitet og ekspertise til at behandle det nødvendige antal traumepatienter på højeste niveau. På den baggrund finder Region Midtjylland, at den kommende specialeplanlægning skal sigte på, at der etableres et traumecenter på højeste specialiseringsniveau på Det Nye Universitetshospital i Århus. 9

10 Antallet af traumecentre i Danmark, fælles nationale retningslinier for fælles akutmodtagelser og traumecentre samt sammenhæng herimellem. Fælles og ensartet elektronisk registrering til national database i Landspatientregistret om aktivitet og kvalitet for traumecentre. Region Midtjylland er enig i Sundhedsstyrelsens anbefaling af, at det formaliserede samarbejde mellem landets 4 traumecentre skal styrkes. Regionen ønsker specielt at påpege behovet for en landsdækkende traumedatabase. Sundhedsstyrelsen anbefaler en registrering i Landspatientregistret, men det er regionens opfattelse, at denne registrering ikke er tilstrækkelig til belysning af kvalitet og resultater. Der er behov for at udvikle registreringen med mere detaljerede data af bl.a. læsionernes sværhedsgrad. 27. Regionerne formulerer specifikke kompetencekrav for personale i fælles akutmodtagelser og traumecentre og tilbyder relevant uddannelse i overensstemmelse hermed. Region Midtjylland er enig i Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der bør formuleres specifikke kompetencekrav til personale i akutmodtagelser og på traumecentre. I Region Midtjylland foregår allerede en række udviklings- og træningsaktiviteter på området, bl.a. varetager traumecentret traumeteamtræning på en række af regionens hospitaler. 28. Generel oplysningskampagne til befolkningen Region Midtjylland er enig i, at der skal laves en generel oplysningskampagne til befolkningen. Der vil dog fortsat være lokale og regionale løsninger, som ikke nødvendigvis egner sig til generel landsdækkende oplysningskampagne. Det forslås derfor, at der etableres et samarbejde omkring principperne for en sådan oplysningskampagne, men at regionerne selv forestår det egentlige arbejde hermed. 29. Implementering af anbefalingerne over en årrække på 5 10 år. Region Midtjylland konstaterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen arbejder med en tidsmæssig ramme på 5-10 år for implementering af anbefalingerne. Set i lyset af de bygningsmæssige forandringer, som anbefalingerne afstedkommer, synes det umiddelbart nyttigt at arbejde med en sådan tidsplan. Det må dog samtidig konstateres, at det i praksis sjældent lader sig gøre at operere med så lang en planlægningsfase, når det gælder meget voldsomme strukturændringer indenfor hospitalsvæsenet. Ændringerne skal ske så hurtigt som det er fagligt og økonomisk muligt. Når en strukturplan er vedtaget vil de første effekter hurtigt kunne ses. Dels er der risiko for at patienterne vælger et hospital fra, dels er der (stor) risiko for, at medarbejderne på de involverede hospitalsenheder søger væk også selv om tidshorisonten for ændringerne er 5 10 år. Der arbejdes efter, at der i løbet af 2007 kan træffes beslutning om den fremtidige akutbetjening i Region Midtjylland. Det er meget vigtigt at hospitalerne kender deres fremtidige rolle og indplacering i 10

11 sundhedsvæsenet på et tidligt tidspunkt, bl.a. for at kunne målrette og fremtidssikre det løbende udviklingsarbejde. Afsluttende bemærkninger Region Midtjylland skal afslutningsvist understrege, at så omfattende ændringer af sundhedsvæsenet som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges op af en nøje udredning og drøftelse af de økonomiske konsekvenser også for helikopterne. Et langsigtet mål om højere (og ensartet) kvalitet i akutbetjeningen kræver investeringer over en længere årrække. Samtidig påpeges det, at der er behov for systematisk at sikre, at det nuværende takstsystem ikke er i strid med intentionerne i Sundhedsstyrelsens akutrapport. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et bud på økonomien, men som minimum omfatter det: Nybyggeri og ombygning (som følge af geografisk samling af akutmodtagelser på færre hospitaler og som følge af en samling af akutte modtagefunktioner på den enkelte matrikel) Drift (vagtlag + omkostninger ved at opretholde drift ved omlægninger og byggeri, transitionsomkostninger/driftstab) Udgifter til opgradering af det præhospitale beredskab Udstyr og apparatur (scannere, laboratoriefaciliteter m.v.) Region Midtjylland konstaterer, at man ved strukturreformen har tillagt Sundhedsstyrelsen en række nye beføjelser i forhold til organiseringen af sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf vil Region Midtjylland gerne påpege behovet for, at anbefalingerne følges op af en sikring af, at de økonomiske vilkår understøtter de foreslåede ændringer. Høringssvaret er enstemmigt vedtaget af Regionsrådet den 27. februar medlemmer fra SF og Enhedslisten ønskede dog i forhold til anbefaling 21 følgende tilføjelse: De store afstande i Region Midtjylland kombineret med hensynet og sikkerheden for patienterne betinger behovet for at geografiske forhold tages i betragtning. Hensynet til nærhed må i den henseende gå forud for snævre talmæssige begrænsninger. Det skal være muligt at opretholde akutmodtagelser ved hospitaler, hvor befolkningsgrundlaget er under På vegne af Regionsrådet Bent Hansen 11

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Afdeling: Udarbejdet af: Acadrebruger Journal nr.: 07/118 E-mail: Acadreemail Dato: 17. april 2007 Telefon: Notat Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Indkomne høringssvar. Der er

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET

GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET GENNEMGANG AF AKUT- BEREDSKABET I HØRING: 21. DECEMBER 2006-1. MARTS 2007 2006 Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bistand fra en ekspertgruppe samt den tværgående regionale baggrundsgruppe. Efterfølgende

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Marts 2007 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning...

Læs mere

Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne

Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. marts 2007 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og region hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus.

Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Region Syddanmark Att. Regionsrådet Damhaven 12 7100 Vejle 02-09-2008 Høringssvar vedr. region Syddanmarks fremtidige sygehusstruktur. Foreningen til Bevarelse

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume.

Notat. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen. Resume. Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Resume På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse

Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Nefrologien og Fælles Akut Modtagelse Overvejelser vedrørende samarbejdet mellem den nefrologiske afdeling og fælles akut modtagelse (FAM) fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab. Baggrund

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere